Angstig en woedend Terneuzen Geham Srsss?- P\ Tribunaal kan nu oorlogsmisdadigers ex-Joegoslavië vervolgen -DE STEM- Tarieven verschil Massa's fouten in Inktzwart DE STEM BINNENLAND BUITENLAND Vrije markt Armoedegrens Aow Racistische aanslagen in Zeeuws-Vlaamse stad krijg steeds grimmiger karakter >e hoogste jfus: 'Ein0!T1et ,de door Pet Vlaams Blok geh Politie V0 eerst'. maakt het alleen ma "aakzaartl yfn Terneuzen, maar ook de L |aan9aat m°eten zijn. Racisme is een prob WOENSDAG 15 JUNI DAT DE uitkerende instan ties zich beter gaan organise ren is een goede zaak, maar zoals in zovele media is de verslaggeving onvolledig; om dat men vermeldt dat men zo gauw mogelijk de uitkerings gerechtigde aan het werk wil hebben. Vergeten wordt weer eens dat ons economisch sys teem in dit stadium nu een maal een vaste kern werklo zen blijft behouden. Dit is eigen aan het vrije-marktbe- ginsel. Het probleem is nog steeds dat dit (samen met de groeiende armoede) steeds verdoezeld wordt, niet wordt beaamd. Uitkerende instanties krijgen zo een politiepet op, terwijl er a) veel te weinig banen zijn b) steeds meer werklozen bijko men en c) er een groep men sen niet meer kan werken, omdat ze geestelijk en/of li chamelijk niet meer kunnen voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt. Welke regering gaat dit hot-item nu eens als vertrekpunt beschouwen? Aan een armoedige samenle ving heeft het individu niets, maar ook de rijken komen erop den duur aan tekort! Oosterhout, J.P. Jansen. ONDER de groep mensen, die op bijstandsniveau of zelfs op de rand van de armoedegrens balanceren, kunnen ook vele werkende alimentatiever- plichtenden gerekend wor den. In deze kringen zijn vele mannen die tot een onder houdsplicht zijn veroordeeld, dikwijls de wanhoop nabij. De alimentatiebegunstigde krijgt ieder jaar een bepaald percentage boven het reeds bestaande bedrag van het vo rige jaar toegevoegd. Omdat in bepaalde bedrijfstakken de lonen 'bevroren' zijn, worden deze nog werkende mannen dubbel gepakt. Immers het leven wordt voor hen even eens duurder. De alimentatie- begunstigde wordt wel ge compenseerd, de alimentatie- verplichte dus mooi niet. De 'hoge heren' in Den Haag hebben een leuk rekensom metje bedacht, dat ze met een mooie woord de 'Trema-me thode' noemen. Uitgevonden door mensen met vorstelijke salarissen, om de zogenaamde draagkracht van een nog wel werkende Nederlander te be palen. Met het bepalen van de draagkracht van de alimenta- tieverplichte persoon wordt gét.i rekening gehouden met reiskosten (woon-werkver- keer), indien hij of zij, vrij willig, naar een andere woon plaats is verhuisd. Ook met een vrijwillige oudedagvoor- ziening wordt geen rekening gehouden. Omdat bij een eventuele pen sioenopbouw bij gescheiden mensen dat deel van het pen sioen aan de vrouw wordt toebedeeld over het gedeelte, dat ze nog samen getrouwd waren, moet de man, die later weer hertrouwt, van een half pensioentje met zijn huidige vrouw 'genieten'. Dikwijls komt het voor, dat de tweede vrouw er hard moet bijwer ken om het hoofd boven wa ter te houden in verband met de te betalen alimentatiever plichting aan de eerste vrouw. Dat de arbeidsvreugde en werkmotivatie bij deze wer kende groep vaak tot het vriespunt is gezakt, laat zich I ,uWwU l-Mers reageren op De stem 'oNedig ZdeZZneniek I. Korten en te berken. fïï0"!8"*'' dat de I *anaC,'ehe,met<« a^Punt een, ,s. gemakkelijk raden. Het ge zegde: 'Hard werken, weinig verdienen' doet in deze groep dan ook vaak opgeld. Sinds kort is de alimentatie- verplichte termijn vastgesteld op twaalf jaar, een goede re geling. Gedurende deze twaalf jaar zijn zeker in deze groep onderhoudsverplich- tenden ook 'minimumlijders' te vinden. „Onze fractielei ders lijden maar een fractie van wat wij lijden," zei Wim Kan reeds. Daar zit wat in. Etten-Leur, R. de Jong HET ZIET er naar uit, dat een heel legertje aow-ers het ziekenfonds uitgeschopt zal worden. En dit ten gunste van een handvol 65-plussers, die vroeger nooit in de gele genheid waren, of om andere oorzaken niet in staat waren, een pensioen op te bouwen. Rekent u maar mee: een aow- er. met een bruto-inkomen van meer dan ƒ30.500 per jaar verlaat het ziekenfonds en kan een zeer dure particu liere verzekering gaan afslui ten. Ruwweg berekend gaat dit gelden voor alle aow-ers, die een pensioentje van onge veer 400 gulden netto in de maand hebben. Een bruto- aow-echtpaar ontvangt per jaar 23691,84. Blijft over een bedrag van 6.808.16 aan pensioen. Dit is per maand 567.35 bruto. Dus blijft er netto zo rond de vierhonderd gulden over. Ieder aow-gezin met een klein pensioentje gaat dus veel meer betalen waar niets tegenover staat. We kunnen rustig stellen dat het aantal dat er uitgegooid wordt, het aantal nieuwe binnenkomers verre zal overtreffen. En dit is dan sociaal Nederland anno 1994. De mensen die in loon dienst waren en keurig zo'n 8 5 10 procent pensioenpremie betaalden om na hun pensio nering een redelijk inkomen te hebben, worden wederom gedupeerd. Eerst de aow ver der afbreken en dan nu dit weer. En dan is er ook nog voorge steld, dat de aow-er ook nog eens premie mag gaan beta len over zijn uitkering. Dat zo'n voorstel door de Tweede en Eerste Kamer komt geeft mij een vieze smaak in de mond. Dat de bejaardenpar tijen nog niets hierover ge zegd hebben verbaast me nog veel meerHoe kunnen wij hiertegen een vuist maken Let op: in september aan staande bij de begroting zult u wederom zien, dat de ko ninklijke familie weer hun jaarlijkse riante opslag krijgt. Ten koste van wie eigenlijk Breda, P.J. van Elswijk Uitgave van uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Directie: drs. J.H.M. Brader. Hoofdredactie: H. Coumans - hoofdredacteur. C. Hamans en H. Vermeulen - adjunct-hoofdredacteuren. Hoofdkantoor: Spinveld 55, Breda. Postadres: Postbus 3229, 4800 MB Breda. 076-236911/Telefax 076-236405. Telefax redactie 076-236309. Bezorgklachten en abonnementenadministratie: Afdeling Lezerscontact 06-0226116 (gratis) ma. t/m vrij. 8.00-17.00 uur, zat. 8.00-12.00 uur. Kantoren: Bergen op Zoom, Postbus 65, 4600 AB; 01640-36850, fax 01640-40731, redactie 01640-37253. Etten-Leur, Markt 28, 01608-21550, fax 01608-17829. Goes, Klokstraat 1, S 01100-28030, fax 01100-21928. Hulst, Steenstraat 14, 01140-13751, fax 01140-19698. Oosterhout, Arendstraat 14,® 01620-54957, fax 01620-34782. Roosendaal, Molenstraat 45,® 01650-37150, fax 01650-44929. Terneuzen, Zuidlandstraat 32,® 01150-17920, fax 01150-96554. Vlissingen, Scheldestraat 7-9, 01184-19910, fax 01184-11446. Openingstijden: van 8.30-17.00 uur. (Middagpauze van 12.30-13.30 uur m.u.v. Oosterhout) Abonnementsprijzen (bij vooruitbetaling te voldoen): per kwartaal 87.20, per halfjaar 173.45 óf per jaar 337.30. Voor abonnees die automatisch betalen: per maand 29.05, per kwartaal 84.70, per half jaar 168.45 óf per jaar 327.30. Voor posttoezending geldt een toeslag. Fotoservice 076-236573. Advertenties (tijdens kantooruren 8.30-17.00 uur): Rubrieksadvertenties 't Kleintje 076-236882 en bij Teuben, Ginnekenweg 7, Breda. Grote advertenties uitsluitend 076-236881. Fax 076-236405. Geboorte- en overlijdensadvertenties maandag t/m vrijdag tot 16.00 uur S 076-236881, zondag van 18.30 tot 20.30 uur 076-236242/236911. Alle advertentie-opdrachten worden uitgevoerd onder toepassing van de Algemene Voorwaarden van Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. alsmede de Regelen voor het Advertentiewezen. Bankrelaties: Postgiro 1114111 - ABN/AMRO rek. 520538447. De Stem op band: Centrum voor gesproken lektuur 08860-82345. s Rozenblad foto anp Van on: Den I PvdA-! (42) is dat aai men d: tie ha> vensloi Bovendl de verk| derland ben. Rol door vq Den Haag (anp) - Gehandicapten gemeente honderden guldens meer als een rolstoel dan in de andere doordat de gemeenten sinds 1 april gelingen en de hoogte van eiger vaststellen. De deur van de flat aan de Breitnerstraat is beklad. foto camile schelstraete De voordeur van raadslid Kerckhert is door de brand digd. foto camile SCHELSTE Uitingen van vreemdelingen haat brengen het Zeeuws- Vlaamse Terneuzen al een half jaar regelmatig negatief in het nieuws. Het begon in januari met bekladdingen toen bekend werd dat het Roosevelthotel tijdelijk onderdak ging ver schaffen aan driehonderd asielzoekers. De jongste acties dragen een veel grimmiger ka rakter. In een maand tijd zijn door onbekenden zeven racis tische aanslagen gepleegd. De politie tast volledig in het duister en weet niet wie zich achter de brandstichtingen verschuilen. Wel vermoedt zij dat alle zaken met elkaar in verband staan en dat de da ders aanhangers zijn van ex treem-rechtse ideeën. Door onze redacteur Harold de Puysseleijr De afgelopen week waren eerst gebou wen voor buitenlanders het doelwit. Vervolgens ging het om de huizen van mensen die betrokken zijn bij het vluchtelingenwerk. De jongste aanslag was die op de woning van een gemeen teraadslid dat niets te maken heeft met vluchtelingenwerk of asielzoekers. Na die meest recente brandstichting, gisterochtend in alle vroegte, zit de angst er onder de vluchtelingen die in het asielzoekerscentrum Roosevelthotel verblijven, nog steviger in. Bij de leden van de Turkse gemeenschap heersen sinds vorige week gemengde gevoelens: onbegrip, boosheid en angst. „Iedereen zegt dat Nederland al net als Duitsland wordt," zegt een asielzoeker in het Roosevelthotel. „We waarschu wen elkaar niet alleen door de stad te lopen en toch zeker 's avonds op tijd terug thuis te zijn." Bedreiging Twee maanden geleden werd het asiel zoekerscentrum aan de Van Anrooylaan in Terneuzen ontruimd na een bommel ding en toen lachten de meeste vluchte lingen daar nog om, gaat de man ver der. „Maar nu wordt de bedreiging groter. Ik voel me niet meer op mijn gemak." Volgens hem zijn de racistische uitingen die keer op keer de kop opsteken in het Zeeuws-Vlaamse industriestadje mede een gevolg van het falen van de autori teiten. „Het is een reactie op de stijgen de criminaliteit. Er zijn steeds meer winkeldiefstallen en daar krijgen de buitenlanders de schuld van. Je voelt ook dat iedereen in de winkel je aan kijkt en dat is geen prettig gevoel." Ook een andere vluchteling wijst be schuldigend in de richting van de over heid, hoewel hij nuanceert door te er kennen dat er ook onder de vreemdelin gen rotte appels zitten. „Er zijn er die stelen, er zijn er die drugs gebruiken, maar er zijn er ook die zich netjes gedragen. Net als overal in de samenleving. Alleen zitten wij hier allemaal in hetzelfde gebouw. Maar het is de overheid die crimineel gedrag moet bestraffen en dat gebeurt niet. Het is een sneeuwbaleffect. Doe je daar niets aan, dan wordt het steeds erger." Leuzen Sinds de bekendmaking van de komst van de asielzoekers, naar Terneuzen duiken openlijke racistische uitingen én tegenacties met de regelmaat van de klok op in het nieuws. Leuzen als 'Eigen Volk Eerst' (de slogan van het Vlaams Blok, de Belgische tegenhanger van de Centrum-Democraten, red.) ont sieren begin januari de gevel van het Roosevelthotel. In de weken daarop neemt het aantal bekladdingen toe. Teksten als 'Auslander raus' en tekens als haken kruizen verschijnen onder meer op aan plakborden in de stad, de woning van burgemeester R. Barbé en het gebouw van de stedelijke school voor voortgezet onderwijs Petrus Hondius. Enkele leraren en leerlingen beginnen er spontaan een tegenactie en zamelen handtekeningen in onder de schoolbe volking. Zo laten ze hun school officieel racisme-vrij verklaren. Andere scholen in de Scheldestad volgen dat voorbeeld. Eind januari trekken vijftienhonderd jongeren in een bonte stoet door de stad in een protestoptocht om zo nog eens hun afkeer van racisme te onderstrepen. Het helpt allemaal niets, want een week later kladden onbekenden opnieuw ra cistische en volksnationalistische leu zen en tekens. Ditmaal op de achter deur van het Petrus Hondius, waar ook een vuilniscontainer in brand Wordt gestoken. Het inmiddels opgerichte comité Scho len zonder racisme maakt zich er druk om dat de politie er maar niet in slaagt de daders, die al een maand met hun nachtelijke kladwerk bezig zijn, te pak ken. Verkiezingen Dan is het een tijd rustig, hoewel de uitslag van de Tweede Kamerverkiezin gen in mei een hieuw signaal geeft dat de Zeeuws-Vlaamse burgemeesters gro te zorgen baart. De Centrum-Democraten, met vreem delingenhaat hoog in het vaandel, sco ren in verschillende gemeenten, waar onder Terneuzen, ruim boven de vier procent van de stemmen. „Bij veel men sen bestaat een vooringenomenheid te gen vreemdelingen," zegt Terneuzen's burgemeester Barbé dan in een reactie. „Er wordt een link gelegd tussen hun aanwezigheid en zaken als werkloos heid, sociale uitkeringen en het geven van voorrang bij het verkrijgen van huisvesting. Dat beeld klopt niet en daar proberen wij in de voorlichtende sfeer als gemeentebestuurders best wat aan te doen." De verkiezingsuitslag is een aanwijzing voor de broeiende haat tegen vreemde lingen in de streek en die komt sinds vorige week vooral in Terneuzen, met 35.000 inwoners centrumstad in Zeeuws-Vlaanderen, opnieuw nadruk kelijk aan de oppervlakte. Twee keer is brand gesticht in de mos kee, een keer in het Turks ontmoetings centrum, waar half mei ook al een brandbom naar binnen is gegooid. De voorzitter van Vluchtelingenwerk en de directeur van de gemeentelijke stichting Welzijn kregen brandend materiaal door de brievenbus, evenals het geval was bij het gemeenteraadslid van de Partij van de Arbeid. De keuze van de doelwitten en de racistische leuzen die er soms bij geklad worden, wijzen i richting van extreem-rechtse aan! jng en rolstoelen gers. Spoor bijster De politie is overigens voorzichtig uitspraken daarover. De berichten die zijde beperken zich tot 'een de Wet Voorzieningen Gehandicapten moet een aantal van die voorzieningen via de gemeenten worden verstrekt, lijk verband tussen de zaken en da (waarbij de gemeenten zelf mo- die mogelijk handelen uit vreemd* p bepalen welke kosten ver- genhaat'. Die terughoudendheid is er, veril dicapten zelf in de kosten moe woordvoerder Muller van de Zeei politie, 'omdat je de daders andersi kaart speelt'. De politie is vooralsnog bijster en zegt officieel geen enkele aanwijzing te leidt naar de daders. 'Alle tips welkom' Sommige gemeenten brengen een vast bedrag per voorziening in rekening. Bij andere gemeen ten hangt de eigen bijdrage af het inkomen van de gehan- Ook burgemeester Barbé mobilise dicapte of van de kosten van de gisteren in een open brief de Ten loorziening. zense bevolking. Verder daarin de brandstichters en kladdei dringgnd hun activiteiten te staken. De meningen in de Turkse gei schap, die in Terneuzen iets meer zeshonderd zielen telt, lopen is angst, woede en er leven van onbegrip over de acties, trum noemt de brandstichtingen kladdingen van de afgelopen week .velend en raar'. „Wat denken ze te bereiken. Het is gewoon lullig, lef hebben, maken ze zich door, dan gaan de Turken hun krat bundelen en ruzie maken," zegt hij. Bij de oudere Turken daarentegen, het niet zozeer gevoelens van onbf en kwaadheid als wel van angst. gebeurt er morgen weer, wat gebeur met mijn huis, lopen mijn vrouw kinderen gevaar?" De secretaris-generaal van de VN, Boutros Bou- tros-Ghali, heeft gisteren eindelijk een rapport on dertekend dat het moge lijk maakt oorlogsmisda digers uit het voormalig Joegoslavië te kunnen vervolgen en berechten. Dankzij het rapport kan het oorlogstribunaal in Den Haag nu aan het werk. Door Aad Jongbloed Het was augustus 1992 en in het kamp even buiten Zagreb vertel den vrouwen me bloedstollende verhalen over moord, verkrach ting en foltering. Er waren, ver telden ze, speciale kampen voor vrouwen en kinderen. „De we reld moet dat weten", zei Anda, een van de vrouwen. De dag daarvoor had de wereld ge- De Britse televisie toonde in augustus 1992 voor het eerst beelden van moslims die door Serviërs schokt gereageerd op een foto waren vastgezet in kampen. fotoap uit een concentratiekamp vol scharminkels van mannen. militair, de Bosnische Serviër Borislav Herak, kwam vorig jaar in Sarajevo voor een vuurpelo ton na zijn bekentenis 16 mos limvrouwen te hebben verkracht en er 11 te hebben gedood. Met zijn terechtstelling leek het mis dadige bewind in Bosnië de schuld van talloze anderen te willen afkopen. In Frankrijk, Duitsland en De nemarken werden wat verdach ten van oorlogsmisdaden opge pakt. Ze verblijven in cellen in afwachting van berechting door het tribunaal in Den Haag. In Den Haag werden 11 rechters geïnstalleerd, het formele begin van wat een uiterst moeizaam proces zou blijken te zijn. Een belangrijk punt is het benodigde geld. Tot dusver is slechts 22 miljoen gulden beschikbaar, een bedrag dat nog geen kwart uit maakt van wat nodig is voor salarissen, woonruimte, en reis kosten (van getuigen bij voor beeld). Het is de vraag hoeveel VN-lidstaten bereid zijn de kos ten te delen. Van veel animo is nog niet gebleken. Ut een onderzoek dat het Insti tuut voor consumentenonder zoek (SWOKA) heeft uitgevoerd in opdracht van Konsumenten Kontakt, blijkt dat er tussen gej meenten enorme verschillen be staan, die voor de gehandicapten hogere kosten met zich meebrengen. In Nederland wo nen naar schatting 1,5 miljoen mensen met een geestelijke en/of ïchamelijke handicap, van wie een groot deel gebruik maakt aangepast vervoer, huisves- Rolstoelen 1 worden en hoeveel gehan- ten bijdragen. Bij de vi len wore onderzoq gen bijd de hoogtl kelijk val het bedrq den. Won Een and^ goeding sing van I handicap!! inkomen te geen tol een ander lige bijd vraagt. E meenten kan oplopi Die bijdr| huur ver verhoging Uit het oq dat ook voerskost^ meenten uitgang ml gehandical cent van meenten is dan voorh 'oor Frits Stommels 'Nijmegen - Bij de eindexamens in het vl ij" dit jaar de punten voor twintig vaki Een jonge Turk in het ontmoeting! -edeelteliik uit onen vragen bestaan nT triiTYi neemt rie hrnnristir-Mineai 61 Kj ?Pen ^6™ DeStaan> ?a «ia. Bij liefst dertien vakken gebeurde 'Pgaven in het examen zaten. bijstellingen golden aardrijksl kuij komen ze 'hier naartoe. Gaat he ;*Pe™enteel wiskunde-examen voor vbo/i akken werden met ruim een half punt opgewa' fehoon het aantal bijgestelde examenvakken aar 16, nu dus 20) is de punten-bijtelling n 993 moesten twee vakken met een vol punt wc oorzitter J. Bouwsma van de Centrale Examen e' jammer te vinden dat het om zoveel vakk is mee is. Dat is voor hem reden om de exame "apen en om sterk te gaan denken over het v examens. u?,ra Punten worden om twee redenen geg< te moeilijk blijkt of wanneer een of n life®;. P't laatste was het geval bij drie vakk* doen ophangen. Verdactóa me bij havo en vwo/mavo D, en maarliefst zes „Er zouden foto's gemaakt moe ten worden van de vrouwen- en kinderkampen", zei Anda, „ze zijn minstens zo gruwelijk. Man nen worden slecht behandeld, ze worden geslagen en soms ver moord. Dat gebeurt in de vrou wen- en kinderkampen ook, maar vrouwen en kinderen wor den bovendien verkracht, meis jes vanaf drie jaar. Uit ons dorp werden we in een groep naar Doboj afgemarcheerd. Twee kin deren en een oude man die het tempo niet konden bijhouden, werden in een greppel doodge knuppeld. In Doboj werden mannen, vrouwen en kinderen van elkaar gescheiden. We gin gen naar drie afzonderlijke kam pen. Er zijn er daar vijf, drie voor de mannen, een voor de vrouwen en een voor de kinde ren. De wereld weet niet dat er vrouwen- en kinderkampen zijn. Waarom gaan jullie er niet heen? Pak je fototoestel en ga er heen." Het was een opdracht die niet uit te voeren viel. De wegen naar de vreselijke geheimen uit die krankzinnige oorlog werden ge blokkeerd door dronken solda ten met de vinger aan de trek ker. Na de verslagen over de meest barbaarse misdaden daar in dat verscheurde Joegoslavië leek de wereld over te gaan tot de orde van de dag. Ja, natuurlijk zou-, den oorlogsmidaden bestraft worden. Natuurlijk, zo werd af gesproken, zou een oorlogstribu naal in Den Haag aan het werk gaan zodra de beschuldigingen werden ingebracht. De regering- Bush noemde zelfs enkele namen van mogelijke oorlogsmisdadi gers. De Servische president Slo bodan Milosevic behoorde daar toe en Radovan Karadzic, de leider van de Bosnische Serviërs en generaal Ratko Mladic, op perbevelhebber van de Bosni sche Serviërs. Maar wat zagen wij, die van de gruwelijkheden wisten? Wij zagen Milosevic en niet te vergeten Karadzic vlieg tuigen instappen en plaatsnemen achter onderhandelingstafels in Genève en Londen. Onderhande laars schudden hen de hand als of daar geen bloed aan kleefde. Er verscheen een rapport van het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken dat stelde dat Mladic verantwoordelijk was voor de kampen gedurende de periode waarin gevangenen wer den gemarteld en gedood. Een Documenten Inmiddels beschikken de inter nationale rechters over 65.000 documenten met meer dan 5000 gevallen van wat sinds de Ge- neefse conventie - als gevolg van de tribunaals in Neurenberg en Tokyo - beschouwd wordt als oorlogsmisdaad, misdaad tegen de menselijkheid en genocide, volkerenmoord. Er zijn minstens 600 verdachten. Maar in tegenstelling tot Neu renberg en Tokyo zal het inter nationale hof in Den Haag geen verdachten bij verstek kunnen veroordelen en niemand kunnen zich niet buiten het voo# Joegoslavië ophouden en na' lijk bescherming zullen kii van overlevende regimes, h nergens voor te vrezen, zodra ze officieel verdac zijn, zullen we niet mi dat Milosevic en Karadzic aan een onderhandeling plaatsnemen. Getuigen Verwacht wordt dat in Den Haag enkele mm getuigen zullen oproep® schien kan dan ook Anuö .«l vic uit Derventa het verhaar j tellen wat ze mij op 20 1992 deed: „Plotseling, PI ochtend om een uur0 I stormden de Serviërs oi binnen. Wij konden"'e invluchten, maar andere» te laat. De Serviërs allemaal bijeen. Omda' geen eten hadden, P'u ,Jr eerst de huizen en daarna in brand. Een"®.' J uit de groep gehaal°, soldaten op een scherp zet. Ze duwden net z" hij gespiest was en stief mannen werden g^2;,, hun benen opgehang" len. Dan sneden de1 met een glasscherf de of de buik en lieten kens leegbloeden. We ren werden bij de he'3 en met het hoofd teg geslagen tot ze do Vrouwen die achta bleven werden veria*» j dagen tijd deden de in vijftien dorpen ving. Vanuit de vel wij 's nachts de branden en hoorden ^EKMRTEN die na afloop van de divi luitnük a„chten °P welke partijen de kiezer Iriikrio? stond Zuidwest-Nederland voor dit dat 'nktzwart ingekleurd. Vertaald naar s !rechtdmeer dan in het overgrote deel van I l06(j u 9roePeringen het in West-Brabant en Sucnho l,n gedaan in de stembusstrijd. feenrrfh11 j ek na ef'oop van de Tweede ten hun? z'in- N'et minder dan 1056 i van a i uit °P de CD, hetgeen neerkom Óoorrtl' euws-Vlaanderen scoorde ook t iet e, Ultz0nderlijk lage opkomst vormen q ten 7inh"Par,ement geen echte graadmeter, Iflemeant "ucPhen en Putte in de beschami [Aan n.,yyaar oiterst rechts het goed heeft .gaan n c'ifers kan niet lichtvaardig bedelingen8 dat in een dergelijk gebi IWreemTT" ,ontsP°ort is groter dan echts zich niet heeft waar kunnen Flnaa°wn?5'e dat zulks 'n Terneuzen het ge\j den getrokken. De politie is noi an de serie brandstichtingen die ij de het)ben geteisterd. Vorige week q ®Kee en het Turks ontmoetingscentri érenjqi P fandag werden de huizen van Velzijn jn9.vluchtelingenwerk en de directeu «n Terne, ,nd Qestoken. Gisterochtend vrot '°9niaais if"? PvdA-gemeenteraadslid aan c 'aargem jjamefde beschuldigingen kunnen 'eloverwn '"de doelen die worden uitge: in uu. 9en lijn die niet anders dan tot zoi Bet feit dat in Terneuzen divei gil.' Ca? 'eiden F0|gekiad

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 2