olkl KOOP Internet gratis voor inwoners Flevoland Gemeer VERSE SPINAZIE ÜïüiH™. 1? Kroost -DE STEM- Aanklager O.J. ziet om in verachting HET WEER Koud lenteweer m DE STEM DE BINNENK ANT BEL LEZERSCONTACT 076- 5 312 312 Christopher Darden schrijft bitter boek over 'proces van de eeuw' SUSKE EN WISKE: ROBOTKOP HAMBONE I Zon en maan Hoogwater EVEN PIEKEREN Horizontaal: 4 8 JESTEM Staatssecreta D claimt oorzitter an senaat kilo MAANDAG 25 MAART 1996 Ik dacht na over de dok tersassistente en haar hoofddoek. Vroeger zou ik over zoiets een mening hebben gehad. Want als je geen mening had, geen stevi ge, kritische, gespierde en on gezouten mening, dan telde je niet mee, of was je gewoon niet slim genoeg. Nu weet ik niet eens meer wie er in de zaak van de hoofddoek gelijk heeft: de dokter of zijn assis tente. Misschien komt het omdat het me niet zoveel meer uitmaakt of omdat ik niet slim genoeg ben. Of het komt omdat ik stevige, kriti sche en ongezouten meningen steeds minder vertrouw. Dat van die ontucht weet ik ook niet. Ik bedoel: opeens is er overal ontucht, alsof er nu pas echt ontucht is, alsof on tucht zelfs in de mode is. Wat is dat trouwens, ontucht? Is dat iets dat ooit is gebeurd, of iets dat pas gebeurt als je er lang genoeg over hebt nage dacht? Is het het menselijk tekort of smeerlapperij? Liefdeloos heid of verkeerd uitgevallen liefde? En hoe erg is het? Waar liggen de grenzen? Waar eindigt het goede en be gint het kwade? Zulke dingen weet ik dus niet. Verbeeld je trouwens dat ik het wél alle maal wist. Ik zou stikken in mijn eigen weten. Dat van die drugs weet ik ei genlijk ook niet, ofschoon alle andere mensen het wel zeg gen te weten. Maar omdat Chirac iets anders zeker weet dan wat Kok zeker weet, schiet ik met hun zeker weten ook al niks op. Of ik zou zeker moeten weten wie van beiden ongelijk heeft. Meningen Vroeger dacht ik dat het heb ben van geen mening een soort lafheid was. Nu heb ik daar eigenlijk geen mening meer over, omdat ik het niet zeker weet. Het bedrijf Flevonet, dat samen met de provincie Flevoland het project opzet, hoopt ook elders in Nederland de Internet-diensten gratis toegankelijk te kunnen ma ken. Het vormt daarmee een geduchte concurrent voor andere Internet- .aanbieders (providers) zoals NL- net en Planet Internet. „Burgers hebben recht op een vrije me ningsvorming en een vrije toegang tot de moderne communicatie middelen", aldus algemeen direc teur Rob Franken van Flevonet. Maar het gratis gebruik van Inter net (er moet overigens wel 49 gul den eenmalig toegangsgeld wor den betaald) heeft niet alleen ide alistische motieven. Door het maandelijkse abonnementsgeld te schrappen, hoopt Flevonet meer burgers op Internet te krijgen, dat daarmee ook interessanter zou worden voor het Flevolandse be drijfsleven, dat wèl voor het abonnement moet betalen. Zaterdagmiddag, topdrukte in de supermarkt. Moeders op zoek naar de paar gisteren vergeten boodschappen, jonge tweeverdieners de leeftocht voor een week hard werken inslaand, slaperige, de vrijdag nacht nog in het haar dragende, vrijgezellen die wat brood, kaas, si naasappels en melk voor de zondagochtend aanschaffen en vaders voorzien van jong kroost die op pad gestuurd zijn om hun deel van de emancipatie waar te maken. Bij de groenteweegschaal staat een duo kleuters behulpzaam te wezen bij het zoeken van de juiste knopjes. Plots en zonder veel zichtbare aanleiding barst een van het tweetal in een onbedaarlijk schreien uit. Met gierende uithalen klinkt een klagend 'papa, papadoor het groot gruttersparadijs. Van alle kanten richten geschrokken mannenhoofden zich op uit de schappen. De zaterdagvader is door de week blijkbaar zo druk met andere zaken in de weer dat hij het stemmetje van zijn eigen zaad nooit heeft leren herkennen. (CH) Uitgave van uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Directie: drs. J.H.M. Brader en D.H. Ahles. Hoofdredactie: A. Verplancke - hoofdredacteur. C. Hamans en H. Vermeulen - adjunct-hoofdredacteuren. Hoofdkantoor: Spinveld 55, Breda. Postadres: Postbus 3229, 4800 MB Breda. 076-5312311 Telefax 076-5312355. Telefax redactie 076-5312512. Rayonkantoren in Hulst, Terneuzen, Goes, Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur en Oosterhout. Zie voor meer informatie het colofon in het editie-deel van deze krant. Abonnementsprijzen via automatische incasso: (tussen haakjes de prijs via acceptgiro) maand 31,15 n.v.t. kwartaal 91,25 93,75) halfjaar 181,00 186,00) jaar 358,00 369,00) Voor posttoezending geldt een toeslag. Fotoservice S 076-5312573. Advertenties (tijdens kantooruren 8.30 - 17.00 uur): Rubrieksadvertenties 't Kleintje S 076-5312313 en bij Teuben, Ginnekenweg 7, Breda. Grote advertenties uitsluitend 3 076-5312300, telefax 076-5312310. Geboorte- en overlijdensadvertenties: maandag t/m vrijdag tot 16.00 uur 3 076-5312300, telefax 076-5312310. zondag van 18.30 tot 20.30 uur 3 076-5312242 5312311, telefax 076-5312310. Alle advertentie-opdrachten worden uitgevoerd onder toepassing van de Algemene Voorwaarden van Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. alsmede de Regelen voor het Advertentiewezen. Bankrelaties: Postgiro 1114111 - ABN/AMRO rek. 520538447 De Stem op band: Centrum voor gesproken lektuur 3 0486-482345. De Stem op internet: http://dse.iaehv.nl/media/kranten/stem Copyright O 1995 Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Breda BEZORGKLACHTEN - LEZERSSERVICE ABONNEMENTENADMINISTRATIE MA. T/M VRIJ. 8.00 -17.00 UUR ZAT. 8.00 -12.00 UUR Beëindiging abonnementen: uitsluitend schriftelijk, 1 maand vóór het einde van de betaalperiode, bij voorkeur met vermelding van reden beëindiging. (Anders automatische verlenging met de voor u geldende betaalperiode Het proces O.J. Simpson vloog als een op hol geslagen bus uit de bocht FOTO ARCHIEF DE STEM Van onze verslaggever Lelystad - Alle inwoners van de provincie Flevoland kunnen vanaf mei gratis toegang krijgen tot het computernetwerk In ternet. Dankzij financiële steun van de Europese Commissie zal Flevoland de eerste provincie zijn waar burgers zonder beta ling via Internet kunnen communiceren. Franken: „Tachtig procent van de Internet-gebruikers zijn universi tair geschoolden die het netwerk vooral gebruiken voor informatie uitwisseling. Dat zijn niet de mensen die als klanten interes sant genoeg zijn om het bedrijfs leven over de streep te trekken. Het probleem van Internet is dat de gewone consument er nog nau welijks gebruik van maakt. Door het abonnement (dat doorgaans 30 tot 40 gulden per maand kost, red.) gratis te maken voor burgers hopen we daarin een doorbraak te bereiken." Dankzij een subsidie van 3,5 ton uit de pot die Flevoland van 'Brussel' heeft gekregen ter sti mulering van de economische ac tiviteit in de provincie, wordt het gratis lidmaatschap ook finan cieel haalbaar in de aanloopfase. Op den duur moet de deelname van het bedrijfsleven de kosten van de exploitatie kunnen dek ken. Door onze correspondent Bert Ummelen Washington - Op de persconferentie van justi tie na de uitspraak klapte hij letterlijk in el kaar. Negen maanden lang, terwijl het 'proces van de eeuw' zich voortsleepte, was aan Chris topher Darden af te lezen geweest dat hij niet alleen dacht dat O.J. Simpson twee beestach tige moorden had gepleegd, maar dat hij het wist. Darden, een van Simpsons aanklagers, beschrijft in zijn zojuist verschenen boek In Contempt (Met Ver achting), de moorden op Nicole Brown en Ron Gold man. Het zijn beelden die hem blijven achtervolgen. Darden wist vanaf de eerste procesdag dat de over wegend zwarte jury Simpson zou vrijspreken. Zijn collega Marcia Clark kon dat onmogelijk weten. Hij wel. Hij was zwart. Hij wist dat het uur van de afre kening was gekomen. Het uur waarop betaald zou worden voor een eeuw rechtsongelijkheid. In Contempt is het eerste getuigenis van een sleutel figuur in het Simpson-proces. Een persoonlijk, boos en niets en niemand ontziend relaas is het van een man die het fundament van zijn bestaan verpulverd ziet. Darden betreurt het dat hij de zaak ooit aan nam. Walgend heeft hij een streep gezet onder zijn carrière als openbaar aanklager, om les te gaan ge ven aan een rechtenfaculteit. In zijn boek beschrijft hij hoe de Simpson-zaak hem in een moeras van conflicterende loyaliteiten brengt. Darden, de trotse zwarte jurist, ontdekt dat hij door de meerderheid van Amerika's zwarte ge meenschap wordt gezien als een collaborateur in weer een racistische samenzwering. Dreigbrieven krijgt hij, waarin hij een verrader en een 'Oom Tom' wordt genoemd. Er wordt naar hem gespuugd als hij zich een weg baant naar het gerechtsgebouw. Racisme Misschien is het proces van ontgoocheling nooit zo goed gedocumenteerd als door de beelden van Chris Darden in de benauwde rechtszaal aan Temple Street, downtown LA. Naarmate de Simpson-zaak zich ontwikkelde van een moordzaak tot een tribu naal over racisme in Los Angeles' politieapparaat, zag je zijn verontwaardiging en bitterheid groeien. Het was in zijn zwijgen net zo goed als in zijn spre ken: gekwetst fatsoen. Hij werd er het symbool van. Hij schrijft dat Simpsons advocaten het Amerikaan se rechtsssysteem hebben 'geperverteerd' door de focus van het proces te verplaatsen van de berg aan bewijs tegen hun cliënt naar rechercheur Mark Fu- hrman. Ook voor Darden is Fuhrman een racist, in staat bewijsmateriaal te manipuleren, maar in de Simpson-zaak heeft hij daar 'eenvoudig niet de kans toe gehad'. Als na het proces een van Simpsons ad vocaten, Robert Shapiro, de strategie van de verde diging om 'de rassenkaart te spelen' laakt, neemt Darden daar bijna onverschillig kennis van. Het is 'te weinig en te laat'. Vitriool Over Johnnie Cochran, de leider van Simpsons 'Dre am Team', schrijft hij met een pen gedoopt in vitri ool. Hij, heeft 'de arrogante grijns van een vent die twee azen heeft gekregen en er altijd nog twee in zijn sok heeft zitten'. Cochran, schrijft Darden, 'wist dat de jury O.J. wilde laten gaan. Ze wilden alleen toestemming.' Slapeloos, met een knagende maag, ligt hij in bed als Cochran heeft verklaard dat hij, Darden, alleen maar in het aanklagersteam zit om dat hij zwart is. En als Cochran hem later in de rechtszaal een beschermheer van Fuhrman noemt, haat hij hem. 'Het deed me pijn een ander te haten, in 't bijzonder een zwarte man die ik als een collega had beschouwd', schrijft hij. Ook voor rechter Lance Ito heeft hij geen goed woord over. Darden ziet hoe hij geniet van zijn glansrol, van de cameraploegen en fotografen en van de Hollywood-beroemdheden die zijn kamer in en uit lopen. Ito 'heeft de sleutels van de rechtszaal aan Cochran gegeven' en toegestaan dat 'het proces als een op hol geslagen bus uit de bocht vloog'. Tenslotte ontziet hij ook zichzelf niet. Hij had Simp son nooit mogen vragen de met bloed bevlekte handschoen die Fuhrman in zijn tuin in Brentwood had gevonden aan te passen. De jury en miljoenen tv-kijkers zagen O.J. met de handschoen worstelen. Cochran zou ervoor zorgen dat de scène niet verge ten werd. Darden wijt het debacle aan de latex handschoen die Simpson eerst aantrok, krimp van de leren handschoen en het acteertalent van O.J., maar vooral aan zichzelf. 'Hoe vaak had ik mijn stu denten niet verteld dat ze nooit een vraag moesten stellen waarop ze het antwoord niet wisten', ver zucht hij. Nauwelijks meer dan vier uur had de jury ervoor nodig om tot? vrijspraak te besluiten. Darden zag zijn voorgevoel, de wetenschap die hij negen maan den lang in zijn ziel had gedragen, bevestigd. Maar de manier waarop brak hem. 'Ze waren het aan de bevolking van Californië verplicht het bewijsmate riaal te wegen en de getuigenissen opnieuw te over denken, en dat hadden ze niet gedaan', schrijft hij. In plaats daarvan deden ze wat Cochran van ze had gevraagd: 'ze stuurden een boodschap'. Toch draagt Darden de juryleden geen kwaad hart toe. 'Het is het systeem dat ik veracht, de justitiële machine die toeliet dat dit proces iets werd wat het niet was.' 7te je htm nut ld, dm1 Hij bljft liften mor het Seri Barcoplem, nel of hij iels van plan is! r qa mt mimen mmrnse DORPje eestten 01 nnime Dit hem zyn eerste nkellen af vuren op de Campanile ian de Piazza Sm Harcoi Hu moet ihios en pa- mek zaaien Per Sauo I Allemachtig! Hij best hiel de Campanile, die grote toren daar r achteraan, leromHg faal tn de richting van de Brug der Zuchten1 Vandaag en bijna de gehele week liggen de hoge- en lage drukgebieden voor de tempe ratuur in ons land op ongun stige plaatsen. Een hogedruk- gebied in de omgeving van IJsland koerst in de richting van de Britse eilanden. Een lagedrukgebied boven de Noor delijke IJszee trekt in de richting Skan- dinavie. Dit be tekent dat de aangevoerde lucht dan ook vanaf noorde lijke breedten naar onze richting stroomt. Tijdens opklaringen kan het kwik oplopen tot ongeveer 6 graden, in bewolkte- en lokale mistgebieden blijft het enkele graden lager. In het zuiden kan af en toe wat motregen vallen.De wind komt uit richtingen tussen noord oost en oost en is matig rond kracht 4, in kustgebieden af en toe vrij krachtig 5. In de komende nachten neemt de kans op vorst aan de grond toe. Weerrapporten 24 maart 19 uur Amsterdam zwaar bew7 gr Luxemburg De Bilt zwaar bew8 gr Madrid Deelen zwaar bew8 gr Malaga Eelde mist5 gr Mallorca Eindhoven zwaar bew9 gr Malta Den Helder mist5 gr Moskou Rotterdam zwaar bew8 gr München Twente zwaar bew7 gr Nice Vlissingen zwaar bew7 gr Oslo Maastricht licht bew9 gr Parijs Aberdeen zwaar bew8 gr Praag Athene onbewolkt12 gr Rome Barcelona half bew18 gr Split Berlijn zwaar bew...6 gr Stockholm Boedapest regen10 gr Warschau Bordeaux licht bew20 gr Wenen Brussel zwaar bew9 gr Zürich Cyprus licht bew15 gr Bangkok Dublin zwaar bew7 gr Buenos Aires Frankfurt licht bew15 gr Casablanca Genève licht bew21 gr Johannesburg Helsinki onbewolkt4 gr Los Angeles Innsbruck half bew18 gr New Orleans Istanbul zwaar bew7 gr New York Klagenfurt half bew12 gr Tel Aviv Kopenhagen zwaar bew4 gr Tokyo Las Palmas half bew26 gr Toronto Lissabon zwaar bew18 gr Tunis Locarno zwaar bew16 gr Vancouver Londen zwaar bew9 gr half bew17 g half bew23 g half bew20 g half bew23 g onbewolkt18 g onbewolkt7 g zwaar bew17 g licht bew16 g onbewolkt6 g licht bew22 g half bew9 g half bew17 g niet ontvg onbewolkt5 g sneeuw5g regen10 g licht bew20 g onbewolkt39 g onbewolkt16 g zwaar bew22 g weerlicht30 g licht bew18 g zwaar bew24 g licht bew10 g regen13 g regen12 g zwaar bew1 g (icht bew20 g onbewolkt7 g Weersvooruitzichten van het KNMI, gemiddeld over Nederland: voor zonneschijn in proc.: neerslagkans: minimumtemp.: middagtemp.: wind: (Windrichting en windsnelheid gelden voor overdag boven open gebieden) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 10 30 40 30 30 30 30 30 10 20 - 1 -1 -2 0 6 6 6 7 9 NO 4 N 4 NW 4 W 3 ZW 3 VANDAAG/ Zon op: 06.30. Zon onder: 19.02. Maan op: 09.50. Maan onder: 00.49. MORGEN/ Zon op: 06.28. Zon onder: 19.03. Maan op: 10.37. Maan onder: 01.41. VANDAAG/ Bath: 06.53-19.16. Dordrecht: 08.24-20.50. Hansweert: 06.28- 18.50. Hoek van Holland: 06.15-18.35. Terneuzen: 05.58-18.19. Vlissingen: 05.38-18.00. MORGEN/ Bath: 07.35-19.57. Dordrecht: 09.20-21.34. Hans- weert: 07.10-19.36. Hoek van Holland: 06.54-19.25. Terneuzen: 06.42-19.06. Vlissingen: 06.19-18.46. Groot-Brittannië en foi,,.! In Engeland en Ierland' I bewolking en met name in 1,1 zuiden van tijd tot tijd re In Schotland af en toe i maar vooral langs de oosty' kans op een winterse bui li?, dagtemperatuur dalend ongeveer 8 graden. België en Luxemburg: wolking en enige tijd Dinsdag in de loop van van het noorden uit enige,'? betering. Middagtemperat»J dalend naar ongeveer den. Noord- en Midden- Overwegend veel bewolki en perioden met regen de Vendee ook enkele 0 klaringen. Maxima dalend uiteenlopend van 7 gtajt langs de Kanaalkust tot 11 i] de omgeving van Dijon dinsdag. Zuid-Frankrijk: Over,vee,,, veel bewolking en van tijd J tijd regen. Dinsdag in het wt ten mogelijk enkele gen. Maxima dalend naar? geveer 17 graden. Portugal: Half tot zwaar tj wolkt en enkele buien, lijk met onweer. Maxin geveer 17 graden. Spanje: Af en toe zon, ook van tijd tot tijd een bi mogelijk met onweer. Law de kusten in het zuidoosten! dinsdag droog. Middagtempe-I ratuur dalend naar 16 in het noordwesten en circa !|1 in het zuiden. Italië: Maandag perioden melj zon, in het noorden wat mt„ bewolking en voornamelijk de bergen kans op wat regen sneeuw. Dinsdag ook verde zuidwaarts toenemende bel wolking en plaatselijk mogelijk ook onweer, temperatuur van 16 het noorden tot 20 in het zuiden. Griekenland en Kreta: Peris l den met zon en droog, li loop van dinsdag in meer bewolking en op wat regen. Warmer met op] dinsdag maxima van 16 graj den in het noordoosten tol in het zuidwesten. Duitsland: In het midden zuiden overwegend bewolkt] en perioden met regen, dagtemperatuur dalend mi ongeveer 10 graden. In li] noorden af en toe zon en dir dag mogelijk een winterse bi Maxima rond 6 graden. Zwitserland: Toenemende bt] wolking en af en toe regit Sneeuwgrens rond 2200 meter,] dinsdagavond in het noorfcj dalend tot circa 1200 mete Middagtemperatuur in len ongeveer 16 graden, di: dag in het noorden enkele go den lager. Oostenrijk: In het zuiden eer nog wat zon, verder veel be-] wolking en af en toe Sneeuwgrens rond 2000 metecj dinsdagavond in-het dalend tot circa 1200 meter,] Middagtemperatuur in len meest tussen 9 en 1 den. 1. Verder; 5. deel van een hengel; 8. het aanwezig zijn elders tijdens een misdrijf; 12. grond om een boerderij; 13. betrekking; 16. vaatwerk; 17. rooms-katholiek; 18. groente; 19. gemeente op het platteland; 21. spil; 22. bijb. naam; 24. armoedig; 26. brand stof; 28. Europeaan; 30. troef kaart; 31. op welke wijze; 32. ver- suikerde tablet; 35. moedwillig toegebrachte schade; 37. getijde; 38. beproefd; 39. deel van een Franse ontkenning; 40. een gering aantal; 42. hiaat; 45. een en ander; 46. huisdier; 48. bijb. figuur; 49. jonge kabeljauw; 51. niemand uitgezonderd; 53. kne vel; 55. muzieknoot; 56. moeilijk breekbaar; 58. eindstreep; 60. sine loco; 61. ivoor; 63. mank; 65. verheugd; 66. bontsoort; 67. rivier (Sp.); 68. bons. Vertikaal: 1. Veto; 2. zwaardwalvis; 3. voeg woord; 4. voorzetsel; 5. verspie der; 6. persoonlijk vnw. (Fr.); 7. mal; 8. trotse houding; 9. per soonlijk vnw.; 10. grof, wollen weefsel; 11, geleed dier; 14. klap; 15. gehoororgaan; 18. bout; 20. Europeaan; 23. paarderas; 25. 1 2 3 6 9 10 12 14 15 16 17 20 21 22 23 CM 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 38 39 40 41 42 43 46 47 48 49 50 52 53 b4 55 56 57 58 59 bÜ 61 62 64 65 66 68 mondeling; 27. vazal; 29. bruine kleurstof; 31. logement; 33. ankerplaats; 34. ernstig; 35. dwaas; 36. filmdecor; 40. hard loopwedstrijd; 41. broedplaats; 43. droogplaats; 44. betrouwbaar; 46. glandula; 47. snelheid; 50. gekheid; 51. bloeiwijze; 52. ont kenning; 54. Europese hoofdstad; 57. grote bijl; 59. boom; 62. poste restante; 64. bolgewas; 65. kle dingstuk. Oplossing cryptogram van zaterdag Horizontaal: 3. Ingang;6- ':1 ruimte; 10. bladversiering, onderscheiding; 12. dag» Nuland; 16. draperen; lij® marktnotering; 21. beurst" Vertikaal: 1. Knipklant;2. kan?| naar; 4. gereedschapskist; 5. n 7. toedienen; 8. Mimi; 9.a' lesdrank; 15. dirigent; 16. 17. ransel; 20. tuig. hn onze redactie binnenland iimegen - Veel burgemees de politie niet laten co: koffieshops de sterk vei Inrm voor de verkoop van s Tleven. Dat heeft burgem Mondt van Nijmegen, de v het beraad van korpsbe [gelopen weekeinde gezegc burgemeesters volgen daa: liimeegse collega, die meent bntrole onmogelijk is. De nori an onze Haagse redactie ussum - WD-partijleider is Schmitz te weinig doet lid. Ze komt de belofte om gat zei Bolkestein zaterdag rij heeft al maanden niets v [ch laten horen, terwijl zij to id vorig jaar beloofde op kor fcrmijn met oplossingen te Een," zei Bolkestein. Ie Algemene Rekenkamer oc ;elde eerder dat geen enke jakel in de asielketen functi eert. Overal worden termijn: lierschreden. Jeker 12.500 asielzoeke [achten meer dan anderhalf ja een besluit over een verblijf ergunning. Bij de rechter ligg< jizenden onbehandelde zake sielbeleid moet streng ma ihtvaardig zijn. Deze gang v< iken is geen van beide," zei i -leider. Schmitz belooft Ier wat aan te doen. Maar vo ins Bolkestein lukt het iatssecretaris maar niet om i icedures voor asielaanvragi verkorten, olkestein viel tijdens zijn rei iBussum opnieuw minister Ve ïerlo van Buitenlandse Zak< In. Die heeft te flauw gere, ird op 'het wapengeklette In China voor de kust van Ta in. Van Mierlo moet zich ropees verband 'kordater oj ellen' en zich sterk maken voi in onze Haagse redactie m Haag - WD-leider Bol itein heeft afgelopen weekeii de discussie geopend over c moedelijke vacature die of idt met het vertrek van Ee: ^-Kamervoorzitter Tjeenk Wi (PvdA) naar de Raad vei te. Die benoeming van Tjeen link als vice-voorzitter sta: niet vast, maar Bolkestei imt alvast het voorzitterscha de senaat voor zijn partij, formeel zou het kabinet ireenstemming hebben over l [volging van CDA'er Scholte vice-voorzitter van de RvS, i i 1997. Tjeenk Willink is ige tijd de gedoodverfde kand: it voor deze hoge post. ar PvdA-fractieleider Wallas it het geen uitgemaakte zaa |t de WD een kandidaat Ievei 'r het voorzitterschap van 'aat. „De WD is weliswaar d 4ste partij in de Eerste Ka maar de PvdA is dat in c 'eede Kamer. En dat betekend 'r ons ook niet automatisc F we de voorzitter leverder t dat is de CDA'er Deeetma aldus Wallage. (ADVERTENTIE) Nu van-itST 1« van A&P Servir^Jl?- 27 maart 1996- c" B v tel 035-5483333. ■pUOlf UBA snau 'sjpnj uaoqos 'doouipaqaueur 'ssfutf uasqoAt 'uaAjaugnoq 'pueqsjeq 'uiooq uea qei sw

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 2