'Nederlands bloed veilig' torting op tamer?' Onderzoek naar witwassen zwart geld Rabo Hulst 'Centraal akkoord maakt looningreep kabinet overbodig' 'Vergrijzing is tijdbom onder pensioen-stelsel' Man zwaar gewond bij schietpartij Terneuzen i 'Gulden in Zeeland goed besteed' 2U2 DER DEKKER Deskundigen: Geen paniek rond aidsbesmetting bloedprodukten Boeing landt in zee Alles over Parket OOSTBURG Speciaalzaak in geloogd grenen 40- sneJl B om-meld in gen Prinsenbosch Steeds meer dronken rijders Nederlander met heroïne in Frankrijk gepakt Meer winst voor Philips en KLM Actie Russische mariniers in havens Georgië Brand Californië onder controle Van Basten bezorgd Tessa de Loo en de Duitsers Werkgeversvoofman Rinnooy Kan: Man in mengmachine gedood Vermoedelijke dader onvindbaar Steengrillen, net iets anders. s IN DE PARKETSHOP! Kahrs 2« 299. fmaal 4500 gulden kost. plannen had te gaan i uw slag. |u is er een in de buurt. :RPERS EN LN BADKAMERS 65-2722. Hegron Styling gel ;xtra sterk ube 150 ml 4^49 Brouwerijstraat 31 Tel. 01170-55221 DE STEM 133e JAARGANG het weer MIN./MAX. tl VRIJDAG 5 NOVEMBER 1993 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,60 - ZATERDAG: 1,90 Zeer zacht Gisteren was het met 19,5 graden zacht voor de tijd van het jaar. Ook van dag bij redelijk veel zon nog een aangename temperatuur. Na morgen minder zacht. Gilze - Het asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze is gister nacht voor de tweede keer opge schrikt door een bom-melding. Op de eerste vorige week is niet gereageerd omdat meteen duide lijk was dat het loos alarm was. Gisternacht werd besloten om het speciale draaiboek in wer king te laten treden. Er bleek echter ook dit keer niets aan de hand te zijn. Temeuzen - Justitie maakt zich grote zorgen over de toename van het rijden onder invloed. Officier van justitie Mos zegt dat in Zeeuws-Vlaanderen dagelijks vijf tot zes keer een rijbewijs van een dronken automobilist wordt ingenomen. „Zeeuws-Vlamingen J Kunnen de fles en de auto moei lijk laten staan", stelt hij vast. ZIE ZEELAND-Cl Parijs - De Franse politie heeft in de buurt van Reims een Ne derlander gearresteerd die in het bezit was van 46 kilo heroïne. Men schat de straatwaarde van de drugs op 156 miljoen gulden. Breda - Ondanks de tegenvallen de economische ontwikkelingen is Philips erin geslaagd in het derde kwartaal weer winst te boeken, 133 miljoen gulden te gen een verlies van 139 miljoen gulden in dezelfde periode van vorig jaar. De KLM heeft de afgelopen drie maanden de winst vergroot van 170 miljoen gulden naar 204 miljoen gulden. Hoog ovens verwacht dit jaar ook weer winst te maken. ZIE ECONOMIE -A6 Moskou - Russische mariniers van de Zwarte-Zeevloot zijn gis teren in de Georgische haven stad Poti geland. Het is de be doeling dat ze wegen, pijpleidin gen en haveninstallaties langs de kust gaan bewaken. Binnenkort vertrekken nog meer Russische troepen naar Georgië, dat wordt geteisterd door een opstand en oen burgeroorlog. los Angeles - De grote branden in het zuiden van de Amerikaan se staat Californië lijken onder controle. Volgens voorlopige schattingen heeft het vuur meer dan 1000 woningen verwoest en zeker 90.000 hectare natuurter rein in de as gelegd. ZIE OOK PAGINA-A2 Milaan - Marco van Basten maakt zich ernstig zorgen over zijn voetbaltoekomst nu hij weer pijn voelt in het enkelgewricht, waaraan hij is geopereerd. „Ik heb angst dat ik nooit meer kan voetballen," bekent de AC Mi- lan-spits, die door de nieuwe tegenslag zo goed als zeker dit jaar zijn rentree niet zal maken. ZIE SPORT - BI Ben ick van duytschen bloet Van onze verslaggever Hulst Het openbaar minis terie in Middelburg is een nieuw onderzoek begonnen naar mogelijke witwasprak tijken van zwart geld uit het criminele circuit door de Ra bobank in Hulst. Volgens pers-officier van justitie mr. D. Veurink is het dossier nog een keer uit de kast gehaald aan de hand van 'de informatie die nu beschikbaar is'. Veurink wil niet meedelen of het openbaar ministerie de beschik king heeft over nieuw feitenma teriaal. Ook weigert hij te zeggen hoe lang het onderzoek al bezig is. Wel wordt uit zijn woorden dui delijk dat op de achtergrond nog een andere zaak mee speelt, de zogenaamde Kanaal-eiland-af faire. Bij deze uit 1987 daterende zaak zou ook sprake geweest zijn van het witwassen van crimineel geld. Een justitieel onderzoek liep toen stuk wegens gebrek aan bewijzen. Of zoals Veurink het uitdrukt: „Het onderzoek heeft toen niet geleid tot strafrechte lijke interventie". Volgens hem zijn er nu in de Kanaal-eiland-affaire toch za ken boven water gekomen die wijzen in de richting van de Rabobank in Hulst. Deze bank kwam eerder dit jaar al in opspraak toen een oud werknemer de bank beschuldig de van het witwassen van crimi neel geld. Volgens de werkne mer, die door de bank werd ontslagen, zou dat zijn gebeurd met medeweten van de toenma lig directeur Hoekstra. De zaak dateert overigens al uit het eind van de jaren tachtig, toen de eigen accountantsdienst van de Rabobank Nederland al een onderzoek deed. Later werd dat nog eens over gedaan. In beide gevallen leverde dat niets op. Er bleken geen bewij zen te zijn dat er in Hulst zaken gebeuren die niet door de beugel konden. Maar wel zette men vraagtekens bij sommige geldtransacties, waarbij personen betrokken wa ren uit het criminele circuit. Ook justitie heeft tot nu toe geen strafbare handelingen kunnen ontdekken in Hulst. De affaire leidde er wel toe dat de top van de Hulster bank op straat werd gezet en dat de relatie met 'du bieuze' clienten werd beëindigd. Volgens Veurink is er nog geen zinnig woord te zeggen over het tijdstip waarop het hernieuwde onderzoek zal zijn afgerond. Van onze Haagse redactie Den Haag - Vakbeweging en werkgevers leggen vanmiddag hun akkoord over loonmatiging al voor aan het kabinet. Ze gaan ervan uit dat hun aanpak van de sociaal-economische problemen voor minister De Vries (Sociale Zaken) aanleiding zal zijn af te zien van een looningreep. Den Haag/Utrecht Bloedprodukten op de Ne derlandse markt zijn abso luut veilig. Er is daarom geen enkele reden aan te nemen dat er met aids be smet bloed in Nederland circuleert. Dat stelt een groot aantal des kundigen naar aanleiding van het zich snel over heel Europa uitbreidende schandaal rond de met hiv-virus besmette Duitse bloedprodukten. In Oostenrijk, Zwitserland, Italië Zweden zijn gisteren de bloed produkten van de Duitse firma UB Plasma in Koblenz uit de markt genomen. Het laboratorium van het bedrijf heeft naar verluidt jaren achter een de wettelijk verplichte aids- tests achterwege gelaten en bloedprodukten verkocht die mogelijk het hiv-virus bevatten. Als gevolg hiervan is vermoede lijk een onbekend aantal mensen besmet geraakt bij bloedtransfu sies in ziekenhuizen. In Nederland heeft het Staats toezicht op de Volksgezondheid gisteren alle artsen en apothe kers ingelicht. Volgens prof. dr. J. Ruitenberg van het Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst is elk in de handel zijnde bloedpro- dukt in Nedferland 'absoluut veilig'. Hier is wel het middel Cytotect op de markt dat wordt gebruikt bij een verstoord afweersysteem. Fabrikant Biotest betrekt het daarvoor benodigde bloedplas- ma bij de Duitse firma UB Plas ma. Maar ook Cytotect staat onder strenge controle van de Neder landse overheid, aldus Ruiten berg. Bovendien gaat het om een stof die wat betreft samenstel ling en bereidingswijze het virus niet eens kan overbrengen. Ver der wordt het van te voren ge test. Biotest heeft via zijn importeur de academische ziekenhuizen ge vraagd de oude voorraden Cyto tect terug te sturen. VERVOLG OP BUITENLAND - A4 vandaag in deze krant De schrijfster Tessa de Loo groeide in de jaren vijftig op met oorlogsverhalen en een duidelijk anti-Duit se stemming. Een ontmoe ting met een Duitse vrouw veranderde alles. Ze be pleit begrip voor de Duit se kant in haar nieuwe roman 'De tweeling'. zie grote gids-deel d De sociale partners hebben af spraken gemaakt over loonmati ging, flexibele beloning en be vordering van de werkgelegen heid. Het akkoord, dat slechts in grote lijnen enkele aanbevelin gen doet, dient als leidraad bij komende cao-onderhandelingen. De overeenkomst, 'Een nieuwe koers', moet nog worden goedge keurd door de achterban van de centrale organisaties. Dat gebeurt bij de werkgevers in de loop van de volgende week. De vakbeweging verwacht me dio december het standpunt van de achterban te kennen. De voorzitters van FNV en VNO, Stekelenburg en Rinnooy Kan, zijn er zeker van dat hun organi saties geen problemen zullen hebben met de gemeenschappe lijke aanbevelingen aan de cao onderhandelaars. Loonmatiging ten gunste van herstel van de bedrijfsresultaten en de werkgelegenheid is de be langrijkste aanbeveling in het akkoord. Het openbreken van cao's die voor 1994 al zijn afge sloten, behoort tot de mogelijk heden. De vakbeweging is tegen beper king van de ontslagbeperking en wil dat cao's algemeen verbin dend verklaard blijven worden. Ook over arbeidsomstandighe den, arbeidsbemiddeling, ar beidstijden en uitzendarbeid wil de vakbeweging afspraken ma ken met het kabinet. Stekelenburg zegt dat het ak koord duidelijk aantoont dat het bedrijfsleven goed in staat is zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. „Ik hoop dat het kabinet hiervan leert dat het niet onze arbeidsverhoudingen onderuit moet schoffelen. Wat dat betreft zien we het gesprek met het kabinet met vertrouwen tege moet." VNO-voorzitter Rinnooy Kan spreekt van 'een gebaar van ver trouwen in de cao-onderhande laars.' Hij zegt geen wensen voor de politiek te hebben. „Wij leggen het akkoord niet voor aan het kabinet, maar informeren het slechts over onze afspraken." Voor minister De Vries komt het akkoord zeer gelegen, omdat zijn plannen voor een looningreep door vrijwel iedereen is ge kraakt, deze week nog door het hoogste adviescollege van het land; de Raad van State. Van onze verslaggever Den Haag - Een tijdbom onder het pensioenstelsel. Dat is volgens VNO-voorzitter Rinnooy Kan de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. „Doen-we daar niets aan, dan zal die bom onherroepelijk ontploffen." Van onze verslaggever Hoogerheide - Een 20-jarige werknemer van het veevoederbedrijf Mondial Milk in Hoogerheide is gisteren om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. De man raakte tijdens schoonmaakwerkzaamhe- den van een mengmachine zo ernstig gewond dat hij later in het ziekenhuis in Bergen op Zoom overleed. Een collega werd met ernstig beenletsel naar het Sint-Franciscusziekenhuis in Roosendaal gebracht. De man was samen met de collega rond het middaguur een voedermengmachine aan het schoonmaken van het bedrijf aan de Buitendreef. De twee waren in de machine gekropen. Door onbeken de oorzaak ging de machine plotseling draaien. inhoud Een Taiwanese Boeing 747 is gisteren met 296 mensen aan boord van de landingsbaan geraakt en in de haven van Hongkong terechtgekomen. Omdat het toestel in ondiep water terecht kwam verliep de reddingsactie zeer vlot. Slechts 22 mensen liepen lichte verwondingen op. foto ar Van onze verslaggever Terneuzen - Bij een schietpartij in de binnenstad van Terneuzen is gistermiddag een 26-jarige inwoner van Axel zwaar gewond geraakt. Gisteren op het jaarcongres van de Stichting voor Onderne mingspensioenfondsen gaf hij aan welke maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de vergrijzing het veelgeprezen oude dag-systeem van vut, aow en aanvullend pensioen tegen het jaar 2010 (wanneer de na oorlogse geboortegolf met pen sioen gaat) opblaast. Voorwaarde voor instandhou ding van het stelsel is volgens hem dat meer mensen, jong en oud, aan het werk gaan. En dat kan, zegt hij, alleen maar bij lagere loonkosten, meer verschil len in lonen en door het afschaf fen van het minimumloon. Verder herhaalde hij zijn stok paardjes over afschaffing van de vut, terugkeer naar de vaste pensioendatum van 65 jaar en het loskoppelen van de aow van het aanvullend pensioen. Directeur Zalm van het Centraal Planbureau kwam gisteren op het congres met een paar opmer- kelijke voorstellen. Hij wil de aftrekbaarheid van pensioenpre- mies voor de inkomstenbelasting schrappen en een grotere bijdra ge van de 65-plussers aan de aow. Zo zouden ze ook aow-premie moeten gaan betalen (iets waar van ze nu zijn vrijgesteld) en hun lage bejaardentarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting moeten inleveren. (ADVERTENTIES) Huis ten Bosch Aan de markt in Etten-Leur Reserveren 01608-12340 2 katernen Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5 Beurs A6 Sport deel B Zeeland deel C Grote Gids deel D RTV-programma's D5 De vermoedelijke dader is bij de politie bekend maar is nog steeds onvindbaar. Het slachtoffer is met zijn ver wondingen öpgenomen in zie kenhuis De Honte. Over zijn toe stand deed de politie gisteren geen mededelingen. De schietpartij speelde zich rond half drie gistermiddag af in de Korte Kerkstraat waar getuigen zagen dat de man in zijn buik werd geschoten. De gewonde Axelaar haalde op v eigen kracht het politiebureau waar hij kort daarna in elkaar zakte. Hij was wel bij kennis maar te zwak om een verklaring af te leggen. Hij is vervolgens per ambulance naar De Honte overgebracht. Omtrent het motief tast de poli tie in het duister. Gisteravond laat zijn meerdere getuigen verhoord maar ook daarover wil de politie niets kwijt. van Bruynzeel - en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. ligt het vloerenboek voor u klaar. U kunt het ook telefonisch bestellen: i Profiteer van de speciale aanbieding, j Bruynzeel SOPHIASTRAAT 11, BREDA. TEL: 076 - 21 48 48 Van onze Haagse redactie Den Haag - „Een gulden die je investeert in Zeeland is een gulden die rendement ople vert." Deze korte maar krachtige boodschap bracht de Zeeuwse gedeputeerde D. Bruinooge gis teren in Den Haag over aan de vaste kamercommissie voor Ver keer en Waterstaat. Hij verbond daaraan uiteraard een vraag om geld, vele miljoe nen guldens. Geld dat Zeeland nodig heeft als steun in de rug voor versterking van de aanja gers van de Zeeuwse economie: de havens van Terneuzen en Vlissingen. Bruinooge, tevens voorzitter van de beide havenschappen, stond aan het hoofd van een brede delegatie. Die bestond verder uit nog een gedeputeerde (Henne- keij), twee burgemeesters (Barbé van Terneuzen en Rutten van Middelburg), twee wethouders (De Haas van Vlissingen en Vol- laard van Borssele) en gemeente secretaris Zwartelé van Sas van Gent. In de hal van het Kamergebouw overhandigde Bruinooge de ka merleden een fraaie brochure over het belang van investeren in de Scheldemond. Met het gezicht op ernstig brak hij een lans voor zijn havens. Hij verwees naar recente rapporten, waaruit blijkt dat Terneuzen en Vlissingen het inderdaad zeer goed doen. De zestien miljard gulden die overheid en vooral het bedrijfsleven de afgelopen twintig jaar in de havens hebben geïnvesteerd, zijn inmiddels goed voor 33.000 arbeidsplaat sen. De Scheldemond levert de schat kist jaarlijks 700 miljoen gulden. Voor de toekomst is uitbreiding van de havens hard nodig. Daar bij hoort ook aanleg van nieuwe infrastructuur. En dat kost geld. Het verlanglijstje van Zeeland, in de brochure 'recept' genoemd, kost in totaal ruim 570 miljoen gulden. De Zeeuwse lobby hoopt dat 'Den Haag' een steentje bij draagt. En dat is zeker de moeite waard, herhaalde Bruinooge. De reis naar Den Haag was zorg vuldig getimed. De TAveede Ka mer spreekt volgende week over de infrastructuur (wegen, spoor, bruggen en tunnels). En op het Zeeuwse verlanglijstje staan bijvoorbeeld de aanleg van een tunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen, een goede- renspoor van de Axelse Vlakte naar Zelzate en natuurlijk de Westerschelde-Oeververbinding (WOV). De aanwezige kamerleden (on der wie de VVD'ers Jorritsma en Te Veldhuis, Reitsma en Bies heuvel van het CDA en de Pv dA'er Lillipaly) deden de delega tie geen toezeggingen. Maar de Zeeuwse boodschap kwam luid en duidelijk over. De WD zal volgende week in de Kamer nog eens wijzen op het belang van de WOV. Als het aan het liberale kamerlid Te Veld huis ligt, mag minister Maij- Weggen daar best iets meer geld voor uittrekken dan is gepland. Een besluit over de WOV zal echter nog wel even op zich laten wachten. Wanneer is de Zeeuwse lobby geslaagd, met hoeveel geld is Zeeland tevreden? Bruinooge: „Wij denken aan aanzienlijke bijdragen. We pro beren behoorlijk te scoren en denken ook dat daartoe alle aan leiding is." Een groot deel van de investerin gen die het Rijk doet, gaat naar versterking van de Randstad. Daar zitten immers dè trekkers van de economie:. Schiphol en de haven van Rotterdam. „Wij willen dat belang niet ba gatelliseren," aldus Bruinooge. „Maar wij vinden dat wij ook een ijzersterk verhaal hebben. Wij hebben de ruimte, bij beide havenschappen is 500 hectare voor uitbreiding beschikbaar. We hebben aansluiting op be langrijke intrenationale verbin dingen. We hebben geen files in Zeeland en er is een goed woon- en leefklimaat. Gelden die je in Zeeland investeert, zijn gewoon goed besteed." VÜECTUI Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:^ Plaats:_ Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: o kwartaal acceptgiro 85.50 maand automatisch 28.45 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:Plaats:, kwartaal automatisch83.- bank/gironr In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT I—J Poster mat 18 x 27 van negatief m- o on O.JJ Poster mat 18x27 van dia Kleurenfoto's van negatief mat /glanzend Afll 10X15 -JJJ| blijvend goedkoop.'.'I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 1