Jeugc Grote meerderheid mogelijk handicap voor Franse coalitie PvdA: Aflr I Mavo, de vergeten onderwijssoort Verwachte uittocht PvdA-Kamerleden leidt tot openen beerput DE STEM Anoniem Onderzoek: J 'Marokko inti landgenoten ii Eigenwijs ACHTERGROND A2 Relatiebekwaam DESTEM- Agenda DE STEM DINSDAG 30 MAART 1993 pE STEM De Vlaamse vrij-vei- lig campagne 'Zet 'm op' blijkt een succes. De speciale aids info lijn staat roodgloeiend. En dat mede dankzij het gratis con doom dat het radio- en tv- blad Humo vorige maand bij een exemplaar verspreidde. Voordien hadden de meeste Vlaamse jongeren nog nooit een condoom gezien. Dezer dagen had een middel bare school in Vlaanderen zelfs de primeur van een con doomautomaat, in een stil hoekje bij de gymzaal. Dat bespaart alvast een rood hoofd bij de kassa van de supermarkt, liet een scholier in iets andere bewoordingen blijken. Nu de automaten overal op duiken, wordt het tijd om te gaan oefenen met het rubbe ren voorbehoedsmiddel. Wat dat betreft is de slogan van de campagne 'Zet 'm op' be hoorlijk verwarrend. Een con doom schuif je er op, rol je af of iets dergelijks, maar ergens opzetten... In de eerste week na de start van 'Zet 'm op' verschenen dan ook prompt cartoons met creaturen van het mannelijk geslacht die het condoom als hoofddeksel ge bruikten. Allemaal leuk en aardig, al was in het behoudende België natuurlijk niet iedereen zo in genomen met de condoom campagne. De christen-demo craten van de CVP zagen in 'Zet 'm op' een vrijbrief om er nu maar op los te neuken. Ze hadden zich, zo bleek, nogal gestoord aan het film pje van de parachutist die neerdaalt, terwijl op de ach tergrond het gehijg en ge steun van een copulerend paartje te horen is. Een beetje hartstocht mag wel, zegt de CVP, zolang het maar geen blinde hartstocht is. De Vlaamse christen-demo craten hebben, bijna Lubberi- aans, daar het woord 'relatie bekwaamheid' voor bedacht. Een jongen en een meisje - of misschien zelfs partners van gelijke sexe - zijn pas na een lange periode van geflirt en onthouding voldoende rela- tiebekwaam om 'het' te doen. Echte liefde, dat is wat de christen-democraten hun Vlaamse zonen en dochters toewensen, waarbij het con doom niet eens een verplicht nummer is. De CVP is im mers de gezinspartij in Vlaan deren en relatiebekwaamheid moet toch tenminste resulte ren in een of meer kinderen. Het gezin is niet voor niets de hoeksteen in de woelige, door criminaliteit en aids bedreigde samenleving. Door Bert Schampers De meeste mannelijke CVP'ers en hun Franstalige soortgenoten hebben zich die opdracht - het verwekken van kinderen - dan ook ter harte genomen. Onstuimig en wel licht zelfs maar half relatiebe kwaam stonden zij in de jaren die reeds ver achter ons liggen aan de bron van de kroostrij ke gezinnen. En omdat er zo veel bloedjes van kinderen ter wereld kwamen in leper, Oostmalle, Doornik en Mal- medy - om maar een paar gemeenten te noemen - werd ooit de Bond van Jonge en Grote Gezinnen in het leven geroepen. De Bond, zoals ze in de volks mond heet, bestaat nog steeds en is zowat het boegbeeld van relatiebekwaamheid in Bel gië. De bestuurleden lopen de wijken plat om jonge ouders in te pakken met krantjes, stickers, plate-mats en kor tingsbonnen. Gezinnen met tenminste drie kinderen ge nieten zelfs van een aantrek kelijke reductie op het open baar vervoer. Alleen daarvoor al zijn in Bel gië duizenden mannen en vrouwen relatiebekwaam ge worden. Zo relatiebekwaam zelfs, dat sommige van die per trein naar Brussel of Antwer pen pendelende ambtenaar tjes er in hun werkkring ook nog wel eens een buitenechte lijke relatie op nahouden. Hoe vaak zal het thuisfront 's avonds geen telefoontje krij gen met de mededeling: Sorry schat, ik heb de aansluiting gemist... Waar relatiebekwaamheid niet allemaal toe kan leiden. Anoniem is vies. Een brief zonder naam en afzender komt van iemand die wat te verbergen heeft. Die met zijn roddel en laster niet in het daglicht wil staan. Anonieme brieven verdienen daarom een plaats in de prullenbak. Voor anonieme bronnen geldt iets vergelijkbaars. Aan een verhaal van zo'n figuur kan geen geloof gehecht worden. Behalve natuur lijk als de feiten elders geverifieerd kunnen worden. Zie bijvoor beeld Watergate. Maar niet iedereen die een anonieme bron genoemd wordt, is een duister, kwaadwillend sujet. In de recente 'affaire Bar' waren de informanten voor de onderzoekende journalisten met naam en faam bekend. Aleen wilden ze uit angst voor hun positie niet op naam geciteerd worden. Verwijten als zou deze hele zaak slechts berusten op anonieme bronnen, lijken daarom eerder bedoeld om de berichtgeving in een kwaad daglicht te stellen. (CH) Uitgave van uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Directie: drs. J.H.M. Brader. Hoofdredactie: H. Coumans - hoofdredacteur. C. Hamans en H. Vermeulen - adjunct-hoofdredacteuren. Hoofdkantoor Spinveld 55, Breda. Postadres: Postbus 3229, 4800 MB Breda. 076-236911/Telefax 076-236405. Telefax redactie 076-236309. Rayonkantoren: Bergen op Zoom, Steenbergsestraat 23-23a, 01640-36850, fax 01640-40731 Postadres: Postbus 65,4600 AB Bergen op Zoom. Breda, Nw. Ginnekenstr. 41, 236326, fax 076-236215. Voor bezorgklachten: 076-236888. Postadres: Postbus 3229, 4800 MB Breda. Etten-Leur, Markt 28, 01608-21550, fax 01608-17829. Postadres: Postbus 363, 4870 AJ Etten-Leur. Goes, Klokstraat 1, 01100-28030, fax 01100-21928. Postadres: Postbus 13,4460 AA Goes. Hulst, Steenstraat 14, 01140-13751, fax 01140-19698. Postadres: Postbus 62, 4560 AB Hulst. Oosterhout, Arendstraat 14,® 01620-54957, fax 01620-34782. Postadres: Postbus 4023, 4900 CA Oosterhout. Roosendaal, Molenstraat 45,® 01650-37150, fax 01650-44929. Postadres: Postbus 35,4700 AA Roosendaal. Temeuzen, Zuidlandstraat 32,® 01150-17920, fax 01150-96554. Postadres: Postbus 145,4530 AC Temeuzen. Vlissingen, Scheldestraat 7-9, 4381 RP, 01184-19910, fax 01184-11446. Postadres: Postbus 5051,4380 KB Vlissingen. Openingstijden: Breda en Oosterhout 8.30-17.00 uur; overige kantoren 8.30-12.30 en 13.30-17.00 uur. Abonnementsprijzen (bij vooruitbetaling te voldoen): per kwartaal 85.50, per half jaar 170.05 óf per jaar 330.70. Voor abonnees die automatisch betalen: per maand 28.45, per kwartaal 83.00, per half jaar 165.05 óf per jaar 320.70. Voor posttoezending geldt een toeslag. Losse nummers: maandag t/m vrijdag 1.60; zaterdag 1.90. Service-afdeling abonnementen: 076-236472, maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 en van 12.30-16.00 uur. Lezersservice: Centrale reclame-afdeling 076-236911 Fotoservice 076-236573. Advertenties (tijdens kantooruren 8.30-17.00 uur): Rubrieksadvertenties 't Kleintje 076-236882. Grote advertenties uitsluitend 076-236881 Geboorte- en overlijdensadvertenties 076-236442. (Buiten kantooruren maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zondag van 18.30 tot 21.30 uur 076-236394/236911). Bankrelaties: Postgiro 1114111 - ABN/AMRO rek. 520538447. Heeft u de krant niet ontvangen Onze excuses. Bel voor nabezorging tijdens kantooruren uw rayonkantoor. Nu de centrumrechtse partijen een grote overwinning hebben behaald in Frankrijk betekent dat nog niet dat de coalitie van RPR en UDF ongehinderd aan de slag kan. Een grote meerderheid kan makkelijk tot overmoed leiden bij de parlementariërs. Door Wilko Voordouw MET EEN kamermeerderheid, die uiteindelijk 484 zetels be draagt, is de centrumrechtse coalitie Unie voor Frankrijk (UPF) er zeker van dat zij haar programma volledig kan uitvoe ren. Want het Franse parlement ligt met zijn 577 zetels in de houdgreep en ook in de Senaat heeft het UPF een solide machtsbasis. Genoeg dus om vrijwel ongehinderd aan de slag te kunnen. Maar het is niet voor niets dat de leiders van de twee partijen, die het UPF vormen, Jacques Chirac voor de RPR en Valéry Giscard d'Estaing voor het UDF opriepen tot een 'triomphe mo deste', een redelijke overwin ning. De feestroes werd door beide heren afgedempt omdat ze weten dat zo'n gigantische kamermeerderheid voor proble men kan zorgen. Een nipte meerderheid staat meestal garant voor een grote interne discipline. Want iedere barst in de eenheid kan fataal zijn. Bij een grote kamermeer derheid kunnen de leden daar van zich een bepaalde fantasie in him stemgedrag veroorloven. En tussen UDF en RPR zijn genoeg onderlinge verschillen om het naar hartelust met el kaar oneens te kunnen worden. yan onze Haagse redactie purmerend - De PvdA-fractie het weer aftrekbaar maken van derhoud van het eigen huis zo sn dig mogelijk doorzetten. franc voor en wijzen op het relatieve succes van de Engel sen met hun zwevende pond. Dan is er nog een mogelijkhei( van een conflict, dat niet j verborgen in de diverse pro- gramma's. Het gaat om de noli De belastingspecialist van de fri 5-l._ L-* ,^u" TZomorlirl VpTTnppnri. heeft Een dag na de definitieve nederlaag van de Franse socialisten wordt het kantoor van de aftredende premier Bérégovoy al leeggehaald. foto afp Vragen als: moeten we de eco nomie stimuleren door het aan leggen van nieuwe autosnelwe gen of door het bouwen van woningwetwoningen; hoe moe ten de kosten van de arbeid worden gedrukt voor het stimu leren van de werkgelegenheid; moet de belasting op de grote kapitalen worden gehandhaafd, zijn evenvele valstrikken voor de eenheid 'sans faille', zonder haarscheurtjes. Maar het meest voor de hand liggende voorbeeld van zo'n sluimerend conflict is wel Euro pa. Valéry Giscard d'Estaing van het UDF staat ook wel bekend als 'meneer Europa'. De christen-democratische tak bin nen het UDF is voor de volle honderd procent pro-Europese integratie. Binnen de RPR is ongeveer eenderde van de par lementariërs tegen 'Maessstries- jjt', en die weet dat de meerder heid van de partij-aanhang ook niets van het verdrag van mone taire en politieke unie moet hebben. Verder is er het verhaal over de 'sterke franc'. De socialistische premier Pierre Bérégovoy wilde ten koste van heel veel de franc binnen het Europese monetaire systeem houden. Volgens hem was de pariteit tussen franc en mark de beste voorwaarde voor het herstarten van de haperende economie. Die opvatting wordt bestreden door een andere theorie. Door de franc te laten zweven - en eventueel zelfs te devalueren - wordt de Franse industriële produktie goedkoper en dus aantrekkelijker voor buiten landse kopers. Een beetje infla tie wordt daarbij op de koop toe; genoemen. Invloedrijke leden van de RPR, zoals Philippe Séguin staan zo'n zwevende tieke situatie in het land. president Mitterrand wordt dwongen af te treden, zoals°al enige tijd wordt gesuggereerd door met name de RPR js de kans groot dat voorman Jacque: Chirac tot president wordt kozen. Zijn belang is nu dus om Mitterrand het leven onmoge- lijk te maken in een zogenaam de 'harde' cohabitation. Bij ie dere mogelijke strijd tussen de regering en de president wordt, doelbewust de confrontatie zocht. Net zo lang tot de eenza-' me Mitterrand buigt. Maar die strategie is absoluut] niet in het voordeel van het, UDF. Want voorman oud-presi dent Valéry Giscard d'Estaing: wil ook graag president worden. Zijn belang is juist om de coha bitation uit te smeren, liefst tot mei 1995. Gedurende die perio de laat hij dolgraag de rol van"! de 'slechterik' aan Jacques Chi-' rac, terwijl Giscard legitimist uithangt. Mitterrand wordt, daardoor weer iets populairder,' en Giscard zou in die opstelling als de spreekwoordelijke hond er met het been er vandoor gaan. Toegegeven: dit alles klinkt nogal machiavellistisch. Maar de partijen zijn in- Frankrijk ondergeschikt aan de doelen van hun leiders. En voor de echte leiders is er uiteraard het Kamerlid Vermeend, heeft een tiatiefwetsontwerp zo goed als ges Hij zal dit indienen als staatssecrel Den Haag (anp) - Neder] negatief over Duitsland. SI heeft een positief beeld ove handelspartner; meer dan de negatief. Dat blijkt uit een onderzoek naar de houding van Nederland se jongeren ten opzichte van Duitsland. De resultaten werden gisteren in Den Haag op de con ferentie 'Het Duitslandbeeld van Nederland' van het Nederlands Instituut voor Internationale Be trekkingen Clingendael gepre senteerd. Duitsland is daarmee onder Ne derlandse jongeren het minst ge liefde buitenland in de Europese Gemeenschap. Naast Duitsland heeft alleen Ierland ook een ne gatieve score (13 procent positief en 46 procent negatief). Uitge- maar een doel: het Elysée-pa- I sproken positief scoren België leis, de ambtswoning van de .president. Binnen dat netwdfk van intriges is de kamerverkie zing van gisteren maar een klein radertje. Een op de drie leerlingen die de basisschool verlaat, kiest voor de mavo. Alhoewel, kiezen? Voor een aantal is het geen positieve keuze. Vaak geldt: Havo is te moeilijk en het voorbereidend beroepsonderwijs heeft een te lage status. Door Harry Coerver Meer dan een kwart miljoen leerlingen bevolkt de mavo's. Wat moeten die met het diplo ma dat ze na vier, maar vaak ook pas na vijf, jaar zwoegen ontvangen? Een deel van hen, ongeveer 20 procent, probeert zijn geluk op de havo. Nogal wat van die pogingen misluk ken. Veruit de grootste groep kiest voor een mbo-opleiding. Ook daar zijn de resultaten te leurstellend. Ongeveer 35 pro cent haalt de eindstreep niet. De laatste jaren is de situatie op de mavo alleen maar verergerd. Er komen andere soorten leer lingen in de mavo-banken te recht. Enerzijds nemen minder zwakke leerlingen eerder de gok om toch maar naar de havo te gaan. Anderzijds neemt het aandeel allochtone leerlingen toe. Dat betekent voor de lera ren extra inspanningen om ook die groep, met specifieke onder wijsproblemen, aan een mavo diploma te helpen. Je zou verwachten dat de minis ter of staatssecretaris van on derwijs wakker liggen als een onderwijssoort met zoveel leer lingen in de knel zit. Maar die onrust bij de bewindslieden valt reuze mee. De afgelopen jaren verschenen er glanzende nota's, dikke rapporten en doorwroch te beleidsbrieven over bijvoor beeld het voorbereidend be roepsonderwijs, de tweede fase in havo en vwo, maar rond de mavo bleef het opmerkelijk stil. „De mavo is een ondergescho ven kindje, er is geen politieke belangstelling voor. De mavo is een vergeten onderwijssoort." Die kritische woorden komen uit de mond van Harrie de Jong. Hij is leraar Engels en adjunct directeur aan de Franciscus- mavo in Helmond. Eind vorig jaar werd hij als vertegenwoor diger van de Katholieke Onder wijs Vakorganisatie (KOV), voorzitter van de werkgroep 'Mavo Nieuw Elan'. Daarbij gaat het om een groep mensen van de vier onderwijsbonden KOV, ABOP, PCO en NGL. Sa men zijn ze het onlangs eens geworden over plannen die het Mavo weer nieuw elan kunnen geven. Vorig najaar sloegen mensen uit de mavo-wereld alarm. Op twee drukbezochte bijeenkomsten discussieerden honderden lera ren over de toekomst van de mavo. Tijdens die conferenties werd de werkgroep Mavo Nieuw Elan geboren. „We hebben eigenlijk het werk gedaan van de minister of de staatssecretaris," zegt De Jong. „De komende weken leggen we ons plan voor aan onze achter ban en tal van onderwijsorgani saties. Eind mei bieden we het aan staatsscretaris Wallage aan. Die zorgt dan hopelijk voor de nodige regelgeving. Op 1 augus tus 1995 kan de mavo met nieuw elan een feijt zijn." De kracht van de mavo is ook zijn zwakte. De zwakke leerling wordt met veel inzet en begelei ding van leraren door de oplei ding geholpen. De leraren doen er alles aan om de leerlingen aan het begeerde papiertje te helpen. De meesten halen de einstreep, maar als de intensie ve begeleiding er op de middel bare beroepsopleiding niet meer is, breekt dat velen op. „Mavo moet weer een onder wijssoort worden, waarvoor de leerling bewust en positief kiest", zegt De Jong. „Het moet de onderwijssoort zijn, waar mee leerlingen een goede uit gangspositie verwerven voor het middelbaar beroepsonderwijs om op die manier in het mid denkader van bedrijven en in stellingen werk te vinden. Het moet ook mogelijk blijven om via de mavo naar de havo te gaan." Die laatste mogelijkheid zou echter beperkt moeten blijven. De Jong: „De werkgroep vindt dat je na twee jaar mavo goed moet kijken of een leerling wel op zijn plaats is op de mavo. Sommigen kunnen op dat mo ment beter verhuizen naar een vbo- of havo-school. Tegelijker tijd moeten ook andere school soorten na het tweede leerjaar eens kritisch naar hun leerlin gen kijken. En dan kan het gebeuren dat havo of vbo leer lingen de kant van de mavo opsturen." Kort geleden zijn in de Tweede Kamer plannen besproken om de laatste jaren van havo en vwo drastisch te veranderen. Uit die plannen blijkt dat havo in de nabije toekomst een stuk pittiger wordt. Voorgesteld is om leerlingen die het hogere niveau niet aan kunnen, na het derde leerjaar te laten overstap pen naar een mbo-opleiding. De werkgroep Mavo Nieuw Elan vindt dat een foute opstelling. „Havo moet voorbereiden op het hoger beroepsonderwijs, mavo bereidt voor op het mid delbaar beroepsonderwijs." Een goede voorbereiding op het mbo vergt echter de nodige ver anderingen in de mavo. Daar zijn De Jong cs. zich terdege van bewust. Vandaar de plan nen van de werkgroep Mavo Nieuw Elan. Hoe zien die plan nen eruit? De basisvorming, die ook geldt voor andere schoolsoorten, moet de mavo-leerling in uiterlijk drie jaar afronden. Na twee jaar is er de beoordeling van leerlin gen, waarbij gekeken wordt of de mavo wel de goede school is. Dat is het moment dat sommi gen naar vbo of havo overstap pen. Tijdens het derde leerjaar wordt de leerling voorbereid op een van de drie verplichte vak kenpakketten die er nog mogen overblijven. Deze drie vakken pakketten zijn sterk gericht op de middelbare beroepsopleiding die een leerling na de mavo kiest. De vakkenpakketten rich ten zich ofwel op dienstverle ning/gezondheidszorg, ofwel op economie, ofwel op techniek. Alle drie de pakketten geven toegang tot havo-4. Welke mogelijke nieuwe vakken er in die pakketten zitten, om de aansluiting naar het mbo zo De Jong: 'Mavo moet weer een onderwijsvorm worden, waarvoor de jongere bewust en postief kiest.foto vnu vloeiend mogelijk te maken, vertelt De Jong niet. Dat zal de komende maanden pas blijken. In het laatste leerjaar besteedt de leerling volgens de plannen van de werkgroep wekelijks twintig uur aan vakken uit het verplichte vakkenpakket, vijf uur aan wettelijk verplichte vakken als maatschappijleer en lichamelijke opvoeding en nog eens vijf uur aan vakken van eigen keuze. Het examen wordt nog maar op één niveau afgeno men. Het plan van de werk groep maakt trouwens een goe de kans van slagen in de poli tiek, omdat het logisch aansluit bij huidige plannen voor havo en vwo. Aangeboden: gebruikte Tweede Kamerleden van wie aantal z.g.a.n. Levertijd: uiterlijk juni 1994. T.e.a.b. Nadere informa tie: partijbestuur PvdA, vragen naar F. Rottenberg. Wie weet duikt deze advertentie binnen niet al te lange tijd in de kranten op. De Partij van de Arbeid heeft toekomstige ex- Kamerleden immers beloofd hen te helpen bij het zoeken naar ander werk. De partijleiding wil nieuwe ge zichten in de fractie. Mannen en vrouwen die vanwege hun ken nis en kwaliteit op de lijst ko men en niet omdat ze al jaren lang trouw alle afdelingen in hun partijgewest afgaan. Voeg daarbij de onverminderd som bere verkiezingsvooruitzichten en het zal duidelijk zijn dan menig zittend PvdA-Kamerlid de dagen in somberheid slijt. 'Waarom ik?' Flitsende Felix, de radde en gladde partijvoorzit ter, zal de vraag de komende maanden veelvuldig voor de voeten geworpen krijgen. Waar om ik? Waarom mag ik niet meer meedoen? Slechts weini gen zullen de schuld bij zichzelf zoeken. We beloven u nog menige pi kante onthulling. Want reken maar dat een aantal Kamerle den het er niet bij zal laten zitten. De moddervaten gaan open. De doopceel van menig collega zal worden gelicht. De troebele teksten die mevrouw Ockels een aantal weken gele den liet optekenen over een aantal van haar fractiegenoten, zijn niet meer dan een beschei den voorproefje geweest. Veel Tweede Kamerleden hech ten ontzettend aan hun baantje. Eigenlijk is dat verbazend. Want erg veel status heb je tegenwoordig als volksverte genwoordiger niet meer. Inte gendeel, het Tweede Kamerlid, de politicus in het algemeen, zit nu zo'n beetje in de categorie waarin pakweg vijftien jaar ge leden de ondernemers zaten. Toen zei je op een verjaardag bescheiden: 'Ik werk bij de AM- RO Bank', ook al was je er directeur. Een politicus was veel geziener, vooral de pro gressieve uitvoering. Waren die immers niet bezig om van het gezapige, bekrompen ouwe mannetjesland een dynamische staat te maken die zou passen in het verlichte Aquarius-tijdperk? Anno 1993 zijn de rollen omge draaid. Ondernemer zijn is po pulair. De BWM met chauffeur en telefoonpluim is statussym bool nummer één, de jongens droom van de studenten op de talloze managementopleidin gen. Ook al regeer je een afde ling met drie mensen; noem je op een feestje 'manager' en je populariteit neemt op slag toe. 'Nog een toastje?' Maar een Kamerlid? Status? Vergeet het maar. Hoon, ver achting en onverschilligheid is het minste waarop je kunt reke nen. Of boosheid, omdat 'de politiek' er niet in slaagt om de steeds hoger reikende wens- boom van de gemiddelde burger te laten doorgroeien. Met z'n allen in een schoon, veilig en rijk land. Dat moet toch kun nen! Daar hebben we de poli tiek toch voor! Ze zouden het daar aan het Binnenhof toch allemaal mooi voor ons regelen. Kun je dat die hebberige burger kwalijk nemen? Die mooie toe komst is ze toch van verkiezing tot verkiezing voorgespiegeld. Nu zijn de politici het slachtof fer geworden van hun eigen beloofdrift. En dan de werkomgeving. Een beetje gemeente-archivaris heeft een grotere werkkamer dan een Tweede Kamerlid. En die moet die ruimte dan ook nog delen met een medewerker. Te gelijkertijd de enige die hij of zij heeft. Samen moeten ze alles in de gaten houden. Alleen de grote partijen hebben nog een paar mensen extra rondlopen om de fractie te ondersteunen. Veel volksvertegenwoordigers werken ver van huis en je kunt ook niet eens dichter bij je werk gaan wonen omdat je voor je partij een bepaald deel van het land vertegenwoordigt. Daar moet je dus blijven. En voor het geld hoef je het ook niet meer te doen. En tegen de tijd dat je de bos bloemen - gekregen als be loning voor een verre spreek- Illustratie Mat Rijnders beurt voor tien mensen - in een vaas kunt zetten, is die ook al weer verlept. Wat is het dan wel, dat die 150 Kamerleden bij elkaar heeft ge bracht. De oprechte behoefte om een bijdrage te leveren aan een beter Nederland? De aspira tie om ooit nog eens minister of staatssecretaris te worden? De behoefte om in de belangstel ling te staan? Het zal van man tot vrouw en omgekeerd ver schillen. Wat ze echter in elk geval gemeen lijken te hebben is zetelvastheid. Het Kamerlid dat spontaan uit roept: „Leuk hoor! Ik heb dat nou zo'n vier jaar meegemaakt maar nu heb ik het wel weer gezien, tijd voor wat anders", moet nog steeds beëdigd wor den. Misschien moet Rottenberg er in zijn advertentie eerlijk bijzetten, dat ze allemaal wel een politiek afkickprogramma nodig hebben. De Tweede Kamer behandelt in de laatste week voor de paasva kantie de regels waaraan rij schoolhouders moeten voldoen, de binnenschepenwet, de mest stoffenwet, de problemen rond de toekomst van de Antillen en de 'mogelijkheid om 'bij lichte overtredingen direct met de po litie af te rekenen. In commissievergaderingen ko men onder meer aan de orde de rechtspositie van minderjari gen, het oormerken van runde ren, geweldgebruik door de po litie, het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting, het emancipatiebeleid. In de Eerste Kamer staat de begroting van Sociale Zaken op de agenda. (57-11), Frankrijk (50-13) en Groot-Brittannië (45-12). Het onderzoek werd eind vorig jaar gehouden onder 1.807 jongeren van 15 tot 19 jaar. Nederlandse jongeren associëren Duitsland in hoge mate met de Tweede Wereldoorlog en/of met racisme en geweld tegen buiten landers. Ongeveer 40 procent van de spontane opmerkingen van de jongeren had betrekking op deze twee onderwerpen. Op vallend laag scoorde wat dat betreft de voetbalrivaliteit tus sen Nederland en Duitsland. Die rivaliteit werd in slechts 1 pro cent van de gevallen genoemd. Gevraagd naar de meest opval lende kenmerken van de Duit sers, werden vooral het over heersende karakter (71 procent) en de arrogantie (60 procent) van de oosterburen genoemd. In vergelijking daarmee komen de Belgen er met vriendelijkheid en humor (60 procent) aanzienlijk beter vanaf. Britten worden door Nederlandse jongeren vooral als Van onze Haagse redactie Den Haag - De Marokkaanse Nederlandse organisatie en haal wonende Marokkanen. Die beschuldiging komt van M. Rabbae, de voorzitter van het Nederlands Centrum Buitenlan ders (NCB). Hij maakte gisteren een boek openbaar, waarin vol gens hem die beschuldiging on derbouwd wordt met getuigenis sen van in Nederland wonende Marokkanen. De organisatie die, gestuurd door de Marokkaanse regering in Nederland Marokkanen intimi deert, is de Unie van Marok kaanse Moslim Organisaties in Nederland (UMMON). De UMMON bestrijdt de bewe ringen van Rabbae en heeft in middels een kort geding aange spannen dat op 7 april in Utrecht dient. De Marokkaanse overheid zou proberen om Marokkanen in Ne derland in haar greep te houden. Via UMMON en de consulaten wordt alles gedaan om te verhin deren dat Marokkanen integre ren in de Nederlandse samenle ving. Bij integratie zouden ze te mondig, te kritisch, worden en dat zou past niet bij een land De overheid beklaagt zich al jar< schiiiigheid van de burger voor bijvoorbeeld in normvervaging ei van (overheids)voorzieningen. E tanende betrokkenheid bij de va mgewikkelder wetgeving, waaron oen bedelft. De belastingwetgeving is daar poging om die te vereenvoudig, 9eleden, ondanks tal van desku over meepraten. Nu bestaan de Kamerleden Ver ICDA) het om de toch al ingewik veranderen, dat geen hond het reden waarom ze de vermogen sympathiek: zorgen dat rijke Ni nemen naar België en het milieu ren. Maar ze schieten hun doel voorl vvenste detaillering, die bovendie belastingwet zo - als het ware fr Rotterdamse hoogleraar Steven Padden gevraagd en dat uitblo riaar de prullenbak, melden twee zulke eigenwijze vol

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 2