-Korea bedreigt Europa' 50% Korting Op Alle Monturen. Pearle Rotte YS bereiden zich voor op oorlog: meer troepen naar Zuid-Korea Bestand in Ruanda 'Uropese Lubbers' sollicitatiegesprek mislukt Moskou dwingt en paait Serviërs voor vredesplan (Zelfs De Dure.) legemann kaï jomplete treir DE STEM BUITENLAND DE stem BUITENLAND kort Flexibele tariev* Ik vnn Len Europese ig r het hervormt I °P«eren Vn" d® 0ekraïne WOENSDAG 15 JUNI 1994 Van onze correspondent Mare de Koninck Washington - De atoombommen die Noord-Korea ver vaardigt, vormen niet alleen een rechtstreekse bedrei ging van de Aziatische buren van dat land, maar ook van Europa. Volgens experts in de Ameri kaanse hoofdstad Washington overweegt het communistische regiem van Noord-Korea om in de komende jaren kernwapens plus bijbehorende raketten te verkopen aan landen als Iran, Syrië en Libië. Direct of indirect zou het bewind in Pyongyang ook atoomwapens willen leveren aan kapitaalkrachtige interna tionale terreurorganisaties. Noord-Korea heeft een nieuwe middellange afstandsraket ont wikkeld, die een reikwijdte heeft van duizend kilometer: de vorig jaar voor het eerst geteste No- dong-raket. Aan een nog nieu were versie, met een bereik van 1300 kilometer, wordt hard ge werkt. De Nodong-raketten heb ben het vermogen kernbommen 'af te leveren'. Afpersing Als Iran, Syrië en Libië de be schikking krijgen over die Noord-Koreaanse raketten plus atoomwapens, zouden Israël en grote delen van Europa worden geconfronteerd met een nieuwe nucleaire dreiging en daarmee een krachtig 'politiek afper- singsmiddel' van landen die in ternationaal als aanmoedigers van terreur worden beschouwd. Volgens onderdirecteur Robert Walpole van de Amerikaanse spionagedienst CIA, is 'Iran waarschijnlijk het eerste land waar Noord-Korea Nodong-ra ketten aan wil verkopen', zij het voorlopig nog zonder kernladin gen. Ook zou het bewind in Pyongyang al concreet hebben .onderhandeld met Libië over le vering van de nieuwe raketten. Een andere Amerikaanse des kundige op het terrein van ver spreiding van kernwapens, Jon Wolfsthab van de 'Arms Control Association' in Washington, meent dat de export van Noord- Koreaanse kernbommen naar landen in de buurt van Europa, zich kan gaan voordoen zodra Noord-Korea voldoende atoom- wapen-productie voor de eigen krijgsmacht heeft opgebouwd 'om te kunnen exporteren zonder op de gewenste eigen voorraad in te teren'. Niets mysterieus Analisten bij de CIA gaan uit van de mogelijkheid dat Noord- Korea thans reeds beschikt over twee atoombommen. Over vijf jaar zouden dat er tien kunnen zijn, indien dat land thans wordt toegestaan om plutonium te ver vaardigen uit de kernbrandstof die onlangs is verwijderd uit de reactor in Yongbyon. Bovendien is Noord-Korea nu in Yongbyon een veel grotere kern reactor aan het bouwen en ont wikkelt het in snel tempo nieuwe installaties voor het isoleren van plutonium, het explosiemate riaal voor kernwapens. De CIA en andere deskundigen in Washington zijn door de om vang van de Noord-Koreaanse nucleaire- en raket-industrie tot de overtuiging gekomen dat dat land niet alleen kernwapens ont wikkelt als wisselgeld in onder handelingen met de Verenigde Staten en. Aziatische buurlanden over diplomatieke erkenning en economische hulp. Volgens CIA-topman Walpole is er niets mysterieus meer aan het motief van Pyongyang. „Het is het verlangen harde valuta bin nen te krijgen door rechtstreekse verkoop van kernwapensyste men aan belangstellende naties en organisaties," aldus de CIA- onderdirecteur. Luchtmacht De nadruk die Washington dezer dagen legt op de mondiale nucle aire dreiging die van Noord-Ko rea zou uitgaan, valt samen met een sterke intensivering van Amerikaanse militaire voorbe reidingen op een eventuele oor log met Noord-Korea. Het Pentagon (ministerie van Defensie) in Washington is vol gens berichten gisteren in Ame rikaanse media 'nu totaal in de ban van een eventueel gewapend Noordkoreaanse ingenieurs, die vorige week waren overgelopen naar Zuid-Korea, werden gisteren in Seoul uitgebreid aan de pers getoond. Een plagerijtje van Seoul in de richting van Pyongyang. foto epa conflict op het Koreaanse schier eiland'. Het Pentagon concentreert zijn militaire planning op verster king met vooral de Amerikaanse luchtmacht van het Zuid-Kore- aanse leger (dat nog niet half zo omvangrijk en materieel toege rust is als dat van Noord-Korea) en van de Amerikaanse troepen (36.000) die in Zuid-Korea zijn gelegerd. De Noord-Koreaanse krijgs macht bedraagt 1,2 miljoen manschappen, waarvan 70 pro cent vlakbij de grens met Zuid- Korea is gelegerd. De VS zijn thans onder meer hun voorraden bommen voor lucht aanvallen op Noord-Koreaanse doelen aan het ophogen. Ook zouden de 26.000 Amerikaanse mariniers die op het Japanse eiland Okinawa liggen, worden voorbereid op actie in Korea. Verder wordt gewerkt aan plan nen voor snelle en massale aan voer van extra Amerikaanse mi litaire middelen voor het geval de oorlogsdreiging acuut wordt. De oefeningen die de Ameri kaanse vliegdekschepen Inde- pendance en Constellation thans in de buurt van Hawaii houden, richten zich evenens op 'het Ko reaanse scenario'. Eerder hebben de VS al patriot-luchtafweerra- ketten in Zuid-Korea opgesteld. Meerdere Amerikaanse spiona- ge-sateüieren zijn bovendien in posities gemanouvreerd om Noord-Koreaanse troepenbewe gingen nog nauwkeuriger dan voorheen te volgen. Haïti Washington houdt er rekening mee dat Noord-Korea een inva sie in Zuid-Korea kan uitvoeren als de Verenigde Naties op aan drang van de VS economische strafmaatregelen nemen tegen het communistische land. Ame rika overweegt sancties ver zwaard en bespoedigd te krijgen nu Noord-Korea uit het IAEA stapt. Een van de meest besproken oor logsscenario's is dat de VS een luchtaanval uitvoeren op de Noord-Koreaanse nucleaire in stallaties, zodat de hele atoomin dustrie daar in één klap vernie tigd zou zijn. De invloedrijke Amerikaanse senator John Mc Cain pleitte gisteren openlijk voor zo'n actie. Om Noord-Korea ervan te weer houden om als represaille Zuid- Korea aan te vallen, zou de nu geplande Amerikaanse militaire opbouw in Zuid-Korea en de omliggende regio noodzakelijk zijn. Het risico echter dat Noord-Ko rea reeds een nucleaire mogend heid zal blijken te zijn en een atoomwapen inzet, maakt de be sluitvorming voor Amerika's president Clinton extra precair. Sommige waarnemers in Was hington brengen Clinton's beleid ten aanzien van Haïti, de straat arme dictatuur vlakbij de VS in de Caribische zee, in verband met de Korea-politiek van de president. Clinton zou ernstig overwegen om met geweld een einde te maken aan het huidige regiem in Haïti, met als belangrijkste doel daarmee Noord-Korea het sig naal te geven dat ook deze Ame rikaanse president de inzet van militaire middelen niet schuwt. 'Clinton wordt verleid Haïti te gebruiken om Noord-Korea te intimideren en een veel bloedi ger oorlog in Korea te voorko men', aldus gisteren een bron in het Witte Huis. Tunis (ap) - De twee strijdende partijen in de burgeroorlog in Ruanda zijn gisteravond tot ak koord gekomen over een onmid dellijk staakt-het-vuren. Dat heeft het hoofd van een delegatie in Tunis van de rebellenbewe ging Ruandees Patriottisch Front (RPF) gezegd. Het ak koord kwam tot stand onder druk van Afrikaanse staatshoof den, bijeengekomen op een top conferentie van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) in Tunis. Het hoofd van de RPF-delegatie, Pasteur Bizimungu, zei dat hij zijn strijders zou oproepen het staakt-het-vuren onmiddellijk in acht te nemen. Hij zei dat de voorlopige regering hetzelfde zou doen. Het akkoord kwam tot stand onder bemiddeling van staats hoofden van buurlanden van Ru anda, aangevoerd door de leiders van Zaïre en Tanzania. De staatshoofden voerden afzonder lijk overleg met onderhandelaars namens de rebellen en de Ruan- dese regering. In de overeenkomst werd bij nie mand schuld gelegd voor de massamoorden in het land die volgden op de dood, op 6 april, van de Hutu-president van Rua nda bij een mysterieus vliegtui gongeluk. Naar schatting 200.000 mensen, merendeels le den van de Tutsi-minderheid, zijn bij deze moordpartijen om het leven gekomen. Het RPF, dat wordt gesteund door het buurland Uganda, wordt gedomineerd door Tutsi's. De rebellen zijn opgetrokken tot de hoofdstad Kigali. „Ik ben, teleurgesteld over het feit dat de OAE de genocide veroordeelt, terwijl ze de moor denaars omarmt," zei Bizimun gu. Het etnische geweld in Ruanda lijkt ondertussen over te slaan naar Burundi. Daar werden gis teren bij een bloedbad meer dan honderd Tutsi-vluchtelingen uit Ruanda vermoord door militiele den van de Hutu's. Ook werden voor de vijfde opeenvolgende dag beschietingen gemeld tussen soldaten en burgers in de heu vels nabij de hoofdstad Bujum bura. In de Ruandese hoofdstad Kigali ontvoerden Hutu-milities giste ren 30 tot 40 Tutsi-kinderen. Een duidelijk niet op zijn gemak zittende Lubbers poseert met president Mitterrand, vlak vóór hun gesprek over het EC-voorzitterschap. foto afp Franse president geeft EC-kandidaat weinig kans van slagen Van onze correspondent Wilko Voordouw Parijs - Premier Lubbers wordt vrijwel zeker niet de opvolger van Jacques Delors als voorzitter van de Europese Commissie. Dat heeft de Franse president Mitterrand hem gisteren laten weten. Lubbers was in het kader van zijn lobby voor het voorzitterschap in Parijs. Nu is vrijwel zeker dat de Belgische premier Jean-Luc Dehaene de post krijgt, als hij zich tenminste kandidaat stelt. Om omstreeks zes uur verliet een hevig teleurge stelde premier Lubbers het Elysée-paleis, in gezelschap van de Nederlandse ambassadeur Henry Wijnaendts. Hij had een uur doorge bracht met Mitterrand. Voorkeur Uit de spaarzame antwoorden die hij het legertje persmensen toevoegde, moest worden afgeleid dat hij niet de opvolger wordt van Jacques Delors, sterker nog, dat hem min of meer te verstaan is gegeven dat zijn campagne kansloos is. „We hebben een goed gesprek gehad. Het was een vervolg op het gesprek met premier Balla- dur. We hebben nu meer details kunnen bespre ken. Zoals bekend, en wel vermoed kan worden - laat ik het voorzichtig uitdrukken - is er een zekere voorkeur voor een mogelijke kandidatuur van Jean-Luc Dehaene," aldus Lubbers, die er uitzag alsof hij zojuist een mislukt sollicitatiege sprek achter de rug had. De Frans-Duitse voorkeur voor Dehaene als opvolger van Delors kwam aan het volle dag licht tijdens de top tussen beide landen in Mulhouse. Zowel Mitterrand als Kohl zijn voor stander van de Belgische premier op de belang rijke post, vanwege zijn wat plooibaarder ka rakter. Lubbers, die zich direct na de kamerverkiezin gen van 3 mei kandidaat stelde, kon rekenen op de steun van onder meer Spanje en Groot-Brit- tannië. Consensus Maar die steun en de actieve lobby van Neder landse diplomaten in diverse lidstaten werd gistermiddag door het Franse staatshoofd min of meer teruggewezen. Frankrijk en Duitsland willen Lubbers alleen als goede kandidaat zien, in het geval dat Dehaene niets voor het voorzitterschap van de Europese Commissie voelt. „President Mitterrand heeft gezegd dat er met mijn kandidatuur geen enkel probleem is. Waar het Frankrijk om gaat is overeenstemming te bereiken. Men vertrekt hier vanuit een voorkeur voor Jean-Luc Dehaene. Maar hij zei ook dat als consensus beter bereikt kan worden door een kandidatuur van mijzelf dan heeft Parijs daar geen moeite mee," aldus Lubbers, die deze mogelijkheid als een laatste strohalm ziet. Optimistisch Wel voegde hij er nog aan toe dat wat hem betreft die consensus bereikt moet worden. „Daar ben ik vrij optimistisch over." En uit dat laatste kan worden afgeleid, dat Lubbers het er voor zijn kandidatuur als voorzitter van de Europese Commissie maar bij laat_ Moskou (afp/rtr) - De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Kozyrev, heeft gisteren bij de Bosnisch-Servische leider Karadzic aangedrongen het internationaal vredesplan over de deling van Bosnië te aanvaarden. Kozyrev waarschuwde Karadzic dat de Serviërs anders geen hulp van Moskou hoeven te verwach ten. „Als u de weg van de oorlog kiest, hoeft u niet op ons te rekenen," aldus Kozyrev. Als de Serviërs daarentegen be reid zijn tot een compromis, krij gen ze 'beslissende' steun van Rusland, aldus de bewindsman. Karadzic was op privébezoek in Moskou voor het in ontvangst nemen van een literaire prijs. Opheffing sancties Kozyrev wees hem erop dat de Serviërs (die 31 procent van de' bevolking in Bosnië uitmaken) 49,1 procent van het territorium kunnen krijgen. Hij zei dat zij dan opheffing kunnen verwach ten van de economische sancties die de Verenigde Naties in 1992 instelden. De Serviërs krijgen dan ook eco nomische hulp van Rusland, 'on danks onze eigen grote proble men'. De minister verzekerde Karadzic ook van Moskou's steun bij de terugkeer van vluch telingen. Eerder deze maand bereikte een internationale commissie, .be staande uit de Verenigde Staten, Rusland en Europese landen, een bestand dat vier weken moet duren. Intussen werkt deze com missie aan een plan om het door burgeroorlog geteisterde Bosnië op te delen, waarbij 51 procent van het grondgebied naar de Kroaten en moslims gaat en 49 procent naar de Serviërs. zelfs kan leiden tot de Derde Wereldoorlog. „Als Amerikaanse parlementa riërs Zulke stappen overwegen, ontstaat een geheel nieuwe poli tieke situatie. Het is zeker een weg naar een nieuwe wereldoor log. Als één wereldmacht of bei de beginnen hun klanten te on dersteunen, komen de slechtste jaren van de Koude Oorlog te rug." Spectaculaire bevrijding maffiabaas Padua - Ongeveer tien als politiemensen en carabinieri ventioj de mannen hebben gisteren een gangsterbaas bevrijd uit] gevangenis van het Noorditaliaanse Padua. De gewape® criminelen drongen het gebouw binnen, overmeesterden h, bewakingspersoneel en konden samen met de als van Brenta' bekende Felice Maniero en vijf andere de benen nemen. Brenta is een regio in Noordoost-Italië tussè Padua en Venetië. Bij de bevrijding raakte niemand gewond. Oost-Java opgeschrikt door aardbeving Jakarta - De Indonesische provincie Oost-Java is gisterochtèné opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Er waren voorals". nog geen meldingen van slachtoffers of zware materiële schade De beving had een zwaarte van 5,9 op de schaal van Richter. Bi kracht van de beving was gelijk aan die welke hetzelfde gebiaj op 3 juni trof en aan zeker 224 mensen het leven kostte, vooral ook door de met de beving gepaard gaande vloedgolven, jj Tsunami. Tientallen doden bij begrafenis in Irak Ankara - Zeker 51 mensen zijn maandag in de Noordiraafel stad Suleymaniyah gedood tijdens een begrafenis van ett Koerdische guerrillaleider. De Koerdische Democratische Parti" (KDP) zei gisteren dat strijders van de rivaliserende Patriotti sche Unie van Koerdistan (PUK) het vuur vanaf daken hadden geopend op de rouwende menigte. Onder de slachtoffers veel vrouwen en kinderen. Het bloedbad deed zich voor op he; I moment dat KDP-leider Massoud Barzani en PUK-leider Jak! Talabani in de Turkse grensstad Silopi bijeen waren voor vredesbesprekingen. Iran verleent gratie aan Duitser Bonn - Iran heeft besloten gratie te verlenen aan de Duitsj ingenieur Helmut Szimkus (58) die in 1989 wegens voor Irak ter dood werd veroordeeld. Dat is gisteren lol regeringskringen in Bonn vernomen. Bondskanselier Helnl| Kohl had de kwestie-Szimkus aan de orde gesteld tijdens onderhoud met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, All Velayati, die op 'privé-bezoek' in Bonn was. Naar verluidt word: I de ingenieur komende week vrijgelaten. Spaanse agenten doodgeschoten Siete Aguas - Onbekenden hebben gisteren in het Valencia twee leden van de Guardia Civil doodgeschoten, hl agenten voerden een routinecontrole uit langs de weg bij tal plaatsje Siete Aguas, toen ze door het hoofd werden geschut®! Lokale functionarissen zeiden te vermoeden dat 'gewone miil digers' achter de aanslag zitten. Toch sluiten zij betrokken» van de Baskische guerrillabeweging ETA niet uit, aangezien®! daders er met de wapens van de agenten vandoor gingen. 6 doden bij busongeluk op Autobahn Darmstadt - Een ongeluk met een autobus op de Autobst:| Mannheim-Darmstadt tussen Gernsheim en Lorsch ren aan zeker zes mensen het leven gekost. Volgens meldingen van de ambulancedienst raakten 45 mensen 15 van hen ernstig. Het ongeluk met de bus, afkomstig uit nabijgelegen plaats Bensheim, zou zijn veroorzaakt door i vrachtwagen die was geladen met boomstammen en zijn ladiij verloor. België verliest 5 melkveehouders per i Gent - Per dag houden vijf a zes melkveehouders het votl bekeken in België. De Belgische Boerenbond (BB) verwacht dJ in het jaar 2000 nog maar 14.000 boeren hun (gedeeltelijk™ inkomen uit de melkproduktie zullen halen, terwijl dat er n| 20.000 zijn. De strengere milieuwetgeving, het Mest-Actieplan van de regering en de naderende invoering een groene hoofdstructuur maken het er de boeren niet g keiijker op, aldus de BB. Daarbij zijn de kwaliteitseisen vool melk hoger geworden en ook de Gatt-akkoorden werken <1(1 boeren tegen. Niet onbelangrijk is bovendien de vergrijzirgj onder de melkveehouders. Van hen is 56 procent ouder df jaar. Slechts vier op tien oudere boeren heeft een opvolger. Waalse minister schuld aan corruptie Brussel - De Waalse socialist Guy Mathot, die eerder dit j»| vanwege de Agusta-affaire moest opstappen als gewestelijk| minister, is door het Belgische Hof van Cassatie scl bevonden aan corruptie. Tot die conclusie was het Hof i maand al gekomen, maar het nieuws werd pas gisteren bekenfl Guy Mathot is een van de drie Waalse socialistische bewindslifrl den, wier parlementaire onschendbaarheid werd opgeheval nadat hun namen werden genoemd in het Agusta-omkoopscliai>| daal. Agusta is een Italiaanse helicopterbouwer, die een order van dl Belgische landmacht in de wacht sleepte na bemiddeling vx| een aantal Franstalige politici en zakenlieden. Mathot vroes| daarvoor zelfs 11 miljoen gulden aan Agusta en zou 1 partijgenoot en toenmalig defensieminister Coëme sterk hebbel aangedrongen op de aankoop van de Italiaanse helicoptesj Beide bewindslieden werden dit jaar gedwongen, samen met«| premier van Wallonië Spitaels, op te stappen om het corrupt! onderzoek niet te frusteren. (advertentie) Waarschuwing Rusland verzet zich ondertussen tegen de pogingen van het Ame rikaanse Congres het wapenem bargo tegen de moslims in Bosnië op te heffen. Minister Kozyrev waarschuwde gisteren dat het afschaffen van de sanc ties de wereld zou kunnen terug werpen in de Koude Oorlog en van f475,- voorfffl van f539,-voor fill) Wegens succes verlengd tot uit< bij aankoop van een complete bril krijgt u liefst 50% korting op alle monturen, K01" kijken. Niet in combinatie met andere t OPTICIENS Pearle Is Kijkplezier. (Voor Pearle-Adressen Zie De Gouden Gids.) yan onze redactie economie Rapenveld - Het Finse pa- .jerconcern Enso-Gutzeit bereid zijn zichzelf uit te aten kopen als grootaandeel houder in Berghuizer Papier- abriek als zijn bod op de esterende aandelen mislukt. [et bestaan van afspraken daar- ver met de Stichting tot In- 'andhouding van de Berghuizer pierfabriek wordt door een |an onze correspondente otterdam - Dreigende verplaa trdam naar bijvoorbeeld indu arzelend gedrag van ondernei estigen, brengen het Rotterdi aker toe, kortingen op de grond lennen. let Amerikaanse postorderbe- tijf Franklin Mint heeft daar al rofijt van gehad. Dat bedrijf »eft een korting van 50 procent de gebruikelijke grondprijs in jet havengebied gehad om te jorkomen dat het zou uitwijken aar Tiel. Franklin Mint had jannen om daar een Europees strubutiecentrum voor zijn rodukten op te zetten. flexibel jolgens het Gemeentelijk Ha- fenbedrijf is een flexibel grond- lijzenbeleid steeds meer nood- pkelijk geworden, omdat be kijven terugschrikken voor de bge Rotterdamse grondprijzen, tok Moerdijk ziet men, zo blijkt, i bepaalde gevallen als bedrei- g. Niet dat Rotterdam altijd |aar staat met kortingen; dat j Vigt volgens het Havenbedrijf f van het belang voor de Rot- jrdamse regio, dat met een be- palde bedrijfsvestiging is ge loeid. „Als Moerdijk gewoon (vervolg van voorpagina elk geval betaalt Begemann direct terug met de inbreng i de eigen Rail Groep-bedrij- Van den Nieuwenhuyzen freekt verder van een 'susbtan- fel' bedrag. gemann verdubbelt met de ac- Bsitie haar omvang. DWA, dat eer dan de helft van de markt Duitsland in handen heeft, aaide over 1993 met 7300 me iwerkers een omzet van 1,8 iljard en boekte een netto- ast van 15 miljoen. Bege- énn haalde vorig jaar met 8700 jerknemers een winst van 30 ujoen bij een omzet van 1,8 Bard. finst i Treuhand-Anstalt verkoopt bedrijven uit het voormalige pst-Duitsland, tegenwoordig Ingeduid als de Nieuwe Bonds- aaen. DWA is volgens Bege- 'nn-woordvoerder B. van Dijk van de weinige bedrijven uit te regio, die winst maken. treinenbouwer zit in een tape reorganisatie. Het be fit had vroeger 28 duizend U? 111 dienst DWA heeft dochterondernemingen, die Dgrafisch wijd verspreid zijn .er de deelstaten Sachsen, f ,lSen Anhalt, Brandenburg en PLin- Over het uiteindelijk '1!,®en dat bij DWA in Q blijft, doet Begemann geen spraak. I E b r< t( n c] g c S li V w c< y O c< p sl V. D Z( tr D te T v< H V< hi kc d( se bc he ^ïxx™rn',•n, Kemburg - De u fg zich verheugen 1'® van meest bei iJdelsnatie van de'. re- Daartoe werd Luxemburg een partner- fe er kings verdrag |L ilend door Dresident |°nid Kravtsjoek. Oekraïne -&en op de begunstigde Europese 3 gisteren partner- .gsverdrag president Ndjk®dothet verdrag een [nzijni *aP naar integratie ld v tnd mEur°Paen 01 °1 ki Vi P< Vc w st d( ri; m be ge be- ve 1 sprak erken- ïingspro Po]itlpld jPent de weg |e handen °°g en vc Faïne 1 n de Eu Ege Snvf teerste van de heuni]etrepublieken ^omst heefetn defgelijke Inde u gesloten. De be- rd® fieieiHn,de,lsbePerkingen r°pese onH 0Pgeheven, ■ken kuDD^ernemin§en en T^iel W°r Staa!' leling. mt er een e'angrijk onderdeel Oi L- pr ni: gi' -0 naar Ts volledig al' ITT en de is. voor- Of waar- ke over- an be- mi ge de en Of ro; kolen ge parte be Be van de aa

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 4