Gehandicapten zijn duurder uit PvdA'er Rozenblad weg na geven onjuiste informatie vervolgen Kinderen in een luchtkasteel Informateurs zetten vaart achter 'paars' 40 Negatieve reacties op plan voor immigranten 'Sociale werkplaats deels overhevelen naar bedrijven' I Tarieven verschillen per gemeente na invoeren van nieuwe regeling ®STEM iMassa's fouten in examens A?| DË STEM BINNENLAND A3 [slagen |mse stad krijgén| ïr karakter [Inktzwart COMMENTAAR 'Snipperdagen voor scholieren' Milieu heeft niet zo veel invloed op gezondheid USDAG 15 JUNI 1994 WOENSDAG 15 JUNI 1994 I De- lach- Ipge- Jn in (door In titers >egin :aam Een ligde ;s 22 een t uit- voor reis- voor- leveel kos- mo is Rozenblad foto anp Van onze Haagse redactie Den Haag - Het kersverse PvdA-Kamerlid Rozenblad (42) is gisteren opgestapt na dat aan het licht was geko men dat hij onjuiste informa tie had gegeven over zijn le vensloop. Bovendien bleek hij ten tijde van de verkiezingen nog niet de Ne derlandse nationaliteit te heb ben. Rozenblad wordt opgevolgd door voorzitter Van der Burg van de Rooie Vrouwen, die al eerder Kamerlid was. De vertrokken PvdA'er had de kandidatencommissie van zijn partij een levensbeschrijving overhandigd, waarin stond dat hij het kandidaatsexamen rech ten en een propedeuse economie had behaald. Beide papieren blijkt de voormalig zelfstandig organisatie-adviseur niet te heb ben. Ook is hij geen directielid geweest van de Anton Kom-uni- versiteit in Paramaribo, zoals hij had gemeld, maar had hij daar een functie in de bibliotheek. Na twee gesprekken gisteren met PvdA-voorzitter Rottenberg en vice-fractievoorzitter Wallage besloot Rozenblad het lidmaat schap van de Kamer met onmid dellijke ingang neer te leggen. „Een volksvertegenwoordiger kan niet functioneren als er twij fels bestaan over diens persoon lijke integriteit. Ik heb op ver keerde wijze informatie ver schaft over een aantal aspecten van mijn loopbaan. Ik vind dat ik daarmee onjuist heb gehan deld," aldus Rozenblad in een brief aan Kamervoorzitter Deet- man. Hij kan rekenen op een half jaar wachtgeld: 80 procent van het loon van een Kamerlid. Wallage en Rottenberg noemden het ver trek van Rozenblad 'verstandig en onvermijdelijk'. Gisteren bleek ook dat de uit Suriname afkomstige Rozenblad op 3 mei, de dag van de verkie zingen, de Nederlandse nationa liteit nog niet had. Hij had daar voor in september 1993 wel een aanvraag voor ingediend. Na be middeling van staatssecretaris Kosto (PvdA, Justitie) kwam het koninklijk besluit op 18 mei af en werd Rozenblad, een dag na de installatie van de meeste van zijn collega's, beëdigd. Deze procedure is niet in strijd met de regels. Dat geldt wel voor het feit dat Rozenblad op 3 mei kon gaan stemmen. Alleen men sen met de Nederlandse nationa liteit hebben stemrecht voor de Tweede Kamer. Wallage kon gis teren niet vertellen hoe dit mo gelijk is. „We weten dat de be volkingsadministratie niet deugt," reageert hij. erckhert is door de brand l foto camile SCHELSTRAE Isoms bij geklad worden, wijzen in i pting van extreem-rechtse aanhad Loor bijster politie is overigens voorzichtig d Ispraken daarover. De berichtema zijde beperken zich tot 'een verband tussen de zaken en dade mogelijk handelen uit vreemdeliil nhaat'. Ie terughoudendheid is er, verklaa bordvoerder Muller van de Zeem flitie, 'omdat je de daders anders i lart speelt'. De politie is het spo loralsnog bijster en zegt officieel tt) len enkele aanwijzing te hebben ldt naar de daders. 'Alle tips zijl elkom'. Fk burgemeester Barbé mobilise® keren in een open brief de Ternaj |nse bevolking. Verder verzocht i Win de brandstichters en kladderaa Fingpnd hun activiteiten te staken. meningen in de Turkse gem thap, die in Terneuzen iets meer t pshonderd zielen telt, lopen uiteen. angst, woede en er leven gevoele an onbegrip over de acties, len jonge Turk in het ontmoetingsce rum noemt de brandstichtingen en t Iladdingen van de afgelopen week 'va elend en raar'. „Wat denken ze ermi bereiken. Het is gewoon lullig. Als: j?f hebben, maken ze zich bekend tomen ze hier naartoe. Gaat het loor, dan gaan de Turken hun kracnte lundelen en ruzie maken," zegt hij. £ij de oudere Turken daarentegen, zijl Iet niet zozeer gevoelens van onbefp] In kwaadheid als wel van angst „Wj gebeurt er morgen weer, wat gebeur» net mijn huis, lopen mijn vrouw kinderen gevaar?" doen ophangen. Verdachten 1 zich niet buiten het voornal Joegoslavië ophouden en natii lijk bescherming zullen knisj van overlevende regimes, hoeiq nergens voor te vrezen, zodra ze officieel verdacll zijn, zullen we niet meer beW dat Milosevic en Karadzic a aan een onderhandeling plaatsnemen. Den Haag (anp) - Gehandicapten betalen in de ene gemeente honderden guldens meer voor voorzieningen als een rolstoel dan in de andere gemeente. Dat komt doordat de gemeenten sinds 1 april zelf vergoedingsre- j gelingen en de hoogte van eigen bijdragen mogen I vaststellen. vit een onderzoek dat het Insti- tuut voor consumentenonder- zoek (SWOKA) heeft uitgevoerd in opdracht van Konsumenten I Kontakt, blijkt dat er tussen ge-1 I meenten enorme verschillen be- I staan, die voor de gehandicapten I vaak hogere kosten met zich meebrengen. In Nederland wo- Inennaar schatting 1,5 miljoen 1 mensen met een geestelijke en/of I lichamelijke handicap, van wie [een groot deel gebruik maakt I van aangepast vervoer, huisves tingen rolstoelen. inter- 65.000 5000 le Ge- gevolg enberg rdt als tegen loeide, mstens Neu- inter- ig geen runnen runnen de01 Liiuen uuip«- ving. Vanuit de vel I Rolstoelen de Wet Voorzieningen I Gehandicapten moet een aantal I van die voorzieningen via de worden verstrekt, waarbij de gemeenten zelf mo- i bepalen welke kosten ver- d worden en hoeveel gehan- Idicapten zelf in de kosten moe iten bijdragen. ■Sommige gemeenten brengen leen vast bedrag per voorziening in rekening. Bij andere gemeen- Iten hangt de eigen bijdrage af van het inkomen van de gehan- i of van de kosten van de lïoomening. Getuigen Verwacht wordt dat de rechj in Den Haag enkele hond getuigen zullen oproepe»- schien kan dan ook Anuka vic uit Derventa het verha tellen wat ze mij op 20 1992 deed: „Plotseling, ochtend om een uur stormden de Serviërs o binnen. Wij konden de invluchten, maar anderen te laat. De Serviërs drew allemaal bijeen. Omda d„ geen eten hadden, phu* eerst de huizen en ,(i daarna in brand. Een n> uit de groep gehaald e soldaten op een scherp zet. Ze duwden net zo j hij gespiest was en stie mannen werden gepa hun benen opgeb len. Dan sneden de opl met een glasscherf de ^3 of de buik en heten kens leegbloeden gs| ren werden bij de oe n en met het hoofd tegc geslagen tot ze dooo^. Vrouwen die achtei w bleven werden verkr|5 _,jërs KAFTEN die na afloop van de diverse verkiezingen in kiidph F °P walke partijen de kiezers hun stem hadden fiikrf i - I' stonc'. Zuidwest-Nederland voor een niet onbelang- Hitdat zwartmgekleurd. Vertaald naar stemgedrag betekent Lu meer dap in het overgrote deel van Nederland, extreem- aopH h ?r°ePeringen het in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen nvicnh w 9edaan in de stembusstrijd. L "'eek na afloop van de Tweede-Kamerverkiezingen (enhun t ta zi'n' Niet minder dan 1056 Rucphenaren brach- L qst|m uit op de CD, hetgeen neerkomt op een percentage Boorde eeuws"V.'aanderen scoorde ook hoger dan normaal, het Eurn i H^'jk 'a9e °Pkorr|st vormen de verkiezingen voor zirh rfr 9een echte graadmeter, maar ook nu bevin- lemporü ucPben en Putte in de beschamende kopgroep van Aan ripmn aar .uiterst rechts het goed heeft gedaan. [gaar, n? c c'jfers kan niet lichtvaardig worden voorbijge- Kreemrtpi, ans dat in een dergelijk gebied de relatie met pmdeling '-rechts zich niet heeft waar kunnen maken. dagen tijd deden de Se? j in vijftien dorpen 'n Bij de verstrekking van rolstoe len wordt in 10 procent van de onderzochte gemeenten geen ei gen bijdrage gevraagd. Elders is de hoogte van de bijdrage afhan kelijk van het inkomen en kan het bedrag oplopen tot 5000 gul den. W oningaanpassing Een ander voorbeeld is de ver goeding van een woningaanpas sing van 40.000 gulden. Een ge handicapte met een minimum inkomen hoeft in de ene gemeen te geen toeslag te betalen, terwijl een andere gemeente een eenma lige bijdrage van 186 gulden vraagt. Er zijn echter ook ge meenten waar de eigen bijdrage kan oplopen tot 10.000 gulden. Die bijdrage wordt vaak in de huur verwerkt, wat forse huur verhogingen kan opleveren. Uit het onderzoek blijkt verder dat ook de vergoeding van ver voerskosten in de meeste ge meenten een financiële achter uitgang met zich meebrengt voor gehandicapten. Bij ruim 80 pro cent van de onderzochte ge meenten is de vergoeding lager dan voorheen. Ito Frits Stommels ■Nijmegen - Bij de eindexamens in het voortgezet onderwijs Izp dit jaar de punten voor twintig vakken, die helemaal of [gedeeltelijk uit open vragen bestaan, naar boven toe bijge steld. Bij liefst dertien vakken gebeurde dat omdat er foute (opgaven in het examen zaten. f hoogste bijstellingen golden aardrijkskunde voor havo en een Isperimenteel wiskunde-examen voor vbo/mavo C. Deze beide [akken werden met ruim een half punt opgewaardeerd. het aantal bijgestelde examenvakken is toegenomen (vorig 16, nu dus 20) is de punten-bijtelling minder dramatisch: in 3 moesten twee vakken met een vol punt worden opgewaardeerd, titter J. Bouwsma van de Centrale Examencommissie Cevo, zegt it jammer te vinden dat het om zoveel vakken gaat, waar nu iets is mee is. Dat is voor hem reden om de examencommissies bijeen te nepen en om sterk te gaan denken over het voortaan vooraf testen "i examens. «tra punten worden om twee redenen gegeven: als een examen L, raf te moeilijk blijkt of wanneer een of meer vragen als onjuist laatste was het geval bij drie vakken voor vwo, eveneens e bij havo en vwo/mavo D, en maarliefst zes bij vbo/mavo C. Een groep kinderen loopt door de gangen van het 'luchtkasteel' The Eggopolis in Delft. Het gigantische, opblaasbare kinderpaleis in de vorm van een ei is bedoeld als een symbolisch voorproefje van het in aanbouw zijnde Nieuwe Delftse Theater. Het staat naast de theater-bouwplaats. foto anp (ADVERTENTIE) De Merwedebrug bij Gorinchem is van 10 tot 24 juni afgesloten voor doorgaand verkeer in de richting Breda. Volg de borden met de G Veendam (anp) - De gemeente Veendam wil snipperdagen voor scholieren invoeren. Wethouder L. Westra (D66) van Onderwijs stelt voor de mogelijkheid te scheppen om kinderen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs per jaar twee snipper dagen te geven. Volgens de wethouder is het 'spijtig' dat kinderen nu niet af en toe een vrije dag kunnen nemen. Het voorstel houdt in dat ouders twee keer per jaar een beroep kunnen doen op een snip perdag voor hun kind. Die vrije dag, die later moet worden inge haald, kunnen ze aanvragen bij de directeur van de school. Van onze Haagse redactie Den Haag - De drie informa teurs De Vries, Van Aardenne en Vis voeren de snelheid op van de 'paarse' onderhande lingen. Ze vegen allerlei sug gesties bij elkaar die de laat ste weken zijn gepasseerd in de besprekingen om het Cen traal Planbureau zo meer stof tot rekenen te geven. Dat moet begin volgende week tot een nieuwe reken-exercitie leiden. De onderhandelingen voor een paarse coalitie vorde ren maar langzaam. De notitie over de gewenste aanpak van de volksgezondheid is nog niet klaar. De fractiespecialisten ho pen die vandaag af te leveren. Kern van die notitie zal zijn: het wegwerken van de maatregelen die onder staatssecretaris Si mons - en het gelijknamige plan - zijn doorgevoerd. „We begin nen met een schone lei," aldus een ingewijde. Mager De onderhandelaars verwacht ten eind vorige week nog veel van doorberekeningen van het planbureau rond het weekeinde, maar het resultaat daarvan was mager. Het planbureau klaagde over 'te weinig' gegevens, zodat de informateurs nu een nieuwe ronde inlassen. PvdA-leider Kok presenteerde zijn collega's Bolkestein (WD) en Van Mierlo (D66) gisteren een aangepast plan voor de ww, waarbij seizoenarbeiders (ver voer- en bouwsector) soepeler behandeld worden, maar mensen met een kort dienstverband strenger. FORMATIEI Dat plan moet de werkgelegenheid voor lager be taalden verruimen en moet ook tegemoet komen aan de klachten van de vakbonden over aanpas sing van de ww door het demis sionaire kabinet. Balans De onderhandelaars spraken gis teren opnieuw ook over de wao. De vraag is nog steeds of de paarse coalitie vooralsnog ge noegen neemt met de aanpassin gen die per 1 april zijn doorge voerd. De kans bestaat dat Kok, Bolkestein en Van Mierlo over eenkomen om na een jaar op nieuw de belans op te maken em dan eventueel nieuwe wijzigin gen in de wao te bestuderen. Voor het eerst erkende Bol kestein gisteren dat het morrelen aan duur en hoogte van de uit kering 'te veel mensen pijn doet.' „Ingrijpen daarin ligt niet voor de hand, maar de toekomst zal uitwijzen of het nodig is," aldus de WD-leider. Bilthoven (anp) - Een onge zonde stijl van leven heeft meer invloed op de levensver wachting dan milieuvervui ling. Veel roken en drinken, weinig bewegen, en slechte voeding hebben meer invloed op het" sterftecijfer dan bij voorbeeld de chemische uitstoot van zware in dustrieën en verkeerd en over tollig gebruik van bestrijdings middelen. Vervuild drinkwater en slechte riolering halen ook de kans om oud te worden naar beneden. Dit staat in het rapport Concern for Europe's Tomorrow van het Europese centrum voor milieu hygiëne en volksgezondheid in Bilthoven. Volgende week bui gen ministers van milieu en volksgezondheid uit Europa en deskundigen zich in Helsinki over het rapport. De uitkomsten van het onder zoek hebben de onderzoekers enigszins verrast. „We dachten dat de invloed van zware milieu verontreiniging door de indus trie veel groter zou zijn. De' afgelopen jaren is daar terecht veel aandacht voor geweest maar uit onderzoek blijkt dat er meer aan de hand is," aldus K. van der Heijden, directeur van het Europese onderzoekscen trum. De levensverwachting kan vol gens de onderzoekers worden verbeterd als er meer geïnves teerd wordt in bij voorbeeld een goede drinkwatervoorziening, goede riolering en meer voor lichting over de schadelijke ef fecten van veel roken en drin ken. J V? Consumeren in Nederland blijft gevaarlijk. Na de plof-fles en de plof-kroket is er nu ook de plof-joint. Een Rotterdammer is maandag ernstig gewond ge raakt toen een zelfgebouwd rokertje met marihuana bij het opsteken in zijn gezicht ontplofte. Het zou kunnen dat de man zijn jointje vol heeft gestopt met zaadjes. Dat wil nog wel eens plofjes geven, waarvan je knetter-stoned wordt, maar een echte explo sie is daarmee nog niet verklaard. Zouden onverlaten erin zijn geslaagd om softdrugs te voorzien van een licht ontplofbaar mengsel? Blowen is leuk, maar jezelf opblazen kan niet bedoeld worden met high worden. Het 'bedrijfsongevalletje' in Rotterdam zal in de vader landse koffieshops ongetwijfeld leiden tot uitvoerige filosofieën, waarbij na verloop van tijd niemand meer weet wat nou precies ook alweer het vertrekpunt was. Als het een beetje tegenzit, bekeren de fervente blowers zich straks helemaal tot eigen kweek en kunnen de koffieshops hun waar alleen nog maar kwijt aan argeloze buitenlandse toeristen. Vooral Duitsers zijn wat dat betreft zo onnozel dat ze bij iedere explosie zullen roepen: Zis stuffis dynamite. MERIJN BINNENLAND KORT Man verdacht van miljoenen-verduistering Rotterdam - Politie en justitie zijn op zoek naar een medewerker van het Rotterdamse spaarfonds Roparco, die zijn werkgever voor miljoenen zou hebben opgelicht. De 48-jarige L. is enkele maanden geleden verdwenen. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat Roparco, onder deel van de beleggingsgroep Robeco, aangifte heeft gedaan en dat het om een zeer grote zaak gaat. De recherche stelt een onderzoek in. Volgens het openbaar ministerie wordt de man verdacht van verduistering in dienstbetrekking. Drie kinderen slachtoffer incest Vriezenveen - Twee vrouwen en drie mannen uit Westerhaar (gemeente Vriezenveen) zijn in voorlopige hechtenis genomen wegens ontucht en andere vormen van seksueel geweld tegen drie kinderen. De verdachten behoren tot de directe familie kring van de slachtoffers. „Het is een onsmakelijke zaak," aldus officier van justitie mr. E. Wesselius. De kinderen, nu elf, acht en vijf jaar oud, zouden de afgelopen vier jaar zijn misbruikt door hun vader, moeder, haar ex-part- ner, haar zus en haar vader. De leeftijd van de verdachten loopt uiteen van twintig tot zestig jaar. De drie kinderen waren door de kinderrechter uit huis geplaatst omdat ze werden verwaard- loosd. In het pleeggezin vertelden zij over de gruwelijkheden. Man ernstig verbrand na aansteken joint Rotterdam - Een 55-jarige Rotterdammer heeft maandagavond ernstige brandwonden opgelopen bij het opsteken van een sigaret met softdrugs. Het gezicht van de man is grotendeels verbrand. Ook heeft hij brandwonden aan een hand. Hij is opgenomen in het brandwondencentrum van het Zuiderzieken huis, Tegenover de politie verklaarde de man dat de joint ontplofte toen hij hem aanstak. Ontslag politieman na onverzekerd rijden Dordrecht - Een 38-jarige politieman van de politie Zuid-Hol land Zuid in Dordrecht is gisteren ontslagen. Volgens een politiewoordvoerder bleek hij bij herhaling onverzekerd met zijn auto te hebben gereden. De rechter ontzegde hem hiervoor onlangs de rijbevoegdheid. Nadere mededelingen wil de politie niet doen. Politie Rotterdam voorkomt bloedbad Rotterdam - Met de aanhouding van twee elkaar op leven en dood bestrijdende groepen jongeren in Rotterdam-West heeft de politie een dreigend bloedbad weten te voorkomen. De twee, elk uit vijf man bestaande', groepen bestreden elkaar al meer dan een jaar met messen en vuurwapens. Daarbij liepen de leden van beide kampen steekwonden op aan gezicht, rug en borst. Het betreft een strijd tussen vijf leden van een inmiddels opgeheven rapbandje en hun vroegere fans. De leden van de muziekgroep waren zeer populair. Toen zij anderhalf jaar terug met de band stopten, kregen zij oplopende ruzie met' hun vroegere aanhangers. Van onze Haagse redactie Den Haag - De hoogleraren Van der Zwan en Entzinger hebben gisteren de wind van vpren gekregen vanwege hun advies aan minister De Graaff-Nauta van Binnenlandse Zaken over het minderhedenbeleid. De FNV heeft de aanbevelingen van Entzinger en Van der Zwan meteen 'met kracht verworpen'. Het Nederlands Centrum Bui tenlanders (NCB) noemde de ideeën 'onaanvaardbaar'. Ook de PvdA reageert afwijzend. Uit het rapport van de hooglera ren was eerder al iets uitgelekt. Zij willen dat nieuwe immigran ten en vluchtelingen die naar Nederland komen, drie tot vijf jaar verplicht moeten werken te- pfeern r^6" „,0?tsP00.rt Is 9roter dan in een regio waar PsafwnrHo„!aAin_Terneuzen het geval is, kan nog niet s varfna9etrokken' P°"tie is n°9 steeds op zoek naar de latste wpnl k6uuerie brandstichtingen die de havenplaats de 'inmost n geteisterd. Vorige week werd brand gesticht indaq 0n m 8njlet Turks ontmoetingscentrum. In de nacht van Wainn ml?3? werden de huizen van de voorzitter van de in h S 9enwerk en de directeur van de Stichting Temoi,, r?est°ken- Gisterochtend vroeg was het huis van im^i, ,ens PvdA-gemeenteraadslid aan de beurt. wij 's nachts de ^jet branden en hoorden gil." 'vymaais ko h »^M,cc,,ic,aauoMu aau ®araemaaVt i31J6 beschuldigingen kunnen (nog) niet worden 'e'°vervvooo r doelen die worden uitgezocht zit echter een :a" leiden h dle niet anders dan tot zorg en verontrusting Wgeklad fait dat in Terneuzen diverse gebouwen zijn 5ÜS; 'Eiqenil bet vlaams Blok gehanteerde racistische Le Politie t rst' maakt bet al|een maar erger. Niet alleen aahaam m ern.euzen- maar ook de bevolking zal extra pgaat moe,en zijn. Racisme is een probleem dat ons allen Van onze Haagse redactie Den Haag - De sociale werk voorziening mag niet beperkt blijven tot de huidige 102 sociale werkplaatsen. Onder bepaalde voorwaarden moe ten mensen die afhankelijk zijn van de sociale werkvoor ziening ook in 'gewone' be drijven aan de slag kunnen. Dat vindt een commissie van deskundigen onder leiding van de Brabantse commissaris van de koningin Houben die, op ver zoek van staatssecretaris Walla ge (Sociale Zaken) de problemen bij de sociale werkvoorziening heeft bestudeerd. Mensen die vanwege een licha melijke of geestelijke handicap geen kans maken op de arbeids markt, werken in sociale werk plaatsen. In heel Nederland gaat het om ongeveer 85.000 werkne mers. Houben pleit voor een volstrekt andere opzet van de sociale werkvoorziening. Nu hebben de gemeenten een groot aantal ta ken en verantwoordelijkheden. Dat moet veranderen. De sociale werkplaatsen worden verzelf standigd en komen los te staan van gemeenten. Gemeenten kun nen zelf bepalen naar welke so ciale werkplaatsen ze de mensen sturen die daarvoor in aanmer king. Een onafhankelijke commissie beoordeelt wie voor een sociale werkplaats in aanmerking komt. De bestaande sociale werkplaat sen krijgen behalve de concur rentie van andere sociale werk plaatsen ook nog eens de regu liere bedrijven als concurrent. De FNV-bond AbvaKabo wees gisteren deze suggestie al 'ten stelligste' van de hand. De bond vreest dat bedrijven werknemers gaan ontslaan om in plaats daar van gesubsidieerde mensen uit de sociale werkvoorziening aan te stellen. De commissie Houben vindt dat de sociale werkvoorziening niet beperkt kan blijven tot lichame lijk en geestelijk gehandicapten. Ook mensen met een 'sociale handicap' (vooral zeer langdurig werklozen) zouden toegang moe ten krijgen. De regels voor de sociale werk voorziening zouden ook beter af gestemd moeten worden op die voor het Jeugdwerkgarantieplan (JWG) en de banenpools. Daar voor zou het parlement één wet moet maken. Op die manier wordt het ook beter mogelijk om mensen van de ene regeling naar de andere te laten overstappen. Dat heeft tot effect dat uiteinde lijk meer mensen 'gewoon', dus niet-gesubsidieerd, werk vinden. gen een loon dat lager ligt dan het minimum. In die periode worden ze ook verplicht zich de Nederlandse taal eigen te maken en een vak te leren. Kostwinners kunnen een toelage krijgen. Door lonen te betalen die lager liggen dan het minimumloon kan nieuw werk ontstaan, dat nu door illegalen gebeurt of naar lage Ionen-landen verdwijnt. Immigranten die niet willen meedoen aan dit 'inburgerings- programma' moet een sanctie worden opgelegd; Entzinger en Van der Zwan suggereren een korting op de uitkering. De or ganisatie van het inburgerings- programma moet in handen ko men van de gemeenten. De vier grote steden in de Randstad moeten, op experimentele basis, beginnen. Het rapport speelt een rol bij de kabinetsformatie. WD-Kamer- iid Dijkstal noemde de ideeën 'interessant' en 'onorthodox'. Bij de PvdA ligt de zaak anders. Kamerlid Apostolou heeft wei nig moeite met een inburgerings contract, maar wel met een loon lager dan het minimumloon. „Het betekent een nieuwe twee deling in de maatschappij."

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 3