Zeppelins in de Eerste Wereldoorlog 'Racebaan brengt leven in de brouwerij' PLAATSELIJK NIEUWS SPORT IN HET KORT >tie over rendreef Kamervragen over aanleg racecircuit ZEELAND C4 idsduivel leuzen pakt jders ïngwagen en Ftien maanden >r ontucht met isje van negen Bezienswaardigheid Klooster Doden torfanaat Jack Boone in actie voor circuit bij Bath Aardenburg Zaalvoetbal Oostburg Mannentennis Terneuzen Bedrijfstennis Terneuzen Tennisschool Hulst Vrouwentennis Cadzand Bowlingteams Sas van Gent C3ÉSTEM DINSDAG 2 MAART 1993 rins Hendrikstraat- lat te Sint Jansteen ersonenauto door de de macht over het zijn voertuig kwijt. I tegen een lantaarn- Itilstand. - De automobilist het Belgische Wach- erd gisteren op de /eg door de verkeers- ■verbaliseerd wegens reden van de maxi- •heid. De man haalde nde voor hem rijden- rigen op gevaarlijke met een snelheid van kilometer per uur. 'g met de officier van te Middelburg werd schikking aangebo- [520 gulden. Bij een door de rijks- Isteren op de Absdaal- Ihouden snelheidscon- Trden 27 automobilis- lurd. Tijdens de con- sseerden 416 voertui- •adarpost. De hoogst- snelheid bedroeg 88 r per uur, terwijl al 50 is toegestaan. larde - G. de D. uit .arde deed bij de rijks aangifte van diefstal aangangwagen. Deze op zijn bedrijf te |arde en was geladen aantal ramen. Deze een 500 meter verder [plaats van de diefstal i.oot teruggevonden. !m, diploma ziekenver- Reijns en Ingrid Ver- leys, Ingrid Geelhoedt, Het en Esmeralda van .olk-Baaima en Marcia en dat in de gemeente emeester E. Jongman? affaire over het plan vorige week van CDA- /oorzitter G. van Westrie- ps over zich heen kreeg over de kwestie inder- zwartepiet toegeschoven [krijgen, wilde hij wel Bat hij een neutrale voor- ps en ook wilde blijven. tiij worden aangerekend |n mening over het toepas- i procedures en spelregels die is?" vroeg hij zich af. blijven we anders als een nd bestuurder zijn mening hg en kan, maar ook moet Jiderhoud dat hij met de ecretaris had gehad, was I de positie van burgemees- veest. „Van mij mag niet verwacht dat ik een de- lisch verslag geef. Wel heb [aken zo objectief mogelijk oren gebracht over de pro fs, de onderlinge verhou- en de wijze van besluit- hg. Een opinie is mij niet Igd." aldus Jongmans. ten |ls benadrukte nog dat ze wel hetzelfde willen, Idat er te weinig discussie jevoerd en dat er te vlug taties in de media waren ïenen. A. Keijmel-Cambier pt college de raad om ge- naar Middelburg en Den laf te reizen om de zaak uit [ten. „Iedereen maakt fou- dat zo moeilijk om toe te maart wordt dit onder- I nog eens ten tonele ge- nze rechtbankverslaggever - De Bredase rechtbank de 50-jarige A.V. uit Roo- al gisteren voor ontucht ;n 9-jarig meisje uit Zun- veroordeeld tot vijftien den waarvan drie voor gelijk. ichtte niet bewezen dat hij eind heeft verkracht of er enschap mee heeft gehad. Is was anderhalf jaar. echtbank deelde de mening raadsman mr. W. van Baarle dat de politie het meisje in leciale kindvriendelijke ver studio in Eindhoven op een ïste manier heeft verhoord, ens de advocaat is het kind onder druk gezet en zijn het den in de mond gelegd. HÓ nde de verklaring van het :je daarom onbetrouwbaar. iDe Duitse zeppelin L43, die op 14 juli 1917 door een Brits watervliegtuig op 300 meter van de Nederlandse kust werd neergeschoten. Inde Eerste Wereldoorlog heeft Zeeuws-Vlaanderen kennis ge maakt met een apart soort luchtschepen, zeppelins ge naamd. Al in 1783 had men geprobeerd om zich door mid del van een ballon vliegend voort te bewegen en hadden militairen de mogelijkheden van de ballon voor verken- ningsdoeleinden onderzocht. Het was de Duitser Ferdinand Graf von Zeppelin die voor de doorbaak zorgde. Al in 1784 speelde hij met de idee van een luchtschip met een stijf frame met afzonderlijke gascellen, dat van buiten met stof bekleed zou worden. Graf von Zeppelin was oud-lui tenant en had als officier in 1863 deelgenomen aan de Ame rikaanse Secessie-oorlog en la ter aan de Duits-Oostenrijke en Frans-Duitse oorlog. Sinds s 1890 legde hip zich toe op de bouw van een bestuurbaar luchtschip, hetgeen in 1906 met succes werd bekroond. In 1909 werd in Friedrichshafen aan het meer van Contstanz een maatschappij voor de bouw en exploitatie van luchtschepen opgericht die zijn naam zou dragen. Zo werd hij stichter van de Duitse luchtschepen- vloot. Hij overleed in 1917 op 78-jarige leeftijd aan longont steking. Voor het uitbreken van de Eer ste Wereldoorlog waren met zeppelins al passagiersvluchten ondernomen. Tijdens de oorlog werden ze eerst gebruikt voor verkenningsvluchten, later voor het uitvoeren van bombarde menten. Omdat er bij het begin van de oorlog in augustus 1914 geen bommen ontwikkeld wa ren die geschikt waren om van uit de lucht te worden afgewor pen, werden artilleriegranaten gebruikt. Later werden die wel ontwikkeld en kon tot 4000 kilo aan bommen worden meegeno men. In 1915 en 1916 werden talrijke luchtaanvallen op Engeland uitgevoerd. Duitsland kreeg hierdoor de slechte naam, door dat veel vrouwen en kinderen het slachtoffer van die bombar dementen werden. Zo vond in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 september 1916 door. niet minder dan dertien van deze luchtmonsters een aanval op zuidoost-Engeland plaats. Hoe groot de haat was die door deze bombardementen werd opgewekt bleek toen op 1 fe bruari 1916 een luchtschip bij Ameland in zee stortte en de bemanning van een vlakbij va rende Engelse trawler weigerde deze moordenaars van vrouwen en kinderen, zoals ze die noem den, te redden. Bij een begrafe nis van zestien man van een in Engeland neergeschoten zeppe lin, kwam het in september 1916 tót ongeregeldheden. Er WèrcbgejS&wSi en gescholden en de kist van de commandant werd met rotte eieren bestookt. Aanvankelijk werden de vluch ten overdag uitgevoerd, maar deze luchtschepen waren door hun omvang en het brandbare gas een gemakkelijk doelwit. Ze waren uiterst kwetsbaar en konden zelfs door geweer- en mitrailleurvuur worden uitge schakeld. Noodgedwongen ging men toen tot nachtelijke aan vallen over. Vanwege de hoge verliezen werden in de laatste jaren van de oorlog nog slechts enkele vluchten gemaakt. Een Zeeuws-Vlaamse grensbe woner drukte het als volgt uit. 'Als men in 1915 en 1916 langs de zuidelijke hemel de zeppe lins als reuzensigaren west waarts voorbij zag glijden en er steeds minder zag terugkomen, besefte men spoedig dat de Duitsers daarmee de orlog niet zouden winnen'. In plaats van de vliegende sigaren werden de vliegmachines een steeds meer voorkomende verschijning. Herhaalde malen werden dan ook zeppelins in Zeeuws- Vlaanderen waargenomen, het geen in die tijd een beziens waardigheid was. Ze hadden hun bases nabij Brussel en bij Gent, waar grote loodsen wa ren gebouwd. Zaterdagmorgen 5 juni 1915 De Duitse zeppelin L3, die op 19 januari 1915 werd ingezet voor de eerste luchtaanval op Engeland. werd te Oostburg een zeppelin gezien die langzaam van het noorden in zuidoostelijke rich ting stevende. Donderdagmo- gren 2 maart 1916 opereerde een zeppelin boven het noorde lijke gedeelte van Vlaanderen. Het gevaarte was vanuit Zeeuws-Vlaanderen tegen de heldere lucht goed te zien en verdween in zuidwestelijke richting. In verschillende plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen zag men in de avond van dinsdag 25 april twee zeppelins boven Belgisch gebied in westelijke richting koersen. De volgende morgen zag men ze weer terugkeren. In Aardenburg kon men toen waarnemen dat ze achtervolgd werden door een twintigtal vliegmachines. Het was een treffend schouwspel dat ge vecht te zien waarin zich ook het afweergecshut langs de Bel gische kust mengde. Ieder op- genblik zag men in de buurt van de machines granaten ont ploffen. Van één der zeppelins werd vermoed dat hij was aan geschoten, omdat men hem plotseling snel zag dalen. Tijdens hevige donderbuien werden dinsdagavond 29 au gustus 1916 door een reisgezel schap, dat van Terneuzen op weg was naar Sas van Gent, twee luchtschepen waargeno men. Ze koersten vanuit het oosten in zuidwestelijke rich ting en werden met zoeklichten af en toe geheel verlicht. Een zelfde verschijnsel nam men op zondagavond 22 oktober 1916 in Terneuzen waar na het in vallen van de duisternis. Het meest bekend is het bran dend neerstorten van een zep pelin op een klooster te Sint- Amandsberg bij Gent. Op zon dagavond 6 juni 1915 was de zeppelin LZ 37, 160 meter lang met een diameter van 15 meter en een gasinhoud van 22.000 kubieke meter onder comman do van Oberleutnant Van der Haegen met 27 bemanningsle den vanuit Etterbeek bij Brus sel opgestegen. Het was nu niet voor een aanval op Engeland, maar voor het bombarderen van spoorweginstallaties te Ca lais in Frankrijk. Op de terugweg werd het lucht schip opgemerkt door een een persoons bombardementsvlieg tuigje van de Britse Royal Air Force, bestuurd door Reginald Waterford, die zijn eerste nach telijke vlucht uitvoerde. Hij moest de zeppelinloodsen bij Brussel bombarderen, maar was de weg kwijt geraakt. Hij bleef het luchtschip op grote hoogte achtervolgen. Daarbij buiten bereik va de Duitse boordwapens blijvend. Boven Gent kwam hij in een ideale positie boven de zeppelin en loste zijn zes bommen waarvan er één de zeppelin trof. Er volg de een geweldige explosie en het gehele omhulsel was ineens in vlammen gehuld. De zeppe lin stortte neer op het Visita tieklooster in het centrum van Sint-Amandsberg. In dit klooster waren ook ver schillende scholen gevestigd. Het dak nabij de koer raakte in brand. De zusters trachtten naar alle kanten de kinderen te redden, hetgeen slechts met de grootste moeite lukte. De zus ters Longina en Eleonora, die met kinderen in de armen van de verdieping op straat spron gen, liepen ernstige kneuzingen op. Van de 28 Duitse beman ningsleden werden er 26 ge dood en twee zwaar gewond. Onder de burgers vielen drie slachtoffers. Een zuster uit het klooster en een oudere man die daar onderdak had gevonden werden op slag gedood. Het derde slachtoffer was een ne genjarig meisje dat in het be gijnhof verbleef en door vallen de brokstukken van de zeppelin werd geraakt. Toen het bericht van de veron gelukte zeppelin Zeeuws- Vlaanderen bereikte, verspreid de zich te Boschkapelle het ge rucht dat de enige zuster die was omgekomen de in Bosch kapelle geboren en in dat klooster verblijvende zuster M. Colsen zou zijn. Om uit de pijnlijke onzekerheid te gera ken is één van de nabestaanden toen naar Sint-Amandsberg af gereisd en heeft daar het treu rig bericht vernomen. De over ste van het klooster deelde per soonlijk mede dat de arme zus ter ziek te bed lag toen de brandende zeppelin midden in de nacht op het dak van het klooster stortte, door drie pla fonds heendrong en de onge lukkige verpletterde. Ze werd geheel verkoold teruggevonden. In de muur van het klooster werd later een gedenkplaat aangebracht. De Britse piloot kreeg van de koning het Victoria Cross en ontving van de Franse regering de hoge onderscheiding van ridder in het Legioen van Eer. Hij heeft er niet lang plezier van gehad, want nauwelijks tien dagen later stortte hij na bij Versailles met een Ameri kaanse journalist aan boord neer. Beiden verloren het leven. [an onze verslaggever j Jan van de Ven trainingen - In het gemeentehuis te trainingen kennen ze hem wel: Jack [°one de motorfanaat. Jack zamelt Dandtekeningen in ten gunste van een 'acebaan in de Anna-Mariapolder. Jack "wit zich verzekerd van de hulp van jenden. Zij vinden de geur van negati- jDtót rond het plan te sterk. Vandaar win poging om voorstanders te verza- ®et plan om in de gemeente Reimerswaal e® racecircuit aan te leggen komt 18 maart ne gemeenteraad. Na een uitstel van waanden; omdat de raad zich een hoedje j? r°k van de golf protesten tegen het plan. I voorstel van het college van burgemees- er en wethouders deed de gemoederen in de «ven kernen tellende gemeente oplopen, aarom, zo vraagt Jack Boone (25) zich af. «Nederland heeft nog geen vast circuit voor otorsport. Op Zandvoort mogen we niet [men, Dat circuit is er voor auto's. En het rcuit van Assen is een stratencircuit. Zodra n raoe daar is afgelopen neemt het verkeer °ez't van de wegen in het circuit, j ™or hebben we niets om te racen", vast ne vindt Nederland rijp voor een aste racebaan. Waar motorrijders kunnen ®nen; Waar motorrijders en -crossers Snjl Dijden kunnen rijden. Waar ook auto's lie of terreinrondjes kunnen draaien. andvoort en Assen zijn wat de racerij betreft voor 1993 al volgeboekt. Ik vind, dat dan plaats is voor nog een baan". 'I Deft zes vrienden wat formulieren in de handen gedrukt om voorstanders van de baan hun handtekening erop te laten zetten. Volgens Jack gaan de zeven er niet al te hard tegenaan. „We lopen niet de hele dag langs de deuren. Er zijn nog andere bezigheden". Van lieverlee hoopt hij toch enkele duizen den handtekeningen in te zamelen. Van de vriendenclub is Jack de enige die zelf aan racen mee doet. Het afgelopen jaar heeft hij voor het eerst aan wedstrijden meege daan. Op een één cilinder viertakt. Zijn klasse heet 'sound of singles'. Daarvoor heeft hij jaren gesleuteld aan motoren. Zijn vrien den doen er zelf niet aan mee, maar vinden het leuk aan de baan te zitten als er wed strijden worden gereden. Bath Jack Boone heeft ervaren, dat niet iedereen in 'zijn wijk' voorstander van de racebaan is. Wie zijn handtekening zoal zet? „Van zeven tien tot tachtig jaar". Opvallende groepen onderscheidt hij niet bij de voorstanders. Niet speciaal jongeren. Nee, voorstanders schuilen onder elke leeftijd. Ook in Bath, de plaats die het dichtst bij het geplande circuit ligt. Dichtbij betekent altijd nog enkele kilome ters en bij de overheersende zuidwesten wind waait het geluid richting Hoogerheide en Ossendrecht. Brabantse plaatsen, die ook dicht bij het voorgenomen circuit liggen. De andere kernen van de gemeente Reimerswaal liggen vele kilometers van het uiterste oostrandje van de gemeente vandaan, tot aan het kanaal door Zuid-Beveland toe. Goed beschouwd hoeven de inwoners van Reimerswaal zich niet tegen het plan te keren. Als het lawaai eenmaal los barst zullen zij er niet wakker van liggen. Hoeveel handtekeningen denkt Jack op te halen? „Vermoedelijk komen we aan de 2.000. Ik krijg overigens uit het hele land handteke ningen. Van mensen, die het aanleggen van een circuit nodig vinden". Zo'n 2.000 op een bevolking van 20.000. Niet gek vindt Jack. Hij zegt de handtekeningen van buiten de gemeente ook in te dienen. „Ze moeten een dag of tien voor de raads vergadering binnen zijn. Dus lever ik ze de achtste of de negende in bij het gemeente huis". Hij hoopt de vele vellen papier aan burgemeester A. Verbree te mogen geven. Positieve actie „Ik heb al een 400 handtekeningen aan hem gegeven". Is hij er op de dag van aanbieding niet, dan krijgt iemand anders van het gemeentehuis het stapeltje. Als de positieve actie maar op valt bij de gemeenteraad. Jack hoopt dat de aanleg van een racecircuit leven in de brouwerij brengt. Er is zo weinig te doen in zijn gemeente: kleine, oude kernen dobberend in een zee van polders. Met een circuit komen de mensen naar het terrein tussen Schelde-Rijnkanaal en Zoomweg- zuid. „Zo'n 2.500 per gebeurtenis", weet Jack uit opmerkingen van de plannenma kers. Na het indienen van de handtekeningen gaat Jack verder met zich voorbereiden op het komende raceseizoen. Hij'maakt zelf race kuipjes voor zijn motor: Als er dan nog tijd over blijft knapt hij een oude motor op. „Ik race puur voor de lol. Het maakt niet uit op welke plaats ik eindig". Jack Boone vindt Nederland rijp voor een vaste racebaan. FOTO DE STEM/BEN STEFFEN Van onze verslaggeefster Ossendrecht/Den Haag - De Tweede Kamerleden Versnel- Schmitz en Tommei (D66) hebben op verzoek van D66- Zuidwesthoek (in oprichting) vragen gesteld aan minister Alders over het voorgenomen racecircuit in de polders ten oosten van het Schelde-Rijn-kanaal. De Stichting Geluidproducerende Sporten wil daar een race baan aanleggen die geschikt is voor zowel auto- als motorsport. Omwonenden vrezen geluidoverlast. De minister is gevraagd of hij op de hoogte is van de komst van het racecircuit, dat tussen drie natuurgebieden komt te liggen (Kalmthoutse Heide/Brabantse Wal, Verdronken Land van Sae- ftinghe en het Markiezaatsmeer). „Acht de minister de vestiging van een race- en crosscircuit op deze plek in overeenstemming met het ruimtelijk en milieubeleid voor Oost-Zeeland en Zuid- West-Brabant? Zo ja, waarom en zo nee, wat doet u dan tegen de vestiging van de racebaan?", is de vraag van de D66'ers. GEBEDSDAG - In het kader van Wereldgebedsdag vrijdag 5 maart wordt door de samen werkende kerken van Aarden burg een dienst gehouden in de doopsgezinde kerk aan de Weststraat, aanvang 19.30 uur. ZONNEBLOEM - De afdeling Aardenburg/Eede van De Zonnebloem houdt woensdag 24 maart in het dorpshuis te Aardenburg een ontspan ningsmiddag, aanvang 14.00 uur. Mollet uit Hoofdplaat verzorgt een dia-presentatie over West-Zeeuws-Vlaande- ren. De kosten zijn 2,50. Men kan zich opgeven vanaf nu bij I. Tas-Delnad in Aardenburg en M. Schoonbaert-Frans in Eede. VERGADERING - Het oran jecomité Aardenburg houdt dinsdag 16 maart een vergade ring in het dorpshuis aan de Westmolenstraat. Aanvang 20.00 uur. Alle verenigingen en organisaties die deelnemen aan de middagactiviteiten op koninginnedag worden ver wacht. PASTORESCONVENT - In de Nederlands hervormde pasto rie Het Weeshuis wordt van daag, dinsdag, een bijeen komst gehouden van het pas toresconvent van alle West- zeeuwsvlaamse kerken. Dit pastoresconvent bestaat al 25 jaar en men komt een paar keer per jaar bijeen. Vandaag is het onderwerp van bespre king de oecumene en inleider is bisschop H. Ernst van Bre da. Oostburg - Oud Sluis deed in het Westzeeuwsvlaamse re creatieve zaalvoetbal weer goede zaken. Zelf won het van Veteranen, terwijl de achter volgers Albert Heijn en Traas de punten in een rechtstreeks duel deelden. Francke Sport komt na de winst op Omnisport/Boeme- rang op een gedeelde tweede plaats. In de tweede won La Porte d'Or het toptreffen van Attent Boys en is de titel nog een kwestie van een paar we ken. Onderaan kan Van Looy, na het verlies van Mijnders, zich gaan opmaken voor de derde klasse. Telepost, dat van Deltan verloor, komt eveneens in steeds grotere zorgen. UITSLAGEN Eerste klasse: Veteranen-Oud Sluis 1-4, Francke Sport-Omnisport/Boe- merang 5-1, Stekelinck-OBS/De Jonge 2-7, Traas-Albert Heijn 7-7. Tweede klasse: ABN/Amro-Kom- buis 5-2, Van Looy-Mijnders 3-5, Deltan-Telepost 8-5, La Porte d'Or- Attent Boys 2-1. Derde klasse: De Wolf-Riemens 1-3, Rode Leeuw-De Zwart 3-6. STANDEN Eerste klasse: Oud Sluis 13-23, Al- bert Heijn 13-17, Traas 13-17, Fran cke Sport 13-17, OBS/De Jonge 13-16, Rabo 12-11, Veteranen 13-8, Tem Boys 11-7, Stekelinck 13-6, Omnisport/Boemerang 12-4. Tweede klasse: La Porte d'Or 13-26, Mijnders 12-16, ABN/Amro 13-16, Attent Boys 13-15, Gemeente Oost burg 12-14, Deltan 12-11, Kombuis 12-10, De Block 12-7, Telepost 13-6, Van Looy 12-3.- Derde klasse: Bon Ami 12-21, Petr rus Paulus 12-20, WOD/St.-Pierre 12-13, Van de Sande 11-12, Rode leeuw 12-12, Riemens 12-12, De Zwart 12-11, Chez René 11-6, De Wolf 13-6, Optrics 11-5. Terneuzen - In de hoogste poule van de tenniscompetitie voor mannen te Terneuzen waren Bennie Langeraert en Edward Bleyenberg goed op dreef. Het dubbelspel tegen Henk Jansen en Johnny Bleyenberg werd met 8-4 ge wonnen. H. Jansen-E. Bleyen berg werd 4-8 en J. Bleyen- berg-B. Langeraert eindigde in 5-8. UITSLAGEN Poule 1: Jansen/Bleyenberg-Bleyen- berg/Langeraert 0-6. Poule 2: Speleman/De Waal-Kom- mers/Den Haan 5-1. Poule 3: Audenaerd/De Vries-Van de Berg/Peters 5-12, Heye/Antheu- nis-Van Amersfoort/Van Driel 4-2. Poule 4: Wisse-Pieters/De Vries 6-0. Poule 5: Kort/Deij-Doolaard/ Doolaard 3-3. Poule 6: Michielsen/Meertens-Deij/ Vogels 0-6. Poule 7: Aarts/Vennix-Nagelkerke/ Heyman 4-2. Poule 8: Simpelaar/Van de Peyl- Doeselaar/De Jong 2-4. Poule 9: Herrebout/Pieters-Rooze/ Rooze 2-4. Terneuzen - In de bedrijfsten- niscompetitie in Terneuzen speelde in poule 3 Broomche- mie en Elegance met 4-4 ge lijk. Voor Broomchemie was Jannie Dieleman twee keer succesvol. Samen met Addie de Bree werd met 9-3 van Elly Zwee- mer en Els Louweret gewon nen, terwijl Dieleman in com binatie met Cees van Halst met 8-3 Elly Zweemer en Jos Heyman versloeg. Voor Ele gance zorgde Johan Louweret voor twee winstpartijen. Zo werd Heyman/Louweret-Van Halst/Van Tatenhove 8-5 en eindigde Lowueret/Louweret- De Bree/Van Tatenhove in 9-4. UITSLAGEN Poule 1: De Zeeuw-ISM 13-5. Poule 2: Electron-Gevos 2-6. Poule 3: Broomchemie-Elegance 4-4. Poule 4: HCG 3-Verlinde 8-0. Hulst - In de derde periode van het wedstrijdcircuit van de tennisschool Hulst won in poule 1 Martijn de Bot met ruime cijfers van Donna Nan- na. In poule 2 was Stephan van Bunder via twee stevige overwinningen goed op dreef. In poule 3 gaf Luc Cleyman zijn goede vorm gestalte door twee forse zeges. In poule 6 was Gino Roctus twee keer succesvol. In poule 4 bij de vrouwen deelden Chris Bies- broeek en Maurena d'Hooghe de punten. Bij de jeugd boekte Ivo van Esch een verdienstelij ke overwinning op Bianca Morcus. UITSLAGEN MANNEN Poule 1: Pieter de Klerck-Frans Vlassenrood 8-3, Tom de Rijk-Frank Abbeel 5-5, Martijn de Bot-Donna Nanna 10-2, Pieter de Klerck-Mar- tijn de Bot 5-5. Poule 2: Stephan van Bunder-Ludo de Bakker 10-4, Stephan van Bun- der-Esmeralda Bral 13-3. Poule 3: Eddy van Pamelen-Robin de Witte 9-6, Luc Cleyman-René de Maagt 11-4, Luc Cleyman-Toine Bun 11-2. Poule 4: Ronie Gielen-Robert Ver- helst 6-5. Poule 5: Jacq Dobbelaer-Eugène Verstraeten 7-2, Jan de Kort-Paul d'Hooghe 7-6. Poule 6: Gino Roctus-Peter van Laere 11-1, Gino Roctus-Arnold Duerinck 11-1, Arnold Duerinck- Evert Leeraert 8-6, Arnold Duerin- ck-Jan Joost van 't Veer 8-2, Jan Joost van 't Veer-Peter van Laere 10-1. Poule 7: George Bogaert-Edwin van Driessche 14-1, Gustaf de Deckere- Jan d'Olieslagers 6-5. VROUWEN Poule 1: Liesbeth Voorbrood-Saskia Gijsel 7-4, Anniek Bral-Sonja Fas- saert 9-5, Liesbeth Voorbrood- Aniek Bral 7-5. Poule 2: Ida Bisschop-Saskia Baart 8-0, Pascalle Bonte-Daniella de Kort 11-3, Truus de Bakker-Daniel- la de Kort 7-7, Veronique van Tie- nen-Jeanne van Looy 7-5, Jeanne van Looy-Truus de Bakker 10-1. Poule 3: Petra Heyens-Astrid de Bruin 8-5. Poule 4: Chris Biesbroeck-Maurena d'Hooghe 5-5, Aniko Simons-Chan- tal de Bakker 11-3. JEUGD Poule 1: Francis de Koster-Beatrix Verhaegen 10-3, Wouter Herre- wegh-Christoph de Clippeleir 10-3. Poule 2: Koen Dierikx-Bianca Vlae- minck 6-2. Poule 3: Ivo van Esch-Bianca Mor cus 6-3, Marianne Dhont-Bram van Hoof 10-2, Willem Jan van Doese laar-Jacqueline Verhagen 9-3, Bram van Hoof-Ivo van Esch 9-4, Bianca Morcus-Marianne Dhont 8-2. Cadzand - In de tenniscompe titie voor vrouwen in de sport hal te Cadzand waren Ineke Vinke en Corrie Jansen goed op dreef via een 14-2-zege op Zitta Broijl en Sarie Risseeuw. Met 13-3-winst wsa eveneens een forse overwinning wegge legd voor Josephine ten Braak en Gusta de Waard ten koste van de combinatie Claire Clark/Cobi Pieters. OVERIGE UITSLAGEN Verhagen/De Millianmo-Maas/Wis- se 9-9, De Winter/Hamelink-De Brijne/Van Wely 2-15, Petersen/ Neuhaus-Gijsel/Uuttenhove 6-12, De Winde/Van Wanrooy-Van Bece- laere/Standaert 10-8, Provoost/ Catsburg-Jansen-van Rosendaal/ Doornebos 10-1, Verheul/Bartelse- Kools/Dees 7-6, Lensen/Heijdens- Du Fossé/Brakman 4-12, Quaak/ Van de Slikke-Vermeulen/Leenhou wers 6-10. Sas van Gent - Zowel Houte pen 1 als 2 behoudt titelkan- sen in zijn respectievelijke klasse van de landelijke bow lingcompetitie. De bowling teams uit Sas van Gent behiel den die uitgangspositie door redelijke resultaten tijdens de voorlaatste eompetitieronde. Houtepen 1 heeft zelfs goede vooruitzichten op de titel in de derde klasse G. Door twee winstpartijen met 3-0 en on danks een verliespartij met 0-3 tegen naaste concurrent Never Down uit Breda, be houdt Houtepen 1 de leiding in het klassement met ZV2 pun ten voorsprong. In het bow lingcentrum te Hoogerheide won Houtepen 1 van de ande re Zeeuwse teams in deze klasse, BV Middelburg en BSV Goes. Houtepen 2 incasseerde in de tweede klasse B een 0-3-ne- derlaag tegen Van Gaal uit Druten, maar won daarna met 2-1 van Flying Bowling Veld hoven en met 3-0 van Alcazar uit Puttershoek. Een beter re sultaat was mogelijk geweest als het op volle sterkte aan had kunnen treden in het bowlingcentrum te Waalwijk. STANDEN Tweede klasse B: 1. BV Oosterhout 36'/2 punten, 2. Houtepen 2 (Sas van Gent) 33V2, 3. Flying Bowling (Veld hoven) 31, 4. Alcazar (Puttershoek) 28, 5. Van Gaal (Druten) 28, 6. Lucky Strike (Gorinchem) 26, 7. De Ruit (Dordrecht) 25, 8. Smits (Eind hoven) 8 punten. Derde klasse G: 1. Houtepen 1 (Sas van Gent) 35V2 punten, 2. Never Down (Breda) 32, 3. Sacharias (Hoogerheide) 29, 4. BSV Goes 25V2, 5. Bel (Etten-Leur) 16, 6. BV Mid delburg 15 punten.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 13