SR 4 Geef dorpsraden meer macht' Doorgangshuis Nobelhof in Clinge officieel geopend 'Zingen houdt de mens jong' kssss EGENHEID Gemeente Axel onderzoekt privatisering sporthal en zwembaden DAG KLAPPER UITSLAGEN PLAATSELIJK NIEUWS IMENU o uve Lie Bourse PvdA-fractie wil iedere kern van gemeente Hulst zijn eigen geld geven WD pleit voor subsidie aan lokale VW in Hulst CDA wil Medisch Centrum Hulst verder uitbreiden DE STEM ZEELAND C2 jm te zoenen ticulieren /AN DE VELDE GETROUWD 87.50 RESTAURANT Sas van Gent 466 fax 01158-52303 terbaan 183 Axel Hulst Hulster ouderenkoor viert 25-jarig bestaan fete- Fietspaden Man zwaar gewond bij ongeval op Axelse Kinderdijk 993 X 62 VRIJDAG 5 NOVEMBER 1993 Inkje, jubileum, receptie, ■verloving, overwinning, 1, Abraham, openbare I door, mag best eens in jvel op de pagina fceilijk is dat niet en duur pijn. Prijs per regel of 2,82", één grote regel 1,40 resp. 3,57*. ten van een foto of |n formaat van 35 x 45 18,75 resp. 1 ge heven op aanvraag. Bij etaling wordt 4,50 Ind. Foto's worden niet 1076-236442 of geef uw Iplaatsing af bij één van Schriftelijke opgaven I geaccepteerd indien Jend zijn, ook indien uw oijgevoegd is. I het recht voor teksten redenen te weigeren, [klachten bereiken over 1st behoudt de uitgever Dr om de naam van de jsr bekend te geven, knigingsnieuws P 2 kolom op donderdag |igingsnieuws kolom op donderdag 16-09-93 Jn met alle feestelijkheden en i voor al die jaren van hard *dag is daar. Ma veel sterkte, Inderen en kleinkinderen. Mark Ackerman en Moni que van Gils, Etten-Leur, 04-11-1993. pi gevuld met garnalen of Jiampignons met kervel lllon met woudvruchten lild met zalm in tomaten- licumcoulis of Imet roze pepersaus oude jenever of pensorbet 1 geconfijte sjalotjes en rode- rij nsaus of 1st met cognacsaus Ihocoladeschelp of lit met sabayon ek (sinds 1964) ge plaatsing i- en badkamers en kantoren n arte 2.50.71.57.81 Op zaterdag tot 18 u. en zondag i/IALDEGEM .Plaats: Van onze verslaggever Axel - Burgemeester en wethouders van Axel willen de mogelijkheden onderzoeken om de sporthal en de zwembaden in Axel en Koewacht te privatiseren. Het afstoten van beide sportvoorzienin- gen wordt voorgesteld in een onderzoek naar de doelmatigheid van het Axels gemeentelijke apparaat. Het onderzoek is inmiddels afgerond maar het college kon deze week wegens ziekte van bur gemeester W. de Graaf het rapport niet bespreken. Volgens wethouder en loco-burgemees ter A. van Waes komt de optie om de sportvoorzieningen te privatiseren niet als een verrassing. Axel legt jaarlijks meer dan een half miljoen gulden ge meenschapsgeld toe op het instandhou den van beide voorzieningen. Voor de sporthal is aan personeelskosten en ka- pitaallasten 200.000 gulden in de begro ting opgenomen. Beide zwembaden kos ten 350.000 gulden. Aan de sportvelden is Axel 150.000 gulden kwijt. Met de voetbalverenigingen Axel en AZW is inmiddels een akkoord bereikt over het onderhoud van de accommoda ties. Die regeling leidt voor de gemeente tot een lastenvermindering. Wethouder A. van Waes zei gisteren dat de plannen zich in een pril stadium bevinden en dat privatisering van de sporthal en de zwembaden nog 'heel ver weg' is. „We hebben intern wel eens een ge sprek gehad om te zien of het beheer van de sporthal niet doelmatiger kan. Maar dan in eigen beheer. Op dit mo ment lichten we onze organisatie door. De uitkomsten moeten nog besproken worden. Er staat nog niets vast. Dat geldt ook voor de zwembaden", aldus Van Waes. Voor de zwembaden is het volgens Van Waes zaak om in ieder geval iets aan de personeelsbezetting te doen. „We heb ben twee badmeesters in dienst. Een in Koewacht en een in Axel. Dat is eigen lijk te weinig. Op drukke dagen kunnen we nauwelijks voldoen aan de eisen van de provincie om toezicht te houden". B en W zullen zelf eruit moeten zien te komen hoe ze de problemen met de sporthal en de zwembaden oplossen. Het rapport is vrij summier in het aandragen van oplossingen. Van Waes: „Er staan wel een paar aanbevelingen in maar daar kunnen we niet goed mee uit de voeten". Van onze verslaggever Hulst - De dorps- en wijkraden in de gemeente Hulst moeten zelf kunnen beslissen aan welke voorzieningen in hun dorp of wijk er geld wordt uitgegeven. Daarvoor is het nodig dat er voor iedere kern een bedrag per inwoner in een apart geldpotje wordt gestort en door de dorpsraden wordt beheerd. Met dat voorstel komt de Hulster PvdA-fractie in de algemene be schouwingen bij de begroting. De PvdA vindt dat de kernen er nogal bekaaid vanaf komen en wil dat blijvend verbeteren. Per dorpskern moeten de onder houdskosten van zaken als stra ten en openbaar groen worden uitgesplitst per inwoner. De dorpsraden krijgen de verant woordelijkheid voor de beste ding van deze middelen. De fractie schrijft: „Op deze ma nier krijgen we dorpsraden met duidelijke taken en bevoegdhe den die bestuurlijk ondersteund dienen te worden, maar op hun beurt weer het gemeentebestuur kunnen ondersteunen". De PvdA denkt dat de betrokkenheid van de dorpsraden aanzienlijk zal toenemen en daarmee ook de vrijwillige inzet van de leden. Uiteindelijk, zo meent men, zal meer het toekennen van meer verantwoordelijkheid motive rend en kostenbesparend wer ken". De voorwaarde voor een derge lijke constructie is uiteraard wel dat de dorpsraden democratisch moeten worden samengesteld. De leden moeten door de bevol king worden gekozen. De PvdA wil wat dat betreft de koe met een bij de horens vatten. Voorge steld wordt om de bevolking tegelijk met de gemeenteraads verkiezingen op 2 maart meteen ook de dorps- en wijkraden te laten kiezen. Rechtvaardig Het idee van de PvdA is mede geboren uit de wetenschap dat de financiële positie van de ge meente dwingt om keuzes te ma ken. De PvdA zegt die keuzes te willen maken op een rechtvaar dige wijze met inspraak van de inwoners. „Wij willen een over heid zien die zich meer richt op de inwoner, die zelf duidelijk een keuze maakt in hetgeen voor hem of haar belangrijk is". 'Van groot belang voor werkgelegenheid' Van onze verslaggever Hulst - De gemeente Hulst voert een slecht beleid door subsidie aan de VW te laten afhangen van een eventueel rekeningsoverschot over dit jaar. De Hulster WD-fractie stelt dat in de algemene beschouwin gen bij de gemeentebegroting. Een goed functionerende VW en een goede promotie zijn volgens de WD van belang voor de lokale economie en de werkgele genheid in de detailhandel: „Ze ker in een gemeente als Hulst". De liberalen wijzen daarbij an dere plaatsen waar wel flink aan de weg wordt getimmerd, zoals Terneuzen, Sluis, St.-Niklaas en Antwerpen. „In een tijd waarin flink geknokt wordt om de con- sumentengunst, is het van be lang om alert te zijn en te inves teren in promotie", vindt de WD. Een aantal ondernemers, vere nigd in Hulst Reynaertstad, is bereid jaarlijks 100.000 gulden voor dat doel op tafel te leggen, met als onderdeel van de strate gie activiteiten van de VW. „Een aanbod, waar menige ge meente van zou likkebaarden", schrijft de WD. „Uw planning om voor 1994 pas 'mee te gaan doen' als er middelen uit het rekeningsaldo 1993 beschikbaar komen is daarom een slecht be leid". De fractie wijst er op dat door de realisering van een zelfstandige huisvesting van de VW de 'hand-en-span-dienst' die door de telefoniste van de gemeente op toeristisch gebied werd ver vuld geheel vervalt. „Dat bete kent: een eigen kantoor voor VW dat gesloten is en dus geen adequate inzet meer voor de toe ristische belangen, terwijl die toch zo groot zijn. U stoot iets af, waarmee u niets bezuinigt en wel iets weggooit, aangezien er straks geen VW-opvang meer is". De WD constateert dat de ge meente Terneuzen bijvoorbeeld heel wat minder te bieden en minder belangen heeft, maar wel 82.500 gulden per jaar in VW investeert. „Hulst heeft -zo het er nu uitziet- niets. Als dit uw economisch beleid is hebt u wi- nig oog voor werkgelegenheid en samenwerking met het bedrijfs leven". Van onze correspondente Hulst - Zingen maakt de mensen vrolijk, samen zingen houdt de mensen jong. In Hulst is er een ouderenkoor van 55-plussers. Tijdens de repetities gaat het er gemoe delijk aan toe, maar er wordt wel kei hard gewerkt. Het koor bestaat dit jaar 25 jaar. Het zilveren jubileum wordt vrijdag 5 no vember gevierd met een feestelijke jaarver gadering in de Lieve in Hulst. Tijdens die bijeenkomst worden ook drie jubilarissen, die vanaf de oprichting tot nu toe enthou siast lid zijn, gehuldigd. De mensen van het eerste uur zijn René Boon, M. Buysrogge- Maenhout en M. Everaerd-Penneman. De vergadering begint om 18.00 uur. Het ouderen-zangkoor werd door Boon in 1968 opgericht. Hij richtte het koor op omdat het vaak moeilijk was op werkdagen mensen te vinden, die de lithurgische vierin gen (zoals een rouwmis) in de basiliek wil den opluisteren. Het geijkte repertoire werd ingestudeerd en het koor verzorgde de dien sten op werkdagen in de basiliek tot 1986. In september van dat jaar nam het dameskoor van de basiliek deze taak over. Boon hanteerde bijna twintig jaar de diri geerstok. Hij woont nu in de Blaauwe Hoeve, maar blijft als erelid verbonden aan het koor. Nadat het dameskoor de liturgische taken van het koor hadden overgenomen wilden de ouderen toch blijven zingen. Voorheen was alles onder elkaar geregeld, nu werd het tijd om wat beleidslijnen uit te werken. Er kwam een bestuur met voorzitter R. Jouret, secretaris Ch. Heirman en penning meester L. Oomens. Het roer werd radikaal omgegooid en het koor bouwde een geheel nieuw repertoire op: Nederlandse- en Vlaamse liedjes en een flink kerstrepertoire met zelfs Franse- en Duitse kerstliederen. In 1987 nam J. Neeteson het stokje over van R. Boon en hij werkte vijf jaar met zijn vokalisten aan het repertoire en bereidde de uitvoeringen voor. Vorig jaar moest hij, om gezondheidsredenen, afhaken en nam mejuf frouw G. de Rijk de taak van muzikaal leidster op zich. Voor de orgelbegeleiding zorgt sinds 1992 de muziekschoolleerling Günther Sturms. Het ouderenkoor repeteert graag, maar een uitvoering af en toe is een extra stimulans. Het koor is bijna steeds present op koren middagen in de streek en organiseert ook zelf bijna jaarlijks een dergelijk evenement. Bij de kerstvieringen in het gemeenschaps centrum Den Dullaert van de Katholieke Bond voor Ouderen is het koor steeds van de partij. De vokalisten zingen dan als engelen, beleven veel plezier aan het optreden en weten dat het gewaardeerd wordt. Er zijn 32 leden momenteel, allen ouder dan 55 jaar, mannen en vrouwen. Een uitbrei ding tot veertig a vijftig zou worden toege- juichd. Er is een versterking van alle stern- types nodig. Ouderen die belangstelling heb ben moeten gewoon eens langslopen tijdens de wekelijkse repetitie in de Lieve op woens dag van 15.00 tot 16.00 uur. Nieuwe leden kunnen zich melden bij het bestuur of de dirigente. Van onze correspondente Clinge - Gisteren openden burgemeester A. Kessen en een bewoner van de Sterre officieel de doorgangsruimte Nobelhof. De semi-perma- nente bouw is bedoeld voor dertig bewoners van het voormalige Nobelhof dat we gens betonrot moet worden afgebroken. Directeur J. Biegstraaten zei dat de ruimte zo'n tien jaar mee moet. De bewoners gaan er, vol gens Biegstraaten op vooruit. Er is meer ruimte en in het gebouw kan nu uitgeprobeerd worden wat ideaal is voor de leefruimte van bewoners en werkruimte voor personeel. De nieuwe ruimte beschikt over drie woonkamers met eencapaci teit voor twaalf mensen met een televisie, aquarium, keuken en wasgelegenheid. Verder zijn er de persoonlijke slaapkamers, de garderobe, recreatieruimte met ballenbad, personeelskamer en een snoezelruimte. Hij lichtte summier de toekomst plannen toe. Niets staat nog vast, de onderhandelingen zijn nog bezig. Voor de volgende bouwfase wordt uitgegaan van de landelijke plannen die nor malisering en integratie tot doel hebben. De Sterre wordt met de bouw van woningen, met een capaci teit van 12 bewoners, meer een woonwijk in Clinge. Er wordt gestreefd naar meer openheid in het gedeelte aan de Gravenstraat en bescherming voor het gedeel te waar de zwaar gehandicapten verzorgd worden. In de eerste bouwfase worden zes woonblokken gerealiseerd en moeten andere gebouwen waar betonrot in zit worden afgebro ken (restaurant, keuken, winkel en technische dienst). Over de plannen voor een voor ziening in Terneuzen en het ge zinsvervangend tehuis in de ka naalzone bleef Biegstraaten vaag. „Alle plannen zijn nog niet afgewerkt en ook de financiën zijn nog niet rond. Eind 1994 moet de eerste spa in de grond gaan. De eerste fase duurt mini maal een jaar en dan komt de rest pas aan de beurt. Als de totale nieuwbouw rond 2000 ge realiseerd is, knijpen we in onze handen". Burgemeester Kessen verricht de openingshandeling CLINGE -Café De Landbouw, 20 uur, prijskaarting. - Malpertuus, ANBO, 13.30 uur, bieden een tegen drie. - Malpertuus, 19 uur, jeugdsoos. HEIKANT - Café du Commerce, 20 uur, kaarting. ST.-JANSTEEN -Café De Kroon, 14 uur, kaar ting. -Café Sport, 14 uur, vleeskaar- ting. WALSOORDEN - Café Rue du Nord, 14 uur, prijs kaarting. VOGELWAARDE - 't Gelaag, KBO, 13.30 uur, bin go- KLOOSTERZANDE - Café De Reizende Man, De Stoere Spelers, 19.30 uur, bie den. AXEL - Buurthuis Boemerang, 20 uur, bieden en jokeren. K0ERSBAL Kloosterzande - Zaal De Rozen hof, 28 personen: 1. H. de Gucht/ M. van Goethem, 2. C. de Kort/A. Cortvriendt, 3. E. Kint/A. Weese- poel. Koewacht - Zaal De Vlaschaard, Bond voor Ouderen: 1. R. Kempe/ M. Thuy, 2. A. Roelandt/W. Kem pe, 3. T. Roelands-Van Waesberg- he/Ch. Wijnacker. Poedel: A, de Bock/J. Suy. Axel - Gregoriuscentrum, 12 per sonen: 1. P. Durinck, 2. A. Wil- lemsen, 3. M. Durinck. Stoppeldijk - Zaal 't Gelaag, Bond voor Ouderen, twaalf 12 personen: 1. mevrouw Cappaert/ F. Lauwers, 2. mevrouw Dankae- rt/mevrouw Durinck, 3. mevrouw Van Laar/P. Vinkenstein. Heikant - Gemeenschapscentrum 't Heike, 39 personen: 1. M. Sturm-van Guyze-E. Jonkers en P. Ringoot-M. Vonck-de Groene,. 2. C. Baayens-M. Jonkers-de Cock en A. van Acker-Hulsthout- H. Dierickx. Clinge - ANBO, zaal Malpertuus. Mat 1: 1. M. van Dorselaer/C. Baeyes, Clinge/De Klinge; 2. L. Hoeyland/R. Koole, De Klinge/ Hulst. Mat 2 1. M. Block-Rech- ter/J. Mol, De Klinge/Nieuw Na men; 2. M. de Groene/R. Kempe, St.-Jansteen/Axel. Mat 3 1. M. Govaert/J. Heye, Clinge; 2. M. van Vlierberghe-Deyaert/J. Bouvre, De Klinge/Stekene. KAARTINGEN Hulst - Zaal De Lieve, 48 perso nen. Bieden: 1. H. Berkelmans, Hulst; 2. mevrouw Sturm, Hei kant; 3. A. Boone, Hulst. EUCHARISTIEVIERINGEN - Bij gelegenheid van 25 jaar Katholiek Onderwijs Stichting Axel wordt zaterdag 6 novem ber een plechtige eucharistie viering gehouden in de r.k.- kerk te Axel, aanvang 17.00 uur. De eucharistievieringen van 17.00 uur in de r.k.-kerk te Zuiddorpe en van 19.00 uur in de r.k.- kerk te Axel komen te vervallen. SUPPORTERSBUS - De voet balvereniging HW'24 zet zon dag een supportersbus in naar Waalwijk, waar wordt ge speeld tegen WSC. De bus ver-" trekt om 12.30 uur op de par keerplaats bij het clubgebouw. De terugreis begint om 17.00 uur. ADVENTSVIERING - De Katholieke Bond voor Oude ren houdt dit jaar voor de tiende keer een adventsvie ring. Dit gebeurt donderdag 2 december in gemeenschaps centrum Den Dullaert. Om 10.15 uur worden de deelne mers verwacht en waarna een eucharistieviering volgt. Na de koffie maaltijd brengt vanaf 13.30 uur toneelvereniging ODI uit Vogelwaarde een klucht in twee bedrijven. Het Hulster ouderenkoor met mevrouw Buysrogge-Maenhout (links) en mevrouw Everaerd-Penneman, leden van het eerste uur. FOTO CAMILE SCHELSTRAETE teze» reageren Astern bewerken. ;"°™mdaednetniet Als het aan gedeputeerde J. Hennekeij ligt zal er vandaag nog worden begonnen met het vervangen van tachtig ki lometer tegelpad door beton. Deze uitspraak deed de gede puteerde van Verkeer en Ver voer in het dorpshuis van Nieuw-Namen, ter gelegen heid van de inwijding van het cementbetonnen fietspad van Hulst naar Nieuw-Namen. Nog geen drie weken hiervoor beaamde gedeputeerde J. Hennekeij de woorden van H. Venekamp (PvdA), die het vervangen van betegelde pro vinciale fietspaden door be tonnen fietspaden bestempel de als 'luxe probleem'. Onze eigen Zeeuwse gedepu teerde voor Verkeer en Ver voer is binnen drie weken helemaal omgegaan. Het geeft de fietsende burger weer moed. Als de Provin- cviale Staten van Zeeland voor de begrotingsbehande ling op 12 november ook eens hun stalen rossen tevoor schijn halen om zich op di verse slecht onderhouden provinciale fietspaden wak ker te laten schudden, dan kunnen de voorgenomen voorstellen om een half mil joen op onderhoudskosten te snoeien van tafel geveegd worden en omgezet worden in een voorlopige verdubbeling van die ene enkele miljoen, die thans jaarlijks wordt be steed. Gedeputeerde J. Hennekeij blijkt na zijn heerlijke fiets tocht over het nieuwe fiets pad van Hulst naar Nieuw- Namen in ieder geval hét fietsplezier te hebben ont dekt. Jan Midavaine, Burgh-Haamstede. Ook polikliniek voor pijnbestrijding en geriatrie Van onze verslaggever Hulst - Er moeten krachtige pogingen worden ondernomen om in het Hulster Medisch en Sociaal Centrum (MSC) ook een geriatrische polikliniek en een pijnbestrijdings polikliniek tot stand te brengen. FOTO CAMILE SCHELSTRAETE De Hulster CDA-fractie zegt dat in de algemene beschouwingen bij de gemeentebegroting. De fractie zegt zich sterk te maken voor een zo goed moge lijk medisch en sociaal centrum. Dat betekent niet alleen het on der één dak brengen van zorgin stellingen en een buitenpolikli- niek, maar ook andere voorzie ningen. Ook vindt het CDA dat de eerder toegezegde acht dag verplegingsplaatsen er moeten komen. Het gaat niet aan, aldus het CDA, om steeds te blijven ver wijzen naar de rijksoverheid als de grote boosdoener die het zie kenhuis heeft gesloten en dus ook maar moet betalen. „Het gaat om voorzieningen welke be stemd zijn voor onze eigen bur gers. Wat in het kader van het MSC aan hulp geboden kan wor den moet ook geboden worden. Of wij krijgen nu een goed MSC of we hebben straks géén MSC". Het CDA stelt dat degenen die deze verantwoordelijkheid wil len ontlopen daarop hard moe ten worden aangesproken. „Er dient nog steeds een ereschuld te worden ingelost". In het MSC krijgt de samenwer king tussen de verschillende zor ginstellingen gestalte. Maar het is volgens het CDA ook een unieke kans om in de regio tot geïntegreerde zorgplannen te ko men. „Dat is niet alleen een taak voor de zorgverleners maar ook voor de gemeentelijke overheid", vinden de christen-democraten. De fractie wil dan ook weten in hoeverre burgemeester en wet houders al 'krachtige acties' hebben ondernomen en welke resultaten er zijn geboekt. Van onze correspondent Axel Een 55-jarige Axelaar is woensdagavond bij een eenzijdig verkeersongeval ernstig gewond geraakt. Hij werd met verschil lende breuken aan arm, ribben en bekken overgebracht naar ziekenhuis De Honte in Terneu zen. Het ongeval gebeurde kort voor middernacht op de Kinderdijk te Axel. De man reed met zijn personenauto ter hoogte van de Sportlaan door onbekende oor zaak tegen verlichte dranghek ken. Vervolgens kwam hij met de linkerzijde van zijn voertuig te gen een boom tot stilstand. De gealarmeerde brandweer van Axel moest het slachtoffer uit zijn benarde positie bevrijdden. Bij het ongeval werd de perso nenauto geheel vernield.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 13