'Financiën partijen openbaar' kkers' Afvalheffing per vuilniszak berekenen mag binnenkort Vondst van drie kilo springstof in Eindhoven Akkoord over privatiseren ABP onder druk binnenland Dales wil ook namen van geldschieters weten om afhankelijkheid te voorkomen Rijk geeft geld voor opvoeding probleemkind Landbouwlobby: Van Noord terug op CDA-lijst Bloedlink HUWELIfC STUK? Bi sandra was de sex-slavin Aanhaar geheime minnaar LEES JE WEEKEND, WEETJE ALLES DE STEM A3 DE STEM COMMENTAAR MBER 1993 AI "V MT s ndweerlieden patrouille- een kustweg in het door en geteisterde Malibu. FOTO EPA e huizen zijn onder vuur- daken wonderlijk onaan- gebleven in een schijnbaar ze omsingeling door het eerstaanbaar aarachtige omvang van de vernietiging laat zich in onregelmatige landschap ijk schatten met het oog. f sommige heuveltoppen 'e hele wereld verbrand, f het nog altijd zomerse d van Malibu, waar de 'weerlieden in ploegen tel- een uur mogen uitrusten, n alleen brede stroken en vlekken in het vergezicht old. En soms toont een ver- licopter-opname op een te- 'escherm een oneindig uit- ekt panorama waarin kleine luimen naar niet meer dan ge brandjes lijken te wij- -Californië is heel groot en andschap solt voortdurend "et perspectief, s de mens lijkt te blijven n met een beeldschoon ter dat volgens veel experts elweg ongeschikt is voor ane bewoning. Ook zonder manen vat dit landschap ijks vlam in de hete föhn die de bergsleuven en langs de ngen jaagt. r die eeuwig loerende hel t voor talrijke mensen een eerstaanbare hemel, een van glamour, luxe, deca- ie, zon en warmte. Van de me Amerikaanse levensstijl, heb altijd in Malibu willen en. En ik ga hier opnieuw en," zegt Walter. „Al weet ik of Mary Beth mijn buur- iw nog wil zijn." de politieke wil ontbreekt cale fraude doeltreffend te :eld noemde hij een recent n de Vlaamse socialisten om gensbelasting op onroerend voeren in België. Eigenaren villa's en kastelen worden heet het. „Hoe moeten wij ral controleren?", vraagt de zich af. „Wij werken nog ikke boeken van het kadaster os verouderd zijn. De mede- in het kadaster in Antwerpen wat hun collega's in Brussel and met eigendommen ver- België ontspringt de dans." snkelijke belastingwetgeving ateert uit de tijd van Napo- •op de afgelopen 160 jaar tzonderingen zijn bedacht. Er etten gemaakt die uitzonde uitzonderingen mogelijk ma- tingambtenaren kunnen nau- tegen de concurrentie van die overal weer achterdeur- aedenken. Vaak worden deze éle jongens op hun beurt weer rd door bijklussende belastin- irs. En zo blijft België een ilantrekkers. VRIJDAG 5 NOVEMBER 1993 Van onze Haagse redactie Den Haag - Burgers krijgen zelf invloed op het bedrag dat zij moeten betalen voor het ophalen en verwerken van het huisvuil. Minister Alders (Milieubeheer) heeft de Tweede Kamer gisteren meegedeeld dat gemeenten de vrijheid krijgen om verschillende tarieven in te voeren voor de afvalstoffenheffing. Dat kan bij voorbeeld door per aangeboden afvalzak of minicontainer een bedrag te hanteren. Ook kan in de gemeentelijke belastingveror dening een tarief per kilo afval worden opgenomen. Zo wordt uitvoering gegeven aan het uitgangspunt van het kabi net 'de vervuiler betaalt'. Vol gens Alders kan een goede con trole het probleem van het ille gaal dumpen van afval voorko men. Veel gemeenten zoeken naar mo gelijkheden om de stijgende las ten van inzameling en verwer king van huishoudelijk afval rechtvaardig over de huishou dens te verdelen. Omdat de situatie per gemeente kan verschillen, adviseert Alders niet hoe de gemeenten de tarie ven kunnen laten variëren. Ge meenten moeten in de toekomst zelf bepalen of en zo ja welke vorm van tariefdifferentiatie zij, al dan niet in combinatie met een vastrecht, willen invoeren. Het uitgangspunt dat de afval stoffenheffing in rekening kan worden gebracht ongeacht of er afvalstoffen worden aangebo den, blijft gehandhaafd. Naast dit vaste bedrag mag de gemeen te een hoger bedrag in rekening brengen als er meer afvalstoffen worden aangeboden. De afval stoffenheffing kan afhankelijk worden gesteld van de hoeveel heid afval die per huishouden wordt aangeboden of van de ge zinsgrootte. Alders is er van overtuigd dat verschillende tarieven voor de afvalstoffenheffing in combina tie met voorlichting en voorzie ningen als glas- en papierbakken een vermindering van het aan bod van huishoudelijk afval kan bewerkstelligen. De minister sluit niet uit dat fraudeurs zul len proberen hun afval te dum pen op parkeerterreinen of open bare vuilnisbakken. Uit een on derzoek zou echter blijken dat met een goede controle dat 'uit- wijkgedrag' een beheersbaar probleem zal zijn. Van onze Haagse redactie Den Haag - Minister Dales van Binnenlandse Zaken wil politieke partijen verplichten hun financiën openbaar te maken. Ook de identiteit van de geldschieters moet daarbij bekend zijn, vindt zij. Openbaarmaking voorkomt dat zich een 'heimelijke afhankelijk heid' voordoet tussen partijen en bedrijfsleven of andere geld schieters, zei de minister. Zij komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Al eerder maakte zij bekend openbaarmaking van partijfi- nanciën te 'overwegen'. PvdA, D66 en CDA wilden daarover meer zekerheid. Dales zei giste ren, tijdens het debat over haar begroting voor volgend jaar, dat ze desnoods met een wetsvoor stel komt als dat nodig blijkt om de regels te veranderen. „Iedere partij heeft wel enkele rijke tot zeer rijke leden", zei Dales. „Het is geoorloofd om van hen giften te ontvangen. Maar er kan een afhankelijkheidsrelatie ontstaan wanneer de politieke partij tegenprestaties gaat ver richten om dit soort leden te vriend te houden. Door hem of haar bijvoorbeeld een kamerlid maatschap aan te bieden. Dales ontkent dat zij bezig is met het ontwikkelen van een gedragscode voor ambtenaren. Minister Hirsch Ballin van Justi tie had eerder gemeld dat zo'n gedragscode wel in ontwikkeling was, en dat deze nog dit jaar naar de Kamer zou komen. Volgens Dales zou een gedrags code averechts werken. Zij was het eens met PvdA-Kamerlid De Cloe, die stelde dat door zo'n code discussies ontstaan over hoeveel flessen wijn een ambte naar nog mag aannemen. „Het opstellen van gedragscodes is de verantwoordelijkheid van een overheidsorganisatie of instel ling zelf", zei Dales. „Wij kun nen wel, als daar behoefte aan is, helpen met de ontwikkeling er- Van onze Haagse redactie Den Haag - Het kabinet trekt geld uit voor steun aan ouders bij de opvoeding van de kinderen. Vanaf 1 januari 1994 beginnen regionale experimenten gericht op de ouders of opvoeders van kinderen tot zes jaar. Dat blijkt uit de nota 'Jeugd verdient de toekomst' die minis ter D'Ancona gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In totaal is volgend jaar 73 mil joen gulden extra voor jeugdbe leid beschikbaar. De steun bij de opvoeding is bedoeld om achterstanden, bij voorbeeld bij buitenlandse kin deren, op te heffen voordat ze naar school gaan. De experimen ten zullen plaatsvinden vanuit bestaande voorzieningen als de consultatiebureaus, de kraam zorg of de kinderopvang in de buurt. Uitgaande van de conclusie dat 85 procent van de jongeren geen problemen heeft, richt het kabi net het jeugdbeleid vooral op die groep die wel moeilijkheden heeft of veroorzaakt. Dat zijn de zwerfjongeren, verslaafden en jeugdigen die de school vroegtij dig verlaten of met Justitie in aanraking komen. Er komt meer aandacht voor de effecten van de Eert medewerker van de explosieven opruimingsdienst onderzoekt de semtex. FOTO ANP jeugdhulp. Nu blijken veel jonge thuislozen afkomstig van inter naten. „Die jeugdhulpverlening kun je dus niet bepaald effectief noemen", aldus D'Ancona. Jongeren en instellingen moeten in de toekomst een overeen komst sluiten met daarin geza menlijke afspraken over rechten en verantwoordelijkheden tij dens een behandeling of verblijf binnen de jeugdhulpverlening. Extra aandacht krijgt ook de uitval van jongeren uit het on derwijs door meer samenwer king met de jeugdhulpverlening. Andere maatregelen zijn de uit breiding van jeugdinformatie- punten, van de buitenschoolse activiteiten voor allochtone jon geren en het stimuleren van deelname aan het onderwijs door allochtone meisjes. De huidige projecten voor zwerfjongeren- teams in de grote steden worden uitgebreid tot de middelgrote steden. Van onze verslaggever Eindhoven - De politie van Eindhoven heeft gistermid dag drie kilo van het uiterst explosieve semtex en tien ontstekers in beslag geno men. De springstof werd gevonden in een van de twee auto's die tot stoppen werden gedwongen op een weg. De bestuurders, een 47-jarige man uit Budel en een 32-jarige man uit het Belgische Beveren, zijn aangehouden. Bij de actie waren tien politie agenten betrokken. Uit veilig heidsoverwegingen waren ook GGD, brandweer en explosieven opruimingsdienst gealarmeerd. De actie was voorbereid; de poli tie beschikte over informatie in deze zaak. De weg is na de aanhouding een half uur afgeslo ten geweest. Ontploffingsgevaar was er vol gens de politie niet. „Zolang er geen ontstekingsmechanisme is aangebracht, is semtex onge vaarlijk. Je kunt er dan bij wijze van spreken een kogel doorheen schieten. Semtex is met ontste king uiterst explosief. Honderd gram is voldoende om een auto op te blazen." Semtex, een springstof die uit Tjechoslowakije stamt, wordt re gelmatig gebruikt bij terroris tische aanslagen. Uit dit gegeven mag volgens de woordvoerder van de politie niet afgeleid wor den dat de verdachten een moge lijk terroristische achtergrond hebben. HEEL DUITSLAND lijkt in paniek. Nadat vorige maand uitgeko men is dat de gezondheidsdienst in Berlijn een rapport in de la had laten liggen, waaruit bleek dat 373 patiënten behandeld zijn met door het HlV-virus besmet bloed, wordt vrijwel elke transfu sie onderzocht. Niet alleen die van voor 1985, toen er nog geen controle op het HlV-virus bestond, maar ook die van daarna. De verantwoordelijke minister treedt krachtdadig op. De gezond heidsdienst is opgeheven, alle firma's die bloedprodukten leve ren worden gecontroleerd en ambtenaren die hun plicht te licht opgenomen hebben, worden zonder pardon op straat gezet. Niet onverstandig natuurlijk, zeker nu gebleken is dat er minstens één bedrijf is dat ook na 1985 de hand gelicht heeft met de testprocedures. Maar de minister doet meer. Hij maakt van de affaire ook een zaak in de publiciteit. Hij lijkt ermee te willen bewijzen wat voor een goed en snel reagerend bestuurder hij is. Daardoor zaait hij paniek, Met zijn oproep dat ieder die in de laatste elf jaar geopereerd is, zich moet laten onderzoeken, creëert hij onrust. Een onrust die hij en zijn collegae-gezondheidsautoriteiten niet meer kunnen beheersen. Het aantal mensen dat gecontroleerd zou moeten worden, is immers zo enorm dat er nergens ter wereld voldoen de laboratoriumcapaciteit voorhanden is. In een deelstaat als Nedersaksen worden jaarlijks alleen al 120.000 mensen geope reerd. Ruim 1,3 miljoen patiënten zijn daar nu ongerust gemaakt, zonder dat er iets ondernomen is om dat gevoel snel weg te kunnen nemen. De paniek doet denken aan die in Nederland uitbrak bij de laatste polio-epidemie. En ook toen was die te wijten aan gezondheids autoriteiten. De vergelijking gaat nog verder. Ook toen bleek er bij nadere beschouwing een minimale kans op besmetting. Het Duitse schandaal kan de grenzen over gaan. Weliswaar betreft het een firma die nauwelijks bloed exporteerde, maar het is geenszins uitgesloten dat in Duitsland gelegerde buitenlandse militairen of hun verwanten behandeld zijn met besmette bloedprodukten. Voordat de paniek zich nu uitzaait over West-Eu ropa en de Verenigde Staten, is het nodig dat er eerst beter onderzocht wordt wat er precies aan de hand geweest is. De minister kan zich beter daarop richten dan op het leveren van het bewijs dat hij snel weet te reageren. Van onze Haagse redactie Den Haag - Negenentwintig voorman nen en -vrouwen uit de land- en tuin bouw vinden dat landbouwspecialist Jan van Noord terug op de CDA-kandi- datenlijst voor de Tweede Kamer moet komen. In een open brief roepen zij de leden van het CD A-partij bestuur op om de 63-jarige Van Noord alsnog op een verkiesbare plaats te zetten. Van Noord werd afgelopen maandag door het CDA-partijbestuur na twaalf jaar ka merlidmaatschap aan de kant geschoven. Het CDA-partijbestuur stelt komende maan dag definitief de kandidatenlijst vast. Daar na zijn wijzigingen van de lijst vrijwel uitgesloten. De actie voor Van Noord is op touw gezet door voorzitter Rob Tazelaar van het Pro- duktschap van Vee en Vlees. Tazelaar is oud-PvdA-kamerlid en nog altijd actief Pv- dA-lid. Via zijn woordvoerder laat Tazelaar weten dat deze actie niets met 'partijpoli tiek' te maken heeft. Tazelaar vindt dat Van Noord op een ver kiesbare plaats moet komen omdat er anders geen kamerlid is met een brede visie, des kundigheid, expertise en overzicht op het geheel van land- en tuinbouw. Zo'n kamer lid is nodig omdat er cruciale beslissingen genomen worden over de toekomst van land en tuinbouw op het gebied van mest, milieu en kwaliteit van de producten. Twee opvallende mede-ondertekenaars van de open brief zijn voorzitter Mares van de katholieke boerenbond KNBTB en voorzitter Latijnhouwers van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB). Volgens CDA-partijvoorzitter Van Velzen had de landbouwhoek in de fractie versterking no dig en heeft de KNBTB, waarbinnen de NCB met 22.000 leden de meest invloedrijke orga nisatie is, er voor gezorgd dat de Brabantse milieu-inspecteur T. Meijer op een verkies bare plaats terecht is gekomen. Mares noch Latijnhouwers vinden dat de actie ten koste mag gaan van landbouwspe- cialisten zoals Meijer die wel op een verkies bare plaats terecht gekomen zijn. Van onze Haagse redactie Den Haag - Het nieuwe pre miesysteem van het ABP kan niet op 1 januari worden in gevoerd. Daarmee komt ook de verzelfstandiging van het pensioenfonds op 1 januari 1996 in het gedrang. Vandaag proberen de ambtena renbonden en het ministerie van Binnenlandse Zaken een oplos sing te vinden voor het pro bleem. Elk jaar uitstel van de nieuwe methode van financie ring leidt tot een oplopend te kort bij het ABP met 3,9 miljard gulden. Jarenlang heeft de overheid in wezen te weinig premie afgedra gen aan het ABP. Begin dit jaar hebben de bonden van over heidspersoneel met minister Da- les van Binnenlandse Zaken een akkoord gesloten over privatise ring van het pensioenfonds. In dat convenant is een afspraak gemaakt over het geleidelijk (over een periode van zeven jaar) verhogen van de premies. Verder wordt het wao-deel afgesplitst van het pensioenfonds. Er komt een aparte financiering en een eigen organisatie voor de ar beidsongeschiktheid. De bonden hebben in februari ook afspra ken gemaakt over reparatie van het wao-gat. Deze week is er een forse ruzie uitgebroken tussen de Tweede Kamer en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Kamer zegt zoveel tijd nodig te hebben voor het behandelen van de uit gebreide en ingewikkelde ABP- wetten dat de veranderingen die minister Dales en de bonden overeen zijn gekomen, niet al op 1 januari in kunnen gaan. Voorzitter Bob Albersen van de CMHF (hogere ambtenaren) en het ministerie vinden dat voor het einde van deze kabinetsperi ode (mei volgend jaar) de ver zelfstandiging van het ABP moet zijn geregeld, ook als de pre mieveranderingen niet op 1 ja nuari in kunnen gaan. Maar voorzitter Vrins van de AbvaKa bo meent dat het nog steeds mogelijk is op 1 januari van start te gaan met de veranderingen bij het ABP, als de Tweede Kamer dat echt wil. Maar het wetsontwerp waarin de nieuwe financiering wordt gere geld is pas vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd. Direc teur-generaal H. Pont van Bin nenlandse Zaken meent dat de Kamer de 'technische wijziging' best voor de jaarwisseling af kan handelen. „Onzin," reageert ka merlid Linschoten (VVD). Hij noemt het 'ronduit belachelijk' dat Pont de schuld bij de Tweede Kamer heeft gelegd. Evenals Linschoten, wil ook Paulis (CDA) minister Dales aan de tand voelen over de opmer kingen van 'minister Pont, zoals hij wel spottend wordt ge noemd'. Paulis legt de schuld volledig bij het ministerie. „Als Pont zo'n haast heeft, had hij het ministerie maar in een hogere versnelling moeten brengen." Paulis heeft er alle begrip voor dat de bonden er weinig voor voelen de privatisering 'in mo tjes te hakken'. Ook hij vindt dat de privatisering in één pakket moet worden behandeld. De Pv dA heeft eveneens zware kritiek op Pont: „Het is buiten propor ties dat Pont de Tweede Kamer de maat neemt," meent Zijlstra. De Kamer heeft minister Dales begin deze week voorgesteld vast een voorschot te nemen op de nieuwe premieheffing. Daar mee zouden de financiële proble men die dreigen door de verlate behandeling van het wetsvoor stel tot verzelfstandiging van het ABP kunnen worden voorko men. „Dat is de enige manier om eruit te komen," zegt Zijlstra. De ambtenarenbond CMHF be grijpt wel dat de Kamer meer tijd nodig heeft om besluiten te nemen over het ABP. Albersen: „Het gaat om een vermogen bij het ABP van 180 miljard gulden. Ik heb er begrip voor dat de Kamer eens goed wil kijken voordat ze de zeggenschap daar over uit handen geeft." Albersen is er niet helemaal gerust op dat de beide regeringspartijen, CDA en PvdA, nog steeds voorstander van de privatisering zijn. Hij wijst in dat verband op de opmerkingen van minister Kok van Financiën. „Kok heeft al melding gemaakt van een open rekening van vijf miljard voor 1995. De ambtenaren zouden daarvan de helft op moeten brengen." Als het ABP eenmaal is geprivatiseerd, kan de politiek niet meer aan de 180 miljard ABP-vermogen komen. De grote partijen, die zich alle maal achter privatisering van het ABP hebben geschaard, ont kennen dat ze dit standpunt hebben verlaten. Ze streven er nog steeds naar het pensioen fonds over te dragen aan werk gevers en werknemers. Je hebt tegenwoordig op tv een jongerenuitzending over seks en in de titelbeelden van dat programma zie je een piepjonge Wiegel die in zwart-wit voor zijn tijd iets gedurfds over seksuele voorlichting zegt. Ik moest even aan dat tegenwoordig als grappig bedoelde historische tv-fragment denken toen ik ver nam dat de koning van Friesland op zijn rijk is uitgekeken en naar iets nieuws om aan het zien is. Wiegel toen was eigenlijk een knaap die liet zien dat je al heel jong heef oud kunt zijn. Maar omdat hij ogenschijnlijk een babyface was in een partij die het voordien van oude heren moest hebben, keken veel mensen niet verder dan dat uiterlijk vertoon. Flet imago van jonge hond is hem te lang bijgebleven. Gaandeweg werd Wiegel een karikatuur van zichzelf en hij groeide bijna uit zijn vestje. Wiegel werd op den duur haast een stukje folklore en hij paste zodoende perfect in het beeld dat de meeste Nederlanders van Friesland hebben. Als bewegend wassen beeld leek hij op zijn plaats in dat noordelijke open-luchtmuseum. Binnen de VVD bleef de geest van Wiegel al die jaren aanwezig. Nu hij weer vlees zou kunnen worden in de vaderlandse politiek is die partij helemaal in rep en roer. Ik denk dat de gestalte van een in Den Haag weergekeerde Wiegel nogal zal vloeken met die moder ne kamerbankjes. MERIJN BINNENLAND KORT Wiegel 'ooit' weg uit Friesland Den Haag - Hans Wiegel, commissaris van de koningin van Friesland en WD-coryfee, heeft gisteren de politieke gemoede ren hevig beroerd door zijn vertrek uit Friesland aan te kondigen. Later op de dag, bij gelegenheid van de presentatie van een boek over Wiegel, vertelde hij de pers dat hij zich opnieuw van een 'truc' bediend had. „Ik zei wat ik eerder ook al zei, namelijk dat ik niet eeuwig CdK in Friesland zal blijven. Ik zal in elk geval niet zo lang commissaris blijven als een van mijn voorgangers die deze functie 36 jaar bekleedde." 'Verstand Maij staat op nul' Den Haag - De Gelderse gedeputeerde De Bondt ziet voorlopig geen gat in onderhandelingen over de Betuwelijn met minister Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat). „We praten nu met de Tweede Kamer. Bij de minister is de deur op slot en staat het verstand op nul." Gelderland presenteerde gisteren zijn jongste plan voor een Betuwetunnel, afkomstig van een Japans bedrijf. Het departement van Maij wantrouwt dat plan. Een woordvoer der noemt het een strategische zet van de provincie om het plan alleen aan de Tweede Kamer aan te bieden. Daardoor kan het minsterie niet toetsen hoe serieus het alternatief is, aldus een woordvoerder. „Dat wordt bewust zo gedaan omdat anders het hele plan op losse schroeven komt te staan en men dan met de billen bloot moet." Hulp door tandprothetici vergoed Utrecht - Het aanmeten en vervaardigen van tandprotheses door tandprothetici wordt in de toekomst opgenomen in de pakketten van het ziekenfonds en van de particuliere standaard pakketpolis. De helft van de kosten wordt dan vergoed. Simons van Volksgezondheid verwacht niet dat door dit besluit de kosten zullen stijgen. YY athey naar ziekenhuis overgebracht Willemstad - Claude Wathey is donderdag van de gevangenis op Curapao overgebracht naar het ziekenhuis. Dat geschiedde op last van een politie-arts. Vandaag zal het Hof van Justitie in Willemstad de zaak behandelen die de advocaten van Wathey hebben aangespannen om zijn vrijlating te bewerkstelligen. De politicus die decennia lang St Maarten domineerde, is vorige week gearresteerd op verdenking van corruptie. Lubbers tegen project-ministers Den Haag - Premier Lubbers is tegen het benoemen van project-ministers. Hij ziet geen enkele 'toegevoegde waarde' in ministers die een beleidsterrein beheren dat zich ook uitstrekt over andere departementen. De Tweede Kamer had zich deze week voor een proef met dergelijke 'superministers uitgespro ken'. Minister Dales van Binnenlandse Zaken reageerde iets positiever op het voorstel: zij zal de mogelijkheden onderzoeken. (ADVERTENTIE) DRAMATISCH EN ZE LIET HAAR MAN IN DE BOSSEN VERMOORDEN

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 3