inde klas van fraeijenhove 6.50 8.95 7.95 20.00 MELK 'Ge Doorga GROTE AFSLAG VARKENSVLEES SLAGERIJ L.P. MANGNUS ZONEN L HOTEL-RESTAURANT FAMILIE BERICHTEN t t VAN DER HOOFT Wij lezen de krant schoenen lederwaren t TER GELEGENHEID WILDMENU Gemeenl PvdA-fracI House of "Eryiand UW VAKMAN IN SCHOENEN GROTE GELD-BINGO-MIDDAG VARKENSRUG KOTELETTEN HAMLAPPEN of FRICANDEAU 9.95 Magere VARKENS LAPPEN of GEBRAAD BIEFSTUK KIPPEBILLEN ER KAN ER MAAR EEN DE GOEDKOOPSTE ZIJN! fifJ^LaNouvelleBouréc VVD pleit aan lokale JOHANNA JACOBA VAN BEERS Adrianus van Broekhoven WIMNIJSSE RIES LAMBREGTS Joke L'Abee WIM NIJSSE WILHELMUS JOHANNES VAN BAVEL Petronella Cornelia Carton e u z GERARDA MARIA CLAEYS Julien Ghislain Cyriel Rammeloo BEGRAFENISONDERNEMING plein 9 zaamslag, tel.01153-1353 JULIANA MARIA BUYS Jozephus Pica vet zondag 7 november 1993 Aanvang 14.00 uur stipt Vanaf heden kunt u weer 11/2 uur zwemmen voor maar 3.85 Scheldorado Rijschool Marja de Bruijn 9 kiloNli voor per 3 kilo NÜ4.50 per kilo per kilo per kilo per kilo per kilo per kilo STABILAC halfvolle Literfles KOELEMAN APPEL MOES Pot - 720 cl. Gentsevaart 28 KAPELLEBRUG Tel. 01140-13016 W.L. Fraanje, huisarts is afwezig •n rubriek om te zoenen Voor particulieren PA EN MA VAN DE VELDE GOEDEMORGEN PAPA GETROUWD 87.50 Westkade 67 Sas van Gent Tel. 01158-52466 fax 01158-52303 De betere Belgische keuken B-9990 Maldegem Aalterbaan 183 Infobon: Naam: Adres: Postcode:Plaats: DE STEM 'Van groot belang v. DE STEM VOOR TELEFONISCH OPGEGEVEN ADVERTENTIES AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE VERANTWOORDING Na een liefdevolle verzorging in „Verpleeg huis ABG" is na een kortstondige ziekte, rus tig en vredig ingeslapen onze moeder, schoon moeder, oma en overgrootmoeder sinds 1953 weduwe van Geboren: 17 november 1908 Overleden: 3 november 1993 Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen Bergen op Zoom, 3 november 1993. „Verpleeghuis ABG", afd. A2. Correspondentie-adres: A. van Broekhoven, Steenbergen 15, 4847 AR Teteringen. Moeder, oma is opgebaard in het mortuarium te Bergen op Zoom, Heiningen 115/hoek Hol- leweg alwaar gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag 5 november van 18.00 uur tot 19.00 uur. De plechtige uitvaartdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden op zater dag 6 november om 10.30 uur in de St. Gertrudiskerk, Grote Markt 10 te Bergen op Zoom, waarna we haar aansluitend zullen be geleiden naar het crematorium te Bergen op Zoom, Mastendreef 5. Na afloop van de crematie is er gelegenheid om de familie persoonlijk te condoleren in een der ontvangkamers van het crematorium. De condoléanceregisters liggen ter tekening achter in de kerk, in het mortuarium en in het crematorium. Samenkomst in de kerk. Mocht u door omstandigheden geen rouw kaart hebben ontvangen, wilt u dan deze ken nisgeving als zodanig beschouwen. Met verslagenheid hebben wij kennis geno men van het toch nog onverwachte overlijden van speler van het 2e elftal van onze vereniging. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte om dit grote verlies te dragen. Bestuur en leden v.v. Spui VRIJDAG 5 NOVEMBER 1993 Wij vinden geen woorden om te zeggen hoe wij je zullen missen, allemaal. Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen. Het hart spreekt een niet uit te spreken taal. Veel te jong, met nog zoveel plannen, is ten gevolge van een noodlottig ongeval, plotseling van ons heengegaan echtgenoot van Hij was 51 jaar. Breda: Joke Lambregts-L'Abee Breda: Richard en Anja Joëlla Breda: Joop en Danielle Breda: Maria en Toon 4817 GV Breda, 4 november 1993, Marterring 29. De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op dinsdag 9 november om 12.00 uur in de H. Michaëlkerk, Hooghout te Breda, waarna de crematiedienst zal plaatsvinden om 14.00 uur in het crematorium te Breda in gang Tuinzigtlaan. Samenkomst in de kerk, waar tevens gelegen heid is tot schriftelijk condoleren. Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot persoonlijk condoleren in restaurant „De Posthoorn", Haagweg 448 te Breda. U kunt van Ries afscheid nemen op maandag van 18.00 tot 19.00 uur, in het uitvaartcen trum van Dela, Wilhelminasingel 3 te Breda. Wilt u, indien u geen persoonlijke kennisge ving heeft ontvangen deze advertentie als zo danig beschouwen. Voetballers zijn vervangbaar, maar vrienden niet. Na een korte maar ongelijke strijd is toch nog onverwacht overleden onze mede-speler en vriend Spelers en begeleiding 2e elftal v.v. Spui De originele Engelse Chesterfields koopt u bij Profiteer van onze grandioze openingsaanbieding 3+2+1 zits voor 5995,- Gegarandeerde kwaliteit jé*t6c Engelse Chesterfields. Grote collectie diverse maten en kleuren. Garantie 3 jaar niet certificaat. Gentsevaart 13, 4565 ER Kapellebrug l_20828JN60jjrensJ3elgie/Hulsd Tel: 01140 Stilletjes is hij heengegaan, mijn lieve man, ons papa en opa echtgenoot van Oosterhout 6 november 1920 t Oosterhout 4 november 1993 Oosterhout: P.C. van Bavel-Carton Tholen: Ad en Nelly Arnold - Carolien Barry - Patricia Oosterhout: Marianne en Peter Michel Oosterliout: Mia en Willem Christel - Remco Wim Marella 4901 HK Oosterhout, Schapendries 101. Wim is opgebaard in het uitvaartcentrum van Bruijns, Pasteurlaan 9 te Oosterhout, locatie Pasteurziekenhuis, alwaar gelegenheid tot af scheid nemen op maandag 8 november van 18.00 tot 18.45 uur. De avondwake vindt plaats op maandag 8 no vember om 19.00 uur in de basiliek St. Jan de Doper, Markt te Oosterhout. De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 9 november om 10.30 uur in voornoemde basi liek, waarna de begrafenis volgt op de alge mene begraafplaats „Leijsenakkers", Veerse- weg te Oosterhout. Vóór beide diensten is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren. Samenkomst in de kerk. Zij, die door omstandigheden geen rouwbrief mochten ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen, t i'iff IT i wm OPENBARE CO/WsAISSIE- VERGADERINGEN De burgemeester van Terneuzen brengt ter algemene kennis dat een openbare vergadering zal worden gehouden in het stadhuis van de hieronder vermelde commissies op de aangegeven tijdstippen: - commissie voor de gemeentefinanciën, sociale za ken, maatschappelijke dienstverlening en volksgezond heid op woensdag 10 november 1993 te 19.30 uur: - commissie voor welzijnszaken, personeels zaken, automatisering en organistie op woensdag 10 november 1993 te 19.30 uur; - commissie voor volkshuisvesting, ruimtelijke or dening, openbare werken en milieu op donderdag 11 november 1993 te 19.30 uur; - commissie voor onderwijs, sport, cultuur, recreatie en toerisme op donderdag 11 november 1993 te 19.30 uur. Terneuzen van het bouwplan kennis te nemen en even tuele bezwaren daartegen gedurende deze periode schrif telijk bij het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen kenbaar te maken. De agenda's en voorzover van toepassing de daarop betrekking hebbende concept-raadsvoorstellen zijn voor de aanvang en tijdens de vergaderingen voor een ieder ter plaatse verkrijgbaar. Het publiek heeft gelegenheid direct na de opening van de commissievergaderingen gedurende maxi maal een half uur over één of meer agendapunten het woord te voeren. BESTEMMINGSPLANNEN De burgemeester van Terneuzen maakt bekend, dat met ingang van 15 november 1993 gedurende een maand voor een ieder in het gebouw van de sector Stadsontwikkeling en -Beheer, afdeling Ruimtelijke Or dening, Burgemeester Geillstraat 2 te Terneuzen, ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 21 oktober 1993 vastgestelde bestemmingsplan "Wester- schelde-oeververbinding". Gedurende genoemde termijn kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen de wijzi gingen, die bij de vaststelling van het plan in het ont werp zijn aangebracht, bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg bezwaren indienen. Terneuzen, 5 november 1993. De burgemeester van Terneuzen, drs. R.C.E. Barbé. TL':ss -te 9P BOUWPLANNEN De burgemeester van Terneuzen maakt be kend, dat een aanvraag om een bouwvergunning is ingediend door Bouwbedrijf Imotec B.V., Axelse- straat 12 te Terneuzen tot het bouwen van een woning op perceel Stadsweide 17 te Biervliet. Het voornemen bestaat om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de bouwvergunning te verlenen. Alvorens daartoe over te gaan wordt een ieder in de gelegenheid gesteld met ingang van maandag 8 november 1993 gedu rende veertien dagen bij de af- deling Bouwen en Wonen van de Sector Stadsontwikkeling en -beheer, Burgemees- V ter Geillstraat 2 te <b ,jj Qj <L> GO Postbus 35, 4530 AA Terneuzen n aaaaBMBi UITGANGSPUNTEN RIOLERINGSPLAN STADSDEEL OTHENE Burgemeester en wethouders van Terneuzen bren gen, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 24, lid 3 van de Verordening Kwaliteitsbeheer Oppervlaktewa teren Zeeland ter openbare kennis, dat met ingang van heden gedurende een periode van één maand voor een ieder ter inzage ligt de nota: "Uitgangspunten Rioleringsplan Stadsdeel Othene". Deze nota ligt ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening van de sector Stadsontwikkeling en -beheer, Burgemeester Geillstraat 2 te Terneuzen elke werk dag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur, waar desgewenst ook een mondelinge toe lichting kan worden verkregen. Tenslotte wijzen wij er op dat een ieder gedurende één maand vanaf heden schriftelijke gemotiveerde bezwa ren tegen de nota kan indienen bij de raad van de gemeente Terneuzen. Terneuzen, 5 november 1993. Burgemeester en wethouders van Terneuzen, secretaris, burgemeester, Th.J. de Brauwer. drs. R.C.E. Barbè. Het hart van een moeder is meer waard dan schatten, nu dit hart stilgevallen is, beseffen wij maar al te goed, wat zij voor ons heeft gedaan en betekend. Bedroefd, maar toch dankbaar dat wij haar zolang hebben mogen houden, is na voorzien te zijn van het sacrament der zieken, toch nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve moeder, oma, zuster en tante weduwe van op de leeftijd van 78 jaar. Kapellen (Antw.): Godelieve en Daniël Lambert-Rammeloo t Emile D'huyvetter Dieter en Nancy D'huyvetter-Vercammen Glen Christel D'huyvetter Philippine: Bavo en Jeannette Rammeloo-Lybaert Werner Terneuzen: Ineke en Ben Snelleman-Rammeloo Familie Claeys Familie Rammeloo Familie Francque Familie De Mey 4553 AA Philippine, 3 november 1993 Posthoornstraat 8 De uitvaartdienst, waarbij u wordt uitgeno digd, zal plaatsvinden op maandag 8 novem ber om 10.00 uur in de Parochiekerk te Phi lippine, waarna de begrafenis op de r.-k. be graafplaats aldaar. Samenkomst Posthoornstraat 8. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in restaurant 'De Zwaan'. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, ge lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. J. de Kok, Prunusstraat 25, 's-Gravenpolder Tel. 01103-1517 b.g.g. 1327 Voor alle dienstverlening. Overal te ontbieden. Dag en nacht bereikbaar. Stichting Krant in de Klas Joh. Vermeerstraat 14 1071DR Amsterdam Tel. (020) 6647536 - specialist in het beschoeien van ieders voet - enige schoenconsulent in de regio - gratis voetbeoordeling, maak eens een afspraak -.maten 18t/m 50 - parkeren voor de deur - de beste merken in één collectie Bekommerd in al het minste dat de evenmens kon baten zo had zij het leven opgevat in al haar doen en laten. Bedroefd, maar dankbaar voor al haar liefde, zorg en aandacht voor allen die haar dierbaar waren, is van ons heengegaan, mijn goede vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma echtgenote van op de leeftijd van 78 jaar. Dit meiden u: Hulst: Jozephus Picavet Hulst: Willy en Lien Picavet-Baart Mariëlla en Daniël Cindy en Marino Stekene (B): Piet en Ludwina Picavet-Vervaet Miranda en Pieter Roland en Karin 4561 XA Hulst, 4 november 1993 Zoutestraat 3 De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maan dag 8 november om 10.30 uur in de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, waarna aan sluitend de crematie volgt in het 'Cremato rium Terneuzen', Bellamystraat 28c te Ter neuzen. Samenkomst voor de uitvaartdienst om 10.15 uur in bovengenoemde basiliek. Zondag tijdens de dienst van 10.30 uur in de Kapel van 'De Blaauwe Hoeve' zal zij bijzon der worden herdacht. Moeder ligt opgebaard in het mortuarium van 'De Blaauwe Hoeve'. Gelegenheid tot afscheid nemen zondag na de dienst in 'De Blaauwe Hoeve'. Na de uitvaartdienst is er gelegenheid de fa milie te condoleren achterin de basiliek. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ont vangen, deze aankondiging als zodanig be schouwen. te Hulst, in zaal „Reynaertshof" op 2 x hoofdprijs van 500.- 2 Extra prijzen-ronden met 2 x een fiets als hoofdprijs. 2 Maal pauze met gelegenheid voor het nuttigen van diverse kleinere etenswaren aan het buffet. Kaartverkoop v.a. 13.00 uur. Tropisch zwemparadijs op dins-, donder- en vrijdag tussen 13.00 en 15.00. Voor meer informatie bel 01150-15500 U komt toch ook naar Scheldorado, Stuvesande 2 - Terneuzen j Hartelijk Dank aan voor het behalen van mijn rijbewijs bij het 1e examen. Wendy Pardon 89 65 van 9 t/m 19 november. Dokter P.J.M. Verbrugge-de Keyser neemt waar. 'n Gelukwens, bedankje, jubileum, receptie, huwelijk, geboorte, verloving, overwinning, prestatie, examen, Abraham, openbare dank en ga zo maar door, mag best eens in de krant en wel op de pagina familieberichten. Moeilijk is dat niet en duur hoeft het niet te zijn. Prijs per regel of kolom 2,69 resp. 2,82*, één grote regel verplicht a 3,40 resp. 3,57*. Voor het plaatsen van een foto of afbeelding met een formaat van 35 x 45 mm rekenen wij 18,75 resp. 19,69* toeslag. Overige tarieven op aanvraag. Bij niet contante betaling wordt 4,50 adm.kosten berekend. Foto's worden niet geretourneerd. Bel 076-236442 of geef uw tekst 2 dagen vóór plaatsing af bij één van onze kantoren. Schriftelijke opgaven worden uitsluitend geaccepteerd indien naam en adres bekend zijn, ook indien uw betaling bijgevoegd is. Wij behouden ons het recht voor teksten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien de uitgever klachten bereiken over de opgegeven tekst behoudt de uitgever zich het recht voor om de naam van de opdrachtgever bekend te geven. Verenigingsnieuws uitsluitend op 2 kolom op donderdag Verenigingsnieuws uitsluitend op 2 kolom op donderdag Wij willen jullie feliciteren met alle feestelijkheden en speciaal Pa bedanken voor al die jaren van hard werken. De laatste werkdag is daar. Ma veel sterkte, want pa is thuis. Kinderen en kleinkinderen. Van harte proficiat met je verjaardag en nog vele gelukkige jaren. Veel liefs en kusjes van Joyce. Mark Ackerman en Moni que van Gils, Etten-Leur, 04-11-1993. Gerookte heilbot gevuld met garnalen of Salade van boschampignons met kervel Heldere wildbouillon met woudvruchten Tongrolletjes gevuld met zalm in tomaten- basilicumcoulis of Patrijzeborst met roze pepersaus Ijskoude oude jenever of Perensorbet Hertebiefstukjes met geconfijte sjalotjes en rode wijnsaus of Fazanteborst met cognacsaus Gevulde chocoladeschelp of Vers fruit met sabayon showroom 1000 m! alles op maat gemaakt in eigen fabriek (sinds 1964) sterk in eiken en design, vakkundige plaatsing ook een volledig kastenprogramma voor hal, slaap- en badkamers en kantoren ATAG inbouwapparaten vrijblijvend ontwerp en offerte Tel. 09-32.50.71.16.09 - Fax 09-32.50.71.57.81 Open van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 19 u. Op zaterdag tot 18 u. Gesloten op zaterdagvoormiddag en zondag Fabriek: Industrielaan 1 B-9990 MALDEGEM Van onze verslaggever Axel - Burgemeester en van Axel willen de mog| onderzoeken om de spor zwembaden in Axel en Kcj privatiseren. Het afstoten van beide sport! gen wordt voorgesteld in een naar de doelmatigheid van gemeentelijke apparaat. Het is inmiddels afgerond maar Van onze verslaggever Hulst - De dorps- en moeten zelf kunnen bed in hun dorp of wijk er ge Daarvoor is het nodig dt per inwoner in een apar de dorpsraden wordt bel! Met dat voorstel komt de Huls PvdA-fractie in de algemene 1 schouwingen bij de begrotii De PvdA vindt dat de kernen nogal bekaaid vanaf komen wil dat blijvend verbeteren. dorpskern moeten de ond houdskosten van zaken als stl ten en openbaar groen worcj uitgesplitst per inwoner, dorpsraden krijgen de vera! woordelijkheid voor de bes ding van deze middelen. De fractie schrijft: „Op deze i nier krijgen we dorpsraden i duidelijke taken en bevoegd den die bestuurlijk ondersten dienen te worden, maar op beurt weer het gemeentebestijj kunnen ondersteunen". De I denkt dat de betrokkenheid de dorpsraden aanzienlijk toenemen en daarmee ook vrijwillige inzet van de ledj Uiteindelijk, zo meent men, meer het toekennen van ml verantwoordelijkheid moth rend en kostenbesparend wi ken". Van onze verslaggever Hulst - De gemeente Ht| subsidie aan de VW te rekeningsoverschot over difl De Hulster WD-fractie ste gen bij de gemeentebegroti- Een goed functionerende VW een goede promotie zijn volgf de WD van belang voor lokale economie en de werkgejj genheid in de detailhandel: ker in een gemeente als Hulst"| De liberalen wijzen daarbij dere plaatsen waar wel flink c de weg wordt getimmerd, zol Terneuzen, Sluis, St.-Niklaas Antwerpen. „In een tijd waa flink geknokt wordt om de ctj sumentengunst, is het van lang om alert te zijn en te invjj teren in promotie", vindt WD. Een aantal ondernemers, ve| nigd in Hulst Reynaertstad, bereid jaarlijks 100.000 guld voor dat doel op tafel te leggt met als onderdeel van de stra gie activiteiten van de W „Een aanbod, waar menige meente van zou likkebaarder schrijft de WD. „Uw planni om voor 1994 pas 'mee te doen' als er middelen uit 1 rekeningsaldo 1993 beschikbe Van onze correspondente Clinge - Gisteren opend burgemeester A. Kessen een bewoner van de Stei officieel de doorgangsruiir Nobelhof. De semi-perm nente bouw is bedoeld vo dertig bewoners van voormalige Nobelhof dat w gens betonrot moet word afgebroken. Directeur J. Biegstraaten zei c de ruimte zo'n tien jaar m moet. De bewoners gaan er, v< gens Biegstraaten op vooruit, is meer ruimte en in het gebou kan nu uitgeprobeerd word wat ideaal is voor de leefruin van bewoners en werkruim voor personeel. De nieuwe ruimte beschikt ov drie woonkamers met eencapai teit voor twaalf mensen met e televisie, aquarium, keuken wasgelegenheid. Verder zijn de persoonlijke slaapkamers, garderobe, recreatieruimte r ballenbad, personeelskamer een snoezelruimte. Hij lichtte summier de toekom: plannen toe. Niets staat vast, de onderhandelingen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 12