Center Openheid bij Politie Opleidingsinstituut Nieuwstraat Terneuzen krijgt Frans uiterlijk rSe aiöeiale werkvoorziening wacht nog steeds op nieuw cao-akkoord Discovery Channel in plaats van CNN PTIEK 1GERS! fur II TIEK mnm Zeeuwse Vlegel verovert nu ook Noord-Brabant PIOY maakt film voor collega's en publiek over functioneren 'Zekatel kan niet tornen aan tarief voor de kabel-tv' Sloeberfeesten groot succes r.VEERIJSSIIMGEL 63-65 itiek kunt u onnebril jit de u krijgt de rbij cadeau '2, en geringe ELASTIEKEN KOUSEN v.d. Walle- Blommaert P0D0V0RM SPORT Massaal protest van boeren ia Brabant Succes drijft milieuvriendelijker brood buiten provincie In oktober op Zeeuws-Vlaamse kabel Veel publiek open dag pompstation Q 5MEGA juweliers beëdigd taxateur BREDA TEL. 076-141416 de stem zeeland DINSDAG 30 JUNI 1992 DEEL C ^ionze verslaggever leuzen - De Terneuzense ieuwstraat lijkt vrijdag 3, iterdag 4 en zondag 5 juli het bekende Place du Ter- in Parijs. De ondernemers iden dan namelijk een ais weekend om nog eens fea de aandacht te vestigen de nieuw ingerichte ieuwstraat die volgens de idernemers een visite- iartje is geworden voor imeuzen. beter rar uw PTT Telecoi enter komen, u zeker dat u de juiste de juiste groeicapariti It Vertelt u ons maar sen of problemen er ertellen wij u alles over schikte oplossing, bekijken we niet alli ïcentrale zélf, maar jkheden op het gebied atie, uitbreiding, servii bring. Dat kan doordi Deze straat werd tijdens het Jazzfestival enkele weken terug heropend. Het komende week end is de Nieuwstraat omge toverd in La Rue Neuve. Om de Franse sfeer zoveel moge lijk te benaderen nodigen de on dernemers kunstenaars, portret tekenaars en straatmuzikanten uit om de straat te verlevendi gen. Mensen die hierin zijn geïn- tereseerd kunnen contact opne men met het bestuur van de straat. Want er moet toestem ming worden verkregen om wildgroei te voorkomen. Volgens de ondernemers wordt het beeld van Place du Tertre dan compleet in verband met de al aanwezige terassen, bomen, parasols, cafes en restaurants. Voor een extra Frans tintje dra gen alle ondernemers strooien Maurice Chevalier-hoedjes. Tijdens het Franse weekend ver zorgt iedere ondernemer iets speciaals. Er staan zoveel moge lijk stands, De Bomvrije legt on der andere twee jeu de boules- banen aan, de Ambassadeur gaat wellicht op de cabarettoer met boa's en veren en De Graanbeurs verkoopt Franse crepes op het terras tegenover het reuze schil derij. Dit schilderij wordt zaterdag en zondag gemaakt door kunste naar Robert Elcock. Hij schil dert op een doek van twee bij vijf meter de oude Nieuwstraat na. Hij maakte eerder het schil derij aan het begin van de Nieuwstraat waar het beroemde Parijse café Café Costes op staat afgebeeld. Er zijn drie oude fo to's van de Nieuwstraat van rond de eeuwwisseling die El cock gebruikt om het reuze schilderij te maken. Dit schilde rij wordt zondagmiddag bij op bod verkocht. De Nieuwstraat heeft vanaf 3 juli ook zijn eigen wijn. Momen teel worden de etiketten gedrukt voor de Vin de Table, selection- nee pour La Rue Neuve a Ter- neuzen. Het is de bedoeling dat het glas wordt geheven op een goede toe komst van de Nieuwstraat en van Terneuzen. De ondernemers vinden dat het imago door de vernieuwingen fors is verbeterd en dat kan de straat volgens de ondernemers goed gebruiken. Want het wordt in de ogen van de ondernemers tijd dat heel Zeeuws-Vlaanderen en ook de Belgen ontdekken dat de Nieuw straat een unieke eri veilige uit- gaans- en winkelstraat is. idien kunt u ons berei- |t gratis telefoonnummer Traag tot ziens! KNO CYSOIIW O.V.M. Coaiactlcuipcc A.N.V.C. Tevens SUPP HOSE Drogisterij Parfumerie Stationsweg 9 Hulst Tel. nr. 13093 VERZORGINGSARTIKELEN Smith Nephew Lohman, Beiersdod Sixtus, Chemodis Extran Sportvoeding Zuidsingel 33 BERGEN OP ZOOM Tel. 01640-59837 Stiptheidsacties bij Dethon' in onze verslaggevers frneuzen - Bij Dethon Ijnvan 6 tot 10 juli stipt- tidsacties te verwachten is er donderdag 2 juli nog jen cao-akkoord is be- óók op zaterdagmof- jkt in de sociale werk- jorziening. laatssecretaris Ter Veld (so- iale zaken) gaat donderdag op- ieuw met de vakbonden om de liel zitten om uit de huidige ipasse te komen. Ter Veld fceft voor de tachtigduizend pknemers een loonsverhoging pa 3,2 procent in petto. De bon- in eisen meer dan 4 procent. Iverleg Maag, dinsdag, voert het ac- iecomité van Dethon overleg iet de directie van Dethon over i mogelijkheden tot actievoe- tn. Volgens Arnold- van Leem- «t, voorzitter van de onderne- ningsraad, lid van de bondsraad an de AbvaKabo en tevens [oordvoerder van het actieco- nité, denken de wsw'ers in eer ste instantie aan een werkonder- breking van twee uur in de vorm het verlengen van de koffie- pauzes. lilspraak Afgelopen vrijdag trok Van leemput met zijn comitéleden laar het districtskantoor van de JbvaKabo in Bergen op Zoom. .Daar hebben we afgesproken tó we eerst de uitspraak van fer Veld zullen afwachten alvo- kbs tot actie over te gaan. Maar rit dat we alvast met de voor leidingen zullen beginnen," aldus Van Leemput. Bij Dethon, waar in totaal 580 mensen een boterham verdienen, ruim tweehonderd wsw'ers georganiseerd. De vraag is ech- ler in hoeverre zij bereid zijn tot ictievoeren. Van Leemput heeft 'aar ook het anwoord nog niet •P- „Wel is duidelijk dat wan- leer Ter Veld geen water in de rijn doet wij op 6 juli beginnen ®et de werkonderbreking. Als Blijkt dat de acties niet door iedereen ondersteund worden, Beeft het natuurlijk geen zin om verder te gaan. Het is voor ons ook belangrijk dat de directie solidair is met ons. We zullen de directie vragen of ze de men die *estaken doorbetalen. Dat is de directie natuurlijk niet ver plicht. Betaalt de directie die niet dan moeten de wsw'ers 'cl uit eigen zak betalen. We bonen dan niet bij de bonden Itrecht." Scenario Volgens Van Leemput ligt er ook deen scenario klaar in het geval dat de werkonderbrekingen geen ®ultaat hebben. .„Lukt het in W niet dan gaan we eerst met vakantie en hervatten we de ac- j® in september. Maar die zul- 'Oidan wel grimmiger zijn." Ü'o onze verslaggever Bosch - Een armada van -aar verwachting 1500 tot 2000 «actoren stoomt vanmorgen ""d 10.00 uur vanuit Midden- Oost-Brabant op naar het Jr°vinciehuis in Den Bosch. deze actie willen de Bra- "aitse boeren wijziging van het ®t\ïerp-streekplan afdwingen. Roeyvel de actie publieksvrien- °el|jk van opzet is moet met 'astie rond Den Bosch worden gekend op een verkeerschaos, j voert de route niet over snel den en worden spitsuren ver meden. f1® demonstrerende boeren wil- gedeputeerde Jacobs om ■00 uur een petitie overhandi- Foto onder: Vorig jaar mocht Sabine Verburg van de ZMF de eerste Zeeuwse Vlegel verorberen. Foto boven: Dit land bouwbedrijf verbouwt tarwe voor de Zeeuwse Vlegel. - FOTO'S DE STEM COR J. DE BOER en WIM KOOYMAN >tjl7 «ngfaU -l a v>> *ör s M. -icl AÏ- Van onze verslaggever Goes- De Zeeuwse Vlegel, 'het milieuvriendelijker Zeeuwse brood' waarvan er in Zeeland al maandelijks twaalfduizend van over de toonband gaan, verovert Noord-Brabant. Binnen twee weken ligt het broodje ook in Bergen op Zoom te koop en de rest van zuidelijk Nederland zal volgen. Dat meldt coördinator Jan Koeman van het project Zeeuwse Vlegel. Zoals bekend is dat een samenwerking van Zeeuwse landbouwers en bak kers die met een minimum aan bestrijdingsmiddelen een mi lieuvriendelijker brood tegen een vaste prijs op de markt brengen. Het initiatief wordt toegejuicht door milieuorgani saties en heeft ook overheids subsidie gekregen. Sinds de start van het project, in 1988, is het succes toegeno men. De laatste berichten luid den dat de organisatie naarstig naar veel nieuwe bakkers ging zoeken omdat het animo om de tarwe te verbouwen onder de landbouwers steeg. „We zijn daarmee nog hard be zig, en de laatste twee maan den zijn er alweer vijftien nieuwe bakkers bijgekomen," zegt Koeman. In totaal bakken nu veertig bakkers het Zeeuwse broodje. Zij verspreiden het over zestig verkooppunten. „We willen naar de verkoop van vijftigdui zend broden per maand toe en moeten dus over de provincie grens, waar zeker ook een markt ligt," aldus Koeman. Na West-Brabant komen de Zuid-Hollandse eilanden aan de beurt. In principe wordt naar plaatselijke bakkers ge zocht die het meel daar willen verwerken. Ook is het mogelijk dat grotere Zeeuwse bakkers het brood in Brabantse en Zuid-Hollandse winkels zullen gaan slijten. In supermarkten zal het brood nog niet te koop zijn. De orga nisatie is bevreesd dat er dan geen invloed meer kan worden uitgeoefend op de prijs, zodat de supermarkten de andere Vlegelbakkers zullen gaan be concurreren, en dat is niet de bedoeling. Van onze verslaggever Hoogerheide - Een filmploeg bij een schietoefening van een arrestatie-eenheid. Geen alledaags verschijnsel op de schietbaan van het Politie Opleidingsinstituut Open bare Orde en Veiligheid, kortweg PIOV. De filmers krijgen ook de instructie om de leden van het team niet herkenbaar in beeld te bren gen. „Deze mensen moeten vuurge- vaarlijke criminelen aanhouden. Het is logisch dat zij liever zo anoniem mogelijk opereren. Het is nu eenmaal een harde we reld", legt W. van de Burgt uit. Zelf is hij politieman - „Ik heb als me'er ook stenen gevangen in Amsterdam" - maar zijn taak is nu omschreven als beleidsmede werker pr-marketing van het politie-instituut dat in Hooger heide zijn hoofdvestiging heeft. •Het PIOV wil zich graag laten zien aan het publiek. Voor zover mogelijk, is de toevoeging die De filmploeg krijgt de opdracht de mensen in opleiding zo te filmen dat ze onherkenbaar zijn. f0t0 de stemben steffen hierbij hoort, want het zal dui delijk zijn dat de politie niet de tactiek van bijvoorbeeld de ar restatieteams tot in de finesses uit de doeken zal doen. Bij die openheid hoort ook een goede presentatie van het instituut aan collega-Dolitiemensen. maar ook aan het publiek. Een voorlich tingsfilm, waarin in vijftien mi nuten het PIOV in een notedop wordt voorgesteld, is in dit ka der een manier om dit doel te bereiken. „Men ziet ons nog teveel als de 'ME-opleiding'. Natuurlijk, die opleding is er nog steeds, maar we doen veel meer binnen het POIV. En dat willen we laten zien." Van de Burgt verpersoonlijkt min of meer het open-deur-be- leid van het PIOV. Tot voor en kele jaren was de 'ME-school' een betrekkelijk gesloten insti tuut, waar politiemannen ge traind werden in speciale taken. Bekendste onderdeel was de school voor de Mobiele-Eenhe- den die nabij de Koningin Wil- helminakazerne in Ossendrecht een compleet oefendorp tot haar beschikking had, en heeft. Niet geheimzinnig Van die geslotenheid wil het PIOV af. „Het publiek heeft er recht op te weten wat wij doen. We leiden ME-pelotons op, wij trainen spéciale arrestatieteams en andere specialisten. Daar doen we niet geheimzinnig over." Praktisch elke politieman en - vrouw krijgt te maken met het Van onze verslaggever Middelburg - Per 1 oktober verdwijnt de Amerikaanse nieuwszender CNN van de kabel in Zeeuws-Vlaanderen om plaats te maken voor het natuurwetenschappelijke net Discovery Channel. Deze zender geeft documentaires door over zaken als natuur, techniek en geneeskunde. Bij waarderingsonderzoeken in ver schillende gemeenten scoorde Discovery Channel hoger dan RTL4. De Zeeuws-Vlaamse vertegenwoordigers in de vergadering van 'prioriteitsgerechtigden' van de kabel-tv maatschappij Zekatel gingen gisteren akkoord met de zenderwisseling. Ze moesten wel het voorbehoud maken dat de gemeenteraden ermee in stemmen. Dat zal naar verwachting binnenkort gebeuren. Ook op de Bevelanden kunnen de kijkers het Discovery Chan nel tegemoet zien. Dat geldt niet voor Walcheren, waar giste ren Vlissingen dwars lag. Deze gemeente wil CNN, de zender die furore maakte ten tijde van de Golfoorlog, nog niet kwijt. Schouwen is nog maar zo kort op de kabel aaangesloten dat de gemeenten daar nog even geen verandering willen. Van onze verslaggever Middelburg - Zekatel moet de tarieven voor kabel-tv in Zeeland voorlopig ongemoeid laten. Dat blijkt uit juridisch advies dat de kabel-tv maat schappij heeft ingewonnen. Zekatel had de contracten met de Zeeuwse gemeenten graag opengebroken omdat de kabel-tv niet kostendekkend is. En verder om voor heel de provincie op een uniform tarief uit te komen. De volle dochter van het nutsbedrijf Deltan stuitte echter op verzet van met name de grotere ge meenten met de gunstigste con tracten en vroeg daarom juri disch advies aan een Hilver- sumse advocaat. Die kan er niet omheen: Zekatel kan niet tornen aan de be staande contracten. En als die afgelopen zijn, is het nog niet zomaar mogelijk fikse tariefstij gingen door te voeren. Alleen economische of technolgische ontwikkelingen kunnen daar voor redenen zijn. Het gelijk schakelen van de tarieven in Zeeland is een politiek streven en dus geen geldige reden voor prijsstijging. De Zekatel-leiding heeft zich er node bij neergelegd, gisteren kon ook de vergadering van priori teitsgerechtigden, vertegenwoor digers van de Zeeuwse gemeen ten, niet anders. Een uitzondering op de regel vormen wel de gemeenten die door Zekatel zijn overgenomen van NKM, in Zeeuws-Vlaande ren: Terneuzen, Axel, Sas van Gent en Oostburg. De tarieven daar kunnen jaarlijks met 1,32 procent worden opgetrokken. Een 'pielegooier' in actie. FOTO DE STEM COR J. DE BOER PIOV, hetzij in Hoogerheide het zij in het Limburgse Baexem waar het instituut een depen dance heeft. Het gaat dan in de meeste gevallen om een ME-op- leiding vier tot zeven weken. Het aantal ME-pelotons zal de komende jaren teruglopen. Om politiemensen toch te blijven trainen in het optreden in een groep is men op het PIOV bezig met het ontwikkelen van andere trainingsprogramma's. Als voor beeld noemt Van de Burgt het opleiden van politiemensen van de Algemene Verkeersdienst om bij rampen, zoals in 1990 op de Al 6 bij Breda, snel en slagvaar dig op te kunnen treden samen met de andere hulpdiensten als brandweer en GGD. Behalve een opleidingsinstituut is het PIOV langzaam maar ze ker ook een vergaarbak van ken nis over het handhaven van openbare orde en veiligheid. Ook dit aspect zal de film belichten. De film krijgt een Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse versie. „Vooral die Duitse is belangrijk. We hebben veel contacten met voormalige Oostbloklanden." Van onze correspondente Clinge - De activiteiten rondom de achtste sloeberfeesten in Clinge waren een succes. „Ondanks het mooie weer," aldus voorzitter E. Bracke, „kunnen wij terugzien op een mooi ge slaagd evenement. Bij het publiek in Clinge staat sloeberen nog steeds hoog in het vaandel." Nadat zaterdagavond de sloeberfeesten met een gaaiboinng waren geopend brachten de Deurtrappers zondagmiddag om 12.00 uur een senerade aan het sloeberbeeld. Het sloeberlied werd door de belangstellenden meegezonden. Nadat de sloebermaaltijd verorberd was, meldden zich 25 jeugdige perso nen aan voor het mastklimmen. De hoofdprijs was voor Jurgen Ivens. Ouderen konden zich met pranksen gooien op een uitstekende manier vermaken. Hiervoor hadden zigji 44 deelnemers gemeld. Zes maal werd de hoge vogel afgeworpen. De winnaars werden H. Weemaes, K. Ivens, R. de Vos, A. van Geertui en F. Ferket. De twee zijvogels werden afgeworpen door B. Stienen en S. de Rijke, terwijl de meeste kleine vogels werden afgeworpen door M. van Craenen- brouk. Aan de gaaibolling namen 25 personen deel. Uitslag: primeur Mia Brack, eerste vogel J. de Vet en de eerste zijvogel D. Verbraeken. De meeste kleine vogels vielen door A. Luijckx. Vanavond worden de feesten afgesloten met een prijskaarting bieden en jokeren. Aanvang 20.00 uur. Van onze correspondent Ossendrecht - De open dag van het pompstation Ossen drecht van het waterleiding bedrijf Delta Nutsbedrijven trok afgelopen zaterdag zo'n vierhonderd belangstellen den. Delta Nutsbedrijven stellen er prijs op dat het publiek als eer ste kennis kon maken met het nieuwe pompstation, die medio april van dit jaar ingebruik werd genomen. Het pompstation kwam in 1912 in Ossendrecht in gebruik onder de naam nv Waterleidingsmaat schappij Zuid-Beveland. Zo'n kleine tachtig jaar voorziet het pompstation samen met Huij- bergen voor de waterbehoefte van West-Brabant, Midden-Zee land en Oost-Zeeuws-Vlaande- ren.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1992 | | pagina 9