llende me! Sluiting Pechiney grijpt in reclame, Storing schakelt Doel 3 uit Zeeuws-Vlaamse woonwagenbewoners krijgen hun eigen vakbond Discussie over kerncentrale laait weer op Deltan verliest helft omzet Reconstructie schietpartij in Terneuzen Ondernemers voortaan 4van alle markten thuis9 6 Kuuroord mag reservaat Het Zwin niet bedreigen' Doormangroep wacht op gemeente Terneuzen Weinig belangstelling voor stickers tegen ontvangen niet geadresseerd drukwerk tt met haar reclame landgenoten. nodig? ki Scouting wil graag plekje bij Otheense kreek Dode op snelweg 993 X seis. Met namëvind^ dit terug in de huismer ken van Scapino: Kiddy- Kick en Pedi-Forma. De schoenen van het merk Pedi-Forma zijn door de consumentengids zelfs als de beste getest1 SPORTERS KUNNEN NIET OM SCAPINO HEEN Wat deze zomer ook mag brengen, met de sport- vrijetijdspakken, de T- shirts, shorts, zwemkle- ding en zomerjacks van Scapino komt iedereen verrassend voor de dag. In flitsende kleurcombi naties of mooie basis- kleuren, Scapino heeft voor iedere smaak wat wils. We zagen zelfs complete sportpakken voor 29 gulden...! Voor hem en haar. Ook de beach-mode is net zo zonnig geprijsd als ze er uitziet. Zwembroeken en badpakken voor het hele gezin, leuke T-shirts met sportieve fun-prints voor weinig geld. De grote topmerken zijn volop vertegenwoordigd in de sportcollectie van Scapino: Arena zwem- kleding, Rucanor en Lotto met medische trai ningspakken, Nike en Adidas T-shirts met aktuele prints. Scapino komt ook zeer sterk voor de dag met een uitgeba lanceerde collectie sport- kleding van Fugazzi. Iedere tennisser kiest vast en zeker Scapino. Van top tot teen gekleed en voorzien van alle acces soires kan men Scapino verlaten. Nieuw in het tennis-assortiment zijn de Dutchy tennisballen. Officieel door de KNLTB goedgekeurd zijn deze tennisballen toegelaten voor alle offi ciële wedstrijden en tour- nooien. En de prijs: 3 stuks voor een tientje!! Een regelrechte "ace". In de omvangrijke collectie sportschoenen zijn niet alleen vrijwel alle takken van sport vertegenwoor digd, maar ook alle belangrijke topmerken zoals Nike, Reebok, Adidas en Dutchy om er maar eens een paar pro minente te noemen. Opvallend zijn de prijzen van de sportschoenen. Zo biedt Scapino Chicane jogging- en tennisschoe nen al aan voor 19 gul den in alle maten. Uniek is de compleetheid van de collectie voetbalschoe nen. Diadora, Puma, Rucanor e.a. merken zor gen ervoor dat iedereen n- en u begrijpt dat maar en weinig mensen om de ar naam Scapino heen kun- ie nen. Een belangrijk ele- en ment in bijna alle recla- de me-uitingen van Scapino is de clown die met een vrolijk en lachend ge- Tij- zicht de klanten uitnodig' itig een bezoek te brengen no- aan één van de 105 filia- valt len van Scapino. Dat probleem lost u het beste I; 0n met een ..Kleintie in de l stom Immers met minstens i, v(ör van de ytien Stemiezers an lezeressen die speciaal peianQstelling hebben voor onze -1 ,Kletntjes"-rubriek 'personeel gevraagd" ligt het voor de hand, dat er snel en veel reacties komen. DE STEM DINSDAG 30 MAART 1993 DEEL Van onze verslaggever Axel - De woonwagenbewoners in Zeeuws-Vlaanderen krijgen een ei gen organisatie die hun belangen gaat verdedigen. Na een oriënterende bijeenkomst vorige maand is nu een oprichtingsvergadering gepland op zaterdag 15 mei. Om 13.45 uur in De Halle in Axel. Initiatiefnemer voor dit regionale plat form is woonwagenwerker L. Brusse- laers. Hij organiseerde in februari ook de eerste bijeenkomst. Ondanks de dik ke mist was de belangstelling groot. Inmiddels hebben zich ook al heel wat Zeeuws-Vlaamse woonwagenbewoners aangemeld als lid. Sommigen zelfs al als kandidaat-bestuurslid. Zaterdag 15 mei worden er spijkers met koppen geslagen en het is de bedoeling dat dan meteen ook een bestuur wordt gevormd. „Gemeenschappelijke belangen van de woonwagenbewoners zijn onvermijde lijk van groter belang dan de mogelijke onderlinge tegenstellingen", zegt Brus- selaers. „Voor het behoud van de eigen woonwagencultuur, voor de verdedi ging van de gezamenlijke belangen, is een 'eigen' organisatie van en voor woonwagenbewoners absoluut noodza kelijk". Brusselaers wijst er op dat er nogal wat te gebeuren staat in de nabije toekomst. Zaken die direct en indirect de woon wagenbewoners aan gaan. „Denk daar bij bijvoorbeeld nog maar aan de stand- plaatsenproblematiek, huurverhogingen en zo verder". Hij roept daarom ieder een op aanwezig te zijn op 15 mei. Het Landelijk Platform Woonwagenbe woners en Zigeuners verleent zijn me dewerking aan de oprichting van een regionaal platform in Zeeuws-Vlaande ren. Deze organisatie stuurt ook een vertegenwoordiger om de Zeeuws- Vlaamse initiatiefnemers van dienst te zijn. Steun voor het initiatief is er ook van het Provinciaal Steunpunt Woon- wagenwerk Zeeland. Van onze verslaggever Cees Maas Middelburg - De sluiting van de aluminimumfabriek Pechiney in Vlissingen heeft voor Zeeland en voor Nederland veel meer gevolgen dan alleen de door de Unie BLHP becijferde stijging van de werkloosheid in Zeeland met 35 procent. De discussie rond de noodzaak van de kerncentrale laait weer op. Het energiebedrijf Deltan verliest met de grote klant maar liefst vijftig procent van de om zet in elektriciteit en dat kan grote consequenties hebben voor het personeel van Deltan, maar ook kunnen de energietarieven voor alle Zeeuwen stijgen. „Elk scenario is denkbaar," zegt woordvoerder Van de Sande van Deltan. Met het vertrek van de fabriek is de rol van de omstreden kern centrale in Borssele in één klap veel minder belangrijk. Immers, de vestiging van het energiever slindende Pechiney heeft des tijds een grote rol gespeeld bij de komst van de centrale. Volgens Deltan levert die centrale 300 van de 480 MegaWatt aan Pechi ney, indien de aluminimumsmel- ters in vol bedrijf draaien. Te genstanders van kernenergie zullen het vertrek van Pechine/ aangrijpen om onmiddellijk aan te dringen op permanente slui ting van de centrale, verwacht een woordvoerder van de Stich ting Natuur en Milieu in Utrecht. Energie Woordvoerder T. van Mierlo van de Zeeuwse Milieufederatie ZMF: „Wij ook, we zullen on middellijk aandringen op slui ting. Hoewel ik verwacht dat gelet op de groei van energiege bruik in Nederland de energie van de centrale gespreid gaat worden." Politiek ligt dit ingewikkeld. Den Haag staat voor de vraag of we doorgaan met kernenergie of In deze wegwijzer kunnen on dernemers snel zien waar ze te recht moeten voor informatie of advies. Het gaat daarbij om za ken als subsidiemogelijkheden, bestemmingsplannen, milieure gels, export-of importmogelijk heden en nieuwe materialen of produkten op de markt. De bro chure valt deze week bij alle 18.000 ingeschreven onderne mingen in de bus. Commissaris van de Koningin drs. W. van Gelder kreeg gisteren uit handen van voorzitter G. Ververs van de Zeeuws-Vlaamse Kamers het eerste exemplaar. De tijd om met zo'n brochure uit te komen is goed gekozen vindt Ververs. „Als er een periode is om deze dienstverlening te opti maliseren, dan is het wel deze periode van economische reces sie met afnemende omzetten en orderportefeuilles van het be drijfsleven en met name van het midden- en kleinbedrijf. Maar juist ook in deze periode van grotere externe en internationale gerichtheid van bedrijven en or ganisaties". Ververs schetste gisteren de voor- en nadelen van het opere ren van de vier organisaties bin nen een kleine provincie waar iedereen iedereen kent. „Voor deel van dit alles is dat de voor- lichtings- en adviesinfrastruc tuur voor het bedrijfsleven over zichtelijk is. Onze vier organisa ties vervullen hierin belangrijke, elkaar aanvullende functies. We kennen elkaar, we ontmoeten el kaar in ons werk, we spreken en niet. Of het beruchte dubbelbe- sluit uit de jaren zeventig (de koppeling van Pechiney aan de kerncentrale) van kracht moet blijven. Hoe zwaar de kosten van radioactieve opslag bij Borssele inmiddels wegen. Het speelt al lemaal mee. Pechiney worstelt met zware concurrentie van de Oosteurope- se aluminimummarkt en ver dwijnt als de Nederlandse rege ring de energieprijs niet koppelt aan de marktprijzen van alumi nium. De fabriek wil een nog goedkoper tarief dan het nu al bij kortingscontract heeft. Duur land Directeur J. Letourneur van Pe chiney Nederland wond er on langs geen doekjes om toen hij in politiek Den Haag dreigde de fabriek te sluiten, ondanks de korting blijkt Nederland een duur land voor Pechiney, het wil de energieprijs koppelen aan de prijs van aluminium. Stijgt de prijs later weer, dan betaalt Pe chiney ook meer. De kranten stonden er bol van. Negenhonderd werknemers van Pechiney komen op de keien, met daarnaast nog een verlies van ongeveer duizend arbeids plaatsen bij de toeleveringsbe drijven. Daarbij komt een reeks van gevolgen die nu nauwelijks te overzien zijn, het dreigement van directeur Letourneur kwam daarom ook hard aan in Den Haag, en in Middelburg. Minis ter Andriessen (economie) be raadt zich na Kamervragen over een forse rijksbijdrage. VERVOLG OP PAGINA ZEELAND - C3 Van onze verslaggever Terneuzen - 'Van alle markten thuis'. Onder die naam presenteerden gisteren de Kamers van Koophandel en het Innovatiecentrum in Zeeland en het Instituut voor het Mid den-en Kleinbedrijf Zuidwest-Nederland een brochure waar in het gezamenlijke dienstenpakket wordt aangeboden. respecteren elkaar en zijn der halve bereid tot samenwerking met elkaar. De lijnen naar elkaar en naar anderen in het economi sche krachtenveld zijn kort". „Het nadeel van de kleinere schaal is dat de organisaties be perkingen kennen wat betreft deskundigheid en capaciteit". En met dat laatste gaf Ververs meteen een idee van de aanlei ding om wat vaker in eikaars gezelschap te vertoeven. „De hoofdreden van onze samenwer king is echter gelegen in het gezamenlijk gedeelde inzicht dat wij door deze samenwerking de dienstverlening aan ons bedrijfs leven kunnen verbeteren". Er is inmiddels een begin ge maakt, zo zei Ververs, met het maken en uitwisselen van over zichten van eikaars werkzaam heden op het gebied van voor lichting en advisering. De liefde tot samenwerken gaat echter niet zo ver dat er pogingen on dernomen zullen worden om de vier organisaties te doen samen smelten tot één. Dat zit er vol gens Ververs niet in. „Mocht u denken: 'Wat let de vier organisaties, maar zeker de twee Kamers van Koophandel, om te komen tot een organisa tie', dan moet ik u terug voeren naar de realiteit van de Wester- schelde als natuurlijke grens tussen Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen, waardoor cultureel en economische regio's zijn ontstaan met verschillende eigen identiteiten en oriënta ties". Terneuzen - Justitie en poli tie hebben gistermiddag in de Terneuzense Dijkstraat een reconstructie gehouden van de schietpartij waarbij op zondagavond 28 februari P.J. Rietberg werd neergeschoten. Bij de reconstructie was ook de 29-jarige verdachte K.K. uit Terneuzen aanwezig. K.K. heeft bekend de dodelijke schoten op Rietberg te hebben gelost, samen met de 26-jarige M.S. Deze verdachte heeft ont kend ook maar iets met de moord te maken te hebben. Twee broers van K.K., de 19-jarige N.K. en de 24-jarige C.K. zitten ook nog vast op verdenking van betrokkenheid bij de schietpar tij. Het onderzoek is in handen van officier van justitie mr. Mos. De reconstructie van gistermid dag diende om alle verklaringen van verdachten en getuigen te checken. „Het is een hulpmiddel om de waarheid boven water te krijgen", lichtte persofficier mr. Tempel toe. De Dijkstraat had gisteren wel iets van een filmset. Met drie videocamera's, legde de politie alles vast. Met zwart landbouw plastic werd het gedeelte van de Dijkstraat rond huisnummer 14b, waar Rietberg werd neerge schoten, aan het oog van het publiek onttrokken. Voor de buurtbewoners was dat geen probleem. Zij konden vanuit hun bovenramen alles zien gebeuren. De politie ontneemt nieuws gierigen het zicht. FOTO'S CAMILE SCHELSTRAETE Van onze verslaggeefster Doel - Gisterochtend rond 4.30 uur is kern centrale Doel 3 automatisch uitgeschakeld door een elektrische storing. Doel-eigenaar Electrabel maakte van deze gele genheid gebruik om de centrale naar de zogeheten 'koude stilstand' te brengen. De stoomgenerator "wordt dan nog eens flink gecontroleerd. Deze gebeurtenis zal de omgeving niet beïnvloeden, volgens Electrabel. „De stroomstoring valt buiten de Internationale Gebeurtenissenschaal, die van 1 (niet ernstig voor val) tot 7 (zwaar ongeval) gaat". Van onze verslaggever Cadzand - De projectontwikkelaar van het kuuroord in Cadzand moet er bij de bouw rekening mee houden dat het natuurreservaat Het Zwin geen gevaar loopt. Bij de invulling van het plan moet daarom minstens worden voorzien in een groene bufferzone langs de oostkant van het afwateringskanaal. Zo luidt het advies van een werkgroep van de Benelux Economische Unie (BEU) aan Gedeputeerde Staten van Zee land. Het dagelijks provincie bestuur neemt binnenkort een besluit over de verlening van de bouwvergunning voor het kuuroord-project, dat bestaat uit een hotel met kuurfacili- teiten en 250 vakantiebunga lows daar omheen. De werkgroep van de BEU constateert in haar advies dat het internationaal erkende na tuurreservaat op de grens van België en Nederland te lijden kan hebben van een te grote toeloop van toeristen, zowel van Nederlandse als van Vlaamse zijde. De vrees bestaat bij de werk groep dat het kuuroord nega tieve gevolgen heeft voor Het Zwin. „Het natuurgebied is dermate belangrijk dat oncon troleerbare ontwikkelingen in de randzone ontoelaatbaar zijn." Volgens de BEU geeft het bouwplan voor het kuur oord volstrekt onvoldoende inzicht over de uitvoering van de bouw. De werkgroep die zich met het kuuroord bezig hield, wil kunnen toetsen of er genoeg voorwaarden worden geschapen om ervoor te zorgen dat Het Zwin niet wordt be dreigd. Van onze correspondent Terneuzen - Scouting Door mangroep uit Terneuzen wacht voor de nieuwbouw- plannen met-spanning op het aanwijzen van een geschikte locatie door de gemeente Ter neuzen. Zaterdag werd een rommelmarkt gehouden om het financiële gat in ieder geval kleiner te maken. In totaal is er 2500 opgehaald. Het geduld van groepsleider A. Franssen van de Doormangroep wordt danig op de proef gesteld. „Voordat we werkelijk aan de nieuwbouwplannen kunnen gaan werken moet de gemeente uitsluitsel geven over een ge schikte plaats voor de nieuw bouw. We hebben een plekje bij de Otheense kreek gevraagd. Als de definitieve plaats bekend is en welk gebouw er neergezet kan worden, kunnen we pas vereni gingen en instellingen aanschrij ven met het verzoek om sponsor gelden. Met het geld van de brandverzekering redden we het in geen geval. Ons streven is om elke speltak een eigen ruimte te geven." Zaterdag om half tien waren de kopers die naar het Schelpen hoekje gekomen niet meer te houden en was het meteen een dringen van jewelste. Er werden dan ook veel goede tweede handsspullen te koop aangebo den. Ook het weer werkte mee, zodat ook buiten handel gedre ven kon worden. Ook voor de jeugd was de rom melmarkt attractief met spelle tjes als envelop trekken, grab belton en een rad van avontuur. Ook aan de inwendigde mens was gedacht. De oud-Hollandse wafels gingen grif van de hand. De diverse speltakken van wel pen tot zeeverkenners verricht ten hand- en spandiensten zodat deze dag een groot succes werd. Van onze verslaggever Terneuzen - Precies één Hulstenaar is naar het gemeentehuis gegaan om een sticker tegen ongeadresseerd drukwerk te halen. Sinds 1 maart liggen op de gemeentehuizen stickers met twee maal vetgedrukt NEE, of NEE en JA erop vermeld. De eerste is bedoeld voor mensen die reclamedrukwerk noch huis- aan-huisbladen is de bus willen hebben, die tweede is alleen ge richt tegen het ongeadresseerde reclame-drukwerk. De bedoeling is dat geïnteres seerde burgers de stickers in het gemeentehuis ophalen. Maar veel interesse is er in Terneuzen en Hulst nog niet. De receptio niste van het gemeentehuis in Hulst heeft het stapeltje met vijftien zien slinken. „Maar die op één na zijn ze meegenomen door mensen die hier bij de ge meente werken." Wildgroei De stickers NEE/NEE en NEE/ JA zijn gemaakt om een einde te maken aan de wildgroei op de brievenbussen van stickers met de mededelingen dat de bewoner van het huis geen prijs stelde op het ene of andere drukwerk. De bezorgers kunnen dankzij die nieuwe stickers met hun felle kleuren in een oogopslag zien wat wel en niet gewenst is. De Stuurgroep Reklame is de opdrachtgever voor de stickers. In die stuurgroep zit onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bedoeling is dat in de eerste plaats mensen gevrij waard blijven van kilo's onge vraagd drukwerk en dat het ver vaardigen van ongewenst, onge lezen en dus nutteloos drukwerk wordt voorkomen. Hoewel aan de introductie van de sticker wel enige publiciteit is gegeven, zijn de klevers slechts hier en daar op een brievenbus te vinden, zo leert een rondgang langs wat gemeentehuizen. In Kloosterzande en omgeving zijn de stickers helemaal nog niet te zien. De gemeente Hontenisse wacht nog steeds op de eerste zending. „We krijgen er wel wat vragen over, maar we hebben de stickers nog niet", legt de recep tioniste uit. Niet gretig Hulst heeft de stickers wel, maar daar vinden ze niet bepaald gre tig aftrek. In Terneuzen 'loopt het ook niet bepaald storm'. „Met enige regelmaat wordt er naar de stickers gevraagd. Hoe veel er nu de deur uit zijn ge gaan Ik denk enkele stickers per dag", is de schatting van de voorlichter van de gemeente Terneuzen. Het zelfde valt te noteren in Axel. Uitzondering op de regel is Oost burg. „Ze gaan regelmatig de deur uit. We hebben de indruk dat er toch behoorlijk wat be langstelling voor is." Breda - Bij een verkeersongeluk op de snelweg Antwerpen-Breda is zondagnacht de 49-jarige P.F. uit Arnhem om het leven geko men. Het slachtoffer kwam bij het passeren van een uit Frankrijk afkomstige auto met zijn voer tuig tegen de vangrail in de middenberm terecht en botste vervolgens frontaal op een brug- pijler. De man was op slag dood. Veel interesse voor deze sticker is er in Zeeuws-Vlaanderen not, niet. FOTO DE STEM DICK DE BOER

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 11