Peuterproject Nederlandse taal Nieuwe vis in Otheense Kreek Nare lu Spoedvergadering Sasse raad over speelautomaten in Vlaanderenhal POLITIE RAPPORT Reiniging! Trimclub houdt vel Leerachterstand allochtone kinderen vóór de basisschool wegwerken Herinrichting Zuidersportpark wordt compromis van groen, sport en wonen Commissie heeft weinig lof voor cultuurnota Terneuzen Sint Nicolaas zaterdag 13 november in Terneuzen Woningraa woonbehoe 1 DE STEM ZEELAND C3 Underground Festival WEEKENDDIENSTEN DE STEM Uitbreiding Boeren hebben m VRIJDAG 5 NOVEMBER 1993 Van onze verslaggever Sas van Gent - De gemeenteraad van Sas van Gent komt maandag in spoedvergadering bijeen om de weg vrij te maken voor een speelauto- matenhal in de Vlaanderenhal. Burgemeester en wethouders willen het Rotterdams bedrijf De Vries toestem ming geven daar maximaal 86 gokkas ten neer te zetten. Het aantal gokauto maten dat in horecabedrijven wordt toegestaan wil het college handhaven op acht. Daar waar andere gemeenten de geva ren voor gokverslaving zoveel mogelijk willen beperken willen B en W de mogelijkheden verruimem om de dit jaar failliet verklaarde Vlaanderenhal nieuw leven in te blazen. De speelautomatenhal geldt als sleutel project voor De Vlaanderenhal. Krijgt De Vries daar toestemming dan volgen volgens wethouder L. Marquinie andere investeringen. „Moeten wij zo'n ont wikkeling tegen gaan terwijl er in Hulst en Axel bijvoorbeeld ook van die hallen zijn", zei wethouder L. Marquinie giste ren in een reactie. De wethouder heeft het volste vertrou wen in een goede opzet van de automa tenhal. Het bedrijf staat goed bekend, zegt Marquinie. De ruimte wordt afge sloten van andere, nog te realiseren, voorzieningen en er komt geen barge- deelte in. Een en ander is vastgelegd in twee nieuwe verordeningen die B en W wil len vaststellen op grond van de Wet op de Kansspelen. Het college denkt met deze oplossing eventuele gevaren voor verstoring van de openbare orde en overlast tot een minimum te beperken, schrijft het in het voorstel. Haast is geboden omdat de nieuwe investeerders De Vlaanderhal zo snel mogelijk terug op de been willen helpen. „Anders moe ten we wachten tot de raadsvergadering in december", aldus de wethouder. Cu rator mr. E. de Rechter van Verko, de exploitant van het vrijetijdscentrum De Vlaanderenhal dat een half miljoen gul den schuld heeft, was gisteravond niet bereikbaar de plannen met de Vlaande renhal verder toe te lichten. B en W roepen de gemeenteraad op maandag 8 november bijeen. De gemeenteraadsver gadering begint om 19.00 uur. Van onze verslaggever Terneuzen - Peuterspeel zaal De Binnenstappertjes in de Terneuzense binnen stad is begonnen met een project voor de opvang van anderstalige peuters. Uit een onderzoek blijkt na melijk dat veertig procent van de allochtone kinderen op de basisschool veel ach terstand hebben op met name taalgebied. Op verzoek van wethouder A. Stahl-Hemelsoet is vervolgens een concept-plan 'allochtonen- peuters op een speelzaal' opge steld. Vanwege de grote leerach terstand is het belangrijk kinde ren zo jong mogelijk extra ont wikkelingsmogelijkheden aan te bieden. De peuterspeelzaal kan hier een belangrijke rol in vervullen. Kinderen leren immers spelen derwijs met leeftijdsgenootjes de Nederlandse taal. Door het voor lezen, kringspelletjes en het sa men liedjes zingen vergroten zij hun taalvaardigheid. Binnenstappertjes De Binnenstappertjes, een van de vier peuterspeelzalen onder .de Stichting Samenwerking Peu terspeelzalen Terneuzen, is aan gewezen anderstalige kinderen onder de hoede te nemen. In de binnenstad wonen immers veel allochtone gezinnen en er zijn de afgelopen periode al spontaan anderstalige peuters aangemeld en geplaatst. Er hoeft dus geen extra energie en tijd te worden besteed om de drempel bij gezin nen te verlagen. Daarnaast hebben de professio nele leidsters Trees de Theije en Lenie van Ruth goede contacten met de basisschool, het wijkcen trum en het buurtnetwerk Jeugdhulpverlening. De leidsters van De Binnenstappertjes heb ben reeds een bijscholing ge volgd op het gebied van intercul tureel werken. Het gaat om de oriëntatiecursus en de taalstimu- leringscursus. Sociale vernieuwing Per groep van vijftien peuters worden maximaal drie andersta lige peuters toegelaten. Het wer ken met kleinere groepen bete kent dat alle peuters in de leef tijd van twee tot drie jaar en van drie tot vier jaar meer aandacht krijgen. Kleinere groepen zorgt wel voor minder inkomsten. Het tekort aan ouderbijdragen wordt Om te voorkomen dat ze met een achterstand in de beheer sing van de Nederlandse taal aan de basisschool moeten be ginnen, leren jonge kinderen van buitenlandse ouders spe lenderwijs Nederlands. FOTO CAMILE SCHELSTRAETE uit de beleidspot van de sociale vernieuwing betaald. De leidsters staan ondanks het vele werk dat er extra bij komt kijken positief achter het pro ject. Ook voor de anderstalige peuters is het project heel be langrijk omdat ook zij leren om gaan met andere culturen. Het project loopt tot oktober 1994. Als het project aanslaat wordt na oktober '94 bekeken of het wordt uitgebreid bij andere peuterspeelzalen in Terneuzen. 'Doelstelling is te passief' Van onze correspondent Terneuzen - De concept notitie kunst- en cultuurbeleid is te algemeen en kan zeker niet als beleidsstuk fungeren. Een toetsingsinstrument ontbreekt, de doelstelling is te passief en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de podiumkunst en de overige kunstvormen. Van onze correspondent Terneuzen - Een stadspark met een duidelijk groenfunctie, aan de randen een sportcom plex en op bescheiden schaal een woonfunc tie. Zo ziet globaal de modellenstudie eruit die een ingenieursbureau voor de gemeente Terneuzen heeft ontwikkeld voor het Zuider sportpark. De kosten van de renovatie hangen sterk af van de geplande woningen in dat gebied. Voor de presentatie van de in totaal zeven model len van het bureau zei wethouder W. de Zeeuw dat hieraan nog geen politieke consequentie mogen worden verbonden. „Het college heeft nog geen standpunt ingenomen. De nadruk in het plan ligt op het groen en de sport. De Sterre is 1,5 ha toebedeeld in het plan" In de modelstudie speelt ondermeer de bebouwing een grote rol. Hoe meer woningen in het gebied, des te ruimer zijn de financiële middelen. In het plan zijn drie opties. Ook het inleveren van de sportvelden bij de gemeentelijke scholengemeen- scshap Petrus Hondius is als optie meegenomen. Wethouder W. de Zeeuw waarschuwde voor een eventuele financiële claim door de rijksoverheid als de functie van dat gebied veranderd wordt. Verder gaan de plannen uit van een nieuw sport complex „De oude voetbalvelden zijn na dertig jaar versleten en aan vernieuwing toe.", aldus een woordvoerder van het onderzoeksbureau. Er zijn twee opties. Een optie gaat uit van een voetbalac commodatie op het Zuidersportpark. Voor de an dere voetbalclub moet dan een andere lokatie gezocht worden. De ander optie is om beide voetbalclubs binnen het gebied onder te brengen. De accommodatie van atletiekvereniging Scheldesport blijft in de plan nen op de huidige plaats. „Het is een hoogwaardig voorziening. Eventueel zou er door derden bijvoor beeld het Petrus Hondius gebruik gemaakt van kunnen worden" E. Kerkchaert (PvdA)vroeg zich af of een duidelijk woonfunctie in het gebied geen concurrentie zou vormen voor het plan Otheense Kreek. Verder gaf F.K. Hamelink (GPV/RPF) een schot voor de boeg: „Je moet je besluitvorming voor dat gebied niet uitsluitend nemen op grond van de financiële consequentie. Je kunt denken aan het gefaseerd uitvoeren van het plan" De medewerkers van het onderzoeksbureau knik ten instemmend bij de woorden van de nestor van de commissie. Van onze verslaggever Terneuzen - In multifunctioneel centrum De Triangel in Terneu zen vindt morgen het vijfde 'This is Underground'-festival plaats. Het begint om 15.00 uur met de presentatie van een compilatie cassette 'This is Underground 1993'.. De festivalreeks werd destijds opgezet door Hahamandad en O.J.C Kontrast in Hulst. Sinds 1991 werkt ook de stichting Ka- lashnikov mee aan het festival 'voor underground art music'. De editie 1993 omvat exposities, video, tape-acts, stands en live optredens van bands. Met het programma willen de organisa toren laten zien dat bij de term 'underground' niet per se moet worden gedacht aan een hoop herrie. Een verscheidenheid aan stijlen komt aan bod. Een van de hoogtepunten belooft het optre den te worden van de Para/Noi- se Terminal uit Hamburg. Het festival duurt tot 24.00 uur. De entree bedraagt 7,50. Deze kritiek uit de mopnd van F.K. Hamelink van het GPV/ RPF dekte voor een groot deel de gevoelens van de raadscommis sie voor cultuur. Wethouder W. de Zeeuw had in zijn inleiding reeds zijn positie aangegeven „De notitie is slechts een raamwerk. Er moet gecon cretiseerd worden en deelplan- nen worden gemaakt. Alle in en outs zijn meegenomen. Er is de laatste tijd aan mij gevraagd door raadsleden: 'Wat moet ik ermee?'. Ik ben van mening dat je ermee uit de voeten kunt". Beeldende kunst G. Piscaer van Groen Links twij felde aan de onafhankelijkheid van de samenstellers. „De com missie was niet onafhankelijk. Er treedt een soort nepotisme op. Uit de notitie blijkt maar weer eens dat kunst niets mag kosten en altijd iets moet opleveren. De beeldende kunst is ondergewaar deerd, de nadruk ligt teveel op het theater" De Zeeuw weersprak de aantij ging dat de werkgroep niet onaf hankelijk was met klem. „Kunst mag zeker wel iets kosten. Al leen zal de raad moeten beslis sen. Ik ben het eens met de uitspraak dat de beeldende kunst ondergewaardeerd is." Artistieks De wethouder zegde toe in het nieuwe stadskantoor in het ka der van de 1-procentsregeling iets artistieks te realiseren. Te vens gaf de wethouder volmon dig toe dat er teveel de nadruk gelegd werd op het theater. F.K. Hamelink vond dat er een nadere uitwerking nodig was. „De doelstellingen zijn te pas sief. Het stuk moet toegankelijk gemaakt worden. Ik vraag me af waarom de passage dat de ge meente initiërend en stimulerend optreedt, weggelaten is. Straks sterft de notitie een vroege dood net als voorgaande cultuurnoti ties." Een overlegplatform van de verschillende cultuurcommis sies zag men welk zitten. Men vond echter de rol van deze adviesstructuur in de notitie on voldoende aangegeven. Hengelaars in de Otheense Kreek in Terneuzen kunnen er, mits zij over de vereiste vergunning beschikken, voor lopig weer even tegen aan. De afgelopen twee dagen is in de kreek ruwweg vierhonderd kilo vis uitgezet. Woensdag ging er al tweehon derd kilo blank- en ruisvoorn het water in, gisteren kwam daar nog eens eenzelfde ge wicht aan winde bij. De ge meente krijgt daarvoor een rekening gepresenteerd van 7500 gulden. Het uitzetten is noodzakelijk om de visstand en soortvaria tie in de Otheense Kreek op peil te houden. De nieuwe bewoners van de kreek zijn afkomstig uit de kwekerijen van de Organisatie Verbete ring Binnenvisserij in Geertruidenberg. Deze instel ling voerde onlangs in op dracht van de gemeente een onderzoek uit naar de vis stand in de Otheense kreek. FOTO CAMILE SCHELSTRAETE Gordelcontrole Oostburg De politie in West-Zeeuws-Vlaanderen hield gistermiddag op rijks weg N58 tussen Breskens en Schoondijke een controle op het dragen van autogordels. 22 van de 200 gecontroleerde be stuurders kregen een proces verbaal. Verder werden twee processen-verbaal uitgeschre ven wegens geen geldig APK en een wegens het ontbreken van deel drie van het kente kenbewijs. Snelheidscontrole Schoondijke Op de Lange Heerenstraat te Schoondijke werd woensdag een snelheids controle gehouden. De politie controleerde 625 voertuigen, waarvan er 71 te hard reden. De maximum toegestane snel heid die is toegestaan be draagt 50 kilometer per uur en de hoogstgemeten snelheid was 86 kilometer per uur. Ook stond de raderpost opgesteld op rijksweg 58. Daar passeer den 294 voertuigen waarvan er 2 harder reden dan de toe gestane snelheid van 80 kilo meter. Een daarvan 97. Autokraak Sas van Gent Een 28-jarige inwoner uit Sas van Gent deed bij de politie aangifte van diefstal van de geluidsinstal latie en boxen uit zijn perso nenauto. Dat gebeurde toen het voertuig stond geparkeerd aan de Europalaan in zijn - woonplaats. HUISARTSEN Aardenburg, Oostburg en Zuid- zande - Van vrijd. 17.30 u. tot maand. 8 u. dokter H. Brugge- man, Nieuwstr. 53, Oostburg, tel. 01170-52121. Axel en Zaamslag - Van vrijd. 17 u. tot maand. 8 u. dokter W. Fraanje, Voorburcht 2, Zaamslag, tel. 01153-1244. Spreekuur spoedgevallen zonder afspraak: zat. 10.00-10.30 en 16.00-16.30 u. zon. 11.30-12.00 u. Biervliet, Hoofdplaat en IJzendij- ke - Van vrijd. 18 u. tot maand. 8 u. dokter N.v.d. Maas, Beursstr. 6, IJzendijke, tel. 01176-1266. Clinge, Koewacht en St.-Jansteen - Van vrijd. 18 u. tot maand. 8 u. dokter R.v. Berkel, Nieuwstr. 122, Koewacht, tel. 01146-1327. Breskens en Groede - Van vrijd. 17.30 u. tot maand. 8 u. dokter A. Hermanides, Dorpsstr. 17, Bres kens, tel. 01172-1566. Spreekuur zat. en zond. om 11-11.30 u. en 17-17.30 u. Cadzand, Sluis, Retranchement en Zuidzande - Dokter M. de Meijer, Badhuisweg 42, Cadzand, tel. 01179-1366 (za.) en dokter J. de Meijer, Lange Wolstr. 12, Sluis, tel. 01178-61366 (zo.). Driewegen e.o. - Tot maand. 8 u. dokter J., de Graaf/J. Geldof, Korteweg 23, Driewegen, tel. 01195-5275. Goes en Kloetinge - Van vrijd. 18 u. tot zat. 19 u. dokter M. Kooi man, Hogendorplaan 6, Goeë, tel. 01100-14450. Van zat. 19 u. tot zond. 23 u. dokter F.v. Peer, Oost singel 132, Goes, tel. 01100-15306. Spreekuür zat. en zond. 10-10.30 en 17-17.30 u. Hontenisse en Kloosterzande - Van vrijd. 17 u. tot maand. 8 u. dokter M.v. Kalmthout, Groenen dijk 52, Kloosterzande, tel. 01148-1377. Spreekuur spoedge vallen zat. om 11.30 u. Heinkenszand - Dokter C. Mier- mans, Zangvogelstraat 86, Hein kenszand, tel. 01106-3074. Heinkenszand, 's Heer Arends- kerke, Nieuwdorp en Wolp- haartsdijk - De praktijk van de artsen Harten, van Drieï, Aarn- outse en v.d. Vlugt wordt van vrijd. 17.30 u. tot maand. 8 u. waargenomen door dokter J. Har ten, Clara'spad 12, Heinkenszand, tel. 01106-1234. (boodschappen tussen 9 en 10 u.) Hulst - Van vrijd. 17 u. tot zond. 24 u. dokter W. Gielen, Grote Markt 11, Hulst, tel. 01140-12969. Spreekuur spoedgevallen zonder atspraak za. en zo. 11 en 17 u. Sas van Gent en Westdorpe - Van vrijd. 18 u. tot maand. 8 u. dokter M. Dierick, Gr. Jansdijk A 185, Westdorpe, tel. 01158-1366. Spreekuur uitsluitend voor spoedgevallen: zat. om 10.00 uur op Bolwerk Oranje 2. Sluiskil, Philippine en Hoek - Dokter J. Neeteson, J. Hobeinstt. 8, Philippine, tel. 01159-1769. Spreekuur spoedgevallen zat. en zond. om 12 uur. Terneuzen - Van zat. 8 uur tot zond. 8 uur dokter P. Vercaute- ren, Beethovenhof 3B, tel. 01150-13768. Van zond. 8 uur tot maand. 8 uur dokter J. Stevens, Oostelijk Bolwerk i2C, tel. 01150-94000. Spreekuur spoedge vallen zat. en zond. 11.30 en 17 uur. VERLOSKUNDIGEN Oost-Zeeuwsch-VIaanderen - Mevr. H. Haak, Anth. v. Dijckstr. 32, Axel, tel. 01155-63982. WIJKVERPLEGING Goes, Kloetinge, Kattendijke en Wilhelminadorp - Tel. 01100-12456. Oost-Zuid-Beveland - Tel. 01130-1545. Zak van Zuid-Beveland - Tel. 01106-1615. Hulst en Hontenisse - Tel. 01140-12191. West-Zeeuwsch-Vlaanderen Tel. 01170-3139. Dag en nacht bereikbaar, (dringende bood schappen inspreken op antwoord apparaat). Oost-Zeeuwsch-VIaanderen Voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01140-12191 (boodschap inspre ken op antwoordapparaat). Kruisver. Kanaalzone Zeeuwsch- Vlaanderen - Dag en nacht be reikbaar voor dringende hulpver lening onder tel. 01150-19049. U kunt naam en telefoonnummer inspreken, zodat de dienstdoende wijkverpleegkundige u kan berei ken. DIERENARTSEN Goes, Heinkenszand en Noord- Beveland - Dierenarts M. Karei- se, 's H.H. Kinderendijk 118, Goes, tel. 01100-20656. Hengstdijk en Hulst - Dierenarts M. Schaub, Axelsestr. 108, Zaam slag, tel. 01153-1366. Zaterdags preekuur in de Bastionstr. 3, Axel 11-12 u. verder vlgs. afspr. Hulst - Dierenartsen Aerts- Bosch, Dullaertstr. 43, tel. 01140-14015. Spreekuur za. 10-11.30 u. en volgens afspraak. Breskens, Aardenburg, Sluis - Dierenarts G. de Bruijckere en E.v. Bruinessen-Kapsenberg. Za. en zo. spreekuur gezelschapsdie ren in Aardenburg, .(Romanlaan 28), van 11.30-12.00 u. en in Oost burg (Brouwerij str. 8) van 13.00-13.30 u., verder vlgs. tel. afspr. tel. 01177-2398 of 01172-2769. Axel, Terneuzen, Zaamslag en Hengstdijk - Vanaf zat. 12.00 u. dierenarts M. Schaub, Bastionstr. Axel, tel. 01155-61488. Zat. spreekuur: 11-12 u. en vlgs. af spraak. Sas van Gent - Dierenarts E. David, Westdam 54, tel. 01158-3800, bgg. 01157-1319. Spreekuur za. 11-12 u. en na afspraak. Terneuzen e.o. - Peter de Vos, Polikliniek voor kleine huisdieren 'De Steenberghe', v. Steenbergen- laan 7, Terneuzen, tel.1 01150-96425. Spreekuur: zat. 12-13 u. Verder na telefonische afspraak. J.P. de Vos en A. Burm, Kliniek van kleine huisdieren en bijzon dere dieren, v. Diemenstr. 83, Terneuzen, tel. 01150-19628. Spreekuur zat. 12.30-14 u. en na telefonisch overleg. Oostburg - Dierenarts J.v.d. Vij ver, Sirius 1, tel. 01170-52103. Spreekuur zat. en zond. na tel. afspr. Bgg. Dierenkliniek IJzen dijke, 01176-1388. St.-Jansteen e.o. - Dierenarts A. de Bruyn, Tempelier 34, St. Jan steen, tel. 01140-12701, bgg. 01140-10546. Spreekuur za. en zo. 11-12 u. en vlgs. afspraak, huisbezoek ook na afspraak. Praktijk IJzendijke - Dierenarts M.v.d. Vijver, tel. 01176-1388. Spreekuur zat. om 13 uur en zond. om 12 uur in de dierenkli niek te IJzendijke, en volgens af spraak. TANDARTSEN West-Zeeuwsch-Vlaanderen Tandarts R. Apers, Sassenstr. 16,. Aardenburg, tel. 01177-1380. Spreekuur zat. en zond. 12-12.30 uur. Oost-Zeeuwsch-VIaanderen Tandarts E. Tan, Markt 5, Axel, tel. 01155-61686. Spreekuur zat. 10-10.30 en 18-18.30 u. zond. 12-12.30 u. Zuid- en Noord-Beveland - Tandarts P. Frantzen, Kastanjes- tr. 307, Goes. In het weekeinde tel. nr. 06-52771398. Spreekuur zat. en zond. 10-11 uur. APOTHEKEN Axel - Apotheek Axel, Oranjestr. 6, tel. 01155-62888. Geop. zat. 10-11 en 16-17 uur. Verder uit sluitend voor spoedgevallen en recepten. Goes - Apotheek Goese Polder, De Spinne 1162, tel. 28228. Hulst - Apotheek Hulst. Geop. zat. 11-12 uur en 15.30-17.30 uur, zond. 11-11.30 u. en 16.30-17.30 Voor spoedgevallen buiten ope ningstijden is de dienstdoende apothekersassistente thuis be reikbaar tel. 01140-14255. Terneuzen - Apotheek Hamann, tel. 01150-12060. Geop. zat. van 8.30-17.30 u., zond. 11.30-12.30 u. en 17-18 u. ZIEKENHUIZEN ZEEUWSCH- VLAANDEREN Voor eerste hulp bij ongelukken: eerst dienstdoende huisarts raad plegen. Hulst - Buitenpolikliniek De Honte, tel. 01140-12651. Oostburg - St. Antoniuszieken- huis, tel. 01170-59000. Terneuzen - Streekziekenhuis De Honte tel. 01150-88000. AMBULANCE EN BRAND WEER Zeeuwsch-Vlaanderen - Tel. 01150-12200. Van onze verslaggever Terneuzen - Sint Nicolaas komt met zijn gevolg weer naar Terneuzen. Hij wordt zaterdag 13 november om 13.45 uur per schip verwacht bij de Buitenhaven. Daar wordt de Sint begroet door kapitein Van der Decken. Het r.k.- kinderkoor De Kerkrakkertjes zingt bij de aankomst van de Sint een paar kinderliedjes. Het koor wordt begeleid door Harmonie De Vliegende Hollander en de Showband Sas van Gent. Om 14.25 uur begint de rondrit door Terneuzen. Onderweg worden zakjes snoepgoed en strooigoed uitgedeeld. Voorop gaat de harmonie gevolgd door de Sint met een hoofdpiet in een rijtuig. De route,is Oostelijke Havendam, Burgemeester Geillstraat, Markt, Havenstraat, Oostelijk Bolwerk, Van Steenbergenlaan, Emmalaan, Leeuwenlaan,, Wilhelminaplantsoen, Bernhardstraat, Jacob Catsstraat, Stijn Streu- velstraat, Zuidlandstraat, Axelsestraat, Vlooswijkstraat en de Noordstraat. Onderweg maakt de Harmonie plaats voor Showband Sas van Gent. In de Noordstraat wordt de Sint vooraf gegaan door de Boerenkapel uit Sluiskil. De stoet wordt om 16.00 uur ontbonden op het parkeerterrein van het ABC-complex. I Apa Van onze verslaggever Oostburg - De reiniging in de gemeente Oostbur volgend jaar minder f' burgemeester en we' aanvankelijk in gedacht den. Bovendien komen schillende tarieven voo: en grote gezinnen. Hei burgse college zwicht n| Van onze correspondent Aardenburg - Trimcl Aardenburg houdt zon 14 november voor de twi de keer een veldtoertoo Er kan gekozen worden twee afstanden, 25 en kilometer. De routes z: met pijlen aangegeven, dereen krijgt en gedet, leerde routebeschrijving na afloop is er gelegenhel om te douchen en de fiel af te spuiten. Er kan gestart worden tuss;. 7.45 en 10.00 uur bij gast! De Jonge Leeuw aan De K;| te Aardenburg. De deelna; kost 4,50 gulden voor niet-1 den van de NTFU. Leden v' de NTFU betalen drie guldil Van onze verslaggever Gent - Ruim vier ton wd Vlaanderen en het aangre trums in te richten waar studie- en/of beroepsmogel: Daarnaast wil men, zoals j Meetjesland beroepenmamfestj De stuurgroep Euregio Scheldi dat vooralsnog zestien maand| (EG) zijn er forse bijdrage: Oost-Vlaanderen, diverse Vla: Bureau Arbeidsvoroziening Zi Het nieuwe project moet er toi van informatie over werkge landsgrens tot stand komt. Van onze verslaggeefster Tholen - In Tholen, Sint en Noord- en Zuid-Beve enquêteformulieren verspr zoeken. De Nationale Woningraad vo het grootscheepse behoefte-: derzoek namens diverse woniJ corporaties in de Oosterscheli| regio uit. De corporaties wil te weten komen in hoeverre er komende vijf jaar behoefte aan nieuwbouw, woningverbe ring of sloop. Het onderzoek k twee ton en de woningcorpo ties en gemeenten betalen da| van ieder de helft. „Nu de rijksoverheid de besli vorming over huizenbouw geh naar de gemeenten heeft v schoven, moeten gemeen' meer dan tevoren een goed zi hebben op de woningmark] lichten de corporaties toe. jaar verhuist zo'n tien proc van de mensen en het onderzt is dan ook van direct bek Klacht van een boerin: „Het dode konijn van d kinderen ligt nu al een week in 'de ton'. Niet echt leuk voor de kinde ren". Voor de boerin oo niet, want zij is geëmot oneerd. „Wanneer kom' de destructor die ton le gen? Waarom slaan ze ons bij het ophalen van kadavers over?" Cebe- son-directeur D. Teune verklaart dat overslaan nauwelijks voorkomt. E dat een konijn inderdaa tot een week kan blijvei liggen. Van onze verslaggever Jan van de Ven Son - Op elk boerenerf w< kleinvee voorkomt, staat e ton voor kleine kadavers kip, een konijn, een hond, e kat. Een ton met een dek: aan de rand van erf en opgesteld. Zo'n ton geeft ge aanstoot. Neuzen van vo<

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 14