Botersmokkel altijd goed voor 'n dikbelegde boterham SPORT in het kort PLAATSELIJK nieuws r 1 )ftt IK nieuws rinder in Brabant Engelse studenten te gast bij waterschap in Oostburg Veel nieuwe cursussen in Aurinhuis IJzendijke - langstelling |o©r opën dag low loopt terug ZEELAND Geen misdaad maar lucratieve overtreding in jaren vijftig en zestig Boterberg Hachelijk C3 ■veg N252 te Sas van Gent itde gehouden, nadat door erkeerspolitie was gecon- erd dat de man reed met inelheid van 147 kilome ter uur. Voor die 67 te ■gereden kilometers moest an, na overleg met de |dt van justitie in Middel- 670 gulden betalen. Na lan te hebben voldaan hij zijn weg weer vervol- |dbuit bij linginbraak Jansteen - Een inwoner Sint Jahsteen deed zon- ivond bij de pohtie aan- van eén inbraak in zijn '-g. De dieven kwamen na het forceren van ruit en doorzochten dq woning. Vermist wordt nortemonnee met een in- van enkele honderden ïpakt iken rijder De politie in Ter- t heeft zondag het rijbe- ingevorderd van F. van de Bit die plaats. Een ade- |alysetest wees uit dat de onder invloed had gere- Vermoedelijk daardoor rijden met een te hoge heid was hij die morgen de op de Churchilllaan .ërneuzeii gelegen rotonde "en. Door de botsing werd auto Onbestuurbaar en i tegen een lichtmast tot i. Van de V. hield aan ongeval een gekneusde I over. jnnispleger llilst - Drie 12-jarige meisjes "ulst werden zondag ge- ateerd met een schen- |legêr. Dat gebeurde in het gelegen tussen het Sta- plehi en de Hulster [ïwlandstraat. De man was eed in een blauw trai- Waarin wat rood en n was verwerkt. Hij droeg Dril en is de leeftijd tussen i 50 jaar. In dit park, ook Havenfort genoemd, was in dit jaar al een schen- actief, aldus de poli- Sunder; Mitchel, zv J. van de R. diaassen; Neeltje dv M. en M. Jurriëns; Lennaert, zv Degiacinto en K. de Vries; |ha, dv F. Sever en Z. Sever. Overleden: Janna Hofman, [lan, 90; Jozias Dieleman, 86; 74; Jan van Hoeve, 91; Jan 1 v J. Verdoom, Abraham van listerie van binnenlandse |s laad halveren. Van de 59 blijven er ongeveer dertig i die strekking voorgelegd pr. Öe gêmeenten blijven in linsel baas in eigen huis. i onze correspondent rneuzen - De belang ing voor de open dag ij BoW Benelux bv loopt Afgelopen week ade maakten zo'n hon- erd belangstellenden an de mogelijkheid ge- raik om binnen de poor- in van Dow te kijken, et ging daarbij echter ïelal om familie van het erkoneei. J ndanks de teruglopende elatjgstelling, (Dow heeft el eens 1006 bezoekers Ver de vloer gehad) voor "de pen dagen van de chemie serden zaterdag nog twee searsies verzorgd, 's Mor bos én middags vertrok r een bus naar Hoek. De ezoekers werden in het taniBUnicatiecentrum 'de toerilerij' welkom geheten. >aar kregen ze een algeme- i« inleiding op video over iet feilen en zeilen van de itêrniegigant Dow. lierna volgde een rondrit ver het fabrieksterrein. Bij b styreen 3 fabriek werd stop ingelast en kon de .briek bezichtigd worden, ■f bracht men een be lt aan de bedrijfsbrand- er van. Dow. Na de rond- it leerde men terug naar de Bdërderij'. Daar werd na tet jktttigen van een kopje iofïie nog een uiteenzetting 8rer {le veiligheid en het ïrilieu gegeven. P; DE STEM DINSDAG 30 MAART 1993 C4 Het Nederlandse grenskan- toor te Eede OVER de botersmokkel aan de Zeeuws-Vlaamse grens zou een boek te schrijven zijn. Het zou zelfs een dik boek worden en nog interessant zijn ook. Daar om kunnen in enkele artikelen slechts een paar facetten nader worden belicht. Smokkel staat in de wet aange geven als overtreding, niet als misdaad. De inspecteur van de belastingen in Terneuzen, een douane-expert, moest ih -mei 1964 dan ook constateren dat smokkel volgens de algemene opvatting van de grensbewoners gewone handel was waar niets kwaads in zat. Men moest van de mensen aan de grens dan ook geen medewerking verwachten bij het opsporen van smokke laars. Wat wil men ook, wan neer in maart 1959 geconsta teerd werd dat 75 procent van de bevolking van de Belgische grensgemeente Sint-Laureins bewust of onbewust aan het smokkelen deelnam! Voor smokkelaars was Zeeuws- Vlaanderen met zijn tientallen weggetjes en grenspaadjes een paradijs. Voor de douane was het een hard, veeleisend werk terrein, waarbij men niet op sympathie van de bevolking hoefde te rekenen. In november 1953 kon men in de verschillende kranten grote koppen lezen als 'Zeeuws- Vlaanderen een smokkelpara- dijs', 'Strijd tegen het smokke len geen romantiek meer' en 'Zeeuws-Vlaanderen had een twijfelachtige primeur'. De smokkel die toen hoogtij vierde was de botersmokkel. Of het nu was met een zak op de rug of met een grote Amerikaanse tweedehands personenwagen, het was een winstgevend be drijf. De oorzaak lag in het prijsver schil van de boter in Nederland en in België en het grote bo- teroverschot in Nederland, al gauw de boterberg genoemd. Daarnaast droeg de hoge boter- consumptie in België - 11 kilo per hoofd van de bevolking per jaar tegen 1 kilo in Nederland, Nederlanders waren margarine eters - ertoe bij. In december 1957 bedroeg de prijs van een kilo Nederlandse koelhuisboter ƒ3,20, een kilo boter in België kostte 7,50, aldus een verschil van ƒ4,30 per kilo! De koelhuisboter werd in België haastig van een ander wikkel voorzien en binnen en kele uren aangeboden als verse boter. Vooral in die tijd kwam veel Nederlandse koelhuisboter op de markt en nam de smokkel ongelooflijke vormen aan. In negen maanden tijd sloeg de douane aan de Zeeuws-Vlaamse grens 47.000 kilo boter aan. Een Belgische politie-officier uit Zelzate schatte dat dit minder dan één procent was van de boter die in totaal over de grens werd gesmokkeld. In 1959 schommelde de winst op een kilo boter van 1,50 tot 2,25. In maart 1960 varieerde de prijs in Nederland van_ ƒ4,10 tot 4,25 de kilo en in' België van 5,40 tot 7,-. Ofschoon dezeL marge op zich al voldoende was om de smokkel aantrekkelijk te maken, hadden de smokkelaars er nóg iets op gevonden. Ze namen de boter af van de grossiers die ze bij de melkfa brieken konden kopen voor 3,86 per kilo. De melkfabrie ken werkten daar driftig aan mee, want het leverde hun een goed bedrijfsresultaat op. In au gustus 1966 werd berekend dat de melkfabrieken, tussenhande laren en smokkelaars die het leger van de Nederlandse boter- smokkelaars vormden, per jaar samen een zoete winst van on geveer vijf miljoen gulden in de acht sleepten. Een voorbeeld. Een winkelier uit Eede had in de zomer van 1958 in één maand tijd een omzet, althans voor zover bij grossiers was na te gaan, van 19.000 kilo boter of 600 kilo per De smokkel geschiedde op twee manieren. Er was de draagsmokkel die, ofwel in ben den of voor eigen rekening werd uitgeoefend. De boter werd dan in hoeveelheden van 25 of 30 kilo per man door de velden de grens overgedragen. Het loon van de dragers was in 1960 gewoonlijk 0,75 per kilo, zo dat ze een aardig sommetje konden verdienen. Ter vergelij king: het uurloon van een arbei der bedroeg toen 2,25. Wan neer men met 30 kilo één keer een tocht deed verdiende men dus tien keer zoveel! Als men voor eigen rekening ging, was dit uiteraard beduidend meer, maar dan had men ook meer risico. Daarnaast was er de groot scheepse aanpak. Het begon in de jaren vijftig met oude leger wagens. Later werden het meestal grote Amerikaanse per sonenwagens, die voor minder dan 10.000 frank 750",-) kon den worden aangeschaft. Een in 1960 in beslag genomen auto bleek zelfs een afgedankte dienstauto van een Belgische minister te zijn geweest. De leiders van de smokkelorga nisaties bleven meestal buiten schot. De chauffeurs van de wagens werden in de regel gere- cruteerd uit werklozen of waren mannen die liever dan te wer ken voor een bedrag van enkele honderden guldens bereid wa ren het risico van de smokkel te nemen. Zij waren ofwel onbe kend met de eigenlijke organi satie en anders zó gesloten dat men bij aanhouding niets uit hen kon krijgen. In 1961 kregen de spionnen of voorposten tus sen de 40,- en 50,- per tocht. Als de smokkelaars in 1961 een tweedehands Amerikaanse wa gen met 1000 kilo boter ver speelden, verloren ze een be drag van rond de 5400,-. Met vier of vijf geslaagde tochten werd dat weer goedgemaakt. Op 8 juli 1958 werd bij Leestjes- brugge, op de weg van Malde- gem naar Knokke, een vracht wagen met 2000 kilo boter aan geslagen die zijn 38e rit maakte. Zes maanden later, op 16 de cember 1958, werd bijKëlvélde, eveneens in de gemeente Malde- gem, een personenwagen aange slagen die zijn 66e smokkel- tocht maakte! Volgens de bewoners van de grenszone die dagelijks getuige waren van smokkelritten, ach tervolgingen en hachelijke avonturen, viel slechts een tien de van hetgeen de grens over kwam in handen van de dou aniers. Die waren nochthans dag en nacht in de weer om de smokkelaars de pas af te snij den. En dat ondanks de extra vergoedingen die de Belgische douaniers voor de aangeslagen boter ontvingen. Per kilo ont vingen ze boven hun salaris tien procent van de waarde van de boter, in 1961 vastgesteld op 55 frank en daarboven nog tien procent van de waarde van het vervoermiddel dat in beslag werd genomen. Kwam het daardoor dat van de in de jaren 1957-1961 in beslag genomen 839.200 kilo Neder landse boter (gemiddeld 650 ki-' lo per dag en 1000 auto's), vier vijfde in Belgische en slechts een vijfde" in Nederlandse han den viel? Toch kweet ook de Nederlandse douane zich van zijn taak. In 1957 werd in sep tember te Koewacht een wagen met 675 kilko boter in beslag genomen, in oktober eveneens te Koewacht een Cadillac met 1000 kilo en in Eede een wagen met 240 kilo, in november in Sint-Jansteen een De Soto met 1000 kilo, in Sint-Anna te Mui den een Chrysler met 990 kilo en in Sluis een bestelwagen met De Belgische grenspost te Sint-Margriete 1300 kilo. In december ten slot te in Axel een Chrysler met 100 kilo. Aanvullende cijfers benadruk ken de omvang van de smokkel. In 1958 nam de Belgische doua ne in de Meetjeslandse grenszo ne 68 auto's, 45.000 kilo boter, 28 fietsen en 35 rubberboten in beslag. De cijfers voor de streek van Zelzate waren navenant. In 1960 toonden schattingen aan dat langs heel de Nederlands- Belgische grens maandelijks twee tot vier miljoen pakjes Nederlandse boter clandestien de grens overgingen. Vrijwel dagelijks werd melding gemaakt van het achterhalen van smokkelauto's die in totaal 20.000 tot 40.000 kilo vervoer den. Dat was echter niet meer dan vijf tot tien procent van de totale hoeveelheid die fraudu leus op de Belgische markt werd gebracht. Januari 1959 ,was een topmaand met 34.000 kilo, januari 1963 eveneens met 28.000 kilo. Geschat werd dat in die tijd in België twee kilo ge smokkelde boter per persoon per jaar werd gebruikt. De enige die er niet van profi teerde was de Belgische staat. Tot midden 1962 had de boter smokkel de Belgische overheid al 625 miljoen frank of 50 mil joen gulden gekost. De Bel gische overheid gaf namelijk subsidies om de uitvoer van Belgische boter, waarvan een overschot was, mogelijk te ma ken. De Clandestiene invoer deed dit overschot toenemen, zodat die 625 miljoen frank aan uitvoersubsidies nodig was. Vanaf 1966 verminderde de bo tersmokkel drastisch, doordat het prijsverschil kleiner was ge worden. Nu rendeerde de smok kel van kalveren en sigaretten beter. Eind jaren zestig viel de botersmokkel nagenoeg stil. Per 1 januari 1971 werd het grensverkeer geliberaliseerd en werden de grenscontroles afge schaft. 26 Douaneposten aan de zuidgrens, waarvan zes in Zeeuws-Vlaanderen (Breskens, Hulst, Sas van Gent, Axel, Sluis en Eede) werden opgeheven. HO Douane-ambtenaren wer den 'overcompleet'. Bedrijfvolleybal Hulst - Wemolin heeft afgelo pen week in het Hulster be- drijfsvolleybal voor een verras sing gezorgd. Met 2-1 klopte de ploeg van aanvoerder Fred Burm kampioen Broomchemie. Dat de titelwinnaar niet voltal lig was, zal daar ongetwijfeld een rol in hebben gespeeld. Zij het dat Ron Verstraeten, Mark Vosveld en Edwin Altenburg toch de ruggegraat van het ge heel vormden. Grote afwezige door een blessure was Tonny Vermeulen. Wemolin, dat onder andere aan trad met spelers als Danny Heuten, Peter Thuy, Eric Mang- nus en Frank de Koning, maak te daar dankbaar gebruik van door zowel de eerste als de tweede set te winnen. De twee de nipt met de hakken over de sloot. De derde set ging op die manier naar Broomchemie. Bij de vrouwen herstelde Benetton zich in eerste instantie goed van de nederlaag van vorige week. Met 3-0 werd van SC Morres 2 gewonnen. Vervolgens werd la ter met 2-1 van Jong Morres verloren. De koppositie kwam er echter niet door in gevaar. UITSLAGEN MANNEN Superliga: Wemolin-Broomchemie 2-1 (15-5, 15-13, 14-15). Eerste klasse: W Heyndrickx-De Sterre 2-1 (15-11, 15-14, 14-15), CVC/Doolaege-Jansenius 1-2 (15-7, 7-15, 4-15). Tweede klasse: Luctor 2-'t Jagertje 2-1 (15-6, 11-15, 15-12), Rijk-ABN/ Amro 1-2 (4-15, 9-15, 15-14), De Vos/Eggermont-De Troubadour 1-2 (15-12, 12-15 13-15). VROUWEN Eerste klasse: W Heyndrickx-Fer- ket en De Maat 3-0 (15-7, 15-4, 15-5), Benetton-SC Morres 2 3-0 (15-5, 15-9, 15-10), Van Damme-SC Morres 3-0 (15-2, 15-13, 15-9), Jong. Morres 2-A-Markt 2-1 (10-15, 15-10, 15-4), Benetton-Jong Morres 1-2 (9-15, 11-15, 15-7), Van Water schoot-Jansenius 2-1 (15-11, 15-5, 7-15). Tweede klasse: Jong Morres 3-Broomchemie 2 2-1 (15-12, 5-15, 15-10), Wentzler/Pauwels-Janse nius 2 3-0 (15-11, 15-1, 15-4), Wentzler/Pauwels-CVC 2-1 (6-15, 15-14, 15-0), Voorwaarts-De Sterre 3-0 (15-1, 15-2, 15-3), Van Wese- mael-Ivens 3-0 (15-14, 15-7, 15-10), VV Heyndrickx 2-SC Morres 3 2-1 (15-8, 15-4, 0-15). STANDEN MANNEN Superliga: Broomchemie 10-29, Trefpunt 9-16, Wemolin 10-13, Smash 2000 9-5. Eerste klasse: Jansenius 17-31, Luctor 17-22, VV Heyndrickx 17-20, De Sterre 18-20, CVC/ Doolaege 17-19, Brandax 16-16. Tweede klasse: Broomchemie 2 18-45, De Troubadour 19-40, ABN/ Amro 19-38, Jong Morres 18-32, De Vos/Eggermont 18-32, Rijk 20-27, Ambulo 18-23, Luctor 2 18-22, Jansenius 2 18-20, 't Jagertje 18-14, Van Westen 18-6. VROUWEN Eerste klasse: Benetton 21-52, Jong Morres 22-49, Van Waterschoot 22-41, Jong Morres 2 21-40, Janse nius 21-39, W Heyndrickx 21-38, Van Damme 21-32, SC Morres 21-31, A-Markt 20-25, Ferket en De Maat 21-24, SC Morres 2 21-18, Lybeert/Verstraeten 20-14, Stunt- markt 20-5. Tweede klasse: VV Heyndrickx 22-52, Voorwaarts 20-51, Broom chemie 2 20-45, Wentzler/Pauwels 20-41, SC Morres 3 21-40, Van Wesemael 20-38, Jong Morres 3 21-37, CVC 22-31, 't Hoeksken 20-23, Ivens 21-18, De Sterre 18-9, CVC 2 20-9, Jansenius 2 21-5. Recreatief volleybal Sas van Gent - In de recreatieve volleybalcompetitie in Sas van Gent boekte Place du Marche in de tweede klasse vrouwen een klinkende 3-0-overwinning op Savok 3. Met 15-10, 15-1 en 15-11 ging de winst naar het team uit Philippine. Bij de mannen hielden Jeroen en Houtland Westdorpe elkaar in de eerste twee sets goed in evenwicht met 3-15 en 15-2. De beslissing viel in de derde set in het voordeel van Jeroen uit met 15-5. UITSLAGEN VROUWEN Eerste klasse: Cerestar Benelux- Carioca 3-0 (15-4, 15-6, 15-3), Savok 1-Kliekske 3-0 (15-6, 15-8, 15-5). Tweede klasse: Neijt 2-De Sterre 0-3 (4-15, 6-15, 13-15), Place du Marche-Savok 3 3-0 (15-10, 15-1, 15-11). Mannen: Savok 2-Wisse 2-1 (15-8, 11-15, 15-5), Jeroen-Houtland Westdorpe 2-1 (3-15, 15-2, 15-5). GEMENGD Eerste klasse: Rabo-Bode 1-2 (12-15, 11-15, 9-5), Savok-Dhuy- vetter 0-3 (8-15, 4-15, 11-14). Tweede klasse: Gilderakkers 2-De Sterre 0-3 (10-15, 6-15, 10-15), Bo- de-Gilderakkers 1-2 (8-15, 15-13, 5-10), Fabricom-Super 1-2 (15-17, 3-15, 15-9), Super 2-Savok 2 0-3 (6-15, 2-15, 6-15). STANDEN VROUWEN Eerste klasse: Cerestar 14-35, Gil derakkers 14-33, Savok 15-32, Ce restar 2 13-31, Peters 1 14-18, Kliekske 15-14, Swagemakers 15-13, Savok 14-9, Carioca 14-7. Tweede klasse: Neijt 1 12-27'/2, De Sterre 13-26, Zaamslag 12-23, Pe ters 2 12-19, Place du Marche 13-18, Doorzetters 12-16, Neijt 2 13-8'/», Savok 3 13-8. Mannen: Savok 2 16-37Va, Carioca 16-30Houtland 16-24V4, Savok 1 15-24, Jeroen 16-24, HAS 16-19'/!», Wisse 17-8. GEMENGD Eerste klasse: Acke 16-45, Dhuy- vetter 16-29'/», Super 15-28, Bode 2 15-21'/», Rabo 16-16, Savok 16-13, Dhuyvetter 2 16-12. Tweede klasse: Kliekske 16-48, Gilderakkers 16-35, Bode 1 16-311/2, Savok 2 15-29, De Sterre 17-29, Spuit Elf 16-24'/.», Super 2 15-15, Gilderakkers 2 16-14, Super 3 17-12, Fabricom 16-2. Sehoolvoetbal Hulst - In het rayon Hulst gaan woensdag 31 maart de voorron den sehoolvoetbal basisscholen van start. De sportparken te Kloosterzande, Westdorpe, St.- Jansteen en Axel zijn de arena's waar om de hoogste schooleer wordt gestreden. De elftallen jongens spelen in drie pouels van vier. In West dorpe zijn het de scholen Van Esdoornveste uit Sas van Gent, De Kreeke uit Westdorpe, De Stelle uit Philippine en De Ei kelaar uit Koewacht die elkaar bekampen. In het Axelse bos komen in poule 1 Heidepoort uit Heikant, De Schakel uit Vo gelwaarde, Marijke uit Axel en Antonius 1 uit Axel tegen el kaar uit. In poule 2 zijn dit Ter Duinen uit Kloosterzande, An tonius 1, Warande uit Axel en de jongens uit St.-Jansteen. Uiteindelijk plaatsen de drie poulewinnaars zich voor de fi nale die een week later op het sportpark van Vogelwaarde wordt betwist. De zeventallen jongens spelen met zijn vijven in een poule om het rayonkam pioenschap op het sportpark in Kloosterzande. Dit zijn De Ark uit Hulst, De Oostvogel uit Lamswaarde, Frederik Hendrik uit Sas van Gent, De Werf uit Philippine en De Warande uit Axel. Tenslotte komen twintig meis jesteams van scholen in actie op de sportparken van Klooster zande, St.-Jansteen en Westdor pe. De vier finalisten stoten door naar de finale, die een week later op het sportpark van Vogelwaarde wordt gehouden. Breskens MONUMENT - Ter nagedach tenis aan de watersnoodramp van februari 1953 wordt za terdag 3 april in Breskens een herinneringsmonument ont huld. Wethouder L. Cuelenae- re en mevrouw I. Ooms, twee de waarnemend dijkgraaf van het waterschap Het Vrije van Sluis, zullen de onthulling verrichten. Het monument is gemaakt door Jan Goossen uit Breskens in opdracht van de Stichting Kustcultuur. Om tien uur is het samenkomst in Het Wapen van Breskens. VISSERIJMUSEUM - In het Visserijmuseum wordt zater dag 3 april de tentoonstelling in gebruik genomen met als titel 'Na de ramp'. De tentoon stelling is dankzij het water schap het Vrije van Sluis tot stand gekomen en geeft een beeld van de gevolgen van de ramp en de maatregelen daar na voor Zeeuws-Vlaanderen. Om 11.00 uur zal Jaap Boek hout, hoofd technische dienst van het waterschap, de ope ning verrichten. GOEDERTIJT - In diensten centrum Goedertijt wordt za terdag 3 april het feit gevierd dat het centrum 25 jaar be staat. Om de zaak niet geruis loos voorbij te laten gaan, wordt een korte bijeenkomst belegd voor de gebruikers en voor de vrijwillige medewer kers. Dat gebeurt tussen 15.00 en 16.30 uur in Goedertijt aan de Van Zuyenstraat. ZONNEBLOEM - De Zonne bloem afdeling Brreskens, houdt paaszaterdag, 10 april, een paasmaaltijd voor zieken, gehandicapten en hulpbehoe vende ouderen. De maaltijd wordt gehouden in gebouw De Uitkomst, aanvang 15.30 uur. Met deze maaltijd start De Zonnebloem weer een nieuw seizoen met veel activiteiten. IJzendijke HENGELEN - Hengelsport vereniging IJzendijke hield de eerste wedstrijd in zee. Dit gebeurde onder prachtige weersomstandigheden. Uit slag: 1. F. de Jong 230 punten, 2. J. de Vendt 56, 3. F. Blaak man 28, 4. M. Groosman en F. Breijaert 26, 5. L. Seegers 24 punten. Aardenburg HENGELCLUB - Sportvissers kunnen zondag 4 april de vi- sakte 1993 afhalen in gasthof De Jonge Leeuw bij de Kaaipoort tussen 14.00 en 17.00 uur. De hengelsportver eniging houdt dan weer zit dag. MUSEUM - Het gemeentelijk archeologisch museum doet weer mee aan het nationale museumweekeinde van 17 en ■18 april. Het museum is dan gratis te bezoeken. Tegelijker tijd kan men er kennismaken met de tentoonstelling 'In Staat van beleg en de eerste wereldoorlog in West-Zeeuws- Vlaanderen' die dit jaar als seizoenstentoonstelling wordt gehouden. FANFARE - De koninklijke muzieksociëteit Aardenburg- sche Fanfaren heeft voor het komende seizoen een druk programma. Op 30 april treedt de fanfare op bij gelegenheid van koninginnedag en 4 mei wordt medewerking verleend aan de dodenherdenking. Vrij dag 7 mei geeft de vereniging het voorjaarsconcert in het dorpshuis aan de Westmolen straat. Dit concert is gratis en begint om 20.30 uur. Op 6 juni wordt een bezoek gebracht aan Bath, op 21 augutus aan Valkenburg en 19 september zijn de muzikanten uit de kik- kerstad in de Gouden Hand stoet te Dottenijs in België. De vereniging kan nog majoretten gebruiken. Kennismaken kan op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur in de gymnastiek zaal aan de Sint-Bavostraat. Opgave bij M. Moens, Peurs- sensstraat 31. EXPOSITIE - In GaleRichel aan de Weststraat start vrij dag 2 april een tentoonstelling door Wopje van de Kamp uit Terneuzen. Zij exposeert di verse motieven, ikonen en be schilderde paaseieren. De ten toonstelling loopt tot 26 april. De openstellingstijden zijn vanaf 2 april vrijdag tot en met maandag (of op afspraak) van 14.00 tot 17.00 uur. Oostburg OUD PAPIER - Oude papier wordt zaterdag 3 april weer opgehaald vanaf 09.30 uur. CFO - In zaal Pro Rege wordt vrijdag 2 april om 19.30 uur een ledenvergadering gehou den van de CFO. Naast de gebruikelijke jaarstukken staat een causerie door adju dant Van Opdurp van de ge meentepolitie van Terneuzen op het programma. Hij spreekt over 'Politie en preventie'. Er is mogelijkheid tot discussie. KOOR - Het Westzeeuws- vlaams Gregoriaans Koor zingt donderdag 8 april in de parochiekerk van Oostburg tijdens de dienst van 19.00 uur. Eerste paasdag zingt het koor in De Stelle om 10.15 uur. Zaterdag 3 april zingt het koor in de kerk van Maria Sterre der Zee te Slijkplaat. Aanvang 17.00 uur. Het koor zingt daar de wisselende ge zangen van palmzondag. Van onze correspondent "AO Oostburg - Zestig Engelse studenten van het St.-Martins College, geography department uit Lancaster, waren afgelo pen zondag met hun docenten op bezoek bij het waterschap 't Vrije van Sluis in Oostburg, Doel van die visite was het bekijken van de kustontwikkeling van West-Zeeuws-Vlaande- Onder leiding van hoofd techni sche dienst ing. J. Boekhout en het hoofd van de afdeling water- keringsbeheer ing. A. Provoost bekeken de studenten en hun leraren de kust. De opbouw van de Deltadijken waren onderwerp van de studie. Het Waterschap is al voor de achtste keer gastheer van het St.-Martins College. Dat komt door het gebruik van zee zand van de Sluisse Hompels en de zandplaten voor Hoofdplaat, waarvoor bij de toekomstige bo- demkundigen bijzondere belang stelling bestaat. Bovendien heeft de integratie van recreatieve en natuurbelan- gen in de veiligheidsoplossingen van de Deltadijken de aandacht getrokken van de directie van het College. De studenten zullen hier een week lang te gast zijn en verblijven in recreatiepark Schoneveld bij Breskens. Van onze correspondent IJzendijke - In het Aurinhuis aan de Minnepoortstraat in IJzendijke staan voor de komende weken weer vele nieuwe cursussen op het programma. Zaterdag 10 april is er een cursus Avatar onder leiding van Ma.Prem Sohana. Avatar werkt met een aantal no nonsense technieken die je duidelijk maken hoe je je realiteit schept en hoe je jezelf meester kunt worden. Vrijdag 7 mei komt Phons Bakx naar IJzendjke. Bakx is bekend om zijn mondharpspel en ver zorgde een acht uur durend pro gramma De Wandelende Tak voor de VPRO-radio. Dit was geheel gewijd aan de mondp- harp. Tijdens zijn optredens wordt Bakx vergezeld en onder steund door Dries Alexander en Frankie Berhitu Noud van den Eerenbeemt is ook weer present in het Aurinhuis. Hij komt zaterdag 17 april naar 'Petit Paris'. Vrijdag 21 mei zal Ton Boon, schrijver van het boekje 'Anders en toch zo ge woon', aanwezig zijn op de avond contact met de geesten wereld. Op diezelfde dag ver zorgt Michel Jansen een vegeta rische kookworkshop. Para-psycholoog Jos Hermans heeft zaterdag 5 juni de leiding in de workskop Terug naar vori ge levens, aanvang 14.00 uur'. Een week later, donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 juni, is het mogelijk deel te nemen aan een Reiki- klas. Reiki-meester Anne van Alsteyn neemt de be-, geleiding van de cursisten op zich. Belangstellenden kunnen zich trouwens in het Aurinhuis nog opgeven voor deelname aan een zweethutceremonie. In de mid dag wordt een vuur ontstoken, waarin een bepaald aantal ste nen liggen. Het duurt twee tot drie uur voordat de stenen heet zijn. Een voor een worden de stenen dan in de zweethut ge bracht. De deelnemers die in de 'zweethut plaatsnemen zijn naakt of slechts gehuld in een lende doek. Volgens de organisatie is iedere zweethutceremonie weer anders en is de uitwerking even eens anders.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 15