otterdam geeft bedrijven korting Peahle „Voor 5% zet ik m'n spaargeld op de Kapitaalrekening." 'Enso is bereid uit Berghuizer te stappen' Hoekmannen hebben het druk met KPN Nieuwe concentratie in telecom Commissaris Campina verdacht van fraude Europese Unie slaat brug naar Oekraïne faSt**pre!lden' Ktl°0r staal' k°k" legemann kan met DWA [omplete treinen bouwen NLAND kort] ECONOMIE A5 [flexibele tarieven' om uitwijken naar Moerdijk tegen te gaan Noodklok geluid over regio Tilburg ECONOMIE KORT Pearle Is Kijkplezier. Sparen doe je gewoon bij de Postbank. SDAG 15 JUNI 1994 ng maffiabaas nensen en carabinier. vermom. I l gangsterbaas bevr:jd uit aanse Padua. De gewapende binnen, overmeesterden het samen met de als 'maffiabaas iero en vijf andere gevangenen egio in Noordoost-Italië tussen ig raakte niemand gewond. door aardbeving ncie Oost-Java is gisterochtend aardbeving. Er waren voorals- 'fers of zware materiële schade. i,9 op de schaal van Richter, De aan die welke hetzelfde gebied nensen het leven kostte, vooral :paard gaande vloedgolven, of tegrafenis in Irak i maandag in de Noordiraakse dens een begrafenis van een toerdische Democratische Partij van de rivaliserende Patriotti- het vuur vanaf daken hadden gte. Onder de slachtoffers zijn bloedbad deed zich voor op het ld Barzani en PUK-leider Jalal tad Silopi bijeen waren voor an Duitser atie te verlenen aan de Duitse I) die in 1989 wegens spionage iroordeeld. Dat is gisteren in nomen. Bondskanselier Helmut aan de orde gesteld tijdens een iter van Buitenlandse Zaken, Ali n Bonn was. Naar verluidt wordt igelaten. dgeschoten ebben gisteren in het Spaanse uardia Civil doodgeschoten. De introle uit langs de weg bij het oor het hoofd werden geschoten. ,e vermoeden dat 'gewone misda- Toch sluiten zij betrokkenheid I eging ETA niet uit, aangezien de agenten vandoor gingen. uk op Autobahn it een autobus op de Autobahn plernsheim en Lorsch heeft giste- et leven gekost. Volgens eerste ienst raakten 45 mensen gewond, uk met de bus, afkomstig uit i zou zijn veroorzaakt door een met boomstammen en zijn kveehouders per a zes melkveehouders het voor I ie Boerenbond (BB) verwacht dat 4.000 boeren hun (gedeeltelijke) e zullen balen, terwijl dat er nu lilieuwetgeving, het zogenaamde ig en de naderende invoering van ken het er de boeren niet irbij zijn de kwaliteitseisen voor I de Gatt-akkoorden werken de rijk is bovendien de vergrijzing n hen is 56 procent ouder dan 50 e boeren heeft een opvolger. idd aan corruptie Guy Mathot, die eerder dit jaar I moest opstappen als gewestelijk >che Hof van Cassatie schuldig die conclusie was het Hof vorige nieuws werd pas gisteren bekend, i Waalse socialistische bewindslie-1 schendbaarheid werd opgeheven iemd in het Agusta-omkoopschan- opterbouwer, die een order van de vacht sleepte na bemiddeling van ci en zakenlieden. Mathot vroeg gulden aan Agusta en zou bij ensieminister Coëme sterk hebben ip van de Italiaanse helicopters, dit jaar gedwongen, samen met de s, op te stappen om het corruptie- DESTEM WOENSDAG 15 JUNI 1994 L onze redactie economie Lenveld Lrconcem Het Finse pa- Enso-Gutzeit E bereid zijn zichzelf uit te Ken kopen als grootaandeel- juder in Berghuizer Papier- Lek als zijn bod op de Lerende aandelen mislukt. bestaan van afspraken daar- ie'r met de Stichting tot In- Ldhouding van de Berghuizer Efabriek wordt door een woordvoerder van het Finse moederconcern echter ontkend. Vandaag om drie uur loopt de termijn af waarbinnen aandeel houders Enso kunnen laten we ten of ze hun aandelen aan de Finnen kwijt willen voor een prijs van 50. Enso maakt maandag bekend of het het bod gestand doet. Tegenstanders van het bod hebben aangevoerd dat de prijs veel te laag is. Contra expertise wees uit dat het bod tussen f 55 en 65 zou moeten liggen. Volgens secretaris J. Jansen van de Stichting tot Instandhouding heeft zijn stichting, die ruim 6 procent van de aandelen bezit, een 'herenakkoord' met Enso. Afgesproken zou zijn dat als te weinig aandelen worden aange boden, Enso gaat praten over een overname van het Enso-be- lang door de stichting. Deze is jaren geleden opgericht om Berghuizer te redden uit het fail lissement van het Van Gelder- concern. Het geld heeft de stich ting volgens Jansen reeds bij elkaar. Inmiddels is de stichting volgens Jansen in onderhandeling met participatiemaatschappij Alpin- vest over de overname van diens belang van bijna 13 procent. Jansen stelt dat Alpinvest on danks eerdere bezwaren tegen de hoogte van het bod niet ongene gen is haar belang in Berghuizer over te doen aan Enso. Jansen wil dat voorkomen en hoopt vandaag rond te komen met Al pinvest. Het bod van de Finnen is bege leid door een persconferentie waarin een uiterst sombere toe komst voor Berghuizer Papierfa briek werd geschetst. De verlies lijdende fabriek heeft flinke in vesteringen nodig om te overle ven, zo zegt het bedrijf. De Fin nen zijn bereid dat geld in de fabriek te steken maar willen dan wel volledig eigenaar zijn. ■an onze correspondente [otterdam - Dreigende verplaatsing van bedrijven van Rot- Lam naar bijvoorbeeld industrieterrein Moerdijk en een Leiend gedrag van ondernemingen zich in Rotterdam te Ligen, brengen het Rotterdamse Havenbedrijf er steeds her toé, kortingen op de grondprijs en andere tarieven toe te leunen. t; Amerikaanse postorderbe- jjjf Franklin Mint heeft daar al [ofijt van gehad. Dat bedrijf tót een korting van 50 procent |degebruikelijke grondprijs in |t havengebied gehad om te lorkomen dat het zou uitwijken kar Tiel. Franklin Mint had jannen om daar een Europees [strabutiecentrum voor zijn Todukten op te zetten. Ilexibel [olgens het Gemeentelijk Ha- Inbedrijf is een flexibel grond- iijzenbeleid steeds meer nood- Ikelijk geworden, omdat be- fijven terugschrikken voor de tóe Rotterdamse grondprijzen, (ok Moerdijk ziet men, zo blijkt, epaalde gevallen als bedrei- j Niet dat Rotterdam altijd liar staat met kortingen; dat egt volgens het Havenbedrijf jvan het belang voor de Rot- pamse regio, dat met een be- laide bedrijfsvestiging is ge leid. „Als Moerdijk gewoon een betere vestigingsplaats blijkt te zijn voor een bedrijf, is het niet verstandig de grondprijs los te laten. Meespeelt of er sprake is van een grote investering en grote toename van werkgelegen heid." Bandbreedte Het Ontwikkelingsbedrijf Rot terdam, het vroegere gemeente lijke Grondbedrijf, zegt met po tentiële investeerders in de Rot terdamse regio over grondprij zen en de afkoop van de erfpacht te onderhandelen op richtprijzen 'binnen een bepaalde band breedte'. Over grotere afwijkin gen moet het college van b en w beslissen. Secretaris Klein Molenkamp van de Kamer van Koophandel juicht de flexibele grondprijs toe.- „Wij hebben altijd gezegd dat als de werkgelegenheid in het geding komt, het bekijken van de grondprijs een element is dat daarin thuishoort." IWOLG VAN VOORPAGINA geval betaalt Begemann Irat terug met de inbreng pde eigen Rail Groep-bedrij- Ji Van den Nieuwenhuyzen pekt verder van een 'susbtan- jr bedrag. fcemann verdubbelt met de ac- fctie haar omvang. DWA, dat je dan de helft van de markt Duitsland in handen heeft, Me over 1993 met 7300 me- Jterkers een omzet van 1,8 |>ard en boekte een netto- it van 15 miljoen. Bege- nhaalde vorig jaar met 8700 ■rknemers een winst van 30 li'-® bij een omzet van 1,8 jljard. pst I heuhand-Anstalt verkoopt [Wrijven uit het voormalige fl-Duitsland, tegenwoordig Keduid als de Nieuwe Bonds- Iden. DWA is volgens Bege- T»-woordvoerder B. van Dijk 6 fan de weinige bedrijven uit |f regio, die winst maken. I treinenbouwer zit in een Jape reorganisatie. Het be ll' bad vroeger 28 duizend f» in dienst. DWA heeft r 'toehterondernemingen, die grafisch wijd verspreid zijn jr oe deelstaten Sachsen, fbsen Anhalt, Brandenburg en fii]n. Over het uiteindelijk f al banen dat bij DWA in Fa "lijft, doet Begemann geen ppraak. DWA is voor de Rail Groep van Begemann van groot strategisch belang. Het concern had in de railgroep (omzet 300 min, net to-winst 8 miljoen, 1200 werk nemers) bedrijven als Holec Ma chines Apparaten, Holec Bel gië, Techno Assistance et Servi ces (B.) en Vevey Technologies SA in het Zwitserse Villeneuve. In die bedrijven zit vooral kennis van elektrische aandrijving, ont werp en ontwikkeling van con cepten voor vervoerssystemen. Met DWA beschikt Begemann over de drie basis-functies om complete treinen te bouwen: de produktie van opbouw, onder stellen en elektrische aandrij ving. Voorwaarden De railgroep kan nu volledige zelf-aangedreven treinen, me tro's en tramstellen aanbieden. De markten voor getrokken ma terieel, goederenwagons en TGV's zijn van minder belang voor het bedrijf. Het akkoord op hoofdlijnen is gesloten onder voorwaarden. Volgens Van den Nieuwen huyzen behelzen die de gebrui kelijke zaken als een toetsing door de Raad van Commissaris sen en nader onderzoek van de boeken en de bedrijven, de zoge heten due dilligence. Hoekmannen op de Amsterdamse effectenbeurs hadden het gisteren nog steeds razend druk met de handel in aandelen KPN. De omzet in die aandelen was ook op de dag na de introductie op de beurs van Koninklijke PTT Nederland geweldig hoog. In een paar uur tijd verwisselde het buitensporig grote aantal van 5,2 miljoen stukken van eigenaar. foto anp Tilburg - Dr. F. Boekema van het Economisch Instituut Til burg (EIT) noemt de daling van werkgelegenheid in Midden- Brabant 'dramatisch'. De so ciaal-economische barometer die zijn instituut opstelde staat op zwaar weer, zei hij gisteren op een bijeenkomst in Tilburg. Boekema geeft de 'economische temperatuur' in Midden-Brabant een zesminnetje. Voor het eerst in tien jaar is er in het gebied een feitelijke daling van de werkgelegenheid, ondanks de te kenen van economisch herstel. Dus moeten volgens Boekema al bestaande plannen zo snel moge lijk worden omgezet in actie. Dat houdt volgens hem in dat er offers voor de werkgelegenheid moeten worden gebracht. „Dat betekent moeizame afwegingen tussen werkgelegenheid, milieu bescherming, mobiliteit." Daar bij moet volgens hem het 'eng lokaal denken' overboord gezet worden, want dat gaat ten koste van de concurrentiekracht van de regio. Bonn/Parijs (rtr/krf) - France Telecom en. Deutsche Tele kom nemen elk een belang van 10 procent in Sprint, de op twee na grootste telecom- municatiemaatschappij van de Verenigde Staten. Ze leggen er samen 4,2 miljard dollar voor neer en krijgen een vertegenwoordiging in de Sprint-directie. Dat is gisteren bekendgemaakt op persconfe renties in Parijs, Bonn en New York. De twee Europese telecom-con- cerns werken al samen in EU- Netcom. De deelneming in Sprint moet hen in staat stellen hun samenwerking uit te breiden tot een wereldomspannende ac tiviteit. Het is de bedoeling dat de netwerken van de drie part ners worden gebundeld om in ternationaal opererende onder nemingen technologische hoog waardige communicatiemoge lijkheden aan te bieden. Deze sector, waarin de gelijktij dige verzending van spraak, beeld en data centraal staat, is een zeer lucratieve markt. De kosten voor de ontwikkeling er van zijn echter zo hoog dat die niet door één afzonderlijk be drijf kunnen worden opgebracht. Vorig jaar kocht British Telecom zich dan ook in in de Ameri kaanse MCI met hetzelfde doel als zijn Franse en Duitse concur renten nu hebben gedaan met Sprint. British Telecom betaalde 4,3 miljard dollar voor een be lang van 20 procent in MCI, de op een na grootste in de Ameri kaanse telecommunicatiesector. AT and T, de grootste, is enige tijd geleden samenwerking aan gegaan met de Japanse KDD en Singapore Telecom. PTT Tele com zit samen met de PTT's van Zwitserland en Zweden in Unisource. France Telecom sloot eerder deze maand een overeen komst met negentien bedrijven in Japan. Voor France Telecom en Deutsche Telekom betekent de samenwerking met Sprint toe gang tot de zeer aantrekkelijke Amerikaanse markt, die goed is voor 70 procent van alle tele communicatiediensten in de we reld. Het zijn niet alleen nieuwe markten die de concerns ertoe brengen elkaar op te zoeken. Voor zover dat nog niet is ge beurd, worden de staatstelecom- concerns geprivatiseerd en krij gen ze door opheffing van hun monopoliepositie in eigen land te maken met behoorlijke concur rentie. Bestuursvoorzitter William T. Esrey van Sprint verklaarde dat de deelneming van de twee Eu ropese partners zijn onderne ming in staat stelt verder te investeren in technologie en haar positie in de VS te verstevigen. Van onze redactie economie Zaltbommel - Een onlangs benoemde commissaris van Cam pina Melkunie wordt verdacht van betrokkenheid bij fraude met zuivelsubsidies in België. De in opspraak geraakte Vlaam se ondernemer, topman van het Belgische familieconcern De Eik, is nog maar enkele weken lid van de raad van commissarissen van de Nederlandse zuivelcoöpe- ratie. Hij is tevens bestuurslid van de ledenraad van Campina Melkunie. Het Belgische zuivelbedrijf Ecoval, een van de werkmaat schappijen van De Eik, zou ten onrechte een bedrag van tussen de 600 en de 700 miljoen frank (rond 35 miljoen) aan zuivel subsidies hebben opgestreken. Ecoval zelf ontkent. Vorige week zijn bij Ecoval en woningen van Ecoval-directeu- ren huizoekingen verricht. Twee directeuren en de topman van De Eik werden verhoord door de politie. Ze worden verdacht van het verduisteren van EU-subsi- dies op melkpoeder en valsheid in geschrifte in 1987 en 1988. In die jaren was nog sprake van grote zuiveloverschotten en uit voer naar landen buiten de Eu ropese Gemeenschap werd toen nog gesubsidieerd. Het bedrijf zou subsidie gekregen hebben voor de uitvoer van melkpoeder naar de Sovjet-Unie, maar het transport zou in werkelijkheid noit hebben plaatsgevonden. De Vlaamse zakenman heeft tal van funcites in het Belgische bedrijfsleven en heeft ook com missariaten bij meerdere Neder landse bedrijven. Campina, moe dermaatschappij van Comelco, de grootste zuivelonderneming in Vlaanderen, ziet nog geen re denen om afscheid te nemen van haar in opspraak geraakte com missaris. Eigen arbeidsbureau grafische sector Woerden - Werknemers in de grafische en communicatie-indus trie die met ontslag worden bedreigd of zijn ontslagen, kunnen via een personeelsdienst voor de grafische bedrijfstak elders onderdak proberen te krijgen. Ook bedrijven die op zoek zijn naar personeel kunnen bij de dienst Rasterwerk terecht. De nieuwe dienst is gisteren van start gegaan in Woerden. Het initiatief tot het oprichten van de personeelsdienst is een uitvloeisel van de cao-besprekingen en wordt gesteund door werkgevers- en werknemersorganisaties. De uitvoering is in handen van uitzendbureau Start. Andriessen akkoord met cao casino's Den Haag - Minister Andriessen heeft, na advies van de Raad voor de Casinospelen, alsnog de cao voor de Holland Casino's goedgekeurd. Dat heeft de FNV Dienstenbond gisteren laten weten. Aanvankelijk keurde de bewindsman het akkoord af, omdat naar zijn mening een deel van het personeel een te grote loonsverhoging in het vooruitzicht is gesteld. Zware straffen voor voormalige BCCI-top Abu Dhabi - Een rechtbank in Abu Dhabi heeft gisteren twaalf managers van de ten onder gegane Bank of Credit and Commerce International (BCCI) gevangenisstraf opgelegd voor hun rol in de ondergang van de bank in 1991. Het lichtste vonnis is drie jaar cel. De ander straffen variëren van zes tot acht jaar. De rechtbank sprake één beklaagde vrij. De twaalf moeten daarnaast 16,5 miljard betalen aan de heersers van Abu Dhabi als meerderheidsaandeelhouder in BCCI. BCCI ging in 1991 op last van de autoriteiten dicht nadat er omvangrijke en wereldwijde fraudezaken aan het licht waren gekomen. Guatemala: klacht tegen Nederland Den Haag - De regering van Guatemala wil bij de wereldhan delsorganisatie Gatt een klacht indienen tegen Nederland. De reden is dat Nederland de import van bloemen en planten uit dit Middenamerikaanse land verbiedt, omdat deze aangetast zou den zijn door 'Thrips palmi', een schadelijk insect. De Guatemalteekse minister van Economische Zaken Eduardo Gonzalez zegt dat het insect niet in zijn land voorkomt. Volgens Nederland bestaat er echter sinds 1992 een 'Thrips palmi'-plaag in Guatemala. Twee weken geleden ontdekte de Plantenziekten- kundige Dienst in een bedrijf bij Berkel en Rodenrijs het schadelijke insect in ficussen afkomstig uit Guatemala. Thrips palmi is een zeer schadelijke tripssoort die bijna alle gewassen onder glas kan aantasten. Assenburg trekt zich terug op Tilburg Tilburg - De directie van Assenburg, producent van kantoor meubilair in Tilburg en Assendelft wil de hele produktie van het bedrijf concentreren in Tilburg. Daar werken op dit moment ruim 300 mensen. De operatie moet, aldus algemeen directeur P. van Dobben de Bruyn, plaatsvinden zonder banenverlies. Het personeel uit Assendelft (62 man) krijgt de gelegenheid mee te verhuizen naar Tilburg. Harde garanties over behoud van werkgelegenheid wil Van Dobben de Bruyn echter niet geven. Districtsbestuurders van de Industriebond FNV zijn woedend, en niet overtuigd van de noodzaak tot concentratie. Van Robben de Bruyn daarentegen wijst er op dat de markt waarin Assenburg opereert 'niet florissant is'. ADVERTENTIE van f539,- voort ucces verlengd tot uiterlijk 3 iu B aJteord 0pent w naar u t2?°gri e1„v.olled!g hi® correspondent J1 ^hampers F'ioburg - De Oekraïne P8 zich verheugen op de LV'an meest begunstigde e snatie van de Europese r naartoe werd gisteren j URemburg een partner- i.rts?menwerkingsverdrag .5* tat verdrag een be- bjini.jP naar integratie g* hndm Europa en sprak 8 Voor w uroPese erken- hervormingspro- van een complete bril krijgt korting op alle monturen. KorT1 s it in combinatie met andere aC OPTICIENS 1 tussen de EU en de- [ligt g' e eerste van de voor- Ne ü2Pjblieken waar" r^theefetndTliikeover- ktfe f' gesloten. De be- handels! geleidelijk spuien, ue be- geleirior ulsbeperkingen .'Pese „d,eh)k opgehr— Len k. °ndertlemingen opgeheven, en en in de Oekraïne Èin„ mt er een parte f Zangrijk onderdeel van de overeenkomst heeft betrekking op de ontmanteling van oude kerncentrales en het beveiligen van nieuwe reactoren. De Euro pese Unie wil dat de centrale van Tsjernobyl zo snel mogelijk wordt gesloten. Daarvoor be staan verschillende plannen. Op de G-7, de top van de zeven rijkste industrielanden, volgende maand in Napels, zal worden bekeken welke financiële bijdra ge hiervoor van het Westen te verwachten valt. Oekraïne is voor meer dan 40 procent van zijn energievoorzie ning aangewezen op kernener gie. De regering van het land wil Tsjernobyl alleen sluiten als er alternatieve energie beschikbaar is. Over enkele weken neemt de Oekraïne een nieuwe, moderne kerncentrale in gebruik. Twee anderen zijn nog in aanbouw, maar daarvoor heeft Kiev geen geld meer. Het prijskaartje voor de nucleaire veiligheid in de Oekraïne is zo hoog, dat de Eu ropese lidstaten hierover nog geen eensluidend standpunt heb ben ingenomen. Beveiliging van de nieuwe in aanbouw zijnde kerncentrales Leonid Kravtsjoek foto epa zou volgens Westerse normen 2,2 miljard gulden gaan kosten, zo heeft de Europese Commissie be rekend. Daarbij komt dan nog de ontmanteling van Tsjernobyl. Reparatie van de 'sarcofaag' om de verongelukte reactor kost al leen al 1 miljard gulden. t De Belgische minister van Bui tenlandse Zaken Claes zei in Luxemburg het teleurstellend te vinden dat de Europese Commis sie alleen plannen maakt voor kernenergie. Claes stelt voor om de Oekraïne een tijdlang goed kope electriciteit uit het buiten land te leveren. In de tussentijd zouden enkele klassieke, kolen- gestookte centrales moeten wor den gebouwd; kolen heeft Oek raïne genoeg. Frankrijk, Duitsland en Groot- Brittanië dringen echter aan op investeringen in kernenergie. Maar dat heeft ook te maken met politieke, dan wel zakelijke belangen. „De Fransen, als spe cialisten op het terrein van de kernenergie, ruiken opdrachten voor hun klusjesmannen," ver klaarde een functionaris de be trokkenheid van Parijs. Europees Commissaris Van den Broek zei gisteren dat er nog tal van problemen zijn op dit ge bied. Oekraïne zal volgens Van den Broek niet aanvaarden dat Tsjernobyl met de hulp van het Westen wordt ontmanteld, zon der dat er iets anders voor in de plaats komt. Het verdrag met de Europese Unie is ondanks alle onzekerhe den een opsteker voor Kra vtsjoek. Eind deze maand name lijk is de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in de Oekraïne. inlegbedrag op f 10.000,- ligt en de rente nu 4,6 °/o* is. Girorekening houders die een Kapitaal- of Leeuwrekening willen openen, kunnen dat vandaag nog thuis De Postbank Kapitaalrekening met een zonder kosten van opnemen. Zelfs een doen. Gewoon via hun giroboekje, eerste minimum inleg van f25.000,- biedt bedrag boven de f25.000,-, als u dit een En wie er eerst nog wat meer over wil de ideale combinatie van zeer hoge rente maand van tevoren reserveert. weten, belt nu even Klantenservice Sparen: (nu 5%*) én alle opnamevrijheid. Hetzelfde principe geldt ook voor het nummer is JÜÉÜIl) U kunt er namelijk elk willekeurig bedrag de Leeuwrekening, waarbij het minimum (020)5918220. POSTBANK "Rentevergoeding per 27 april 1994.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 5