emeenten betalen helft verlies arbeidsonrust in het Land van Hulst Taptoe IJzendijke geslaagd evenement UITSLAGEN rploitant en gemeenten delen eventuele aanloopverliezen composteringsinstallatie exposities Terneuzenl oeg in «e konijn |RT NIEUWS ZEELAND C4 Kort bericht Nieuwe uniformen jubilerende band MARKTEN SEPTEMBER 1993 arde van ƒ60. Verdacht J leg een schikking van 1(1I I werd weer in vrijheid E ld. 6 |)tsing met schaap posterzande - Een aut0 ]ien i de rechter voorzijde flijA Lade op na een aanrijdh»! It een schaap. Het schaa l prleed ter plaatse. Het onee-l vond plaats op de Krul I rpsedijk in Kloosterzande I bestuurder werd plotselir |confronteerd met drie losl, nde schapen, eigendom vaal inwoner uit Absdale. |n belangstellenden terecht! lor een muzikale dia-serie In R. Duprez uit het Bel- Jiche Evergem. Op de klan-1 In van klassieke muziek ver- Int hij dia's over het Vlaamse Irps- en plattelandsleven. DINSDAG 14 SEPTEMBER 1993 joPZê verslaggever (izen - De Zeeuwse gemeenten moe- i voor vijftig procent bijdragen in de Lele aanloopverliezen van de nieuwe Lsteringsinstallatie in het Sloege- installatie moet september '94 in gebruik 'De andere vijftig procent wordt opgehoest t exploitant Verstraeten Verbrugge. Is nog niet duidelijk of de installatie met «verliezen te maken krijgt. Volgens de l-j.Vlaamse afvalcoördinator J. Ibes is dat Selijk van de hoeveelheid en de kwaliteit l iat door de gemeenten wordt aangeboden. samen composteren en er wordt dus Kop basis van gelijke lasten en opbreng sten". Tijdens het opstarten van de inzameling van het groente-, fruit- en tuinafval (gft) moet in ieder geval door de gemeenten een garantie voor de exploitatie gegeven worden van veertigduizend ton op jaarbasis. De wijziging in het financieel statuut wordt don derdag behandeld door het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeuws-Vlaanderen (AVZV). Op de agenda staat de oprichting van de composteringsinstallatie in Zeeland. Door de AVZV en het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) is geko zen voor een publiek-private samenwerking in een nog op te richten VOF Compostering Zeeland. Hierin heeft Verstraeten Verbrugge een aandeel van vijftig procent en Zeeuws-Vlaanderen en Mid den- en Noord-Zeeland ieder 25 procent. De wijziging in het financiëel statuut heeft te maken met het feit dat ook de gemeenten zich bemoeien met de bouw van de installatie. Dat zou eerst niet het geval zijn. Maar uit een extern rapport blijkt dat daar veel te veel risico's aan verbonden zitten. Het rapport concludeert daarom dat de overheid en Verstraeten Verbrugge geza menlijk de opdracht tot de bouw moeten geven aan NBM-Industriebouw. De overheid voert de directie tijdens de bouw. Hierdoor is de overheid veel beter in staat de prijs/kwaliteit en de planning van de bouw te bewaken. De gemeenten zijn hierdoor wel tijdens de bouw risicodragend. Volgens het dagelijks bestuur staat hier wel de veel grotere zekerheid tegenover dat er een installatie wordt gebouwd. Samenwerking vanaf het begin van het traject houdt dus wel een garantie van veertigduizend ton afval op jaarbasis in en het gezamenlijk dragen van de eventuele aanloopverliezen. In november wordt de definitieve bouwopdracht verstrekt. Wanneer met de daadwerkelijk bouw wordt begonnen hangt nog af van de behandeling van de bezwaren bij de Raad van State op de verstrekte gedoogvergunning van de provincie en de bouwvergunning van de gemeente Borsele. In december wordt een uitspraak verwacht. De composteringsinstallatie vergt een investering van bijna 22 miljoen gulden. Het algemeen bestuur krijgt tussentijdse rapportages zodat er eventueel op verdere uitgaven kan worden ingegrepen. De kosten worden door 'VOF Compostering Zeeland betaald en worden verrekend in de tonsprijs. Deze verplichtingen vallen reeds onder de al vastgestel de prijs van 108,58 per ton. lie 2 2-0 (15-0, 15-0), W Rho I i>s-ABN/AMRO 0-2 (14.15 15), Luctor 2-Jansenius 0-2 '1 1-15, 10-15), Van Westen-Ambu- j 1-2 (11-15, 15-14, 4-15) >,1 |gertje-De Vos/Eggermont 2-1 I 13-15, 15-14, 15-11). rouwen: Wentzler/Pauwels-1 roomchemie 1-2 (15-12, 12-15 I 1-15), VV Rhodos 2-'t Hoekskeii I 12 (15-9, 8-15, 13-15), CVC-Nee- I Imans 2-0 (15-5, 15-6), Van We-1 Imael-Jong Morres 2 0-2 (6-15 *15), Ivens-SC Morres 0-2 (7-lj' f 15), CVC 2-Lybeert/Verstraeteii I 1-2 (6-15, 11-15), Jong Morres I I-Voorwaarts 0-2 (4-15, 12-15), I Ie Sterre-Ferket en De Maat 0-21 1-15, 6-15), SC Morres 3-AI larkt 0-2 (10-15, 11-15), Janse- lus 2-SC Morres 2 0-2 (11-15 ■'-15). 1 )mloop peeuws-Vlaanderen ■erneuzen - De Koninklijke farechaussee in Terneuzen oudt donderdag 16 septem- ler voor de zestiende maal de ïmloop van Zeeuws-Vlaande- en, een wielertoertocht voor |e Marechausse, gemeente1- en louane-ambtenaren en de lijkspolitie. De renners ver- jrekken om 10.00 uur vanaf Jet parkeerterrein van porthal De Oude Vaart, De ocht, over 150 kilometer, gaat laar West-Zeeuws-Vlaande- .-oopertest in lerneuzen terneuzen - De Terneuzense Itletiekvereniging Scheldes- port houdt morgen, woensdag 15 september een Coopertest fcp de kunststofaccommodatie in het Zuidersportpark. Deze conditietest bestaat uit i Iwaalf minuten hardlopen op 11e atletiekbaan. Iedere deel nemer krijgt na afloop een Biploma met daarop de gelo pen afstand. De eerste serie gaat om 19.00 uur van start. Er kan vanaf 18.30 uur wor den ingeschreven op het secre tariaat van Scheldesport nabij ue baan. - libliotheek Terneuzen wordei Jhten tentoongesteld van Tot ers schrijft al zo'n 36 jar positie gekozen voor een pat Ifer een periode waarin eer Ie tijd waar hij zijn echtgenote T de Zeeuws-Vlaamse actie voo| Artsen zonder Grenzen. De Ter] neuzense arts A. Hammer ver-J zorgt lezingen in vier bibliotnf ken in de regio. Mevrouw Ha»' I mer was onlangs nog nam® 1 Artsen zonder Grenzen in Lid 1 ria om te helpen bij het opzet'te I van drie voedingscentra. lede I lezing is tevens de start van ee expositie die tot doel heeft z I veel mensen te informeren ov I het werk van deze organisatie, j De lezingen zijn gratis ioeiar7t\ lijk en vinden'plaats op d°ncL dag 23 september in de bit) theek Hulst, op donderdag j tober in de bibliotheek Tein i zen, op donderdag 21 °^t0 ^nn.l de bibliotheek Axel en op d j derdag 4 november in de bi I theek Oostburg. Alle lezing beginnen om 20.00 uur. luis is afgesloten met het bekejjjl iren. In totaal werden er I Zij werden gekeurd doo 3g in de Weg, 2 G. Seghers. Klasse B. I ~ote hoender: L. de Kok. praaiste 2. R. van Zweden. Sierdu'y® -eSch. 2, t. Cavia's, Fraaiste cavia 1- q va» oedegebure. Klasse B, A éraaistTe; rote hoender M. van Herma_ 2, J- i igd, Fraaiste sierduif D. v'an o H- A. Verlinde. Konijnen kla= pieren-| ndonck. Dwerghoenders: A Landarbeiders op het werk. Ook vrouwen en kinderen maakten lange dagen en verrichtten zwaar werk. P lot van de landarbeiders fes voeger niet benijdenswaar ds De lonen waren laag, er teen slechte arbeidsvoorzie- |mgen, er was armoede en ont- de huisvesting in scha lde krotten aan dijken en Jidderige weggetjes was mise- ttrnijs was aan hen niet want er moest al van af aan gewerkt worden het hoofd boven water te Wen. Bij werkloosheid, voor- 1 in de wintermaanden, was aangewezen op ondersteu- R hoofdzakelijk van kerke- I® instellingen. Daarom is er 1900 een lange en taaie p gevoerd om verbetering te pen in hun lot. p 1904 was de Katholieke adarbeidersbond Sint Deus- werkzaam in de bol- ptreek, terwijl daarna in de 1(5 van Nederland overal afde den werden opgericht. In het Polieke Land van Hulst pa vooral activiteit ontplooid ps de Eerste Wereldoorlog. r< kwamen in korte tijd veel r ®»gen tot stand. Het begon P- Groenendijk en binnen en- rte weken volgden Ossenisse, |„i kspelle, Stoppeldijk, I®1' Lamswaarde, Hengst- Tp Graauw, Nieuw-Namen en pge. nannen uit Holland kwa- P Jiegelmatig over om tot op- I <mng van afdelingen over te a en om de landarbeiders !e ®P°ren lid te worden. In f inolle redevoeringen kwa- r" zij op voor verbetering van ■WSJ™ de landarbeider. I de actieve voorzitter van or,d. A.J. Loerakker, was r-1® zeer gezien. een schriftelijk oproep werden alle boeren uit het dorp ge vraagd om met vertegenwoordi gers van Sint Deusdedit over de hoogte van het loon te komen overleggen. Vandaar dat de bond op verschillende manieren werd tegengewerkt. Soms weigerden de boeren elk overleg met de bondsafgevaar- digden, in andere gevallen wer den de activiteiten van Sint Deusdedit in een kjvaad dag licht gesteld, door het te doen voorkomen dat de bond niets anders voorstond dan de arbei ders tegen hun werkgevers op te hitsen. Een enkele keer kregen bondsleden zelfs ontslag of wer den zij op een andere wijze onder druk gezet de bond te verlaten. Door het zeer grote overwicht dat de boeren op het platteland uitoefenden was het als het wa re vechten tegen de bierkaai. De dorpspastoors, die een domine rende invloed hadden, speelden daarbij een grote rol. Op het platteland in Oost-Zeeuws- Vlaanderen waren de pastoors dikwijls boerenzoons uit West- Brabant of Zeeuws-Vlaanderen. Van hen kon men in de regel weinig medewerking verwach ten. Zij predikten onderdanig heid en berusting in het lot. Bij de gemeentebesturen was het al niet anders. De burge meesters van de plattelandsge meenten waren veelal boeren, evenals de wethouders en raadsleden. Bovendien waren de boeren sterk vertegenwoor digd in allerlei organisaties. Zij vormden de voornaamste macht in de streek. De bond moest tegen deze macht opboksen en maakte zich sterk door er voortdurend op te hameren dat elke arbeider zich diende aan te sluiten. Samen sterk! Het resultaat verschilde van dorp tot dorp. Groenendijk, Boschkapelle, Stoppeldijk, Lamswaarde en Graauw wer den spoedig krachtige afdelin gen met veel leden. Hengstdijk en Ossenisse daarentegen ble ven achter. De bond spande zich naast ver hoging van de lonen ook in voor het tegengaan van kinderar beid, want die was er, ondanks de wet van 1889, nog steeds. Vaak werkten vrouwen en kin deren uit noodzaak mee op het land, omdat de lonen zo laag waren, lager dan in de rest van Nederland. Die schommelden hier tussen de 1 en 1,50 per dag. De bond ijverde om er 2 per dag van te maken en tracht te hierover met de boeren tot overeenstemming te komen. In plaatsen met een sterke afde ling was het gemakkelijker om loonsverhoging te bereiken dan in zwakke afdelingen. Te Groe nendijk, Boschkapelle en Stop peldijk kwam men tot overeen stemming met een loon van f 2 's zomers en 1,75 in de winter. In Ossenisse bleef het 1,50 of zelfs minder. In Graauw ontstond een ge spannen toestand, omdat de boeren niet wensten in te gaan op het voorgestelde loon en de arbeiders van geen wijken wil den weten. Er werd gedreigd met staking, een unicum in deze streek. Juist voordat die zou ingaan werd een compromis be reikt, waarbij het loon geduren de acht maanden op 2 per dag en gedurende de overige vier maanden op 1,50 gehandhaafd zou blijven. Na moeizame, maandenlange onderhandelin gen kon het loon op de meeste plaatsen op 1,75 of 2 worden gebracht. Ten einde het belang van een katholieke bond met actieve af delingen te onderstrepen, die zich inzette voor verbetering van de levensomstandigheden van de landarbeiders en het tegengaan van kinderarbeid, werd een demonstratieve tocht en propaganda-bijeenkomst ge- |%nwerking tt Jaren 1916-1918 de afdelingen Hulst, Wleuw-Namen en Hon- L e weer opgeheven. Dit Met zo zeer door gebrek H» an8steHIng van de kant luf "Aiders, maar door de Kfnng die de bond on- Lnri e boeren waren niet F al« f" lnmenging in wat kulT", eiSen zaken be- IboerheU Vr0eger door fes Li 00n van ziin arbei- r!;t de lag?t6ud' nu werden l&feirm e'dersbond ver- Vj gen uitgeschreven. In In latere jaren was een retraite naar Seppe een vast jaarlijks gebeuren bij de bond. Voor de landarbeiders was het destijds een uniek uitstapje, waarvoor hun beste pak uit de kast kwam. houden in Hulst. Deze werd gehouden op 15 augustus 1917, de dag van Maria ten Hemelop neming, een katholieke feestdag bij uitstek. Van heinde en ver stroomden de landarbeiders te voet of per fiets naar Hulst. Een stoet van arbeiders, vrouwen en kinderen paradeerde door de straten onder begeleiding van de muziek. Men zou verwachten dat bij een dergelijke katholieke manifes tatie, zoals te doen gebruikelijk, de parochiale geestelijkheid het voortouw zou nemen, doch niets van dit alles. Noch de deken van Hulst, noch de pastoor ga ven acte de présence. Het waren de paters Maristen die een ont- moetingsterrein beschikbaar stelden en het was rector Van Rljsewijk, die naast voorzitter van de bond, A.J. Loerakker, het woord voerde. Ruim 1500 aanwezigen, meer dan de bevol king van Hengstdijk en Ossenis se samen, hoorden aandachtig toe. Het Hulsterblad van de familie Verwilghen, dat anders van bij zondere gebeurtenissen in Hulst uitvoerig verslag deed, plaatste op 18 augustrus 1917 slechts een kort bericht: 'Woensdagmiddag is alhier op het terrein van het klooster der Pater Maristen een openlucht meeting gehouden waaraan ver schillende R.K. arbeidersorga nisaties uit Hulst en omstreken deelnamen. De 'Harmonie' en 'Vlijt en Volharding' brachten de deelnemers in optocht door de stad naar de kerk en later naar het meetingsterrein, waar als sprekers optraden de eerw. heer Rector Van Rijsewijk en de heer Loerakker. Een onweers bui kwam aanvankelijk de orde verstoren, doch verder ging al les geregeld'. Geen enthousiast verslag, geen mededeling van de vele deelne mers, wel het negatieve van de onweersbui en dat er geen inci denten waren. Het aantal arbei ders onder de abonnees was nagenoeg nihil en men wilde de gevestigde macht niet voor het hoofd stoten! Bron: P.R.M. Kroes, De Komst van Sint Deusdedit, in Bulletin van de Oudheidkundige kring De Vier Ambachten, 1991, nr. 2. De optredens van de deelnemende bands vielen in de smaak bij de vele toeschouwers. foto wim kooijman Door Willy van Leeuwen IJzendijke - De jubilerende showband Jeugdbelang kon zaterdagavond laat terugzien op een geslaagde taptoe op het marktplein van IJzendijke. Enkele duizenden toeschouwers omzoomden het plein. De weer goden waren de organisatoren goed gezind, want er viel geen spatje regen. Hoogtepunt van deze taptoe was de presentatie van de nieuwe uniformen van Jeugdbelang, dat dit jaar zijn 35 jarig bestaan viert. De schijnwerpers gingen om streeks kwart voor tien zater dagavond even uit om Jeugdbe lang de kans te geven 'stiekem' het marktplein op te komen. Toen de lichten weer aan gingen staken de toeschouwers hun waardering voor de nieuwe out fit (zwarte broek, paarse blouse, afgewerkt met zilver en witte cap) niet onder stoelen of ban ken. Een luid applaus viel de trotse showband ten deel. Wat echter daarvoor aan het publiek werd getoond en ten gehore werd gebracht was ook van goe de kwaliteit. Grease Na een warming-up door mu ziekvereniging Geduld Overwint gingen de Miniretten uit Loke ren van start met de taptoe, gevolgd door een wervelende show van de organiserende showband Jeugdbelang. Deze droeg als titel Grease en werd onder leiding van Freddy van Britsom vakkundig uitgevoerd. Daarna kwamen er ook nog en kele toppers aan bod. Zowel Jo- han Friso uit Middelburg, maar zeker ook Blue Spirit uit die plaats kregen de handen op el kaar. De laatste zal samen met Con Fuoco uit Leiden over twee weken strijden om het Neder lands kampioenschap. Knaller Ook het optreden van The Fle- misch Girls uit Lokeren was een knaller. Wat onze zuiderburen lieten zien was van hoge kwali teit. Speaker Kees Kopmels kwam dan ook bijna woorden tekort om de optredende bands te loven voor hun optredens. Deze perfect georganiseerde tap toe werd op het mooi verlichte marktplein van Petit Paris om kwart over tien afgesloten met het taptoesignaal, het Wilhelmus en een daverend applaus van het publiek. Oostburg Oostburgse bridgeclub - Aan de op 7 september in hotel Du Commerce gehouden vrije bridgewedstrijd namen twin tig paren deel, verdeeld over twee groepen. In groep A (8 paren) was de uitslag: 1. Christiaansen-Wie- laet, 2. Buysrogge-Wagenaar, 3. Langedijk-De Ruyter. In groep B (12 paren) was de uitslag: 1. echtpaar Legrand, 2. De Ruyter-Van Wezel, 3. echtpaar Van Steenbergen. Nieuwvliet Deltavliegen - E. Cysouw uit Terneuzen heeft afgelopen weekeinde tijdens wedstrijden Deltavliegeren op het vliegter rein in Nieuwvliet de wissel trofee Jan van Gent gewon nen. De verdere uitslag: 2. K. Boulen, Arnhem; 3. H. Eijs, Den Haag. Er waren vijftien deelnemers. Kapeile, 13-9-93. Veiling Holland- Zeeland - Appelen - Cox Orange Pippin: 85-90 49, 80-85 54, 75-80 64, 70-75 57, 65-70 39, 60-65 33, Elsiar: 85-90 51, 80-85 69, 70-80 73, 65-70 58, 60-65 46, Red Elstar: 80-85 65, 70-80 70, 65-70 56, 60-65 38, bramen 200 gr. 81, Elsanta: I 250 gr. gl 100-120, nt. 90, frambo zen 200 gr. 50-100, meloenen 6 st. 170, 8 st. 100, 10 st 80, 12 st. 80, Beurre Hardy 1-2: 70-80 40, 65-70 35, 1-3: 70-80 33, 65-70 32, 60-65 30, 50-60 25, Beurre Alexander Lucas: 1-2: 85-95 54, 75-85 63, 65-75 61, 55-65 42, 1-3: 85-95 51, 75-85 57, 65-75 53, 55-65 42, Bon ne Louise: 60-70 1-2 60-70 55, Conference: 1-1: 65-75 79, 55-65 57, 1-2: 65-75 75, 55-65 557, 1-3: 65-75 76, 55-65 51, II-l 45-55 50, Doyen ne du Comice: 1-2: 85-95 59, 75-85 49, 65-75 67, 55-65 38, Saint Remy: 1-2: 80-90 21, 70-80 33, 60-70 32, Peren. Conference: KI. II: 65-75 53-56, 55-65 47-48, Doyenne du Cornice: kl. I: 85-95 43, 75-85 61, 65-75 49, Kl. II: 85-95 34, 75-85 36-47, 65-75 39-41, 55-65 24, Con ference: 65-75 Kl. I 81.00 per 100 kg, 55-65 61,00 per 100 kg, appe len: Kl. 1: 80-90 31-37, 70-80 29-42, 65-70 28, Cox Orange Pip pin: Kl. I: 85-90 46-52, 80-85 40-61, 75-80 33-67, 70-75 38-71, 65-70 28-38, 60-65 21-28, KL. II: 80-85 33, 75-80 28-43, 70-75 36, Elstar: Kl. I: 85-90 33-58, 80-85 39-71, 70-80 50-73, 65-70 37-58, 60-65 32-40, Kl. II: 70-80 31-48, 65-70 30, Fiesta: Kl. I: 90-95 24, 80-90 29, 70-80 28, 65-70 24, Kar mijn de Sonnaville: Kl I: 80-90 34, 70-80 28-38, 65-70 20, Red Elstar: 80-85 53-69, 70-80 48-67, 65-70 41-52, rode Goudreinette: Kl. I: 95-op 33, 85-95 69-70, 75-85 70-73, 65-75 23-32, fabrieksappe- len HZB 19.90 per 100 kg, Indus trie: appelen HZK 19.90, peren HZK 10.30. Barendrecht - Andijvie: A9 69-73, A12 72-89, A15 65-67, aubergines: 400-500 223-233, 300-400 229-233, 225-300 226-231,175-225 224-229, bleekselderij: 1200-op 29-32, 1000-1200 27-32, 800-1000 31-37, 650-800 29, 500-650 25, bloemkool: 4 st. 85-88, 6 st. 71-88, 8 st. 60-85, 10 st. 40-71, 12 st, 40-41, broccoli: 9-14 221-296, 14-18 Crowns 177-224, 14-18 152-171, Chinese kool: 14-op 58, 11-15 74, 8-12 105-130, 5-8!/2 125-134, courgettes: 600-750 30-32, 500-650 440-42, 400-525 63-70, 325-425 45-56, 275-3350 43-51. 225-300 36, eike- bladsla- 350-400 35-81, knolven kel: 10-12 71-111, 8-10 74-86, 6-8 56-58, komkommers: 91-op 55-67, 76-91 43-46, 61-76 48-60, 51-61 37-58, 41-51 29-46, 36-41 25-26, 31-36 25-26, 26-31 25, krom: 106-111, stek: grof 449-69, middel 45-51, fijn 42, minikomkommers: 20-25 45. 15-20 12-45, 10-15 37-39, krulandijvie: 300-400 10-98, 200-300 10-21, Lollo Rossa: 300-350 ER 41-68, Paksoi 550-800 101-125, prei 115, paprika rood: 95-op 195-200, 85-95 224-226, 75-85 240-250, 65-75 230, 55-65 206, groen: 95-op 140, 85-95 141-147, 75-85 119-127, 65-75 115-119, 55-65 75, radijs mid. grof 27-37, pepers: groen 410-450, rood 510-590, postelein: klein fust 61-69, radicchio Rosso 13 100, 12 100-161, 9-11 128-138, 7-8 128-151, 6 110-118, sla glas:.34-36 20-26, sla natuur: 45-49 17-19, 37-40 19-24, snijbonen: I 280-340, II 170-240, krom H 90-200, spits kool: A7 43, A9 36-46, Aii 32-41, Al55 40-49, spruiten: AI 52-71, BI 338-75, Cl 33-35, Dl gr.f. 126-130, Dl kl. f. 134-189, An 30, All 30, D II gr.f 30-33. DII kl.f. 53-107, suikermais: klvp. krt. 25-27, klvp lng. 48-71, kort 17-23, lang 34-41, tomaten: 57 I-s 116-155, I-z 115-144, 47 I-z 132-145, 40 1-2 72-97, vleestomaten: 74 I-s 125-133, 74 1-2 119-134, 67 I-s 141-146, 67 1-2 138-147, 57 I-s 130-154, 57 1-2 113-143, 47 I-s 134-144, 47 1-2 115-140, cherryto- maten: 29 I-s 66-98, 24 I-s 72-78, vledsla: 80-199, witlof: lang I 295, klvp. 4 I 420-445, klvp. 5 I 432-443, klvp. 6 I 425-431, klvp. 3 I 435-452, krt. grf I 210-288, krt fijn I 251-289, ex. krt. I 262, kort II 144-208, lang II 118, onregelamtig II 73-140, ijsbergsla natuur: 70-80 57, 60-70 60-64, 50-60 448, groene kool 80,, romanesco 200-220, boe renkool 80-89, rode kool 10-36, witte kool 7-38, groen kool 22-26, snijbonen 240-260, sperziebonen nat, 88-126, gl. 560-630, aardappe len: Bildstar groot 18-24, bintje 5-11,, Doré 35-40, uien: bonk 13-22, grof 7-16, middel 8-19, ge schoond 75-95, bosuien: 9-17, knolselderij: 8 st. 42-48, 10 st. 46-61, 12 st. 38-44, koolrapen 26-28, kroten A 30-42, bospeen II-1 89-98, winterpeen: grof 16-32, middel 10—12, bieslook 85-106, Lollo Bionda 17-81, ijsbergsla 71-79, peterselie: 200-250 22-33, 150-200 10-40, 100-150 13-35, pos telein: groot fust 45-73, prei 82-92, rabarber 59-71, selderij: 200-250 43-75, 150-200 45-81, 100-150 44, spinazie: 22-43, druiven: Frankent- haler 50 kg 480, Muskaat 50 kg 430, Char, meloen: 3 st. 100, 4 st. 120, 5 st, 60, oogmeloenen: 4 st. 140-190, 5 st. 30-170, 6 st. 100-140, 7 st. 90-100, 8 st. 70-90, frambozen: 190-200. Rotterdam - Aardappelbeurs. Consumptie-aardappelen, los ver laden af bedrijf, in gulden per 100 kg, excl. BTW. Klei-aardappelen: Bintje 40/50mm 9,00-10,00, Bintje 40/55mm 11,00-12,00, Bintje 55mm opwaarts 12,00-13,00 en Bintje 50mm opw. (frites) 9,00-10,00, Zandaardappelen: Bintje 40/50mm 6,00-6,50 en Bintje 50mm opw. (frites) 9,00-9,50. Exportaardappe len Bintje klei 45mm opw. 13,50-14,50. Voeraardappelen 2,00-4,00. Stemming: rustig.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 17