Jeugd negatief over Duitsland coalitie •eerput NdA: Aftrekbaar maken van onderhoud aan woning doorzetten DE STEM Vol goede moed I JeTelFd )nderzoek: Jongeren associëren buurland vooral met rassenrellen Eigenwijs Nederlandse Spoorwegen voeren rookverbod in Marokko intimideert landgenoten in Nederland' BINNENLAND agenda COMMENTAAR rrr-"--~i BINNENLAND KORT A2 ESTEM 1 ,0 DINSDAG 30 MAART 1993 A3 IC voor en wijzen op ue„ tieve succes van de Engel met hun zwevende pond. i is er nog een mogelijkheic een conflict, dat niet i< jorgen in de diverse pro' «ma's, Het gaat om de poli-w e situatie in het land Als Kamerlid Vermeend, heeft een ïm- l.fji Tv/r:xA.hAfitrn+onn+urom ne\ rtr\ar\ olc rroroarl m onze Haagse redactie ^merend - De PvdA-fractie wil >t weer aftrekbaar maken van on- jrhoud van het eigen huis zo spoe- mogelijk doorzetten. belastingspecialist van de fractie, jtiefwetsontwerp zo goed als gereed, i zal dit indienen als staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën, CDA) blijft weigeren met een voorstel te komen. Fractievoorzitter Wöltgens erkende gis teravond in Purmerend dat een te lang uitblijven van de regeling tot stagnatie in de onderhoudssectoren van de bouw leidt. Hij deed een beroep op zijn colle ga van het CDA, Brinkman, die aanvan kelijk enthousiast reageerde op het Pv- dA-voorstel, zijn aarzelingen te laten varen. Wöltgens ontkende dat bij herin- ident Mitterrand wordt ge: fcngen af te treden, zoals al fee tijd wordt gesuggereerd met name de RPR is de s groot dat voorman Jacques rac tot president wordt ge- en. Zijn belang is nu dus om ;errand het leven onmoge- te maken in een zogenaam- harde' cohabitation. Bij je- mogelijke strijd tussen de Ting en de president wordt bewust de confrontatie ge- -.t. Net zo lang tot de eenza- 'itterrand buigt. r die strategie is absoluut®)® Haag (anp) - Nederlandse jongeren zijn zeer in het voordeel van het- iegatief over Duitsland. Slechts 15 procent van hen vnnrmar, n„ een positief beeld over Nederlands belangrijkste andelspartner; meer dan de helft (56 procent) is ronduit icgatief. voering van de aftrekbaarheid het huurwaarde-forfait - het bedrag dat huiseigenaren bij hun inkomen moeten optellen - omhoog moet. Als de regeling aanslaat, komt er, om dat zwart werk wit wordt gemaakt, meer btw binnen. De regeling is boven dien tijdelijk. Ook is de belastingdienst al enige tijd bezig met verscherpte con trole op de aangifte van het huurwaar de-forfait, waardoor ook meer geld bin nenkomt. In Purmerend pleitte Wöltgens ook dat nog dit jaar het wettelijk recht op deeltijd-arbeid wordt ingevoerd. Werk gevers zijn naar zijn mening nog te vaak niet bereid om medewerking aan korter werken te geven. Wöltgens riep het kabinet op uitbrei ding te geven aan banenpools voor langdurig werklozen. De op initiatief van de Partij van de Arbeid tot stand gekomen wet heeft tot nu toe weer werk gegeven aan 20.000 mensen die gemid deld langer dan zeven jaar werkloos waren. De PvdA-fractieleider wil dat nu uitvoering wordt gegeven aan de afspraak in het regeerakkoord: geen financiële belemmeringen aan uitbrei ding van de banenpools als die blijken te werken. Wöltgens bepleitte uitbrei ding met tienduizend arbeidsplaatsen in dit en volgend jaar. •F. Want voorman oud-presi- it Valéry Giscard d'Estaing I ook graag president worden, i belang is juist om de coha- ^tion uit te smeren, liefst tot 1995. Gedurende die perio- Jlaat hij dolgraag de rol van ['slechterik' aan Jacques Chi- terwijl Giscard legitimist hangt. Mitterrand wordt irdoor weer iets populairder, [Giscard zou in die opstelling de spreekwoordelijke hond I met het been er vandoor gegeven: dit alles klinkt ;al machiavellistisch. Maar partijen zijn in- Frankrijk .ergeschikt aan de doelen hun leiders. En voor de üte leiders is er uiteraard ir een doel: het Elysée-pa- de ambtswoning van de |sident. Binnen dat netwéfk intriges is de kamerverkie- van gisteren maar een radertje. Ut blijkt uit een onderzoek aar de houding van Nederland- jongeren ten opzichte van liiitsland. De resultaten werden jsteren in Den Haag op de con- sentie 'Het Duitslandbeeld van iederland' van het Nederlands istituut voor Internationale Be- -ekkingen Clingendael gepre steerd. luitsland is daarmee onder Ne- erlandse jongeren het minst ge- lefde buitenland in de Europese teneenschap. Naast Duitsland eeft alleen Ierland ook een ne- atieve score (13 procent positief 46 procent negatief). Uitge- jroken positief scoren België (57-11), Frankrijk (50-13) en Iroot-Brittannië (45-12). Het siderzoek werd eind vorig jaar (ehouden onder 1.807 jongeren an 15 tot 19 jaar. ïederlandse jongeren associëren Duitsland in hoge mate met de [weede Wereldoorlog en/of met acisme en geweld tegen buiten- imders. Ongeveer 40 procent tan de spontane opmerkingen tan de jongeren had betrekking deze twee onderwerpen. Op tillend laag scoorde wat dat betreft de voetbalrivaliteit tus sen Nederland en Duitsland. Die rivaliteit werd in slechts 1 pro mt van de gevallen genoemd. Gevraagd naar de meest opval- 'ende kenmerken van de Duit sers, werden vooral het over- ïeersende karakter (71 procent) de arrogantie (60 procent) van de oosterburen genoemd. In tergelijking daarmee komen de ;n er met vriendelijkheid en ïumor (60 procent) aanzienlijk Jeter vanaf. Britten worden door Nederlandse jongeren vooral als onderwijsvorm ïief kiest.' worden, foto vnu hamelijke opvoeding en nog hs vijf uur aan vakken van gen keuze. Het examen wordt maar op één niveau afgeno- fcn. Het plan van de werk- jep maakt trouwens een goe- kans van slagen in de poli- k, omdat het logisch aansluit huidige plannen voor havo I vwo. bt Kamerlid dat spontaan uit- lept: „Leuk hoor! Ik heb dat )u zo'n vier jaar meegemaakt aar nu heb ik het wel weer tijd voor wat anders", oet nog steeds beëdigd wor- Misschien moet Rottenberg in zijn advertentie eerlijk (jzetten, dat ze allemaal wel politiek afkickprogramma ij [dig hebben. e Tweede Kamer behandelt in laatste week voor de paasva- antie de regels waaraan rij-1 ■hoolhouders moeten voldoen, binnenschepenwet, de mest- offenwet, de problemen rond toekomst van de Antillen en 'mogelijkheid om bij lichte vertredingen direct met de po rie af te rekenen. commissievergaderingen ko- len onder meer aan de orde de ichtspositie van minderjari- :n, het oormerken van runde- m, geweldgebruik door de po rie, het huurwaardeforfait 'n inkomstenbelasting, het nancipatiebeleid. de Eerste Kamer staat de sgroting van Sociale Zaken op agenda. We beschuldiging komt van M. Rabbae, de voorzitter van het Nederlands Centrum Buitenlan- (NCB). Hij maakte gisteren een boek openbaar, waarin vol lens hem die beschuldiging on derbouwd wordt met getuigenis sen van in Nederland wonende Marokkanen. organisatie die, gestuurd door de Marokkaanse regering in Nederland Marokkanen intimi deert, is de Unie van Marok- se Moslim Organisaties in Nederland (UMMON). be UMMON bestrijdt de bewe ringen van Rabbae en heeft in middels een kort geding aange spannen dat op 7 april in Utrecht dient. be Marokkaanse overheid zou proberen om Marokkanen in Ne derland in haar greep te houden, 'ia UMMON en de consulaten J'ordt alles gedaan om te verhin deren dat Marokkanen integre- 'en in de Nederlandse samenle- mag. Bij integratie zouden ze te mondig, te kritisch, worden en dat zou past niet bij een land traditioneel (66) getypeerd; Fransen gelden als buitenge woon trots op hun land (51 pro cent). Nederlanders zelf worden door de jongeren vooral gezien als gedreven maar niettemin hu moristische geldverdieners (61 procent). In het onderzoek werd ook ge meten hoe het met de kennis van de Nederlandse jongeren over Duitsland gesteld is. Slechts 10 procent van de jongeren bleek goed op de hoogte van de Duitse ontwikkelingen; ruim 40 procent weet weinig over het land. Uit het onderzoek blijkt dat meer kennis over Duitsland vaak ge paard gaat met een positievere beoordeling van dat land. Be langrijker is volgens de onder zoekers echter de factor interes se. Van de jongeren die sterk in Duitsland is geïnteresseerd, is slechts 8 procent negatief. De Duitse ambassadeur dr. K.J. Citron zei 'verheugd noch ver rast' te zijn door de resultaten van het onderzoek. Citron sprak maandag het slotwoord op de conferentie 'Het Duitslandbeeld in Nederland' in Den Haag. Ci tron zei wel dat het feit dat de jongeren in de maanden van 'Rostock' en 'Mölln' werden on dervraagd, hebben bijgedragen aan het „bijzonder negatieve re sultaat". De ambassadeur zei getroffen te zijn door de geringe kennis die onder de Nederlandse jeugd over Duitsland bestaat. Citron sprak in dit verband over 'vooroorde len' die het beste in directe con tacten tussen Nederlandse en Duitse jongeren kunnen worden bestreden. In opperbeste stemming vertrokken gisteren 127 Nederlandse militairen naar Split. Zij lossen de manschappen af die in het voormalige Joegoslavië ondersteunende taken onder VN-commando verrichten. foto anp Driekwart ondervraagden wil 'zonder gedamp' reizen Van onze Haagse redactie Den Haag - De Marokkaanse regering intimideert via een Nederlandse organisatie en haar consulaten de in Nederland wonende Marokkanen. waar de koning nog uitgebreide macht heeft. Volgens Rabbae zijn er vijftien gevallen bekend waarbij in Ne derland wonende Marokkanen tijdens hun vakantie in Marokko zijn gearresteerd vanwege hun kritische houding tegenover de Marokkaanse autoriteiten. De UMMON, heeft in de ogen van Rabbae veel van de taken van de Amicales overgenomen. Een organisatie die jaren gele den als oog en oor van de Ma rokkaanse regering in Nederland actief was. PvdA-Kamerlid Lilipaly die het boek 'Naast de Amicales nu de UMMON' van Rabbae gisteren kreeg aangeboden, kondigde meteen aan Kamervragen te zul len stellen over het werk van de UMMON. Woordvoerdster Dijkstra van het ministerie van binnenlandse za ken liet gisteren weten dat het niet acceptabel is als buitenlan ders in Nederland niet van de zelfde mensenrechten kunnen genieten als Nederlanders. Van onze verslaggeefster Mirjam van der Boom Utrecht - De Nederlandse Spoorwegen (NS) verbieden vanaf 1 januari 1994 het roken in stoptreinen. In intercity-trei nen mag alleen op de balkons en in de gangpaden worden gerookt. Eenzesde deel van de trein zal gereserveerd wor den voor rokers, de rest voor niet-ro- kers. Het kabinet ging vrijdag akkoord met het een wijzing van het Besluit Personen Ver voer. Daardoor kunnen de NS met het verbod komen. De NS stelden in juni 1991 een onderzoek in onder treinreizigers naar het roken in de trein. De resultaten van dit onderzoek wij zen tot op heden uit dat driekwart van de ondervraagden (forensen, recreanten en za kenlieden) 'zonder gedamp' wil kunnen rei zen. De meeste reizigers vinden dat in de trein te weinig rookvrije plaatsen beschik baar te zijn. De verhoudingen wat betreft rook- en rookvrije plaatsen in de 'oude' treinen zijn nog uit de tijd dat veel meer mensen rookten. In buitenlandse treintoe stellen zijn daarentegen nog maar enkele plaatsen vrij gehouden waar rokers kunnen gaan zitten. Afgelopen vrijdag ging het kabinet akkoord met een wijziging van het Besluit Personen Vervoer, waarin onder meer het roken in treintoestellen is opgenomen. Komende zo mer wordt het Besluit definitief aangepast door het ministerie van verkeer en water staat. Vervoersondernemers zoals de NS mo gen vanaf dan zelf besluiten of ze een rookverbod instellen. De NS vroegen vorig jaar oktober een aanpassing van het Besluit aan. De NS hebben in het noordoosten van het land een proef gehouden met de Wadloper, een technisch eenvoudige stoptrein. Bij de aanschaf van die trein waren in de toestellen geen rookruimtes aanwezig. Zowel de klant als het eigen personeel vindt de nieuwe trein een succes. Het rookverbod geldt voor het landelijke traject, zonder enige uitzondering. „De NS spelen in op de wensen van de markt", zegt G. Langhout van de NS in Breda. „Het is niet uit bedrijfsmotieven dat we een rookverbod in gaan stellen. We voeren het rookverbod niet in omdat we bijvoorbeeld bang zijn voor brand. Er wordt al een tijd gerookt 'in de treinen, dus het is onzin dat sommige mensen denken dat we het uit veiligheidsoogpunt invoeren." Het materieel van de treinen moet worden aangepast en nieuw te bouwen treinen zijn al meteen voorzien van rookvrije ruimten. De NS moeten nu nog een investering van drie miljoen gulden doen om onder andere de asbakken te verwijderen en stickers aan te brengen. Aan de andere kant besparen ze met de de opheffing van het roken jaarlijks een miljoen gulden. Een treinreizigster spande enkele maanden geleden een kort geding aan tegen de NS omdat ze niet mocht roken in de trein, een Wadloper. De kantonrechter oordeelde dat een rookverbod in een trein, anders dan in tram, metro of bus, volgens het Besluit Personen Vervoer slechts in een deel van het treinstel kan gelden. Nu mag, volgens de wijziging, alleen op de balkons van de Wadloper gerookt worden. Volgens Langhout heeft deze zaak er mede toe bijgedragen dat de NS vroegen om een aanpassing. „Maar het is zeker niet de hoofdoorzaak", benadrukt Langhout. „We waren toch al bezig om onze service aan de klant te verhogen. Daarom onderzoeken we ook voortdurend wat de mensen willen en de wet wordt daarom regelmatig aangepast." Een hoofdconducteur mag reizigers die na 1 januari volgend jaar toch roken in de trein, verbaliseren. De spoorwegpolitie moet dan verder met de politie een regeling treffen die kan leiden tot de aanhouding van de betref fende persoon. Het feit dat iemand toch rookt, vormt een basis om straf op te leggen. Evenals het merendeel van de treinreizigers en het NS-personeel zelf, vindt de stichting Volksgezondheid en Roken in Den Haag het een goede zaak. De stichting vindt dat de NS uiteindelijk zelf moeten weten wat ze met de wijziging in de wet doen, omdat dat een beleidskwestie is. (ADVERTENTIE) overheid beklaagt zich al jaren over de toenemende onver schilligheid van de burger voor zijn bestuurders. Dat uit zich ciivoorbeeld in normvervaging en een groeiend misbruik van tal van (overheids)voorzieningen. Een van de' oorzaken van die tanende betrokkenheid bij de vaderlandse politiek is de steeds "igewikkelder wetgeving, waaronder die overheid haar onderda ken bedelft. Ue belastingwetgeving is daar een goed voorbeeld van. Elke Poging om die te vereenvoudigen heeft tot nu toe schipbreuk Geleden, ondanks tal van deskundige adviezen. Oort kan daar over meepraten. Nu bestaan de Kamerleden Vermeend (PvdA) en Vreugdenhil U-DA) het om de toch al ingewikkelde vermogensbelasting zo te veranderen, dat geen hond het meer snapt. Toegegeven, de 'eden waarom ze de vermogensbelasting willen aanpakken is sympathiek: zorgen dat rijke Nederlanders niet meer de wijk "amen naar België en het milieu-vriendelijk investeren bevorde ren. Maar ze schieten hun doel voorbij door overbodige en niet-ge- vvenste detaillering, die bovendien - dat is met elke ingewikkelde belastingwet zo - als het ware fraude uitlokt. Het advies van de L°™rrdamse hoogleraar Stevens, waarom ze nota bene zelf naaden gevraagd en dat uitblonk in simpelheid, verdwijnt zo "aar de prullenbak. elden twee zulke eigenwijze volksvertegenwoordigers gezien. maar nog collectie ,49,-'. En daarbij eens kieze*1 uit van maar records. sterkte voor Te" speciale eo»~--het belooft BEL GRATIS 06 - 0226776 Glazen In bruin kunststof. Max. starkta van -4 tot +4, ankalv. tot cllindar 2. Da aanbisding galdt van 30 maart A /(tijdmktmtocfwmi) t/m 1 mol 1993. Andara kortingsragallngon zijn hiarop niat van toapassing. Zio voor adrassan da Goudan Gids. JfeX V5 Vorige week had ik het op deze plek over de pantser-w/e/voertuigen die Defensie aan moest schaf fen voor vredestaken in bijvoorbeeld ex-Joegoslavië, omdat de pantser-rupsvoertuigen die de landmacht heeft, ongeschikt waren. Ik had het toen over de pantser-wielvoertuigen YP die jaren terug zijn afgedankt. Heel toevallig verscheen er gisteren een berichtje op het telex-net, waaruit bleek dat de landmacht per 1 april 261 van die YP's laat slopen. Die sloop is het gevolg van een in 1990 gesloten verdrag over de reductie van de conventionele wapen systemen. Er waren in totaal 387 YP's. Daarvan zijn er 126 inderdaad aan een minder ontwikkeld land (Por tugal) verpatst. De 261 YP's worden door een particulier sloopbedrijf met snijbranders vernietigd. Dat zal ongeveer een jaar gaan duren. Met de aanschaf van nieuwe pantser-wielvoertuigen (110 in totaalis een bedrag van 145 miljoen gulden gemoeid. Ik zal het allemaal wel weer te simpel zien, maar zouden er nou, desnoods met behulp van wat miljoe nen, van die 261 YP's echt geen 110 opgeknapt kunnen worden voor een vredestaak die er toch wel nooit van zal komen? MERIJN Oud-Eerste-Kamerlid Russell overleden Amsterdam - Oud-Eerste-Kamerlid en advocaat mr. W. Russell is zaterdag overleden. Dat heeft zijn zoon gisteren bevestigd. Russell werd 75 jaar. De ex-senator was tussen 1971 en 1974 (KVP) en tussen 1981 en 1983 (CDA) lid van de Eerste Kamer. I Man vermoord in Maastricht Maastricht - Bij een schietpartij in de Maastricht is maandag morgen vroeg een 42-jarige Turkse man gedood. Een tweede man raakte gewond, vluchtte in een auto en is spoorloos. Zijn identiteit is niet bekend. De politie denkt dat de man bij thuiskomst werd opgewacht door een of meer gewapende mannen. Vermoedelijk heeft het slachtoffer zelf ook geschoten, voordat hij zelf beschoten werd. Dat kan de de verwondingen van de gevluchte man verklaren. Of het om een afrekening gaat, wil de politie niet bevestigen. Bacterie uit water Eindhoven verdwenen Eindhoven - Het advies om drinkwater in Eindhoven te koken voor consumptie wordt vanmiddag opgeheven. Volgens voor lichter N. Rempkens van het Nutsbedrijf Regio Eindhoven is de coli-bacterie nagenoeg uit het waterleidingnet verdwenen. Sinds gistermorgen wordt ook geen chloor meer aan het water toegevoegd. De coli-bacterie heeft sinds vorige week woensdag in het water gezeten, maar huisartsen, ziekenhuizen en GGD's hebben nog niet één ziektegeval kunnen traceren, dat in verband te brengen is met de besmetting van het water. Bevolking groeit minder snel Voorburg - Nederland telde op 1 januari van dit jaar 15,24 miljoen inwoners, 0,7 procent meer dan een jaar eerder. In 1991 was de bevolkingsgroei nog 0,8 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In aantallen komt de groei neer op 110.000 in 1992 en 119.000 in 1991. Het aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit nam vorig jaar met 3 procent toe tot 756.000. Vorig jaar kregen 36.000 buitenlanders de Nederlandse nationaliteit. Het immi gratie-overschot (immigranten verminderd met emigranten) nam met 7.000 af tot 43.000 personen. Het geboorteoverschot (geboorte minus sterfte) nam met tweeduizend af naar 67.000. Het aantal geboorten liep terug van 199.000 naar 197.000. Minder vrouwen kregen voor het eerst een kind, maar de geboorte van tweede kinderen nam juist toe. 'Gelijkwaardig Duits-Nederlands korps' Den Haag - Het nieuwe Duits-Nederlands legerkorps zal evenveel Duitse als Nederlandse stafofficieren, divisies en ondersteunende troepen tellen. Dit zegt luitenant-generaal M. Schouten, commandant van het Eerste Legerkorps. Eind vorig jaar toen Nederland en Duitsland met elkaar de besprekingen begonnen over een gezamenlijk korps zou de verdeling 70-30 zijn in Nederlands nadeel. De evenredige verdeling van 50-50 wordt losgelaten op het moment dat de Duitsers alsnog een tweede divisie inbrengen in het nieuwe korps. Dat zal ook het geval zijn als Denemarken besluit om toe te treden tot dit nieuwe multinationale korps. Schouten maakt ook duidelijk dat er geen sprake zal zijn van gemengde Duits-Nederlandse brigades of bataljons zoals aan vankelijk de bedoeling was. Politieman verdacht van oplichting Breda - De Bredase politie heeft gisterochtend een 27-jarige politieman van het district Alblasserwaard-west aangehouden op verdenking van oplichting van een verzekeringsmaatschap pij. De verdachte zou ip januari 1992 op verzoek van de 39-jarige Bredanaar E.S. een schade van elfduizend gulden hebben veroorzaakt. Het schadebedrag werd. kort daarna aan S. uitgekeerd. De Bredase politie vermoedt, dat de verdachte collega is gezwicht voor het verzoek, omdat bekend was dat S. een 'een groot overwicht' op hem had. Volgens de politie zou het delict de verdachte in ieder geval geen financieel voordeel hebben opgeleverd. Wat voor een schade opzettelijk is veroor zaakt, wilde de politiewoordvoerder gisteren niet vértellen. De zaak kwam aan het rollen, nadat S. vorige maand samen met nog zes andere verdachten werd gearresteerd wegens drughan del. Tijdens het onderzoek stuitte de politie op de contacten die 'S. met de politieman onderhield. Wellicht acties bij banken Amsterdam - Er dreigen acties in het bankbedrijf (112.000 werknemers) na het mislukken van het cao-overleg tussen de vakbonden en de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf (WGVB) maandag in Amsterdam. De bonden gaan aan hun leden vragen om vanaf 13 april korte werkonderbrekingen te houden, die uiteindelijk moeten uitmonden in een 24-uurssta- king op zoveel mogelijk plaatsen. Het overleg knapte op de reparatie van het zogenoemde wao-gat. De bonden menen dat ze de werkgevers vergaand tegemoet zijn gekomen met een voorstel voor een collectieve verzekering, die echter door de verschillende bedrijven in het bankwezen moet worden afgesloten. De premie verschilt dan per bank. De bonden eisen dat werkgevers en werknemers ieder de helft van de premie voor hun rekening nemen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 3