Apart tarief alleenstaanden Nare luchtjes beperkt tot 4de ton' Eerst verkiezingskrant waterschappen Reinigingsheffing in gemeente Oostburg stijgt volgend jaar minder snel SPORT IN HET KORT Trimclub Aardenburg houdt veldtoertocht Woningraad onderzoekt woonbehoefte op Tholen C3 okraak STEN DE STEM ZEELAND C4 ^terdag h Terneuzen Grote campagne voor verkiezingen in Zeeland van start Uitbreiding informatiecentra Boeren hebben minder te klagen over ophalen kadavers Racketcentrum Terneuzen BeVoBo Terneuzen Sport overdag- manifestatie MARKTEN VEMBER 1993 an er 71 te hard reden, aximum toegestane snel- die is toegestaan be- 50 kilometer per uur en oogstgemeten snelheid 6 kilometer per uur. Ook de raderpost opgesteld 'ksweg 58. Daar passeer- 94 voertuigen waarvan arder reden dan de toe- ne snelheid van 80 kilo- Een daarvan 97. an Gent Een 28-jarige ner uit Sas van Gent deed 'e politie aangifte van tal van de geluidsinstal- en boxen uit zijn perso- uto. Dat gebeurde toen oertuig stond geparkeerd de Europalaan in zijn plaats. erpleegkundige u kan berei- ENARTSEN Heinkenszand en Noord - land - Dierenarts M. Karel- s H.H. Kinderendijk 118, tel. 01100-20656. stdijk en Hulst - Dierenarts haub, Axelsestr. 108, Zaam- tel. 01153-1366. Zaterdags uur in de Bastionstr. 3, Axel u. verder vlgs. afspr. t - Dierenartsen Aerts- h, Dullaertstr. 43, tel. 0-14015. Spreekuur za. 1.30 u. en volgens afspraak, kens, Aardenburg, Sluis - enarts G. de Bruijckere en Bruinessen-Kapsenberg. Za. o. spreekuur gezelschapsdie- in Aardenburg, .(Romanlaan van 11.30-12.00 u. en in Oost- (Brouwerijstr. 8) van 0-13.30 u., verder vlgs. tel. r. tel. 01177-2398 of 2-2769 Terneuzen, Zaamslag en stdijk - Vanaf zat. 12.00 u. narts M. Schaub, Bastionstr. el, tel. 01155-61488. Zat. ekuur: 11-12 u. en vlgs. af- ak. van Gent - Dierenarts E. id, Westdam 54, tel. 8-3800, bgg. 01157-1319. ekuur za. 11-12 u. en na araak. euzen e.o. - Peter de Vos, kliniek voor kleine huisdieren Steenberghe', v. Steenbergen - 7, Terneuzen, tel. 50-96425. Spreekuur: zat. 3 u. Verder na telefonische raak. de Vos en A. Burm, Kliniek i kleine huisdieren en bijzon- dieren, v. Diemenstr. 83, euzen, tel. 01150-19628. kuur zat. 12.30-14 u. en na fonisch overleg, tburg - Dierenarts J.v.d. Vij- Sirius 1, tel. 01170-52103. ekuur zat. en zond. na tel. r. Bgg. Dierenkliniek IJzen- e, 01176-1388. Jansteen e.o. - Dierenarts A. ruyn, Tempelier 34, St. Jan- :n, tel. 01140-12701, bgg. 40-10546. Spreekuur za. en 11-12 u. en vlgs. afspraak, sbezoek ook na afspraak, ktijk IJzendijke - Dierenarts .d. Vijver, tel. 01176-1388. eekuur zat. om 13 uur en d. om 12 uur in de dierenkli- t te IJzendijke, en volgens af- aak. ND ARTSEN st-Zeeuwsch-Vlaanderen idarts R. Apers, Sassenstr. 16, denburg, tel. 01177-1380. •eekuur zat. en zond. 12-12.30 st-Zeeuwsch-Vlaanderen idarts E. Tan, Markt 5, Axel, 01155-61686. Spreekuur zat. 10.30 en 18-18.30 u. zond. 12.30 u. d- en Noord-Beveland idarts P. Frantzen, Kastanjes- 307, Goes. In het weekeinde nr. 06-52771398. Spreekuur en zond. 10-11 uur. OTHEKEN ©1 - Apotheek Axel, Oranjestr. tel. 01155-62888. Geop. zat. 11 en 16-17 uur. Verder uit- ïtend voor spoedgevallen en epten. es - Apotheek Goese Polder, Spinne 1162, tel. 28228. 1st - Apotheek Hulst. Geop. 11-12 uur en 15.30-17.30 uur, d. 11-11.30 u. en 16.30-17.30 ^oor spoedgevallen buiten ope- iden is de dienstdoende othekersassistente thuis be- kbaar tel. 01140-14255. rneuzen - Apotheek Hamann, 01150-12060. Geop. zat. van &0-17.30 u., zond. 11.30-12.30 u. 17-18 u. lEKENHUIZEN ZEEUWSCH- l^AANDEREN tor eerste hulp bij ongelukken: *st dienstdoende huisarts raad- ?gen. ilst - Buitenpolikliniek De >nte, tel. 01140-12651. istburg - St. Antoniuszieken- is, tel. 01170-59000. rneuzen - Streekziekenhuis De rnte tel. 01150-88000. VIBULANCE EN BRAND EER ïeuwsch-Vlaanderen - Tel. 150-12200. VRIJDAG 5 NOVEMBER 1993 met zijn gevolg weer naar november om 13.45 uur per itein Van der Decken. Het r.k.- iij de aankomst van de Sint een begeleid door Harmonie De Sas van Gent. Terneuzen. Onderweg worden leeld. Voorop gaat de harmonie piet in een rijtuig. De route is leillstraat, Markt, Havenstraat, aan, Emmalaan, Leeuwenlaan, t Jacob Catsstraat, Stijn Streu- raat, Vlooswijkstraat en de voor Showband Sas van Gent. af gegaan door de Boerenkapel 16.00 uur ontbonden op het Van onze verslaggever Oostburg - De reinigingsheffing in de gemeente Oostburg stijgt volgend jaar minder fors dan burgemeester en wethouders aanvankelijk in gedachten had den. Bovendien komen er ver schillende tarieven voor kleine en grote gezinnen. Het Oost- burgse college zwicht met deze maatregel voor politieke druk. Inwoners van Oostburg zouden, zo bleek vorige maand bij de presentatie van de begroting '94, voor de verwer king van hun afval 260 gulden moeten gaan betalen. Nu betalen zij nog 180 gulden. Dat plan stuitte op forse politieke be zwaren. Vanuit de politiek kreeg het college de opdracht het huiswerk nog maar eens over te doen met als inzet een minder forse stijging en verschillende tarieven. De PvdA lanceerde daarbij het voorstel om drie verschillende bedragen te gaan hanteren voor alleenstaanden, twee-persoonshuishoudens en 'overige' percelen. Twee tarieven Met het nieuwe plan komen B en W nu uit op twee tarieven. Alleenstaanden krijger, daarmee volgend jaar een aan slag reinigingsrechten van 190 gulden in de bus. Het tweede tarief komt uit op 252 gulden, toch nog acht piek lager. Het college realiseert de verlaging met enig kunst- en vliegwerk: een greep uit een reservepotje. Met daarbij de waar schuwende toevoeging dat deze greep slechts één keer mogelijk is. Want dui delijk is dat de kosten voor de verwer king van afval de komende jaren nog verder zullen stijgen. En daarmee ook de tarieven. In de afgelopen twee jaar is Oostburg aan afvalverwerking zeker een miljoen meer kwijt. Belangrijk is ook dat bij de berekenin gen voor volgend jaar nog geen reke ning is gehouden met de gescheiden inzameling van huisvuil. Dat kan Oost burg in het laatste kwartaal van '94 al komen te staan op een ton extra. Met het voorstel verwerpt het college tevens het PvdA-plan. Argumenten daarvoor: te arbeidsintensief en het ge vaar van scheefgroei. De commissie openbare werken en financiën be spreekt de-reinigingsheffing vandaag. Van onze correspondent Aardenburg - Trimclub Aardenburg houdt zondag 14 november voor de twee de keer een veldtoertocht. Er kan gekozen worden uit twee afstanden, 25 en 45 kilometer. De routes zijn met pijlen aangegeven. Ie dereen krijgt en gedetail leerde routebeschrijving en na afloop is er gelegenheid om te douchen en de fiets af te spuiten. Er kan gestart worden tussen 7.45 en 10.00 uur bij gasthof De Jonge Leeuw aan De Kaai te Aardenburg. De deelname kost 4,50 gulden voor niet-le- den van de NTFU. Leden van de NTFU betalen drie gulden. Informatie over deze tocht kan men krijgen bij Rens Klaasse. De route loopt vanuit Aarden burg richting St.-Kruis, waar voor de eerste keer de grens wordt overschreden. Langs het dorpje St.-Margriete gaat de route van 45 km richting Boerenkreek en Bentille. Via de historiche Graaf Jansdijk komen de deelnemers in St.- Laureins. Langs het Leopold- kanaal wordt Eede bereikt. Vervolgens gaat het richting finish in Aardenburg. De route van 25 km keert na St.-Margriete terug via St.- Kruis naar Aardenburg. De laatste kilometers van beide routes voeren over verharde wegen om de deelnemers de gelegenheid te geven van hun inspanningen te bekomen. Van onze verslaggever Gent - Ruim vier ton wordt uitgetrokken om in Zeeuws- Vlaanderen en het aangrenzende Waasland informatiecen trums in te richten waar mensen zich kunnen oriënteren op studie- en/of beroepsmogelijkheden. Daarnaast wil men, zoals jaarlijks al in Goes gebeurt, in het Meetjesland beroepenmanifestaties of -markten gaan organiseren. De stuurgroep Euregio Scheldemond heeft ingestemd met dit project, dat vooralsnog zestien maanden gaat duren. Naast geld van Intereg (EG) zijn er forse bijdragen vanuit de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen, diverse Vlaamse gemeenten, SKOA en Regionaal Bureau Arbeidsvoroziening Zeeland. Het nieuwe project moet er toe bijdragen dat een betere uitwisseling van informatie over werkgelegenheid aan beide zijden van de landsgrens tot stand komt. Van onze verslaggeefster Tholen - In Tholen, Sint Philipsland, Schouwen-Duivenland en Noord- en Zuid-Beveland worden dit weekend 62.000 enquêteformulieren verspreid om de woonbehoefte te onder zoeken. Gedeputeerde Dek (rechts) bekijkt met voorzitter Gruijters van de Zeeuwse Waterschapsbond (midden) en dijkgraaf Gosselaar het eerste exemplaar van de krant. f0t0 jaap wolterbeek De Nationale Woningraad voert het grootscheepse behoefte-on derzoek namens diverse woning corporaties in de Oosterschelde- regio uit. De corporaties willen te weten komen in hoeverre er de komende vijf jaar behoefte is aan nieuwbouw, woningverbete ring of sloop. Het onderzoek kost twee ton en de woningcorpora ties en gemeenten betalen daar van ieder de helft. „Nu de rijksoverheid de besluit vorming over huizenbouw geheel naar de gemeenten heeft ver schoven, moeten gemeenten meer dan tevoren een goed zicht hebben op de woningmarkt," lichten de corporaties toe. „Elk jaar verhuist zo'n tien procent van de mensen en het onderzoek is dan ook van direct belang voor de leefbaarheid van wijken en kleine dorpen." Aan de inwoners van het Ooster- scheldegebied, steekproefsgewijs geselecteerd, wordt onder meer gevraagd om een rapportcijfer te geven voor hun huidige woning. Ze moeten daarbij niet alleen letten op de grootte en gerieflijk heid van hun woning maar ook op de parkeergelegenheid in de straat, verlichting, afstand tot de winkels. Belangrijkste onderdeel van de enquête is uiteraard de vraag of mensen verhuisplannen hebben en zo ja, waar ze dan naar toe willen. G. van Hees van de Woning bouwvereniging Reimerswaal re kent op een respons van veertig tot vijftig procent. Hij gaat er- vanuit dat de eerste resultaten begin januari bekend zullen zijn. Van onze verslaggever Cees Maas Goes - De zeven Zeeuwse Waterschappen zijn gezame- lijk een grote verkiezings campagne begonnen om de animo van de Zeeuwse bur ger voor de verkiezingen van 2 maart 1994 op te krikken. Dat is hoognodig, vinden de waterschapsbesturen, want doorgaans scoren die verkie zingen een opkomstpercenta ge van slechts tien tot vijftien procent. Het waterschap leeft niet bij de Zeeuwen, met andere woorden. Velen weten zelfs niet dat het bestaat en vullen hun jaarlijkse rekening voor verontreinigings heffing in, zonder te weten waar deze belasting naar toe gaat. Waterschappen, de oude polder besturen van Nederland, zijn ve le malen minder bekend dan de andere overheden in de provin cie: de gemeenten en het provin ciaal bestuur. Jarenlang is het ook een besloten gezelschap ge weest dat de dijken beheerde en waar boeren de dienst uitmaak ten in een structuur met mooie Middeleeuwse functienamen als dijkgraaf en ingelanden, en even nostalgische eigen namen als Het Vrije van Sluis of De Vier Am bachten. Proefgebied De namen blijven bestaan, het takenpakket ook, al wordt dat in de toekomst belangrijk uitge breid, maar de afstand naar de burger moet drastisch korter, is het devies van de verkiezings campagne. Zeeland geldt wat verschillende zaken betreft in die verkiezingen als proefgebied in Nederland. Zo mag voor het eerst iedereen die ouder is dan 18 jaar zich onder voorwaarden kandidaat stellen voor het be stuur. Dat kan door middel van een aanmelding op een formu lier. De verkiezing van maart 1994 wordt dus het kiezen van perso nen, niet van partijen, zoals bij gemeenten en provincie gebrui kelijk is. Het roer gaat om, en het eerste wat de Zeeuw daarvan zal mer ken is dat maandag een verkie zingskrant in de brievenbus valt. Boordevol informatie over de waterschappen en de verkiezin gen. Gisteren reikte in Goes voorzitter Gruijters van de Zeeuwse Waterschapsbond het eerste exemplaar van de krant uit aan gedeputeerde Dek (wa terschappen, milieu). Nieuwe aanpak Dek complimenteerde de Zeeuw se Waterschappen met de nieuwe aanpak. Hij bracht in herinne ring hoe het provinciaal bestuur het reglement van deze verkie zingen heeft opgezet. „Met als drijfveer uiteindelijk een verbe tering van de democratie," aldus de gedeputeerde. Zeeland, liet hij weten, is de eerste provincie in Nederland die de buitengewoon ingewik kelde Waterschapswet heeft we ten om te zetten in een nieuwe Waterschapsregeling die door de Kroon is goedgekeurd. „Nieuw in Zeeland is," aldus de gedepu teerde, „dat nu directe verkie zingen via personenlijsten wor den gehouden. Elders in het land kiezen gemeenteraden nog de besturen van de waterschappen, dit is democratischer. En het is goed, omdat de taak van de waterschappen straks veel be langrijker wordt, er komen on der meer milieutaken bij, grond- waterbeheer en natuurbeheer. Dat vraagt dus flexibele bestu ren, en door de eisen die we stellen aan de bestuurders mag duidelijk zijn dat er veel van hen wordt verwacht." De verzending van de verkie zingskrant is het eerste onder deel van de campagne. Er komen voorlichtingsavonden voor de kandidaten, er komt nog een tweede editie van de krant en speciale voorlichtingspakketen zijn samengesteld die met een bon in de krant kunnen worden besteld. Ook verspreidt de pro vincie'nog een aparte infroma- tiebrochure. Daarnaast wordt verwacht dat de kandidaten ei gen campagnes gaan voeren om de kiezer te bereiken. De verkiezingen worden op 2 maart gehouden, gelijktijdig met de gemeenteraden. Behalve in de gemeenten Aardenburg en Sluis waar zoals gemeld de gemeente- raadsverkeizingen zijn uitgesteld in verband met de gemeentenfu sie. Daar worden de water schapsverkiezingen afzonderlijk gehouden. Klacht van een boerin: „Het dode konijn van de kinderen ligt nu al een week in 'de ton'. Niet echt leuk voor de kinde ren". Voor de boerin ook niet, want zij is geëmoti oneerd. „Wanneer komt de destructor die ton le gen? Waarom slaan ze ons bij het ophalen van kadavers over?" Cebe- son-directeur D. Teune verklaart dat overslaan nauwelijks voorkomt. En dat een konijn inderdaad tot een week kan blijven liggen. Van onze verslaggever Jan van de Ven Son - Op elk boerenerf waar kleinvee voorkomt, staat een ton voor kleine kadavers: een kip, een konijn, een hond, een kat. Een ton met een deksel, aan de rand van erf en weg opgesteld. Zo'n ton geeft geen aanstoot. Neuzen van voor bijgangers hebben er amper last van. Vooropgesteld, dat de ton een kadavertje voor de destructor bevat. Destructor, volgens Teune een oude naam die in de volksmond voortleeft. Zijn bedrijf in het Brabantse Son heet Cebeson. Het bedrijf rekent ook Zeeland tot werkgebied. Hoe komt het dat een boerin moet klagen. Anoniem nog wel, want zij vreest bij Cebeson in een kwade reuk te komen als ze met een klacht naar buiten komt. „Als er klachten zijn, gaan ze over de ton", weet Teune. „De ton wordt eenmaal in de week geleegd." Als woensdag de ophaaldag is -het ophalen van kleine kada vers is in het werkgebied van Cebeson over de hele week ver spreid- behoort de boer op dins dag melding van het kreng te maken. Routesamenstellers in Son geven een chauffeur vervol gens woensdagmorgen het adres van de boer door. Dezelfde dag komt een vrachtwagen langs. Normaal gesproken dan, want er kan iets mis gaan. Teune om schrijft mogelijk menselijk falen aan met 'Het gaat bijna altijd goed'. Om het goed te laten gaan staat er een meldingsplicht voor op. Zonder melding geen vracht auto bij de boerderij. Een chauf feur heeft het te druk om elke denkbare ton te controleren. Heeft de boer aan zijn verplich tingen voldaan dan kan er iets aan de kant van Cebeson mis gaan. Teune: „We hebben deze zomer enkele keren computerstoring gehad. Meldingen zijn toen ver loren gegaan". Volgt een tech nisch verhaal over binnenko mende lijnen, juiste informatie- doorgifte en eigenwijze software. „Daar komt binnenkort een ein de aan". Cebeson werkt een nieuw computersysteem in met twee ontvangststations: valt de ene uit dan neemt de andere de informatie over. Verfijning van de techniek. Bij een werkgebied van half Ne derland (alles ten zuiden van de lijn Katwijk-Winterswijk) kan en mag er niets misgaan. Zo is het streven. Teune is echter de eerste om toe te geven hoe men selijk een foutje is. Vaak zijn er geen klachten; een enkele keer tien tot twintig per dag. Bij 5.000 meldingen per dag, 70.000 potentiële meidadressen, 90 chauffeurs sluipt er wel eens een foutje in. De dagelijkse meldingen betref fen overschotten van de grote dieren: schapen, varkens, koeien. Cebeson haalt de grote binnen 24 uur op. Mist de chauffeur een adres dan komt hij de dag erop. Gegarandeerd. „Alles is binnen 48 uur van het erf". Boeren hebben, naar zeggen van Teune, over het ophalen van de grote dieren normaal geen kla gen. Klachten draaien om het legen van tonnen. „We kunnen er niet aan beginnen voor elke kip uit te rukken". En als kip of konijn aan de beurt is tot vee voeder te worden verwerkt, be staat de mogelijkheid van een menselijke fout. Zelden of nooit, maar wat dat betreft is het beter niet te stellig te zijn. Met de ingebruikname van nieu we soft- en hardware hoopt Ce beson de menselijke fout verder uit te bannen. H. Haverkort, hoofd transport, duidt het ver schil tussen oud en nieuw sys- De ton, waarin hel kadaver van een kip of konijn op de destructor wacht. foto de stem ben steffen teem als volgt: „De computer geeft nu een uitdraai met een globale route. Straks krijgt de chauffeur van de computer een geplande route, inclusief het aantal te rijden kilometers, de werktijd, het op te halen ge wicht". „Door de ruime opzet van nu bestaat de kans op het missen van een adres. Ze liggen niet op volgorde. Straks selecteert de computer de adressen op een te rijden route". Aan de chauffeur om een kortere te vinden, maar dat zou zijn als een schaakpartij tegen een niet te kloppen tegen stander. Een ander verschil tussen nu en straks. Tegenwoordig heeft een chauffeur zijn eigen 'wijkje'. Straks maakt de computer uit of er delen van de wijk moeten worden afgestoten (wegens drukte) of delen van een ander moeten worden bijgevoegd (we gens slapte). Een eerlijke verde ling van werkdruk houdt de aan dacht wakker. Het gaat om grote aantallen. Het bedrijf becijfert in een folder de totale aanvoer op 500.000 ton per jaar (500.000.000 kilo) Tach tig procent bestaat uit slachtaf val en twintig procent uit kada vers. De dagaanvoer bedraagt, volgens de directeur, twee mil joen kilo. Ongeveer 400.000 kilo daarvan is kadaver, bij de boer op te halen. Is de klagende anonieme boerin bij al die getallen niet milder over het dode konijntje van haar kinderen gaan denken? Cebeson heeft voor kadavertjes sinds kort een koelkast in de aanbieding. Kadavers gaan bij een bepaalde temperatuur minder snel tot ont binding over. Het bedrijf wil met de kast geuroverlast reduceren. De boer met regelmatig dode kippen of ander klein spul mag zo'n koelkast aanvragen. Cebe son heeft er al tientallen ge plaatst. Terneuzen - In poule vier van de tenniscompetitie voor vrou wen in het Terneuzense Racketcentrum deelden Van Kuylenburg en Dees via 2-2 de punten. Rieneke Dees en Diny Faas waren met 10-7 te sterk voor Liesbeth van Seters en Gonny Bergen Henegouwen. Voor Van Kuylenburg waren Mee de Bruyn en Ria Gelissen suc cesvol via 11-6 tegen de com binatie Riet Remijn/AUison. UITSLAGEN Poule 1: Racketjack-Van Doese laar 4-0, Moerbeke-De Keyzer 3-1 Poule 2: Timmerman-Forty Love 4-0, Sponselee-Cavanagh 2-2 Poule 3: De Vries-De Vin 2-2, Bakker-Dooms 4-0. Poule 4: Van de Zeijst-Jearitoha 4-0, Van Kuylenburg-Dees 2-2. Poule 5: De Smit-CIS 2-2, Bom- melijn-De Reus 4-0. In poule 5 van de Terneuzense tenniscompetitie voor mannen behaalde Strijdonk de maxi male 6-0-score op Stoffels. In de enkelspelen versloeg Joop Strijdonk met 10-4 Bram Stoffels, terwijl Peter Rompa met 10-3 van Han Taalman won. In het dubbel kreeg de eindzege van Strijdonk nog meer glans doordat Strijdonk/ Rompa met 11-2 Stoffels/Ab Karreman terugwezen. UITSLAGEN Poule 2: Van Halleren/Hamelink- Erpelink/Kint 4-2. Poule 3: Audenaerd/De Vries-Van de Berg/Ysebaert 6-0. Poule 4: Martens/Van Kerkho- ven-Pieters/Lambert 2-4. Poule 5: Strijdonk/Rompa-Stof- fels/Karreman 6-0. Poule 6: Van de Laan/Luycks-De Kort/Louweret 3-3. Poule 7: Visser/Kriekaard- Loonstijn/Proost 6-0, Verschel ling/De Pooter-Vantricht/De Reus 4-2. Poule 8: Kroes/Verhage-Boeye/ Vermeulen 2-4, Van Doeselaar/De Jonge-Gelissen/Oostvogels 4-2. Poule 9: De Reus/Roose-Broom- chemie 4-2, De Graaf/Rosendaal- Dobbelaar/Wijland 4-2. In de bedrijfstenniscompetitie te Terneuzen eindigde het treffen in poule 3 tussen Broomchemie en Elegance in een 4-4-gelijk spel. Voor Broomchemie was Janny Die- leman twee keer succesvol. Met Addie de Bree respectie velijk Kees van Halst aan haar zijde, werd gewonnen van An- net Heyman/EUy Zweemer (13-2) en Elly Zweemer/Ro- nald Rouw (9-4). Eddy Kroes mocht voor Elegance twee maal het zoet van de overwin ning smaken. Samen met ach tereenvolgens Ronald Rouw en Annet Heyman werden Kees van Tatenhove/Kees van Halst (8-7) en Addy de Bree/Kees van Tatenhove (10-2) opzij ge- zet. UITSLAGEN Poule 1: De Zeeuw-ISM 1 0-8. Poule 2: Trend-Gevos 6-2 Poule 3: Broomchemie-Elegance 4-4. Poule 4: Verlinde-Kint 2-6. Terneuzen - De returnwed strijden van de Terneuzense bedrijfsvolleybalcompetitie brachten verrassende uitsla gen op het scorebord. In de hoogste klasse kan de zaak voor het kampioenschap al in een vroeg stadium beslist zijn. De topper tussen Lichtland 1 en Dees 1, beide uit de eerste ronde gekomen met 15 punten uit zes wedstrijden, eindigde in 3-0-winst voor Lichtland (16-14, 16-14, 8-6). In de eer ste ontmoeting was het precies andersom. Lichtland liet na het verlies van Dees verder geen steken meer vallen, ter wijl Dees daarna tegen een andere ploeg nog een keer met 0-3 de boot inging. Lichtland stelde in het rechtstreekse duel de titel zo goed als zeker veilig. Teamleider Guido de Rechter van Dees, die samen met Mark Boon een fantastische partij speelde, kon zijn teleurstelling nauwelijks verbergen. „Dit halen wij niet meer in," sprak hij na afloop. „Het is voorbij." Dees speelde zonder Ko Ruy- ter en Theo Sarneel. Het stond zowel in de eerste als de twee de set op een flinke voor sprong, had zelfs nog setpun- ten in huis, maar werd op het beslissende moment geklopt. Bij Lichtland tekende met na me Roegiest voor de meeste punten en kwam als beste spe ler uit de match. UITSLAGEN Eerste klasse A: Stuntmarkt-V&V 3-0 (15-4, 15-8, 15-2), CIS-Licht- land 2 3-0 (16-14, 15-6, 15-9). Eerste klasse B: PTT/Post-ING 3-0 (15-12, 15-9, 10-8), Scharmga 1-Neelemans 3-0 (15-13, 15-3, 15-3), Zeevla-Echo/Audio 0-3 (13-15, 10-15, 2-7). Tweede klasse A: Dees 2-Beldo 0-3 (9-15, 4-15, 0-15), Deltan 1-Dow 2 1-2 (12-15, 14-16, 15-3), De Hoop-Aster 0-3 (12-15, 14-16, 6-15). Tweede klasse B: Rabo-VC Nota- bene 0-3 (7-15, 2-15, 13-15), Ge meente 1-Deltan 2 1-2 (13-15, 12-15, 13-11), Philips-NHI 1-3 (8-15, 3-15, 15-10, 4-10). Derde klasse A: ABN/Amro-Dow 3 2-1 (15-9, 16-14, 13-15), Scharmga 2-VC Schelde 1-2 (11-15, 15-13, 11-13). Derde klasse B: Lichtalnd 4-Ge- meente 2 3-0 (15-5, 15-12, 15-6), URS-Voorwaarts 1-3 (0-15, 3-15, 15-12, 2-15). STANDEN Eerste klasse A: Lichtland 1 7-18, Stuntmarkt 7-16, Dees 1 7-15, Dow 1 6-8, CIS 7-8, V&V 7-6, Lichtland 2 7-0. Eerste klasse B: ING 7-15, Scharmga 1 7-14, Neelemans 7-12, De Pooter 6-11, PTT/Post 7-9, Echo/Audio 7-6, Zeevla 7-4. Tweede klasse A: Dees 2 7-14. PSV 1 6-12, De Hoop 7-12, Dow 2 7-10, Aster 7-9, Beldo 7-7, Deltan 1 7-7. Tweede klasse B: VC Notabene 7-18, Rabo 7-15, NHI 7-13, Ge meente 1 7-9, PSV 2 6-7, Philips 7-6, Deltan 2 7-4. Derde klasse A: Havenschap 6-14, Scharmga 2 7-14, Bliek Vos 6-12, VC Schelde 7-12, Dow 3 7-9, ABN/Amro 7-7, Lichtland 3 6-3. Derde klasse B: Voorwaarts 7-20, Lichtland 4 7-15, Gemeente 2 7-14, B&S 6-9, Deltan 3 6-7, WM 6-7, URS 7-2. Middelburg - In tegenstelling tot voorgaande jaren houdt de Zeeuwse Sportraad de provin ciale sport overdag-manifesta- tie niet op één, maar op twee locaties. Deze zijn 17 novem ber in sporthal Onderdak te Zierikzee en 24 november in sporthal De Kruitmolen in Middelburg. Beide dagen start het pro gramma om 9.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Deze manifesta ties zijn bedoeld voor mensen uit heel de provincie Zeeland, die overdag sporten, maar in het bijzonder voor mensen die nog niet overdag sporten. Voor de spreiding van sport over dag in Zeeland is dit jaar gekozen om de inan:f°stnriés op twee locaties te houden. Tijdens deze manifestaties kunnen belangstellenden deel nemen aan verschillende tak ken van sport zoals volleybal, adminton, tafeltennis, recrea tieve zeskamp, Vlaamse volks spelen, koersbal, curling en bowling (alleen in Middel burg). Het samen sporten en de gezelligheid staan deze da gen voorop. Belangstellenden die willen deelnemen aan één of beide manifestaties, kunnen zich opgeven bij hun' sport overdag-leider. Men kan zich ook individueel aanmelden bij de Zeeuwse Sportraad bij Mark Smeding en Astrid Adriaanse. 4-11-1993. Elsanta: 5.500 ds., 250 gr. middel 230, grof 241-254, Andijvie: 22.500 kg, A 12 60-75, A 15 45-86, A 18 48-61. B 33-40, glas A 12 63-95, A 18 56. Aubergines: 4.300 kg, 400/500 289-293, 300/400 352-358, 225/300 339-369, 175/225 307-323, 100/175 237-255. Bleekselderij: 2.300 st. 650/800 25. Bloemkool: 12.000 st. 6 st. 175-196, 8 st. 122-146, 10 st. 74-103. Broccoli: 775 kg. 9/14 360-466. Chinese kool: 3.600 kg, 8/12 50-76, 5/850-56. Eikeblad- sla: 1.300 st. 200/250 dr. 11-39. Knolvenkel: 4.300 kg. 10/12 252, 8/10 171-259, 6/8 61-66. Kom kommers: 54.000 st. 76/91 112-121, 61/76 89-129, 51/61 105-133, 41/51 91-123, 36/41 83-89, 31/36 61-74, 26/31 37-41. Komkommers krom: 3.000 kg. grof 86-114, middel 32-85. Kru- landijvie: 2.600 st. 200/300 98-173. Lollo Rossa: 5.700 st.' 200/250 er. 97-119, 150/200 er. 54-58, 100/150 er. 18-22. Paksoi: 1.100 kg. 550/800 150-155, 450/600 97-165, 325/500 74-94. Prei: 4.600 kg. 2/4-14 wit 68-70, 2/4-14 wit klvp. 110. Paprika rood: 6.500 kg. 95/op 325, 85/95 430-435, 75/85 370-380, 65/75 290-310. Paprika groen: 7.500 kg. 95/op 190, 85/95 165-175, 75/85 135-150, 65/75 125. Radijs. 14.000 bs. mid.grf. 58. Rabarber: 300 kg, extra rd. 350-380, dun extra rd. 170-200. Radicchio rosso: 290 kg. 13 190-240, 9/11 400, 7/8 440. Sla glas: 87.000 st. 31/33 77-84, 28/30 74-78, 25/27 62-66, eenm. fust 23/24 53-62, 21/22 42-49, 19/20 44-46, 17/18 37. Spitskool: 11.000 kg. A9 80, All 92-99, A 15 89-95, A20 85. Spruiten: 274.000 kg. A I 66-88, B I 87-101, C I 88-90, D I gr.f. 156-166, D I kl. f. 145-158, A II 34-61, B II 48-75, C II 63-68D II gr. f 58-105, D II kl.f. 99. Tomaten: 11.000 kg. 47 I-S 137-147, 47 1-2 158-163, 40 1-2 100-105 Vleestomaten: 22.000 kg 74 1-2 203-223, 67 1-2 165-166, 57 I-S 146-155, 57 1-2 134-154, 47 I-S 156-162, 47 1-2 139-161. Cherrytomaten: 3.600 ds. 29 I-S 141-169, 24 I-S 150-173. Veldsla: 640 kg. 750-1030. Witlof: 44.000 kg. een malig fust lang I 198-209, klvp. 4 I 334-382, klvp. 5 I 356-370, klvp. 6 I 367-368, klvp. 3 I 277-403, meerm. fust. krt. grf I 248-270, krt. fijn I 274-277, ex. krt. 1 252-262, kort II 200-229, lang II 165-195, onregelmatig II 129-145. Ijsbergsla natuur: 1.900 st. 40/45 15 st. 168, 35/40 15 st. 76, 30/35 15 st. 63. Gr. bloemkool: 150 st. 80-140. Romanesco. 110 st. 110-180. Boerenkool: 4.000 kg. 57-74, gestr. 69-97. Rode kool: 6.000 kg. 8-43. Witte kool. 2.000 kg. 10-17. Groene kool: 2.000 kg 40-51. Sperzieboon gl. 100 kg. 780-950. Aardappelen: 4.000 kg. Bintje 20-24. Eigenheimer 33. Bildstar 26-27. Uien: 14.000 kg bonk 37-57, grof 27-40, middel 24-44, gesch. 48-71. Knolselderij: 2.000 st. 8 st. 48-50, 10 st. 24-54, 12 st. 31. Koolrapen: 4.000 kg. 15-24. Kroten: 5.000 kg. 15-42. Bospeen: 300 bs. kl. II 49-58. Winterpeen: 16.000 kg. grof 14-52, middel 14-51. Skr.mais: 4.000 st. klpv. 23-36. Pepers: 3.000 kg groen 480-520, rood 870-1000. Bieslook: 450 pt. 83-102. Bleekselderij: 3.000 st. 26-38. L Bionda: 350 st. 10-29. Ijsbergsla: 37.000 st. 30-130. Pe terselie. 20.000 bs. 150/200 11-73, 100/150 50-62. Prei: 8.000 kg kl. II 31-60. Raapstelen: 1.000 bs. 20-29. Selderij: 26.000 bs. 200/250 50-73, 150/200 36-68, 100/150 33. Spinazie: 1.500 kg. 153-262. Druiven: 300 kg. Alican te 660-730. Rode bessen: 200 ds. 200 gram 300. Pompoenen: 10 kg. 10-50.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 15