DE STEM Steeds meer dronken chauffeurs lilllll ZLM verwijt Zeeland 'koudwatervrees' voor intensieve veehouderij Bouw ligboxen voor jachten in haven van Walsoorden Justitie: Zeeuws-Vlamingen kunnen fles en auto maar moeilijk laten staan Over Doortjejuuntje9 en de Antoniusschool De Parketspecialist, Mathenessestraat41, Breda (in Combiline) x 5( Prijskaarting Prijskaarting 3oolse dames 'Haagse steun aan boeren is te weinig en te vrijblijvend' Berging Aya enkele dagen uitgesteld Verhuizing kan ruziënde buurmannen niet scheiden 'Maatschappelijk werker bij woonwagenbewoners nodig' Mishandeling m U kunt ook een afspraak maken via de landelijke parketlijn van de Parketspecialist: 076- 655 760 Terneuzense politierechter verstoort Arubaans feestje Gewapende overval op Rabobank in Sint-Philipsland -22150 RAAMSDONKSVEER, .TEL.:01150-97455. Vrij. 5/11, aanv. 14.00u, café Rue du Nord, Walsoorden. rij. 5/11, aanv. 20.00u. lieden en jokeren, café de andbouw, Clinge. Relatiebemidd. zoeken serieuze partners Caro 01150-16707. Huw./Kennism. ESCH. Man, 49 jr, 1 kind k.m. vrouw omg. Tem., luist of Axel. Br.o.nr. 8567 Goed, beter: Kleintje ietstekoop k.r aan te bieden? Met een ..kleintje in De Stem heeft u absoluut bet meeste succes Immers vele tienduizenden Stemle2ers/leze- ressen (ruim 6 van de 10) hebben speciale be langstelling voor onze ..kleintjes -rubriek Te koop aangeboden Zeeland Van onze verslaggever Goes - De Zuidelijke Landbouw Maatschappij (ZLM) verzet zich met hand en tand tegen het beleid van de provincie om de vestiging van intensieve veehouderijbedrijven in Zeeland te weren. De landbouworganisatie vindt dat ge meenten ten onrechte zijn opgeroepen om via snelle voorbereidingsbesluiten de provincie voor veehouderijbedrijven, en dan met name voor varkenshouderij en, dicht te timmeren. „Koudwatervrees", zegt de ZLM. „De provincie gaat er te gemakkelijk van uit dat meer varkens in Zeeland ook meer mest oplevert. Een misvatting. Het ge bruik van mest is immers aan strenge normen gebonden. De mest komt welis waar dichterbij, maar het volume op de Zeeuwse akkers staat daar geheel los van. Bovendien is ook het gebruik van mest gebonden aan strenge regels." Een groot aantal gemeenten in Zeeland heeft inmiddels aan de oproep van de provincie gevolg gegeven. Dat geldt zeker voor Zeeuws-Vlaanderen, waar op de acht gemeentehuizen inmiddels tientallen aanvragen van Brabantse varkenshouders liggen voor de bouw van compleet nieuwe bedrijven met vele duizenden dieren. Niettemin vindt de ZLM dat provincie en gemeenten de verkeerde weg volgen. „Een slechte zaak voor de ontwikkeling van de landbouw in Zeeland." Volgens de landbouworganisatie is ook de vrees voor stankoverlast ongegrond. En dat zelfde geldt ook voor de angst dat (varkens)stallen het polderlandschap ontsieren, vindt de ZLM. De standsorganisatie zegt dat er in Zeeland hoe dan ook mogelijkheden voor veehouderijbedrijven moeten blij ven. Wel onder voorwaarden overigens: Bij ruilverkaveling bij voorbeeld, en bij splitsing van bedrijven. Verder moet ook een akkerbouwer kunnen omscha kelen naar vee. Waarbij de herkomst van de betreffende boer -Zeeuw of niet-Zeeuw- onbelangrijk is. „Een soe pel beleid voeren", noemt de ZLM dat. In die zin wil de ZLM op korte termijn via de gewestelijke raad voor het Land bouwschap een brief naar alle Zeeuwse gemeenten sturen. Van onze verslaggever Terneuzen - De voorlichtingscampagnes over alcohol en verkeer en de zware straffen ten spijt, kunnen de Zeeuws-Vlamingen fles en auto maar moeilijk laten staan. Soms worden er vijf tot zes keer per dag rijbewijzen ingenomen van dronken automobilisten. ,De afgelopen weken is het per centage ingehouden rijbewijzen weer dramatisch gestegen. En ze komen allemaal met hetzelfde verhaal: vrouw weggelopen, vriendin kwijt. Dat kan best een probleem zijn, maar hou dat dan voor jezelf en val er anderen niet mee lastig", aldus officier van justitie mr. H. Mos, gisteren voor de rechtbank in Terneuzen. Mos wees erop dat Zeeuws-Vla mingen er in vergelijking met 'de overkant' altijd wat Bourgondi- seher leven. „Op zich mag dat best, maar doe het niet achter het stuur", was zijn boodschap. De stijging van het aantal inge nomen rijbewijzen was hem op gevallen, omdat hij zich de afge lopen maand bij justitie in Mid delburg heeft beziggehouden met de dagafhandeling van de Zeeuws-Vlaamse zaken. Niet zozeer uit Bourgondische overwegingen, maar wel omdat hij zijn vriendin kwijt was, had W.W. uit de gemeente Oostburg in september van vorig jaar veel te veel gedronken. In de buurt van Zaamslag reed hij vervol gens tegen een boom en beland de in het ziekenhuis. Omdat hij niet in staat was de blaasproef te doen, werd hem de bloedproef afgenomen. Daaruit bleek een promillage van 1,85. Het zag er gisteren naar uit dat hij voor lange tijd-zijn rijbewijs kwijt zou zijn. Hij kon echter aantonen dat hij de auto abso luut nodig had voor zijn werk. Conform de eis kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging van negen maanden. Gedurende die tijd mag hij niet in de week ends rijden. Bovendien moet W. deAlcohol Verkeers Cursus (AVC) volgen en een boete beta len van 2.500 gulden. H. de P. uit Terneuzen was in juli 1993, na cafébezoek in Sint- Jansteen toch achter het stuur gekropen. Onderweg had hij een fietser aangereden en lichte schade veroorzaakt, maar had daar niets van gemerkt. De offi cier was geneigd dat te geloven, gelet op de 900 microgram alco hol in 's mans adem. Conform zijn voorstel werd De P. daarom vrijgesproken van doorrijden na een ongeval. Voor rijden onder invloed kreeg hij een boete van 2.000 gulden en een rijverbod van negen maanden, waarvan vier voorwaardelijk als hij de AVC volgt. IM1111111111111 u u 11 m ISfsWin WrtvUlV ZLM vraagt fiscale maatregelen voor akkerbouw Goes - Te weinig en te vrijblijvend. Dat oordeel velt de Zuidelijke Landbouw Maatschappij (ZLM) over 'Haagse' steunmaatregelen voor boeren. „De overheid komt niet verder dan symptoombestrijding." I ZLM-voorzitter H. van der Maas vindt dat het kabinet volstrekt voorbijgaat aan de werkelijke problemen in de landbouw. Dat kabinet komt in zijn visie niet veel verder dan het oppoetsen van bestaande regelingen. Daarnaast is voor de landbouw ook van de politiek weinig meer te verwachten. Sommige par tijen, zegt Van der Maas, zijn ronduit anti-landbouw, andere besteden nauwelijks nog aan dacht aan de sector. Naast de politieke problemen, kampen de boeren dit jaar ook met forse oogstschade door de Vlissingen (anp) - De ber ging van het Panamese schip Aya in de Wester- schelde is opnieuw enkele dagen uitgesteld. De voorbereidingswerk zaamheden verliepen moei lijker dan was verwacht. Het schip met bijna drie honderd tweedehands au to's aan boord liep zater dagochtend bij een aanva ring op de Westerschelde flinke schade op en zonk grotendeels. Een woordvoerder van rijkswaterstaat Zeeland deelde donderdagmiddag mee dat vier drijvende bok ken in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens vloed het schip gaan hijsen. De planning is dat de vier bok ken met de Aya in de ka bels, getrokken door vier sleepboten, zaterdagoch tend tussen 5.00 en 6.00 uur naar Vlissingen gaan varen, waar het konvooi naar ver wachting diezelfde dag om 18.00 uur aankomt. hevige regenval. In Zeeland is Schouwen-Duiveland de zwaarst getroffen regio. Daar is 150 hec tare aardappelen, vijftig hectare winterpeen en tien hectare ver loren gegaan. Maar ook de boe ren in West-Zeeuws-Vlaanderen hebben fikse schade geleden. In deze regio is tien procent van de winterpeen waardeloos. De ZLM pleit in dit verband voor een fiscale regeling, waar mee boeren geld een reserve kunnen opbouw tegen schade als gevolg van weersomstandighe den. Geen zoethout en snoeppapiet van Piet de Rijcke, maar frietjes-met voor de scholieren van tegenwoordig FOTO CAMILE SCHELSTRAETE Van onze verslaggever Frank Deij Axel - Ze heetten toen juffrouw Van Denderen, meester Vaal, meester Van de Berg. Waren streng en schuwden geweld niet. De bjjnamen 'pudding' en 'juuntje' sloegen op het hoofd van de Antoniusschool in Axel meester Boeding, die voor de zesde stond, en meester Pieterse van de vierde. Kapelaan Hermans betoverde de jeugd met vooruitstrevende ideeën, ronselde misdie naars met rolletjes drop, en bracht in het patronaat protestant en katholiek bij el kaar. Een klap in het gezicht was pedagogisch verantwoord. Heb met eigen ogen gezien hoe een kameraadje tegen het schoolbord werd gekwakt, en krijtwit wegtrok. Tegenover de school kocht je zoethout en snoeppapier bij Piet de Rijcke. En tegen over de kerk had je café De Reisduif, voor de minder gelovigen. Daarnaast bakker Duim die tevens koster was en voor de hosties zorgde. Een eindje verderop in de Walstraat had Doortje, de kapper, zijn nederige nering Doortje trok de aandacht van de jeugd omdat hij klein van stuk was en op zijn rug een bochel droeg. Zijn gezag leed daar niet onder. Zonder vragen millimeterde hij voor een dubbeltje elke scholier die bin nenliep met een tondeuse die de kleine kinderhoofdjes in brand zette. Gel bestond er in die dagen niet. Doortje bluste zijn creaties met zijn eigen spuug. Nu, met het 25-jarig juoneum van de Katholieke Onderwijs Stichting Axel voor de deur, is veel veranderd. De winkel van de Piet de Rijcke is weg, kapelaan Frits Hermans dood, café De Reisduif gesloopt, het patronaat een dansschool. Bij bakker Melse herinneren alleen dochter Duim en de warme worstebroodjes nog aan het tijdperk van de vorige eigenaar. De school is verhuisd, het gebouw heet nu Gregorius- centrum waar de vaders van de vroegere schoolgangertjes biljarten en kaarten. Het hoofd van de nieuwe Antonius heet deftig directeur J. Oude Kempers en hij praat over 'lump-sum-financiering'. De school werkt met medezeggenschapsraden, computers en de leraren hebben een onder wijsvisie. Zaterdag 6 november viert het bestuur van de Katholieke Onderwijs Stichting Axel het ontstaan van de stichting en is er een receptie waarop iedereen die ooit een band met de school had welkum is. Voor een aantal gaat de terugblik verder dan 25 jaar. Katholiek onderwijs is er in Axel al meer dan een eeuw. De school zelf bestaat vanaf 1903 en had tot 1969 een kerkbe- stuur boven zich, nu dus de KOSA. De viering begint om 17.00 uur met een heilige mis in de parochiekerk. Om 18.00 uur is er in de basisschool aan het Oud Oosteinde, naast de sporthal, een receptie. Voor de schoolkinderen was het al eerder feest. Vorige maanden traden Piet Brak man en het poppentheater Opgepast in de school op vanwege het 25-jarig jubileum van groepsleraar mevrouw H. Baart. Giste ren vierden zij het zilveren jubileum van het schoolbestuur met een ballonnenwed strijd en een zakje friet. De kleuters kregen een gymtas. Van onze verslaggever Walsoorden - In de haven van Walsoorden is deze be gonnen met de realisering van betere ligplaatsen voor de boten van de watersport vereniging D'Ouwe Haven. Er komt een tiental ligboxen voor jachten en een drijvende steiger, waaraan ook nog wat boten kunnen worden afge meerd. Deze week gaan de palen de grond in waaraan alles moet worden bevestigd. Eerder be sloot de Hontenisser gemeente raad 40.000 gulden beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de haven. Het karwei kost in totaal 70.000 gulden. De water sportvereniging stopt er zelf wat geld in en de rest wordt 'ver diend' door een grote zelfwerk zaamheid. Volgens voorzitter T. Tieleman werken de leden er zelf in totaal ongeveer duizend uren bij de bouw. Zo maken de leden bijvoorbeeld de drijvende steiger helemaal zelf. Dat karwei is al bijna klaar. Tegen het volgend watersport seizoen moet alles er piekfijn bij liggen. Er zijn op dit moment ongeveer 25 booteigenaars lid van de vereniging. Die liggen mhhnmmmk De palen waaraan de ligboxen worden bevestigd worden deze week geplaatst. met hun schip overigens niet allemaal permanent in Walsoor den. Gemiddeld zijn er in de haven altijd maar zo'n zeventien schepen te vinden. Als de lig boxen en de steiger geïnstalleerd FOTO CAMILE SCHELSTRAETE zijn kunnen er achttien of ne gentien boten een plekje vinden. VRIJDAG 5 NOVEMBER 1993 DEEL1 Hulstenaren met elkaar op de vuist Terneuzen - Eerst woonden ze naast elkaar in Hulst, maar de buurmannen kregen dusdanige problemen, dat T. besloot te verhuizen. Amper neergestreken in Terneuzen kwam hij zijn buurman weer tegen. Die was ook op het idee geko men om te verhuizen en woon de nu in dezelfde straat als T., vier huizen verderop. De ver rassende ontmoeting in no vember 1992 liep uit op een handgemeen, want T. had nog geld van de buurman tegoed. Die liep een gescheurde bo venlip op en miste enige tijd het gezichtsvermogen aan een oog. T. beweerde gisteren voor de politierechter dat hij de man alleen een duw had gegeven en dat deze daarop gestruikeld en uitgegleden was. Officier van justitie Mos vond de mishan deling echter bewezen. Hij eis te drie weken voorwaardelijk en 750 gulden boete, waarbij hij vernieling van een autos piegel en een ander geval van mishandeling meewoog. Poli tierechter Kool deed daar iets vanaf. Vijfhonderd gulden boete en twee weken voor waardelijk, luidde het vonnis. Hulst - Er wordt van alle kanten druk uitgeoefend op het Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen om maatschappe lijk werker L. Brusselaers te behouden voor het Zeeuws- Vlaams woonwagenwerk. Vlaanderen. Daardoor heeft hij met succes activiteiten ontwik keld om achterstanden tegen te gaan of te verminderen. Het bestuur overweegt de coör dinerende activiteiten van Brus selaers voor de woonwagenbe volking anders vorm te geven of te stoppen. In een brief proberen zowel het Landelijk Platform Woonwagen bewoners en Zigeuners als het Platform Woonwagenbewoners Zeeuws-Vlaanderen het bestuur op andere gedachten te brengen. Het Landelijk Platform consta teert dat voor veel gemeenten de kous af is als er voor woonwa genbewoners voldoende stand plaatsen zijn gerealiseerd. Maar juist daarna is extra aandacht hard nodig. Het Regionaal Platform Stelt dat Brusselaers een vertrouwensre latie heeft opgebouwd met vrij wel alle woonwagenbewoners op de kleine centra in Zeeuws- Terneuzen - Omdat ze zijn moe der en vriendin voor hoer zou hebben uitgemaakt sloeg I.K. uit Hulst in oktober van vorig jaar een vrouw uit die plaats in het gezicht. Ze deed aangifte bij de politie en drie getuigen bevestigden haar verhaal. K. beweerde dat hij haar alleen een duw had gegeven en zijn raadsman sprak het ver moeden uit dat hij 'erin geluisd' was. Officier van justitie Mos geloof de daar niets van en eiste 375 gulden boete. De politierechter Kool vonniste conform. (ADVERTENTIE) IW MOOt 150 uur werkstraf voor steunfraude Van onze verslaggever Terneuzen - Als je eerst in Aruba hebt gewoond en je komt naar Nederland. Dan krijg je ineens meer geld dan je ooit eerder hebt gehad. Dan denk je: Feest! Kunt u zich dat voorstellen? ■H De van steunfraude verdachte L. H. uit Terneuzen leek zich giste ren van geen kwaad bewust. Toen politierechter Kool hem zei dat hij gefraudeerd had, zei hij: „Ach, u noemt dat nu wel frau de, maar ik zie dat niet zo. Stel, je zet een kind in een box en rondom die box leg je allemaal stukken speelgoed. Wat doet dat kind dan? Pakken!" Waardig en zelfbewust zat H. erbij, toen werd voorgelezen dat hij gedurende twee lange perio des, tussen april 1989 en maart 1990 en april 1990 en november 1991 zijn inkomsten had verzwe gen. In die tijd kreeg hij een RWW-uitkering van de gemeen te Terneuzen, maar hij werkte er via verschillende uitzendbu- reau's bij. Hij gaf dat niet op en benadeelde de gemeente aldus voor zo'n 35.000 gulden, die hij uiteraard moet terugbetalen. H. zei dat hij het had gedaan om zijn moeder een mooie oude dag te bezorgen. Van druggebruik, zoals gesuggereerd door de so ciale dienst van Terneuzen, was volgens hem geen sprake. „Om dat ik nou toevallig 'dreadlocks' in mijn haar heb, wil nog niet zeggen dat ik drugs gebruik", zei hij. Hij had juist gewerkt om van de straat af te zijn en niet met drugs in aanraking te komen. „Als u zegt: 'Feest!', dan zeg ik: 'Dubbel feest'. U hebt immers twee inkomens gehad. Het is een kwestie van solidariteit. Uw buurvrouw met haar drie kin dertjes, die een bijstandsuitke ring geen feest vindt, zit mis schien tegelijkertijd achter het raam", sprak officier van iusiti- ne Mos. Vlak voordat de publie ke tribune in lachen uitbarstte, realiseerde hij zich de dubbel zinnigheid. „Ik bedoel dat niet verkeerd", maakte hij snel dui delijk. Intussen had hij een minder feestelijke boodschap voor H. in petto. Binnen acht maanden zou hij een werkstraf moeten ver richten van 150 uur. Bovendien vroeg hij een week voorwaarde lijke gevangenisstraf op te leg gen. De politierechter vond dat laatste niet nodig, maar nam wel de werkstraf over. Van onze verslaggeefster Sint-Philipsland - Twee "gewa pende mannen hebben woens dagavond om 19.45 uur de Rabo bank in de Schoolstraat in Sint- Philipsland overvallen. Een in de bank aanwezige vrou welijke klant werd daarbij met een vuistvuurwapen bedreigd. De twee medewerkers van de bank voelde zich daardoor ge dwongen de daders een onbe kend geldbedrag te overhandi gen. De mannen ontsnapten in een gereedstaande Mercedes. De politie Tholen onderzoekt of er relaties zijn met andere ban kovervallen in de omgeving. De laatste jaren was de bank in Sint-Philipsland geen doelwit van overvallen. De bank is elke woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur geopend.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 11