Week ?nd lali De rampflats zijn gesloopt, het 'waarom' blijft Schadeclaims: 4 Geen tonnen' De nasleep van de 4Kosto-lijst' Wantrouwen rond oorzaak Riagg: telkens gevallen erbij DE STEM E3 OKTOBER 1993 r ZATERDAG 2 OKTOBER 1993 Israël vechten, foto epa ze onderdrukking kunnen accepteren'. Dat was ons t. Het heeft niet geholpen, iten we de wapens wel Maar de essentie van niet de kogel uit een et gaat om de overtuiging d." om kunnen we het. We het Israëlische leger, toch de sterkste legers ter we^ na iedere dag een hoop En eens zal de dag komen an bidden in de al-Aksa- n Jeruzalem. Ik zal geen temen, dat gaat me te ver. tegenkrachten die niets te illen hebben met dit mon- zogenaamde 'vredesak- ijn sterk aan het groeien. -Aksa komt iedere dag koord. Vanzelfsprekend Hezbollah-leider er geen trd voor over. „Ik ben zelf estijn, maar ik kan niet dat de Palestijnen dit recepteren. Het hele ak- één grote valstrik," zegt Vou mag Arafat het vuile nappen. Hij moet de inti- roren, hij moet de Harnas kken. Palestijnen worden door andere Palestijnen. de Israëliërs zelf niet is aten ze nu Arafat doen. denk je dat de nieuwe, jide Palestijnse politie groot deel wordt getraind e? Omdat de Egyptische el ervaring heeft met het éten van overtuigde mos alleen maar opkomen voor :en." 'rikanen proberen telkens ons eronder te krijgen, muddel was altijd Israël, t toegeven dat een derge- niet makkelijk te verslaan ze zijn aan de verliezende int wij zijn er ook nog. De ïen hebben gezien dat ze ouderwetse manier niet nnen winnen. En het is md dat juist de Amerika- elf altijd de mond volheb- 'vrijheid', de deals afslui- niet alleen de Israëliërs, met de Arabische dicta- .rtegen wil ik vechten tot ste snik. Daar hoef ik geen voor te zijn." om rechtvaardigheid, zo- ilige Koran het zegt. Het sme heeft het niet gehaald geen echt geloof achter kapitalisme degradeert ot consumenten. Er moet re weg zijn, een weg naar eld zonder ongelijkheid, ld vol harmonie. Mensen ïu eenmaal niet alleen bij van materiële zaken. Het aait weliswaar om brood, enzeer om de geest. En islam brengt die dingen nie bij elkaar." kijkt de bebaarde Hadj trakblauwe lucht, waaruit ïoment een Israëlische kan opdoemen. De ge ep echoot in de vallei. Ver venijnig, maar ook enigs- ïoeid, een machinegeweer. d-Libanon is het een ge- En Ali grijnst. Vannacht veer op jacht. Waar de ElAl-Boeing het 'hart van allochtoon Amsterdam' uiteenruk te, ligt achter hekken nu een leegte. De flat 'klein Kruitberg' en een deel van Groeneveen zijn gesloopt: de klap van de neerstortende 747 had ze ontwricht. Slopers trekken de laatste resten van de rampflats uit de grond. Op de hekken hangen nu borden 'Vervuilde grond'. De komende maanden moet de door kerosine en ladingresten zwaar vervuilde grond afgegraven en ver vangen worden. Opschietend onkruid begint de open vlakte al te veranderen in het park dat het mag worden. Op 4 oktober, een jaar na de Bijl mervliegramp, zal de sloop nog niet voltooid zijn. Als zondag 3 oktober de ramp in de Bijlmer herdacht wordt moeten de rouwenden het doen met het voorlopig 'monu ment', de boom vlakbij de ramp plek waar omheen spontaan een sobere, maar indrukwekkende en vooral kleurige gedenkplaats ont stond. Waar de omwonenden na drukkelijk laten zien dat de multi culturele Bijlmer 'kleurrijk' is en blijven zal. Tegen de hekken staan nog de kruisen en kransen van de herden king van vorig jaar, de zondag na de ramp. Regelmatig worden er verse bloemen in gestoken. Rond om de boom is het een keurig bijgehouden bloemenzee. Er is een voortdurende aanloop van mensen uit het hele land. Voor veel Bijl merbewoners en Amsterdammers is de tocht naar de boom een vaste, wekelijkse, soms zelfs dagelijkse gang. In de melkbus wordt trouw geld gestopt, voor bloemen en onder houd. Aan de boom hangen nog de beertjes van omgekomen kinderen. Er ligt een afgerukt stuk van de vliegtuigwand, naast gedichten waarin het 'waarom' overheerst. De foto's van de omgekomen ELA1- bemanning hangen er nu ook tus- In de volkstuintjes op het binnen terrein staan de laatste bonen en bloemen er mooi bij. Uit de Groe- neveenflat waait muziek. In de bin nenstraat van de Kruitbergflat hangen foto's van vrolijke kinderen op het zomer-buurtfeest. Er is al weer een Miss Charming-buurtver- kiezing geweest. 'De Bijlmer leeft verder, maar wil niet vergeten', is het motto van de herdenking. In onderstaand vierluik tekent ver slaggever Rinze Brandsma bijna een jaar ja dato de stand van zaken op. „Er zijn advocaten geweest die na de ramp riepen dat er voor ieder een zeker enkele honderdduizen den dollars aan schadevergoedin gen uit te halen waren. Maar zoveel zal het in het algemeen zeker niet zijn." Met zijn partner Bakker Schut is de Amsterdamse advocaat mr.A. van den Biessen betrokken bij de afwikkeling van de schadeclaims van slachtoffers van de Bijlmer-^ ramp. Bij elkaar gaat het om onge veer 1400 ingediende claims. Die zullen niet allemaal gehonoreerd worden. Volgens eerste schattingen hebben ruim 600 mensen recht op smartegeld en/of schadevergoe ding. Er zou in totaal voor een bedrag tussen 70 en 100 miljoen gulden geclaimd zijn. Deze dagen krijgen de betrokken advocatenkantoren de bedragen te horen die vliegtuigfabrikant Boeing via schikkingen wil aanbie den. Nog geen enkele schikking is afgehandeld, niemand heeft nog geld ontvangen. Mr. Phon van den Biessen: „Een schikkingsaanbod binnen een jaar is bij een vliegramp heel snel, zeker gezien het enorme aantal geval len." Zijn kantoor was ook betrok ken bij de schadevergoedingen na de SLM-ramp op Zanderij in 1989. De uitkeringen na de SLM-ramp liepen van 5000 dollar tot in de miljoenen ('een enkele'), de meeste bedroegen 30 tot 40.000 dollar. Van den Biessen wil nog niet vooruitlo pen op wat de Bijlmer-gedupeer den kunnen verwachten, al zal dat zeker niet onder de SLM-bedragen liggen. Het kantoor van Bakker Schut en Van den Biessen behartigt 150 za ken. „Claims in alle varianten, im materieel zowel als materieel, van nabestaanden, mensen met ver wondingen, mensen die hun flat kwijt zijn of hun inboedel." Boeing heeft al snel gezegd alle aansprakelijkheid te aanvaarden. Voor de advocaten en hun klanten doet de schuldvraag bij de ramp er dus niet toe. De betrokken partijen (Boeing, E1A1, de Rijksluchtvaart dienst namens de luchtverkeerslei ding) regelen later met hun verze keraars de onderlinge verdeling. Lucht vaartjuristen hebben geadvi seerd om zeker ook de verkeerslei ding op Schiphol aansprakelijk te stellen. Daarbij gaat het bijvoor beeld om de beslissing welke lan dingsbaan de ELA1-747 had moeten gebruiken en het doorgeven van alle relevante informatie aan de bemanning, bezig met de noodlan dingsprocedure. Belangrijke kritiek op de verkeer sleiding is, dat informatie over af gevallen motoren (die nog tijdens de rondjes boven Amsterdam tele fonisch binnenkwam) niet aan de bemanning is doorgegeven. In de cockpit was niet bekend hoe zwaar beschadigd de rechtervleugel was, nadat de losgetrilde rechterbinnen- motor de naastliggende motor los sloeg en daarbij vleugelvoorrand en -kleppen zwaar beschadigde. Wist de bemanning dat wel, dan had daarop beter ingespeeld kun nen worden en had het toestel mogelijk wél Schiphol kunnen ha len. Na de ramp ontstond commotie over Amerikaanse advocaten, als 'ambulance-jagers' gespecialiseerd in schadevergoedingen, die als en gelen der wrake kwamen overvlie gen om in Amsterdam onder de slachtoffers klanten te sprokkelen. Van den Biessen: „Er was een Cali- fornisch advocatenkantoor dat ui termate agressief opereerde en rechtstreeks slachtoffers aansprak. Maar hun voorwaarden waren he lemaal niet zo gunstig."'Met het Californische kantoor gingen zo'n 130 klanten in zee, die 27 procent moeten afdragen. Het Amerikaanse kantoor waar Bakker Schut en Van den Biessen mee samenwerken, vraagt 20 procent, plus maximaal 2 procent voor kosten. Het is een ontnuchterende ontdek king achteraf. Dat hele onfrisse illegalen-debat, dat in de publici teit en de politiek losbrandde in de weken na de Bijlmerramp, was nergens voor nodig geweest. „Als Van Thijn volstaan had met de registratie van slachtoffers in de Bijlmer-sporthal. Dat verliep pri ma. Van al die rijen van bij elkaar 1800 buitenlanders voor het bevol kingsregister op de Herengracht, waar alle opwinding en veront waardiging over ontstonden, zijn misschien een of twee overgeble ven. De rest was fake." Gerrit Postma, vrijwilliger bij de Stichting Wijkopbouworgaan Bijl mermeer, het jaar na de ramp bijna onafgebroken in de weer voor de groep illegale Bijlmerbewoners die voor erkenning van him slachtof fer-status vochten, kijkt in bitter heid terug. „Ik heb er een rotsmaak aan overgehouden. Een jaar lang is een grote groep van tientallen slachtoffers van de vliegramp op sleeptouw geweest. Geen instantie wilde met hen te maken hebben. Ze werden niet geloofd, gewan trouwd." Gerrit Postma stelde zich verant woordelijk voor een groep van aan vankelijk 50, voornamelijk Ghane- se, illegale Bijlmerbewoners die moesten aantonen dat zij in de getroffen flats woonden. Zij beleef den een pijnlijke zwerftocht langs kerkzaaltjes en buurthuislokalen. In bedenkelijke omstandigheden, hardnekkig genegeerd door de overheden, intussen via Postma en advocaten vechtend voor erken ning. Dat is onlangs eindelijk gelukt. Bij elkaar 48 volwassenen en kinderen zullen een verblijfsvergunning krij gen, 'om humanitaire reden'. „De mensen waren kapot. Een paar kregen zelfmoordneigingen, er ont stonden problemen met de gezond heid, iemand is in een crisiscen trum opgenomen. Maar het lukte ze toch om bewijzen en getuigen te vinden voor hun verblijf in Kruit berg en Groeneveen." Postma vertelt van een Ghanese broer en zus die een cassettebandje voor thuis aan het opnemen waren op het moment dat de ElAl-Boeing op hun flat neerstortte. „Je hoort ze psalmen zingen, de klap van de inslag, gegil. Die twee zijn extreem getraumatiseerd. Maar hun verhaal werd lange tijd niet geloofd." Uiteindelijk zijn op de officiële Kosto-lijst 93 illegalen opgenomen, die hebben kunnen aantonen dat zij ten tijde van de ramp in een van de 230 getroffen woningen verble ven. Kosto heeft beloofd hun lega lisering en verblijfsvergunning 'welwillend te bekijken'. Daarnaast ontstond een tweede lijst van eerst 38 (31 Ghanezen en 7 Turken), uiteindelijk aangegroeid tot 48 ter legalisering 'op humani taire gronden': zij kunnen ook als slachtoffer van de ramp worden beschouwd. Zoveel van de gevreesde 'tree plank-meelifters' waren er niet, zegt Gerrit Postma. Al in het begin heeft zijn 'Novotel-groep' er zelf voor gezorgd dat hun gelederen gezuiverd werden van onterechte profiteurs. „In totaal 141 als slachtoffer gelegaliseerde illegalen op al die honderden verwoeste en gesloopte flats van Kruitberg en Groeneveen is niet eens zoveel." Het ministerie van justitie hanteert een lijst met inmiddels 138 namen. De afhandeling van de aanvragen om een verblijfsvergunning kan 'binnen enkele dagen' rond zijn. Voorwaarde nummer een is dat de te legaliseren illegalen geen crimi neel verleden mogen hebben. Ook moeten zij met een paspoort hun identiteit kunnen bewijzen. Bezit ten zij dat niet - bijvoorbeeld als gevolg van de ramp - dan zullen zij via hun ambassade aan identi teitspapieren moeten zien te ko men. i Vrijwel dagelijks komen er bezoekers op de plek van de ramp om er de doden te herdenken. foto anp „Geloof jij werkelijk nog dat het een gewoon vrachtvliegtuig was? Kijk maar naar de vrachtbrieven: er blijken militaire goederen in New York aan boord te zijn geno men, naast parfum en computers. Al dat geheimzinnige gedoe met die lading.,.kan best dat het om een militaire missie ging." De kerngroepleden van de Werk groep Vliegverkeer Bijlmermeer, opgericht na de ramp, gooien alle geruchten en feiten die hen bekend zijn over rampvlucht LY 1862 er uit. Nu de datum nadert van de zittingen van de Raad voor de Luchtvaart over de ramp met de ElAl-Boeing (op 14 en 15 oktober in Den Haag) stijgt ook bij de werkgroep de spanning. De afgelopen weken werd de Bijl mer weer opgeschrikt door onthul lingen over de deels gevaarlijke en giftige lading van de ElAl-Boeing. Waaronder een kleine hoeveelheid licht radioactief uranium, zo kwam de werkgroep ter ore; die wil daar uitsluitsel over. Lony Wesseling en Henk van de Belt van de Werkgroep Vliegver keer Bijlmermeer: „Wij hadden hier in de buurt wel vermoedens dat bij de ramp wel degelijk ge vaarlijke stoffen waren vrijgeko men. Veel omwonenden en red dingswerkers kregen keel- en hoofdpijnklachten. Een lid van on ze werkgroep, die geholpen heeft bij de ramp, heeft behalve dat sindsdien ook last van haaruitval en slechte nagels." De werkgroepleden kregen de ver langde gesprekken met de RLD en Schiphol, maar raakten daar hevig teleurgesteld door. De ramp mocht niet besproken worden. Minder vliegen boven de Bijlmer, of in elk geval 's nachts niet, om de bevol king weer tot rust te laten komen, werden 'bot afgewezen'; 'terwijl wij heus niet zeggen dat Schiphol weg moet.' Nu de BuitenVeldertb^an 27 (waar ook het ElAl-toestel Jop koerste) wegens renovatie een jaar buiten gebruik is, is het boven de Bijlmer opvallend stiller in de lucht. „Maar op 1 juli 1994 breekt hier de hel weerlos. Dat zit de Bijlmer vooral dwars: dat tien dagen na de ramp het daverend vliegverkeer, dag en nacht, boven de woonwijk volop hervat werd. Tegen alle adviezen van artsen en traumatologen in. „Pure angst. De herrie van overko mende vliegtuigen bedreigt de leef baarheid op zich al. Maar het ge voel is hier nu sterk dat die vlieg tuigen op je huis terecht kunnen komen. Dat risico voor de omwo nenden van Schiphol is veel groter dan steeds gesuggereerd wordt." Het onderzoeksrapport dat onder leiding van RLD-directeur ir.H.Wolleswinkel voor de Raad van de Luchtvaart is opgesteld zal nooit volledig openbaar gemaakt zal worden, maar slechts bespro ken op de zittingen van de Raad voor de Luchtvaart. Een jaar na de ramp weet de bevolking van de Bijlmer officieel nog niets van de toedracht. De precieze toedracht van de Bijl merramp zal waarschijnlijk nooit helemaal bekend worden. Een tus sentijds rapport maakte wel duide lijk dat niet het afbreken van de rechter binnenmotor, die vervol gens de naastliggende buitenmotor wegsloeg, het neerstorten ver klaart, maar het daarbij beschadi gen van de vleugel. Vleugelvoor rand en 'flaps' (vleugelkleppen) werden ernstig beschadigd, terwijl het stuwvermogen aan de rechter kant geheel wegviel. Toen, vooruitlopend op de nood landing, de piloot de flaps wilde laten uitschuiven lukte dat waar schijnlijk links wel en rechts niet, de druk in de hydraulische syste men viel rechts uit. Het draagver mogen ter rechterzijde moet daar op plotseling weggevallen zijn, de Boeing raakte onbestuurbaar en stortte bijna recht naar beneden bovenop de flats. Elke week melden zich bij de psy chotherapeuten van de Riagg Am sterdam-Zuidoost nog zeker drie nieuwe probleemgevallen. Na de 700 mensen die in het jaar na de ramp al via de Riagg behandeld zijn, of nog behandeld worden. Hoofd afdeling psychotherapie van Riagg Zuidoost Victor Kense zegt dat het begrip 'rouwjaar' er niet voor niets is. „Als je klachten na een jaar niet afnemen, dan heb je zeker hulp nodig." De nieuwe cliënten kampen na een jaar nog met depressiviteit, ver hoogde prikkelbaarheid, snel ruzie in het gezin, meer drinken, slaap stoornissen, nachtmerries, geluiden en geuren die geassocieerd worden met de ramp. „Bij elk vliegtuig dat overkomt valt men stil. Luisteren hoe het dichterbij komt, tot het geluid weer weg is." In februari van dit jaar gaf de stuurgroep Nazorg Vliegramp Bijl mermeer een 'voldoende' als rap portcijfer. Maar nu, na een jaar, overheerst in evaluaties kritiek op de hulpverlening. De hulp die zich bij de Riagg concentreerde was weliswaar laagdrempelig, maar vaak wel teveel 'wit'; terwijl de vliegramp juist allochtoon Amster dam midden in het hart trof. Van de 43 doden was maar een enkeling allochtoon Nederlander; de mees ten waren Antilliaan of Afrikaan. Bij de Riagg zijn van die grote groep van 700 probleemgevallen die hulp inriepen nog 40 mensen in behandeling met echte verwer kingsstoornissen ('posttraumatisch stress-syndroom') en 40 die door de ramp uit hun evenwicht zijn ge bracht. De verwijten van de te 'witte' hulp zullen deels wel kloppen, geeft Ria- gg-afdelingshoofd psychotherapie Kense toe. Weliswaar bestond de helft van de Riagg-cliënten voor de ramp al uit allochtonen (in Zuid oost is 40 procent van de bevolking van buitenlandse afkomst) en wa-; ren veel hulpverleners van Suri naamse en Antilliaanse afkomst in huis, maar hun scholing is Neder lands, 'en in zekere zin dus ook wit.' Toch is geprobeerd zoveel mogelijk op de allochtone probleemgevallen in te spelen en zijn vooral zwarte extra hulpverleners in dienst geno men. Van de 80 cliënten die nog in behandeling zijn, zijn twintig kin deren. Vooral via de scholen zijn 150 door de ramp getroffen kinde ren bereikt. Hun problematiek is heel speciaal. „Zij zijn vaak hele stukken kwijt van wat gebeurd is. Ze herinneren zich de inslag van het vliegtuig, en dat zij ineens buiten stonden. Wij helpen ze, hun verhaal compleet te maken. Omdat ze anders in ver warring blijven en angstig. Op het moment van de ramp werkte hun veiligheidsmechanisme. Zij moeten hun film compleet kunnen maken. Juist oprakelen wat zij deden, hoe het rook. Een heel pijnlijk proces, maar noodzakelijk voor de verwer king." Huisarts A. Makdoembaks telt in zijn praktijk 130 patiënten die bij de ramp betrokken zijn. Hij con stateert na een jaar een 'begin van een gewenningsproces', het begin van genezing. „Er worden sinds kort weer wat grapjes gemaakt. Door mensen die het weer aandur ven te gaan vliegen. 'Als het vlieg tuig maar niet over de Bijlmer gaat', hoor je dan." Hij heeft enkele patiënten van de Riagg met hun klachten bij hem zien terugkomen. Die zijn alsnog verwezen naar 'zwarte', Surinaam se psychiaters. De meeste door de ramp gedupeer den in zijn praktijk zijn al met al tevreden over de hulp die zij kre gen, ook financieel, zo is de erva ring van de Bijlmer-huisarts.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 25