JZENÜ ten- oen! DE STEM Gemeenten beteugelen gokken ^korting >elregels. i lfolitiek Terneuzen verbijsterd over reeks brandstichtingen Aanslagen zaaien onrust onder schoolkinderen lUniforme verordening voor speelautomaten in Zeeuws-Vlaanderen bepleit |8Sf Geknipt voor de zon fxamenuitslagen op tijd na Schakelen pakketdienst ÏS dat d afschrikken, t p de bevolking van Rijkswaterstaat brengt poëzie in de Schelde Rijkswaterstaat doet met Belgen nieuw onderzoek naar Baalhoekkanaal 6Gewapende drugdealers bedreigen omwonenden' SON1 Meteen KLEINTJE in DE STEM ■ga Eolang de voorraad strekt a.s. tegen inlevering van ïalve prijs. „fcKWV.--.s-"-.. g|gr* ffnjlT keer dat u bij Torro bood- aen doet*, ontvangt u een is Kortingsmunt. Tegen ing van deze munt krijgt u t topprodukt voor de halve De munten blijven de hele aktie geldig. Bij minimale besteding van f 10,- u een dikke kans op succes. Inderdaad een heel dikke 'omdat negen van de tien Stem-iezers en -lezeresssen „week uit in onze ,,Kleintjes"-kolommen kijkt of er iets i a(( i/l Weet uil ui ui ico (Ir\itjiihjuo "ïiuiuiiiiiiöi i mjm ui trr iu(8 I hun gading bij staat. Dat zijn elke dag vele tienduizenden l*"1 kleintjes lezers Zeeland |w onze verslaggever |remcuzen - De schoolleiding I de 'zwarte' basisschool K Golfslag in Terneuzen ■praat vandaag met de ge- Ij'eente Terneuzen over maat- n om de ongerustheid loader de leerlingen weg te Lien. Die ongerustheid is [ontstaan naar aanleiding van L brandstichtingen met ra- Ljsche tendensen in de Ischeldestad. Daarnaast wil directeur J. Snel- Ls van de Stichting Welzijn i^en net voorzitter H. van der Kar van de Vereniging Vluchte- Iwenwerk een comité oprichten Burgemeester Barbé roept hulp van de Terneuzense bevolking in om de bevolking te mobiliseren. Via een kaartenactie wordt de Terneuzense bevolking opgeroe pen de aanslagen niet te pikken. Snelders en Van der Haar zijn deze week slachtoffers geweest van brandstichtingen in hun wo ningen. Ook burgemeester R. Barbé doet een beroep op de Terneuzense bevolking. In een open brief aan de Terneuzense bevolking roept hij de inwoners op contact op te nemen met de politie als ze tips of ideeën hebben die kunnen leiden tot het aanhouden van de daders. In de brief spreekt hij nogmaals zijn afschuw uit over de activi teiten met racistische tendensen en dat ook mensen in Terneuzen tot dit soort dingen in staat zijn. „Ik spreek nadrukkelijk mijn af keuring uit over de wijze waarop de daders van deze criminele activiteiten menen uiting te moeten geven aan hun ideeën." Directeur W. Koster van De Golfslag wil met de gemeente de mogelijkheden bekijken hoe de ongerustheid onder de leerlingen weg te nemen is. De Golfslag is een school waar veel buitenland se kinderen op zitten. „Naast het wegnemen van de ongerustheid denken we ook aan een stuk voorlichting. Je moet daar na tuurlijk wel heel voorzichtig mee omgaan omdat je met kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar te maken hebt. En je moet de boel natuurlijk niet aanwak keren." Directeur J. Snelders van de Stichting Welzijn verwacht dat de kaartenactie aanslaat. „Laten we proberen van deze negatieve zaak iets positiefs te maken. We vertrouwen de Terneuzense be volking. Ik denk dat in algemene zin de bevolking loyaal genoeg is om het beleid om vluchtelingen op te nemen te onderschrijven. Het gaat om een kleine groep of individu die dit probeert te on dermijnen. De kaartgn moeten worden gestuurd naar het ge meentehuis met de bedoeling de hal vol te hangen." Barbé doet een dringend beroep op de mensen, die verantwoorde lijk zijn voor de brandstichtin gen, hun activiteiten te staken. „Indien zij toch behoefte hebben zich te verzetten tegen de manier waarop in deze gemeente vluch telingenwerk ter hand wordt ge nomen, moeten zij dat in per soonlijke gesprekken duidelijk maken in plaats van dat te doen via allerlei verwerpelijke acties. Uiteraard hopen we dat deze betreurenswaardige gang van zaken onmiddellijk tot een einde komt." Barbé wijst er met nadruk op dat de politiemensen al het mo gelijke doen de zaak op te lossen. Wan onze verslaggever terneuzen - Het terugbrengen van het aantal gokkasten j een van de middelen om het groeiend aantal gokver- laafden in Zeeuws-Vlaanderen terug te dringen. Ier gemeente één speelautomatenhal met dertig kasten, laarvan maximaal de helft kansspelen. aal betaalt u voor aai uit eigen -ii van 0 27 cm Met bon. inlevering van deze bon i cafés één en in dorp- en Uithuizen, jeugdhonken en lansscholen (laagdrempelinge lichtingen) helemaal geen gok- asten die uitkeren. Hooguit drie behendigheidsspelen, h die richting moeten de acht lemeenten in Zeeuws-Vlaande- kr. het zoeken om de gokversla- |ng te beteugelen. Dit advies n het aanbod van gokkasten te «leren komt van een ambte- Ijkewerkgroep, waarin ook Jus- |tie, politie, maatschappelijk t en de ZCAD zitting heb- en. De werkgroep werd vorig it samengesteld na afloop van symposium in Terneuzen Ier gokverslaving, opgezet door let Zeeuws Consultatie Bureau par Alcohol en Drugs (ZCAD). tag toezicht pnaast is streng toezicht no- j meer politiecontrole, en mo- a spelers niet langer dan een baan een kast zitten. Gokver- (alden moeten geweerd wor- i De voorgestelde maatrege- i moeten volgens de werk- Mp vast komen te liggen in i verordening die in alle ge- Wen van kracht gaat wor- 1 De colleges van burgemees- P an wethouders van Zeeuws- panderen vergaderen donder- 16 juni over een modelveror- uniforme aanpak is volgens I'werkgroep nodig om enigs- Steep te krijgen op het sterk ®end aantal probleemgeval- 1 Naar schatting zijn er in Stvs-Vlaanderen 400 gokver- Irien. De voornaamste risico- Taap is de groep niet-werkende tens en mannen in de leeftijd tussen 12 en 35 jaar oud. Ken merkend voor de mensen in deze risico-groep is dat zij niet goed om kunnen gaan met sociale re laties. De werkgroep toont zich voor stander van een aanpak bij de bron om al in een vroegtijdig stadium actie te kunnen onder nemen. Gokproblemen onstaan vooral bij jongeren. Die moeten, volgens de werkgroep, met een uitgekiende voorlichtingscam pagne op scholen en jeugdhon ken weerhouden worden om de eerste stap naar de gokkast te zetten. „Te denken valt aan oe feningen gericht op het weer staan van groepsdruk, het geven van informatie over kansspelen en het doorzien van de machine via oefeningen in kansbereke ningen in het vak wiskunde." Er ligt ook een taak voor de politie. De politie kan door mid del van gerichte controles het illegaal gokken tegen gaan en toezien op het naleven van het voorgeschreven beleid in een ge meente. Is het kwaad al geschied dan hecht de werkgroep waarde aan het opzetten van een consul tatienetwerk van hulpverleners die te maken heb.ben met cliën ten die niet verwezen willen worden naar de verslavingszorg. Er moet een centrale registratie komen en een opvang voor al lochtone jongeren die gemakke lijk toegankelijk is. De werkgroep vindt ook dat er gewerkt moet worden aan de oprichting van een zelfhulpgroep voor gokverslaafden (Gamblers Anonymus) in Zeeuws-Vlaande ren. Het B en W-overleg be spreekt het huiswerk van de werkgroep morgen. Het zonnetje schijnt en dat willen we weten. In Terneuzen zet de kapster haar kapper- stoel buiten. Fris geknipt voor de zon. Ambtenaren flaneren in hemdsmouwen over de bou- levard. foto's camile schelstraete "onze verslaggever Weuzen - Het lijkt er niet op dat de treinstaking roet in het Fh,eeft gegooid van de feestvreugde van de eindexamen- Padaten. bet Cito, vanwege de IWaking, had besloten om de jtaamenuitslagen niet per f ®aar Per pakketdienst naar [molen te sturen, leek het er r °P dat de scholen de uitsla at op de tevo»ren aange- tijdstippen zouden «woordvoerder van de Petrus L 'Jsscholengemeenschap in r-eaen zegt: „Maanden gele- I"31 heeft het Cito globaal aangegeven wanneer wij de uit slagen te verwachten hadden. Dan volgt nog een keer een wat nadere aanduiding. Vandaag zou het per post arriveren. Dat ge beurde niet. Maar de enveloppe kwam een paar uur later met de koeriersdienst. Wij hadden de diploma-uitreiking voor morgen gepland. Dan is het even aanpo ten met de verdere verwerking van de Cito-gegevens, maar dat lukt ons zeker". ll29Ol"l490 J met zaterdag 18 [tuil 1994. verslaggever pvan Coten teuzen - Terneuzen is in 1 van de reeks aansla- ®et racistische tenden- fcSande Scheldestad is Itrcifme ondernemersvere- ktjZ Terneuzen noemt de PmeesenrgRn^eiTerPeliik king Z RdpBarbe roePt de Éti to L j de °gen en oren en zei g'stoa- K e«t commissie-ver- lfteieannSlagen afSChu" f' Sie'h de mensen die met de op- iftrs zinhlS g van asiel" Terneuzen alert blijft. Want de hulp van de inwoners is onont beerlijk." De raadsfracties zijn het roerend eens met de noodkreet van Bar bé. WD-raadslid W. de Zeeuw noemt de brandstichtingen een kwaad dat met wortel en tak uitgeroeid moet worden. J. van Mil (D66) vindt de aansla gen terroristische acties waar moeilijk vat op te krijgen is en W. van Walraven meent dat de aanslagen allang geen kwajon gens werk meer is. „Met de acties wordt heel bewust en heel opzet telijk geprobeerd mensen die zich in de Terneuzense gemeen schap verdienstelijk maken te intimideren. Ik kan me best voorstellen dat er paniek is, want je weet niet wie je voor je hebt. Maar als het effect van deze aanslagen is dat de bevol king duidelijk maakt niet ge diend te zijn van dergelijke praktijken krijgt dit wellicht toch een positieve wending." De Zeeuw, tevens leraar op scholengemeenschap Petrus Hondius, denkt erover de zaak binnen zijn klas aan de orde te stellen. „Wellicht weten de leer lingen iets. Ik stelde dezelfde vraag een aantal maanden gele den toen gebouwen werden be klad met racistische leuzen. Toen werd een aantal namen genoemd die ook op het Zelden- rustcollege circuleerden. Ik gaf die namen door aan de politie maar dat bleek een dood spoor te zijn." De raadsleden zijn flink ge schrokken van de brandstichting in de woning van collega-raads- lid E. Kerckhaert (PvdA). Kerck- haert weet niet waarom hij als doelwit is gekozen. Hij is niet actief in het vluchtelingenwerk of direct betrokken bij de asiel zoekers in het Roosevelthotel. „Als PvdA-gemeenteraadslid en lid van de commissie welzijn, spreek ik me wel eens uit over de minderhedenproblematiek." Zijn bezoek aan de open dag in het asielzoekerscentrum zou volgens hem een reden kunnen zijn. Dat was het eerste waaraan hij dacht toen hij de brand ontdekte. „Dat is het meest recente. Ik kwam daar als belangstellende." Fractiegenoot en wethouder A. Stahl-Hemelsoet verwacht geen slapeloze nachten. „Ik zal rustig slapen. Ik laat mijn leven niet dicteren door dit soort uitingen." Trouwens, het kan bij iedereen gebeuren. En dat is nu juist zo vervelend. Ik heb er geen idee van waarom dit juist in Terneu zen gebeurd. Ook de andere raadsleden weten niet waarom juist Terneuzen het decor is van racistische tenden sen. PvdA-kamerlid J. Lilipaly legt de relatie met het Vlaams Blok in Vlaanderen. „Terneuzen is in feite een grensplaats, niet zo ver verwijderd van Vlaande ren. Maar ik kan de relatie met het Vlaams Blok niet bewijzen noch beoordelen. Dat is een zaak van de politie." Lilipaly vindt het afschuwelijk wat er in Terneuzen gebeurd. „We zijn nu in een situatie be land die zich verder uitstrekt dan alleen minderheden. Het ge- WOENSDAG 15 JUNI 1994 DEEL Door onze redacteur Cees Maas ZIJN DAT de harde dijkenbouwers van weleer? De onverzettelijken, de basaltkoppen? De onbuigzame bu reaucraten van de staat-in-een-staat? De hoofdingenieur directeur van Rijkswaterstaat Zeeland houdt een gloedvol betoog voor een zaal vol zakelijke technocraten en andere waterstaatkundige ingenieurs, en achter zijn rug presen teert het dia-apparaat het ene gedicht van Oscar Wilde na het andere. Topman Saeijs vangt zijn toe komstig beleid over de Wes- terschelde in poëzie. „De eco logie en de economie met el kaar in harmonie brengen, dat is de opdracht. Allen moeten van de bron kunnen profite ren, ook onze kleinkinderen," hoort iedereen. En terwijl Saeijs dat zegt, le zen de aanwezigen in grote letters achter zijn rug: 'Nowa days people know the price of everything, and the value of nothing'. Een sarcastische wijsheid die vrij vertaald zegt dat veel mensen de wel prijs van alle dingen weten maar niet de waarde. Saeijs, van origine bioloog, die in Zeeland heeft meegeholpen aan de opmars van milieu mensen binnen de waterstaat, heeft zijn betoog geopend met een gedicht van P. A. de Gé- nestet, en spreekt kort maar emotioneel. De dia's flakkeren af en aan. Misschien zet Saeijs hier een trend, en gaan we dat vaker tegenkomen bij zulke bijeen komsten. Kan nooit verkeerd zijn in een harde wereld. En als dichters zich met de verantwoordelijkheid over het beheer van' de Schelde bezig houden, is er wellicht nog toe komst voor het milieu in de rivier. Iedereen klapt voor de spreker. Die kijkt van: zo...! Het dia-apparaat produceert zes gedichten, dan is het stil. De zevende dia bedankt de heer O. Wilde hartelijk en be leefd voor zijn bijdrage aan het toekomstige beheer, van de Westerschelde. Van onze verslaggever Middelburg - Een oud spookbeeld voor veel Zeeuwen doemt weer op: het Baalhoekanaal, een kanaal van Antwerpen door Oost-Zeeuws-Vlaanderen dat vervolgens bij Saeftinghe in de Westerschelde uitmondt. Gisteren deelde Rijkswaterstaat Zeeland tijdens een Westerschel- desymposium in Middelburg mee dat samen met de Belgen het onderzoek naar de haalbaarheid van het kanaal wordt heropend. Jaren geleden al werd het plan voor een Baalhoekkanaal door provinciale Staten woedend van tafel geveegd en zelfs uit het provinciale streekplan ge schrapt. Het kanaal zou de na tuur in Nederland teveel scha den vond men. Heden ten dage is burgemeester Kessen van Hulst, die onvervaard zijn stadje wil opstuwen in de vaart der volke ren, nog één van de weinige voorstanders, die er ook van tijd tot tijd publiekelijk nog op terug komt. En er heeft kennelijk een omme zwaai plaatsgevonden in de top van Rijkswaterstaat Zeeland, al viel gisteren tijdesn dat sympoi- sum ook te beluisteren dat het slechts pogingen zijn om de Bel gen te lijmen. Men wil immers met de Belgen in zee voor een schonere Westerschelde, en dan is het, opperden zegslieden, van Nederlandse zijde nooit verkeerd nog eens een onderzoek te laten houden, dat verplicht tenslotte nog tot niets. Een vertegenwoordiger van Zeeuwse Milieu Federatie was ook aanwezig. Hij zei niet tegen een nieuw onderzoek te zijn om dat dit wellicht een argument toevoegt aan de nadelen die te genstanders opnoemen. Saef tinghe zou in de grote boeggol ven van de containerschepen verdwijnen, is één punt van Zeeuwse kritiek. De aanbeveling voor een nieuw onderzoek komt van een Neder lands-Belgische studiegroep van 7 deskundigen die een studie heeft verricht naar het beste be heerssysteem van het Schelde- estuarium. Ecologie speelt een grote rol in de eindconclusies, maar zeker ook economische belangen. De komberging in de nauwe hals van de Schelde, altijd een pro bleem bij zeer hoge vloed (dat zelfs dijkdoorbraken in België heeft veroorzaakt) zou zeer wor den vergroot, zei de voorzitter van de studiegroep de watersta ter ir. Engel gisteren. Saeijs, de hoofdingenieur van Rijkswaterstaat Zeeland onder schreef die woorden. Biologe Postma van de rijksdienst vertel de dat het onderzoek zal hande len over de voor- en nadelen van een Baalhoekkanaal, maar dat ook de eventuele voordelige ef fecten op de benodigde diepte van de Westerschelde in de stu die worden meegenomen. Zoals bekend hechten de Belegen grote waarde aan een zeer diepe Schelde, voor de bereikbaarheid van hun grote handelshaven Antwerpen. Terneuzenaren houden hart vast Van onze correspondent Terneuzen- De drugoverlast in de binnenstad van Terneuzen dreigt volledig uit de hand te lopen. Bewoners willen voor eigen rechter gaan spelen en vragen de gemeente andermaal om maatregelen. vaar bestaat dat ook de andere kant kan escaleren. Want actie vraagt om een reactie. En dat moet op eèn breed vlak worden voorkomen." Lilipaly roept daarom op het hoofd koel te houden. „We moe ten alles op alles zetten de da ders in de kraag te grijpen. Enerzijds kan ik me voorstellen dat het om een kleine groep, om enkele mensen gaat. Anderzijds zie ik ook de mogelijkheid van een netwerk. En er is sprake van een zekere planning." Ook WD'er Te Veldhuis zegt dat alles op alles moet worden gezet om de daders op te sporen. „Ik roep de burgers in ieder geval op om ogen en oren open te houden om deze 'zwerende plek' uit de samenleving te snijden." m Het ingezette beleid heeft zelfs met de uitbreiding van Double Shot van twee tot acht mensen niet het gewenste effect. Inte gendeel. Er wordt openlijk ge deald, mensen worden geïntimi deerd en drugverslaafden wor den nu in Terneuzen met slaap zak en al gedumpt, aldus bewo ners. Met de zomermaanden voor de boeg houden de bewoners van de Donze Vissersstraat en omgeving Pastersbos hun hart vast. Gister avond tijdens de commissiever gadering algemeen bestuur pro beerde een afvaardiging van de bewoners de commissie te over tuigen van de ernst van de zaak. „De situatie is ernstiger gewor den. In de Donze Visserstraat zijn er drugspanden bijgekomen waar harddrugs worden gedeald. Er wordt nu openlijk gedeald. De dealers zijn gewapend en ais we iets zeggen over de overlast worden we met de dood be dreigd", aldus een woordvoer ster. Een bewoonster van een woning in de Dijkstraat vindt dat de gemeente met het dichtimmeren van leegstaande panden de buurt laat verpauperen. Bovendien staat ze toe dat er gedeald wordt vanuit onbewoonbaar verklaar de woningen. Het meest zitten de bewoners in over hun kinderen. Maar zelf zijn ze ook bang voor represailles, zo bleek gistera vond. Een moeder zei het zo: „Ze wor den gepest, er worden walkmans afgepakt en de kinderen komen met gevonden drugs thuis. Dit is levensgevaarlijk. Als je dan naar de politie stapt, zeggen ze: 'me vrouw, dan moet u maar verhui zen'. Als bijstandsmoeder heb ik niet te kiezen. Het is binnenstad of bomenbuurt. Ik zit gedwon gen tussen de drugs." ZIE OOK ZEELAND -C3 'Raad wil meer politie in uniform op straat'

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 13