Dieper dan de zee is soms het leed der vissers 36f 99 99 :uki. UITSLAGEN 4495 bestem eren le doorslag] ZEELAND FN HET KADO V OOR VADER WORDT "GRATIS EN FEESTELIJK" VERPAKT 195 WITNSTUNT OP=OP Buzet 1993 WOENSDAG 15 JUNI 1994 De Rabobank js een coöperatieve bank, me[ als doelstelling ]e(]en ondernemers te Jinancie. ren tegen lage rente en gunstige voorwaarden. De Rabobank js een bank met leden. Betrokken mensen die via een gekozen be stuur en de ledenverga, deringen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun plaatselijke bank. Zo is gegarandeerd dat bij elke dienst die de Rabobank verleent het belang van leden en cliënten zwaar meetelt. ■0 $1 e Stem, 076-236911 li w -- - V - - sssagsB 3 ^«233808 c na de Tweede Wereldoorlog verzamelde zo ongeveer de hele Nederlandse haringvloot zich in Breskens omdat de zuidelijk Noordzee in die jaren krioelde van de haring, die hier in manden wordt rsmwd. age. erust. ;C en igskosten. tobedrijf C. Bertens jrssenspolderstroj t, 01140-18 41-^ |/an onze verslaggever fluïde Schipper Ireskens - De nacht van 15 pnuari 1971 hangt er een morende damp boven de onding van de Westerschel- |lt. Aan de haven van Bres- as staan tientallen mensen. wachten. Het is doordrin- stil. Precies rond mid- faacht doemen er boord- ichten op: de reddingboot, 'ia later draaien de BR 36 BR 43 de havenmond bn. De vissers meren aan, menigte op de kade zwijgt. s gevonden, enkel drijfhout Mat manden," mompelt ten- pi".! een visser die op de wal pingt. Om half drie die nacht pol de laatste kotter de haven i* Geen nieuws. Verslagen N het volk van Breskens fewaarts. |fi is meer tekenend voor de itsehnge tragiek die een vis- sdorp kan treffen dan de on lang van de BR 16 van Jaap Jwulen in de tweede week ja januari 1971. Kers weten het. Hun beroep nskant zijn. Hun vrouwen pn het ook, sommigen wen- a er nooit aan. Te veel vrou- 1 zijn weduwen van de zee 'orden. Teveel visserij-monu- F® staan er langs de Neder- ptsekust. (raniatiseh J ondergang van 'de BR 16 is jan de meest dramatische ®n uit de jongste geschie- van het Zeeuwse vissers- aan de Westerschelde. Het is ook een van de droeve 'opunten uit het nieuwe Bressiaanse vissers' van de Winde en Jack Vader, -rsdorpen zijn vaak op zich- staande gemeenschappen: de Mar zee, de rug naar het Meer dan landbouwers of achtsvolk zijn vissers afhan- inïan de elementen. De jPeade confrontatie met athankelijkheid en met de "'otigheid vormt karak- 'jgekleurd vaak door een '®eus besef, al is dat in e® minder het geval, wuste mensen zijn het, ko- °P de vierkante meters ze scb^' beseffen tschm 6 z^n aanSewe" de en knechten, maar 1 families ^6rS onderbnS en i Bte« ï011^ z'ln ze °°k. fd hepf!a?nders' Hee^ Neder- V "-aken :ennis mee m°- Pballer en de Persoon va" kern n C<?ach Wülem va" idezoón ens' meest be~ htvoik ket'ïw Bressiaanders' fce vHetze"de zegt de Es, Volpr, a Arnemuide- [»4eniammersof bekers. r*Steen: tegen de eens ont- onderling L maar bij tegen- groot gezin. Nog t dtktTdat ^lnde "it Bres- rdoBR ldfiat ortna be ramp m aD\VOlgt uit: „Je de emot!?e i6 vrienden, emotionele stemming slaat om in proberen te doen wat gedaan moet worden. Dat gaat spontaan. Bij ons heeft iedereen wel eens met iedereen gevaren, dus is het net of er iets in je familie gebeurt." In het begin van die tweede week van januari 1971 vaart de BR 16 uit ter visvangst. Aan boord zijn behalve de schipper: diens zoon Jos, Adrie Fenijn en Walter de Looze. Ze stomen ze ven uur lang richting Engelse kust om daar hun geluk te be proeven op schol en kabeljauw. In de loop van maandag geeft Jos Vermeulen de positie van de BR 16 door aan andere vissers. Dinsdagmorgen is er nog één keer contact. De twintig meter lange kotter doet dan een sleep op zeven mijl van het lichtschip Sandetti, in een druk bevaren scheepsroute. Spoetnik Pas woensdag begint het colle ga's in de buurt op te vallen dat de BR 16 via 'de spoetnik', zoals vissers hun radio noemen, zwijgt. Op zichzelf niks bijzon ders, omdat vissers op een goeie stek wel meer radiostilte in acht nemen onder het motto: 'Zwij gen is beter dan liegen.' Jaap Vermeulen deed dat ook wel. Hij staat bekend als een kundig visser, maar ook als een man die bereid is om zijn vangst van het puntje van de naald te halen. Als op donderdag 16 januari de kotters gewoontegetrouw bin nenlopen in Breskens, blijft de ligplaats van de BR 16 leeg. De andere vissers worden onrustig maar wachten, om paniek te voorkomen, met zoeken tot de volgende dag. De kotter is dan nog niet binnen. Er volgen telefoontjes naar Franse en Belgische havens. Mis schien is Vermeulen daar bin nengelopen. De reactie is nega tief. Langzaam begint de reali teit op 'de kaaje' van Breskens door te dringen. Radio Scheven- ingen zendt nog die ochtend een noodoproep uit. De hele zuidelijke visersvloot wordt gealarmeerd en twintig Breskense kotters gaan nog voor de middag naar zee, gevolgd door een groot deel van de vloot van Vlissingen en Arnemuiden en de reddingboot Javazee. Door een dikke mist varen de kotters op een onderlinge af stand van een mijl de Noordzee op, richting visgronden. Daar ar riveren de schepen rond drie uur 's middags. Een half uur later vist de BR 35 een mand op van de verdwenen BR 16. De vissers beseffen dat hun vrees waarheid is geworden. Andere kotters ha len even later nog een paar rie ten manden van Vermeulens' schip aan boord. „Vermeulen is overvaren," een andere conclusie kunnen de zoe kende vissers niet trekken. De schippers Fenijn en Aalbregste herinneren zich plotseling hoe ze in de nacht van 11 op 12 januari een slecht verlichte tanker door hun groep vissende schepen heb ben zien varen. De Breskense gemeenschap is geslagen. Men weet: de BR 16 zal nooit meer thuiskomen. Die zaterdag schenkt de weduwe van de niet teruggekeerde Adrie. Fenijn het leven aan een gezonde baby. Op U maart 1971 spoelt het lichaam van schipper Ver meulen aan op Terschelling. Een maand later weet de Nederland se mijnenjager Drunen de positie van de gezonken BR 16 te lokali seren. Het schip ligt veertig me ter diep. Aan stuurboorszijde zit een gat met scherpe uitsteeksels. 'Hoogstwaarschijnlijk overva ren', concludeert de Raad voor de Scheepvaart. Het vissersdorp Breskens is in zijn bijna vijfhonderdjarig be staan door vele rampen bezocht. Neem de Tweede Wereldoorlog. Tot tweemaal toe werd nagenoeg de hele vissersvloot tot zinken gebracht. De eerste keer in mei 1940 door terugtrekkende Fran se troepen en de tweede keer in 1944 door de Duitsers. Boven dien voerden de Geallieerden op 11 september 1944 een allesver nietigend bombardement op Breskens uit. Daarbij kwamen 200 inwoners om en werden 537 huizen weggevaagd. Middeleeuwen De visserij in Breskens dateert al uit de late middeleeuwen. Aan genomen wordt dat de eerste bewoners al van de, zee leefden. Breskens is rond 1500 ontstaan na 'projectontwikkeling' door Maximiliaan van Oostenrijk. Hij gaf zijn leenman Philips van Kleef toestemming een bedijking op het Breskenszand te begin nen, een zandplaat in de mon ding van de Westerschelde. Die eerste vissers vingen platvis en garnalen. Alleen 's zomers, want hun vaartuigjes waren niet bestand tegen de 'wilde en open bare zee' van de wintermaanden. De vis droogden ze. Bekend is dat Zeeuwse vissers al in de \Toege zestiende eeuw gedroog de schol naar de markt in Ant werpen brachten. In de loop der jaren kwam er ook Iheti Vissersvaartuigen in Breskens rond 1900. FOTO'S ARCHIEF DE STEM een veerdienst naar Vlissingen. Alles moest op de zeiltjes en dat betekende dat de veerboot, weg geduwd door stroom en tegen wind, niet altijd terechtkwam op de plaats waar hij hoorde. Zowel oostelijk als westelijk van de haven waren er daarom nood- steigers. De haven breidde uit en in het begin van deze eeuw telde Bres kens zo'n dertig vissersschuiten. De tijd van de grote verdiensten was echter nog niet aangebro ken. Geen knoop „Piet viste op een klein scheepje van zijn vader, maar hij verdien de geen knoop," vertelde vissers vrouw Suus Goossens in 'Bressi aanse Vissers', „we barstten van de armoe. Daarom ging Piet maar spiritus smokkelen van Engeland naar België, maar hij geraakte met zijn schip vast, vlak voor het strand met spiritus en al, bloot op het droge. Hij ging voor zes maanden en drie weken de bak in." Het verhaal van Suus is het verhaal van alles wat mis kan gaan in een vissersleven: op de visvangst voor een paar krui mels, spiritus smokkelen en het kot in, koeien smokkelen en wéér gepakt worden, een eigen scheepje kopen en tenslotte zo wat failliet gaan door gesukkel met de motor. Aardig is haar relaas over de communicatie met haar man en haar zonen op zee: „Zoon Jan hield duiven en nam die mee aan boord. Op zee bonden ze een briefje aan de poot en zo wist ik als de duif thuis gevlogen kwam hoe het daar gesteld was." Glorietijd Een glorietijd voor het vissers dorp Breskens volgde na de Tweede Wereldoorlog. Toen ver zamelde zo ongeveer de hele Ne derlandse haringvloot zich in Breskens omdat de zuidelijk Noordzee in die jaren krioelde van de haring. De haringtijd duurde tot in de jaren zestig. Daarna lagen de Bressiaanders met hun eigen kleine vloot weer alleen in de haven. Echt groot is de Breskense vis sersvloot nooit geworden. Tij dens de schaalvergroting van de jaren zestig is een aantal vissers er overgeschakeld op 'de grote kotters'. Nu ligt er in Breskens elk weekeinde een handvol van die vissende 'zeekastelen' voor de wal. Economisch blijken deze trotse Zeeuws-Vlaamse vissers sterk genoeg om, tot nu toe, een eigen visafslag boven water te houden. Met hun verleden zijn ze wel wat slordig omgesprongen, want toen de auteurs van het boek 'Bressi aanse vissers' op zoek gingen naar de notulen van de vissers vereniging Ons Belang bleken die verdwenen. Iemand had ze meegenomen en niet terugge bracht. Wie die oude schoenen doos met jaarverslagen van 1918 tot 1960 een keer tegenkomt op zolder, mag zich melden bij de auteurs. 'Bressiaanse vissers' door H. de Winde en J. Vader en A. Kal, 250 pagina's met foto's en Illustraties. Via intekening verkrijgbaar: Post bus 42 te Breskens. KAARTINGEN Nieuw-Namen - De Verenigde Kaarters: 1. C. de Winkel-W. de Maayer, 2. M. Petinda-W. Schelf out, 3. J. Vermeerssen-E. Weynberg. Nieuw-Namen - Zaal Viviane: 1. G. Bogaert-F. Penneman, 2. G. van Rooyen-E. Ivens, 3. G. Ivens-E. de Koning. Oostburg - Oostburgse Bridge club, zaal Du Commerce, vrije wedstrijd, 24 paren. Groep A: 1. echtpaar Peters, 2. Ten Berg- Schuurs, 3. echtpaar Brugge en Van As-Sijnesael. Groep B: 1. echtpaar Hermans, 2. Barend- regt-De Vries, 3. Gruson-Lange- dijk. Hulst - Bridgeclub Hulst, tiende wedstrijd competitie. Groep A: 1. De Nijs-van Leeuwen, 2. Van Gaever-Van Waterschoot, 3. Nijs-Taalman. Groep B: 1. De Kort-Atkins, 2. echtpaar Holla, 3. Aarts-Borm. Groep C: 1. De Rijcke-Van Overmeiren, 2. De Maagt-De Nijs, 3. Van Leeu- wen-Kint. Groep D: 1. echtpaar Veldhoen, 2. echtpaar Lammers, 3. Stolte-Van de Velde. Groep E: 1. Merison-Eggink, 2. De Waele- Nijpels, 3. Mannaert-Stam. St.-Jansteen - Zaal De Kroon, 37 personen Bieden: 1. G. Maer- man, 2. F. Piessens, 3. E. Rietjes. Jokeren: 1. R. de Vos, 2. me vrouw Van Campenhout, 3. M. de Koning. Graauw - Gemeenschapshuis, 26 personen. Bieden: 1. me vrouw Boone, 2. A. Boone, 3. C. van Hooye. Clinge - Zaal De Landbouw, 45 personen. Bieden: 1. G. Maer- man, 2. mevrouw Tilleman; 3. A. van Eerdenburg. Jokeren: 1. A. Verbrugge, 2. mevrouw Acke, 3. mevrouw De Cock. Hulst - Zaal De Lieve, 44 perso nen. Bieden: 1. A. Koole, 2. me vrouw Van Hooye, 3. L. Verstra ten. Kloosterzande - Zaal De Rei zende Man, 35 personen. Biedne: 1. T. van Spaandonk, 2. me- vrouw Hoop, 3. L. van Goethem. Jokeren: 1. mevrouw De Bruyn, 2. mevrouw Verbruggen, 3. me vrouw Giesen. Hengstdijk - Camping De Vogel, 61 personen. Bieden: 1. P. Jan sen, 2. K. Poppe, 3. R. Rombout. Jokeren: 1. mevrouw De Nooyer, 2. mevrouw De Cock, 3. me vrouw Wazes. St.-Jansteen - Zaal Den Ouden Arend, 41 personen. Bieden: 1. G. Yrük, 2. R. de Cock, 3. H. van de Gucht. Jokeren: 1. mevrouw Manhaven, 2. mevrouw Ver bruggen, 3. mevrouw Rietjes. Sas van Gent - Zaal De Rose- laer, 44 personen. Bieden: 1. C. de Smidt, 2. R. de Wit, 3. A. Destombes. Jokeren: 1. mevrouw Claassen, 2. mevrouw Frusch, 3. mevrouw Van de Velde. Koewacht - Zaal De Lange Ak kers, dertig personen. Bieden: 1. A. de Vlieger, 2. M. Verschuren, 3. J. Martens. Sas van Gent - Zaal De Regen boog, 32 personen. Bieden: 1. mevrouw Samijn, 2. C. Ferket, 3. mevrouw De Cousemaker. Joke ren: 1. mevrouw Verplanken, 2. mevrouw Cranenbroekr, 3. me vrouw De Pan. Graauw - Gemeenschapshuis, zestien personen. Jokeren: 1. mevrouw Van Eerdenburg, 2. mevrouw Van Laar, 3. mevrouw Kouyzer. Hengstdijk - Zaal 't Jagershuis, 25 personen. Bieden: 1. P. Jon kers, 2. mevrouw Hoop, 3. J. Tieleman. Jokeren: 1 mevrouw Tieleman, 2. N. Condy, 3. me vrouw De Cock. Axel - Gregoriuscentrum, 24 personen. Bieden: 1. N. van de Plas, 2. M. van Grembergen, 3. J. Sponselee. Kloosterzande - Zaal De Kas tanje, 24 personen. Bieden: 1. J. Pauwels, 2. Th. Bolssens, 3. me vrouw Tilleman. Jokeren: 1. me vrouw Trommelen, 2. mevrouw De Waal-de Waal, 3. mevrouw De Bruyn. St.-Jansteen - Zaal De Kroon, 27 personen. Bieden: 1. J. van de Hende, 2. L. Buyse, 3. R. de Cock. Jokeren: 1. J. van Kerkho ven, 2. mevrouw De Nijs, 3. mevrouw Van Delft. Hengstdijk - Camping De Vogel, 76 personen. Bieden: 1. me vrouw De Winkel, 2. mevrouw Van Dorselaer, 3. J. Hermes. Jokeren: 1. mevrouw Bauwens, 2. mevrouw Van Dijk, 3. me vrouw Rietjes. IJzendijke - Zaal Les Amies, 61 personen. Bieden: 1. R. Poppe, 2. J. de Rijk, 3. C. Witte. Jokeren: 1. R. van Tiggelen, 2. C. de Koning, 3. mevrouw De Koning. Hoek - Camping De Braakman, 56 personen. Bieden: 1. G. de Deyn, 2. J. Tolsma, 3. A. San ders. Jokeren. 1. C. van de Leek, 2. J. van de Straten, 3. B. Wage- man. Hengstdijk - Camping de Vogel, 51 personen. Bieden: 1. J. de Vos, 2. E. Borm, 3. L. van Goethem. Jokeren: 1. mevrouw Buys, 2. mevrouw Hoop, 3. me vrouw De Kort. Terneuzen - Zaal 't Schelpen hoekje, tachtig personen. Bie den: 1. I. Naeye, Biervliet; 2. C. de Zutter, Terneuzen; 3. M. Poth, Philippine. Jokeren: 1. M. Boerjan, Biervliet; 2. M. van Op- dorp, 3. N. Rutters, beiden Ter- SCHIETINGEN Lamswaarde - Zaal De Lamso ren, 44 schutters. Eerste hoge vogel: R. Mattens, tweede hoge vogel: R. van Puyvelde, eerste zijvogel: G. herwegh, tweede zij vogel: B. Strobbe, grootste aan tal (7): C. van Driesche. Axel - Ons Vermaak, 29 schut ters. Beide hoge vogels: Th. Ne ve, eerste zijvogel: R. Wisse, tweede zij vogel: R. Bogaert, der de zij vogel: G. de Caluwe, vierde zij vogel: M. Verstraten, blokvo- gel: J. Verstraten en J. D'Hane. Walsoorden - Zaal Rue du Nord, zeventien schutters. Hoge en beide zijvogels: F. de Meyer, grootste aantal (5): E. Picavet en J. Cocqheyt. Koewacht - Zaal 't Hoekske, 37 schutters. Hoge en eerste zijvo gel: R. D'Hondt, tweede zijvogel: W. Cuyper, grootste aantal (4): C. Inghels. Lamswaarde - Zaal De Vier Jaargetijden, 32 schutters. Hoge en tweede zijvogel: J. van Kerk hoven, eerste zijvogel: F. de Meyer, grootste aantal (7): J. Stevens. Ossenisse - Camping Mussenist, zestien schutters. Hoge vogel: A. de Bruyn, eerste zij vogel: R. de Staelen, tweede zijvogel: A. Maas, grotoste aantal (5):' S. Maas. Nieuw-Namen - Zaal Van de Velde-Picavet, 23 schutters. Ho ge vogel: Th. Lincoln, eerste zij- vogel: R. van de Oudera, tweede zijvogel: E. Buedts, grootste aantal (5): O. de Schrijver. Zuiddorpe - Zaal Gemeentehuis, 25 schutters. Hoge vogel: P. Schauwe, eerste zijvogel: L. Ba- reman, tweede zijvogel: A. Bol- leman, grootste aantal (5): G. Suy. Ossenisse - Camping De Zee meeuw, negentien schutters. Ho ge en beide zijvogels: Th. de Kort, grootste aantal (6): G. Ver- cauteren. Hulst - De Batavieren, 33 schut ters. Hoge vogels: verloot, eerste zijvogel: B. Esseling, tweede zij vogel: J. Elegeert, derde zijvogel: H. Sorber, vierde zijvogel: P. Steyaert. Walsoorden - Zaal Rue du Nord, 23 schutters. Hoge en tweede zijvogel: A. de Waal, eerste zij vogel: A. van Geersdaele, groot ste aantal (12): P. Neve. K0ERSBAL Kloosterzande - Zaal Rozenhof, KBO, 26 personen: 1. H. de Gucht/J. Driesse, 2. A. de Waal/ G. de Bruin, 3. H. Baart/A. Weesepoel. Koewacht - Zaal De Vlaschaard, 28 personen: 1. J. Laheyne/A. Roelands, 2. Ch. Wijnacker/J. Koster-de Brouwer, 3. E. Baart/ A. de Mey. Westdorpe - Zaal Concordia, twintig personen. Mat 1: 1. R. Janssens/M. van Hecke, 2. E. de Smet/R. Spuessens. Mat 2: 1. A. Janssens/E. Dhaene, 2. R. van Hecke/C. de Smet. Axel - Gregoriuscentrum, zes personen: 1. I. Zegers, 2. me vrouw Braun, 3. mevrouw De Meester. Ossenisse - Zaal Hof ter Nesse, twaalf personen: 1. A. Rottier/H. de Maat-de Waal, 2. E. de Maat/ R. Reyns-de Kort, 3. A. Mannae- rt/M. Rademakers-Warrens. Sas van Gent - Zaal De Rose- laer, acht personen: 1. A. Vale, 2. A. de Kort, 3. mevrouw Vale. Stoppeldijk - Zaal 't Gelaag, twaalf personen: 1. mevrouw Dankaert/J. Lauwers, 2. me- vruow Van der Hooft/P. Roe lands, 3. J. Everaert/P. Vinken- stein. BOLLINGEN Hengstdijk - Camping De Vogel, 31 personen. Hoge en linker zij- vogel: L. Jansen, rechter zijvo gel: F. Freyser, grootste aantal (4): L. Freyser. Ossenisse - Camping Mussenist, 35 personen. Hoge vogel: D. Bi- que, linker zijvogel: R. de Sta len, rechter zijvogel: S. Maas, grootste aantal (6): M. Tieleman. (ADVERTENTIE) ós^p Dimple Schotse whisky fles 0,70 liter 52,95 nu voor: ÓpTóp Martell V.S. cognac fles 0,70 liter van 45,95 nu voor: Claerij[n jonge jenever n hele liter nu voor: William Lawson's Schotse whisky fles 0,70 liter nu voor: max. 3 per klant max. 3 per klant Appellation Buzet controlée. Fles 0,75 liter elders 7,95 nu extra voordelig ÖP=ÖP SUPERSLIJTERIJ Bel voor het dichtstbijzijnde filiaal

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 19