prmce Bekendmaking iedereen kiest - iedereen kiest Si Milieukunde Hoger informatica onderwijs Hogere laboratorium opleidingen Meer dan 100 winkels in heel Nederland! VOORDEELACTIE KWAUTEIT& GULDENS VOORDEEL .AKI5N J\dverteren doet stof opwaaien, antiquair. Nu grote kortingen op rackets: Prince CTS Lightning §4^„- voor Graphtech DB voor CTS Precision ^9^.- voor Graphite Comp. £09.- voor Dealer van Wilson, Head, Prince Reeds rackets vanaf 129.- 399.- 329.- 299.- 199.- Tijdens de maand APRIL: GRATIS TUBE BALLEN bij aankoop van een racket. GRATIS CONTROLEMETING van uw bespanning. NIEUW: BESPANNING V.A. 19.95 sporthuis Info-avoncS 8.00- ut i j - 21.00 u Chemische laboratorium opleiding Laboratorium informatica en automatisering j Medische laboratorium opleiding Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat ELASTISCHE KOUSEN Drogisterij Parfumerie v.d. WALLE- BLOMMAERT Stationsweg 9 HULST 1 Tel, 01140-13093 1 PAASKAARTEN PAASSERVETTEN REIS- EN TAALGIDSEN MOOIE COLLECTIE ACTUELE COMPUTERBOEKEN TUIN- EN PLANTENBOEKEN KANTOORARTIKELEN Brouwerijstraat 2 (Markt) Terneuzen 01150-12169 NU OOK: REGENJASSEN EN JACKS BIJ «s, E\|t DE STEM DINSDAG 30 MAART 1993 X 56 m k Telefoon 01170-55190 Nieuwstraat 15 Oostburg Ook zondag geopend f van 2-6 uur 1 Concordialaan 137 4874 NS Etten-Leur HOGESCHOOL - telefoon 01608 - 21950 WEST BRABANT u Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Lozen van bedrijfsafvalwater op de VVesterschelde -i-De Minister van Verkeer en Waterstaat 7 rriaakt, gelet op artikel 12 van de Wet alge- thene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat op 26 februari 1993 een aanvraag is inge komen van DOW Benelux N.V. te Terneu- zen om vergunning ingevolge de Wet ver ontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalwater in de Westerschelde. Termijn van terinzagelegging De aanvraag en andere terzake zijnde .stukken zullen van 30 maart 1993 tot en met 28 april 1993 op de volgende plaatsen en tijden ter inzage worden gelegd: 1Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Koestraat 30 te Middelburg op werkda gen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur (kamer 128). 2. Gemeente Terneuzen, Gebouw Sector Stadsontwikkeling en Stadsbeheer, Burg. Geillstraat 2, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur, alsmede op donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur. Degenen die de stukken wensen in te zien op donderdagavond worden ver zocht daarvan vooraf mededeling te doen (tel. 01150-75450). Na de in deze bekendmaking genoemde termijn kunnen de stukken op boven genoemde plaatsen worden ingezien, elke werkdag tijdens kantooruren, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag. Bezwaar indienen Gemotiveerde bezwaren kunnen tot en met 28 april 1993 schriftelijk worden inge bracht. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Verkeer en Wa terstaat, doch te worden gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswater staat in de directie Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg. Degene die schriftelijk bezwaar maakt kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gege vens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe dient--met vermelding van de persoonlijke gegevens- tegelijk met het bezwaarschrift te worden ingediend. Er zal geen openbare zitting worden gehouden. Degenen die daarom telefonisch verzoeken (01180-86321) zullen tot en met 21 april 1993 in de gelegenheid worden gesteld mondeling bezwaren in te brengen, waarbij dan tevens gelegenheid zal worden geboden tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Degenen die bezwaren hebben ingebracht op bovenomschreven wijze en zij die aanto nen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, zullen in de gelegenheid worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp beschikking in te dienen. Middelburg, 30 maart 1993. de minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, dr. H.L.F. Saeijs Ministerie van Verkeer en Waterstaat Bij u in de omgeving: Bergen op Zoom Oldebarneveltlaan (naast Nettorama) Hulst Winkelcentrum Stationsplein Nijmegen (2x) Burchtstraat; Koekoekstraat Oss Waistraat Roosendaal Dr. Brabersstraat j Tilburg Broekhovenseweg Uden Markt Veghel De Kempen Vlissingen Koopcentrum Groenendijk SCflPMO Kosmos/Dominicus Berlitz/Marco Polo Campinggidsen Europa/Benelux handboeken en basiscursussen voor aanleg en onderhoud van tuinen schrijfmachinelinten, corr.linten Brother schrijfmachines Texas Instr. telmachines en calculators DRUKKERIJ BOEKHANDEL TERNEUZEN B.V. Inlichtingen: De Stem, 076-236911 VLIETSTRAAT 15 TERNEUZEN TEL. 011 50-14082 l

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 16