Ontslagen zijn onverteerbaar' mO wil meer geld voor gedupeerde varkenshouders Gospelgroep Or Tamim maakt jubileum-cd Zaterdag ent campagne tegen pseudo-vogelpest POLITIE RAPPORT PLAATSELIJK NIEUWS Raad wil meer politie in uniform op straat ZOMA protesteert tegen strafkorting op subsidie Ondernemingsraad ziekenhuisgroep noemt inkrimping personeel onnodig Kwart eeuw consul van VY Groede JRFT! 1 HELE KTIE 20-40% 4G PE jA MAAR JKEN. pis en Annabel pte hengelaars per de jeugd Kfe G0A Axol, Orgelrecital door Johann Lemckert Zwem vierdaagse in 't Plaatje Axel WTC Aloy wint vijfde sterrit Zeeuws-Vlaamse competitie Harde aanpak drugoverlast £CtLAIMU WOENSDAG 15 JUNI 1994 [van onze verslaggever L s.Gedupeerde varkenshouders \\rest-Zeeuws-Vlaanderen moe- n met terugwerkende kracht vol- ledig schadeloos worden gesteld I !nnr de gevolgen van het vervoers- ,rbod in deze regio. De ZMO pleit I daarvoor in een brief aan de mims- I ter van Landbouw. [get produktschap voor Vee en Vlees (PW) en het Landbouwschap onder steunen de actie van de landbouworga nisatie. De brief aan de minister gaat deze week nog de deur uit, aldus een woordvoerder van de ZMO in Goes. Begin vorige week besloot de Europese Commissie na lang aarzelen geld uit te trekken voor een opkoopregeling voor varkenshouders in West-Zeeuws- Vlaanderen. Inmiddels is een begin ge maakt met het ruimen van de overvolle stallen. De varkenshouders kampen al sedert begin april met een vervoersver- bod, als gevolg van een uitbraken van klassieke varkenspest in de Belgische grensstreken. Maar ZMO, Landbouwschap en PVV vinden de opkoopregeling alleen niet voldoende. Deze regeling (een vergoe ding van 3,05 gulden per kilo geslacht gewicht en ruim 95 gulden per big) geldt vanaf 7 juni en kan niet met terugwerkende kracht worden doorge voerd. Volstrekt onjuist, zegt de ZMO. De standsorganisatie vindt dat de gedu peerde varkenshouders buiten hun schuld een fikse financiële strop hebben geleden. En die tegenvaller moet wor den gecompenseerd. Dit probleem is overigens niet nieuw. In het verleden is al vaker getracht geld los te krijgen voor veehouders die door 'insluiting' gedupeerd werden. Na uit braken van blaasjesziekte op de Veluwe togen varkenshouders massaal naar Den Haag om schadevergoeding te ei sen. Tot dusver evenwel zonder resul taat. Niettemin gaan ZMO, Landbouwschap en PW de minister nu opnieuw besto ken om een structurele schaderegeling tot stand te brengen. :ard. SETAALGEMAK. lijk in het buitenlanl is de litcard van de Rabbank iteloos bij tankstjtions, 'kten en restaurants, Als u kunt u er de hele zomer gratis gebruik van naken. nbevolen reistiteIs. :ie, stuur dan dexrn in. ailjet voor buitenlands leid/ i/InterHelp Protectiepn' ard. Neem contact is. Neem contact met lij op. Irde envelop naar Rabobaj Nederlant 3480, 3500 ZL Utrecht) VBB ■Van onze verslaggever iTerneuzen - De Centrale [ondernemingsraad van de ziekenhuisgroep Zeeuws- k'laanderen vindt het on verteerbaar dat de directie ondanks een gunstiger be drijfsresultaat toch 28 ar beidsplaatsen wil laten [vervallen. i Engels, voorzitter van de :0B, zal dit de directie in het [komend overleg op 7 juli uidelijk maken. De directie jde vorige week verheugd dat gedwongen ontslagen de baan zijn en dat de personeelsreductie via uurlijk verloop en overplaat- g tot stand mag komen. eCOR heeft die bekendmaking i de directie met verbazing iord. „Er was met ons l nog geen afspraak ge- over die ontslagen. We i daar pas eind juni over ton", reageerde COR-voor- r W. Engels gisteren desge- iagd. teen reden |olgens Engels is de noodzaak handen van het bed weg te helemaal niet meer aan-' „We zouden aanvankelijk gulden moeten bezui- maar die bezuinigingen achteraf mee. Een groot van die bezuinigingen moe- we niet meer uitvoeren. Het nu nog maar om vijf ton. betekent dat er geen reden is om de ontslagen door te zei voorzitter W. Engels in een reactie. De COR deze week bijeen om zich situatie te beraden. LST ilein 22-1 komt dat de ziekenhuis- de COR een beter heeft. „Er geld aan de reserves Doorgaan met de staat haaks op de hui ontwikkelingen. We hebben budget en moeten toch in- De blijdschap van de delen wij niet. We zien het personeel blij is", geeft toe dat er afspraken gemaakt over personeelsre- pe. „Maar het feit dat de JMie er toch mee doorgaat Pons dwars". lonze correspondent Norpe - Ongeveer 105 hengelaars uit heel |tos-Vlaanderen waren Wag naar Westdorpe af- r™voor het jeugdhengel- ipioenschap 1994. Deze fkijd werd door hen- fPMvereniging De Plat- pnouden op de Molen- Muur werd gestart en om uur konden de spullen i]pri?t'eru'm^ worden. Door weersomstandigheden btellendangSten eniSszins te" l»'afen deelnemers vis Cene één schildpad aan vorio n' Deze schildpad d JL)aar zomer door ie- sdim 1 in de kreek en Inzwemt d" beest daar Eab belan§stelling aan V ,was goed' In de meeste 1®.11 jaar werd juai W CI U van gevangen door fbtse'' H! ?st van de Koe lte; s d"f ars' Hij liet Sven Vn°SlRennie Fas" ?r'Mier ziohCï Remco |l2 tot k n de catego- *sael vaVdpr Wist Annabel Muf, organiserende liken nr. ^ees^e vis te ver- S- Marcel gd door Robby f bs*rnem het Vereni" NtoelS, Vs voor de |HV Aanrol ars' gevolgd lak Wel nburg' HSV De pzen ngelaars en ONI In een bijgebouwtje van De Ark, het gebouw van de Hervormde Gemeente in Sluiskil, was het giste ren een drukte van jewelste. De Gospelgroep Or Tamim maakte er opnamen voor haar cd 'God gave me a song'. 'Or Tamim' is Hebreeuws. Het betekent 'Zuiver licht'. De zanggroep werd 12,5 jaar geleden opge richt en telt tegenwoordig 52 leden. De groep maakte eerder twee elpees en een musicasette, maar ter gelegenheid van hun jubileum verschijnt nu een compact-disc. Het repertoire op de cd is afwisselend en te vergelij ken met de muziek van de Continental Singers: vlotte gospelmuziek, maar ook rustiger stukken en sólowerk. De cd, opgenomen door studio Jump Street, komt in augustus uit. Ter promotie gaat de groep in september concerten verzorgen in Zeeuws- Vlaanderen, Midden-Zeeland en in België. Van onze correspondente Hulst - De internationale or gelconcertenreeks in de Wil- librordusbasiliek in Hulst wordt voortgezet met een re cital op vrijdag 17 juni door Johann Th. Lemckert. Lemckert is organist-titularis van de St.-Laurenskerk in Rot terdam en hoofddocent orgel aan het Haags conservatorium. Hij kreeg meerdere prijzen voor zijn orgelinterpretaties, realiseerde twee cd-opnames en gaf ver schillende meestercursussen in Mexico en de verenigde Staten. Hij concerteert dit jaar in Duits land, Engeland, Spanje, Oosten rijk en Nederland. In Hulst speelt hij op het Loys Isoré-orgel een programma met vooral 18de en 19de eeuwse muziek. Hij opent met de Praeludium in As van Schiedemayer, en speelt daarna de Pastorale van Aiblin- ger en het Flöten-Concert van Rinck. De rest van het program ma is gewijd aan J.S. Bach: Praeludium in d, Trio in G, de koraal Wachet Auf en de Fanta sia en Fuga in g. Lemckert verzorgt voor het con cert een korte toelichting op zijn programma. Het concert begint om 20.00 uur. Toegangskaarten zijn een half uur voor aanvang te verkrijgen aan de ingang van de basiliek. Van onze verslaggever Axel - De Axelse zwemvereni ging De Otters houdt van 20 tot en met 24 juni voor de achttien de keer een zwemvierdaagse in het zwembad 't Plaatje. Voor de nationale zwemvierdaagse is het dit jaar al het vijfde lustrum. De deelnemers kunnen via spon soring weer voor een goed zwemmen. Dit jaar is dat nieuw het Ronald McDonalds Kinderfonds. Deelnemers aan de zwemvier daagse kunnen in het zwembad terecht 's morgens van 11.00 tot 12.00 uur en 's middags van 16.00 tot 19.00 uur. Medailles worden uitgereikt op vrijdag 24 juni. doel op- Zilveren KNVB speld voor Marcel Lippens Van onze correspondent Groede - Tijdens de alge mene jaarvergadering van de voetbalvereniging Groe de werd consul Marcel Lip pens wegens het bereiken van de pensiongerechtigde leeftijd uitgezwaaid. Niet onopgemerkt want afde lingsbestuurder Geert Doosje en wethouder Carin Bolijn waren naar de kantine van de W Groede gekomen om de 70 jarige-Lippens de waardering te geven die hem toekwam. Doosje spelde hem de waarde- ringsspeld van de KNVB op de revers en overhandigde hem de daarbij behorende oorkon de. Hij prees de onafhankelij ke opstelling van de vertrek kende consul. Dat deed ook wethouder Bolijn en Groede- voorzitter Lou Traas. „Nooit opvallend en ook nooit te ma nipuleren," beschreef Traas in korte krachtige bewoordingen hem. Van de club kreeg hij een tinnen bord als aandenken. Vierentwintig jaar is Lippens consul geweest. Daarnaast heeft hij ook andere terreinen vele verdiensten voor de W Groede. Geboren in Watervliet kwam hij op 23-jarige leeftijd naar Groede. Voetbalde er een aantal jaren om vervolgens op bestuurlijk vlak actief te zijn als bestuurslid en later gedu rende een achttal jaren als voorzitter. Dit in een periode (15 jaar) dat hij als scheids rechter op de Zeeuwse velden actief was. Om het rijtje com pleet te maken verzorgde hij ook nog een vijftien jaar de grasmat. Kortom een tweede huwelijk met Groede en het voetbal. Als Marcel Lippens, zilveren speld van de KNVB. FOTO CAMILE SCHELSTRAETE consul volgde hij Piet Ris- seeuw 24 jaar geleden op. Een probleemloze periode weet hij zich te herinneren. „Als de club wel eens slecht in de spelers zat, wilde men wel eens de consul in de hand nemen om het veld af te keu ren. Ik ben daar nooit op inge gaan. Je bent in een positie dat je daar boven moet staan. Recht door zee, nooit iets van aantrekken was mijn devies." Als scheidsrechter weet hij zich de verre verplaatsingen met openbaar vervoer nog te herinneren. „Moest je in Graauw om half drie fluiten dan stapte je hier om acht uur op de bus in Groede. Als je dat de jeugd vertelt bots je op een brok ongeloof." Als consul wordt hij opgevolgd door Wil lem Roth. Van onze verslaggever Terneuzen - Dierenartsen in Zeeland zetten zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur hun deuren open voor een grote entcam pagne voor pluimvee. Het gaat om een gezamenlijke actie van dierenartsen en de Zeeuwse afdeling van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. De entcampagne is al eerder kort aangekondigd om pluimveehou ders (eigenaren van kippen, kal koenen, parelhoenders, fazanten, patrijzen, pauwen en kwartels die in een ren, de tuin of op het erf leven) te wijzen op het belang van bescherming tegen de be smettelijke en dodelijke zoekte pseudo-vogelpest. Deze ziekte eiste in de afgelopen jaren de levens vele duizenden dieren. Voor de campagne geldt een spe ciale prijs. De entstof, die de eigenaren bij de dierenartsen kunnen afhalen, kost vijf gulden tot tien dieren, en vanaf dit bedrijf oplopend tot 25 gulden voor 101 tot 150 dieren. Voor alle duidelijkheid: de eigenaren moeten hun pluimvee gewoon thuislaten en alleen de entstof bij hun dierenarts halen. Toediening gebeurt via het drinkwater. In Zeeuws-Vlaande- ren nemen de volgende dieren artsen aan de entcampagne deel: Schaub in Zaamslag, Van de Vijver in Oostburg, David in Sas van Gent, Versol in Hengstdijk, Van de Vijver in IJzendijke, Van Bruinessen in Aardenburg, De Bruyckere in Breskens. Van onze correspondent Graauw - De vijfde sterrit van de Zeeuws-Vlaamse competitie werd gewonnen door het organiserende WTC Aloy. De Graauwse formatie haalde het met zestien punten voor sprong op TC Axel, dat daarmee de leidende positie verstevigde want RTC Delta kwam niet verder dan een zesde plaats met 43 puntren achterstand op de Axelaars. Dit in een sterrit die onder memorabele weersomstandigheden werd afgewerkt. Dat betekende een diepterecord wordt deelna me betrof. Slechts 37 deelnemers kwamen in het clubhuis van Aloy stempelen. Vandaag is Freewheel'79 organisator. Stempelplaats is dan café Bon Ami aan De Brink, waar men tussen 18.30 en 20.30 uur terecht kan. UITSLAG 1 WTC Aloy 66,25 punten, 2. TC Axel 50,69, 3. TC HAS 28,78, 4. Wielertoerist 21,76, 5. TC Westdorpe 11,12, 6. RTC Delta 7,69, 7. TIO 7,40. STAND NA VIJF RITTEN 1. TC Axel 403,69, 2. RTC Delta (Terneuzen) 319,39, 3. Wielertoerist (Eede) 288,14, 4. WTC Aloy (Graauw) 256,25, 5. TC Westdorpe 251,28, 6. Freewheel'79 (Schoondijke) 209,65, 7. TC HAS (Sluiskil) 187,72, 8. TIO (Oostburg) 165,80, 9. TC Breskens 124,00, 10. TC Sas van Gent 107,57 punten. Snelheidscontrole Hulst/Zaamslag - De politie in Oost-Zeeuws-Vlaanderen hield maandagavond op de Zoutestraat te Hulst en de Axelsestraat te Zaamslag een snelheidscontrole. Van de 233 gecontroleerde voertuigen wa ren 41 bestuurders in overtre ding en kregen een proces verbaal. De hoogstgemeten snelheid bedroeg 107 kilome ter per uur, terwijl op beide locaties maximaal 50 km is toegestaan. Boetes geïnd Terneuzen - De politie in Ter neuzen bezocht gisteren ver schillende adressen in de Scheldestad op zoek naar mensen die nog een open staande boete te betalen had den. Zes personen gaven er de voorkeur aan toch maar direct te betalen in plaats van een vervangende vrijheidsstraf te moeten ondergaan. In totaal inde de politie 2300 gulden en werden geen aanhoudingen verricht. Autokraak Terneuzen - Maandagavond is ingebroken in een aan ,de Smidswal te Terneuzen gepar keerde personenauto. Uit het voertuig werd de autoradio ontvreemd. Woninginbraak Terneuzen - In de nacht van maandag op dinsdag is inge broken in een woning aan de Lorentzlaan te Terneuzen. Vermist worden huishoudelij ke artikelen en wat gereed schap. Westdorpe HENGELEN - Hengelsport vereniging De Platzak hield de eerste kampioenschapswed strijd klassiek hengelen op het viswater De Molenkreek. In totaal namen 44 hengelaars deel. De meeste vis werd uit het water gehaald en uiter aard na weging teruggezet door H. de Baets, namelijk 5180 gram. Verdere uitslag: 2. P. de Baets met 4720 gram, 3. I. de Smet 4560, 4. L. de Vleeshouwer 4000, 5. W. de Meyer met 3900 gram. De vol gende wedstrijden klassiek zijn 4 en 25 september. Sas van Gent SOOS - De stichting Soos voor Alleenstaanden Kanaal zone houdt komende zaterdag een gezellige dansavond in cultureel centrum De Speye te Sas van Gent. De muziek wordt verzorgd door het Jum bo Trio. Er wordt weer bingo gespeeld en een verloting ge houden. Aanvang 20.00 uur. Van onze correspondent Terneuzen- Het college van burgemeester en wethouders gaat de algemeen politiever ordening nog. eens doorlich ten om te kijken or er meer maatregelen mogelijk zijn om de drugoverlast in de Terneu- zense binnenstad aan te pak ken. Burgemeester Barbé gaat persoonlijk in Rotter dam kijken hoe men daar de drugproblematiek bestrijdt. Raadsleden vroegen het college gisteravond tijdens de commissie algemeen bestuur en veiligheid om strengere maatregelen om de drugoverlast in de Terneuzense binnenstad aan te pakken. Meer geüniformeerde politie op straat en een integraal beleid moeten de drugsoverlast een halt toeroe pen. De raadsleden waren er raads- breed van overtuigd dat er iets moet gebeuren. Raadslid W. van Walraven (PvdA) „Kennelijk kunnen we met het huidige be leid de drugoverlast geen halt toeroepen. De politie doet haar best, de afdeling stadsontwikke ling, projecten als sociale ver nieuwing, er worden miljoenen in de binnenstad gepompt en toch de problemen worden erger. Het is om moedeloos van te worden. Toch moeten we samen met de bewoners oplossingen aandragen." Zelf noemde de PvdA'er het weghalen van de lage struiken in het Pasterbos en het integraal bespreken van de nieuwe proble men als mogelijke oplossing. WD'er De Zeeuw pleitte voor intensievere politie controle om zodoende de ellende uit te zwa velen. G. Piscaer van Groen Links zag repressie niet als de mogelijke oplossing. Volgens hem is er een geïntergreerd beleid nodig., „Meer uniformen op straat helpt niet. Het probleem verplaatst W. van Walraven: 'Om moe deloos van te worden'. FOTO ARCHIEF OE STEM zich naar andere wijken of ste den." Mevrouw C. de Mol-Marcusse (CDA) vond dat de situatie naar een climax gaat en pleitte voor een integraal veiligheidsplan. Zij nam als voorbeeld de gemeente Hengelo. „Misschien moeten we wel zover gaan dat softdrugs alleen voor Nederlanders be schikbaar is." Piscaer onderbrak haar en riep: „Ze hebben daar wel een gedoogdbeleid." Dat le verde hem een applaus op uit de zaal. Burgemeester R. Barbé ziet een gedoogbeleid voor Terneuzen niet zitten. „Er moet internatio naal iets aan gedaan worden. Het water stroomt altijd naar het diepste punt. Met andere woorden, Nederland is de tole- rantste en zit met het drugpro bleem. We laten het er niet bij zitten", beloofde Terneuzens eerste burger. Van onze correspondent Aardenburg - De ZOMA (Zeeuwsch-Vlaamse Operette en Musical Amateurs) is het niet eens met de strafkorting van tien procent die de Gemeenschappelijke Regeling West Zeeuws Vlaanderen (GRSW) heeft opgelegd. Het bestuur van de ZOMA vindt het te ver gaan dat inderdaad 'amateurs' gestraft worden. De ZOMA krijgt uit de culturele pot 20.000 gulden. In de begro ting van 1995 de GRSW wordt voor de instelling nu 2000 gul den ingehouden. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling heeft deze maatregel genomen omdat de instelling te laat zijn aanvraag heeft ingediend. Het bestuur van het operette-ge zelschap maakte gisteren in het stadhuis van Aardenburg tijdens de commissie welzijn van de GRSW gebruik van het inspree- krecht om hun ongenoegen over de korting kenbaar te maken. Juist in de drukke periode met optredens moest ook nog eens de aanvraag worden ingediend. „Door de werkzaamheden is dat er bij ingeschoten", was het ver weer. Commissielid A. van der Bliek was voor dit argumenten wel gevoelig. Zijn collega P. Ploe- gaert kon het standpunt wel be grijpen maar vond ook dat er regels zijn waar aan gehouden moet worden. Hij stelde voor om een symbolische strafkorting te geven van honderd gulden. Commissievoorzitter, wethouder W. van Helden, wilde nog niet meteen een standpunt innemen en de zaak eerst in het dagelijks bestuur bespreken. Naast de ZOMA kreeg ook het Bach-comite een korting van 10 procent en het samenwerkings verband Kerkconcerten. De commissie ging verder akkoord met de begroting van 1995.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 17