[Heer activiteiten op jaarmarkt in Clinge Kruispunt wordt veiliger P FRANKEN j Internationaal Baby treffen in Axel DAG KLAPPER POLITIE RAPPORT particulieren provincie trekt 1,1 miljoen gulden uit voor aanpassing Zwartenhoek ÏAAR GELEDEN ETROUWD ETROUWD Xavier Lente teruggekeerd de STEM I kwens, bedankje, jubileum, Iptie, huwelijk, verloving, tinning, prestatie, examen, ZEELAND C2 zorger Gefeliciteerd Zondag 28 mei artelijk gefeliciteerd jullie dochter CARLA op 24 mei 1995 op 26 mei 1995 hoera Kusjes Pappa wm (over) (o) ma Boeren Opleidingsorkest treedt op EDITIE ZEELAND 1 School's Out slaat aan roficiat MANS mans 25 jaar getrouwd Wilt u uw auto verkopen of heeft u onderdelen nodig Vooroorlogs ontwerp van zweefvliegtuig centraal Historisch Details Historie Vorig jaar Dreigen met pistool Brandje Kop-staart Abraham enz. im per kolom 0,65 incl. BTW, n grote regel verplicht. Foto of afbeelding, p5 x 40 mm 26.- incl. BTW. ige tarieven op aanvraag. I worden niet geretourneerd. '6-236882 of geef uw tekst vóór plaatsing af bij één van ntoren. Schriftelijke opgaven tsluitend geaccepteerd, indien Idres bekend zijn, ook indien uw letaling bijgevoegd is. den ons het recht voor teksten gaaf van redenen te weigeren. Itgever klachten bereiken over de p tekst behoudt de uitgever zich ht voor om de naam van de fchtgever bekend te maken. ZATERDAG 27 MEI 1995 onze correspondent .[„ge - De stichting Jaarmarktco- Jité Clinge houdt morgen voor de zes- Ie maal de jaarmarkt. Het evenement peelt zich af op het terrein aan de in- ,'ang van De Sterre en in de 's-Gra- jenstraat. y vroeg in de morgen verwacht de stich- jng zondag in Clinge weer het aanrijden J'veewagens en paardentrailers om hun lading te lossen op het terrein van De Ster- re, dat voor die dag is omgetoverd tot een veemarkt. Schapen en geiten zijn eveneens van de partij. „Van tevoren is er door de deelnemers veel werk verricht om met hun dieren zo goed mogelijk voor de dag te ko men," aldus mevrouw Schelfhout. „Wan neer de keurmeesters om 10.00 uur met hun werk beginnen staan er in diverse ca tegorieën eerste prijzen en kampioenstitels op het spel." Vanaf 13.00 uur is er voor de jeugd en de bewoners van De Sterre in een tent op het veemarktterrein een kleinvee- tentoonstelling. Dit jaar wordt de 's-Gra- venstraat weer omgetoverd in de Sloeber- markt. Vanaf 09.00 uur kunnen de bezoe kers bij de kraampjes terecht, waar de am bulante handel en de middenstanders hun waren aanprijzen. Op het Negotieplein wordt een rommelmarkt gehouden en is er een landbouwmechanisatieshow. In de voormiddag loopt er een clown, die zowel de ouderen als de jeugd laat zien wat hij in huis heeft. Voor de jeugd wordt er een ballonnenwedstrijd gehouden en kunnen zij gratis een ritje maken met een pony. Bij de pottenbakker mag iedereen proberen zijn eigen potje te draaien. Stan- ny Burm is met een antieke boerenwagen present om met de liefhebbers een ritje door Clinge te maken. De prijsuitreiking gechiedt door wethouder B. Picavet en is om 19.00 uur in café De Smidse. (,n onze verslaggever Middelburg - Het provinciebestuur trekt ruim 1,1 miljoen mlden uit om volgend jaar één van de gevaarlijkste jeeuws-Vlaamse kruispunten, Zwartenhoek op de Trac- aatweg bij Westdorpe, te beveiligen. arie Stokx in 's Heerenhoek. Teteringen, Mevr. Luyten-van Tilborr Aike Savelsberg in Koewacht, Jelle ewacht, Mare de Frel in Kloosterzani imy van de Kolk in Breda. n mama in het huwelijk getreden Je eerste tijd moet je weten vel het een en ander vergeten |aren dat ik er nu bij ben geweest "s het wel een groot feest Bertine Vlamings, Oosterhout iandra Vogels, Breda. Gertrude Graumans, Terheyden ers Bert Wagtmans, St. Willebrord. aul van der Wolf, Breda. 1 Natasja Grosfeld, Breda. Esmeralda Beckers, Etten-Leur.' lie van Ham, Oosterhout Karina Govers, Wouw iriam Gielen, Etten-Leur colette van Leeuwen, Dorst Saskia Zoutman, Dongen om Mary Laarhoven, Oosterhout Carin Ooyen, Zevenbergen eggy Yzelmans Breda. Monique van Steen, Prinsenbeek Carolien Avontuur, Made/Wagerta etra Nuyten, Rijen. Carin Ligtenberg, Raamsdonksveer. ar Miranda de Feijter en Ingrid Brouwers, Oosterhout coliene den Tek, Oosterhout. 1 Esther Maasdam, Etten-Leur. 3 en Ingrid Debets, Oosterhout. itrid den Boef, Etten-Leur. rieke Bosscher, Rijen, lita Segers, Prinsenbeek, ola van Heiteren, Breda Clasien Boomaars, Bavel. m Natascha van Doorn, Wemhout ve en Renate du Pon IJzendijke het kruispunt komen ver keerslichten te staan en tevens de rijstroken worden ver gald. De invoegstroken langs de [ractaatweg zullen worden ver- (ijderd. Bet kruispunt wordt door de pro- ancie aangemerkt als een zoge- black spot, een gevaarlijk jverkeerspunt. Zwartenhoek staat [weliswaar niet erg hoog op die lijst van gevaarlijke punten, op ïb zesendertigste plaats, en er gebeuren niet opmerkelijk veel ingevallen, maar als er wat ge beurt is het meestal zeer ernstig door de hoge snelheden op de Iractaatweg. Meerdere malen zijn er de afgelopen jaren ter plaatse bij ongevallen dan ook al 'ïodelijke slachtoffers gevallen. iHet kruispunt is met name onvei lig door de zeer ruime vormge- ving en de verkante (verschil in loogte - red.) ligging van de I tofdrijbaan. En omdat er op de Iractaatweg snel wordt gereden levert het oversteken van het langzame verkeer ook vaak on veilige situaties op. Door onzekere ontwikkelingen ^Oeververbinding Westerschelde Axelse Vlakte) is bij het ma ten van de plannen in 1993 aan vankelijk uitgegaan van beperkte beveiligingsmaatregelen van de kruising. Destijds is uitgegaan slechts versmalling van de (loofd)rijbanen van de Traetaat- weg en verkleining van het krui- k. Dat er nu toch ver keerslichten komen, is vooral te Janken aan het verdwijnen van lichtinstallatie bij het kruis punt Drieschouwen bij Axel. de provincie passen de verbeteringen in het beeld van de Iractaatweg. Het soortgelijke kruispunt Molenverkorting, even verder op de Tractaatweg bij de naar de brug over het ka- t morgen Hartelijk gefeliciteerd met je 10e verjaardag en nog vele gelukkige jaren i geworden r Franka Angelo Ida net te zien, ere bink is Bx10 Het is echt waar as. maandag wordt 85 jaar H.G. van ons alten- En, op je gezondheid laten wij de kurken Kanllen kinderen, klein - en achte' kleinkinderen. st - De leerlingen en het opleidingsorkest van de Ko ninklijke Stedelijke Harmo nie Hulst verzorgen morgen een optreden in het restaurant ran het verpleeg- en verzor gingshuis De Blaauwe Hoeve in Hulst. Het orkest bestaat uit 35 leerlin- De muzikanten spelen onder leiding van Joop de Pooter. In het 'eeriingenorkest spelen muzikan ten mee die meer dan een jaar in strumentaal muziekonderwijs «ebben gevolgd: dus zowel begin ners als iets meer gevorderden lie nog geen diploma hebben be kaaid. behalve het leerlingenorkest treedt die dag het Klarinetchoir ran de Stedelijke Harmonie op. Het optreden duurt ongeveer een aanvang 14.30 uur. naai Gent-Terneuzen richting Sas van Gent werd twee jaar ge leden al voorzien van verkeers lichten. Van onze correspondent Axel - School's Out for Kids bleek gisteren een daverend succes. „De opkomst was bo ven verwachting, we hebben ruim driehonderd bezoekers geteld," zegt een tevreden An gela Bolleman, voorzitster van de organisatie STAPP (Stichting Axel Pop Populair). De dag werd speciaal voor de jeugd tot twaalf jaar georga niseerd en vormt een onder deel van het totale School's Out Festival. Het was voor het eerst dat de or ganisatie de jeugd in het pro gramma betrok. „Het is afwach ten of zoiets aanslaat, maar we hebben gemerkt dat door ook de jeugd te betrekken bij School's Out, het festival toegankelijker wordt. Steeds meer mensen vin den de weg naar het podium, niet alleen de rockliefhebbers. Dat was juist onze bedoeling," legt Angela uit. Om twee uur begonnen de festivi teiten: de kinderen konden genie ten van het poppenkastspel door theater Opgepast, een voorstel ling van balletschool Petrella Lion en natuurlijk de playback- show. In totaal veertien deelne mers probeerden zo goed moge lijk hun idool na te doen. Tussen het programma door werd er 'moppentrommel' gehouden: kin deren uit het publiek die nog een goede mop kenden kwamen hem op het podium vertellen. Alle op tredens speelden zich af in de openlucht op het terrein van de touwtrekvereniging Cambrinus. Leerkrachten uit het basisonder wijs vormden de jury van de playbackshow. Alle deelnemers ontvingen een medaille, daar naast kregen de drie beste nog een beker. Op de eerste plaats eindigden Timmy Schuitvlot en Sascha Bolleman uit Axel met Phantom of the Opera. Mickey Vermeersh uit Sluis was tweede met Bart Simpson. Een nummer van Real 2 Real, dat gebracht werd door Nicky Bolleman en Vi- to Rietbergen uit Axel, was goed voor de derde plaats. Er stonden ook diverse stands, zo waren er voor een gulden leuke boeken van de bibliotheek te koop en verkocht de scouting zelfgebakken pannekoeken. Het springkussen, dat naast het po dium opgesteld stond, werd de gehele middag druk bezocht. Vandaag vindt het School's Out Rockfestival plaats, dat begint om twee uur. Huiken minium - nen en nhuifdak 5 I uitten kv Oosterhout 20-55894 ■in bedrijf maandag 22 mei wasd® officiële dag, voor ons 1 het echter een hele wee feest. Je weet wel. Bel dan Auto-demontagebetH'l 01654-1913 J -20894). fSol°0nnummers en openings- teginaVA2°Veri9eafdelin9enop Toine Dobbelaar van EZAC is mede verantwoordelijk voor het opknappen van de Grunau Baby. FOTO WIM KOOIJMAN Van onze verslaggever Axel - De zweefvliegclub EZAC in Axel houdt van vrij dag 2 tot en met dinsdag 6 ju ni een Internationaal Baby- treffen. Anders dan de naam doet ver moeden, gaat het hier om re delijke bejaarde, vooroorlogse zweefvliegtuigen van het type Grunau Baby. Met dit vliegtuigje werd de zweefvliegsport populair. Dat kwam tot uitdrukking in een pro- duktie-aantal van meer dan vijf duizend. Daarvan zijn er nu nog slechts enkele tientallen lucht waardig. Het gaat om zweefvliegtuigen waarvan het ontwerp stamt van voor de Tweede Wereldoorlog. Verjaardag Een daarvan is gestationeerd bij de EZAC in Axel en viert dit jaar zijn veertigste verjaardag. Die verjaardag is de aanleiding voor de club het jaarlijkse Babytreffen dit jaar naar Axel te halen. Twin tig equipes uit binnen- en buiten land hebben zich voor het treffen ingeschreven. Het uitwisselen van gegevens en ideeën is een be langrijk element van dit treffen, maar er wordt ook dagelijks van af 13.00 uur gevlogen, waarbij de teams elkaar op meer of minder serieuze wijze sportief zullen be strijden. Het zweefvliegveld is gedurende dit treffen gratis toe gankelijk voor het publiek. Toen de EZAC in 1968 werd op gericht was het eerste toestel dat werd aangekocht een Grunau Ba by uit 1955. Toen al een enigszins gedateerd toestel maar de finan ciële middelen van de club waren beperkt. De club wilde het inmiddels ver ouderde toestel in 1976 afstoten maar enkele leden vonden dat het toestel met de clubgeschiedenis was verbonden en vonden het ook historisch te waardevol om van de hand te doen. Een vrienden club werd opgericht die de kist adopteerde. Het vliegtuig werd Nico-Baby genoemd. Het was na melijk Nico Hoencamp die de kist restaureerde. Tijdens het Inter nationaal Babytreffen is de Baby te bewonderen. Terneuzen: Zuidlandstraat 32, *01150-18924, fax 01150- Redacteuren: Peter Oggel (editie- ®ef), Frank van Cooten, Rein ran der Helm, Florence Imandt, '°n Koomen (sport), Harold Puysseleijr, Eugène Waeten. Klokstraat 1tel. 01100- "030, fax 01100-21928. edacteur: Cees Maas (provin- oeverslaggever). «ulst: Steenstraat 14, tel. 01140- '"751, fax 01140-19698. rh euren: prar|k Deij (plv. ed. ef), Gerlach Hochstenbach. "wertentieverkoop te,r"®uzen: Zuidlandstraat 32, ®i' 01150-17920 01150-96554. .prtegenwoordigers: SBoeije(tel. privé01155- niicc Hans Dimmers (tel. privé °1 55-62354). 13751 Steenstraat 14'tel- 01140- c^Ssnwoordigers: O11 ynvar)den Brande (tel. privé ten ft|-Marian Verstrae- "1140-1 Vori!,el' privé 01140-16755). tel n°°pleider: Harrie Muurmans, 50 (tel. privé VANDAAG wordt het prachtig lenteweer, volop zon en temperatu ren van 21 tot 24 graden Morgenavond wel wat bewolking vanuit het zuid-westen maar dat zal vrij laat in de middag of avond gebeu ren, kortom een schitterend weekeinde is aangebroken. Pas maandag doen de temperaturen een stapje terug en dat komt doordat de wind wat wisselvallig vanaf de zeekant gaat waaien, hoewel we windkrachten van 2 tot 3 Beaufort niet als overdadig kunnen beschouwen. Maar de wind is het gevolg van een luchtstro ming die ons zeelucht brengt en die is nu eenmaal koeler dan land wind. Maar het blijft een prachtige week en dat is met de wisseling van de kalendermaand een gunstig teken Als we alles in meer details weergeven is de verwachting: vandaag wind west-noord-west 1 tot 2 Beaufort, maximum temperatuur 22 tot 24 graden, komende nacht 10 graden. Morgenochtend een zeer kleine kans op mist. Zondag zonnig aan het eind van de dag nadert uit het zuid-westen wat bewolking. Maar overdag eveneens 22 tot 24 graden, 's nachts als gevolg van de bewolking minder uitstraling en blijft het 11 tot 12 graden. Een uiterst klein kansje op een bui in de nachtelijke uren. Vanaf maandag blijft de kans op nu en dan een bui bestaan, maar de zon zal de overhand hebben gedurende de gehele nieuwe week, maxima vanaf maandag 20 tot 22 graden, 's nachts 10 tot 12 graden. De wind zal hoofdzakelijk uit richtingen tussen zuid-west én west waaien, daarbij nooit krachtiger dan 4 Beaufort, maar merendeels 2 tot 3 BeaufortKortom een aangenaam voorjaarsweek Hemelvaartsdag was een redelijke dag, alleen het eind was nat, maar aangezien deze feestdag op zijn vroegst op 3 mei en het laatst op 3 juni kan voorkomen op de kalender is de kans op slecht weer altijd aanwezig. Twee jaar geleden viel Hemelvaartsdag op 28 mei en toen werd het 27 graden. De warmste Hemelvaartsdag is tot nu toe in de eeuw gemeten in 1954, toen werd het 30.4 graden en scheen de zon totaal 13 uur. Ook zeer warm was het in 1945, toen vierden we deze dag op 10 mei en werd het 30 graden precies. De koudste Hemelvaartsdag was op 17 mei 1965, deze dag werd ge kenmerkt door felle regen- en onweersbuien, het werd toen niet meer dan 13 graden, er viel toen 45 mm regen. De meest verraderlij ke Hemelvaartsdag was in 1983, toen zorgde een 'Kanaalrat' voor plotselinge zware windstoten, waarbij tien mensen om het kwamen, vooral watersportliefhebbers werden overvallen. Sinds 1901 scheen de zon op 37 Hemelvaartsdagen meer dan acht uur achter elkaar. Hoe was het weer vorig jaar op 27 mei Overdag was het 12 graden, 's nachts 10, het regende 22.4 mm en de zon scheen helemaal niet De extreme temperaturen op 27 mei sinds 1900 In 1928 werd het in de nacht van 26 op 27 mei 3.6 graden, maar in 1985 noteerden we precies 29 graden. De weerspreuken: 'Weest op uw hoede en waakt zeer wel, mei baart dikwijls aan het eind een kattespel' en 'De avond rood en de morgen grijs, ga gerust op reis'. ZATERDAG MARKTEN EN BEURZEN GOES Snuffelmarkt - Zeelandhallen No- belweg 6 - 9.00-17.00 uur (ƒ4,50 - kinderen 6t/m 12 jr 3) THEATER HULST The Chippendales - A New Expe rience - Noordhal den Dullaert - 20.15 uur LOKEREN Agatha - door De Tijd - Cultureel Centrum-20.15 uur ZIERIKZEE Theatergroep Zusenzo - De bittere tranen van Petra von Kant van Fass- binder - Podium voor Muziek en Theater Brogum Julianastraat 46 - 20.00 uur (ƒ10) KLASSIEK AXEL Orgelconcert - door Jaap Zwart jr. - Stanley, Bach, Alain e.a. - Gerefor meerde Kerk Kerkdreef - 20.00 uur (ƒ7,50-kinderen 2,50) GOES Marcel Verheegen (orgel) - Grote Kerk - 20.00 uur POP EN JAZZ AXEL School's Out - m.m.v. Forskin, A sli ce of cake, Ernst, Stampless, Impuri ty, Flux, the Undeclinable Ambusca de, Painting over Picasso en Sjako - terrein touwtrekvereniging Cambri nus- 14.00-1.00 uur 10) DISHOEK Duo Sound - Camping Dishoek Dis hoek 2 - 20.00 uur (gratis) EEKLO Salsa Fuif - met Salsa Caliente - De Media - 21.00 uur GOES Fairly Tale - 't Beest Beestenmarkt VLISSINGEN Ragga muffin road show - De Piek Hellebardierstraat 13 - 20.00 uur WESTDORPE Optreden Dicky Greenwood Band - De Gravin - 22.00 uur - gratis SPORT BROUWERSHAVEN Zeilwedstrijden - O.N.K. F.D. en se- lektie Javelin en Contender - Greve- lingenmeer - do t/m za 11.00 uur - zo 10.00 uur (gratis) GOES Zeeuwse Wandeldagen - 10-20- 30-40-50 km - Scaldis College Rom- merwalestraat 1 - 7.30 uur (do t/m za) DOMBURG Disco-swimming - De Parel Hof Domburg Schelpweg 7 - 19.00-23.00 uur 7,50) GOE5 Ronde van Midden-Zeeland - Wielerronde voor profs en amateurs - Grote Markt (gratis) KAPELLE Ringrijden - 1e-Klaskampioenschap - Centrum - 8.00-17.00 uur (gratis) TERNEUZEN Zeilwedstrijden - van Terneuzen naar Zeebrugge en terug - info: tel. 01172-4910 THOLEN Open Dag Waterrecreatie - aan de Oesterdam Speelmansplaten ZEELAND Nationale Hengelsportdag di verse lokaties DIVERSEN AARDENBURG Smokkelroute - puzzelrit voor au to's en fietsen - routebeschrijvingen bij Gasthof de Jonge Leeuw en Dro gisterij U.B.Goiff (t/m 9 juli) GOES Goes En Passant - kunstwerken van verschillende kunstenaars - di verse winkels binnenstad - 9.00- 17.00 uur - do t/m wo - niet op zo (gratis) HULST Kermis - Grote Markt za t/m di Kermisschieting - café De Kroon - 14.30 uur Schieting - De Blaauwe Hoeve - 14.00 uur MELSELE Aardbeifeesten - kijktuintjes, op tredens, tentoonstelling - tent op Kerkplein - dagelijks vanaf 14.00 uur (tot 30 mei) BELSELE Geleide Wandeling - de Bezekoek - aan kerk Puivelde - 9.30 uur BEVEREN Groen Vlaanderen - geleide wan delingen en exposities - Groene weelde -14.30 uur DOMBURG Dansavond - m.m.v. Passé Partout - Theater De Parel Hof Domburg Schelpweg 7 - 20.30-00.30 uur (gra tis) HEINKENSZAND Zwartebessendag - fiets/autorou te - Feesttent Dorpsstraat -10.00 uur IJZENDIJKE Open tuindagen - Tragel Oost 21 - 10.00-17.00 uur (gratis) SCHOONDIJKE Open tuindagen - Dhr. Jacobse Tra gel Oost 21 - 10.00-17.00 uur Soos alleenstaanden - zaai Wijfels - 20.00 uur - mmv The New Lords SINT-NIKLAAS Groen Vlaanderen - geleide wan delingen, zoektochten en exposities - de Vidtspark - kasteel Walburg - 10.00-18.00 uur THOLEN Thoolse Dag - met concours hippi- que, tentoonstellingen, schaap- scheerdersfeest, Trekkertrek, beach- volleybal, demonstraties surfen, wa terskien, zeilen en kano's, schapen drijven met Bordercollies, Pas de Deux en diverse optredens - Oester- dam Speelmansplaten - 9.00-20.00 uur 7,50 - kinderen 2,50) VLISSINGEN-OOST Garden Fete - met rommelmarkt, Eng. foodkraampjes, Eng. teas, po nyrijden, springkasteel, parachutis ten, schiettent, Snuffel Honden en Country Dancing, demonstratie Su gar Craft en Blue Spirit Show Band - Voetbalveld Clubhuis Missions to Seamen -13.00 uur (gratis) WAASMUNSTER Groen Vlaanderen - geleide wan delingen, huifkartochten en park openstelling - kasteel Blauwendael DE KLINGE Kermisschieting - Terminus -15.00 uur OSSENISSE Vleesschieting - camping Mussen- nist - 20.00 uur Schieting - camping De Zeemeeuw -15.00 uur-bal-21.00 uur ZUIDDORPE Schieting - café 't Gemeentehuis - 14.00 uur CLINGE Hengelen - Clingse Hengelaarsvere niging - Witte Bergen -13.30 uur AXEL Expositie olieverfschilderijen - Raphaëlla Cools-Cool - streekmu seum Het Land van Axel - 13.30- 17.00 uur (woe t/m zat t/m 1 juni) SPUI Open jeugdhuis - De 3 Gehughten SLUISKIL Gaaibolling - sportpark -14.00 uur Kaarting - café Atlanta -14.00 uur SLUIS Verkooptentoonstelling - rk kerk - exotische kunst en produkten voor ontwikkelingsprojecten Filippijnen WESTDORPE Ophalen oud papier - Eikels wor den Boomen - 09.00 uur Schieting - St.-Sebastiaan - 14.30 uur HENGSTDIJK Biefstukkaarting - camping De Vo gel -14.00 uur FILMS WEEKEND GOES Grand Theater za/19.00 uur; zo/14.00 en 19.00 uur Richie Rich 21.30 uur Legends of the Fall 't Beest 20.30 uur Once were warriors HULST De Koning van Engeland za/19.30 uur; zo/13.45 en 16.15 uur Richie Rich za/19.30 en 22.00 uur; zo/13.45, 16.15,19.00 en 21.30 uur Don Juan za/19.30 en 22.00 uur; zo/13.45, 16.15,19.00 en 21.30 uur Rob Roy zo/19.00 uur Terminal Velocity zo/13.45 en 16.15 uur 101 Dalma- tiërs za/19.30 en 22.00 uur; zo/13.45, 19.00 en 21.30 uur Streetfighter za/19.30 en 22.00 uur Outbreak; zo/16.15,19.00 en 21.30 uur za/22.00 uur; zo/21.30 uur Legends of the fall OOSTBURG Ledeltheater zo/14.30 uur Corina, Corina 20.00 uur Forrest Gump MIDDELBURG Cinema 20.00 uur Quiz Show za/22.30 uur J'ai pas sommeil VLISSINGEN Alhambra 1-2-3-4 14.00,19.00 en 21.30 uur Rob Roy 14.00 en 19.00 uur Streetfighter 21.30 uur Outbreak 14.00 en 19.00 uur 101 Dalmatiërs 21.30 uur Boys on the side 14.00,19.00 en 21.30 uur Don Juan KNOKKE Beverly Sereens 15.00, 17.30, 20.00 en 22.30 uur Ma lice 15.00,17.30, 20.00 en 22.30 uur Exit to Eden 15.00,17.30,20.00 en 22.30 uur Out break 17.30,20.00 en 22.30 uur Shawshank Redemption 15.00 uur Richie Rich ZONDAG MARKTEN EN BEURZEN CLINGE Jaarmarkt - Sloebermarkt voor marktkramers en standhoudsers - De Sterre-14.00 uur MELSELE Bloemenmarkt - centrum - 14.00- 17.00 uur SINT NIKLAAS Ruildag - Vlaamse Bond Postzegel verzamelaars - Het Centrum Grote Markt-9.00-12.00 uur STEKENE Ruildag - Feestzaal Bond Moyson Dorpsstraat - 9.00-13.00 uur THEATER HULST The Chippendales - A New Expe rience - Noordhal den Dullaert - 20.15 uur KLASSIEK GOES Manhuistuinconcert - Fanfare Ad- vendo - Manhuistuin - 12.00-13.00 uur (gratis) OOSTKAPELLE Vocaal Ensemble Sine Nomine - m.m.v. sopraan Saskia Gerritsen en organist Rien Balkenede - Neder lands Hervormde Kerk - 20.00 uur (gratis) SINT NIKLAAS Jubileumconcert -10 jaar duo Er- win van Bogaert (orgel) en Guy Godts (trompet) - OLVkerk - 11.45 uur/ kasteel Walburg - .12.30 uur SLUIS Souburgs Koper Quintet - tour nee i.v.m. tien-jarig bestaan - Raads zaal Stadhuis -11.00 uur (gratis) POP EN JAZZ DOMBURG University Tris (jazz) - De Strand jutter Hof Domburg Schelpweg 7 - 12.00-14.00 uur SPORT TERNEUZEN Zeilwedstrijden - van Terneuzen naar Zeebrugge en terug - info; tel. 01172-4910 DIVERSEN HULST Kermis - Grote Markt za t/m di Schieting - De Batavieren - 14.30 uur MELSELE Aardbeifeesten - kijktuintjes, op tredens, tentoonstelling - tent op Kerkplein - dagelijks vanaf 14.00 uur (tot 30 mei) DOEL Groen Vlaanderen - geleide wan delingen - bij het veer - Museum Lil- lo geopend - tevens expo in Fort Liefkenshoek, wandeling in combi natie met boottocht - 14.00-18 00 uur DE KLINGE Kermisschieting - Terminus -15.00 uur Wandeling - het Klompenpad, 10 kilometer -13.00 uur IJZENDIJKE Open tuindagen - Tragel Oost 21 - 10.00-17.00 uur (gratis) OVEZANDE Straatfestival - m.m.v. La Compag nie Pour Rire, Wil de Wel, Theater Schrikkel, het Pitboel Theater - bra derie en kindermarkt - Centrum - 13.00-23.00 uur 2) SCHOONDIJKE Open tuindagen - Dhr. Jacobse Tra gel Oost 21 - 10.00-17.00 uur SINT-NIKLAAS Groen Vlaanderen - geleide wan delingen, zoektochten en exposities - de Vidtspark - kasteel Walburg - 10.00-18.00 uur WAASMUNSTER Groen Vlaanderen - Dag van het Park - wandelingen en huifkartoch ten - Kasteel Blauwendael LAMSWAARDE Biefstukkaarting - café De Lams oren -14.00 uur WALSOORDEN Schieting - café Rue du Nord -14.30 uur HENGSTDIJK Bonnenkaarting - camping De Vo gel -10.00 uur Gaaibolling - camping De Vogel - 10.00 uur HOEK Kaarting - camping De Braakman - 10.00 uur BRESKENS Kaarting - café 't Zonneke - 14.00 uur SLUIS Verkooptentoonstelling - rk kerk - exotische kunst en produkten voor ontwikkelingsprojecten Filippijnen OSSENISSE Textielparty - camping De Zee meeuw-14.00 uur Axel - Bij een ruzie in een cafe taria in Axel tussen enkele jon geren uit Terneuzen vielen don derdagavond enkele rake klap pen. Een van de jongeren trok een alarmpistool en dreigde daarmee. De verdachte meldde zich later op de avond bij de po litie in zijn woonplaats. Die nam het pistool in beslag en maakte proces verbaal op. Hoek - Gisternacht omstreeks kwart voor één brak een brand je uit in een woning aan de Ke- ijzerstraat te Hoek. De gealar meerde brandweer van Hoek was spoedig ter plaatste en had het vuur snel onder controle. De schade bleef daardoor beperkt. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, omdat bij het ontstaan daarvan niemand in de woning aanwezig was. Terneuzen - Bij een kop-staart- botsing op rijksweg N61 in de gemeente Terneuzen zijn don derdagavond twee personen auto's geheel vernield. Een be stuurder raakte gewond. Het ongeval gebeurde nadat een au tomobilist uit Sint Niklaas te laat bemerkte dat een voor hem rijdende personenauto was ge stopt bij de verkeerslichten op de kruising Guido Gezel- lestraat/Tractaatweg. Hij liep daarbij een hoofwond op en een pijnlijke borst. Verdacht van het rijden onder invloed is de man een bloedproef afgenomen, waarna hij zich onder medische behandeling kon stellen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1995 | | pagina 17