Actie voor behoud oude plataan i Oph I Middenstand Zaamslag wil snelle aanpak herinrichting centrum Sobere herdenking burgerslachtoffers Breskens 2 li Vlam in de pan bij wagen van Piet Friet) ZEEUWSCH-VLAANDEREN pgSTEM Terneuzenaren vechten tegen weghalen boom aan Walstraat in binnenstad 22e Bamisfeesten in grote feesttenten op Marijkeplein Kloosterzande Geslaagd muziekspektakel 6ANWB pakt fietsroutes af van toeristisch bureau' N *1 Vprf f Garnaal- en Keurefeest op 17 september in Boekhoute ^euwse sta I DE STEM ZEELAND Golf rechtszaken met steunfraude Ij |r L FESTIVAL VAN zaterdag 16 september, r.-k. kerk, 20.00 uur GHEORGHE ZAMFIR, panfluit Eduardo Ricci, piano Composities en arrangementen van G. Zamfir 'Matinee pen Icontacten nul I Cursisten beeldhouwen exposeren ZAMFIR DESTEI DINSDAG 12 SEPTEMBER 1995 Vari onze verslaggever Terneuzen - De gemeente Terneuzen moet de herinrichting van het cen trum van Zaamslag nu echt voorrang geven. Ondernemer J. Dees pleitte daar gisterochtend namens de Zaamslagse middenstand voor tij dens de vergadering van de commis sie Midden- en Kleinbedrijf. Dees herinnerde de voorzitter van de commissie, wethouder K. van der Hoofd, aan dat de herinrichting 'al twintig jaar' prioriteit heeft bij de gemeente maar dat het er nu toch maar eens van moest ko men. Aanleiding voor zijn opmerking vormde de studie die door het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) in opdracht van de winke liersverenigingen in Biervliet, Zaamslag, Sluiskil en Hoek is uitgevoerd. Een van de aanbevelingen voor Zaam slag was dat er betere parkeermogelijk- heden moeten komen om de winkels be ter bereikbaar te maken. Verder zou de aankleding en inrichting van de openba re ruimte in Zaamslag volgens de onder zoekers met bloembakken en zitjes moe ten worden opgevrolijkt. Het CDA-raadslid A. de Bruijne vond dat MKB een te somber beeld had ge schetst van de middenstand in de dor pen. Wel was het volgens De Bruijne 'brood- en broodnodig' dat plaatselijke ondernemers en de gemeente er samen de schouders onder zetten om het winkelbe stand op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. C. van Burg (SGP) vroeg in de commissie opnieuw aandacht voor de problematiek van de zogenaamde vliegende winkels, de bliksemverkopen vanuit horeca-gele- genheden en evenementenhallen. Hij vroeg wethouder Van der Hoofd of het zinvol was via het ministerie van Econo mische Zaken deze ongewenste vorm van concurrentie voor de ondernemers tegen te gaan. De wethouder verwachtte niet dat van zo'n brief veel effect zou uitgaan. Van onze verslaggever Terneuzen - De actiegroep die vecht voor het behoud van de negentig jaar oude plataan aan de Walstraat in Ter neuzen begint morgen (woensdag 13 september) een of fensief om de dreigende verdwijning van de boom tegen te houden. Die dag staat er van 10.00 tot 16.00 uur een informatiestand onder de boom. Verder mag ie dereen onder deskundige leiding en op volstrekt verantwoorde wijze met professioneel klimtuig de boom in. Op een platform in de plataan wordt koffie geschon ken met een bolus. „Dan kan iedereen de boom goed bekijken en ook echt voelen," al dus Nel Florusse van de actie groep Laat Staan Die Plataan. De actiegroep is opgericht toen duidelijk werd dat de bijna een eeuw oude boom waarschijnlijk moet wijken voor woningbouw in het Steenen Beergebied. Volgens de leden van de groep is de boom uitstekend geschikt als ontmoetingsplaats voor de bewo ners van de binnenstad van Ter neuzen. Een van de eerste acties voor het behoud van de boom was het ronddelen van raamaffi- ches die inmiddels voor tal van ramen van binnenstadbewoners hangen. Het volgende wapenfeit van de actiegroep is het verzamelen van zoveel mogelijk bezwaarschrif ten om de gemeente duidelijk te maken dat de plataan niet mag verdwijnen. Want iedereen moet inzien dat de boom bestaans recht heeft, vindt Laat Staan Die Plataan. De gebruikte argumen ten zijn dat er in Terneuzen toch al zo weinig oude elementen overgebleven zijn en er op ande re plaatsen in de stad nog genoeg ruimte om huizen te bouwen. De volgende actie van de protes terende binnenstadbewoners is woensdag 11 oktober. Dan is de prijsuitreiking van een teken wedstrijd voor kinderen. De te keningen worden opgehangen in de boom. Bovendien mag ieder een die dat wil die dag de boom 'omhelzen'. Wie de juiste omvang van de plataan kan schatten, krijgt de Plataantrofee. Weer een maand later is er een 'special' rond de intrede van Sin terklaas in de Scheldestad rond het thema 'Ziet U de maan nog door de plataan schijnen?'. Het actiecomité roept verder nu al mensen op in november de com missievergaderingen op het stad huis bij te wonen. Dan buigen de politieke fracties zich over de in vulling van het deel van Steenen Beer waar de plataan staat. Uit eindelijk is de beslissing aan de raad om de boom al dan niet te behouden. Van onze correspondent Kloosterzande - Van vrijdag 22 tot en met dinsdag 26 septem ber worden in Kloosterzande voor het 22e achtereenvolgende jaar de Bamisfeesten gehouden, waarvan de organisatie in han den is van de Carnavalsstichting De Kloorianen. Er komen weer twee grote feest tenten op het Marijkeplein. In de ene tent zullen achttien stand houders hun waren uitstallen en aanprijzen en in de tweede tent zal een gevarieerd feestprogram ma worden afgewerkt. De beurstent is gratis toeganke lijk op vrijdagavond en verder al le dagen overdag totdat het avondprogramma start. De Bamisfeesten beginnen op vrijdagavond beginnen met een officiële opening door burge meester T. Steenkamp van Hon- tenisse in samenwerking met de Koninklijke Harmonie St. Ceci lia. Op het verdere avondpro gramma staat een volledig nieuw programmonderdeel: een Vlaam se avond. Centraal hierbij staat een Vlaamse kermis, waaraan groepen van verschillende groot te en samenstelling kunnen mee doen. Er zullen verschillende Belgische bieren te verkrijgen zijn, er is een heuse tombola en ook de ham burgers en frieten zullen niet ont breken. Drive-in show Cygnus-X met Patrick Roelands maakt er een amusante Vlaamse feest avond van. Dank zij sponsoring van Bouwbedrijf Goossen uit Walsoorden zal de komieke Bel gische zanger John Tura een op treden verzorgen. Jeugd Zaterdag wordt er door de Rabo bank een ochtend voor de jeugd aangeboden, die om 10.00 uur be gint en waarin Francesco di Creatore de hoofdrol zal spelen.'s Middags is er in de tent een schie ting op twee wippen en is er een rommelmarkt voor kinderen. Vanaf 16.00 uur zullen de van ouds bekende porties mosselen worden geserveerd. Om 20.30 uur begint de Dance Classic Party met muziek uit de jaren '70 en '80 en een karaoke- show. D.J. Patrick Roelands heeft deze avond de muzikale touwtjes in handen. Op zondag is er een gezongen H.Mis om 10.30 uur. Aansluitend op deze eucharistieviering is er een koffieconcert door Fanfare Vrijheid Eendracht uit Lams- waarde o.l.v. Annemarie Jansen - Hoefeijzers. Om 13.00 uur begin nen de playbackwedstrijden voor jong en oud. Om 14.00 uur volgt er een taekwando- en judode monstratie door beide Kloosterse verenigingen. Enkele autohan delaren verzorgen een autoshow buiten de tent en er wordt een veiling gehouden van allerlei in teressante voorwerpen. Publieks trekker bij uitstek wordt deze Edith Berghuis, Jos Boidin en Letty Witterick (vlnr) leggen bloemen bij het monument in Breskens. foto camile schelstraete middag zeker de komst van het Morres Meubel Hot Air Balloon Team. Dit promotieteam zal bal- lonvluchten verzorgen, waarbij liefhebbers in de mand van een heteluchtballon kunnen opstij gen. Autorally Ook wordt deze middag de Ba- mis-Zevac-Rit (autorally) gere den. Inschrijving hiervoor in Bar de Klaroen. Om 19.30 uur begint de grote Ba mis-bingo met als vanouds dikke prijzen. Maandag begint met een prijs- kaarting (bieden en jokeren) om 9.30 uur. 's Middags is er een pro gramma speciaal voor mensen in de derde leeftijd. Om 20.00 uur begint een knallen de feestavond met het orkest Anything en zullen er optredens zijn van Vader Abraham en de zanger van Kloosterse bodem Martin. Dinsdagmiddag is er de van ouds gezellige huishoudbeurs met een groot aantal demonstra ties en stands van middenstan ders en leveranciers om te probe ren en te proeven. Om 18.00 uur is de officiële slui ting van deze 22ste editie van de Bamisfeesten. Van onze rechtbankverslaggever Breda - De koppeling van de computerbestanden van de sociale diensten en de belas tingdienst heeft de laatste maanden voor een grote golf dagvaardingen gezorgd bij de rechtbank in Breda. Die over treft zelfs het aantal strafza ken voor rijden onder invloed. Gisteren stonden vijf Bredanaars voor de politierechter omdat zij met foute informatie ten onrechte gemeenschapsgeld hebben gekre gen. Alle vijf zeiden dat zij ertoe gekomen waren omdat zij schul den hadden. Een echtpaar spande de kroon met een bedrag van 120.000 gul den. Daarom luidde de straf voor beiden 200 uur onbetaald wer ken. Wat de hoogte van het fraudebe drag betreft, hoorde de zaak in feite bij de meervoudige kamer thuis. Het openbaar ministerie wijkt daarvan wel eens af om de doorstroming van dit type zaken op gang te houden. De agenda van de meervoudige kamer zit voor lange tijd vol. Van onze correspondent Wil Verherbrugge Breskens - Met een sobere en ingetogen plechtigheid werden gisteravond de bur gerslachtoffers herdacht die omkwamen bij het bombardement van 11 september 1944 op Breskens. De heren J. Provoost en J. Keijmel legden namens de Stichting Oorlogsmonument Breskens een krans bij het oorlogsmonument en stonden hiermee stil bij de 183 gevallenen. De Oostburgse burgemeester J. Kruize legde in aanwezigheid van zijn echtgenoot bloe men. Kruize heeft zitting in het comité van aanbeveling. Verder brachten nog veel men sen een bloemenhulde bij het oorlogsmonu ment aan het Molenwater. Ook groep acht van de openbare basisschool was aanwezig. Namens de school legden Let ty Witterick, Edith Berghuis en Jos Boidin bloemen. De obs heeft begin dit jaar het mo nument geadopteerd. Tijdens het bombarde ment dat door de geallieerden toen werd uit gevoerd om de terugtrekkende Duitsers tegen te houden, kwamen 21 leerlingen en een leer kracht om het leven. Een plaquette in de school is hiervan een stille getuige. De leerlin gen nemen voor een deel het onderhoud voor hun rekening. Kort voor de plechtigheid werd de muziek ge speeld van Max Bruch, het Adagio 'Kol Nid- rei'. Deze muziek was afkomstig van de vi deo-opname toen het monument vorig jaar, 50 jaar na dato, werd onthuld. Via de opname werden weer de namen slachtoffers opgele zen. Dat werd toen in de kerk gedaan door Jenny Focke, Bram Heijboer en Gonneke Hermanides. Naast het monument hingen de Breskense vlag en de nationale driekleur halfstok. Aan het eind vande plechtigheid werden zij in top gehesen. Voorzitter J. de Rechter van de Stichting Oor logsmonument Breskens vertelt, dat het de bedoeling is om jaarlijks op deze wijze de slachtoffers te herdenken. „Om de vijf jaar zullen we iets bijzonders doen, gelijke tred houdend met de nationale herdenking," legt hij uit. 's Middags legden de dames G. Lal- kens - Hartwig en N. Vergouw - Vos namens de stichting een bloemstuk op het massagraf bij de algemene begraafplaats. Door oorlogs handelingen verloren in totaal 216 Bressiaan- ders het leven. Voor de jubilerende Showband Sas van Gent kon het zon dagavond niet meer stuk. Het publiek was in groten getale naar het Keizer Karelplein gekomen om te genieten van hun Taptoe ter gelegenheid van het tweede lustrum. De spits werd afgebeten door Showband Jeugdbelang uit IJzendijke. Daarna was het de beurt aan Blue Spirit uit Middelburg, Rhythm Stars uit Sneek en Marching Band Prins Willem van Oranje uit Dordrecht. En toen was het de beurt aan de jarige. Een half jaar is hard gerepeteerd aan de nieuwe show 'Cartoon Ex press' met melodieën uit beroemde Walt Disney-tekenfilms. Het was een waardige afsluiting van de tweede jubileumtaptoe van Showband Sas van Gent. foto camile schelstraete Door Jill Waas Terneuzen - Komt het Toeristisch Bureau Zeeuwsch-Vlaande ren met acht nieuwe fietsroutes, gaat de ANWB er mee vandoor. Zo denkt Tiny Maenhout, directeur van het Toeristisch Bureau Zeeuwsch-Vlaanderen, over het plan van de ANWB om de acht routes op te nemen in de nieuwe uitgave van de Zeeland Fiets- gids. Toeristisch Bureau Zeeuwsch- Vlaanderen heeft een belangrijk deel van de produktie- en ont wikkelingskosten van de routes betaald. Het bureau wil de kosten terugverdienen door de verkoop van routebeschrijvingen. „De ANWB heeft ons nooit toe stemming gevraagd om de routes op te nemen," vertelt mevrouw Maenhout. Ze vreest dat de ver koop van de ANWB-gidsen ten koste zal gaan van de losse ver koop van die routes. Om haar on tevredenheid te tonen, schreef ze een brief aan de ANWB. In antwoord op haar brief, maakt de ANWB duidelijk niet van plan te zijn slechts twee in plaats van acht routes te plaatsen. „Uit de reacties die wij ontvangen, blijkt dat er naast onze fietsgidsen ook behoefte blijft aan brochures met de beschrijving van een enkele fietsroute. Wij denken dan ook niet dat de verkoop van onze gid sen schadelijk zal zijn voor de verkoop van uw losse routes," schrijft de ANWB. Maenhout onderneemt geen ver dere stappen. „Wij zijn een klein bureau met drie werknemers. We zouden het nooit aankunnen om te procederen tegen de ANWB met drieduizend werknemers en een eigen juridische afdeling." i ÉBHt f -ff Ondanks het bluswerk van de brandweer richtte het vnil voor een ton schade aan. foto camile schelstraei Terneuzen - Hij stond een uur later nog te trillen op z'nbe-1 nen. Vooral van de schrik. Want sta je daar bij de sportvel-j den aan de Frederik van Eedenstraat even met de 'vastel ploeg' van Terneuzense Boys na te praten over de winst van! Feyenoord tegen Volendam, vliegt achter je je complete! frietkraam in de hens. Piet Oppeneer, in Terneuzen beter bekend onder de naam Piet Friet, zag gistermorgen met tranen in de ogen hoe in nauwelijks een kwartier tijd zijn wagen een prooi werd van een hevige vlammenzee. Van het rijdende kraam bleef niets meer over. De brand in de kraam ont stond gistermorgen rond 11.00 uur. De brandweer rukte na de melding uit met drie brand weerwagens, (twee bluseenhe- den en een schuimblusvoer- tuig) waarbij zo'n vijftien brandweerlieden werden inge zet. „We vernamen bij de brand melding dat er mogelijk gas tanks in de frituurwagen aan wezig waren en wilden geen enkele risico nemen," aldus de commandant van het Terneu zense korps. Volgens Bruggeman kan de brand zijn ontstaan door een defect aan een thermostaat, die is blijven 'hangen', waar door oververhitting van het frituurvet is ontstaan, popu lair uitgedrukt 'de vlam in di| pan geslagen'. De brandweéj had het vuur snel onder con-l trole. Maar had in die korte] tijd dusdanig huisgehouden! dat zelfs de aluminium wan! den van de wagen waren gel smolten. In totaal is een scha-1 de aangericht van zo'n 1 derdduizend gulden. Op zijn vaste ronde tussen del Terneuzense middelbare scho-1 len maakte Piet Friet, zo ver-f telde hij ontdaan op het n ment dat een takelwagen! geblakerde gevaarte afvoerdel even een tussenstop bij del speelvelden van Terneuzense! Boys. „Om voor de mannen] even een kroketje te bakken! En natuurlijk om over de voet-f bal te praten. Die kroketten] werden net rondgedeeld, ik stal met de krant in de hand, vliegt] mijn wagen in brand. Nou, datj was snel gebeurd..." Oppeneer heeft inmiddels 1 een aanbod gekregen voor een vervangende wagen, daar moet ik nog eens even] goed over nadenken." Van onze correspondent Boekhoute - De Belgische buurgemeente Boekhoute viert n dag 17 september het traditionele Garnaal- en Keurfeest. I Boekhoute, dat in vroeger tijden een vissersplaats was, evenalJ Philippine, zijn nog altijd twee garnaalvissers actief. DeBotij en de Bou 24 hebben echter tegenwoordig hun thuishaven if Breskens en in Terneuzen. De maand september is de beste maand voor het vangen van de garnalen. Daarom wordt er 16 september weer volop gevangen om een dag later deze uitgebreid te verorberen met een heerlijk glas Belgisch bier. Op deze dag wordt ook de Keure overgedra gen. De Keure is een replica van een schriftelijk stuk uit de twaalfde eeuw van de graaf van Vlaanderen aan De Vier Am bachten, te weten Boekhoute, Assenede, Hulst en Axel. De Keure, verborgen in een kof fer van rond de tachtig kilo, 'Couffre' genoemd, verhuist van Axel naar Boekhoute. Dit ge beurt in aanwezigheid van de vier burgemeesers van de ge noemde plaatsen en de vertegen woordigers van de kringen, allen gekleed in sche kledij uit de middeleeuw Ook is er een historische optw met de Spaanse koning PW>' IV en zijn gevolg en wordt wagenspel opgevoerd uit vroe) tijden. De morgen begint met een vanaf Bou 8, het garnalenst dat naast de kerk is gelegen, vens is er vanaf 13.00 uur jaarmarkt, worden er wafels g bakken, is er een kleine v markt en kan men het visser" museum bezoeken. Er zijn 0 oude ambachten te bezichtig Natuurlijk worden er de ge middag verse garnalen verk De jaarmarkt eindigt om uur. (ADVERTENTIE) Kaarten alleen nog verkrijgbaar voor de 2e rang a 25.- CJP/Pas 65: 5.- korting Vrienden van het Festival 10% korting Kaarten verkrijgbaar aan de kerk en bij het Zuidlandtheater (01150-95555) Lnnze verslaggever Sdelburg-Een deel va Lng over de gang van zj f'perboot Prinses Beatr Kht in deze krant dat fjese combinatie die de t bleek gisteren bij de zittii „pen statencommissie. State Kser (RPF/GPV) verklaar schokt' te zijn van de u «uk van de Friese reder Vi ij Schoot, in deze krant. V. fr Schoot verklaarde met D ie\c .geen kans' op gunning vi W opdracht te hebben. Vanda dat Davidse uit het zakentea Kt er iets rond zo vro Lt statenlid. „De suggesl| rdt gewekt dat de provincie Ldienst PSD de zaak bij Libinatie onder druk heeft g Lomdat men Davidse eruit w Lr contact geweest van de PS Lt die werf?" (Gedeputeerde Hennekeij ontke Lat er sprake was geweest v, Like druk ook, van de kant v. LpsD. „En dat kunnen we st Look, want het feit dat Davi ,e bij die combinatie zat was 1 Ins al lang bekend en toch he L we de Friese werf gesele Lrd voor een volgende ronde Klus Hennekeij. fct feit dat Davidse, die over Van onze correspondent Aardenburg - In hotel De B jderschans in Aardenburg Londag 24 september weer e< [matinee pensante'. Ditmaal het thema grensoverschrl e contacten. Vanaf 13.1 kunnen de bezoekej ineedoen aan en kijken na] fcllerlei activiteiten. jHet Roemeense orkest Plaiuri jBirsei is dankzij medewerkil (van Mediator naar Aardenbil [gehaald. Dit orkest brengt in zl Kleurige klederdracht folklori |tische muziek ten gehore. 1 Om 13.30 uur vertellen neg] feeeuwse jongeren over hun erv] [ringen tijdens een reis naar Gh] i. De negen gingen op reis in hl ider van een uitwisselingspi] Van onze verslaggever I Terneuzen - In de openbars I bibliotheek Terneuzen is to' I eind september een tentoon stelling te zien van amateur beeldhouwkunst. Er zijl I beelden te zien die zijn ge- maakt door deelnemers aai j de cursus beeldhouwen di I het afgelopen seizoen weri I gegeven door Luc Ingels. De beelden laten verschillen de technieken zien waaron der het boetseren en afgieter fan gips of polyester en he patineren en beeldhouwen ir steen en hout. be tentoonstelling kan wor den bezichtigd tijdens de openingsuren van de biblio theek. (AD

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1995 | | pagina 16