Milieubewuste vrouwen in Hulst tonen daadkracht Fusie waterschappen bekijken' DAG KLAPPER De windgevoeligheid van D66 De Drie Ambachten neemt inintiatief tot besprekingen Modern snuffelen in Zeeuws-Vlaams verleden DE STEM o rr j 0 y z N Kosten restauratie van kapel Hulst fors hoger DE STEM ZEELAND Herbert gaat op safari! EXAMENS DONDERDAG 24 NOVEMBER 1994 C2 Van onze correspondente Hulst - Leden van de Hervormde Vrouwen Doegroep hebben het be wijs geleverd dat met weinig in spanning toch grote daden op het gebied van milieubesparing kunnen plaatsvinden. Vorig jaar startte men met een ecoteam: een groep mensen die probeert met eenvoudige middelen en zonder kosten milieubesparende maatregelen te ne men. Tijdens de maandelijkse bijeen komsten kwam het idee op om bij de gemeente Hulst compostvaten aan te vragen. In mei 1994 kregen de dames de vaten voor 25 gulden per stuk en werd een half jaar lang het gft-(groente-, fruit- en tuin-) afval gewogen. Dat leverde het volgende resultaat op: Ze ven huishoudens produceerden 1415 ki logram. Dat komt op 202 kilo per huishouden dus ongeveer 1,11 kilo per dag. „Dat is dus 400 kilo per huishouden per jaar dat niet op de grote afvalberg terecht komt. En het levert nog een voordeel op. Deze compost is zuiver daar zijn we zeker van," vertelt een van hen. De groep is er van overtuigd dat het aantal kilo's nog kan oplopen. „Sommi gen van ons hebben het gras niet ge- composteerd want dat moet eerst voor- gedroogd worden en dan is de capaci teit van de container aan de krappe kant. Daarom is nog veel gras tijdens de proefperiode in de gewone afvalcontai ner gegooid. Dat gras kan nu sinds kort in de nieuwe groene gft-bak," zegt Hella Bosman van de vrouwen doegroep. „Wij kunnen iedereen aanraden een gft-compostvat aan te schaffen. Je draagt zo een steentje bij aan een schoner milieu, je hebt minder afval en bovendien goede compost voor de eigen tuin. We hopen met deze actie, waarvan we de resultaten hebben gestuurd naar het bureau Milieu van de gemeente Hulst, een goed voorbeeld te hebben gesteld en we hopen dat velen ons voorbeeld zullen volgen." Het thuiscomposteren heeft vele voor delen. Je werkt voor je eigen gezin. Als iedereen aan de basis er iets aan zou doen zou de overheid (gemeente) min der kosten moeten maken voor vervoer naar het composteringsbedrijf, het ver pakken van de compost in zakken en het retourvervoer naar de klanten. Als het kostenplaatje minder hoog is, zou dat ook doorberekend kunnen worden naar de huishoudens." Van onze verslaggever Axel - Waterschap De Drie Ambachten (DDA) neemt het initiatief om samen met de twee andere waterschap pen in Zeeuws-Vlaanderen de mogelijkheden van een fusie te bespreken. Mare Steenbergen laat in nieuwe winkel in Hulst zien wat hij gevonden heeft met metaaldetector Mare Steenbergen met een 17e eeuwse melkteel en Wilfried Capello met een 15e eeuwse Casserole in de expositieruimte. foto's wim kooijman Het dagelijks bestuur (db) nam gisteren die dwingende suggestie van de algemene vergadering over. Het db nam onder druk van de vergadering ook het voorstel terug de verontreini gingsheffing met 12 gulden te verhogen. De heffing blijft op 86 gulden per vervuilingseenheid staan. Bij het waterschap stond tot gis teren behoud van zelfstandig heid voorop maar de grond on der de voeten van het water schap begint nu toch wel erg heet te worden, bleek tijdens de algemene vergadering. De schrik sloop er deze week in nadat gedeputeerde Dek had ge zegd in 1998 naar een fusie van de waterschappen in Zeeuws- Vlaanderen te streven. En ook de verkiezingsprogramma's van de provinciale staten, waarin de fu sie nadrukkelijk aandacht krijgt, spreken duidelijke taal. Voor een aantal hoofdingelan den gisteren aanleiding om voor een drastische koerswijziging te kiezen. Want komen de water schappen er onderling niet uit, dan beslissen GS wel voor de waterschappen en voor dat 'on heil' wil DDA bespaard blijven. „Het proces is niet meer te ke ren", gaf hoofdingeland F.K. Hamelink aan. „Als het toch moet, laten we dan actief wor den zodat we zoveel mogelijk invloed uit kunnen oefenen," stelde hij voor. De vergadering schaarde zich als één man achter zijn voorstel. Alleen hoofdinge land J. van Schaik ging niet mee. Hij wil, louter uit financiële overwegingen, dat er' indien Daarom is de werkgroep OLV Van Hulsterloo, initiatiefnemer voor de restauratie van de kapel, een nieuwe inzamelingsactie be gonnen onder de bevolking van Nieuw-Namen en het nabijgele gen grensdorp Kieldrecht. De werkgroep had de opknap beurt van de verwaarloosde ka pel, bij de hoek van de Veer- straat en de Kapelleberg, aan vankelijk becijferd op vierdui zend gulden. Door een eerste actie onder het bedrijfsleven en particulieren kwam zo'n 2500 gulden binnen. De gemeente Hulst kende 750 gulden subsidie toe en daarmee leek het streefbe drag van vier mille al aardig in de buurt te komen. EDITIE ZEELAND Redactie Terneuzen: Zuidlandstraat 32, tel. 01150-18924, fax 01150- 96554. Redacteuren: Peter Oggel (editie chef), Frank van Cooten, Frank Deij, Theo Giele, Rein van der Helm, Florence Imandt, Ton Koomen (sport), Harold de Puys- seleijr. Goes: Klokstraat 1, tel. 01100- 28030, fax 01100-21928. Redacteur: Cees Maas (provin cieverslaggever). Hulst: Steenstraat 14, tel. 01140- 13751, fax 01140-19698. Redacteur: Eugène Verstraeten (plv. editiechef). Advertentieverkoop Terneuzen: Zuidlandstraat 32 tel. 01150-17920. Vertegenwoordigers: Martin Boeije, Hans Dimmers. Hulst: Steenstraat 14, tel. 01140- 13751. Vertegenwoordigers: Eddy van den Brande, Marian Verstraeten. Verkoopleider: Harry Muurmans, tel. 076-236454. Telefoonnummers en openings tijden van overige afdelingen op pagina A2. 17-10-94 DDA niet zelfstandig kan blijven een studie komt naar de haal baarheid van één Zeeuws water schap. Dat is in zijn ogen gunsti ger voor de tarieven. Het kostte Hamelink gisteren ook niet zoveel moeite om de voorgestelde tariefsverhoging van de verontreinigingsheffing ongedaan te maken. Een belang rijke overweging daarbij, die gisteren vrijwel door alle spre kers werd ingebracht, is dat de reserves van het schap beter ten goede kunnen komen aan de ei gen ingezetenen en bedrijven. De angst dat de andere twee water schappen zouden kunnen profi teren van de bruidsschat van De Drie Ambachten stond gisteren met grote letters in de ogen van de hoofdingelanden geschreven. In hetzelfde licht spartelde een aantal hoofdingelanden aanvan kelijk tegen de opheffing van de personeelsstop. Het db wil vijf nieuwe mensen aannemen. Ha melink en J. Dees stelden voor de nieuwelingen een tijdelijk contract te geven omdat ze bij een eventuele fusie wel eens overbodig zouden kunnen wor den. De fusie van de water schappen boven de Westerschel- de kost dertig arbeidsplaatsen. Dijkgraaf W. Gosselaar zei met bang te zijn dat die functies worden opgeheven. Eigenlijk heeft het waterschap negen nieuwe mensen nodig, zei hij. Gosselaar zegde toe ervoor te waken dat het waterschap met het personeelsbeleid in 'de pro blemen' komt, waarna het verzet brak. Maar toen stuitte de werkgroep op een onverwachte tegenvaller. Uit onderzoek bleek de kapel eigendom te zijn van de gemeen te. De grond waarop de kapel staat, maakt echter gedeeltelijk deel uit van een particuliere tuin. Dat betekent dat het be houd van de kapel op die plaats altijd wat onzeker blijft. Immers, als de eigenaar later zijn grond een andere bestemming wil ge ven, kan hij eisen dat de kapel weg moet. Daarom besloot de werkgroep in samenspraak met de gemeente Hulst tot verplaatsing van de kapel naar het plantsoentje op de hoek Veerstraat/Tybaert- straat, op minder dan twintig meter van de huidige plaats. Het voetpad langs het hek verdwijnt en een rij coniferen zal het ach terliggende fabriekterrein af schermen. De beplanting van het terrein zal worden aangepast. Daarbij zal ook de verkeersvei ligheid bij het kruispunt niet uit het oog worden verloren. De ge raamde restauratiekosten zijn door de noodzakelijke verplaat sing van de kapel volgens J. de Baar van de werkgroep OLV Van Hulsterloo ongeveer vijf tienhonderd gulden gestegen. Van onze verslaggever Frank Deij Axel - D66 heeft bij de afge lopen gemeenteraadsverkie zingen in het Zeeuwse een flinke opmars gemaakt. De partij was in maart opeens in zeven van de acht Zeeuws- Vlaamse gemeenteraden ver tegenwoordigd. In Sas van Gent en Axel denderde de partij zelfs vanuit het niets met twee zetels de raad in. De afdelingen boekten die winst weliswaar in de waaier van de landelijke triomfen van Van Mierlo maar de lokale verkie zingscampagnes mogen toch niet gebagatteliseerd worden. D66 strooide met toverwoorden als openbaarheid van bestuur en be stuurlijke vernieuwing. En met Van onze correspondente Hulst - Het historisch erf goed wordt door amateurar cheologen, soms nadat laag je voor laagje is weggeschof- feld, gekoesterd. De eeu wenoude scherven en de munten worden onderzocht, geregistreerd en bewaard. Toch kan het ook op een moderne wijze: met een me taaldetector. Mare Steen bergen uit Hulst weet hier alles van. De metaaldetector is een bijna onmisbaar werktuig geworden voor muntzoekers, schatzoe kers, strandjutters, dumpdel- vers en amateurarcheologen. Mare demonstreert snel hoe het apparaat werkt, gezeten tussen allerlei dozen en spullen. Za terdag 26 november opent hij zijn zaak 'de Snuffelaar' in de Bontehondstraat 3-5 in Hulst. In de kelderruimte is een per manente expositie ingericht met gevonden voorwerpen, his torisch soms waardevolle za ken, die hij in de Zeeuws- Vlaamse bodem vond. „Na mijn legerdienst ben ik enkele maanden in Duitsland gaan werken en daarna deed ik allerlei klussen in een restau rant en toen in de metaalsector. Ik heb een opleiding precisie werk lassen gevolgd. Mijn inte resse in oude zaken had ik al heel lang. Je weet wel van die avontuurlijke dingen zoals ver borgen schatten. Ik was dol op piratenfilms. Van mijn vader kreeg ik op mijn veertiende een metaaldetectortje. Bij de basi liek in Hulst vond ik wat mun ten en toen sloeg het virus toe. Van het een komt het ander. Ik spaarde voor beter materiaal en nu zoek ik met de Mercedes onder de metaaldetectoren, white's eagle Spectrum met een digitale aflezing." Uitstraling De uitstalling van de honder den voorwerpen maakt duide lijk dat het zoeken met een dergelijk apparaat, snel resul taat oplevert. Mare laat zien dat de detector bij het zoeken naar voorwerpen aangeeft op welke diepte het voorwerp zit en ook met welk soort metaal de zoeker te maken heeft. Hij is lid van het DDA (De Detector Amateur), een vereniging die nauw wil samenwerken met of ficiële instanties. „Als je eenmaal iets gevonden hebt, wil je meer zoeken. Ik heb wat plekken afgelopen. Eerst te 'hooi en te gras, maar na het bestuderen van wat boekwer ken meer gericht. Goede vind plaatsen zijn afbraakpanden in de binnenstad. Het maakt niet uit welke plaats, hoe ouder hoe beter. Ook binnendijken bevat ten veel materiaal, dat waren de vroegere wegen. Op een dijk bij Val hebben we wel 200 munten uit verschillende perio den gevonden waaronder de 18de eeuwse Zelandia duiten." De nu 27-jarige Mare snuffelde in 13 jaar hele schatten bijeen. name in Sas, waar de bevolking snakte naar andere omgangsvor men, gingen die campagneleuzen erin als Gods woord in een ouderling. Maar ook in Axel, waar het intern verdeelde CDA wankelde en de PvdA gebukt ging onder slechte prognoses, bleek behoefte aan vers bloed. D66 ging in beide gemeenten voortvarend aan de slag. In Sas bond de partij meteen de strijd aan met het gezag en beschul digde burgemeester J. van Rest ervan een hand in de nieuwe college-vorming te hebben ge had. De democraten speelden het hoog en riepen zelfs de hulp van commissaris der koningin in. Maar die wenste zich liever niet met de Westdorpse en Philip- piense twisten te bemoeien, te meer omdat er niets belastend Geen akker, oude mestput of afbraakgebied bleef gespaard. Puzzelwerk De mooiste spullen vond hij in Sluis en in Hulst. „De detector geeft metalen voorwerpen aan, maar als je dan gaat graven kom je ook huisgerei en pot scherven tegen. Eén scherf no digt uit tot verder graven en als je er een boel bij elkaar hebt begint het puzzelwerk." De speciale vondsten worden door de DDA-leden gemeld bij de ROB. „Die maken dan soms foto's of nemen iets in bruik leen," zegt Mare terwijl hij een bronzen percussiepistool met een zeskantige loop laat zien, dat hij in Sluis vond. Het hout is verdwenen, maar het mecha niek waar buskruit in gestopt tegen de burgemeester te vinden was. D66-voorman Jan Smit kon zijn aantijgingen achteraf, bleek pijnlijk voor de hele partij, niet hardmaken. Hij had het van ho ren zeggen, zei hij, en moest met schaamrood op de kaken toege ven dat D66 zich wat vergaliop- eerd had. Sindsdien is er van Jan Smit niet veel vernomen. In Axel ook een vliegende start voor D66. De partij meende ver antwoording aan de achterban te moeten afleggen door het ex plosieve onderzoeksrapport naar de interne bestuurlijke verhou dingen en de werksituatie op het stadhuis in Axel te laten lekken. B en W hadden tot de verkiezin- werd is intact. „Hier in Hulst op het Baude- looterrein was de oogst echt groot: 500 munten, vingerhoed jes, schoengespen, bestek een koperen passer uit 1550, siera den en een zonnewijzer," ratelt Marc die thuis alles in dozen en bakjes deed. Toen ook de schappen en zelfs de tafel ge vuld was, bracht hij orde in de collectie en omdat hij werke loos was en niet stil wilde zit ten, maakte hij van zijn hobby zijn beroep. „De hele collectie kan nu door iedereen die daar belangstel ling voor heeft bekeken wor den. Bovendien geef ik advie zen en verkoop ik de nodige spullen. ïk bezit alle apparaten en de bijpassende kledij. Ver der kunnen ze in de Snuffelaar gen hardnekkig geweigerd het rapport openbaar te maken maar D66 (openbaarheid van be stuur, bestuurlijke vernieuwing) kon daar uiteraard niet mee le ven. Temeer omdat uit het rap port een weinig welriekende geur over de arbeidsverhoudin gen en onderlinge verstandhou dingen opsteeg. Hossanna voor D66. In commissievergaderingen stelde de partij zich kritisch op. Legde zich niet neer bij obligate antwoorden en vroeg door. De kans zich opnieuw te profile ren deed zich kort daarna voor met een verzoek tot huurverla- ging van de uitbater van de kantine van de sporthal. Het ook terecht voor wat legerspul- len en Harley Davidson-acces- soires. Als men een aanschaf van een metaaldetector te duur vindt en toch wil zoeken, kan het apparaat hier uitgepro beerd en gehuurd worden." Verloren Mare werd enkele keren inge schakeld om verloren voorwer pen te vinden. „Een boer was zijn contragewicht van een tractor kwijt. Ik heb die akker afgezocht en binnen anderhalf uur hadden we het ding te pakken. Ook de verloren sleu telbos werd in korte tijd gevon den." Mare rommelt in een doos en haalt er oude rijwiel-belasting- plaatjes uit. Eentje heeft een gat in het midden. „Die was van een man die de belasting niet kon betalen, hij reed rond op een fiets met een doorboord plaatje. Iedereen wist dat hij dus onbetaald rondfietste." De glazen schappen in de Snuf felaar liggen vol met oude ze gels, munten, pijpekoppen, lo den gewichten, 15e en 16e eeuws huisgerei, een oude 17e eeuwse pispot, oude tegels en flesjes en oud speelgoed: tinnen soldaatjes, bikkels, stenen knikkers en fluitjes. Trots toont Mare een groen ge glazuurd spaarvarken van aar- denwerk uit 1650. „Die heb ik in bruikleen gekregen van Sjef Steijns, waar ik altijd leuk mee samenwerk. Een spaarvarken is van alle tijden, hier ligt het bewijs." Mare houdt zaterdag open huis van 9.00 tot 19.00 uur. Daarna is de Snuffelaar open op maan dag, vrijdag en zaterdag en de woensdagmiddag. ambtelijk advies luidde nee maar wethouder A. van Waes (CDA) wilde de zaak er toch door krijgen. De WD stond erop de kwestie achter gesloten deu ren af te handelen en kreeg vreemd genoeg van D66, zonder tegenspartelen, alle steun. Ach ter die gesloten deuren besloten partijen het verzoek te laten rus ten tot de huurherziening in 1996 contractueel aan de orde is. Maar als enkele maanden daar na het verzoek opnieuw binnen het college aan de orde komt wil D66 kennelijk toch van zich af bijten. D66-voorman Jan Harpe Iaat weten dat hij er werk van zal maken in zijn algemene be- THEATER MIDDELBURG Try-out Youp van 't Hek - 'Spelen met je leven' - Stadsschouwburg - 20.00 uur - UITVERKOCHT KLASSIEK MIDDELBURG Beiaardconcert - door stadsbeiaar- dier H.G van Putten - Abdijplein - 12.00-13.00 uur (gratis) Festival Nieuwe Muziek - Klove niersdoelen Achter de Houttuinen 30 (ƒ20) DIVERSEN CLINGE Malpertuus - KBO -15.00 uur oude- rengymnastiek Malpertuus - ANBO - 13.30 uur bieden HENGSTDIJK 't Jagershuis -14.00 uur vleeskaar- ting GRAAUW Gemeenschapshuis -13.45 uur bie den KOEWACHT Café 't Hoekske - 13.30 uur schie ting voor bejaarden KLOOSTERZANDE Café de Kastanje - 19.30 uur kaar ting LAMSWAARDE Café de Vier Jaargetijden - 13.30 Het kon nie mand ontgaan op de afscheidsre ceptie van Bas van Meel, dat de altoos keurig in het pak zittende fysiotherapeut Her- bert, een echt yup, een circus luchtje om zich heen had han gen. Toen Herbert mij aan het eind van de receptie een lift naar huis gaf, in zijn kersrode Alfa Romeo, werd die domp- teursgeur zelfs bepaald hin derlijk. Herbert merkte mijn verwonderd gesnuif op. „Je ruikt dat luchtje zeker," zei hij. „Nou. dat is geen nieuwe deodorant hoor! En de auto ruikt van zichzelf ook heel anders. Die geur is een blij vende herinnering aan mijn recentelijkste poging om Bri gitte te versieren." „Wie is Brigitte," vroeg ik, „een Bengaalse tijger?" Her- bert glimlachte vermoeid. „Brigitte," zei hij, „is een rei sagente. Een moordstuk, kan ik je zeggen, maar ongenaak baar. Zulke vrouwen maken in mij de Neanderthaler wak ker, weet je! Dan wel een Neanderthaler met een Alfa, een fax. een draadloze tele foon en doorlopend crediet bij een bloemenzaak. Dat heb je allemaal nodig als je op vrijersvoeten gaat. Maar bij Brigitte werkte dat arsenaal van middelen niet. Er was iets anders nodig. En geloof het of niet - dat andere washaar kat. Genaamd Blue Spirit. Tijdens één van mijn vele, vergeefse telefoon tjes vertelde Brigitte, totaal upset, dat Blue Spirit slachtof fer van buurtagressie dreigde te worden. Een anonieme buurman had een briefje bij haar naar binnengeschoven met de mededeling dat hij Blue Spirit voor een enkele reis naar de eeuwige jachtvel den zou boeken, als hij hem nog een keer tussen zijn da hlia's zou zien kakken. Katten hebben zoals je misschien weet, de rotgewoonte om het altijd in andersman tuin te doen. Brigitte was compleet in pa niek. De politie erbij halen leek haar zinloos. Maar... ze wist iets beters, zei ze op dat verleidelijke toontje van 'r. Ze had recentelijk van ie mand gehoord dat je katten, zonder geweld toe te passen, uit je tuin kunt houden als je op de terreingrenzen hoopjes leeuwenmest deponeert. Zo'm kat denkt dan dat-ie het territorium van een machtig roofdier betreedt - en smeert hem meteen. Brigitte had al navraag ge daan bij de Zoo in Antwerpen schouwingen op de begroting van volgend jaar. We zullen daarbij ook de vraag stellen of er sprake is van belangenverstren geling van de wethouder (Van Waes), sprak hij politiek dapper. Want dat Van Waes de huurver- laging had aangezwengeld stond voor hem al vast. In zijn algemene beschouwing is echter van die belofte niets meer terug te vinden. „Een aantal voorstellen verdiende zeker geen schoonheidsprijs. Met betrek king tot voornoemde punten vie len vooral de voorstellen betref fende de aankoop van de spoor lijn en het verzoek tot huurver- laging van het café in de sport hal op." Einde citaat. En ook ten aanzien van de uit komsten van het onderzoeksrap port naar de werksfeer op het uur schieting voor bejaarden TERNEUZEN Galerie 99 - expositie keramiek op afspraak SAS VAN GENT De Regenboog - ANBO - 14.00 uur bingo en verloting FILMS GOES Grand Theater 20.00 uur De Leeuwekoning HULST De Koning van Engeland 20.00 uur De Leeuwekoning 20.00 uur Blown away 20.00 uur When a man loves a woman 20.00 uur The specialist MIDDELBURG Schuttershof 20.00 uur Fresa Y Chocolate VLISSINGEN Alhambra 1-2-3-4 20.00 uur The Lion King 20.00 uur The specialist 20.00 uur When a man loves a woman 20.00 uur Blown away KNOKKE Beverly Screens 20.00 uur The specialist 20.00 uur I love trouble 20.00 uur Blown away 20.00 uur Max CC UJ H- X u O Door Tom Koopman en jawel, daar wilden ze haar graag aan een baaltje leeu wenmest helpen. Logisch. Als Brigtte je iets vraagt dan kan je eenvoudig geen 'nee' zeg gen. Maar, zei ze door de telefoon, ze had geen vervoer. Of IK haar niet wou rijden. 'Kat-in-'t-bakkie' dacht ik - in dit verband heei toepas selijk, nietwaar? - en zo toog ik met Brigitte naar Antwer pen. We reden terug met een flinke baal stront op de ach terbank. Omdat we toch een daggie uit waren, vond Brigit te het leuk als we nog ergens een hapje gingen eten. Dat paste prima in mijn strategie. Vrouwen worden willig van een copieus etentje. En co pieus was het! Nu was het zo'n hete zomer dag en de auto had een uur of zo in de zon staan bakken. Toen we terugkwamen stonk de auto naar het jaar nul. De portieren gingen bijna vanzelf open van de uitdijende stank! Je kon ertegen aanleunen. Maar ja, ik dacht aan de ko mende nacht en zweeg wijse lijk. Brigitte zei: ,,'t Is net of we op safari zijn. Herbert!" Eenmaal terug in Holland en bij Brigitte in huis, hielp ik zelfs kokhalzend, maar zon der protest, met het vullen van boterhamzakjes met leeu wenmest, die ik ook nog met een gepaste smoes en de groe ten van de Zoo in de buurt ging distribueren. Brigittes buren dachten dat ik een ont snapte gek was.... maar ja, je doet wat als je iemand als Brigitte de koffer in wilt krij gen." „En...." vroeg ik. „werd het inderdaad nog kat-in-'t-bak kie?" „Welnee." zei Herbert triest. „De enige die ik op schoot heb gehad is die rot- kat. Mijn enige herinnering aan Brigitte is dan ook die wildlucht om me heen. Nou ja, dan heb ik toch wat! stadhuis waait de wind nu op eens uit heel andere hoek. „Voor zover wij kunnen beoordelen zijn de verhoudingen en de sfeer tussen de raadsleden, het college en de ambtenaren goed te noe men. Buiten de vergaderingen zelfs collegiaal. Wij zijn blij dat het zo kan en gaat. Mede hier door voelen wij ons thuis in de raad." Acht maanden na de verkiezin gen geeft de partijwagen van D66 blijk van een hoge mate van windgevoeligheid. D66 voelt zich thuis in de Axelse gemeenteraad. Fijn voor Jan Harpe en Peter van der Heijden. Maar als de partij niets aan dit constructie foutje doet is het zeer de vraag hoeveel kiezers zich over drie jaar nog bij D66 thuis zullen voelen. Van onze verslaggever Nieuw-Namen - De kosten om de Hulsterlookapel in Nieuw- Namen te restaureren zijn in verband met de noodzakelijke verplaatsing van de kapel fors gestegen. Aardewerk en munten uit de collectie van Steenbergen. Rijswijk - Examencommissie. Eerste stuurman grote handelsvaart: Peter Aarsen, Sluiskil. Eindhoven - Technische Universiteit. Gepromoveerd tot doctor ir.: Paul Pas, Aardenburg Zijn proefschrift was getiteld: Film Blowing, from Polymer tot Product tï

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 19