Europa remt herstel Philips Akzo wil Nobel overnemen Enige hoop voor DAF-obligatiehouders Plan tot overname Zweeds concern verrast vakbonden en beursanalisten Staaldivisie Hoogovens komt uit rode cijfers' Protest tegen investeringen in kerncentrale o KORT Beter resultaat voor KLM Land van Ooit krabbelt op ondanks minder bezoekers DE STEM ECONOMIE Nieuwe reservering voor afstoten activiteiten Trustmaatschappij bereid tot procedure ECONOMIE KORT EMBER 1993 A4 VRIJDAG 5 NOVEMBER 1993 A5 geroorlog' Kenya heeft er gisteren genstanders vastbeslo- storten. Daarom heeft middelen te gebruiken ng van Moi werd dit op politiebureaus, die sai-stam een politiepost de eerste keer sinds de slag gepleegd werd. De itie in verband met de teerd. iekte boos ontkend dat zij en verklaarde grappend ssend moment uitstelt', en driftig gespeculeerd maandag in tranen een ham Palace verklaarde e-aanval was getroffen, kroonprins Charles van orig jaar belanden in de liteit VS n Afgevaardigden heeft tra politiemensen in te aatregelen in een plan n. Het Huis keurde drie handeling van verslaaf- een programma om de el te beperken, t scheppen van alterna- e gevangenis belanden, nvankelijk gevraagd om and. Uit opiniepeilingen en de criminaliteit een n Colombia uilen volgende week een g sluiten, alsmede enkele handel en de bestrijding s de nu nog bestaande toenadering volgt op de tussen de Latijnsameri- ezuela en Mexico) en de aarvan Suriname geasso- en opgepakt steren vier Nederlanders xtc-pillen wilden verko- 'e handelaren hun waar raatwaarde van de pillen tshebben bij een wegres- n eigenaar zou verwisse- dse dealers wisten in hun ie kwartier later alsnog erden al enige tijd in de it het om een bende. stide -uurs staking tegen de Aristide heeft het open- ig verlamd. Winkels en pers lieten zich niet zien; staking was opgeroepen ooruitgang en Progressie t tegen de terugkeer van president die twee jaar anvoerder van een aantal ingen eisen, evenals de "ent. 'irecteur kwijt rissen van de Surinaamse an directeur Henk Goed- ordat diens naam steeds e. Een advies van de raad egering naar verwachting heeft gisteren Uit protest ouden totdat er duidelijk- k. De bond wijst erop dat Leergeldaffaire zoals blijkt stitieel onderzoek. loordenaar akt jacht op een seriemoor- igdige rugzaktoeristen heeft i een stuk bos de resten van an 100 politiemensen, onder en, werken aan de zaak, die isje van 19 vermist raakten. ;eleden bij toeval in het leiding daarvan werd een e gebied, waar 14 maanden tse meisjes waren ontdekt, ïieuw skeletten gevonden, ktoeristen. foto ap Van onze redactie economie Eindhoven - De tegenvallen de economische ontwikkeling remt het herstel van Philips Electronics af. Toch slaagt het Eindhovense elektronica concern er langzaam maar zeker in om de resultaten te verbeteren en de schuldenlast te verminderen. Ook de kwaliteit van de winst verbetert volgens de financiële topman Dudley Eustace, die gis teren een toelichting gaf op de resultaten over het derde kwar taal. De omzet in de periode juli-sep- tember steeg in vergelijking met dezelfde periode van 1992 met 4 procent tot 14,1 miljard. Er kwam een nettowinst uit de bus van 133 miljoen tegen een ver lies van ƒ139 miljoen vorig jaar. Over de eerste negen maanden was de omzet met een kleine 41,4 miljard ongeveer gelijk. Als gevolg van de aanhoudend ongunstige economische situatie in Europa bleef het bedrijfsre sultaat met 1,6 miljard of 3,9 procent van de omzet op hetzelf de niveau als vorig 'jaar. Philips onthoudt zich van een prognose van de resultaten over heel 1993. Onder de huidige om standigheden is elke voorspel ling een slag in de lucht volgens Eustace. Dat de nettowinst uit de gewone bedrijfsuitoefening toch steeg van 102 miljoen naar 353 miljoen was te danken aan lage re financieringslasten - schuld en rentelasten zijn aanzienlijk verminderd - en een lagere be lastingdruk. Inclusief de bijzon dere bate van 1,1 miljard uit de verkoop van het belang van 35 procent in Matsushita schoot de nettowinst zelfs omhoog van 102 miljoen naar bijna 1,5 miljard. Eustace gaf toe dat de verbete ring van het resultaat voorname lijk te danken is aan de lagere financiële lasten, maar hij teken de daarbij aan dat de kwaliteit van de winst uit de gewone be drijfsuitoefening aanzienlijk is verbeterd. Vorig jaar werd die nog opgefleurd door enkele mee vallers, zoals de boekwinst op de verkoop van een kantoor in Pa rijs. Dat het nog steeds beter moet staat voor Eustace buiten kijf. Met name in'Europa zitten de omstandigheden echter niet mee. „Wij mogen blij zijn met onze wereldwijde spreiding", aldus Eustace. „Als we alleen van Eu ropa afhankelijk waren, zou het echt rampzalig zijn". Een verbetering van de situatie in Europa voorziet Eustace in de eerste twaalf maanden niet. Phi lips verwacht daarom dat verde re keuzes onvermijdelijk zijn. Om verliezen als gevolg van de beëindiging van activiteiten op te vangen heeft het concern ƒ400 miljoen gereserveerd. Dat bedrag is afkomstig van een meevaller als gevolg van een aandelenemissie van muziek dochter PolyGram. Vrijwel alle produktsectoren van Philips hebben te lijden van de teruggang in Europa, waar Phi lips zo'n 60 procent van zijn omzet boekt. Harde klappen val len met name in Duitsland bij de deelneming Grundig en de divi sie Communicatiesystemen. Philips heeft gisteren geen hel derheid verschaft over de sale- and-lease-back transactie met de Rabobank. Volgens Eustace is een vertrouwelijke transactie. Hij stelt dat het niet om de verkoop van de 'economische waarde van de patenten' maar om de 'rechten op kennis'. Na afloop van de contractperio de van tien jaar verkoopt de Rabobank de rechten voor een 'onbeduidend' bedrag terug aan Philips. Het concern krijgt van de Rabobank in januari 'enkele honderden miljoenen guldens'. Philips kan daarmee zijn zwakke balanspositie wat versterken. Van onze redactie economie Arnhem/Stockholm - Akzo wil het Zweedse concern Nobel Industrier overnemen. Het Arnhemse chemiecon cern sprak gisteren van samengaan. Maar volgens beleg gingsanalisten gaat het eerder om een overname van het veel kleinere Nobel. De summiere mededeling kwam als een volslagen verrassing voor beursanalisten en vakbonden. Nadat bestuurder B. Roodhuizen van de Industriebond FNV giste rochtend door Akzo op de hoog te was gesteld, heeft hij het chemieconcern onmiddelijk per fax gevraagd om spoedoverleg. De bond was nog niet in staat te reageren op de voorgenomen fu sie. Ook de Zweedse vakbonden wisten gisterochtend nog van niets. Op de Amsterdamse effecten beurs sprong de koers van het Akzo-aandeel meteen na de be kendmaking met ƒ5,30 naar 199,50. De handel in Akzo was in verband met de mededeling een half uur later begonnen. Een dag eerder won het aandeel Ak zo na de publicatie van de cijfers over het laatste kwartaal al bijna veertien gulden. Zowel Akzo als Nobel wilde geen nadere informatie verstrek ken. In Arnhem beperkte men zich tot de mededeling dat de twee partijen 'in gesprek' zijn over 'een al dan niet samengaan van de twee concerns'. Akzo rea geerde met die bekendmaking op speculaties over een fusie op de Zweedse televisie. Nobel wilde wel kwijt dat er maandag 'na dere mededelingen worden ge daan'. Tot dat moment blijft er ook een stop op de handel in Nobel-aandelen. Nobel Industrier behaalde afge lopen jaar een omzet van omge rekend 5 miljard en een winst van 457 miljoen. Akzo verdien de in 1992 646 miljoen op een omzet van 16,8 miljard. Nobel bestaat uit verschillende werkmaatschappijen die actief zijn in onder meer de papierche- mie, coatings, industrieproduk- ten, biotechnologie en wasmid delen. Akzo produceert lakken, medicijnen, vezels en andere chemische produkten. Bij Nobel werken rond 20.000 mensen, bij Akzo 61.600. Nobel Industrier raakte twee jaar geleden zwaar in de finan ciële problemen en werd overge nomen door Nordbanken, een van de belangrijkste schuld eisers, dat er omgerekend 1,55 miljard in stak. De Zweedse staat, voor 71 procent eigenaar van Nordbanken, droeg twee miljard kroon 466 miljoen) bij aan de reddingsoperatie. Akzo richt zich al jaren op het verminderen van het belang van produkten die onderhevig zijn aan hevige prijsconcurrentie. Bulkchemie en de min of meer eenvoudige typen chemische ve zels zijn in dat kader naar de achtergrond gedrongen. De che mische specialiteiten zijn een grote rol gaan spelen. Als de overname doorgaat, wordt Akzo de grootste producent van coa tings. 'VS stop Temelin' laten Oostenrijkse actievoerders van de milieubeweging Global 2000 weten. Zij hingen gisteren een spandoek op aan de Amerikaanse ambassade in Wenen. De milieu-activisten willen dat Amerika niet investeert in een kerncentrale in Temelin, een Tsjechische plaats op 60 kilometer van de Oostenrijkse grens. foto epa Amsterdam (anp) - De KLM heeft in het tweede kwartaal van het boekjaar 1993/94 een hogere nettowinst laten zien. Het resultaat na belas ting steeg van f 170 miljoen naar f 204 miljoen, heeft het bedrijf donderdag bekend gemaakt. De winst per aan deel steeg van f 3,17 tot f 3,82. De Amsterdamse effectenbeurs reageerde positief op de cijfers. De koers van het aandeel steeg met f 1,40 tot f 43,30. Welis waar verwacht de luchtvaart maatschappij een 'duidelijk verlies' in de tweede helft van het boekjaar, maar dankzij de afspraken over de pensioenpre mies met de vakbonden - KLM betaalt over een bepaalde pe riode geen pensioenpremies - wordt er voor het hele jaar een 'licht positief eindresultaat verwacht, In de eerste helft van 1993/94 (april tot en met september) kon de nettowinst stijgen tot f 245 miljoen. In dezelfde perio de van 1992/93 bedroeg de net towinst f 208 miljoen. Het concern, dat momenteel met enkele Europese lucht vaartpartners onderhandelt over een fusie, verwacht dat het saldo van bedrijfsinkomsten en -lasten (bedrijfsresultaat) in vergelijking met het afgelopen boekjaar 1992/93 een verbete ring zal laten zien. Ook het aandeel in het resultaat van minderheidsdeelnemingen is beter dan vorig jaar, zo meldt de luchtvaartonderneming. KLM heeft nog steeds last van de prijsconcurrentie. Welis waar groeide het vervoer van passagiers en vracht met twin tig procent in de tweede perio de, maar de gemiddelde op brengst ging met negen procent omlaag. Ten opzichte van de zelfde periode van vorig jaar zijn de inkomsten uit vervoer in guldens met vijf procent toege nomen. In de eerste zes maan den van 1993/94 stegen de ver- voersinkomsten met een pro cent. De salarissen en sociale lasten daalden in het tweede kwartaal met f 26 miljoen tot f 574 miljoen. In de salariskosten is een voordelig effect opgenomen van per saldo f 60 miljoen als gevolg van de gemaakte pen sioenpremie-afspraken. Het eigen vermogen van KLM kan in de tweede helft van het lopende boekjaar een bedrag van f 155 miljoen tegemoet zien als gevolg van de afspraak tus sen de KLM en vliegend perso neel om het overschot bij het pensioenfonds over te hevelen. Aan het eind van het tweede kwartaal is het eigen vermogen van de luchtvaartonderneming op 22 procent uitgekomen. Eind maart 1993 bedroeg dat percentage twintig. •De Koudwals 21 die Hoogovens gebruikt bij het uitwalsen van platen. foto anp Beverwijk - Het ziet ernaar uit dat de staaldivisie van Hoogovens over de tweede helft van dit jaar weer winst zal boeken, heeft topman M.C. van Veen donderdag verklaard. In de eerste helft van het jaar was er nog een verlies uit gewone bedrijfsuitoefening van f 70 miljoen. Hoogovens kondigde verder aan nieuwe gewone aandelen uit te zullen geven voor een bedrag van circa f 300 miljoen. De voor waarden van de emissie staan nog niet vast. Daarover wordt later deze maand een beslissing genomen. Op de Amsterdamse effectenbeurs circuleerden al enige tijd geruchten over een emissie. Van Veen schrijft de verbetering van de resultaten in de staaldivi sie toe aan kostenbesparingen bi] het staalbedrijf in IJmuiden, het hoge niveau van afleveringen van halffabrikaten, vooral bui len Europa, en doorgevoerde prijsverhogingen. De resultaten van de divisie aluminium zullen over de tweede helft van het jaar op het niveau liggen van het eerste halfjaar, toen f 128 mil joen werd verloren. Voor Hoogovens als geheel be vestigde Van Veen de in augus- 'us uitgesproken verwachting bat het verlies uit gewone be drijfsuitoefening verder zal af nemen. In het eerste halfjaar was er een nettoverlies van f 164 triljoen. De ontwikkeling van de kasstroom is zodanig dat een begin kan worden gemaakt met vermindering van de aanzienlij ke schuldenlast, aldus Van Veen aansluitend op het jaarlijkse be drijfsbezoek van de pers aan Hoogovens. De vakbond Unie BLHP is blij met de relatief gunstige cijfers. Voor de bond is het echter nu de vraag of de geplande uitbeste ding van activiteiten nog nodig is. De bond doelt op de eind september aangekondigde afsto ting van een aantal niet-kernac- tiviteiten, waarbij 1.400 werkne mers zijn betrokken. Het betreft uitvoerende onderhoudsactivi- teiten van het staalbedrijf. Bestuurder A. van der Molen; „We willen een toekomstvisie compleet met een onderbouwing van de cijfers en ook gegevens over personeelsbezetting, voor dat het personeelsbestand verder wordt uitgehold". De Unie BLHP zal vooralsnog dan ook niet meepraten over een sociaal plan voor die uitbesteding. „We wachten de winstontwikkeling in 1994 liever af." Van onze redactie economie Amsterdam - De obligatiehouders van de failliete DAF NV mogen wat meer hoop koesteren een deel van hun geld terug te zien. De Nederlandse Trust Maatschappij (NTM) - de instelling die voor hun belangen dient op te komen - blijkt bereid een gerechtelijke procedure te beginnen om af te dwingen dat de obligatiehouders meedelen in de inder tijd door de onderneming aan de banken verstrekte zekerheden. De NTM, zo werd gisteren duidelijk bij de vergadering van de DAF-obligatiehouders, stelt zich op het standpunt dat de zekerhe den van het gehele DAF-concern naar even redigheid (pari passu) aan de obligatiehou ders ten goede komen. De curatoren van DAF en de banken zijn van mening dat de obligatiehouders alleen aanspraak kunnen maken op de door DAF NV verstrekte zeker heden en niet op die van de dochtermaat schappijen van DAF. De zekerheden van de overkoepelende holding vormen niet veel meer dan een lege dop. De NTM was het aanvankelijk eens met de zienswijze van curatoren en banken, maar blijkt van mening te zijn veranderd. Als de trustakte wordt gelezen in samenhang met het emissie-prospectus dan volgt volgens de NTM uit de overeenkomst dat de obligatie houders ook delen in de zekerheden van de dochtermaatschappijen. De trustmaatschap pij weet zich gesterkt door juridisch advies van prof. mr. S. Kortmann en prof. mr. W. van der Grinten. Volgens de advocaat van de NTM, mr. W. Jongepier, zal de trustmaatschappij in eerste instantie in overleg treden met Ofasec, de door ABN Amro voorgezeten stichting die zich namens de participanten bezig houdt met het uitwinnen en uitdelen van de zeker heden. „Als we niet met Ofasec tot een regeling kunnen komen, dan is een procedu re onvermijdelijk," was mr. F. Deijs van de NTM duidelijk. Naar gisteren bekend werd heeft de NTM in mei ten laste van Ofasec beslag laten leggen bij ABN Amro, om te voorkomen dat Ofasec zou overgaan tot uitdeling van de zekerhe den zonder rekening te houden met de belangen van de obligatiehouders. Het be slag is vorige week opgeheven in ruil voor een bankgarantie van 70,5 miljoen, zijnde het deel (17 procent) van de reeds uitgewon nen zekerheden 414 miljoen) waar de obligatiehouders recht op zouden hebben. Voor de NTM is eenzelfde percentage gere serveerd van zowel het aandelenbelang van Ofasec in de 'nieuwe' DAF Trucks NV als een lening aan het nieuwe bedrijf, beiden met een waarde van 45 miljoen. De verwachte totaalopbrengst van de zeker heden moet een kleine 200 miljoen hoger uitkomen op 700 miljoen. De banken heb ben vorderingen ingediend voor ongeveer 770 miljoen. De NTM vordert namens de obligatiehouders 158 miljoen, zijnde de obligatielening plus rente. Op basis van de verwachte opbrengst van 700 miljoen bij een totaal aan vorderingen van 928 miljoen zou voor de obligatiehouders ƒ119 miljoen resteren. De armlastige NTM vroeg de obligatiehou ders gisteren 'in overweging te nemen' de trustmaatschappij te steunen met een bijdra ge van in totaal 500.000 aan gemaakte en nog te maken kosten in verband met gerech telijke stappen. Van de zijde van de vereniging van DAF- obligatiehouders onder leiding van de Ame rikaan Gary Klesch hoeft de NTM geen gulden te verwachten. De vereniging vindt dat NTM 'heeft zitten slapen'. „Als de trus tee in 1992 had opgelet, had ze toen actie moeten ondernemen en de kosten bij DAF kunnen declareren," stelde advocaat A. Leij- ten namens de vereniging. Klesch wilde gisteren nog geen mededelin gen doen over de procedures die de vereni ging in petto heeft naar aanleiding van de getuigenverhoren. Zijn vereniging beslist daarover in de loop van deze maand. „We hebben vandaag goed nieuws en gewel dig nieuws gehoord," vatte hij samen. „Het goede nieuws is dat de NTM actie onder neemt om de opbrengst voor de obligatie houders te maximaliseren." Beter nog was dat de NTM volgens hem had aangetoond geen actie te hebben ondernomen tot giste ren en dat de trustmaatschappij het prospec tus als misleidend beschouwt. Dat biedt de vereniging eventueel mogelijkheden voor twee procedures: een tegen de NTM wegens het negeren van de belangen van de obliga tiehouders en tegen ABN Amro als samen steller van het (misleidende) prospectus bij uitgifte van de obligatielening. Mogelijk blaasjesziekte in Alphen Alphen - Op een varkensbedrijf in Alphen worden vandaag ongeveer 850 varkens gedood en vernietigd. De dieren worden uit voorzorg 'geruimd', omdat zij mogelijk zijn besmet met blaasjesziekte. De Nederlandse varkenshouderij heeft begin dit jaar miljoenen guldens schade geleden door deze ziekte. Het beleid van de overheid is er op gericht de niet voor de mens, maar wel voor varkens besmettelijke ziekte zo snel mogelijk de kop in te drukken. Dat is nodig om te voorkomen dat de uitvoer van varkens uit ons land of gedeelten daarvan wordt verboden. Om eventuele verspreiding van de besmetting te voorkomen heeft het ministerie in een straal van ongeveer acht kilometer rond het betrokken bedrijf een verbod op het vervoer van varkens ingesteld. Sinds 1 augustus vindt op alle varkensbedrij ven in ons land bloedonderzoek plaats naar blaasjesziekte. Rodamco emitteert voor f 175 miljoen Rotterdam - Rodamco, het internationale onroerend-goedfonds van de Robeco-Groep met een totaal beheerd vermogen van f 9 miljard, gaat voor f 175 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Over deze onderhandse emissie is overeenstemming bereikt met enkele vooraanstaande Nederlandse institutionele beleggers, aldus Rodamco. Het gaat om ruim drie miljoen aandelen, die in de loop van volgende week worden uitgegeven tegen een koers van f 57,50 per stuk. Deze koers is 11 procent hoger dan de laatst bekendgemaakte intrinsieke waarde per aandeel van f 51,78 per 31 augustus jl en ongeveer 2 procent lager dan de gemiddelde beurskoers over de afgelopen weken van circa f 58,50. De directie van Rodamco wil de opbrengsten van deze emissie gebruiken voor een uitbreiding van de onroerend-goedbelangen in de divisie Rodamco Pacific, met name in Zuidoost-Azië. Rusland paait IMF Moskou - Rusland treft een aantal maatregelen om het Interna tionale Monetaire Fonds (IMF) zover te krijgen dat het een krediet van 1,5 miljard dollar overmaakt. Het IMF houdt het geld, het tweede deel van een krediet van in totaal drie miljard dollar, vast omdat Rusland zijn belofte om minder uit te geven en de inflatie te beteugelen niet nakomt. Om aan het IMF tegemoet te komen zal Rusland vanaf 1 januari de heffingen op zijn export verminderen en alle importheffingen afschaffen. Verder wordt er naar gestreefd de maandelijkse inflatie te verlagen tot vijftien procent in januari en tot twee a vijf procent aan het eind van volgend jaar. In september stegen de prijzen nog met 21 procent. Bijna verdubbeling kwartaalwinst BP Londen - De winst van het olieconcern British Petroleum (BP) is in het derde kwartaal gestegen van 172 miljoen tot 332 miljoen pond sterling (f 933 miljoen). Er was een winst verwacht van tussen de 227 miljoen en 250 miljoen pond. De winst van BP werd onder meer opgekrikt door veranderingen in de belastingwetgeving. Zo is per 1 juli de heffing op de produktie in bestaande olievelden verlaagd van 75 tot 50 procent en die op de winning van olie in nieuwe velden afgeschaft. BP had enige tijd geleden voor de heffingen al geld opzij gezet. Dat geld is nu vrijgekomen. Bedrijf failliet verklaard na computerfout Maastricht - Eén van de drie werkmaatschappijen van de holding Diederen bv in Geleen is donderdag door een computer- fout failliet verklaard door de rechtbank in Maastricht. De bedrijfsvereniging bouwnijverheid en de fiscus hadden nog een paar ton te vorderen van aannemersbedrijf Jan Diederen bv (45 werknemers) en vroegen vanwege het uitblijven van de betaling van deze schuld het faillissement aan. Dat werd bij verstek verleend. Directeur Diederen was niet verschenen omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat de betaling van de openstaan de schuld al was overgemaakt. Later bleek dat dit door een computerfout niet gebeurd was. Een woordvoerder van de faillissementskamer van de rechtbank deelde mee dat voor zover bekend niet eerder een bedrijf failliet is verklaard op grond van een computerfout. Al snel na het uitspreken van het faillissement was bericht binnengekomen dat het ten onrechte failliet verklaarde bedrijf tegen het vonnis van de rechtbank verzet heeft aangetekend. De faillissementskamer behandelt dit beroep volgende week donderdag. Uni-Invest bereidt emissie voor Amsterdam - Om een aantal recente overnemingen en aankopen en toekomstige transacties te financieren is het vastgoedfonds Uni-Invest van plan begin 1994 nieuwe aandelen uit te geven. De directie denkt hierbij minimaal aan f 30 miljoen en maximaal aan f 100 miljoen. Zojuist is Cominvest Nederland Groep overgenomen. Met deze overneming is f 70 miljoen gemoeid. Door de transactie is de onroerend-goedportefeuille van Uni-Invest gegroeid tot f 600 miljoen. Uni-Invest is voorts in onderhandeling met enkele privé onroerend-goedmaatschappijen. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 1994 enige overnemingen zullen plaatsvin den. 60 ex-DAF-fers weer ontslagen Eindhoven - Van de ontslagen DAF-werknemers die vrij snel weer een baan hadden, zijn er inmiddels 65 voor een tweede keer ontslagen. In verreweg de meeste gevallen ging het om ontslagen wegens faillissementen en reorganisaties. Dat heeft directeur ir. C. Hoefnagel van Arbeidsvoorziening in Zuidoost- Brabant gisteren gezegd. Het cijfer is volgens hem kenmerkend voor de moeilijke economische omstandigheden waaronder het DAF Bemidde lingsproject de afgelopen acht maanden heeft gewerkt. Het project is afgelopen maandag formeel beëindigd. Van de 1420 ontslagen DAF-werknemers uit de regio Zuidoost-Brabant zijn er bijna 800 weer aan het werk (55 procent). Ruim 390 ex-DAF-werknemers (27 procent) uit de regio zijn nog op zoek naar een nieuwe baan. Van onze verslaggever Drunen - Een jaar na het dreigende faillissement is kasteel park Land van Ooit in Drunen weer opgekrabbeld. „We hebben voldaan aan alle afspraken die eind vorig jaar gemaakt zijn", zegt directeur Mare Taminiau. Goed was het afgelopen seizoen zeker niet. Het bezoekersaantal bleef steken op 310.000. Net on der de begroting, die op 318.000 was gesteld. Daarmee kwamen 72.000 men sen minder dan in het vorige seizoen. Toch is Taminiau niet ontevreden. „We wisten dat het een moeilijk jaar zou worden." Met een qua bezoekersaantal op nieuw bijgestelde begroting, maar met ruimte voor nieuwe investeringen, is de financiering voor volgend seizoen zeker ge steld. Vorig jaar balanceerde Land van Ooit op de rand van de afgrond nadat financier MKB Invest ments, een dochter van de ING- bank, liet weten af te willen van het theaterpark. Slechts met de grootste moeite kon het park van de ondergang worden gered. Zo trok een ridder van Ooit langs de filialen naar de hoofdvestiging van de bank in Amsterdam. Het park kreeg veel publiciteit. De effecten die dat met zich meebracht, werkten afgelopen seizoen in negatieve zin door, aldus Taminiau. „We hebben een aarzeling bespeurd bij het pu bliek." De begroting voor komend sei zoen sluit bij 289.000 bezoekers. Omdat de inkomsten uit andere bronnen stijgen, is er ruimte voor investeringen in nieuwe at tracties. Taminiau kan nog niet zeggen welke dat zijn.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 5