Branden in woningen kosten twee mensen het leven Defensie niet soepeler bij asbest-claims GOED KOOP Acht Mei Beweging preekt vernieuwing 'Hulpverlening ziet vluchtelingen niet voor vol aan' STROOP WAFELS 1? Spoorloze Nederlander zat in Antwerpse cel BINNENLAND A3 Na 30 jaar geen vergoeding meer Conflict over kankerremmend medicijn Taxol pak 8 stuks van-99^ Bisschop pleit voor afschaffen doodstraf BINNENLAND KORT Productieverlies door onbereikbaarheid Kamer wil inzage in Aruba-rapport Acht miljoen voor geweld-slachtoffers Holland Casino boert goed ARN verwerkt ruim 200.000 autowrakken Hulpbisschop Castermans stapt op Weer twee gevallen van varkenspest Baksteen vertrekt als voorzitter VNY MEI 1997 A2 I de STEM 11 MAANDAG 5 MEI 1997 Ittannië en Ierland: lig en van tijd tot tijd gen. Maandag vooral nd en Wales, dinsdag t westen opnieuw re- veel wind. Maxima |g omlaag naar 8 gra- f noorden tot 12 in het Luxemburg: Beide feest bewolkt en kans Ie regen- of onweers- tfamixumtemperatuur graden, dinsdag fris- en Midden-Frankrijk: bewolking en buiige pns onweer. In de oos- jepartementen mogelijk |erslag. Dinsdag ook t zon. Middagtempera- |lend; dinsdag in het ongeveer 11 graden, Irca 15. fankrijk: Vrij veel be en slechts af en toe beide dagen van tijd fikse regen- of onweers- Middagtemperatuur Ig in de Provence nog :r 23 graden. Dinsdag >pend van 12 graden in (rden tot 20 in het zui- bl: Afwisselend wolken i Maandag vooral in het i en westen enkele bui- jar ook dinsdag nog een bui. Middagtempera- ïlaag naar ongeveer 13 'noorden, in het zuiden graden. Maandag flink wat aar soms ook bewolking. :t westen uit toenemende op een (onweers)bui. de oostkust op beide da- lijwel droog en geregeld flaxima dinsdag wat la de kusten in het [oosten ongeveer 19 gra- i het zuidoosten rond 23 Maandag in het zuiden en droog. Verder wol- .1 kans op een enkele (on- :)bui. Maandag vooral in porden, dinsdag ook in het en van Italië. Middagtem- uur meest tussen 20 en 28 :n. In het noorden lager. ;enland en Kreta: Droog ink wat zon. Dinsdag in üterste noorden soms ook envelden. Middagtempe- ir ongeveer 22 graden, in iinnenland hoger, sland: In het algemeen veel liking en perioden met re- mogelijk ook onweer. In feuidoosten en oosten wat zon. Middagtemperatuur 16 graden in het noordwes- fot 28 in Beieren, tserland: Half tot zwaar olkt en van tijd tot tijd re- of onweer. Plaatselijk veel •slag. Maandag middag- peratuur van 18 graden in westen tot 26 in het noord en. Dinsdag frisser. Henrijk: Zonnige perioden vooral in de middag en nd kans op een paar regen onweersbuien. Middagtem- !)atuur tussen 24 en 28 gra- dinsdag iets minder warm. 10 [16 27 52 ^H53 pi Heo 65 plossing cryptogram an zaterdag orizontaal: 3. Brokstuk; 6. sluit- ost; 7. misvatting; 10. dwars; li- aaktfoto; 13. schools; 14. nel; oe; 16. startvergunning; 19. rail; Zu' sbloemen; 21. oneven, rertikaal: 1. Kruisverhoor; 2. bui- enbaan; 4. stortingsbewijzen; uiswachter; 8. broekriem; 9. stalen os; 12. overgang; 17. talbot; gebied. ©jfs Rijswijk (anp) - Verschillende branden hebben dit weekein de in totaal twee mensen het leven gekost. Ze kwamen om bij woningbranden in Zwolle en in Leerdam, waarbij in het laatste geval sprake was van een misdrijf. Verder vielen een schoolgebouw in Emmen en twee fabrieken op industrie terreinen in Limburg ten prooi aan vlammen. Hierbij ontstond alleen materiële schade. In Leerdam werd een 35-jarige inwoner zaterdagochtend dood gevonden in zijn uitgebrande wo ning. De politie houdt rekening met een misdrijf, nadat onder zoek uitwees dat de man op ge welddadige wijze is omgekomen. Hoe dat is gebeurd en hoe daarna brand is ontstaan, wil de politie niet zeggen. De 24-jarige vrouw van het slachtoffer is aangehouden. Haar verklaring stemt niet overeen met het technisch onderzoek. De vrouw zegt dat zij het huis met haar twee kinderen is ontvlucht, nadat zij bij toeval het vuur in de woonkamer had ontdekt. Zij zou hebben gedacht dat haar man nog buitenshuis was. Tijdens het blussen werd het lichaam van de man ontdekt. De politie gaat er vooralsnog van uit dat relatiepro blemen ten grondslag liggen aan het misdrijf. Een 22-jarige inwoner van Zwol le kwam gisterochtend om het le ven toen zijn woning in de Zui derkerkstraat in brand raakte. Een buurtbewoner ontdekte het vuur en waarschuwde de zeven andere bewoners van het appar tementencomplex. Het slachtof fer heeft volgens de politie moge lijk gerookt in bed, waarna hij in slaap is gevallen. In het complex ontstond vooral rook- en roet- schade. In de wijk Angelslo in Emmen brandde zaterdag een voormalig schoolgebouw nagenoeg uit. De politie gaat ervan uit dat het vuur is aangestoken, omdat de brand weer meerdere brandhaarden aantrof. Het gebouw stond sinds een maand leeg. Er zou een acti viteitencentrum voor diverse al lochtone groeperingen in komen. Omwonenden hadden daartegen nogal wat weerstand. De politie gaat er niet van uit dat de brand stichting een gevolg is van die weerstand, maar zoekt de daders onder baldadige jongeren. In Limburg ontstonden zaterdag aan het einde van de middag bij na tegelijktijdig in twee fabrie ken brand tijdens het productie proces. In Blerick bij Venlo ont stond brand in de kabelfabriek Pope. Dat gebeurde bij de bak oven op de emailleerafdeling, waar onder hoge temperaturen koperdraad wordt voorzien van een omhulsel. Het personeel wist een grotere brand te voorkomen door de aanvoerlijnen snel af te sluiten. Niemand raakte gewond en er werden geen gevaarlijke stoffen gemeten. Wel kwamen en kele asbestplaten van het dak af. In Heerlen ontstond brand in pa- pierveredelingsfabriek Akrosil waar chemicaliën worden ver werkt. Het vuur ontstond toen door onbekende oorzaak een ven tilator haperde. Door de bij het proces gebruikelijke hoge tempe ratuur ontstond sluiting en vloog het dak in brand. Hoewel de brandschade beperkt bleef, loopt het schadebedrag toch in de mil joenen, vooral door waterschade. Niemand raakte gewond en er kwamen geen schadelijke stoffen vrij. Van onze Haagse redactie Den Haag - Het ministerie van Defensie houdt voorlopig vast aan de verjaringstermijn van dertig jaar voor claims van as- best-slachtoffers. Wie na die tijd ziek wordt, krijgt geen scha devergoeding. Asbestziektes ontstaan 30 tot 40 jaar na bloot stelling aan het materiaal. Defensie houdt zich aan de ge bruikelijke verjaringstermijnen 'totdat de regering anders be slist', aldus het ministerie. De verjaringstermijn voor asbest ziektes gaat lopen na de laatste blootstelling. Een adviescommissie onder lei ding van ex-minister De Ruiter Rijswijk (anp) - Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Bristol- Myers Squibb BV in Woerden is een juridische procedure begon nen tegen concurrent Yew Tree Pharmaceuticals in Haarlem. Ook tegen het College ter Beoor deling v'aÜ'öJËfeesmiddelen is een bestuursrechtelijke procédure in- I gesteld. flèt óbriïlict draait om Taxol, dat toegepast wordt bij borst- en eierstokkanker als de standaardbehandeling niet helpt. Bristol beschuldigt Yew Tree Pharmaceuticals ervan inbreuk te maken op zijn octrooirecht op Taxol. Dit bedrijf brengt sinds kort een soortgelijk middel, Yew- taxan, op de markt. In beide mid delen zit de werkzame stof pacli- taxel, een natuurlijke grondstof van de taxusboom. Patent hierop heeft nooit bestaan. Het Ameri kaanse bedrijf meent dat op i Taxol wel andere octrooien gel den. Yew Tree Pharmaceuticals, heeft begin april een officiële registra tie voor Yewtaxan gekregen. Concurrent Bristol is al enige tijd i tevergeefs bezig inzage te krijgen in de registratieprocedure en heeft hierover een bezwarenpro cedure ingesteld. Taxol is een omstreden produkt wegens de hoge kosten ervan. Na jarenlange discussies besloot mi- nister Borst van Volksgezondheid de komende twee jaar 35 miljoen gulden bij te dragen voor de be handeling met taxoiden. Het nieuwe Yewtaxan is volgens I Blom ongeveer 10 tot 30 procent I goedkoper dan Taxol. op6e|suio 'jnngs '|3|/v\aw9S3J '>i00J (ADVERTENTIE) heeft onlangs geadviseerd deze termijn los te laten. Hij sprak van een 'juridische lijdensweg' voor asbest-slachtoffers. De overheid moet volgens hem 'een voorbeeld geven' door soepel om te gaan met asbest-claims. Het kabinet zal naar verwachting binnen en kele weken een standpunt inne men over het advies. De christelijke vakbond voor mi litairen ACOM noemt het stand punt van Defensie 'schandelijk'. Volgens de CNV-bond zou het Defensie sieren als zij de aanbe velingen van De Ruiter zou over nemen. De ACOM wil dat de Tweede Kamer Defensie op ande re gedachten brengt. Defensie kan tientallen claims verwachten van Nederlandse militairen en burgers die dienst hebben gedaan in het voor malig Navo-commandocentrum De Cannerberg bij Maastricht. In dit ondergrondse complex, dat in 1992 werd gesloten, was veel as best verwerkt in onder meer ven tilatiekanalen. De concentraties asbestvezels in de lucht waren ja renlang ver boven aanvaardbare normen. Staatssecretaris Gmelich Meij- ling van Defensie heeft toegege ven dat de mensen die werkten in De Cannerberg, onvoldoende be schermd zijn geweest tegen as- best-besmetting. Hij schreef de Tweede Kamer vorige week dat Defensie de aansprakelijkheid erkent voor het Nederlands per soneel dat in de komende jaren last krijgt van 'typisch aan asbest gerelateerde aandoeningen'. Er lopen ook diverse claims tegen Defensie van ex-werknemers van de marinewerf in Den Helder. Bij de bouw van marineschepen werd indertijd ook op grote schaal gebuik gemaakt van as best. Het inademen van asbestvezels kan longkanker en buikvlieskan- ker veroorzaken. Volgens het mi nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen de ko mende 35 jaar circa 40.000 men sen ziek worden als gevolg van het inademen van asbestvezels. Nu sterven per jaar 300 mensen aan asbest-ziekten. Dat aantal zal oplopen tot 700 per jaar tus sen 2015 en 2021. Gebruik van het onbrandbare materiaal is nu verboden. De stem van het kerkvolk verstomt niet, maar vergrijst. Zo'n 7000 bezoekers, iets minder dan vorig jaar, waren tijdens de jaarlijk se toogdag van de Acht Mei Beweging in de IJsselhallen in Zwolle. Onder hen nauwelijks jongeren. foto wfa De polarisatie is omgebogen naar de dialoog. De vernieu wingsgezinde Acht Mei Bewe ging hield zaterdag in Zwolle haar dertiende manifestatie. 'De macht van de tegenmacht in de kerk'. Door John van Miltenburg In de relatie met de bisschoppen is de dooi ingetreden. De thema's die de officiële kerk in kampen verdeelt zijn nog hetzelfde. De bisschoppen Muskens (Breda) en Van Luyn (Rotterdam) zijn aanwezig als het vriende lijke gezicht van het episcopaat. De door het Vaticaan afgezette bisschop van Evreux in Normandië, Jacques Gaillot krijgt een langdurig applaus. De Rooms- Katholieke Kerk moet weer een 'kerk van uitgeslotenen' worden, is de boodschap van deze 'rode bisschop'. „De samenleving fa briceert mensen die buiten de boot vallen. De kerk moet dit niet na-apen. Bisschop Gaillot pleit voor een kerk die op komt voor de onderkant van de samenle ving: werkloze jongeren, daklozen en pa pierlozen (asielzoekers). „Alleen dan kan ze zich vernieuwen en krijgt de kerk haar evangelische uitstraling terug." Op eigen initiatief heeft hij de Nederlandse kardinaal Simonis ontmoet. Mgr. Gaillot zegt 'verrast te zijn dat het hartelijke ge sprek zo lang' (55 minuten) heeft geduurd. Hij ziet de ontmoeting als 'een teken van dialoog, een stap naar wat misschien als andere partij wordt beleefd'. De Franse bisschop is in 1995 door het Va ticaan afgezet vanwege zijn onorthodoxe standpunten over het celibaat, de pil, de acceptatie van homoseksualiteit en het ge bruik van condooms om aids te voorkomen. Rome heeft hem benoemd tot bisschop van Parthenia in de Sahara. Als' 'bisschop van woestijnzand' ziet Gaillot 'een kerk groei en boven en door parochies en bisdomgren- zen heen'. De bisschoppen Van Luyn en Muskens ne men deel aan forumgesprekken. Mgr. Mus kens gaat in debat over zijn stokpaardje, de armoedebestrijding. Het is niet zijn bedoe ling om de kerkelijke charitas weer van zolder te halen, betoogt hij. „Ik heb geen behoefte aan liefdadigheid maar aan ge rechtigheid. Je moet niet alleen de armoede Zwolle - Bisschop A. van Luyn van Rot terdam vindt dat de Rooms-Katholieke Kerk zich wereldwijd moet inzetten voor afschaffing van de doodstraf. De bisschop zei dat zaterdag tijdens de ma nifestatie van de Acht Mei Beweging in Zwolle. Als voorzitter van de vredesbeweging Pax Christi nam Van Luyn het rapport 'De dood als straf' in ontvangst van Jus- titia et Pax, de bisschoppelijke commis sie voor vrede en gerechtigheid. Die wil dat de passage over de doodstraf wordt geschrapt in de universele cathechismus van de Rooms-Katholiek Kerk. Bisschop Van Luyn noemde de dood straf 'principieel inhumaan'. De We reldraad van Kerken heeft de doodstraf in 1990 onvoorwaardelijk afgekeurd. bestrijden maar ook de rijkdom. Die vreet de cohesie in de samenleving aan." Mgr. Muskens ziet voor de kerk een rol wegge legd als 'stemversterkeHvan de politiek. Het comité 'Kerk Hardop' pleit voor een kerk van priesters en leken, waarin 'de ge wone gelovige' meer in beeld komt. In spraak bij bisschopsbenoemingen, vrije keuze van priesters voor het celibaat en toegang van vrouwen tot het priesterschap zijn actie-speerpunten. De actie 'lila stola' moet een einde maken aan de sekse-apart heid in de RK Kerk. „De officiële kerk staat er slecht voor," zegt voorzitter Henk Baars van 'Kerk Hardop'. „De exodus van kerkmensen is omvangrijk. Nu noemt zich nog 22 procent bij de kerk betrokken, over vijf jaar is dat 18 procent. Pessimistisch maar realis tisch." Het bestuur van de Acht Mei Beweging praat binnenkort voor het eerst sinds jaren met een delegatie van de bisschoppen. De onderwerpen zijn kwesties die 'het hart van de zaak' raken, zegt voorzitster Hed- wig Wasser: „De uitsluiting van mensen door de kerk, de openheid, de pluriformi teit en de zaken waar steeds tegengestelde meningen over zijn." Het Vaticaan heeft met bisschopsbenoe mingen in 'gidsland Nederland' krachtig ingegrepen nadat met het pastoraal conci lie dertig jaar geleden een andere wind ging waaien, stelt de emeritus-hoogleraar sociologie dr. L. Laeyendecker. 'Gecoördi neerd tegenwicht bieden' moet volgens hem hierop het antwoord zijn om oude the ma's weer onder de aandacht te brengen. Laeyendecker: „Er is een klamme deken over de Nederlandse kerkprovincie gelegd waarin ieder protest is gesmoord." LUILEKKERLAND 100 gram usbergsla Per stuk - van ma .5 t/m wo. 7 mei 1997 A&P Services 6.V. tel. 035-5483333 elke dag goed nieuws Door Jan Smit (anp) Zwolle - Vluchtelingen krij gen geen adequate medische zorg. Met name de informatie voorziening en communicatie schieten tekort, zo blijkt uit recente studies. De Iraniër Sa- la Majidpouri, sinds 1989 in Nederland, kan daarover meepraten. „De meeste hulp verleners zien ons niet voor vol aan." Toch is Majidpouri (33), een Koerd in hart en nieren, niet he lemaal ontevreden. Hij woont met vrouw en kinderen in een modale Zwolse doorzonwoning, is vorig jaar afgestudeerdaan de MTS als elektrotechnicus en werkzaam bij de Waterleiding maatschappij Overijssel. De Ne derlandse taal en cultuur leveren nauwelijks nog problemen op. Maar over het zorgsysteem blijft hij zich verbazen. Voor specifieke problemen van vluchtelingen en asielzoekers bestaat bij hulpver leners volgens Majidpouri te wei nig aandacht. „Mijn eerste huis arts had er gewoon geen oren naar. Medicijnen tegen slapeloos heid was alles wat ik van hem kreeg." Die slapeloosheid kwam niet uit de lucht vallen. Een echte jeugd heeft de Iraniër nooit gehad. Al op jonge leeftijd trad hij toe tot de Komela, een linkse guerillabe- weging die zich in Iran hard maakte voor de belangen van Koerden. In 1986, toen de Komela wilde fu seren met de Iraanse communis tische partij, vluchtte hij naar het grensgebied tussen Iran en Irak. Bombardementen van zowel het Iraanse als Iraakse leger maakten het leven voor Majidpouri al snel onmogelijk. Terugkeer naar Iran was gezien zijn verleden onmoge lijk. Dus reisde hij in 1987 naar Turkije. Van daaruit belandde hij in 1989 met een groep van dertig lotgenoten in Nederland. In Apeldoorn, waar het gezin werd geïnterneerd voor een ge- wenningscursus, maakte hij voor het eerst kennis met de Neder landse medische zorg. Op zijn eerste afspraak met een huisarts schitterde hij door afwezigheid, zich van geen kwaad bewust. „In Iran maak je geen afspraak. Daar kun je elk moment van de dag bij een arts terecht." In Zwolle, waar het gezin in no vember 1989 een woning kreeg toegewezen, was zijn eerste erva ring met de reguliere medische zorg ronduit teleurstellend. De huisarts deed zijn problemen af met een receptje voor wat pillen. Tijd voor een gesprek was er niet. Tijdens de Golf-oorlog, begin 1991, raakte Majidpouri zelfs een tijdje overspannen. Directe aan leiding: hoog oplopende emoties bij het zien van televisiebeelden van aanvallen van het Iraakse le ger op de Koerden. Een nieuw be zoek aan de huisarts achtte hij zinloos. Dus loste hij jarenlang zijn problemen zelf op. Met be hulp van vrienden en familie. Dat hield hij vol tot 1995. De combinatie van werk, lange reis tijden en een avondstudie brak hem op. Majidpouri probeerde het opnieuw, bij een andere huis arts. Daar trof hij wel een gewil lig oor. Hij moest maar even twee weken thuisblijven, zo luidde haar advies. Volstrekt ontoerei kend, meende Majidpouri, die daarop het probleem aankaartte bij zijn werkgever, destijds de energiemaatschappij EDON. Re sultaat: hij kreeg een baantje op het hoofdkantoor in Zwolle. Dat scheelde per da'g drie uur reizen. Nog steeds heeft hij het gevoel dat hulpverleners hem niet se rieus nemen. Zo kreeg zijn vrouw onlangs last van spontane bloe dingen. De huisarts was niet thuis. Haar plaatsvervanger stond niet bepaald te trappelen. „De arts vroeg ons wat hij voor spullen moest meenemen. En of er in de buurt wel voldoende par keergelegenheid was." Ook het Riagg, de instantie voor de gees telijke gezondheidszorg, heeft voor Majidpouri afgedaan. In eerste instantie vormde een be roep op deze instelling voor hem al helemaal geen reële optie. „In Iran zijn psychologen alleen voor mensen die echt gek zijn." Dat hij de stap toch waagde komt omdat hij merkte dat in Nederland ook veel gewone mensen bij een Riagg aankloppen. Maar na het intake gesprek hield hij het voor gezien. Hij bespeurde te weinig begrip. „In plaats van problemen op te lossen, gaan ze voor rechter spe len op basis van vooroordelen. Zo van: Oh, die man is islamiet. Dus als er relatieproblemen zijn, komt dat omdat hij het in de rela tie voor het zeggen heeft. Majidpouri heeft zich wel afge vraagd hoe het komt dat de com municatie tussen hem en de ver schillende hulpverleners te wen sen overlaat. Voor een deel hangt dit volgens hem samen met het feit dat veel problemen van vluchtelingen voor veel Neder landers onvoorstelbaar zijn. Maar bovenal vraagt hij zich af in hoeverre de Nederlandse maat schappij vluchtelingen werkelijk accepteert. „Wat is de status van een vluchteling? Moet hij dank baar zijn? Of worden we werke lijk voor vol aangezien?" Antwerpen (anp/beiga) - Een 54-jarige Nederlandse zakenman, die vrijdag door zijn familie als vermist was opgegeven, bleek in een Antwerpse cel te zitten. Hij werd verdacht van het witwassen van geld, maar werd zaterdag vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. De kinderen van de Rotterdammer Frans B. hadden alarm gesla gen toen hij 's avonds niet was thuisgekomen uit Antwerpen. De zakenman had de gewoonte eens per maand bij een vast wissel kantoor in de Scheldestad guldens om te zetten in dollars, omdat hij daar de beste koers kreeg. Ingeseind door de Nederlandse collega's startte de Antwerpse po litie onmiddellijk een zoekactie en vond de auto van de Rotter dammer. Ze sleepte de wagen naar een terrein om sporenonder zoek door de gerechtelijke politie te laten doen. Toen bleek dat agenten van deze politiedienst de verdwenen Nederlander had den opgepakt. Den Haag - Het Nederlandse bedrijfsleven is vorig jaar 838 mil joen gulden misgelopen als gevolg van telefonische onbereik baarheid. Het productieverlies betekent een toename met 195 miljoen ten opzichte van 1995. Berekeningen door het Neder lands Economische Instituut NEI geven verder aan dat de stij ging met name valt toe te schrijven aan de toename van het te lefoonverkeer. Van het verlies komt 726 miljoen voor rekening van tijd- en productieverlies doordat men de gewenste persoon niet te pakken kon krijgen. Dat betekent een toename met 45 procent gemeten naar 1995. De overige 112 miljoen is het gevolg van extreme wachttijden. Dat geldt wanneer belpogingen tech nisch wel zijn gelukt, maar voor de wachttijd een norm van 15 seconden wordt gehanteerd. Den Haag - De VVD, D66 en CDA willen van minister Voorhoe ve (Antilliaanse en Arubaanse Zaken) inzage in een rapport uit 1995 over de staatsveiligheid op Aruba. Het rapport, vervaar digd door de Binnenlandse Veiligheids Dienst, is de Tweede Ka mer gedeeltelijk onthouden, bij de beslissing over de toekomst van het eiland. Volgens het rapport zou de politieke top van Aruba nauwe ban den onderhouden met Colombiaanse drugskartels. Het rapport, waaruit het Algemeen Dagblad zaterdag citeert, stelt dat voor tenminste 1,5 miljard dollar (2,6 miljard gulden) is witgewassen. Het geld is afkomstig uit handel in hard drugs. Aan het rapport is meegewerkt door Amerikaanse inlichtingendiensten CIA en FBI en de Britse geheime dienst MI6. Den Haag - Slachtoffers van geweldsmisdrijven hebben vorig jaar in totaal circa 8,5 miljoen gulden aan schadevergoeding uitgekeerd gekregen. Wegens materiële schade is bijna 2,5 mil joen uitbetaald. Aan immateriële schade werd ruim zes miljoen gulden uitgekeerd. Dat blijkt uit het jaarverslag van de commis sie Schadefonds Geweldsmisdrijven. Volgens het ministerie van Justitie is er 2806 keer bij het schadefonds aangeklopt. Dat be tekent een toename met 18,5 procent ten opzichte van 1995. De commissie verklaart de stijging uit de toenemende maatschap pelijke aandacht voor het slachtoffer en 'het toegenomen be wustzijn van slachtoffers zelf'. Hoofddorp - Het netto bedrijfsresultaat van Holland Casino is in 1996 gestegen met 13 miljoen naar 134,8 miljoen gulden. Dat is-'eén stijging meHieri prbëent ten opzichte van f995. Holland Casino verwacht over 1'997 ëen toename van tien'miljoen. De in vesteringen stijgerr naarverwachting met ruim 57 miljoen naar bijna 120 miljoen gulden, meldt het financieel jaarverslag 1996. Het bruto resultaat nam met 11,2 procent toe naar 737,6 miljoen gulden. Voor de tafelspelen was dat 335,4 miljoen tegen 304,5 over 1995. Bij de speelautomaten was de opbrengst 250,2 mil joen gulden, terwijl daar over 1995 een 219 miljoen werd geno teerd. Amsterdam - De bedrijven die zijn aangesloten bij Auto Recy cling Nederland (ARN) hebben vorig jaar 67 procent meer auto wrakken verwerkt. Het waren er ruim 210.000. Dit jaar zullen er dat circa 250.000 wagens zijn. Het netwerk van ARN verwerkt ruim driekwart van de Nederlandse sloopauto's. De organisatie noemt het een uitstekende score. Het aantal ondernemingen dat deel uit maakt van ARN, is in 1996 met 50 procent gestegen tot 266. Dit jaar komen er maxi maal 34 bij. Wie een auto wil laten slopen, kan nu vrijwel altijd in zijn directe omgeving een bedrijf vinden dat het wrak milieu verantwoord verwerkt. Zorgen maakt de ARN zich over het gro te aantal bedrijven (meer dan 500) dat samen de resterende 50.000 sloopauto's verwerkt. Roermond - Hulpbisschop Cas termans (foto) van Roermond legt zijn functie neer. Hij heeft paus Johannes-Paulus II zijn ontslag aangeboden, 'omdat de lasten van de jaren zich begin nen aan te dienen'. De paus heeft het ontslag van de 73-jari- ge hulpbisschop aanvaard, zo is zaterdag vanuit Vaticaanstad gemeld. Castermans' ontslag gaat met onmiddellijke ingang in. Bisschop Wiertz heeft de paus verzocht een nieuwe hulp bisschop voor zijn diocees te be noemen. Mgr. Alphonsus M.H.A. Castermans trad in 1982 aan als hulpbisschop van het zuidelijkste en ook meest con servatieve bisdom van Neder land. Hij volgde altijd in alles de lijn van zijn omstreden bisschop mgr. dr. J.B.M. Gijsen. Caster mans is van plan na de zomer pastoraal werk te gaan doen. Rijswijk - In Noord-Brabant zijn opnieuw twee gevallen van varkenspest geconstateerd. Een woordvoerster van het ministe rie van Landbouw meldde zaterdagavond dat op een vakens- houderij in Heesch 4650 varkens moeten worden geruimd en in Loosbroek 1400. Omdat de bedrijven in de regio liggen waar al een vervoersgebied van kracht is, neemt het ministerie geen nieuwe maatregelen. Het aantal gevallen van varkenspest staat nu op 146. Badhoevedorp - Voorzitter Benno Baksteen vertrekt morgen als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Hij is de afgelopen acht jaar president geweest, zoals de officië le titel van de VNV-voorzitter luidt. Hij wordt opgevolgd door P. Griffioen, de huidige vice-voorzitter. Baksteen heeft zich de afgelopen jaren vooral geprofileerd als horzel van de KLM-di- rectie. Een conflict over de piloten-CAO leidde twee jaar gele den tot een tweetal werkonderbrekingen door de vliegers. Als gevolg van het bezuinigingsprogramma Focus 2000 staan de sa larissen van de vliegers opnieuw onder druk. Baksteen zal niet op korte termijn uit de publiciteit verdwijnen. Omdat het over leg over Focus 2000 een cruciale fase ingaat, zal hij voorlopig de VNV naar buiten blijven vertegenwoordigen. I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 3