VS krijgen sluitende begroting De postbezorging rond Hemelvaartsdag. Terneu: Jeug< vluc niet Weinig 'Oud Labour' in kabinet Blair Paus verklaart zigeuner zalig Mobutu Sese Seko, president-directeur 'BV Zaïre' Holocaust-overlevenden in Israël met Nederlands geld geholpen Milieuveri betrokke] Rijn-Schel DE STEM BUITENLAND A4 Einde aan politieke twist Berlijn geeft vermoorde joden hun 'naam terug' BUITENLAND KORT Defect waarschijnlijk oorzaak TWA-ramp Korea's bespreken voedselhulp Indonesiër verdacht van 42 moorden Autobommen doden 15 mensen in Algerije 'Republiek Texas' strijkt vlag Jaarverslag Yli i i i i i MAANDAG 5 MEI 1997 Door Willy Werkman Tel Aviv - Israels driehon derdduizend overlevenden van de holocaust kunnen sinds gisteren voor psycholo gische en sociale hulp terecht bij een nieuw behandelcen trum, dat voor een groot deel met Nederlandse bijdragen tot stand kwam. Het Simon Wiesenthal-centrum in Tel Aviv van de stichting AMCHA, dat aan de vooravond van de herdenking van de holo caust-slachtoffers in Israël werd geopend, kreeg meer dan een miljoen gulden van Nederlandse donateurs. Volgens Dannie Brom, ex-Ne derlands directeur van het on derzoekproject van AMCHA, be steedt Nederland veel meer dan enig ander land aandacht aan de psychologische gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. „In Ne derland werd bijvoorbeeld het eerste onderzoek gedaan naar de post-traumatische symptomen onder de joodse overlevenden, die in de jaren '40 kinderen wa ren," zegt Dannie Brom, die in Nederland directeur is geweest van het psycho-trauma centrum in Utrecht. Uit dit en andere on derzoeken blijkt, dat de 'kind overlevenden' met name nog steeds relatieproblemen hebben. AMCHA, Hebreeuws voor 'jouw volk', werd in 1987 door de in middels overleden Nederlandse holocaust-overlevende Manfred Klafter in het leven geroepen en heeft nu ongeveer drieduizend overlevenden van de Tweede We reldoorlog onder behandeling, onder wie tientallen afkomstig uit Nederland. De organisatie heeft al zoveel be kendheid gekregen, dat Rwanda en Bosnië inmiddels haar profes sionele adviezen hebben ingeroe pen voor de overlevenden van de massamoorden die daar hebben plaatsgevonden. Michel Rugema, de ambassadeur van Rwanda in Israël, die bij de opening van het Simon Wiesenthalcentrum aan wezig was, zegt: „We willen graag leren van AMCHA's erva ringen." Voor hulp aan niet alleen de ho locaust-slachtoffers, maar ook die van de massamoorden in Rwanda en Bosnië zullen echter nieuwe fondsen moeten worden gevonden. AMCHA kampt nog steeds met financiële problemen, vooral nu de Israëlische regering kortgeleden haar jaarlijkse bij drage van zo'n 250.000 gulden wegens 'budgettekorten' heeft ingetrokken. „Een schande," roept de 70-jari- ge uit Polen afkomstige Abra ham Goldstein, die als jongetje van 15 jaar in Auschwitz zijn moeder naar de gaskamers zag gaan en door die herinnering drie jaar geleden geestelijk instortte. „AMCHA heeft me weer over eind gezet," zegt hij dankbaar. „En Nederland heeft daarbij ge holpen". Door Bert Ummelen Washington - Na ruim twee jaar heftige politieke strijd hebben de Amerikaanse president Clinton en de Republikeinse leiders in het Congres overeenstemming bereikt over een plan om de federale begroting in vijf jaar sluitend te maken. Het nieuws dat de overheid de komende vijf jaar, dankzij de groeiende economie, 225 miljard dollar meer aan belastingop brengsten mag verwachten was voldoende om de laatste plooien in de onderhandelingen glad te strijken. Het budgetplan, dat op voldoen- Berlijn (dpa) - Onder het motto Teder mens heeft een naam' zijn sinds zaterdaga vond in Berlijn de namen van alle 55.696 joodse bur gers uit de Duitse hoofdstad voorgelezen die in de Twee de Wereldoorlog zijn omge komen. De manifestatie be gon zaterdagavond, nadat de sabbat_was»afgelflpen en is afgelopen nacht geëin digd. Het voorlezen van het ge denkboek met alle namen, dat de afgelopen tijd ook in te zien was tijdens de ten toonstelling over Berlijn in het Joods Historisch Mu seum in Amsterdam, was een initiatief van de jonge ren van de joodse organisa tie B'nai B'rith, die strijdt tegen racisme en antisemi tisme. De joden in de gehele wereld herdenken vandaag de zes miljoen geloofsgeno ten die in de oorlog zijn ver moord. Behalve politici lazen ook talrijke passanten de namen voor op het Wittenbergplatz voor het monument voor de 'plaatsen van de verschrik king die wij nooit mogen vergeten'. In het gedenkte ken zijn de namen gegrift van concentratiekampen als Auschwitz, Majdanek, Buchenwald en Treblinka. In 1933 woonden er onge veer 160.000 joden in Ber lijn. Meer dan 90.000 van hen werden gedwongen te emigreren. Slechts enkele duizenden overleefden de nazitijd. de steun in Huis en Senaat lijkt te kunnen rekenen, voorziet on der meer in een netto lastenver lichting van 85 miljard dollar en pijnlijke bezuinigingen (115 mil jard) op het zorgverzekerings programma voor de ouderen, Medicare. Uitkeringen zullen omlaag gaan en premies om hoog. In ruil zal president Clinton 34 miljard dollar aan nieuw beleid kunnen spenderen. Clintons prioriteiten zijn verbetering van de toegankelijkheid van het ho ger onderwijs, uitbreiding van de gezondheidszorg voor kinde ren uit arme milieus en verzach ting van de gevolgen van de re cente bijstandshervorming, met name voor legale immigranten. Zowel de president als het Repu blikeinse leiderschap vierde het moeizaam bereikte compromis afgelopen weekeinde als een overwinning. Clinton .sprak van 'een even wichtige begroting met even wichtige waarden'. De leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, Trent Lott, legde er in zijn reactie de nadruk op dat de begroting in evenwicht zal wor den gebracht 'door te bezuinigen en niet door de belasting te ver hogen'. Gaat alles zoals het op papier is uitgestippeld, dan hebben de VS in 2002 voor het eerst in veertig jaar weer een sluitende begro ting. Volgens commentatoren zou Clintons presidentschap la ter vooral vanwege deze presta tie herinnerd worden. Economen vragen zich intussen bezorgd af hoe het na 2002 zal gaan, als de baby boomers (de naoorlogse geboortegolf) met pensioen gaan, ophouden belas ting te betalen en gebruik gaan maken van Medicare en andere kostbare overheidsprogramma's. Als gevolg van het begrotingsak koord zal de overheid de komen de tien jaar naar schatting 250 miljard dollar aan belastingin komsten derven. „Het is mogelijk dat alles wat door beperking van de uitgaven is gewonnen, door lastenverlich ting weer verloren gaat," aldus Robert Reischauer, voormalig directeur van het begrotingsbu reau van het Congres. (ADVERTENTIE) Op Hemelvaartsdag, donderdag 8 mei, zal er géén postbezorging en géén buslichting plaatsvinden. De dag waarop uw post bezorgd wordt, kunt u terug vinden in onderstaand overzicht. Hebt u vragen over de postbezorging rond Hemelvaartsdag, bel dan met PTT Post Klantenservice: 0800-0417 (gratis). De echtgenote van Tony Blair, de nieuwe premier van Groot-Brittannië, moet nog wennen aan de aandacht van fotografen en ca mera-mensen, die haar zaterdag betrapten toen ze in nachtgewaad de deur opende voor de bezorgers van een boeket. foto reuter Door Bob van Huët Londen - De nieuwe Britse premier Tony Blair heeft alle portefeuilles in zijn eerste kabinet vergeven. Er blijkt daarin maar weinig plaats voor vertegenwoordigers van 'Oud Labour'. Het gros van de bewindslieden zijn ver nieuwers ('Blairisten') of ge matigd links. De uitgesproken linkse Frank Dob son en Clare Short worden respectievelijk minister van Volksgezondheid en minister van Internationale Ontwikke ling. De favoriet van de vakbon den, John Prescott, werd vrijdag al benoemd tot vice-premier. Hij is verantwoordelijk voor trans port, milieu en regio's. Blair brak met de regel in de La- bourpartij dat schaduwminis- ters (oppositiewoordvoerders) automatisch doorschuiven naar kabinetsposten bij gewonnen verkiezingen. Twee kopstukken van Oud Labour, Michael Me- acher en Tom Clarke, werden 'gedegradeerd' tot staatssecreta ris. De nieuwe premier maakte daarmee duidelijk dat het hem ernst is om vanuit het politieke centrum te regeren. Vrienden van Meacher spraken over de te leurstelling daarover bij hon derdduizenden partijleden en vakbondsleden. Peter Mandelson, de man die zo succesvol Labours verkiezings campagne leidde, werd door Blair beloond met een positie als minister zonder portefeuille. Het wordt zijn taak toe te zien op de uitvoering van de verkiezingsbe loften. Blairs kabinet kent verschillen- de primeurs. DavidHlunketVde blinde minister van Onderwijs, wordt de eerste bewindsman met een geleidehond; Clare Short, de eerste Engelse minister die zich voorstander toonde van legalisatie van cannabis en Chris Smith, minister van Nationaal Erfgoed (Cultuur en Toerisme), is de eerste die openlijk homofiel is. Ook het aantal vrouwen in Blairs kabinet is hoger dan ooit: vijf. Bijzonder voor Britse begrippen is ook dat minder dan eenvijfde van de ministers afkomstig is van een van de twee prestigieuze universiteiten Oxford en Cam bridge. Tony Blair zelf komt wel van Oxford. In het laatste kabi net Major kwam juist viervijfde van de ministers van 'Oxbridge', Zes Labour-ministers bezochten overigens Schotse universitei ten. Robin Cook, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, beloof de gisteren in The Observer een 'nieuw tijdperk' voor de Britse diplomatie. Onder de kop 'Tot ziens, xenofobie' vatte de zon dagskrant Labours buitenlandse beleid in rijf punten samen: 1. ondertekening, volgende maand, van het Sociale Hoofdstuk van het Verdrag van Maastricht; 2. constructieve benadering van Europa, gecombineerd met ro buuste verdediging van het Brit se belang; 3. herziening van wa penexportbeleid, met een on- middeffijke-baa van landmijnen; 4. mensenrechten en milieube leid staan centraal in het Britse Europese beleid; 5. grotere pro fessionalisering en doorzichtig heid in de diplomatieke dienst. Voor een kleine Nederlandse in breng in de enorme Labour- fractie in het parlement zorgt de in Alkmaar geboren Rudi Vis. De 56-jarige economie-docent aan de universiteit van Oost- Londen liet zich in 1970 natura liseren tot Brit. Hij zorgde voor een van de grote verrassingen door voor Labour het oer-Con- servatieve, voormalige kiesdis trict van Margaret Thatcher in Noord-Londen te winnen. Terwijl Blair zijn kabinet heeft samengesteld, maken de Conser vatieven zich op voor een dra matisch gevecht om het leider schap van de partij. Drie kandi daten hebben zich daarvoor al aangemeld. Een andere kans hebber, Michael Heseltine, moest dit weekeinde afhaken om gezondheidsredenen. Ex-premier Major trok zich donderdag na de verpletterende nederlaag bij de parlementsver kiezingen terug als leider van de Tories. Kandidaat voor zijn op volging waren al meteen de vroegere minister van Finan ciën, Kenneth Clarke (pro-Euro pees), de ex-minister van Sociale Zaken, Peter Lilley (Euro-scep tisch) en de man die Major twee jaar geleden al uitdaagde om het leiderschap, ex-minister van Welshe Zaken John Redwood (zeer Euro-sceptisch). De laatste stelde zich dan nog niet formeel kandidaat, maar verklaarde het wel zeer waarschijnlijk binnen kort te doen. Een grote slag voor de Conserva tieven was dat de man die door velen werd beschouwd als ideale 'tussenpaus' uitviel. Oud-rice- premier Michael Heseltine werd zaterdag met spoed in het zie kenhuis opgenomen na hart klachten. Twee jaar geleden kreeg hij tijdens vakantie in Ita lië een eerste hartaanval. Vol gens zijn vrouw Anna was het nu genoeg geweest en hadden ze sa men besloten dat het beter was uit de Conservatieve krokodil lenvijver te blijven. Dat er de ko mende weken nog meer kandi daten voor het leiderschap zul len komen staat wel vast. Minister-president Kok zal waarschijnlijk deze week nog naar Londen reizen om kennis te maken met de nieuwe premier Blair. De woordvoerder van Kok bevestigde gisteravond dat aan een ontmoeting tussen beide re geringsleiders op korte termijn gewerkt wordt. Door Aart Heering Vaticaanstad - Duizenden kleurig geklede zigeuners, voor wie de gemeente Rome speciaal een camping had afge huurd, hebben gisteren op het Sint Pietersplein de zaligver klaring van de eerste zigeuner in de geschiedenis bijge woond. geuners, die in veel landen door andere gelovigen maar al te vaak de kerk worden uitge keken. Anderzijds is de beatificatie ook een manier om een door onkerkelijkheid en ketterij be dreigde bevolkingsgroep voor de Kerk van Rome te behou den. De meeste zigeuners in Zuid- en West-Europa zijn katholiek (in het Oosten zijn ze over het algemeen moslim of orthodox). Maar in de afgelo pen jaren zijn ze tevens een ge liefd doelwit geworden van zendelingen van de Pinksterge meente en Jehova's getuigen. De zaligverklaring van een zi geuner door een paus, die dit middel al vaak heeft aange wend om naties en bevolkings groepen objecten van aanbid ding en vereenzelviging in het katholieke pantheon te bieden, is daarmee ook een tactische zet. De paus werd daarin bijge staan door de in traditioneel kostuum geklede Stefania Ca- samonica, een 27-jarige kaart legster, die een gebed opzei in het Italiaanse dialect van de zi geunertaal Rom. De nieuwe za lige, Ceferino Jimenéz Malla, bijgenaamd El Pelè, stierf in 1936 de martelaarsdood toen hij in de Spaanse burgeroorlog een jonge priester verdedigde tegen een groep handtastelijke republikeinen. El Pelè was 75 jaar oud, vrijwel analfabeet en riep tegen het vuurpeloton: „Leve Christus Koning! De zaligverklaring van El Pelè, die ook onder zigeuners nau welijks bekend was, is in de eerste plaats te danken aan Don Mario Riboldi, een 68-ja- rige priester die al 44 jaar ac tief is onder zigeuners in Italië. Volgens hem is de zaligverkla ring in de eerste plaats een te ken van erkenning van de zi- Washington - Een mechanisch defect is hoogstwaarschijnlijk de j oorzaak van het neerstorten van een toestel van de Amerikaanse maatschappij TWA vorig jaar juli. Dat heeft directeur Louis Freeh van de Amerikaanse federale recherche FBI gisteren gezegd voor het televisiestation NBC. Het vliegtuig stortte in zee neer, kort na dat het van het John F. Kennedy-vliegveld van New York was c gestegen voor een vlucht naar Parijs. Alle 230 inzittenden kwamen j daarbij om het leven. Freeh onderstreepte dat de FBI en de Ame- rikaanse luchtvaartdienst het onderzoek nog niet hebben afy ten, maar dat op grond van de huidige stand van zaken een terro- ristische aanslag zeer onwaarschijnlijk is. Peking - Vertegenwoordigers van het Internationale Rode Kruis uit Noord- en Zuid-Korea hebben elkaar zaterdag voor het eerst in bijna vijf jaar tijd ontmoet in de Chinese hoofdstad Peking. Het overleg, dat moet leiden tot een versnelling van de voedselhulp aan de hongerende bevolking van Noord-Korea, werd afgebroken zonder dat er concrete resultaten waren bereikt. Vanochtend wordt verder gepraat. Jakarta - Een Indonesische tovenaar heeft mogelijk 42 vrouwen j vermoord. De man is aangehouden op Noord-Sumatra nadat de politie hef lichaam van een dode vrouw had gevonden! Ihdónesi- sche media melden dat de 47-jarige Nasib Keiewang door de poli tie)'hï Medan (Sumatra) wordt verhoord over betrokkenheid bij j zestien moorden. Maar Keiewang, die zich bezighoudt met zwarte 1 magie, zou al 42 moorden hebben bekend. De slachtoffers, die al len werden gewurgd, waren veelal vrouwen die bij Keiewang kwa- men voor hulp om hun mannen weer terug te winnen. Parijs - Bij twee aanslagen met autobommen in het noordwesten van Algerije zijn dit weekeinde zeker 15 mensen om het leven ge komen en vielen 23 gewonden. Dat meldde de Algerijnse krant Le I Matin zondag. Volgens de krant ontploften de twee bommen tien minuten na elkaar in de stad Sidi Bou Hanifia, zo'n 325 kilometer j westelijk van de hoofdstad Algiers. De aanslagen zijn niet op- j geëist, maar plaatselijke autoriteiten hielden moslim-extremisten verantwoordelijk voor de bommen. Washington - Na precies een week is de confrontatie tussen de au-1 toriteiten van Texas en een zwaar bewapende separatistische groep in het ruige westen van de staat zaterdagmiddag tot een vreedzame ontknoping gekomen. De leider van de zich 'Republiek i| Texas' noemende groep, Richard McLaren, gaf zich over na een militair aandoend ritueel, waarin hij en drie volgelingen hun wa pens neerlegden. McLarens vrouw was een paar uur eerder, na een emotioneel appèl van twee van haar dochters, al uit de door hon- derd man politie omsingelde trailer te voorschijn gekomen. Twee leden van de groep zijn erin geslaagd te ontsnappen. Een klopjacht had gisteren nog geen resultaat opgeleverd. Tot op het laatst was gevreesd dat McLaren en zijn geestverwanten een gewelddadige dood in AZamo-stijl zouden verkiezen. Volgens de groep is Texas in 1845 op illegale wijze door de VS geannexeerd en bij gevolg een onafhankelijke staat. McLaren en zijn maten hangen diverse aan klachten boven het hoofd, onder andere wegens ontvoering en gij-1 zeling van een echtpaar uit de buurt. 'Uit continu extern kwaliteitsonderzoek blijkt dat wij 96% van alle post die vóór de lichting is gepost volgens bovenstaand schema zullen bezorgen. F Door Clemens Ingwersen (anp) Den Haag - Op de vraag waarom de Zaïrese president Mobutu Sese Se ko zo weinig geld besteedde aan zijn bevolking, antwoordde hij eens: „Zij kunnen mij niet terugbetalen." Het was een antwoord van een bankier of ondernemer, niet van de 'Papa Prési dent' die Mobutu meende te zijn: het wijze stamhoofd en de moedige krijger die het algemeen belang van zijn volk diende. De president, die eind 1965 de macht greep, heeft zijn tegenstanders meer dan dertig jaar uit elkaar weten te spe len, maar tegen de Tutsi-rebellen die met steun van Rwanda en Uganda een steeds groter deel van Zaïre veroverden, blijkt hij niet meer opgewassen. De aan prostaatkanker lijdende president is nu toch bereid de macht af te staan. Mobutu beschouwde Zaïre als zijn ei gen creatie. Hij 'stichtte' het land vijf jaar nadat België het onafhankelijkheid had verleend. Zijn regime vertoonde meer overeenkomsten met een koloniale onderneming dan met een politieke dic tatuur. Na de onafhankelijkheid van het vroe gere Belgisch Congo in 1960 benoemde premier Patrice Lumumba kolonel Jo- seph-Désiré Mobutu tot opperbevel- Mobutu Sese Seko, de president van Zaïre wiens dagen zijn geteld, foto anp hebber van het leger. Nauwelijks een jaar later zette de legerleider de linkse premier buiten spel en liet hem 'per abuis' vermoorden. Mobutu bleef Lu mumba echter een nationale held en martelaar van de onafhankelijkheid noemen. De onafhankelijkheid bracht Congo oorlog en chaos. Het zuiden scheidde zich af. Mobutu greep als legerleider in en redde zijns inziens de eenheid van de uiteenvallende ex-kolonie. Hij ontdeed zich, tot groot genoegen van de Ameri kaanse geheime dienst, van bevlogen revolutionairen als Lumumba. In 1972 gaf hij het land de naam Zaire en bestempelde het 'authentiek' Afri kaans. Een jaar later nationaliseerde hij de buitenlandse ondernemingen en gaf ze aan Zaïrezen. De mensen aan de top van deze maatschappij en hun verwan ten dankten hun positie aan het stam hoofd Mobutu Sese Seko Nkuku Ng- bengdu wa za Banga, de krijger die geen nederlagen kent of in de volks mond: de haan die geen kip ongedekt laat. Mobutu was de staat. Hij vestigde een uitzonderlijke, nu eens flexibele, dan weer wrede dictatuur zonder enige poli tieke ideologie en eenzijdig gericht op de exploitatie van delfstoffen. Zaïre werd een succesvolle onderne ming, die de elite in de hoofdstad Kins hasa enorme winsten heeft gebracht. Die konden onbelast naar het buiten land worden overgeheveld. De staat werd een privé-onderneming en werd als symbool voor gemeenschappelijke belangen volledig uitgehold. Alles wat niet strikt nodig was voor Mo butu's onderneming bestaat niet meer. Openbare scholen, ziekenhuizen en we gen waren niet nodig, want de elite liet zich opleiden en verplegen in Europa en reisde per vliegtuig. De landbouw is volslagen verwaarloosd. Zelfs het leger moest het zelf maar zien te rooien. De plundering van het land leidde van zelfsprekend tot protesten, die bloedig werden onderdrukt. Mobutu bestreed het verzet ook door etnische tegenstel lingen uit te spelen en gunsten te verle nen. Politici die het onder Mobutu lang uithielden, waren meestal via financiële belangen 'aandeelhouders' van Mobu tu's onderneming. En geen aandeelhou der mocht invoed krijgen op het reilen en zeilen van de president-directeur van de zeer besloten vennootschap Zaï re. De Zaïrese politiek was daardoor niets anders dan een marathon stoelendans op onvoorspelbare muziek van Mobutu. Niemand zat lang genoeg op een be stuurdersstoel om die functie inhoud te geven of een machtsbasis op te bouwen. Deze stoelendans heeft de opposanten opgebroken. Toen ze begin jaren negen tig een kans hadden het tegen Mobutu op te nemen, bleken ze niet te kunnen samenwerken. Bovendien misten ze een j achterban. Ze waren al zolang aandeel- houders, dat de bevolking hen wan trouwde. Mobutu en zijn Westerse bondgenoten, j voornamelijk België, Frankrijk en 1' Verenigde Staten, hebben elkaar decen- j nia lang wijsgemaakt dat het Mobutu 0! j de chaos was. De bondgenoten diende» I daarmee hun strategische belangen BI de Koude Oorlog, die onder meer in An-1 gola woedde. Voorts werden de econo-1 mische belangen in het delfstofrijke hart van Afrika veiliggesteld. De destijds afgeschreven Mobutu leefde het einde van de Koude Oorlof tot ieders verbazing. Maar de laai publiciteitsstunt, in 1994, liep uit del hand. Hij bood Frankrijk een basis voor I ingrijpen in het door etnische moord' partijen verscheurde Rwanda en 1 honderdduizenden gevluchte Hutu's °P I Deze gastvrijheid en de bewapen®" I van een deel van de gevluchte Huttsl brachten hem in conflict met twee jonf' militaire regimes aan zijn oostgrens, mede dankzij de Verenigde Staten ov® I een uitstekend geoliede oorlogsmacht I beschikten: Rwanda en Uganda. Zijza' I ten achter de Tutsi-rebellie die Mot"1' I tu's ruim 31 jaar oude ondernem®s| Zaïre wegvaagde. Van onze verslaggever Terneuzen - De gemeente Ter moet een actiever acquisitid voeren om bedrijven aan te tq en om het inwonertal op te ven. Dat is de mening van eeij aantal fracties in de algeme schouwingen over het belei| voor de komende jaren. Burgemeester R. Barbé zei onlal dens een commissievergadering f lende inwonertal van de Schel Van onze verslaggever Terneuzen - De Vereniging^ (WT) maakt zich zorgen over| jongeren voor het lot van vluc In het jaarverslag 1996 van de WT wijst de vereniging erop dat de actie 'Scholen zonder Racis me', die enkele jaren geleden ge houden werd, nauwelijks tot reac ties heeft geleid bij scholen of jon geren. Volgens voorzitter N. Florusse, van Vluchtelingenwerk Terneu-] zen leek de respons in het beginl hoog, maar inmiddels is dat veeï minder. „Toen waren er enkela jongeren die het initiatief vrijwil-] lig oppakten. Maar ja, die zijn door studie of andere zaken ver] trokken. Nieuwe jongeren dienen zich nauwelijks aan." Florusse vindt dat 'jammer'. Eer aparte taakgroep Voorlichting binnen de WT probeert opnieuw contact te vinden met ge'interes] seerde jongeren. Maar een gebrek aan vrijwilligers speelt hierbij een belangrijke rol, aldus de voorzit-j ter. De vereniging kan nu nog re] kenen op de inzet van 35 vrijwilliJ gers. „Eigenlijk is dat te weinig om alle taken goed uit te kunnen voeren," zegt Florusse. Het afgelopen jaar waren er nog 44 vrijwilligers die zich inzetteh voor Vluchtelingenwerk. Er wa ren 240 statushouders, van wid sommige vluchtelingen buiten d| Regeling Opvang Asielzoeker! (ROA) vallen. Regelmatig doen zi] een beroep op de WT voor huid bij het verkrijgen van reisdocul menten, kinderbijslag aanvragen en een huishouding opzetten. Irl het jaarverslag zegt de WT dal ook tegenover deze taak best eeif passende subsidie mag staan L verder uit de WT in het jaarver! slag 1996 haar onvrede over dl nog steeds lange tijd die vluchtel nngen in centra moeten doorbrenj gen. Vaak duurt dit langer dan da gestelde wachttijd van zes maanl Zelfs drie jaar is geen uitzon-] Van onze correspondente Bergen op Zoom - De Nederl heuverenigingen zijn toegetr nijn-Schelde-Delta. Tijdens ernationale belangenorgar Brabants Landschap mr. P. genwoordiger. haan de bijeenkon sen R?,«l,Werkgeversverenigin| g n BZW-West Brabant en VKW egio Antwerpen de StuurgroeJ !»k ?norit:eiteriProgramma aanl Riin S?h ®tuurgroeP voor dl hel: vheHe-Delta houdt zicf sehiL"1*!1 de ontwikkeling van hel recht a ?SS6n Botterdam-Dord| In h I werPen en Zeebruggrf lana! Project werken de Neder Drnvf 611 Vlaalnse overheid, dl provincies aan weerszijden van d| Anh, den als Rotterdam ei i„„ erpen en verschillende be genorganisaties samen. natm?0rtaan Praten dus ook cïfl tnoo en milieuvereniginge| voorarr de toek°™t van d!z? keliii economisch zeer aantrek Stu ,nlregia Vo°rritter van c misca r0ep de Brabantse Con Mssans van de Koningin mr.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 4