Actie voor behoud leerlingen 69.- De Poolse brug bij Zaamslag ei egenheid I ^ejgeren vergunning Aldi vorm van onbehoorlijk bestuur' 1 lüdiLLH® s C' I «onsen a1 te balen en Alders jaagt varkensbestrijders schrik op het lijf PLAATSELIJK nieuws DAG klapper UITSLAGEN Gemeente Hulst roept ouders op kinderen niet naar Belgische school te sturen Vlassers presenteren zich tijdens Zeeuws Weekend DBSTEM ZEELAND C2 articulieren KORTING ger gefeliciteerd ACHTERDEMPER 69.- 189.- 69.- 269.- 99.- 139.- 119.- 229,-i 129.- 249.- 149.- 349.- 149.- 269.- li 69.- 249.- 99.- 269.- 119.- 299.- 139.- 299.- 149.- 289.- 169.- 339.- [Majoetten van lKlootje winnen lin Ansterdam Avondtweedaagse van TC Axel I d-'.Il0? een ander soort bal- IS tegenwoordig. Die I rnJ?0611106 gasten speelden I znm s4ltuatie van toen: rot- I bitnlr Wat b'nnen een tijds- *an enkele dagen door z 994 WOENSDAG 15 JUNI 1994 Van ore verslaggever jliddeourg/Hulst - Gedeputeerde Statervan Zeeland moeten met be- ,ere arumenten komen om te zeg- w'arom er geen Aldi-winkel i op het Milock-terrein in i, bedankje, jubileum, luwelijk, verloving, l, prestatie, examen, raham, enz. kolom 1.09 incl. BTW, gel verplicht. Foto of ormaat 35 x 40 mm HA/. Overige tarieven op Foto's worden niet •etourneerd. I882 of geef uw tekst plaatsing af bij één van i. Schriftelijke opgaven end geaccepteerd indien bekend zijn, ook indien ling bijgevoegd is. >ns het recht voor teksten van redenen te weigeren, jever klachten bereiken geven tekst behoudt de et recht voor om de naam itgever bekend te maken. Dennis Voogt in GeertruidenberJ Hulst. Het d;elijks provinciebestuur krijgt daarvcr van de Raad van State acht we- ken deijd. Al in nart vernietigde de Raad van Sta le de «gering van de provincie om een verklaring van geen bezwaar te geven voor de Aldi-vestiging. Nu is de schrifte lijke motivering voor dat besluit binnen. Aldi wil een winkelruimte bouwen van ongeveer achthonderd vierkante meter en een magazijnruimte van ongeveer honderd vijf tig vierkante meter. De kwestie loopt al van begin vorig jaar, toen de gemeente Hulst besloot mee te werken aan de Aldi-vestiging. In april trokken GS daar echter een streep door. Aldi en eigenaar E. Wauters van het Milock-terrein dienden bezwaar in, maar dat werd verworpen. Dus werd opnieuw bezwaar gemaakt, maar dan bij de Raad van State. GS willen van geen medewerking weten omdat er op dit moment een integrale vi sie ontbreekt op de planologische ont wikkeling van de zuidrand van Hulst. De Raad van State vindt dat de provincie best een grote beleidsvrijheid mag heb ben op planologisch gebied. Maar in dit geval is de Raad van State niet duidelijk geworden welk planolo gisch toetsingskader GS voor ogen heb ben gehad. Bovendien ontbreekt er, al dus de Raad van State, zeker geen plano logische visie bij de gemeente Hulst. Die visie is immers neergelegd in de bestem mingsplannen die met de zuidrand van Hulst te maken hebben. Bovendien is volgens de Raad van State niet gebleken dat de gemeente Hulst onredelijk zou handelen door op het Milock-terrein een supermarkt toe te laten. Dat alles overwegende is het GS-besluit naar het oordeel van de Raad van State 'genomen in strijd met het in het alge meen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur dat eist dat een besluit wordt gedragen door een deugde lijke motivering". Mochten GS er niet in slagen betere argumenten te vinden en zou Aldi dan alsnog de bouwvergunning krijgen, dan kan het hele spel weer op nieuw beginnen. Dan zal naar verwach ting eigenaar Vendex van het naastgele gen Torro-terrein bezwaren gaan indie nen. Vendex exploiteert daar nu een Ba- sismarkt en de komst van Aldi als buur man zou forse concurrentie betekenen. Van ons verslaggever Hulst - I'e gemeente Hulst start in samenwerking met de schoolbeturen na de zomervakantie een project om ou ders te lewegen hun kinderen niet naar een Belgische school testuren, maar naar de school in het eigen dorp. De acties ingegeven door het feit dat het aantal Neder landse kideren dat Belgische scholen bezoekt nog steeds toe neen. ACHTER- DEMPER KOMPLEET SYSTEEM iE, 2 |AAR GARANÏE 01 BTW. ACHTER DEMPER •KOMPLEET SYSTEEM De problmen spelen vooral in Clinge, war ongeveer dertig kin deren naa scholen in De Klinge gaan, en iNieuw-Namen. Daar bezeken een stuk of tien kinderen e basischool in Kield- recht. Het projet richt zich in eerste instantie o Nieuw-Namen. Daar heeft het rhoolbestuur namelijk een ondeioek verricht naar de redenen warom ouders hun kin- deren naaBelgië sturen. „Ouders ui Belgische afkomst hebben dneiging te kiezen voor een voor hn vertrouwde onder wijsvorm' zegt wethouder P. Weemaes onderwijs). „Daarom laten ze hn kinderen naar Bel gische sollen gaan. Een ander argument i dat sommige ouders ,van menin zijn dat de kwaliteit jvanhet onerwijs in België beter [zou zijn. enslotte unnen kinderen in i al vnaf drie jaar de hele Ban onze irrespondent Kloosterinde - Majoretten |en miniitten van showband Kloortje.eelgenomen aan een show- e muziekfestival in isteram. JHetmaj'ettenpeloton trad zon dag aann de eerste divisie en indigdihierin als derde. In de Ifltk bette jeugdafdeling moes- P demmretten genoegen ne pen ci een achtste plaats. Bei- P ?3?en mochten een beker pf.cir huis nemen. B neemt volgend weekend aide groepen en een groot Misten deel aan de twirl- Isjjd te Ridderkerk. Tijdens 'fenstraatfeesten in Kloos- |de in het eerste weekeinde is Kloortje veelvuldig sag luistert het de opening PP el verder zal er het hele week- Wfen stand bemand worden Ufllerlei informatie en activi- i 20a's een grote envelop- Tie, Het gehele weekeinde W'n demonstraties door de le- Wvrzorgd. dag op school terecht kunnen en zijn is er opvang na schooltijd." Argumenten Weemaes denkt dat door middel van het project voor een groot deel tegemoet kan worden geko men aan de argumenten van de ouders. „Het doel is dat ouders moeten kiezen voor de voorzie ningen in hun eigen kern. Door dat niet te doen zetten ze die voorzieningen onder druk. Mis schien niet op korte termijn, maar zeker op langere termijn. Bovendien is het grote voordeel dat de kinderen in een duidelijk sociaal veld blijven zitten, name lijk hun eigen dorp". Automatisme De wethouder stelt dat het pro ject het bij veel ouders ingeslepen automatisme wil doorbreken om de kinderen naar Belgische scho len te sturen. „De kwaliteit bij ons is net zo goed en ook de ande re bezwaren kunnen we de we reld uithelpen denken we. Ook wij hebben hier in onze gemeente goed vormen van kinderopvang." Het is de bedoeling dat de ouders zullen worden benaderd voor een gesprek. „Ik denk dat daar wel muziek in zit. Het is belangrijk dat de gemeente laat weten dat we het een heel belangrijke zaak vinden en dat we er een uiterste inspanning voor willen leveren." Het project begint na de zomer vakantie in Nieuw-Namen en zal begin volgend jaar worden uitge breid richting Clinge. „Daarna is het de bedoeling dat we de hele grensstreek in beeld brengen", zegt Weemaes. Van onze verslaggever Axel - De TC Axel houdt 20 en 21 juni een avondtweedaagse. Het evenement is toegankelijk voor iedereen die wil fietsen, lopen of skeeleren. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 15 of 25 kilometer. Het vertrek is bij café Cambrinus aan de Markt in Axel tussen 18.00 en 19.30 uur. Deelname kost een rijksdaalder per persoon en de opbrengst gaat dit jaar naar de Zonnebloem. Protestbord bij Vogelwaarde. FOTO CAMILE SCHELSTRAETE Van onze verslaggever Hengstdijk - De organisaties die strijden tegen de varkens invasie in Zeeuws-Vlaande- ren zijn geschrokken van uit spraken van milieu-minister Alders dat hij de vestiging van varkensmesterijen in de regio 'niet ongewenst' vindt. In een 'noodoproep' nodigen ze de demissionaire minister uit zich er persoonlijk van te komen vergewissen dat mega-varkens- bedrijven in de streek niet thuis horen. Het comité Stop de Varkensinva sie, de Regionale Bestrijding Var kensinvasie en de Milieuwerk groep Hulst-Hontenisse zijn al zeven maanden bezig in Zeeuws- Vlaanderen de deur op slot te houden voor de komst van bio- industrie. De uitspraken van Al ders zijn dan ook 'hard' aangeko men, aldus de drie organisaties. In de brief aan Alders wijzen ze op de hoge toeristische en recrea tieve waarde van Zeeuws-Vlaan- deren. „Zo heeft Hontenisse, be ter bekend als de 'groene long van Zeeuws-Vlaanderen', een prachtig recreatiegebied De Vo gel. Een camping gelegen aan een binnenmeer. Ten oosten van dit recreatiegebied ligt het natuur gebied De Putting. En in dit ge bied zijn, volgens de laatste bere keningen, al zo'n zesduizend var kens aanwezig." Volgens de organisaties zit Zeeuws-Vlaanderen al aan het plafond als het gaat om mestaf zet, het ammoniakgehalte en de verzuring van de bodem en het water. Verder zijn ze bang voor stankoverlast, het extra trans port waarop de landelijke wegen niet berekend zijn, de aantasting van de landschapswaarde, het dierenleed en de waardevermin dering van huizen. Tijdens een bezoek aan Oost- Brabant is de actievoerders één ding duidelijk geworden: „Wij willen kost wat kost deze proble men niet in ons schone Zeeuw- Vlaanderen." In de brief wordt ook gewezen op de grote tegen stand bij de bevolking en ook bij de gemeenten. „Via dit schrijven willen wij u dan ook dringend vragen of u een informeel bezoek wilt brengen aan onze prachtige streek om uzelf te overtuigen van het feit dat deze varkensinvasie écht niet kan." Minister Alders is uitgeno digd om de mening van de Zeeuws-Vlaamse anti-varkens actievoerders ter plekke aan te horen. FOTO JOHAN VAN GURP STAAT UW UITLAAT HIER BEL ONS NU.. VOOR DE LAAGSTE PW ESCHIKT VOOR 2 FIETSEU -.Tf INKL VERLICHTING, ;i£TfN RIEMEN 6 TEVREDEN DE KWIK-FIT SUMENTENKODE. nieke, waterdichte denheidsgarantie nergens anders reft Vraag erom bij ;wik-Fit Autocenter. [EN ALTIJD USIEF1 af krijgt u altijd een prijsopgave Inklu- BTW en montage, assingen achteraf dus uitgesloten AGEN GEOPEND t/m vr 8.00-17.30 u. ■rdag: 8.45-13.-00 u. INKLOSlEf - seivice van Alle P"ize" LgSSF tage. scM"®1 L a\t ties enbtv». t* Aai- cerenenve" „gal bied'"S vervallen vo°r9 aanbiedt I UITIE van Zaamslag had I J "e losbandige maanden na I eP'ember 1944 heel wat te I o»661»1?6' d'e °Pgeschoten jon- I A en toe steekt dat wilde I eens de kop op, denk I <r aan oudejaarsavond en zo. Wen ztjn het nu anderen, ruim I ij Seneratie jonger, want Jo- Winders, David Galle, «m Riemens en Piet van Wes- I «zijner niet meer bij. I vrenH 8^en en door een zege- I '©lateienabemaal was ach- I 'kunt h t was no§al was- ohrtl^ 20 ?ek niet bedenken 'wanen! W We'bij' maar voor" L;aPns en munifie natuurlijk. I &ar nnl°n^i waren die vier I feral j °P' wisten het I '«óm .«levensgevaarlijk I Pede ideen hadden ze ook wel brdie Jj1' ,en ervan was een brstellen h en blï de nog te Iulper j„ 5 over de Kleine I Wie ki?,f ^isestraat, een 1 b>rdje net i dorP- Een d'oudeTio u meuwe naam die v®anpn pn°°ge,Heule' moest fc*Ttor5SKheBruB' Stel" te:dcn)hetWttldeewerdla- want u fcomité overge- - bet is een naam die CC LU O ui ui H to CC lil Door George Sponselee verdiend is. In 1944/1945 speelde dat alle maal, maar het is gewenst even wat verder terug te kijken. Na de invasie van de geallieerden in Normandië in juni 1944 en de moeizame vestiging van ver schillende bruggehoofden, ver liep de opmars tamelijk snel, maar half september kwam die nagenoeg tot stilstand aan het Kanaal van Gent naar Terneu- zen. Gent, Lokeren en Sint-Ni- klaas werden wel veroverd, en een deel van de Eerste Poolse Pantserdivisie, ingedeeld bij de 21e Britse Legergroep, zwenkte af richting Antwerpen en daar bij betraden de Poolse troepen voor de eerste maal Nederlandse bodem: om 8.15 uur op 16 sep tember overschreed het 9e Ba taljon de grens. Onder water gezette gebieden, kanaaltjes en zware vijandelijke tegenstand tussen Sluiskil en Hulst beletten een verdere op mars. Na drie dagen kon de wa terlinie overschredne worden en om ongeveer 17.00 uur op de 19e september werd het door de Duitsters verlaten Zaamslag be reikt. De Polen kwamen van de kant van Axel af. De brug, of ei genlijk de duiker, over de pol derwaterleiding in de Axelse straat, iets westelijk van het dorp, was opgeblazen. Veel hin der ondervonden de oprukkende Polen daar niet van, want be hulpzame burgers hadden het gat gedicht met boomstammen. Een klein jaar later was de brug weer hersteld en door voorzitter F.C. Janse Verplanken werd ze feestelijk omgedoopt van 'De Hooge Heule' in 'Poolsche Brug'. Dat gebeurde op 9 mei 1945 tus sen 14.00 en 14.30 uur. Het maakte wel indruk op de inwo ners van Zaamslag deze plech tigheid, want velen weten zich nog altijd het juiste uur te herin neren. De reden waarom die duiker 'Poolsche Brug' heet is voor eeu- Ter herinnering aan de Poolse bevrijders. wig en drie dagen vastgelegd op een gedenksteen die ingemetseld is in de stenen leuning aan de oostzijde: Ter herdenking aan de bevrijding van Zaamslag door het Poolse Leger, 19 sept. 1944. Daar is het echter niet bij geble ven: aan de overzijde is aan de ijzeren leuning een plaat beves tigd met 'Poolse Brug' erop. Om de naam nog beter onder de aan dacht van het passerende pu bliek te brengen, is er nog een bordje. Het staat aan de rechter kant van de weg, komend vanaf Axel. Onder het bord 'Zaamslag, gem.Terneuzen. 50 km' zie je het boven rode en onder witte bord - de kleuren van de Poolse vlag - tegen de heg staan. Het is al iets verschenen, dus het moet er al een tijd staan. Is dit de vervan ger van het provisorische bord FOTO WIM KOOYMAN dat de vier jongeren er plaats ten? Alsof al deze, terechte, herinne ring en dankbaarheid nog niet voldoende was, noemde Cornelis (Kees) de Regt zijn vlakbij de brug gelegen boerderij 'Poolhoe- ve', ook als een eerbetoon aan de Poolse bevrijders. Met dank aan de heer J.W. Ku- see. Piet van Westen en Gerrit de Zeeuw. Van onze verslaggever Hulst - De vlassers uit de Oost-Zeeuws-Vlaamse grens streek presenteren zich zaterdag en zondag tijdens het Zeeuws Weekend in Hulst aan het publiek. De bewerking van vlas, van oudsher een Zeeuws-Vlaamse teelt, is de laatste paar jaar enorm veranderd. Daarvoor is geïnvesteerd in allerlei nieuwe machines en die willen de vlas sers wel eens laten zien. Omdat het Zeeuws Weekend zich richt op het thema folkore zijn er ook demonstraties met een ouderwetse zwingelmolen en wordt er op de Grote Markt een kleine tentoonstelling van vlasprodukten ingericht. De vlassers staan zaterdag al van af 9.00 uur op de Grote Markt en zijn ook zondag te zien. Overigens gaat het na een aan tal jaren van crisis weer goed In de vlasindustrie. Een voorraad van vijf jaar is in zeven maan den helemaal verdwenen als gevolg van de wereldwijde vraag naar vlas. De prijzen die de vlassers krijgen zijn overi gens nog steeds aan de magere kant. De toenemende vraag naar vlas heeft vooral te maken met de mode, waarin veel linnen wordt verwerkt. De vlassers beseffen echter dat mode aan grillen on derhevig kan zijn, zodat ze er alles aan willen doen om de be langstelling te houden. Dat betekent veel promotie maken, maar niet alleen ver weg. Ze willen komend week end ook eens wat tonen in eigen streek. Overigens duurt het nog maar een kleine twee weken voordat het vlas op de Zeeuws-Vlaamse akkers weer begint te bloeien. Wie dat schouwspel wil zien moet in de ochtenduren op pad gaan, want 's middags blijven de bloempjes dicht. Nieuw-Namen ZESKAMPWÈEKEND - Op het voetbalveld van W Hul- sterloo wordt zaterdag een jeugdzeskamp gehouden, aan vang 13.30 uur. Zondag is er een volwassenenzeskamp op hetzelfde voetbalveld. Deze kamp begint om 14.00 uur. Kloosterzande OUD PAPIER - In verband met de zaterdag te verrijden wieler koers in Kloosterzande haalt voetbalvereniging Hontenisse op die dag geen oud papier op. Deze maand zal dat een week later gebeuren, dus 25 juni. Clinge JEUGDSOOS - In gemeen schapscentrum Malpertuus wordt vrijdag de vijftigste jeugdsoos gehouden. Alle be zoekers ontvangen een verras sing. Aanvang 19.00 uur. DANSEN - Dansclub Flamin go houdt zaterdag de laatste dansavond van het seizoen 1993-1994. Dit gebeurt in ge meenschapscentrum Malper tuus, aanvang 21.00 uur. HENGELEN - Aan de door De Clingse Hengelaarsvereniging gehouden zomeravondwed strijd namen 29 personen deel. Uitslag: 1. R. Bertram, Clinge 4380 gram; 2. E. van de Bosch, St.-Pauwels 3450; 3. E. van Ge- ijte, Hamme 3160 4. E. van de Bosch, St.-Gillis 2960; 5. F. van Meirvenne, Moerzeke 2860. Za terdag 18 juni houdt De Cling se Hengelaarsvereniging de tweede wedstrijd zoetwatervis sen aan de Zestigvoetkreek aan de verkorting, aanvang 13.30 uur. Graauw COLLECTE - De collecte voor het Nederlandse Rode Kruis heeft 948,86 opgebracht. Hulst FIETSV AARDIGHEIDS- PROEF - De ouderen uit de ge meente Hulst kunnen vandaag, woensdag, deelnemen aan een fietsvaardigheidsroef, die van uit dienstencentrum De Lieve vertrekt. Belangstellenden kunnen zich bij de stichting Welzijn voor Ouderen alsnog aanmelden. WINKELEN - De afdeling Zeeland van de Gehandicapten Organisatie Nederland houdt dinsdag 5 juli een winkelmid dag met de rolstoelbus. De tocht gaat naar het overdekte winkelcentrum in Vlissingen, waar nog mogelijkheid is om een wandeling op de boulevard te maken. De dag begint om 9.15 uur bij de eerste opstapplaats te St.- Jansteen. Het is de bedoeling om 16.30 uur via Vlissingen en Breskens naar IJzendijke te gaan waar de koffietafel wordt gebruikt. Opgave voor deze dag voor 25 juni via betaling van de prijs aan de penningmeesteresse. HULST - Café De Kroon, 14.00 uur, kaar ting. HEIKANT - 't Heike, KBO, 13.30 uur, schie ting. ST.-JANSTEEN - De Warande, KBO, 13.30 uur, jo keren. CLINGE -Malpertuus, ANBO, 13.30 uur, koersbal. - Malpertuus, KBO, 13.30 uur, handwerken, biljarten, kaarten, hobbymiddag. SAS VAN GENT - De Engelenroos, 14.00 uur, kaar ting. Sint Vincent Terneuzen - De Kring Midden Zeeuws-Vlaanderen hield met een deelname van 278 oude duiven een wedvlucht vanuit Sint Vincent. Succesvol was J. Hinderks uit Vogelwaarde, hij won 1,4 en 10, hoogste snelheid 945,25 meter per minuut: 2. Mevrouw Coenen, Koewacht, 3. Combinatie Geernaert-De Be- tue, 5. G. Snelders, beiden Sas van Gent,6 en 9. D. de Smet, 7. B. Liplijn, beiden Terneuzen, 8. J. Dubbeldam, Hoek Inkorfcentrum Hulst, 500 dui ven, 1057,llmpm: 1 en 3. J. van de Branden, Clinge, 2, 4, 5 en 9. J. van de Bosch, Hengstdijk, 6. L. van de Gucht, 7. J. Prenen, 8. R. van Kerkhoven, 10. W. Geers, al len Hulst. Concoursbond Zuid-Beveland, 771 duiven, 1020,3lmpm: 1. J. Verwijs, St.-Philipsland, 2. Ph. Steketee, Yerseke, 3. J. Lamain, Kloetinge, 4, 6 en 9, L. Schmid, Goes, 5. J. van Poperinge en zoon, Bruinisse, 7. C. Dominicus, Goes, 8. M. Raas, Kwadendam- me, 10. M. van Iwaarden, Krui- ningen. Concours Combinatie Walche ren, 205 duiven, 922,42mpm: 1, 2 en 5. Combinatie Hietbrink- Ventevogel, Middelburg, 3. B. Baukema, Souburg, 4. J. Siere- veld, 6. Combinatie Bakker, bei den Middelburg, 7. J. de Witte, Goes, 8. G. van de Voorde, 9. Combinati Radings, beiden Mid delburg, 10. L. van Wallenburg, Souburg. Nog Sneller Breskens, 58 duiven, 849,52mpm: 1. Sj. van de Velde, Sr., 2. G. Dusarduijn, 3. H. Mookhoek en zoon, 4.W. Fenijn, 5. M. de Poorter. Concourscombinatie West-Zuid- Beveland, 162 duiven, 901,59mpm: 1. J. van de Kloos ter, Nieuwdorp, 2, 6, 8 en 9. Joh. Poelman, 's-Heer Arendskerke, 3 en 7. C. Hermes, 4. J. Polfliet, 5. D. van de Hemert, allen Lewe- dorp, 10. J. Geluk, Heinkens- zand. De Voorwaarts Zaamslagveer, 77 oude duiven, 1096mpm: 1. M. Scheele en zoon, 2, 5. 7, 8 en 10. H. de Feijter, 3 en 9, J. Braet, 4. A. van de Velde. Etampes De Getrouwe Duif Cadzand, 195 duiven, 1096,12mpm: 1 en 6. J. Kools, 2. C. Riemens, 3 en 5. D. van Kerkhoven, Retranchement, 4 en 8. J. de Mey. Recht voor Allen Sluis, 55 dui ven, 1078,12mpm: 1, 3 en 7. Combinatie Coppens-Baert, 2, 4 en 5. H. van Damme. VZV Hoofdplaat, 184 duiven, 1078,45mpm: 1. Combinatie Den Hamer, 2, 3 en 7. E. Cornelis, 4. B. de Poorter, 5. H. Calon. De Reisduif Philippine, 181 dui ven, 1096,77mpm: 1. O. Haers, 2. Combinatie Rammeloo-Wisker- ke, 3. J. de Mul en zoon, 4. J. Kornelis, 5. J. Versttelle. Sluiskilse Reisduif, 57 duiven, 1247,94mpm: 1, 3 en 4. J. Harms, 2. Combinatie Nachtegaal, 5. J. en R. Dane. Nieuw Leven Koewacht, 141 duiven, 1116,98mpm: 1 en 3. R. van Hijfte, 2. R. van de Bilt, 4. R. van Damme, 5. G. Schalkens. (Koning R. van de Bilt, le minis ter R. van de Bilt, 2e minister R. Ceelaert). De Reisduif Graauw in samen spel met De Postduif Lamswaar- de, 174 duiven, 1106,08mpm: 1, 4 en 7, R. Heijens, 2. G. Vioen, 3. Ed.van Damme, 5. J. Pardon, 6. Alph. d'Hondt, 8 en 9. P. Rokven, 10. W. Volleman. Herleving Kloosterzande, 274 duiven, 1091,39mpm: 1,2 en 7. L. de Waal, 3. René van Goethem, 4 en 9. S. Neeteson, 5, 6 en 8. F. de Kort. 10. Combinatie Reijns-De Kort. De Postduif Heikant, 163 dui ven, 1108,69mpm: 1 en 8. Th. de Block, 2 en 5. Ch. de Beule, 3 en- 9. J. Kind, 4. Ed. Verschueren. Concoursbond Zuid-Beveland, 1243 duiven, 1093,23mpm: 1. J. Blom, Hansweert, 2, 7, 9 en 10. D. Hillebrand, Goes, 3 en 4. H. Beulens, Kwadendamme, 5. J. de Witte, Goes, 6. J. van Maldegem, Heinkenszand, 8. M. Nelisse, Goes.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 15