De opmars van de literaire thriller KINDERBOEKEN christelijke [an Peeke Vlaamse Radio 3 met muziek in Sint Niklaas Nog te zien 'Die Fledermaus' in Antwerpen Chicas del Rock in De Piek DE STEM BOEKEN CULTURELE AGENDA Maarten 't Hart verrassende winnaar van de Gouden Strop Verhalen over mama en moede] Wolfensb erger speelt in Sas Zeeuws orkest in Goes Amerikaans spektakel 'Mooie Zomer' Stillevens van Meta de Waard Aquarellen van Trees de Vree Madeleine >oZz?jrdiezich" r VRIJDAG 24 JUNI 1994 Door Johan Diepstraten Met het bekronen van de roman Het woeden der gehele wereld van Maarten 't Hart is de jury van de Bruna Gouden Strop, de prijs voor de beste misdaadro man van het afgelopen jaar, een opmerkelijk nieuwe weg inge slagen. Tot voor kort kwamen alleen de onvervalste thrillers in aanmerking voor de prijs met een geldbedrag van 25.000 gul den. De jury van 1994 heeft het mogelijk gemaakt dat in het vervolg alle literaire boeken met thrillerachtige elementen op de groslijst kunnen komen. De officiële waardering voor de literaire thriller is daarmee een feit. Hoe verheugend deze ontwikke ling ook is, de spraakverwar ring zal er alleen maar groter op worden. De vraag is plotseling actueel in hoeverre Het woeden der gehele wereld een mis daadroman is. Er is weliswaar sprake van een moord, maar die is verhoudingsgewijs een klein onderdeel van de totale roman, 't Hart heeft in eerste instantie een boek gemaakt over de wor dingsgeschiedenis van de jonge Alexander Goudveyl. Een prachtige roman, daar niet van, want als geen ander geeft 't Hart kleur aan zijn verzonken herinneringen. Maar de thriller liefhebber zal er toch even aan moeten wennen dat toekomstige jury's van de Gouden Strop dit soort boeken tot hun domein rekenen. Angst Op 22 december 1956 werd in Maassluis op klaarlichte dag een politieagent doodgeschoten. Het gebeurde tijdens een evan gelisatie-campagne om de over gebleven 500 heidenen te beke ren tot een van de kerkgenoot schappen die Maassluis telde. De kleine Goudveyl is getuige van de moord op de 'foute' Vroomhout. De jeugd van Alexander wordt beheerst door de angst dat de moordenaar hem alsnog zal ombrengen. Die angst maakt 't Hart niet echt aannerpelijk en bloedstollend is de roman bepaald niet te noe men. Daar denkt de jury van de Bru na Gouden Strop anders over. 'Ongetwijfeld zijn er mensen die Het woeden der gehele wereld uitsluitend als literaire roman hebben gelezen en daarom mis schien minder enthousiast wa ren over het boek dan wij. Wij lazen het als thriller en werden getroffen door de combinatie van een volwaardige, originele misdaadpiot en een fraaie, lite raire stijl. Of Maarten 't Hart hierin trendsetter of uitzonde ring is, zal de komende jaren moeten blijken', besluit het ju ryrapport. Eisen 't Hart is noch een trendsetter, noch een uitzondering. Er ver schenen het afgelopen jaar veel literaire thrillers, maar die zijn niet te vinden op de groslijst van de Bruna Gouden Strop. Dat is jammer, want even grote kanshebbers hadden kunnen zijn Het paradijs van Anton Haakman, Het beloofde leven van Wanda Reisel, Resten van de eeuw van Daphne Meijer, De bekentenis van Jan Cartens, Tangen van Corine Kisling en In zilveren harnas van Kester Freriks. Deze boeken bevatten ingenieuze moorden, knappe moordtheorieen en ze voldoen zeker aan de eisen die de jury aan de literaire thriller stelt boven de 'gewone' misdaadro man: 'een fraaiere woordkeus, dubbele bodems en originelere psychologische typeringen.' De jury had al handenvol werk aan het beoordelen van 36 'ge wone' thrillers. Wie de groslijs ten van de afgelopen jaren ver gelijkt, merkt dat het genre steeds interessanter wordt. Rood Rood met Koningswa ter, Tomas Ross met De man van Sint Maarten, Jac. Toes met De afrekening en Jacob Vis met Het hoofd - de vier overige genomineerde boeken - hadden eveneens de prijs kunnen krij gen, wat al blijkt uit de punten waardering: het was een ware nek-aan-nek race waarin 't Hart in de laatste ronde met slechts een half puntje verschil won van Jac. Toes. Ontsnapping De afrekening van Toes is een spannende roman met het duo Fred Benter en Donald de Wacht in de hoofdrol. Zij heb ben zich gunstig ontwikkeld in Jac. Toes foto bert nienhuis vergelijking met de eerste ro man Dubbelspoor (vorig jaar genomineerd) waarin zij wel erg 'ouwejongens-krentebrood'- achtig overkwamen. De afreke ning begint met een spectacu laire ontsnapping uit de Arn hemse Blueband-bajes. De top crimineel Hecker wordt tijdens een ondervraging in een gevan geniscontainer met behulp van een hijskraan naar de vrijheid getakeld. Lang zal hij er niet van profiteren, want de vlucht wagen met de ex-vriendin van Benter aan het stuur, veronge lukt. Veel van wat een misdaadro man aardig maakt, heeft Jac. Toes erin verwerkt. De lezer is inmiddels gewend geraakt aan de cynische humor van de twee helden, de dialogen zijn spits, er is genoeg actie en de plot zit gedegen in elkaar. Niet alleen de politie van Arnhem krijgt lik op stuk, ook de 'overijverige architecten' die in de jaren vijf tig de binnenstad verminkten: 'Aan het toch al zwakke hart van de stad werd steek na steek 'toegebracht door elk karakte ristiek gebouw af te breken. Daarvoor in de plaats werden kantoren uit de grond gestampt met de charme van een doods kist en de sfeer van een stapel lege kratten.' Toes heeft twee nominaties op zak, maar op de valreep werd het niets. Hetzelfde gaat op voor Tomas Ross -winnaar in 1987- die nadien telkens buiten de prijzen viel. Vorig jaar met Wachters voor Wilhelmina en nu met De man van Sint Maarten, vooraf de grootste kanshebber van het vijftal ge nomineerde boeken. Het is al lang bekend dat Ross de meest complete thrillers schrijft. Zijn vaste BVD-man Martin Finch gaat deze keer de strijd aan met Illich Ramirez Sanchez (alias Carlos, alias de Jakhals) die wereldberoemd is geworden door de fictieromans van Lud- lum en de gesprekken met Da vid A. Yallop. Duidelijk is dat de nieuwe roman van Ross niet onderdoet voor de internationa le "bestsellers. Internationaal is ook de intrige. De Nederlanders willen van de Antillen af, maar omdat de Ca raïben de achtertuin van de VS vormen en Nederland een per fecte tuinman is, wil Clinton dat de situatie blijft zoals ze is. Op een tweede Suriname, de belangrijkste sluis voor de Co lombiaanse drugskartels, zit het Witte Huis niet te wachten. Daarom bekokstooft Clinton een geniaal plan: hij gaat ervoor zorgen dat Lubbers voorzitter wordt van de Raad van Europa op voorwaarde dat Nederland geen afstand doet van de Antil len. Met De man van Sint Maarten heeft Ross wederom een voor treffelijke thriller afgeleverd. Even gemakkelijk beweegt Ross zich in het Witte Huis als in het milieu van werkloze Antillianen die vanuit Nederland de macht in de Caraiben willen overne men. De gedachtenwereld van De Jakhals is hem even bekend als van zijn vaste hoofdpersoon Finch die als journalist achter Carlos (Jean Pierre Donatini) aanzit. Ross bedenkt veel ver haallijnen en weet de spanning erin te houden door veelvuldig van perspectief te wisselen met aan het einde van de hoofdstuk ken de gebruikelijke cliff-han- gers. De CDA-aanhang zal zich flink kunnen ergeren aan Ross' typeringen van Lubbers. Gif Het duo Rood Rood is op de helft van de aangekondigde tien thrillers. Na Eenling, Banden, Drift en Gerecht is Koningswa ter de vijfde en tot heden toe de beste misdaadroman van het tweetal. Net als Chris Rippen Maarten 't Hart Met de grond gelijk) hebben Niels en Lydia Rood zich ge stort op het illegaal lozen van gif. De directeur van het afval verwerkingsbedrijf Disposal heeft zo zijn eigen opvattingen over het oplossen van de milieu problemen. De pech is dat hij verliefd wordt op een verslag geefster van Nova. De ontknoping ziet de lezer ver van te voren aankomen, maar Rood Rood krijgen het toch voor elkaar om de verwikkelin gen spannend te houden. Omdat Niels Rood in het dagelijkse leven producer is bij RTL 4, zijn de passages over het televisie bedrijf nu eens van binnenuit en met veel kennis van zaken beschreven. Koningswater is een thriller met teel vaart en een bijzondere kijk op de mi lieuproblematiek: 'Wanneer de regelgeving wordt aangescherpt op het gebied van schadelijke stoffen in industriële processen, zal de branche een gevoelige klap te verwerken krijgen. Hoe minder gevaarlijke stoffen toe gestaan worden, hoe minder be hoefte er is aan recycling en verwerking.' Politieroman De jury van de Bruna Gouden Strop moest verschillende gen res met elkaar vergelijken en dan ligt het toch aan de strikt persoonlijke voorkeur van de juryleden hoe de punten ver deeld worden. De literaire thril ler ('t Hart) naast een afgeleide van de policier (Toes). De inter nationaal politiek getinte mis daadroman (Ross) naast de wel erg Hollandse milieuthriller (Rood Rood). De jury nomi neerde bovendien van Jacob Vis Het hoofd, maar veel kans maakte deze politieroman al bij voorbaat niet in dit gezelschap. Jacob Vis debuteerde bijna tien jaar geleden ijzersterk met Prins Desi, in 1990 gevolgd door Het herenakkoord, een FOTO KLAAS koppe faction-thriller van grote klasse over de ABP-affaire. Daarna hoorde niemand meer iets van Vis, totdat plotseling en onaan gekondigd bij de nieuwe uitge verij Ellessy Het hoofd ver scheen. Het is een traditionele policier, opgezet volgens de wetten van het genre. Waar schijnlijk heeft de Yolanda-af- faire Vis geïnspireerd tot het schrijven van een thriller over incest en wraak. Al vrij snel is duidelijk wie de dader is en in het slothoofdstuk wordt ont huld waarom de slachtoffers zo gruwelijk aan hun einde moes ten komen: de een onthoofd, de ander uitgebeend en aan een vleeshaak tussen de varkens op gehangen. Het gaat Vis om de psychologie van de dader. Vol gens Tomas Ross op de achter flap is Het hoofd 'psychologisch van superieure klasse', - een overdreven kwalificatie -, maar de nieuwe Vis is wel onderhou dend en vlot geschreven. Veel thrillers op de groslijst kunnen zo getypeerd worden. Iedereen had er ook vrede mee kunnen hebben als er een ande re lijst met genomineerden uit gerold was. Dit jaar geen Bob Mendes, geen Peter de Zwaan, geen Chris Rippen en geen René Appel. De jury verkeerde in de luxueuze situatie dat zij wel tien boeken had kunnen uitkie zen. Dat zij uiteindelijk de voorkeur gaf aan Het woeden der gehele wereld van Maarten 't Hart, zal de komende weken bij de echte thrillerschrijvers nog tot veel gemor leiden. Zij zagen mooi 25.000 gulden voor bijvliegen. Maarten 't Hart: 'Het woeden der gehele wereld'. Uitg. De Arbeiderspers, prijs 34,90. Jac. Toes: 'De afrekening'. Uitg. De Boekerij, prijs 27,50. Tomas Ross: 'De man van Sin} Maarten'. Uitg. Het Spectrum", prijs 24,90. Rood Rood: 'Koningswater'. Uitg. Bert Bakker, prijs 24,90. Jacob Vis: 'Het hoofd'. Uitg. Ellessy, prijs 22,50. Door Muriel Boll Wie herinneringen aan zijn jeugd opschrijft, doet dat vrijwel altijd in het perspectief van wat er later bijgekomen is. Het hele leven klinkt in die herinneringen door, het is de schrijver dan ook meestal te doen om de laatste puzzelstukjes op hun plaats te leggen. Zo'n autobiografisch verhaal kan heel boeiend zijn, maar levert zelden iets op dat kinderen graag lezen. Hoeft ook niet, het was niet voor hen be doeld. Er zijn ook auteurs, enkele, die de ballast van zo'n heel leven laten voor wat het is. Het lukt hen terug te kruipen in de huid van een kind van toen; ze nemen weer waar met kinderogen. Wim Hofman is daar een goed voor beeld van. Hij schreef 'Het Vlot' over zijn kinderjaren, een bij zonder verhaal dat ook volwas senen boeit omdat ze er veel in herkennen en omdat de schrijver hen de ruimte laat voor eigen aanvullingen. Hofman bereikt dat door in korte zinnen alleen de essentie van gebeurtenissen of gevoelens op te schrijven. Hij schrijft zoals de clavecimbelmu- ziek van Scarlatti klinkt: helder, vormvast, zonder opgelegde ro mantiek, en prettig om te horen. Zo ongeveer klinken ook de jeugdherinneringen van Rita Verschuur die als Rita Törnquist een flink aantal kinder- en jeugdboeken schreef. De naam Verschuur gebruikte ze omdat het om jeugdherinneringen gaat. Het eerste deel 'Hoe moet dat nu met die papillotten' kwam vorig jaar uit. Het gaat over de jaren 1940-1945 waarin de achter grond bepaald wordt door de oorlog en de scheiding van Rita's ouders. Kort geleden kwam het tweede deel uit: 'Mijn hersens draaien rondjes'. Daarin kleurt vooral het verschil tussen Rita's mam ma en Rita's moeder - je kunt maar één mamma hebben na tuurlijk - de verhalen. Natuur lijk houdt Rita meer van mamma dan van moeder, maar ze doet haar best, ze begrijpt dat het voor haar moeder ook niet mak kelijk is. Moeder houdt voor van keurig en net, maar Rita heeft zelfs geen commentaar als ze naar de drogist moet om odorex te kopen. „Omdat ik zo zweet. Omdat ik een donkere huid heb. Dan zweet je erger en je stinkt erger", legt ze haar vriendinnetje uit. „Wat?!!", roept die. „Kom op nikker, gaan we lekker ren- ,ntterdam (anp) - Satan kan 'lijdag wel inpakken wan neer één van Nederlands ,:00tste houseparty's op de Rotterdamse Maasvlakte los- -'-'--'ij- de De voorkant van Mijn sens draaien rondjes', getek door Marit Törnqvist nen en zweten! Lekker stinke De oorlog is over, Rita mag dikke boterhammen eten, er zijn nog herinnering® kunt niet spelen in de dut omdat daar nog mijnen lij De Duitsers moesten welk hand in hand door het lopen, 'maar ze konden hun rst. De tientallen christelij 1 splintergroepjes die d> „d van de demonische fansvloer willen redden, heb ben onlangs hun krachten ge bundeld in de stichting Naai House. Nu de houseparty's Leeds groter, steeds duivelsei Lorden, zo vindt het stich- ingsbestuur, moeten ook de ristelijke splintergroepen Ik 1 grootouders. Er zit geen in de verhalen, dat hebben ook niet nodig, omdat zei puntig zijn opgeschreven. echt. Uitweidingen grappigheid is dan niet nodig, Rita Verschuur: 'Mijn hot draaien rondjes'. Uitg. Van prijs 24.50, vanaf 10 jaar. joor Rein van Willigen Wordt Vervolgd', he ten toch niet overal neerzettr reesteskind van Han Peek En dan zijn er ook nog ht j gaat de grens ove: blikjes walvisvlees op de ke*' plank. Ook al moet het v vlees iets lekkers oproepen is het nog zo gezond, Rita het vies vinden. Mooi en volstrekt kinderlog is Rita's gedachte over hi ouders, nu praat pappa en mamma veel. Dat moete wel, want hun nieuwe echtg ten praten veel of weinig haar ouders bij elkaar wi gebleven hadden ze niet a hoeven gaan praten. En, haar drie halfbroertjes merit Duitsland heeft al geruim ijd zijn eigen versie: 'Co mix'. Daarnaast staa: franse en Engelse editie epland, afkomstig uit [oker van Han Peekei. d [n eigen land is 'Wordt Vervolgt ia dertien Avro-jaren neergt treken bij Kindernet. Ook hee 'eekel zich gestort op een dri ta op dat dat samen ander! naserie voor de Evangelisch broertje is. )mroep, 'De laatste carrière'. 'Mijn hersens draaien rond bestaat uit korte verhaai waarin allerlei gebeurtenis dan Peekei vindt momenteel et strtl onderkomen in het Brabantse fi miliepark 'Het Land van Ooi worden beschreven, over stn die ze met vriendinnetjes haalt, over gebeurtehissen school, over thuis of overl Een dozijn afleveringen' wor bier opgenomen. Regelmatig b stormen hordes kinderen Peek om een handtekening los te pe teren. „Wat is er leuker dan c ROLF WOLFENSBERGER is opgegroeid in Terneuzen en studeerde orgel en piano aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Hij sloot in 1993 zijn studie af met het diploma uitvoerend musicus Orgel. Wol- fensberger is organist van de Nederlands Hervormde Ge meente in Terneuzen en van de 'kunstenaarsmis' in de schuil kerk 'Ons lieve Heer op Solder' in Amsterdam. Deze jonge musicus speelt het tweede concert in de serie Or gelconcerten in de R.K. Kerk in Sas van Gent. Het gerestau reerde orgel leent zich goed voor werken uit de romantiek en Wolfensberger koos voor composities van Reubke (de in drukwekkende sonate over psalm 94) Part, Koomans en Bach (koraalfantasie en Prelu dium en Fuga in as). Toegangs kaarten kosten 7,50. Vrijdag 1 juli, aanvang 20.00 uur. HET ZEEUWS Orkest brengt vanavond in Goes een pro gramma dat vooral composities bevat waarin volksmuziek is verwerkt. Tijdens het optreden in de Gro te Kerk wordt een Zeeuwse soliste in de schijnwerper ge plaatst: Marianne Boer. Deze pianiste is geboren in Vlissin- gen studeerde aan het Sweelin ck Conservatorium in Amster dam. Zij vormt een vast duo met Maurice Heugen (dwarsf luit) en won reeds vele prijzen. Het orkest staat onder leiding van Ernst van Tiel, de vaste dirigent en artistiek leider van het Amsterdams Promenade OrkeSt. Ook hij werkt al enkele jaren samen met de Zeeuwse musici. Het concert wordt geopend met de Nachtklange von Ossian van N. Gade en daarna speelt Ma rianne Boer de solopartij in het derde pianoconcerto van L. van Beethoven. Na de pauze wor den de Siegfried Idylle van Wagner, Die Moldau uit Ma Vlast van Smetana en de Polo- wetser Dansen uit Prins Igor van Borodin gespeeld. Entree ƒ22,50. CJP/PAS65, jeugd tot 16 jaar/ 20,00. Vrijdag 24 juni; aanvang 20.00 uur. HET SEIZOEN van de Vlaamse Opera wordt besloten met een reeks uitvoeringen van Johann Strauss bekenste operette 'Die Fledermaus' in Antwerpen en een concert met 'Ein Som- mernachtstraum' van Mendels sohn en 'Le Sacre du Prin- temps' van Stravinsky in Ant werpen en Gent. Petrika Ionesco is de regisseur en scenograaf van Die Fleder maus. De vocale bezetting be staat uit onder anderen John Hurst en Cynthia Lawrence. Het geheel staat onder leiding van Stefan Soltesz. De soli in Sommernachtstraum worden verzorgd door de sopraan Xe- nia Konsek en de mezzoso praan Lucienne van Deyck. De première in de Vlaamse Opera Antwerpen is op donder dag 30 juni, andere voorstellin gen: 2, 3 (15.00 uur), 5 en 8 juli. Bourla Het Filharmonisch Orkest van Vlaanderen verzorgt deze week Elisabeth Glab speelt het vioolconcerto van Weill. foto archief de stem twee concerten onder leiding van Philippe Herreweghe. Op zaterdag 25 juni komt vooral de blazerssectie van het orkesj; aan bod. In het vioolconcerto van Kurt Weill speelt Elisabeth HET WAASLAND en vooral Sint Niklaas worden door Ra dio 3, de klassieke zender in Vlaanderen, nog twee dagen bezocht. Het programma Drieklank krijgt zaterdag in de salons voor schone kunsten in Sint Niklaas de gastmusici Jan Michiels (piano) en Henri de Roeck (klarinet. Er worden werken van Debussy, Tinei en Brahms gespeeld. Zondag is het de beurt aan Lucienne van Deyck (zang) en Frans Truyts (piano). Zij vertolken liederen van Schumann, Tinei en Faure. Zaterdag is er ook ruimte voor een Reynaertsymposium om 14.00 uur in de Stedelijke bibli otheek. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Tiecelyn. In de collegekerk treden in de namiddag enkele Wase koren op zoals Are Sonore, Concinen- tes, de Mariacantorij en de Wa se Lijsters.. Guy de Mey de internationaal bekende tenor uit Sint Niklaas verzorgt in dezelfde ruimte een Schurber- tiade. Hij krijgt medewerking van pianist E. Torbianelli en De tenor Guy de Mey ver zorgt een Schubertiade. foto's brtn het koor Are Sonore o.l.v. D. Vandenhoven. Zondag wordt het radiomu ziekfestijn besloten met een Mercatorcolloquium vanaf 14.00 uur in het Mercatormu- seum met klassieke en volks muziek en vanaf 20.00 uur is er een jazzconcert met Jean War land Sax no End plus Five en een voordracht van fabels rond de Reinaert Isengrimus met Stan Milbou en Jef Burm in het Museumtheater. De avondconcerten beginnen om 20.00 uur. Glab de solopartij. Zij wordt begeleid door 18 blazers en drie contrabassen. Verder staan de suite 'Die Dreigroschenoper' en de Gran Partita van Mozart op het programma. Het tweede concert, op donder dag 30 juni, is reeds uitver kocht. Aanvang 20.00 uur, tenzij an ders vermeld. OP HET sportpark Irislaan in Vlissingen vindt morgenavond een internationale wedstrijd voor Drum Bugle Corps plaats. De wedstrijd heeft een Amerikaans karakter. Drum Bugle Corps combineren mu ziek en choreografie tot een Broadway-achtige show. Ze vinden hun oorpsprong in de VS en zijn heel populair in landen als Canada, Engeland en Japan. Er doen zeven verenigingen mee aan de wedstrijd. Ze zijn afkomstig uit onder andere IJ- muiden, Bad Munder (D) en Hilversum. Uit Middelburg ne men drie korpsen deel: Drum corps Blue Spirit, Juliana's Drum Bugle Corps en Junior Drumcorps Johan Friso. Ieder optreden duurt ongeveer der tien minuten. Entree 12,50 en 10,00. De toegangskaarten zijn te koop bij de WV Vlissin gen en aan de kassa van het sportpark. Zaterdag 25 juni; aanvang 20.45 uur. MUZIEK, theater en beeldende kunst vormen in Sluis de basis voor wat een 'Mooie Zomer' moet worden, een aaneenscha keling van culturele evenemen ten tussen 1 juli en 1 septem ber. De Mooie Zomer gaat vol gende week vrijdag in met een concert door Willem Verman- dere in de raadszaal van het stadhuis. De Vlaamse bard draait al vele jaren en poëtische muziekal- bums mee. Vorig jaar kwam hij nog in het nieuws, toen hij muzikaal stelling nam tegen de vreemdelingen-angst in zijn land. Ondersteund door zijn drie muzikale begeleiders (Freddy Posseniers, Freddy Desmedt en Pol Depoortere) zingt en filosofeert hij over het .leven, over zijn geboortestreek en over de mensen en dingen die hem beroeren. De toegang kost 20,00. CJP/Pas 65 15,00. Het concert begint om 20.00 uur. Voor het zover is, heeft Sluis nog een koffieconcert op het programma staan, eveneens in de raadszaal. Daar speelt op zondag 26 juni het Helikon Kwartet. Het ensemble bestaat uit musici uit Midden-Zeeland: Elly Kopmels (viool), Clara Brouwer (viool), Petra Flipse (altviool) en Greet je Buytendijk (cello) Op het programma staan strijkkwartetten van Mozart, Tartini en Rachmaninov. De toegang is gratis. Het koffieconcert begint om 11.00 uur. DE BIERVLIETSE kunstenares Meta de Waard volgde ruim tien jaar geleden cursussen te kenen en schilderen met olie verf bij de Zeeuwse Volksuni versiteit. Na twee jaar stapte zij over op tekenen en aquarel leren. Dat trok haar meer aan en sindsdien houdt ze zich daarmee bezig. Galerie Arthou- se aan de Markt in Biervliet geeft haar nu de gelegenheid om naar buiten te treden met haar 'Stillevens'. Tot 17 juli. Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur; zaterdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. EEN DEEL van het werk van de Terneuzense kunstenares Trees de Vree is momenteel te zien in de ING-bank in Oost burg. De Vree studeerde 'met grote onderscheiding' af aan de Kunstacademie in Eeklo. Haar specialisatie is aquarelleren. Bloemen zijn vaak het onder werp van haar composities. Ze schildert met bijzondere hel derheid, waardoor de werken licht, gevoelig en subtiel blij ven. Behalve composities met bloemen zijn ook enkele zeege zichten te zien op de tentoon stelling. Tot eind augustus, tijdens kan tooruren. 'ROCK, rock en nog eens rock', is de enige omschrijving die past bij de muziek van Chicas del Rock. De band van ex-Claw boys Claw bassiste Bobbie Rossini en actrice Gwen Echhaus (plus drie andere muzikanten) was al diverse keren op radio en tv, zeker nadat hun cd 'Neverneverland' het licht had gezien. De groep speelt vanavond in De Piek in Vlissingen. Morgenavond heeft het jongerencentrum alweer een concert op het programma. Dan speelt de Middelburgse jazz-rock formatie The Feenbrother's. Entree (24 juni) 10,00, (25 juni) 7,50. Beide concerten beginnen om 22.00 uur. AARDENBURG - Museum - 'Het dagelijks leven in Sluis van de 14e tot de 18e eeuw. Geop. dag. 10.30-12 u. en 13.30-17.30 u. (t/m 30 sept). - Galerichel, Weststr. - Sculpturen van Iris Belfroid. Geop. vrij. t/m ma. 14-17 u. Vanaf juli: dag. 14-17 u. woe. gesl. (tot 19 juli). AXEL - Streekmuseum Het Land van Axel- De Axelse hoerenkamer. Ge op. woe. t/m za. 13.30-17 u. (t/m 25 juni). BIERVLIET -Galerie Arthouse, Markt - 'Stil levens', aquarellen van Meta de Waard. Geop. ma. t/m vrij. 9-12 u. za. 9-12 en 13-16 u. (tot 17 juli). BRESKENS -VSB-Bank, Dorpsstr. - Schilde rijen van Marianne Impens. Geop. tijd. kant. uren (tot 1 juli). CLINGE - Galerie Esprit, Gravenstr. - Wer ken van Nederlandse kunstenaars uit de vaste collectie. Geop. do. t/m zo. 13.30-17.30 u. do. ook 19-21 u. (tot 5 juli). - Bouwbedrijf Lansu - Beelden en wandreliëfs van Lise Biesbroeck. Geop. dag. za. mid. en zo. gesl. (tot 1 juH). hoewel het duidelijk de herim een meisje naar je toe komt ringen van een volwassene z zegt: 'Ik wind jouw program! herkennen kinderen ze directp het leukste van de hele wereli Daar krijg ik tranen van in m Ik heb een tijd gehad c ik geld belangrijk vond. Nu n| meer. Het leven heeft ande waarden." S Het kost Peekei enige moeite c zwartste periode uit zijn ven aan te stippen. Hij nee) geen blad voor de mond. „Twr GOES - Grote Kerk - Overzichtstentoon stelling van werken van 'Goes en Passant', Geop. ma. t/m za. 10-17 u. do. tot 21 u. zo. gesl. (tot 26 juni). GRUPSKERKE - 't Zonnehoekje, Kerkstr. 1 - Zij de-expositie. Geop. woe. t/m za. 14-18 u. (t/m 16 juli). HULST -Streekmuseum - 'De bevrijding 1944-1994'. Geop. dag. 14-17 u. (tot 12 sept.). - Galerie Rattenfanger - Olieverf schilderijen en aquarellen van Wil- ma van der Lee. Geop. do. t/m za. 13.30-17 u. zo. 14-17 u. (tot 26 juni). MIDDELBURG -SBK Kuiperspoort - Fotografie van Leo van Kampen. Geop. di. t/m za. 13-17 u. (tot 3 juli). -Zeeuws Museum - 'Spiegel van de tijd': 225 jaar verzamelen door het Koninklijk Zeeuws Genoot schap der Wetenschappen. Geop. di. t/m vrij. 10-17 u. za. t/m ma. 13.30-17 u. (tot 15 aug.). - Zeeuwse Bibliotheek - Abstracte schilderijen van Marijke van der Windt. Geop. ma. 17.30-21 u. di. t/m vrij. 10-21 u. za. ,10-13 u. (tot 14 aug.). - De Vleeshal - 'Als ik mijn leven opnieuw zou mogen beginnen', in stallatie van Philip Huyghe. Geop. di. t/m zo. 13-17 u. (tot 26 juni). OOSTBURG -Galerie Marquante, Nieuwstr. - Ton Kramer: Landschappen. Een selectie uit zijn realistische werk en uit recent figuratief/abstract werk. Jan Goossen: houtobjecten. Geop. za. en zo. 12-18 u. (tot 3 juli). - ING-Bank (Publiekshal) - Aqua rellen van Trees de Vree. Geop. ma. t/m vrij. 9-16 u. (tot 1 sept.). SLUIS - Stadhuis, Raadskelder - Frank Leenhouts: schilderijen en teke ningen. Geop. dag. 13-17 u. 14-17 u. do. gesl. (tot 27 juni). SINT ANNALAND - Museum De Meestoof - Schilde rijen van Willem Bruynzeel, kera miek van Leen Quist en kralen- werk van Nellie Ruissen. Geop. 14.15-16.45 u. (t/m 29 okt.). TERNEUZEN - 'In de Galerant', Nieuwstr. Keramiek van Ortrud Grevel en Bart Maréchal. Geop. di. t/m za, wisselend (tot 5 juli). VEERE - Grote Kerk - Beelden en schild rijen van Jits Bakker. Geop. da 10-17 u. zo. 14-17 u. (tot 25 juli). VLISSINGEN 17 - Bibliotheek (sousterrain) - dium twee x twee kwadraat, gra fiek en presentaties van W. Stock. Geop. woe. t/m vrij. 12-17 u. do. ook 18-20 u. (tot 16 juli). - Watertoren - Beelden van Teja van Hof ten en schilderijen 'yaj Marinus van Dijke. Geop. woe. t/m zo. 10-17 u. (tot 27 juni). - Stedelijk Museum - 'Schipper® op de Schelde', 150 jaar Schelder?; glement. Geop. ma. t/m vrij. 10"1 u. za. en zo. 13-17 u. (t/m 14 aug) UZENDUKE - Streekmuseum, Markt - We Zeeuws-Vlaanderen een halv eeuw bevriid', documenten, voor werpen en fotomateriaal. Geop. t/m vrij. 10-12 en 13-17 u. 13-17 u. (t/m 5 nov.). ZAAMSLAG - Verzorgingstehuis De MolenhO' Aquarellen van Maatje Smit-n®' rebout (tot 1 sept.). ZIERIKZEE - Stubbs Art Gallery - OJ zichtstentoonstelling van het w van Joke Blom. Geop. do. W 14-17.30 u. (tot 3 juli). ANTWERPEN - Plantin Moretus - Gerard Me*» tor en de geografie in de Zuidel] Nederlanden (16e eeuw). F dag. 10-17 u. ma. gesl. (tot 24 M -Dagbladmuseum - 'D-Da/'i jaar na de landing. Geop. vrij- zo. 11-17 u. (tot 1 sept.). - Provinciaal Museum StercksW» Zilver uit de 17e en 18e eeuf^ Chinees porcelein. Geop. di. zo. 10-17 u. nr van - Mukha, Leuvenstr. - Zomer de fotografie, van Canad Mexico. Geop. di. t/m za. 1«' (tot 1 okt.). -Elzenveld (St. Jorispand) jaar 'Zwarte Panter' en Zome de Fotografie'. Geop. di. V 10-17 u. ma. gesl. (tot 11 sept-l- - ICC en Kon. Paleis, Meur- mer van de fotografieGe F- t/m za. 10-17 u. (tot 1 okt.). GENT Museum - Arnold vander Haeghen M Veldstr. - Permanente van foto's en ander icoL materiaal over het leven Gentse schrijver Maurice - a linck. Geop. dag. 9.30-17 gesl. Hat voorbij is, is geweest. Op, Kg, om nooit meer terug te 'teren. Zelfs de herinnering baa niet. Die verbleekt of vertekent. Herlees de eerste zin van 'De Avonden' en het is nooit meer els toen. „Het was nog donker, oen in de vroege morgen van ietwee en twintigste Decembei ■W6 in onze stad, etc.De zin 'lijft klassiek en veelbelovend, noodlotsvertelling is opnieuw j door een 17-jarige herkent mere Reve, de schrijver van hc herinnering terzijde. De lezer "geloos. 5e boenlucht in een kloostergt irven hoog. Aan de hand van '•onvictsmuseum, hopend op e Ma ar hij beseft meteen dat wat o 'ijktZijn jaren van verzet en He boerenbroodsoep van omt P'ffleland. Hij voelt zich als tl bank in de grootouderlijke kei boerderij nu een praktijkwoni s'en dat waar varkens liepen t,er'?ten opgeslagen zijn, drin oerboren worden is onmogel pS ebben zich genesteld in d 'oust, het 'aroma' van made mengt. ïoch lukt het een enkele keer. y''lePetitehistoire los van d enen zwervende toondichter e luisteraar het werk zijn eigt 'vee violen, een alt en twee i aar de vriend begraven en h, 8'" van het adagio, de celli oorzenderige pizzicati. Toer Le n. Nu weer. Het brom, 'iil aaKzc^en<i gestamelde woi s Ve'u>acht en verricht moe j e eerste viool. Steeds wet ,,3ende k'eunen van ademt D 100 d'e hijzelf is en die vo ve.jVer8an8 "aar een traag, i Vm F.'6'' dat om begrip en troi vrnn ,r huilt met ruS en sch h»inkuzkh vertwiifeld °fh End, k'ngswoorden komen WnJi"' 'f er even opluchting, beer "!t ,e wordt zangerig Het 'jPen keeft dat de wereld 'fluil''Vergeefs. Er komen A n'aardonker, een enk vechtv vo'S'er doodsstriji drilven'uerWOed me' de arm Wie» 'f!armonieus klinkent ,JV'en opnieuw tegen wordt opnieuw tot kla. Übas'tZ'Z''n,Weer'erug* h He intp slechts proppe, Machten heet dit rot

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 20