Honderden illegale bouwsels EGENHEID Burgemeester huldigt sportkampioenen Axel PLAATSELIJK nieuws UITSLAGEN en standen DAG klapper Breda Flora dit jaar DE STEM n Etiënne Hoof Zeeuws-Vlaams topbiljartkampioen Besluit bestuur: Geen Verwachting na onderzoek klein deel van luchtfoto's Hulst: Griekenland examens Voorronde metselwedstrijd Zuid-Nederland in Rucplien Geslaagde rommelmarkt en spanning op fancy-fair kaarting Vleeskaarting ZEELAND rticulieren Vakantie/Recr. h Werken aan helderheid water van Binnenschelde Clinge Nieuw-Namen KAARTINGEN SCHIETINGEN BOLLINGEN KOERSBAL Rijkspolitie pakt illegale motorcrossers aan Verdachten beroving diamantair aangehouden Financieel gat van 50.000 gulden t o EDITIE ZEELAND X 54 OE STEM m te zoenen nkje, jubileum, receptie, verloving, overwinning, Abraham, openbare door, mag best eens in el op de pagina oeilijk is dat niet en duur zijn. Prijs per regel of 2,40", één grote regel 2,89 resp. 3,04*. sen van een foto of n formaat van 35 x 45 15,96 resp. 16,76* rieven op aanvraag. Bij etaling wordt 4,50 end. Foto's worden niet 076-236442 of geef uw plaatsing af bij één van Schriftelijke opgaven d geaccepteerd indien kend zijn, ook indien uw bijgevoegd is. het recht voor teksten n redenen te weigeren, klachten bereiken over st behoudt de uitgever or om de naam van de r bekend te geven. gingsnieuws kolom op donderdag Van onze verslaggever Hulst - Verspreid over de ge meente Hulst staan vermoedelijk honderden illegale bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning is aangevraagd. '£)è~gëmeente baseert die verwachting op wat er tot nu toe allemaal boven water is gekomen bij het nauwkeurig bekijken van vorig jaar gemaakte lucht foto's. Het gaat daarbij vooral om tuin huisjes, serres en bergingen. De betrokken eigenaars krijgen alle maal een brief in de bus waarin ze worden gesommeerd alsnog een bouw vergunning aan té vragen. De bouwsels kunnen dan in de meeste gevallen nog achteraf worden gelegaliseerd. Omdat daarmee ook nog heel wat bouwleges binnen komen, verdienen de luchtfoto's zich voor een deel zelf terug. Op dit moment is nog maar een kwart van alle luchtfoto's onderzocht, maar wethouder G. van de Voorde zegt nu al geschrokken te zijn van het grote aantal illegale bouwwerken. „Dat is ons wel tegengevallen. We hadden er zeker niet zoveel verwacht. Gelukkig gaat het bijna allemaal om het wat kleinere werk. Het grootste dat we tot nu heb ben aangetroffen, was een bergplaats van ongeveer 50 vierkante meter". Op de luchtfoto's van Hulst-Zuid zijn tientallen illegale bouwwerken aan het licht gekomen. Daarnaast valt tot nu toe vooral ook het dorp Clinge op. Daar heeft de gemeente meer dan 50 bewo ners moeten aanschrijven. Maar de ver wachting is dat het in andere kernen van de gemeente niet echt veel beter zal zijn. Volgens de wethouder heeft de onver wacht grote hoeveelheid illegale bouw sels alles te maken met de tuinhuisjes- en serre-rage van de laatste jaren. „Vooral in nieuwbouwwijken zijn tuin huisjes een gewild object". De wethou der wijst er op dat de gemeente zeker niet 'barbaars' te werk gaat. „Waar dat mogelijk is, en dat is in de meeste gevallen, geven we de mensen gelegen heid alsnog vergunning te vragen". Het kan nog een hele tijd duren voordat iedere 'boosdoener' bericht heeft gehad. „Het heeft geen zin om nu een lawine aanschrijvingen de deur uit te doen om dan tot de conclusie te komen dat we al die vergunning-aanvragen niet kunnen verwerken. We doen dat in een tempo waarop we het ook ambtelijk aankun nen". De gemeente heeft de luchtfoto's niet laten maken om de inwoners te pesten, maar vooral ook uit oogpunt van rechtsgelijkheid. „Een deel van de men sen doet er wel alles aan om iets legaal en met vergunning neer te zetten en betaalt daar ook leges voor. Anderen bouwen zomaar iets. Vaak speelt daar bij onwetenheid een rol, of gewoon slordigheid. Maar het blijft niet eerlijk tegenover degenen die wel al die moeite doen". Het was zowat veertien jaar geleden dat Hulst nog luchtfoto's heeft laten maken. „Eigenlijk zou je het ongeveer om de tien jaar moeten doen", zegt Van de Voorde. De wethouder verwacht dat er uiteindelijk tussen de twee- en vierhon derd illegale bouwwerken aan het licht zullen komen. Dat had nog een veelvoud daarvan kunnen zijn als de gemeente nog de oude bouwverordening had gehanteerd. Volgens die verordening moest er voor zowat alles een vergunning worden aangevraagd. Per 1 oktober vorig jaar is echter een nieuw bouwbesluit van kracht geworden, waardoor een aantal bouwwerken niet meer vergunning- plichtig is. De gemeente heeft met het bekijken van de foto's gewacht tot dat nieuwe bouwbesluit in ging. oera! EN NIETA r getrouwd peridale wordt JAAR .G. Pa Corfu575,- p.p. Vertr. 26/4 vlucht app. Samos610,- p.p. Vertr. 15/4 vlucht app. Ook meer aantr. aanbied, voor het hele seizoen. Ross, 05908-10019. SGR. Zeeland Nieuwvliet t.h. 6 pers. sta- car. d/wc/tv, enk. wkn. juli/ aug. vrij, 5 dgn. Pasen/He- melv/Pinkst. v.a. 298,-, Keijman Reizen 08376- 14121. Waddeneilanden Texel t.h. 6 p. stacar./app., d/wc/tv enk. wkn. juli/aug. vrij, 5 dgn. Pasen/Hemelv./ Pinkst. v.a. 275,-, Keij-, man reizen 08376-14130. Van onze verslaggeefster Bergen op Zoom - Het Hoog heemraadschap West-Bra bant blijft als nieuwe water beheerder werken aan de hel derheid van het Binnenschel dewater. Samen met de gemeente wordt gewerkt aan het project Aanleg paaigebied Bergse Plaat om het ecosysteem in evenwicht te krij gen. „De ecologie van de Binnen schelde is nog te eenzijdig", zei R. van Oers van het schap giste ren bij de officiële overdracht van het beheer van het water van de Binnenschelde van Rijks waterstaat aan het Hoogheem raadschap. Van Oers: „De Binnenschelde heeft nog steeds een tamelijk voedselrijke kleibodem en daar kun je van nature geen helder water verwachten. Het actief .biologisch systeem dat Rijkswa terstaat hanteerde om het water helder te krijgen heeft het water wel helderder gemaakt, maar er is toch nog meer sturing nodig om een juist evenwicht in vissen- en waterplantenbestand te krij gen." Een dreigend knelpunt is vol gens het Hoogheemraadschap de sterke opkomst van witvissoor- ten zoals karper en brasem die de bodem sterk omwoelen. Roof vissoorten zoals aal, baars en snoek kunnen die groei alleen beteugelen als ze goede voort- plantingsmogelijkheden hebben. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door aan de kanten van de wa terplas riet neer te zetten. Maar daarvoor zijn de huidige water kanten niet geschikt. Medailles, vaantjes en bekers voor de kampioenen Van onze verslaggever Axel - Burgemeester W. de Graaf van Axel heeft gisteravond in cultureel centrum De Halle de Axelse sport kampioenen gehuldigd. Axel kent de ze tradititie sinds 1978. De individuele kampioenen kregen giste ren een medaille en een vaantje. De teams kregen een beker. De huldiging week op een punt af van de vorige feestelijkheden. De plechtigheid verliep zonder demon straties van sportverenigingen. De kampioenen zijn: Wim.van Cadsand van sportschool Delta, Zeeuws judokam pioen 27-30 kg 8-10 jaar. Van sportschool Henk de Wee: Jacco de Wee Zeeuws judokampioen tot 36 kg 10-12 jaar en Esther Nijs, Zeeuws judokampioene tot 48 kg 16-18 jaar. Niels Erpelink van hengelsportvereniging GOA, Zeeuws- Vlaams kampioen zoetwaterhengelen 12-15 jaar. Van zwemclub Koewacht: Bert van Waes, Zeeuws zomer- en winterkampioen 100 vrije slag tot 14 jaar; Arno van de Berghe, winnaar ZeeLandbeker langebaan vrije slag mannen; Anton Thoen, Zeelandbeker langebaan schoolslag mannen. Van gym nastiekvereniging Voorwaarts: Hilde Ha melink, eerste plaats gewest aspirant vrouwen A-niveau vijfkamp; Bianca van Bendegem, eerste plaats gewest Zeeland vrouwen A-niveau vijf kamp. H. de Feyter van postduivenvereniging De Voorwaarts, generaal kampioen afde ling Zeeland zaterdagvliegers. Hughes Lefeuvre, derde plaats Europese kam- FOTO CAMILE SCHELSTRAETE pioenschappen sleehonden sprint in Frankrijk. André van Espen van motor crossclub Axel, juniorenkampioen KNMV regio B zuid 250 cc, Nederlands junioren kampioen 250 cc, provinciaal kampioen 250/500 cc senioren/junioren. Jeugdleden hengelsportvereniging GOA, Zeeuws- Vlaams kampioen zoetwaterhengelen. Vrouwen ZCK, tweede plaats nationale langebaan schoolslag. Mannen ZCK, tweede plaats nationale langebaan schoolslag. DINSDAG 30 MAART 1993 c 2 ANBO - De Algemene Neder landse Bond voor Ouderen af deling Groot-Hulst houdt za terdag 3 april de voorjaarsver gadering. Naast de gebruike lijke agendapunten spreken vertegenwoordigers van het gewestbestuur en van de stichting Welzijn voor Oude ren Hulst de aanwezigen toe. De vergadering in gemeen schapscentrum Malpertuus begint om 13.30 uur. KOOR - De algemene verga dering van het zangkoor St.- Cecilia is morgen in café De Veehandel na de repetitie van 19.00 uur. Naast het huishou delijke gedeelte komt de ver kiezing aan de orde, waarbij periodiek aftredend zijn M. de Deckere-D'Haens en M. Pie- ters. Eerstgenoemde is her kiesbaar, M. Pieters niet. Clinge - KBO, 44 personen. Bie den: 1. A. Picavet, Hulst; 2. F. Blommaert, 3. A. Ruijloft, beiden Clinge. Stand kampioenschap: 1. A. Picavet, 2. F. Blommaert, 3. A. Ruijloft. Sas van Gent - Sint-Albert, ze vende en laatste ronde. Bieden: 1. H. Prins, 2. Ph. van Acker, 3. mevrouw De Geus en J. Timmer man. Jokeren: 1. mevrouw Ver- planke, 2. mevrouw Harms, 3. J. de Pan. Eindstand bieden 1. Pb. van Acker, 2. mevrouw Tinck, 3. M. Broekhoven sr. Jokeren: 1. G. Broekhoven, 2. A. Broekhoven, 3. mevrouw Harms. Aardenburg - St.-Sebastiaan, twintig schutters. Eerste en derde hoge vogel: R. de Rooze, tweede hoge vogel: E. Champion, eerste zijvogel: R. de Wispelaere, tweede zijvogel: W. Scheele, derde en vierde zijvogel: R. Rijckaert, grootste aantal (6): D. van Her- mon. Eerste vijf prijzen: J. de Muijnk, T. Lampaert, N. van Daele, H. vanlwaarden, E. Cham pion. Stand puntvogel: T. Lam paert 4 stuks, G. de Vriend en J. de Muijnk 3, W. Scheele en P. van Vooren 2 stuks. IJzendijke - Bolclub Molenzicht, 36 personen. Koningsbolling: 1. T. Vermeulen, 2. A. Ferbuyt, 3. A. van Zeele. Koninginnebolling: 1. E. de Schipper, 2. G. van de Voorde. Tweede bolling met 24 personen: 1. S. de Boevere-A. de Baere-R. van Lent, 2. A. Dusar- duyn-W. de Schipper-A. de Pae- pe. Hulst - KBO: 1. G. de Bot/F. Esseling, 2. C. Kegels/L. de Bot, 3. J. de Kock/C. Bayens. Lamswaarde - KBO: 1. J. van Geertruij/J. Platjouw, 2. F. Jans sen/A. van Driessche, 3. E. van Driessche/J. Dutré. Terhole - KBO: 1. W. Cambeen/ M. Freijzer-Sponselee, 2. A. van Delft-Witteman/A. Lauwers, 3. J. de Maat/E. van Driessche. Heikant - KBO, 36 personen: 1. L. Ferket/J. Rooden en G. Smet/M. Baaijens, 2. E. Jonkërs/O. Peet- ers-Pieters, 3. A. Smet/P. de Bot. Maastricht - Rijksuniversiteit Limburg. Doctoraal gezondheids wetenschappen: Diana de Rechter, Hulst. DINSDAG KLOOSTERZANDE - Café De Reizende Man, 19.30 uur, vleeskaarting. Van onze verslaggeefster Rucphen - Voor de 41e keer worden dit jaar de metselwed- strijden gehouden voor leerlingen van het voorbereidend beroepsonderwijs waar het vak metselen wordt onderwezen. De voorwedstrijden worden op 30 en 31 maart en 1 april gehou den op drie Nederlandse scholen. Op 31 maart vormt het Burg. Alberts College in Rucphen het decor voor één van die wedstrij den. Twintig technische scholen uit Noord-Brabant, Zeeland, Gel derland en Limburg vaardigen hun beste leerlingen in het vak metselen af naar deze regionale voorwedstrijden. De twaalf leer lingen die tijdens de voorrondes het best presteren, dingen mee naar de Zilveren Troffel. Het doel van de wedstrijd is het kweken van belangstelling voor het metselvak en het verhogen van de kwaliteit van (de oplei ding in) het metselen. Bovendien daalt het aantal vaklieden, waaronder de metselaars. Een reden dus om aandacht te vesti gen op de opleidingsmogelijkhe den van het beroepsonderwijs en de gunstige perspectieven van het vakmanschap, zo laat het Verbond van Nederlandse Bak steenfabrikanten weten. De wedstrijden duren de hele dag. Burgemeester W. du Chati- nier van de gemeente Rucphen reikt om 18.00 uur de prijzen uit aan de beste metselaars in Rucp hen. De finale van de nationale wed strijd wordt gehouden in de week van 19 tot en met 23 april in Oldenzaal. Tijdens de finale wordt door de twaalf deelnemers een blijvend werkstuk vervaar digd in de gemeente Oldenzaal. De Zilveren Troffel wordt op 23 april uitgereikt in het stadhuis van Oldenzaal. De organisatie van de wedstrijden is in handen van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikan ten. Van onze correspondent Kloosterzande - De twintigste editie van de jaarlijkse rom melmarkt en fancy-fair van showband Kloortje is weer geslaagd. Het was een ware leegverkoop. De vele honderden bezoekers sleepten twee dagen lang de door de showband verzamelde spullen en spulletjes weg. Op de fancy-fair bleef de span- 19.00 uur afgesloten met de be ning er in tot de laatste minuten, kendmaking van de uitslag van Met het prikbord was een moun tainbike te winnen en het win nende nummer werd pas op het eind van het tweedaagse evene ment uitgeprikt. Dit was een ware sensatie, 's Middags werd geestdriftig gedraaid met het rad van avontuur met veel extra prijzen in verband met het 20-jarig bestaan van de show band. Zaterdagavond was er een goed gezochte bingo-avond en het evenement werd zondag om Van onze correspondente West-Brabant - De Rijkspolitie Woensdrecht gaat samen met de Marechaussee en de Gemeente politie Bergen op Zoom in de maanden april en mei harde ac tie voeren tegen de illegale mo torcrossers in de natuurgebie den. De poltie en marechaussee zet ten op verschillende dagen in deze twee maanden een aantal terreinmotoren en vierwielige terreinwagens in om de 'wild- crossers' te achtervolgen en op de bon te slingeren. de grote loterij met als hoofd prijs een magnetron. Het bestuur van de organiserende showband Kloortje was tevreden met het resultaat en heeft al besloten om ook volgend jaar dit evenement te organiseren. Van onze verslaggever Breda - Twee ex-Joegoslaven die eind vorige week in Rotterdam zijn aangehouden, worden door de Bredase politie verantwoor delijk gehouden voor de overval op een Antwerpse diamantair op 8 maart in een Bredaas hotel. Volgens de Bredase politie had den de twee mannen een zakelij ke ontmoeting met de diaman tair belegd. Toen de sieraden ter waarde van 400.000 gulden op tafel kwamen, griste een van de verdachten ze weg en gingen ze er in een gereedstaande auto vandoor. Italië Gardameer t.h. 6 pers. sta- car. d/wc., juli/aug. vrij. Mei, juni. sept. v.a. 285,- p.w. Keijman Reizen 08376-14121. Duitsland Moezel/Saarland th. 6 pers. stacar. op vak. park, d/wc/ tv, juli/aug. vrij, 5 dgn. Pa- sen/Hemelv/Pinkst. v.a. 298,-, Keijman reizen 08376-14130. L^aravans/KariTjy 3 april a.s. grote caravanvoortent- opruimmarkt met keus uit 600 stuks. Gebruikt v.a. 199,-/1 x gepast v.a. 299,-/overja rig v.a. 349,-/nieuw v.a. 379,-. Vele merken en maten. Bel voor gratis over zichtslijst: Vervat, Stadion- weg, R'dam, 010-4321455. Te koop gebruikte voortent CMC Provence 199," A.s. zat. 3 apr. op voortent- opruimmarkt bij Vervat, Stadionweg 31R'dam. Bel voor compl. overz. lijst 010- 4321455. L^uwTKennisn^l ECHTPAAR 42 jr., i.b.v. motor z.k.m. echtp. om samen er op uit te gaan' b.o.n. 3549. Wij verzoeken onze adverteerders, die met brieven o.nr. adverteren en belo ven foto's en brieven te retourneren c.q- altijd te antwoorden, dit ook werkelijk te doen. elke dinsdagmiddag, café den Ouden Arend, St. Jar" steen, aanv. 14.00 u. elke dinsdagavond Voor rosbief en frikandeau Café de Reizende Man Kloosterzande, aanv.19-3UU Van onze verslaggever Breda - Er komt dit jaar geen Breda Flora. Het bestuur slaagt er 'tot zijn grote spijt' niet in voldoende financiën bij elkaar te krijgen en heeft het besluit moeten nemen dat er dit jaar geen veertiende Flora zal worden gehouden. Volgens voorzitter Hans Leef lang betekent dit zeker niet het definitieve einde van dit Bredase evenement. „Misschien moeten we wel naar een frequentie van één keer per twee jaar. We wa ren toch al in die richting aan net denken." he Stichting die de jaarlijkse bloemententoonstelling in okto ber in de Bredase Grote Kerk laat plaatsvinden, ziet zich ge plaatst voor een financieel gat van 50.000 gulden. „Dat is in feite het bedrag dat de hoofd- Kantoren Terneuzen, Hulst en Goes. Adressen en telefoonnummers °P pagina A2. Openingstijden: 8.30-12.30/13.30-17.00 uur. Redactie Terneuzen: Rein van der Helm (editie-chef), Frank van Cooten, riank Deij, Ton Koomen (sport), narold de Puijsseleijr. poes: Cees Maas, (provincie redacteur). Hulst: Eugène Verstraeten (Plv. editiechef) Advertentie-exploitatie Jjjspecteur Zeeland: L. Menu, Privé tel. 09-3291459940. 1-93 sponsor op zou moet brengen", aldus voorzitter Leeflang. „Maar ja, we hebben geen vaste hoofd sponsor zodat we in feite ieder jaar op zoek moeten. Dat heeft te maken met het karajter van Breda Flora. Ieder jaar namelijk kiezen we een ander thema en ieder jaar zoeken we dus een bedrijf dat in verband kan wor den gebracht met dat thema. En dit jaar lukt het zoeken niet. Dat soort dingen gaat momenteel al lemaal wat moeilijker in ons land". Het stichtingsbestuur heeft half maart als deadline voor een def- nitieve beslissing aangehouden. „Neem je je besluit later, dan lukt het niet meer. Je moet toch erg veel toestanden vastleggen. Niet alleen moeten er afspraken gemnaakt worden met de Grote Kerk, maar ook bloemisten moe ten het weten, arrangeurs, bus ondernemingen en VW's die agenda's op gaan stellen. Het is zeer jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen, het is echt moeilijk geweest, maar de wet van de harde guldens dwingt ons hiertoe". De editie van Breda Flora van dit jaar zou de veertiende zijn geweest. Leeflang: „Het was zo langzamerhand toch een mooie traditie geworden, die we echter niet willen opgeven. We moeten maar eens met de Grote Kerk gaan praten hoe hier een mouw aan te passen valt". Breda Flora trok jaarlijks tussen de 10.000 en 15.000 bezoekers. De negen topbiljarters die in de finale speelden FOTO CAMILE SCHELSTRAETE Van onze verslaggever Clinge - Etiënne Hoof van de Trosvrien- deq uit Clinge heeft het Zeeuws-Vlaams kampioenschap topbiljart in de wacht gesleept. De titelwedstrijden vonden plaats in café De Landbouw te Clinge en het bleef tot de laatste wedstrijd spannend wie zich kam pioen mocht noemen. Aan de finale van dit kampioenschap deden negen topbiljarters mee. Tot de laatste wed strijd stond Albert Bogaert uit Heikant bo- Het treffen tussen hem en Mare de Maere in de laatste wedstrijd moest de ontknoping brengen. Bogaert verloor de wedstrijd met drie verliesballen en duikelde daardoor met een naar de zesde plaats. Dat betekende dat de titel ging naar Etiënne Hoof. De eindstand: 1. E. Hoof (Trosvrienden Clinge), 2. P. Hoof (Trosvrienden Clinge), 3. M. de Maere (Trosvrienden Clinge), 4. J. van Delft (Marionet Hulst), 5. W. van Dam (Marionet Hulst), 6. A. Bogaert (Ruige Toep Heikant), 8. M. van Kerkhoven (Marionet Hulst), 9. F. Roelands (KOT Hulst).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 13