'Hongerwinter dreigt in Bosnië' Akzc President Italië slaat alarm: complot tegen de republiek Onderzoek naar mogelijke Israëlische spion in top van PLO Pauze in de gevechten Golf van aanslagen op Turkse doelen in West-Europa Plan tot ovf EG vreest voor hervatting gevechten na afbreken geheim overleg 'Staaldivisie komt uit ro< DE STEM BUITENLAND Bloed BUITENLAND KORT de stem ii VRIJDAG 5 NOVEMBER 1993 A4 Tunis (ap) - De veiligheids dienst van de PLO stelt een onderzoek in naar mogelijke infiltratie van een Israëlische spion in de hoogste regionen van de organisatie. De arrestatie van een medewer ker van Hakam Balawi, 'ambas sadeur' van de PLO in Tunis, werd dinsdag door Palestijnse bronnen aanvankelijk in ver band gebracht met een complot om PLO-leider Yasir Arafat te vermoorden. In werkelijkheid zou de arrestant, Adnan Yassen, echter verdacht worden van spionage voor de Israëlische ge heime dienst Mossad. Als de verdenking wordt be waarheid, zou dat een gevoelige klap betekenen voor de PLO-lei- der, die vanwege zijn vredesak koord met Israël toch al zwaar onder druk staat van kritische Palestijnen. Yassen werd dinsdag door Tune sische autoriteiten inderdaad aangehouden op verdenking van spionage, hebben bronnen in Tu nis bekendgemaakt. Na zijn aan houding zou de politie in ver schillende PLO-kantoren afluis terapparatuur hebben geYonden. Een van de kantoren werd ge bruikt door Mahmoud Abbas, een naaste medewerker van Arafat die deel uitmaakt van het Uitvoerend Comité van de PLO. Abbas heeft de onderhandelin gen over het autonomie-akkoord met Israël gevoerd en het ak koord op 13 september in Was hington getekend. Yassen was op het PLO-hoofd- kwartier in Tunis belast met ad ministratie en logistiek en be heerde inlichtingenrapporten en ander gevoelig materiaal. „Hij wist meer van de PLO dan ik," zei een medewerker van Arafat die anoniem wilde blijven. „Als hij ze alles verteld heeft wat hij wist, liggen we nu open en bloot voor de ogen van de Mossad." Yassen is afkomstig uit Al-Safi- riya, een dorp bij Jaffa in Israël, waar nog familieleden van hem zouden wonen. Hij trad na de oorlog van 1967 toe tot de PLO en verhuisde in 1971 naar Tunis. Toen de PLO in 1982 uit Liba non werd verdreven en zijn hoofdkwartier naar Tunis ver plaatste, werd Yassen belast met het kopen en huren van kantoren en woningen voor de PLO-lei- ders. Yassen is volgens zegslieden door de Tunesische autoriteiten overgedragen aan de PLO, die een eigen veiligheidsapparaat heeft dat in Tunesië mag opere ren. Ook de gegevens van het Tunesische politieonderzoek zijn aan de organisatie overhandigd. Arafat heeft een commissie in het leven geroepen om de spio- nage-affaire te onderzoeken. Zijn mede-voorzitter is Abdullah Franji, lid van het centraal co mité van Arafats groep Fatah en vertegenwoordiger van de PLO in Bonn. Tunesische bronnen zeiden dat een Westerse inlichtingendienst, waarschijnlijk de Duitse, Tune sië op het spoor van Yassen had gezet. Volgens de bronnen wis ten Duitse agenten dat Yassen drie jaar geleden tijdens een be zoek aan Duitsland door de Mos sad was geronseld. De Mossad heeft in het verleden talloze malen in de PLO geïnfil treerd in een vergeefse poging Arafat uit te schakelen. Meestal werden PLO-leden door middel van een of andere vorm van chantage tot spionage gedwon gen. In de jaren zeventig hebben de Israëliërs in Europa en het Midden-Oosten verschillende vooraanstaande Palestijnen ver moord. Genève - Er dreigt een hongerwinter voor de bevolking van Bosnië en in het bijzonder die van de hoofdstad Sarajevo. Er is nauwelijks gas, water, elektra en brand stof. Dat zegt CDA-Europarlementa- riër Arie Oostlander na een vier daags bezoek aan Bosnië. Ook EG-bemiddelaar Lord Owen waarschuwde gisteren voor een 'humanitaire ramp' indien de strijdende in Bosnië-Herzego- wina niet snel tot een vergelijk komen. Oostlander heeft gisteren EG- commissaris Van den Broek ge vraagd zich in te zetten voor de levering van de noodzakelijke levensbehoeften aan Bosnië. Vol gens Oostlander leidt het ontbre ken van de meest elementaire benodigdheden 'tot een honger- VERVOLG VAN VOORPAGINA Over de Nederlandse manier van bloedinzameling stelt prof. Rui tenberg dat de Nederlandse zie kenhuizen - de afnemers van bloedprodukten - bindende af spraken hebben met de 22 bloed banken. Daar komt geen illegale leverancier tussen. v Onze correspondent in Rome meldt dat na Frankrijk en Duits land ook in Italië een schandaal is losgebartsen rond besmet bloed. Volgens een rapport dat de vak centrale CGIL en een organisatie van patiënten aan de rechtbank van Napels hebben overhandigd, heeft het ministerie van Volksge zondheid de controle op bloed voor transfusies jarenlang be wust achterwege gelaten. Daar door zouden 3022 mensen het aids-veroorzakende hiv-virus hebben opgelopen en zijn er 15.000 getroffen door geelzucht. De voornaamste beschuldigde is prof. Duilio Poggiolini, de voor malige directeur-generaal van de afdeling medicijnen van het mi nisterie. Poggiolini verwierf vorige maand al eem trieste vermaard heid als de ontvanger van een recordbedrag van 300 miljoen gulden aan steekpenningen. Hij wordt ervan beschuldigd, in ruil daarvoor veel te hoge prijzen voor medicijnen te hebben vast gesteld en honderden nutteloze - en volgens de CGIL zelfs scha delijke- medicamenten in het ziekenfonds te hebben laten op nemen. Hij zou bovendien de invoering van de anti-aids test op transfu- siebloed in 1986 een jaar lang hebben tegengehouden. winter die te vergelijken is met die vban '44-'45 in Nederland'. De politicus vreest dat de VN- troepen door deze situatie steeds meer gevaar lopen, omdat de bevolking zich in barre tijden gewapenderhand van voedsel zal willen voorzien. Overvallen op hulpkonvoois behoren dan tot de mogelijkheden, aldus Oostlan der. De Britse Lord Owen bekriti seerde gisteren de Kroatische president Franjo Tudjman, die gedeeltelijk verantwoordelijk zou zijn voor het mislukken van geheime besprekingen in Noor wegen. Tudjman kwam deze week met een nieuw vredesini tiatief dat voorziet in autonomie voor de Serviërs in Kroatië, maar niet in onafhankelijkheid. „Ik geloof dat het moment onge lukkig was gezien de gesprekken in Noorwegen," aldus Owen, die werd vergezeld door Geert Ah- rens, een Duitse diplomaat die namens Owen de geheime be sprekingen voorzat. Beide be middelaars toonden zich uiter mate teleurgesteld over het af breken van de onderhandelin gen. Meningsverschillen „Het gevaar dat het tot her nieuwde oorlogshandelingen komt, is groot," aldus Ahrens. Hij zei dat in Noorwegen alleen was gesproken over een staakt- het-vuren op de korte termijn, terwijl zorgwldig was gemeden een oplossing voor de lange ter mijn ter discussie te stellen. Een soldaat van de Somalische krijgsheer Aidid rookt een sigaretje tijdens een pauze in de gevechten tegen de VN-troepenmacht in de Somalische hoofdstad Mogadishu. De Verenigde Naties maakten gisteren bekend van 29 november tot en met 1 december een grote internationale conferentie te zullen houden om na te gaan hoe de humanitaire hulpverlening in Somalië verloopt. foto ap Frankfurt (rtr/afp) - In ver scheidene Westeuropese lan den hebben Kurden gisteren aanslagen gepleegd op Turk se doelen. Daarbij kwam in Duitsland een Turk om het leven. Gewelddadige protes ten van de Kurden waren er ook in Groot-Brittannië, De nemarken, Zwitserland en Oostenrijk. Het enige slachtoffer viel bij een aanslag op een Turks restaurant in het Wiesbaden. In Frankfurt waren twee Turkse banken en een kantoor van een luchtvaart maatschappij kort na elkaar het doelwit van benzinebommen, waarbij aanzienlijke schade werd aangericht. Twee verdach ten zijn gearresteerd. De Berlijnse politie meldde ook aanslagen op een Turkse bank, een reisbureau en een radiozen der in twintig minuten tijd. De autoriteiten spreken over een ge coördineerde actie van de Kur- distaanse Arbeiderspartij (PKK), die in Turkije voor de onafhan kelijkheid strijdt. Ook in Düssel- dorf en Keulen werden Turkse instellingen bekogeld met molo tovcocktails. Een beginnende brand in Düsseldorf kon door de brandweer worden gedoofd. Ongeveer dertig Kurden demon streerden in Den Haag voor het Vredespaleis tegen aanvallen van het Turkse leger op Kurdi- sche. Volgens de betogers zijn de afgelopen weken driehonderd mensen om het leven gekomen door het geweld van het Turkse leger. De demonstranten willen dat de Nederland en de Navo de wapenleveranties aan Turkije onmiddellijk stopzetten. Demonstranten in Londen gooi den benzinebommen naar Turk se instellingen, waaronder een bank, de Turkse ambassade en een kantoor van een luchtvaart maatschappij. Bij de aanslag op de bank raakten vijf mensen gewond, aldus de politie. Alle aanslagen hadden plaats binnen een tijdsbestek van vijf minuten. In Zwitserland in Bern voerden Kurden eveneens aanvallen uit op Turkse instellingen. Hierbij vielen geen gewonden en de schade was miniem, aldus de Zwitserse radio. Een pamflet werd gevonden buiten de Turkse ambassade van Bern waarin ge protesteerd werd tegen 'de geno cide die de Turkse staat uitvoert tegen het Kurdische volk'. Ook in Basel en Zurich werden aan vallen uitgevoerd. In Zürich werd een van de zeven belagers van een Turks reisbureau gear resteerd. In Brussel sleepte de politie een dertigtal Kurdische demonstran ten weg die zich voor het kan toor van de Europese Commissie had geïnstalleerd. In de Deense hoofdstad Kopenhagen werden twee Turkse instellingen beko geld met benzinebommen en ste nen. Een groep Kurden, onder wie vrouwen en kinderen, demon streerde vreedzaam in Noorwe gen voor de Turkse ambassade. Ze betuigden steun aan de PKK, die in Turkije verboden is sinds het in 1984 de wapens oppakte tegen het Turkse leger. Sinds dien zijn zeker 10.000 mensen om het leven gekomen. 'Kenya op drempel van burgeroorlog' Nairobi - President Daniel arap Moi van Kenya heeft er gisteren voor gewaarschuwd dat zijn politieke tegenstanders vastbeslo ten zijn het land in een burgeroorlog te storten. Daarom heeft hij de politie de bevoegdheid gegeven alle middelen te gebruiken om anarchie te voorkomen. De regering van Moi werd dit weekend opgeschrikt door drie aanslagen op politiebureaus, die vier mensen het leven kostten. Vorige maand vielen strijders van de Masai-stam een politiepost in de buurt van Nairobi aan. Het was de eerste keer sinds de onafhankelijkheid in 1963 dat zo'n aanslag gepleegd werd. De plaatselijke media meldden dat de politie in verband met de recente aanslagen 98 mensen had gearresteerd. Prinses Diana ontkent eetziekte Londen - Prinses Diana heeft gisteren boos ontkend dat zij opnieuw lijdt aan de eetziekte boulimie en verklaarde grappend dat zij haar 'zenuwinstorting tot een passend moment uitstelt'. In de Britse pers was de afgelopen dagen driftig gespeculeerd over Diana's geestestoestand sinds zij maandag in tranen een officiële bijeenkomst verliet. Buckingham Palace verklaarde officieel dat de prinses door een migraine-aanval was getroffen. De officiële scheiding tussen Diana en kroonprins Charles van tafel en bed deed de Britse monarchie vorig jaar belanden in de grootste crisis in een halve eeuw. Extra maatregelen criminaliteit VS Washington - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het voorstel 50.000 extra politiemensen in te zetten in de grote steden, een van de maatregelen in een plan van Clinton om de misdaad te bestrijden. Het Huis keurde drie andere voorstellen goed, met name de behandeling van verslaaf de gevangenen en de financiering van een programma om de activiteiten van bendes en de drugshandel te beperken. Een vijfde maatregel, die voorzag in het scheppen van alterna tieve straffen voor jongeren die in de gevangenis belanden, haalde het echter niet. Clinton had aanvankelijk gevraagd om 100.000 man politie extra in het hele land. Uit opiniepeilingen blijkt dat voor de meeste Amerikanen de criminaliteit een hoofdprobleem is. Samenwerking Suriname en Colombia Georgetown - Suriname en Colombia zullen volgende week een vriendschaps- en samenwerkingsverdrag sluiten, alsmede enkele overeenkomsten op het gebied van de handel en de bestrijding van drugs. De landen zullen eveneens de nu nog bestaande wederzijdse visumplicht afschaffen. De toenadering volgt op de historische besprekingen vorige maand tussen de Latijnsameri- kaanse Groep van Drie (Colombia, Venezuela en Mexico) en de Caribische Gemeenschap (Caricom), waarvan Suriname geasso cieerd lid is. Nederlandse xtc-handelaren opgepakt Aken - De politie van Aken heeft gisteren vier Nederlanders aangehouden die in Duitsland 10.000 xtc-pillen wilden verko pen. Ook de drie Duitsers aan wie de handelaren hun waar wilden slijten, zijn aangehouden. De straatwaarde van de pillen wordt geschat op ruim 450.000 gulden. De overdracht van de drugs zou plaatshebben bij een wegres taurant. Op het moment dat de xtc van eigenaar zou verwisse len, greep de politie in. Twee Nederlandse dealers wisten in hun auto te ontkomen, maar konden drie kwartier later alsnog worden aangehouden. De verdachten werden al enige tijd in de gaten gehouden. Volgens de politie gaat het om een bende. Staking in Haïti tegen Aristide Port-au-Prince - Een algemene 48-uurs staking tegen de terugkeer van president Jean-Bertrand Aristide heeft het open bare leven gisteren in Haïti volledig verlamd. Winkels en markten bleven gesloten; straatverkopers lieten zich niet zien; het openbaar vervoer lag plat. Tot de staking was opgeroepen door het kleine, gevreesde Front voor Vooruitgang en Progressie in Haïti (FRAPH), dat zich fel verzet tegen de terugkeer van Aristide, de democratisch gekozen president die twee jaar geleden werd afgezet. FRAPH is de aanvoerder van een aantal rechtse partijen die nieuwe verkiezingen eisen, evenals de benoeming van een waarnemend president. Raad bank Suriname wil directeur kwijt Paramaribo - De raad van commissarissen van de Surinaamse centrale bank meent dat de positie van directeur Henk Goed schalk onhoudbaar is geworden, doordat diens naam steeds wordt genoemd in de smeergeldaffaire. Een advies van de raad om Goedschalk te ontslaan, zal de regering naar verwachting opvolgen. Het personeel van de bank heeft gisteren Uit protest niet gewerkt. De personeelsbond wil de staking volhouden totdat er duidelijk heid is over de positie van Goedschalk. De bond wijst erop dat Goedschalk niet betrokken is bij de smeergeldaffaire zoals blijkt uit het voorlopig resultaat van het justitieel onderzoek. Australië jaagt op seriemoordenaar Sydney - De Australische politie maakt jacht op een seriemoor denaar, die het klaarblijkelijk op jeugdige rugzaktoeristen heeft voorzien. In totaal heeft de politie in een stuk bos de resten van zeven slachtoffers gevonden. Meer dan 100 politiemensen, onder wie 26 rechercheurs en negen analisten, werken aan de zaak, die in 1990 begon toen een jongen en meisje van 19 vermist raakten. Hun lijken werden een maand geleden bij toeval in het Belanglo-bos gevonden. Naar aanleiding daarvan werd een nieuwe zoekactie gestart in het ruige gebied, waar 14 maanden geleden al de lijken van twee Britse meisjes waren ontdekt. Maandag en gisteren werden opnieuw skeletten gevonden, waarschijnlijk van drie Duitse rugzaktoeristen. Van onze correspondent Aart Heering Rome - Het appèl dat president Oscar Luigi Scalfaro woensdaga vond laat tot zijn landgenoten richtte, is door de overgrote meer derheid van de Italianen met in stemming begroet. In een onverwachte toespraak, die ge lijktijdig op alle landelijke radio- en tv-netten werd uitgezonden, waar schuwde het Italiaanse staatshoofd te gen de duistere krachten die 'eerst met bommen en nu met de meest ergerlijke schandalen' de Italiaanse republiek trachten te ondermijnen. De rechtstreekse aanleiding tot Scal- faro's rede was de beschuldiging dat ook hij in het verleden aanzienlijke sommen smeergeld zou hebben geïn casseerd. Die beschuldiging is afkomstig van hoge functionarissen van de Italiaanse binnenlandse veiligheidsdienst Sisde. In de afgelopen dagen zijn zes van hen, onder wie de voormalige chef van de Sisde, prefect Riccardo Malpica, gear resteerd in verband met een groot scheepse zwendel met spionagefond- sen. In totaal zouden zij zestig miljoen gulden, bestemd voor de betaling van informanten, in eigen zak gestoken hebben. De geheime agenten hebben dit niet ontkend, maar in plaats daar van hoge politici en functionarissen met zich mee in het schandaal betrok ken, door te verklaren dat ook zij van de Sisde-fondsen zouden hebben ge profiteerd. Op 30 oktober verklaarde administra teur van de spionagedienst, Maurizio Broccoletti, dat in de afgelopen tien jaar ook de ministers van Binnenland se Zaken van de Sisde maandelijks 100.000 gulden op hun particuliere rekeningen overgemaakt kregen. Een van hen was Scalfaro, die de functie in 1987 bekleedde in het kabinet-Craxi. Woensdagavond werd bekend dat ook de pas gearresteerde kassier van de Sisde, Antonio Galati, een vrijwel eensluidende verklaring had afgelegd. Galati had bovendien als bewijs daar voor een groot aantal bewijzen van betaling overhandigd, die echter alleen door Sisde-ambtenaren waren onder tekend. Daarop besloot de president om die zelfde avond nog gebruik te maken van zijn grondwettelijk gegarandeerde recht om ten allen tijde de natie toe te spreken via de staatsomroep RAI. Scalfaro waarschuwde zijn landgeno ten tegen een 'poging om de staat langzaam en methodisch te vernieti gen'. Hij maakte duidelijk, dat hij weigert om onder de druk van de beschuldigin gen af te treden of tijdelijk zijn functie ter beschikking te stellen. „Ik weiger om dit smerige spel mee te spelen en zie het als mijn plicht om alarm te slaan. Het gaat mij niet om de verdedi ging van mijn eigen positie, maar om de bescherming van de overheidsin stellingen, waaronder de functie van president. Wij kunnen niet toe staan, dat de staat op een langzaam vuurtje wordt geroosterd." De Italiaanse president wil 'zo snel mogelijk' de exacte inhoud van de tegen hem gerichte beschuldigingen leren kennen om zijn 'lasteraars te kunnen aanklagen'. Met zijn scherpe woorden vertolkte Scalfaro de vrijwel algemene opinie, dat de beschuldigingen inderdaad deel uitmaken van een complot van Sisde en andere politieke krachten die het Italiaanse veranderingsproces willen tegenhouden. Tenslotte heeft de rege- ring-Ciampi juist afgelopen dinsdag besloten tot een grondige sanering van de door en door verrotte geheime dienst en zijn de 'onthullingen' afkom stig van functionarissen die experts zijn in desinformatie. De gewraakte documenten kunnen daarom heel goed door de Sisde zelf zijn vervalst, zodat de Romeinse hoofdinspecteur van justitie Vittorio Mele, die het onderzoek naar de Sisde- faude leidt, al heeft verklaard, de ge heime agenten 'niet direct betrouw baar' te achten als getuigen. Door de Italiaanse tv geïnterviewde burgers verklaarden gisteren zonder uitzondering dat het staatshoofd er goed aan heeft gedaan om 'de samen zweerders aan de kaak te stellen'. In de loop van de dag zijn bij het presiden tiële paleis duizenden betuigingen van steun binnen gekomen en de drie geza menlijke vakcentrales hebben een ver klaring uitgegeven, waarin zij hun on voorwaardelijke solidariteit met de president betuigen. Een regeringscommuniqué sprak van 'duistere manoeuvres' van de geheime dienst en kamervoorzitter Giorgio Na- politano verklaarde dat 'we te maken hebben met een subversief plan van mannen die zelf van zeer zware misda den worden beschuldigd'. Dat plan heeft vermoedelijk een drie ledig doel. Door vooraanstaande per soonlijkheden als Scalfaro (en de hui dige minister van Binnenlandse Zaken Nicola Mancino) mee te slepen zouden zij de aandacht willen afleiden van hun eigen frauduleuze praktijken en wordt bovendien de al overbelaste jus titie met nog meer netelige onderzoe ken opgezadeld. brengen, willen zij de indruk verster ken dat iedereen corrupt was en dus niemand verantwoordelijk gehouden kan worden. Scalfaro geldt namelijk niet alleen al bijna een halve eeuw als een van de weinige volstrekt onkreuk bare politici van Italië, maar is ook een van de voornaamste voorvechters van de politieke schoonmaak in het land. Tenslotte zouden zij door het staats hoofd tot aftreden te dwingen een politieke crisis veroorzaken waardoor het huidige, door corruptie volkomen gedelegitimeerde parlement, voorals nog niet naar huis gestuurd kan wor den. Datzelfde parlement zou namelijk zijn opvolger moeten kiezen, waarna ook het huidige kabinet zou moet aftreden. Een en ander zou ongetwijfeld maan den duren, waarin het aangeslagen 'regime van de corruptie' de tijd zou krijgen om zich te reorganiseren. In zijn rede verklaarde Scalfaro dan ook, dat hij het normale verloop van de verkiezingen komend voorjaar hoe dan ook wil garanderen. „De druk die op mij wordt uitgeoefend, met grove en vulgaire middelen, om dat te verhinde ren, is zinloos. Hoewel ik walg van de onoprechte wijze waarop de strijd wordt gevoerd, is het mijn eerste taak om mij niet gewonnen te geven tegen over hen die werken aan de totale vernietiging." President Scalfaro foto ap Van onze redactie economie Eindhoven - De tegenvallen de economische ontwikkeling remt het herstel van Philips Electronics af. Toch slaagt het Eindhovense elektronica concern er langzaam maar zeker in om de resultaten te verbeteren en de schuldenlast te verminderen. Ook de kwaliteit van de winst verbetert volgens de financiële topman Dudley Eustace, die gis teren een toelichting gaf op de resultaten over het derde kwar taal. De omzet in de periode juli-sep- tember steeg in vergelijking met dezelfde periode van 1992 met 4 procent tot 14,1 miljard. Er kwam een nettowinst uit de bus van 133 miljoen tegen een ver lies van 139 miljoen vorig jaar. Van onze redactie economie Arnhem/Stockholm - Akzi Nobel Industrier overnemei cern sprak gisteren van sair gingsanalisten gaat het eert veel kleinere Nobel. De summiere mededeling kwam als een volslagen verrassing voor beursanalisten en vakbonden. Nadat bestuurder B. Roodhuizen van de Industriebond FNV giste rochtend door Akzo op de hoog te was gesteld, heeft hij het chemieconcern onmiddelijk per fax gevraagd om spoedoverleg. De bond was nog niet in staat te reageren op de voorgenomen fu sie. Ook de Zweedse vakbonden wisten gisterochtend nog van niets. Op de Amsterdamse effecten beurs sprong de koers van het Akzo-aandeel meteen na de be kendmaking met 5,30 naar 199,50. De handel in Akzo was in verband met de mededeling een half uur later begonnen. Een dag eerder won het aandeel Ak zo na de publicatie van de cijfers over het laatste kwartaal al bijna veertien gulden. Zowel Akzo als Nobel wilde geen nadere informatie verstrek ken. In Arnhem beperkte men zich tot de mededeling dat de twee partijen 'in gesprek' zijn over 'een al dan niet samengaan van de twee concerns'. Akzo rea geerde met die bekendmaking op speculaties over een fusie op de Zweedse televisie. Nobel wilde wel kwijt dat er maandag 'na dere mededelingen worden ge daan'. Tot dat moment blijft er ook een stop op de handel in Nobel-aandelen. De Koudwals 21 die Hoogovt platen. Beverwijk - Het ziet erna Hoogovens over de tweede b boeken, heeft topman M.C. v de eerste helft van het jaar w bedrijfsuitoefening van f 70 n Hoogovens kondigde verder aar nieuwe gewone aandelen uit t< zullen geven voor een bedraj van circa f 300 miljoen. De voor' waarden van de emissie staar nog niet vast. Daarover word later.deze maand een beslissinj genomen. Op de Amsterdams! effectenbeurs circuleerden a enige tijd geruchten over eer emissie. Van Veen schrijft de verbeterinj van de resultaten in de staaldivi sie toe aan kostenbesparinger bij het staalbedrijf in IJmuiden het hoge niveau van afleveringer van halffabrikaten, vooral bui ten Europa, en doorgevoerd! prijsverhogingen. De resultater van de divisie aluminium zuller over de tweede helft van het jaa: op het niveau liggen van he eerste halfjaar, toen f 128 mil joen werd verloren. Voor Hoogovens als geheel be vestigde Van Veen de in augus tus uitgesproken verwachtinj dat het verlies uit gewone be drijfsuitoefening verder zal af nemen. In het eerste halfjaar wa er een nettoverlies van f 16' miljoen. De ontwikkeling van d

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 4