Eerste paal voor Neckermann Stichting op zoek naar gastouders 'Pechiney niet alleen Zeenws probleem maar ook nationale zorg' Vrachtwagen ramt verkeerslichtinstallatie Creatieve paasmiddag Concordia Westdorpe POLlf IE 'RAPPORT Terneuzen blij met werkgelegenheid voor ongeveer 250 mensen Ministerie wil minder gewesten, ook in Brabant ZEELAND VW Terneuzen langer open Argentinië en Indonesië toppers op Internationaal F olklorefestival Zeeland Sasse brandweer succesvol bij wedstrijden in Mariekerke Terneuzen breidt service burger uit P.A.M. Cornelissen komt naar Bergen Man rijdt 63 kilometer te hard Diefstal uit vrachtwagen Snelheidscontroles Bromfietser verleent geen voöi-ftmg Belg rijdt 67 kilometer te hard Old buit hij woninginbraak Politie pakt dronken rijder Schc ii nispleger in If «1st Belangstelling yonr opèn dag Dow loopt terug '|En DE STEM DINSDAG 30 MAARTJSto VERVOLG VAN VOORPAGINA ZEELAND In de top van de provinciale politiek in Middelburg wordt het argument van Pechiney niet zuiver gevonden. Slechts een derde van de kostprijs van de produkten van Pechiney is de prijs die betaald moet worden voor energie, nog altijd een zeer fors deel, maar niet allesbepalend zoals Pechiney het graag wil doen voorkomen. Maar ook in Mid delburg verwacht men dat de minister over de brug komt en zwicht voor het dreigement van het bedrijf. In het Euro pees parlement liggen inmiddels voor stellen om te komen tot een importstop van aluminimum uit Oost-Europa. Pechiney is, gelet ook op de gevolgen voor de kerncentrale, al lang geen Zeeuws probleem meer, maar een natio nale zorg. De kerncentrale levert formeel aan het landelijk net. Via een papieren con structie vindt de atoomstroom een weg van de distributeur Deltan naar de ovens van Pechiney. Dichter bij huis zorgt de situatie voor grijze haren bij de top van Deltan. Tachtig procent van de elektriciteit ver koopt Deltan aan de grootverbuikers, de rest gaat naar de huishoudens. „Bijna vijftig procent van onze totale afzet valt weg met het vertrek van Pechiney," zegt Woordvoerder Van de Sande. „Dat kah niet anders dan grote gevolgen hebben voor ons, al willen we er nu niet teveel bij stilstaan omdat Pechiney niet weg is. Maar logisch dat het personele gevolgen kan hebben. Na de fusie waar we voor staan, om tot een Zuid-Nederiands energiebedrijf te ko men met Brabant en Limburg, bij de fusie kan een afslanking van het perso neel voorkomen, veftrek van Pechiney zou dat proces versnellen. De hele fusie kan in een ander daglicht komen te staan, zelfs. Verlies aan afzet aan onze kant kan de energietarieven in Zeeland doen stijgen. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar het kan." Van onze correspondent Terneuzen - Slechts driehonderd slagen van de hei installatie, een snelheidsrecord, had burgemeester drs. R. Barbé van Terneuzen nodig om de laatste heipaal van de in totaal 322 palen in de grond te stampen voor het nieuwe kantoor van Neckermann Nederland bv. Er zullen ongeveer 250 mensen komen te werken. Een pronkstuk aan de opening van Groot-Terneuzen", roemde burgemeester Barbé het nieuwe kantoor van Neckermann. „Wij 'zijn blij met de vestiging van Neckermann in Terneuzen en in de regio. De industrie maakt .momenteel een moeilijke tijd door. De komst van Neckermann is dan een pleister op de wond. Vooral aan deze marktsektor was in de regio een grote behoef te. Het heeft ons grondtechnisch een flinke prijs gekost om het bedrijf binnen te halen. Ik heb stellige de indruk dat er vol doende menskracht aanwezig is om de toekomstige vacatures te vervullen." Directeur Neckermann Neder land dhr. W. Amian constateerde tevreden dat de bouw voorspoe dig verloopt. „Het slaan van de palen is bijzonder snel gegaan. We beschouwen dat als een goed voorteken. Twaalf november moet het nieuwe kantoor bouw technisch worden opgeleverd. Ik spreek de wens uit dat het nieu we kantoor een stimulans is voor het plan Handelspoort." Het kantoor van Neckermann vormt de entree van het bedrij venterrein Handelspoort. De to tale investering bedraagt onge veer veertien miljoen. Postorderbedrijf Neckermann beschikt dan in Terneuzen over 16.000 vierkante meter. Het nieuwe kantoor wordt 150 meter lang en 18 meter breed, met aan de uiteinden een brede uitbouw. Het gebouw dat in moderne stijl wordt opgetrokken telt twee ver diepingen en heeft een totale oppervlakte van 5000 rm. Het kantoor is ontworpen door ar chitectenbureau Storme, Storke- baum Van Ranst. Drie plaatselij ke onderaannemers zijn bij de bouwactiviteiten betrokken. Van onze correspondent Sas van Gent - De Stichting Sasse Folkloreweek presenteerde in cultureel centrum De Speye het programma van het 19e Internationaal Folklorefestival Zeeland. Dit festival wordt gehouden van maandag 19 tot en met zondag 25 juli en heeft als thema meegekregen 'Water de zee, wat continenten verbindt'. De organisatoren kijken daar mee al over Europese grenzen heen en hebben dit jaar een keuze gemaakt voor deelnemers van verschillende continenten en streken welke via het water en de zee met elkaar zijn verbon den. In totaal nemen vijftien folkloristische groepen deel uit tien landen. Alle groepen hebben een ding gemeen: een hoog artistiek nivo. Volgens Rudy Clemminck, secre taris en programmaleider van het festival, mogen Argentinië (Gran Ballet Argentino) en Indo nesië (Grup, Garuda Indonesia Biak)- tot de absolute toppers gerekend worden. Daarnaast zijn groepen te gast uit Slovenië (France Marolt), Spanje (Ballet Elena Manguia), Italië (Manghin e Manghina), Griekenland (Egion), Finland (Mallus joen Kansantanssijat) en Roemenië (Nedeia). Verder komen natuurlijk Neder landse en Belgische groepen naar Sas van Gent. De Stichting Sasse Folkloreweek werkt overi gens nauw samen met andere festivals in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk en is lid van het CIOFF en het IOV. Evenals voorgaande jaren is Sas van Gent het centrum van de activiteiten. Andere Zeeuws- Vlaamse gemeenten en plaatsen als Aardenburg, Hulst, Sluiskil, Kloosterzande, Breskens en Ter neuzen nemen een deel van het programma voor hun rekening. Behalve over het programma in formeerde het stichtingsbestuur vrijdagavond de eerste groep Van onze verslaggever Terneuzen - De VW in Terneu zen stapt in twee sprongetjes naar het verplichte aantal ope ningsuren van 45 uur per week. Met ingang van 5 april gaat het aantal uren van 32 naar 38. In januari 1994 wordt de sprong naar 45 uur gemaakt. Het VW-kantoor is op dit mo ment nog 32 uur per week geo pend, maar wordt met het berei ken van de A-status verplicht dit aantal uit te breiden. Na 5 april zal het kantoor aan de Burg. Geillstraat iedere ochtend (be halve maandag) iets eerder open gaan en op zaterdag een uur langer open blijven. De nieuwe openingstijden zijn: maandag van 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. Het slaan van de eerste paal van het kantoor van Neckermann ging gepaard met vuurwerk. foto camile schelstraete gastouders en direkt betrokke nen uitgebreid over de deelne mende groepen en over het gastouderschap. Zoals bekend zijn de gastouders voor de Stich ting Sasse Folkloreweek de kurk waarop de organisatie drijft. De vele buitenlandse gasten worden immers ondergebracht bij parti culieren. Rudy Clemminck: „We hebben dit jaar 120 gastgezinnen nodig. Gelukkig kunnen we put ten uit een vast bestand van gastouders, maar dat is zeker niet voldoende om alle gasten onder te brengen. Daarom doen we nu een dringend beroep op mensen die dat gastouderschap wel zien zitten. Het is zonder meer een unieke gelegenheid om zeer betrokken kennis te maken met de cultuur van een ander volk". Opvallend is dat de stichting zich bewust is van de rol van de gastouders en ze dan ook echt koestert. De gastouders zijn wel kom bij alle activiteiten en na afloop van het festival is er een gastouderavond. Belangstellen den kunnen zich opgeven bij Els Sol (01158-3265) en Anke Pelli- caan (01158-1307). Het programma van het 19e In ternationaal Folklorefestival Zeeland ziet er in het kort als volgt uit: .Zondag 18 juli: folklo ristische optocht Hulst Maandag 19 juli: 14.00 uur Voorstelling in De Vlaanderen, Sas van Gent, 20.00 uur Openingsvoorstelling en kennismakingsfeest in De Vlaanderen. Dinsdag 20 juli: Folkloremarkt Sas van Gent. Woensdag 21 juli: 10.30 uur Ont vangst gemeentebestuur 14.00 urn1 Festivalvoorstelling op de Markt Sas van Gent 19.00 uur Breskens, dolle woensdag. Vrij dag 23 juli: 19.00 uur Festival voorstelling op de Markt, 21.00 uur Folkmuziek Festival in het centrum van Sas van Gent. Za terdag 24 juli: 13.00 uur Alle groepen in Terneuzen, 20.15 uur Galavoorstelling in De Vlaande ren, Sas van Gent. Zondag 25 juli: 11.00 uur Oecumenische kerkdienst rk kerk Sas van Gent, 15.00 uur Slotvoorstelling Markt Sas van Gent. Van onze verslaggever Axel - De verkeerslichtinstallatie op de Langeweg, ter hoogte van de kruising Axel/Zuiddorpe/Koewacht is wekenlang buiten gebruik. Een te hoog geladen vrachtwagen van de firma B en F uit Hulst ramde gisteren kort na de middag het lichtportaal bij het nemen van de afslag naar Zuiddorpe/Koe- wacht. De chauffeur was vergeten het kraantje op de vrachtwagen neer te laten. Daarbij ontstond zoveel schade dat de installatie ter plekke moest worden afgebroken. Ook de twee palen waarop de con structie rust moeten worden ver vangen. Dat werk, met behulp van een hoogwerker van de fir ma Mammoet, duurde gisteren tot in de late avonduren. Medewerkers van de afdeling Zeeuws-Vlaanderen van de dienst Milieu en Waterstaat van de provincie Zeeland regelden gisteren het verkeer. Volgens re- gio-hoofd J. Hamelink van de dienst worden de komende da gen provisorisch lichtmasten neergezet op de kruising die de taak van de installatie tijdelijk moeten overnemen. Het verkeer zal met borden op geruime af stand van de kruising gewaar- Van onze correspondent Sas van Gent - De wedstrijd- ploeg van de gemeentelijke vrij willige brandweer van Sas van Gent is afgelopen zaterdag als eerste geëindigd tijdens de pro vinciale brandweerwedstrijden klasse 2 lagedruk in Mariekerke. De ploeg, bestaande uit bevel voerder J. van der Staal en brandwachten J. van Balle- gooijen, G. Titulaer, J. de Koster, B. Lootens en C. Goethals, be haalde ruim negentig punten meer dan de nummer 2, het korps Kruiningen. Zowel Sas van Gent als Kruiningen mogen hierdoor naar de gewestelijke wedstrijden in Domburg op 12 juni aanstaande. Dit tesamen met de eerste vier bij de wed strijden in Sas van Gent aan staande zaterdag. Voor het korps Waarde beteken de de wedstrijd in Mariekerke de laatste keer dat zij deel konden nemen. Dit korps wordt name lijk met ingang van 1 januari 1994 door het gemeentebestuur van Reimerswaal opgeheven. schuwd worden voor de veran derde situatie. Volgens Hame link neemt de reparatie van de installatie zeker zes weken in beslag. Tot dan blijft het even behelpen op de kruising waar in het verleden, voordat de kruising beveiligd werd, regelmatig onge lukken gebeurden. Van onze verslaggever Terneuzen - Terneuzen breidt de service aan de burger uit. Vanaf maandag 5 april krijgt een aan tal loketten ruimere openingstij den. Het gaat om de balies van de sectie Burgerzaken (van be lang voor paspoorten, rijbewij zen, uittreksels uit de registers, verhuizingen), de afdeling Belas tingen, de centrale kas en het bureau voorlichting. Alle balies zijn te vinden op de eerste verdieping. Achter deze loketten zijn van maandag tot en met donderdag mensen te vinden van 10.00 tot 15.00 uur. Vr^dag van 10.00 tot 17.30 uur. De Terneuzense ambtenaren ma ken ook meer tijd vrij vooï men sen die zaken met betrekking tot de burgerlijke stand te bespre ken hebben, zoals de aangifte van geboorten, huwelijk en over lijden. Daar kan men elke dag van 10.00 tot 15.00 uur voor terecht bij de sectie Burgerza ken. Aanstaande bruidsparen moeten vooraf een telefonische afspraak maken met de ambte naar van de burgerlijke stand. Van onze verslaggeefster Bergen op Zoom - De CDA-Eu- roparlementariër P.A.M. Corne lissen komt op dinsdag 6 april naar Bergen op Zoom. Hij is te gast op de ledenverga dering van de Bergse CDA-afde- ling en gaat vertellen over de gevolgen van de eenwording van Europa. Partijvoorzitter J. Petermeijer noemt hem een 'vlot en geëmoti oneerd spreker, die dicht bij de kiezers staat' en rekent daarom op een grote opkomst die avond. ♦Th? installatie wordt met groot materieel afgebroken om gerepareerd te worden. foto camile schelstraete Van onze correspondent Westdorpe - Met het oog op de komende paasdagen houdt de stichting Sociaal Kultureel Werk (SKW) in de gemeen te Sas van Gent een aantal creatieve bijeenkomsten, waarbij versierde eieren, decoraties en menukaarten in paassfeer kunnen worden gemaakt. In Westdorpe wordt deze mid dag gehouden maandag 5 april om 13.30 uur in cultureel cen trum Concordia. Tijdens de bijeenkomst komen diverse teaterialen en technieken aan %od, waaronder uitgeblazen eiÉren bewerken met fimoklei, tempex eieren met tri-frifotti- to en patchwork, paasboomfi- ^PBwtjes van rubbelplaat en 5 kaarter, borduren met goud draad. De kosten bedragen tien gul den inclusief materiaal en kof fie. Geïnteresseerden worden verzocht zich tijdig op te ge ven, aangezien mën een maxi maal aantal deelnemers van twintig aanhoudt voor deze middag. Inschrijven of inlich tingen bij het SEW, Noord- straat 5 te 9«s van Gent. Axel - Een automobilist uit Terneuzen werd op de Lange weg te Axel betrapt omdat hij te hard reed. De politie con stateerde dat de man reed met een snelheid van 143 kilome ter per uur en dat waren er 83 te hard. In overleg met de officier van justitie te Middel burg werd hem een schikking aangeboden tot betaling van 630 gulden. Axel - Sen vrachtwagenbe stuurder uit Terneuzen deed bij de politie aangifte van een diefstal uit zijn aan de Noord polderstraat te Axel gepar keerd staand voertuig. Meege nomen werden een radio ca- setterecorder en een leren jack tot een totale waarde van on geveer 650 gulden. Halst - Afgelopen zondag heeft de politie in Oost- Zeeuws-Vlaanderen op vier locaties binnen de bebouwde kom snelheidscontroles ge houden. Tussen 16.00 en 21.00 uur werden in totaal 794 voer tuigen gecontroleerd. Daarvan reden 84 bestuurders te hatd en kregen een proces verbaal. De hoogstgetHeten snelheid bedroeg 113 kilometer pgr uur. Dat was op de Vylainlagn te Heikant Kloosterzande - Ben bromfiet ser uit de zoti sing Pastoer Snauldérsstraat- Tulpstraat ik zijn woonplaats geen voorrang aan eëtt auto mobilist uit Kloosterzande. Bij de aanrijding die volgde wer den belde voertuigen aan de voorzijde beschadigd en hield de bromfietser. Aan het onge val eeft pijnlijke knie over. Sas vaR Geut - De automobi list Th. A. uit het Belgische Evergem werd zondag op it Klooster sande verleen- Ortdapvond óp de kruü- rijksweg N252 te Sas van Gent staande gehouden, nadat door de verkeerspolitie was gecon stateerd dat de man reed met een snelheid van 147 kilome ter per uur. Voor die 67 te hard gereden kilometers moest de man, na overleg met de officier van justitie in Middel burg, 670 gulden betalen. Na hieraan te hebben voldaan kon hij zijn Weg weer vervol gen. Sint Jfinsteen - Een inwoner uit Sint Jansteen deed zon dagavond bij de politie aan gifte van een inbraak in zijn Woning. De dieven kwamen binnen na bet forceren van eéft rtsit en doorzochten de höe Wening. Vermist wordt een portemonnee met een in houd van enkele honderden guidons. Terneuzen - De politie in Ter- neuzea heeft zondag het rijbe wijs ingevorderd van F. van dé V. uit die plaats. Een ade manalysetest wees uit dat de man onder invloed had gere den. Vermoedelijk daardoor eg het rijden met een te hoge smêlheid was hij die morgen tégen de op de Churchilllaan in Terneuzen gelegen rotonde gereden. Door de botsing werd dé auto onbestuurbaar en kwam tëgen een lichtmast tot sÉjlstfnd. Van de V. hield aan bét meeval een gekneusde pols over. - Drie 12-jarige meisjes uit Hulst werden zondag ge confronteerd met een schen- nisplegër, Dat gebeurde in het park gelegen tussen het Sta- tisnsplein en de Hulster Nieuwlandstraat. De man was gekleed itt een blauw trai ningspak, Waarin wat rood en groen Was verwerkt. Hij droeg een bril. &n is de leeftijd tussen 40en 60 jaar. In dit park, ook wÊ Hatfeflfort genoemd, was eerder in dit jaar al een schen nispleger actief, aldus de poli tie. BURGERLIJKE STA&D - Geboren: Jordy, zv J. de Cooker en P. de Kuncter; Mitchel, zv J. van de Wege eö J. Burky; Nick, zv Vermast en R. CSaassen; Neeltje dv M. Hengst en M van Luik; Sveft, zv A. Romijn en M. Jurriëns; Lennaert, zv A. Lambert en P. Jaöisöefi; Layla, dv K. Degiacinto en K. de Vries; Jesper, zv P. Bouws en A. Riemens; Zëfïha, dv F. Sever en Z. Sever. Getrouwd: Antcm Ras en Miranda Zegers. Overleden: Janna Hofman, 80, ev E. Bakker; Frederik defl Engelsman, 90; JoziaS Dieleman, 86; Janus Geleedst, 54; ïiendrikus Nouwess, 74; Jan van Hoeve, 91; Jan Hamelink, 70; Maatje Mechi.el.setl, 78, wed v J. Verdoorn; Abraham van Meurs, 72; Jan de Ritter, 79. Van onze verslaggevers Den Haag/Den Bosch - Het ministerie van binnenlandse zaken wil het aantal gewesten in ons latid halveren. Van de 59 bestaande samenwerkingsgebieden blijven er ongeveer dertij over. In april wördt öên Voorstel van die strekking voorgelegd aan de ministeitaad. Volgens een woordvoerster van het ministerie ligt het voor de hand dat er ook in Brabant min der gewesten overblijven. Hoe veel laat ze in het midden. Desondanks is de voortvarend heid, waarmee Öen Haag het aantal gewesten onder de loep neemt, opmerkelijk. Op het pro vinciehuis in Den Bosch zijn GS er nog altijd afet uit of «r na 1995 in Brabaftt zoals nit «even of toch maar viér gewesten res teren. Intern bestaat er verdeeld heid over het nut van een vierde ling van Brabant, Waarop vdoral de grote steden Éindhovën/Hd- mond, Tilburg, Breda en Den Bosch uit zijn. Voor West-Brabant zou dit beté kenen dat het stadsgewest Breda en het streekgewest Westelijk Noord-Brabant fossttsn. Een vi sie die wordt gedeeld door bet bestuurlijk ovwieg West-Bra bant, waarin de vijf grote Wast- brabantse gemeenten vertegen woordigd zijn. Binnen het nieu we gewest West-Brabant zoudên de gemeenten dan volgens de aangescherpte Wet Gemeen schappelijke Regelingen (WBG- plus) minder vrijblijvend samen werken dan nu het geval is bin nen stads- en streekgewest zonderlijk. Van een rechtstreeks door éte bevolking gekozen regio-bestftur met verregaande bevoegdheden, waar Bredaas burgemeester Nip pels op aasde, is voorlopig geên sprake. Het geat te de nleuWe constructie net als nu èm egn vorm van verlengd lokaal kw- stuur. De gêmeenten blijven i beginsel baas in eigen huis. I? Vöft onze correspondent Terneuzen - De belang stelling voor de open dag bij Dow Benelux bv loopt terug. Afgelopen week- èinae maakten zo'n hon derd belangstellenden van de mogelijkheid ge bruik om binnen de poor ten van Dow te kijken. Öet ging daarbij echter veelal om- familie van het fterSoneel. J pndanks de teruglopende belangstelling, (Dow heeft ^Vel eëns 1OO0 bezoekers over de vloer gehad) voor de ópen dagen van de chemie Werden zaterdag nog twee e&earsies verzorgd, 's Mor géns én "s middags vertrok er een bus naar Hoek. De Bezoekers Werden in het eCrnntenicatiecentrum 'de Boerderij' welkom geheten. Daar kregen ze een algeme ne inleiding op video over hst teilen en zeilen van de tihemiegigant Dow. Hierna volgde een rondrit ♦ver het fabrieksterrein. Bij ié styreen 3 fabriek werd Sen stop itïgelast en kon de fabriek bezichtigd worden. Verder bracht men een be zoek aan de bedrijfsbrand weer van Dow. Na de rond rit Keerde toen terug naar 'de Boerderij'. Daar werd na Iet Nuttigen van een kopje Koffie pot ■ff j nog een uiteenzetting db veiligheid en het eU gegeven.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 14