'Eén Euro- jofficier Ivan justitie' ben eigenlijk een gekke koe, hi, ho Sekteleider kan niet vervolgd worden Zorg, datje erbij komt AMC geeft medische gegevens onder protest af EuroiC^ollege 'Gerechtshof Den Bosch was zorgvuldig in zaak Bende van Venlo' V Nederland bang voor Brits [rundvlees van zuiderburen I )e^e|yd j/ v? Justitie signaleert dertien gevallen van 'asielshoppen' 6Dierenhandel weet heel goed hoe de AID werkt' BINNENLAND A3 Van Traa op symposium [Negende [aanhouding [Geldnet-zaak I slacht1-Belglë geW00n naar de 1 Open Dag Hotelmanagement 13 APRIL 1996 AJDESTEM ZATERDAG 13 APRIL 1996 |t-Brittannië en Ierlanj. lelijk bewolkt en van tiirf Vjd regen, vooral in Ierland mgeland vooral zondag 0nt geld zon. In Ierland en Itland veel wind. Middag ïeratuur zondag van 8 m-f [langs de Noordzeekust tot laatselijk in Ierland. Zater. Jnog iets kouder, iië en Luxemburg: In w Vden zonnige perioden. In (zuiden wolkenvelden en en daar regen. Zaterdag [koud met middagtempera. Y rond 7 graden; daarna ge~. blijk weer wanner, rd- en Midden-Frankrijk et noorden bewolkt en van Itot tijd regen; naar het zui- [toe ook af en toe zon. Zon- l overal meer zon en op de Iste plaatsen droog; Wel Is op mist. Middagtempera. T uiteenlopend van 7 graden I zaterdag in het uiterste Yden tot 15 graden in het |den. 1-Frankrijk: Wolkenvelden lan tijd tot tijd regen, in het Roosten misschien een on- Irsbui. Langs de kust van Idellandse Zee droog en ook Zondag steekt de Mistral [Maxima van 14 graden in huurt van Lyon tot 20 gra- langs de Middellandse Ikust. Ttugal: Flinke zonnige perio- I en droog. Middagtempera- oplopend tot overal ruim raden op zondag, ^nje: Veel zon. In het noor- ook bewolking en plaatse- af en toe regen. Middag- tiperatuur ongeveer 24 gra- maar in het noorden enke raden lager. In Andalusië hperatuur oplopend tot Iht bij 30 graden, llië: Zaterdag eerst nog zon- |e perioden maar later meer volking en vooral zondag tijd tot tijd buiige regen, bschien met onweer. Zondag It name in het noorden ook el wind. Middagtemperatuur ]id 19 graden, zondag hier en ar wat lager. |iekenland en Kreta: Flinke nige perioden. Zondag van noordwesten uit toenemen- bewolking, later op de volgd door regen- en on- lersbuien. Middagtempera- rond 18 graden, jiitsland: Wolkenvelden en br en daar regen, eerst ook Ins op sneeuw. Vooral in de Jstelijke helft ook af en toe |n. Zaterdag vrij koud met pxima rond 8 graden; zondag de meeste plaatsen iets ho- |re maxima, vitserland: Wolkenvelden en en toe regen. Im de bergen In flink aantrekkende wind. an de noordflank van de Al- kn 's middags rond 13 graden, an de zuidflank hogere maxi- bstenrijk: Wolkenvelden Ier en daar regen. In de bergen Iter veel wind. Middagtempe- Ituur meest rond 13 graden. gram: 1-nobel-blozen -kraan-orkaan -vaker-klaver -glans-slogan -baker-braken -reder-eerder -steur-unster -regen-grenen -opera-Europa -neve1-Leuven BOKSBEUGEL innor Nanne Dorren Maastricht - Lekker leven is t antwoord op stomme vra- P peze Loesje-logica zal Indaag op meer dan twintig ELsen in Nederland en op Uoze plekken elders in Eu- prijken, zes vierkante jneters groot. bet is hoesjes manier om te vie ren dat vijf jaar geleden het spits- Ivondige meisje uit Arnhem de eerste stapjes in de grote wereld l te en ook in het buitenland aanhang kreeg. Met teksten als 'Privatisering: wat is jouw aan deel in de wereld' en 'Nee, nee, er wordt voor mij al gedacht door hele betrouwbare mensen' plaatst Loesje al twaalf jaar kanttekeningen bij maatschap pelijke ontwikkelingen. Geboren in een Arnhemse kroeg als product van een zeven-koppig vriendengroepje, groeide Loesje na drie jaar uit tot een landelijk fenomeen. Zeventienhonderd maatschappijkritische zondags dichters in het hele land vatten maandelijks hun visie op de we reld samen in een stuk of zes tek sten. In tien andere Europese lan den doen zo'n dertienhonderd volgelingen ook hun duit in het zakje. De zeven Arnhemse vrienden gingen er in 1984 niet vanuit dat Loesje zo'n succes zou worden. Jan Verschure, die er bij was daar in dat Arnhemse café, herinnert zich dat ze op zoek waren naar 'iets'. „We waren allemaal, hoe verschillend ook, kritisch en ac tief in allerlei maatschappelijke bewegingen. We zagen dat men sen in onze omgeving hun idealen verloren of verhardden, van die actie-diehards werden, en dat wilden wij niet. We wilden een bijdrage leveren aan de maat schappij, maar daarbij ook din gen voor ons eigen plezier doen. Daaruit kwam het idee voort de mensheid op te vrolijken met re lativerende, kritische of gewoon maffe uitspraken." Aanvankelijk was Nederland verbaasd: wie was die Loesje met haar eigenwijze leuzen? Nu, twaalf jaar later horen de witte posters met de spreuken in rechte zwarte letters evenzeer in het straatbeeld als telefooncellen of de heel wat minder decoratieve mupi's. Ook in financieel opzicht is Loes je succesvol. De verkoop van boe ken, scheurkalenders en agenda's levert jaarlijks zo'n 200.000 gul den op. Een vaste kracht, een ba nenpooler en een aantal inval krachten verdienen een inkomen bij Loesje in Arnhem, waar het secretariaat is gevestigd. Maar het succes is Loesje niet naar het hoofd gestegen: 'Ik ben eigenlijk een hele gekke koe, hi ho.' ■Door Sjors van Beek ■Maastricht - Er moet één Europese officier van justitie komen |die toezicht gaat houden op de werkzaamheden van Europol, de nieuwe Europese politie-organisatie. Om de opsporingsme- [thoden van Europol te toetsen zou er ook een nieuwe Europese rechtbank moeten worden opgericht. bie visie ontvouwde de PvdA'er Maarten van Traa, voorzitter van [de gelijknamige parlementaire aquêtecommissie, gisteren op leen symposium in Maastricht dat mdelde over het werk van 'zijn' •ommissie, jVolgens Van Traa is bij intema- [tionale misdaadbestrijding op dit moment de belangrijkste vraag [hoe men kan komen tot een goede menwerking tussen de uiteenlo pende nationale rechtssystemen. Wil die samenwerking kans van [slagen hebben, aldus de parle mentariër, dan moet aan een aan tal voorwaarden worden voldaan, llereerst moet binnen Europol transparant' worden gemaakt Welke methoden de opsporingsin- inties in de verschillende landen lanteren om aan hun informatie |te komen. jens zou een soort Europe- Ise 'super'-officier van justitie de Duiven (anp) - Het politieteam fdat onderzoek doet naar de bloe dige overval op een kantoor van Geldnet in Duiven in september [vorig jaar, heeft donderdagavond in Amsterdam eem 28-jarige in woonster van die stad aangehou den. Het is de negende aanhouding in I de zaak, Bij de overval kwam een 43-jarige werknemer van Geld net om het leven. Een 33-jarige man uit Arnhem liep een schot- jwond in zijn schouder op. De po- Ijtie verdenkt deze man ervan dat hij de overvallers informatie over de beveiligingsmaatregelen van |het bedrijf heeft gegeven. controle moeten gaan uitoefenen en aanspreekbaar moeten zijn als Europol haar boekje te buiten gaat. Een Europese rechtbank 'naar model van het bestaande Europese Hof voor de Rechten van de Mens' zou de rechtmatigheid van de gebruikte opsporingsme thoden uiteindelijk moeten toet sen, zo opperde de voorzitter van de parlementaire enquêtecommis sie. Van Traa voorspelt dat met name Groot-Brittannië moeite zal hebben met deze constructie. „Maar we zullen zo'n Europese officier van justitie toch moeten accepteren. Als de Britten niet ak koord gaan, dan moeten we het desnoods zonder hen doen", vindt het PvdA-kamerlid. Europol, dat haar hoofskwartier heeft in Den Haag, staat momenteel nog in de kinderschoenen. De deelnemende Europese landen zijn het nog niet eens over de precieze bevoegdhe den en taken die deze Europese politie zou moeten hebben. De Nijmeegse jurist professor Tak sprak de waarschuwing uit dat als de Nederlandse politie in de na sleep van de parlementaire Van Traa-enquête te ver wordt beknqt in haar opsporingsbevoegdheden, het gevaar bestaat dat diezelfde politie onderzoeken zal 'door schuiven' naar het buitenland. Het oplossen van sommige grens overschrijdende misdrijven zal dan worden overgelaten aan de buitenlandse collega's die meer bevoegdheden hebben. Dat zal op den duur leiden tot wrijving en het verwijt dat Nederland haar zaken niet goed heeft geregeld. Topambtenaar van Justitie Van Asbeck zei dat Nederland op het gebied van wetgeving voor bijzon dere opsporingsmethoden mo menteel achterloopt op landen als Duitsland, Frankrijk, Italië, Noorwegen en Denemarken. Dit weekeinde houdt de Koninklijke Marine de jaarlijkse vloot dagen. Marinevoorlichting verwacht ruim 800.000 bezoekers aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam. Mariniers, mijnen- Amsterdam (anp) - Justitie in Amster dam heeft donderdag bij het Academisch Medisch Centrum afgifte geëist van bloed- en urinemonsters van de overle den echtgenote van R. de Vilder jr. Onder dreiging van huiszoeking en inbeslag neming gaf het AMC ondei; protest 'gegevens' af, maar volgens een-poldtiewoordvoerder niet de monsters waar om is gevraagd. ,pe Vilder, zoqp vap ^ypprzitter van;de Am sterdamse Kamer van Koophandel, zit mo menteel een celstraf uit wegens oplichting. Tijdens een weekeindverlof enkele weken ge leden, ging hij uit met zijn vrouw in Amster dam. Zij werd onwel na het slikken van een pilletje, vermoedelijk xtc. Zij overleed na een week in coma te hebben gelegen. Vanwege het onderzoek naar de doodsoorzaak, wil het ge rechtelijk laboratorium in het bezit komen van de bloed- en urinemonsters van de vrouw. Het ziekenhuis weigerde het materiaal af te staan wegens het medisch beroepsgeheim. Een woordvoerder van het AMC noemt de gang van zaken 'zeer onverkwikkelijk'. „Als wij medische gegevens moeten afstaan van onze patiënten zijn wij als ziekenhuis geen knip voor de neus waard." Het ziekenhuis heeft dan ook tegelijkertijd met de afgifte van de medische gegevens een klacht ingediend bij de rechtbank. Medici mogen het beroepsgeheim volgens de AMC-woordvoerder alleen dan schenden als het leven van derden in het geding is. Bijyoör- c beeld in geval van kindermishandeling of als de volksgezondheid gevaar loopt. „Dat laat ste is in deze affaire niet het geval", stelt de woordvoerder. „Toen de vrouw van De Vilder hier op 23 maart binnenkwam, hebben we dat onmiddellijk gemeld aan de medische inspec tie. Als er toen meer soortgelijke gevallen zouden zijn geweest, zou de inspectie dit ge meld hebben aan de politie, omdat dan de volksgezondheid gevaar loopt. Daar was voor zover wij weten geen sprake van." In het huiszoekings- en inbeslagnamebevel gaf justitie aan dat de beroepsplicht tot ge- .pen Haag (anp) - Minister Van Aartsen (Landbouw) en staats ecretaris Terpstra (VWS) hebben de Belgische overheid per trief gevraagd de verzekering te geven dat bij een eventuele ex- lort van kalfsvlees naar Nederland, er géén Brits vlees bij zit. Daarmee wil ons land voorkomen lat Brits vlees via België alsnog beschikbaar komt voor Neder- Wse consumenten, aldus een woordvoerder van VWS gisteren. J vernietigt momenteel Britse kalveren. Het «met wil daarmee elke moge- la gevaar voor de volksgezond- JKwgBB de gekkekoeienziekte In a f1 de 'dem smoren- Britse jnMvieesproducten zijn uit de losgehaald. plgië ziet in tegenstelling tot ons t'an af de vernietiging van de ™veren. Volgens Brussel is I met de dieren niks aan de hand I Bi kunnen de 27.000 Britse kalve- en mag het vlees worden ESfS' EuroPese regelgeving I oe uitvoer van dat vlees niet Ivmri '™den- De exP°rt van le- |owe have is overigens niet toe gestaan. Morgen heeft Van Aart sen een informeel beraad met zijn Belgische collega Pinxten. Mocht er dan geen overeenstem ming zijn, dan kan de minister eventueel ook de Nederlandse im porteurs vragen af te zien van de import. De afkomst van het vlees is te verifiëren in de handelspa pieren. De vernietiging van de 64.000 Britse kalveren in ons land is overigens donderdag gestart bij een slachterij in Aalten. De dode dieren gaan vervolgens naar des tructiebedrijven in Burgum en Son. De afvalverwerking Rijnmond (AVR) zal de resten verbranden. Zowel de destructiebedrijven als de AVR verwerken de beesten al leen op zondag. Daarmee willen vooral de destructoren voorkomen dat mogelijk besmet materiaal het gewone productieproces schaadt. Waddinxveen (anp) - De po litie en de Raad van Kinder bescherming (RvK) zien vooralsnog geen mogelijk heid sekteleider W. Griffioen uit Waddinxveen te vervol gens wegens seksueel mis bruik van vrouwen en kinde ren uit zijn gemeenschap. De politie en de RvK hebben dit gistermiddag beslotën na over leg over een belastend rapport van de landelijke Vereniging voor Nader Onderzoek Rechts pleging (NVOR) over de sekte leider. Ze vinden dat er te wei nig bewijs tegen Griffioen aan het licht is gekomen. De VNOR is een vrijwilligersor ganisatie die bestaat uit psy chiaters, huis- en tandartsen, juristen en andere deskundi gen. Ze heeft donderdag het in opdracht van oud-sekteleden opgesteld rapport aan de poli tie, de RvK en aan de Tweede- Kamerfractie van de RPF over handigd. De organisatie zegt bewijzen in handen te hebben dat Griffioen wel degelijk vrou wen en kinderen seksueel heeft misbruikt. Hij zou zich zelfs schuldig hebben gemaakt aan een illegale abortus. Woordvoerder Groenewegen van de NVOR zegt daarom strafrechtelijke vervolging wel degelijk gerechtvaardigd te vinden. „We hebben door ge sprekken te voeren met sektele den en oud-sekteleden, huisart sen, politie en scholen een ge detailleerd beeld gekregen van de organisatie en van sektelei der Griffioen. We weten wie er in de sekte zitten en wat zich daarin afspeelt. We hebben ge noeg aanwijzingen om tot de conclusie te komen dat Griffi oen een psychopaat is en dat zijn volgelingen hulp nodig hebben." Het NVOR hekelt vol gens Groenewegen dan ook de passieve houding van de politie in Waddinxveen en de RvK. „Als de NVOR harde bewijzen voor de beschuldigingen heeft, dan zien we die graag. De vere niging moet dan wel met be trouwbare bronnen en gegevens komen", zegt politiewoord voerder P. Keijzer. „In het rap port komen we die niet tegen." De politie in Waddinxveen heeft nog geen duidelijkheid over het wel of niet doorgaan van de reis van de sekteleden van Griffioen naar de Jordaan se stad Petra. Volgelingen zou den daar zaterdag of zondag de Dag des Ooordeels afwachten, of zo als zij het zeggen, de op name van hun eigen gemeente. Daarmee bedoelen ze dat de ge lovigen worden onttrokken aan de Dag des Oordeels, een soort redding vooraf. Uit onderzoek tot dusver blijkt volgens de politie dat er geen namen van sekteleden voorko men op de passagierslijsten van de luchtvaartmaatschappijen die van Nederland naar Jorda nië vliegen. „Dat geeft echter geen zekerheid of de groep of een deel van de groep niet naar Petra afreist", meent Keijzer. „Ze kunnen ook een vlucht naar één van de buurlanden ne men. We houden hierover voortdurend contact met de verschillende luchtvaartmaat schappijen." Volgens de zegs man is inmiddels wel duidelijk geworden dat de bijeenkomst van de sekteleden die zondag in Ermelo stond gepland, niet doorgaat. Soms zou ik in Amerika willen wonen. Want alles watje daar overkomt en waarvan je denkt dat dat ten onrech te is, biedt uitzicht op financiële compensatie. Je kunt het zo gek niet verzinnen of er wordt in de VS een rechtszaak van gemaakt. Zo wil een serveerster in Morrisville een schadevergoe ding van duizend dollar voor elke inch (2,5 centimeter) haar die ze is kwijtgeraakt toen een onverlaat in de keu ken van een restaurant haar paardestaart afsneed. De dader kwam tot deze vreemde actie, omdat hij al etend met zijn broer onenigheid kreeg over de kwaliteit van het bestek. Om te bewijzen dat de messen wel dege lijk scherp waren, sneed hij vervolgens met één haal de paardestaart af. De serveerster baseert haar financiële eis op de dollar- prijs per inch haar die door pruikenmakers wordt be taald. Haar staart was zestig centimeter lang en ze had er een half leven voor gespaard. 40.000 dollar is dus eigen lijk aan de lage kant. Nu is Amerika ook nog zo, dat binnenkort de fabrikant van de betreffende messen het voorval zal gebruiken om er de kwaliteit van zijn product mee te onderstre pen. Haarfijn zal dat niet zijn. MERIJN Den Haag (anp) - Bij dertien asielzoekers is tot nu toe gebleken dat zij zowel in Nederland als in België of Duitsland opvang genoten en financiële ondersteuning ontvingen. Deze gevallen van 'asielshoppen' kwamen aan het licht in Maastricht en Heerlen. dienst, zeekadetten en reddingsmaatschappij verzorgen daar demonstraties. FOTO ANP heimhouding in dit geval moest wijken voor het belang van opsporing van mogelijk straf bare feiten. De rechtbank was niet bereid commentaar te geven op deze afweging. „Dat doen we nooit bij een gerechtelijk vooronder zoek als dit," aldus de persrechter gisteren. Op basis van de uitkomsten van het gerechte lijk vooronderzoek beslist het openbaar mi nisterie of tot vervolging van, in dit geval een onbekende, wordt overgegaan. Op de vraag waarom niet daadwerkelijk is overgegaan tot inbeslagneming van de mon sters wilde een politiewoordvoerder gisteren geen antwoord geven. R. de Vilder, de echtgenoot van de overleden vrouw, zit momenteel een gevangenisstraf uit van twee jaar omdat hij acht jaar geleden twee zakenlieden voor tien miljoen gulden heeft opgelicht. Vorig jaar ontstond daarover veel commotie-omdat de vader van De Vilder van de zakenmannen eiste dat ze een eind maakten aan een publicitèitsgolf rond de zaak. De Vilder sr. vond dat hij daardoor in een kwaad daglicht werd gesteld. Justitie vermoedt dat er sprake is van een organisatie die tegen be taling handleidingen verkoopt hoe in verschillende landen asiel kan worden gevraagd en welke financiële voordelen dat kan op leveren. Dit blijkt uit het ant woord van staatssecretaris Schmitz (Justitie) op Kamervra gen van de regeringsfracties Pv dA, WD en D66. In een enkel geval is tot strafver volging besloten. Het merendeel is uit Nederland verwijderd, zo meldt Schmitz. Om asielshoppen tegen te gaan, is in het kader van het Schengen- verdrag bepaald dat vreemdelin gen die in twee landen asiel vra gen, worden overgedragen aan het land waar zij in eerste instan tie asiel vroegen. Nederland, Bel gië en Duitsland zijn partner in dit verdrag evenals Luxemburg, Frankrijk, Spanje en Portugal. Binnen de EU wordt gewerkt aan de totstandkoming van een sys teem (Eurodac) om in Europees verband vingerafdrukken van asielzoekers vast te leggen en uit te wisselen. Zo'n uitwisseling be staat al tussen Nederland en Bel gië, met Duitsland wordt hier over binnenkort gesproken. De speciale teams van de mare chaussee die in de grensstreek belast zijn met het vreemdelin gentoezicht, beschikken nog niet over mobiele apparatuur om vin gerafdrukken te scannen. Vol gens Schmitz staat nog niet vast dat de investeringen in deze ap paratuur voldoende rendement opleveren. VERVOLG VAN VOORPAGINA Op 7 februari hield de politie bij het Mobil-tankstation in St. Wil- lebrord twee handelaren in zeld zame, beschermde vogels aan. De verkoper was H.R. uit Vianen. De kopende partij, J.B. uit Lands meer, is werkzaam bij Dennis (de zaak van bovengenoemde Jan sen). Ze hadden zeven exotische vogels bij zich, die volgens de wet bedreigde dieren en plantesoor- ten niet mogen worden verhan deld. De politie in St. Willebrord wei gert elk commentaar op de kwes tie en verwijst naar de AID (het ministerie van Landbouw). Ze heeft, ondanks de druk vanuit de AID, het onderzoek bijna afge rond. Eind deze maand gaat het dossier naar de officier van justi tie, waarna de verdachten zich zeer waarschijnlijk voor de rechtbank in Breda mogen ver antwoorden. Handelaar D. Jansen (de zoon van W. Jansen) ontkent dat spra ke is van handel in illegale vo gels. „Je mag ze gewoon hebben, het zijn gewoon legale vogels." Vol gens hem is de vorig jaar aange scherpte wet zo ingewikkeld dat de AID niet eens weet wat wel en niet mag. „En bij de politie in St. Willebrord weten ze het al hele maal niet." De dierenhandelaar bevestigt dat hij en zijn vader goed contact hebben met enkele mensen bij de AID. „Als ze ons vragen of wij iets geks hebben gezien met vo gels en we weten dat, dan melden we dat. Maar wij zijn geen verra ders." Beschouwt Jansen zichzelf ook als informant? Krijgen hij en zijn vader geld of wat anders in ruil voor tips? „Was dat maar waar. Er zijn wel AID'ers die ons af en toe helpen als er wat speelt. Zij weten dat het bij ons goed zit. Wij bestaan al 25 jaar en we hebben nooit problemen gehad met smokkel of zoiets." In een recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden, naar de organisatiestructuren van de le gale en illegale dierenhandel, staat beschreven dat handelaren in deze branche relaties onder houden met opsporingsambtena ren. De studie meldt dat 'het die renhandelcircuit goed op. de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen en beslissingen omtrent controle, opsporing en handhaving'. Onderzoekster drs. C. Vinke schrijft dat handelaren 'exact op de hoogte zijn van welke opspo ringsambtenaren dienst hebben en hoeveel expertise deze perso nen in huis hebben'. „Veel han delaren speculeren op de 'zwak ste schakel' en plannen hun han del juist op de momenten waar van men weet dat de controle het minst zal zijn." (ADVERTENTIE) siqaaj im|d 'ia|Bd dopss (2-jarige opleiding op HBO-niveau) Zaterdag 4 mei 1996 van 11.00 tot 15.00 uur Bilderberg Hotel 't Speulderbos Speulderbosweg 54, Garderen Vragen? Bel: 010-4254744 I m'i20 snel mogelijk intormalie toe I Naam: I Adres: I Postcode/Plaats Vooropleiding Bon in gesloten enveloppe sturen aan: EuroCollege, P. de Hoochweg 20, 3024 BH Rotterdam Door Jos Bouten Den Bosch - Dreigen wilde en deed de Maastrichtse straf pleiter mr. M. Moszkowicz naar eigen inzicht afgelopen woensdag het gerechtshof niet. Maar hij wilde de hoog- edelachtbare heren wel even vertellen dat hij in zijn ogen een mooie zaak had om mee naar de Hoge Raad te stappen als hij zijn zin niet zou krij gen. Moszkowicz sr. vroeg het hof om uitstel voor het houden van de pleidooien voor zijn cliënten, de in Roermond tot vijftien jaar cel veroordeelde Hacibey K. en de vrijgesproken Frank G. Tien tallen verdachten en getuigen hadden honderden pagina's tekst volgepraat tijdens het pro ces in hoger beroep. Pas als hij het officiële verslag van de behandeling onder ogen had gehad, dan zou hij zijn werk als advocaat goed kunnen doen. Het gerechtshof onder leiding van mr. W. Smulders liet zich niet vermurwen. Onder de me dedeling dat de wet voorschrijft dat de tekst pas uiterlijk 2 x 24 uur na de uitspraak gereed moet zijn en dat iedereen het zonder de processen-verbaal van de zit ting heeft moeten stellen, ver wierp het hof het verzoek van de advocaat met grote stellig heid. Het was een van de weinige ke ren dat het gerechtshof een ad vocaat niet zijn of haar zin gaf. De verdedigers hoefden bijvoor beeld maar weinig moeite te doen om gedaan te krijgen dat er een uitgebreide lijst van te verhoren getuigen werd aange legd. Op de lijst prijkten niet al leen de namen van de verdach ten, maar ook van politie-agen- ten en deskundigen, waaronder twee medewerkers van het Pie- ter Baan Centrum en die van de Leidse hoogleraar Wagenaar. Het hoger beroep zit erop voor de Bende van Venlo, haar advo caten en het Openbaar Ministerie. Alleen het gerechtshof in Den Bosch is nog niet klaar. De drie rechters denken de komende twee weken na over wat er moet gebeuren met de veertien ver dachten die sinds 26 februari terecht heb ben gestaan. Toen procureur-generaal mr. P. Bender in zijn requisitoir twee' weken geleden de advocaten he kelden omdat die zoveel getui gen hadden opgeroepen, waste de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in feite de oren van het gerechtshof. Dat sloeg begin deze week keihard terug. Vice-president Smulders en zijn twee raadsheren hadden besloten dat de getuigen moes ten komen en niet de advocaten. De oproeping was geschied, al dus het hof, conform de wette lijke regels daarvoor. Eerder kreeg de Roermondse rechtbank al kritiek op de ma nier waarop zij verleden jaar de zaak tegen de bende heeft be handeld. Volgens Smulders had de rechtbank de zaken door el kaar gehusseld door verklarin gen van de verachten op één hoop te vegen met de verklarin gen die dezelfde verdachten als getuigen hebben afgelegd. „Dat is in strijd met de wet", oordeel de Smulders. Het gerechtshof heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat er achteraf ook maar ie mand kan klagen dat hem of haar iets tekort is gedaan en dat het recht is geschonden. Zorg vuldige rechtspleging staat hoog in het vaandel van Smul ders en zijn collega's. Het hof heeft zorgvuldig gewaakt dat het geen munitie leverde waar mee de verdediging eventueel na het wijzen van de arresten in cassatie kunnen gaan bij de Ho ge Raad. Dit hoogste Neder landse rechtsorgaan zal name lijk niet meer inhoudelijk op de zaak ingaan in geval van cassa tie. Het hoogste rechtscollege zal alleen bekijken of het recht goed is toegepast. Ook bij de beoordeling van het bewijsmateriaal en het toepas sen van de wet zal het hof de ko mende twee weken ongetwijfeld zeer zorgvuldig te werk gaan om te voorkomen dat het achteraf op de vingers wordt getikt. Maar of iedereen na de uit spraak op 26 april tevheden zal zijn over de geleverde presta ties? Moszkowicz vindt in ieder geval nu al dat het gerechtshof sowieso één keer de plank flink heeft misgeslagen. Mr. M. Moszkowicz is boos op het gerechtshof. FOTO ARCHIEF DE STEM

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 3