ND KORT HET WEER IN EUROPA Dringen bij de kassa HCS wil oude directeur aan de kant zetten ECONOMIE A5 Thailand rnië en Nevada walvissen vangen it EG-Commissie icht in 1994 af AH, pak 2 kilo J££srl4.99 Uit de diepvries: Ctt Frikandellen, iks 70 gram 6M 5.79 ekjes, m 3.99 Huishoudelijk werk vormt 44 procent van wereldproduktie McDonnell Douglas ECONOMIE KORT Verzelfstandiging SDU lijkt te slagen Transavia: Geen vluchten Zuid-Afrika Winst Reaal Verzekeringen lager Verlies voor British Steel HPT ÜUFFR IN EUROPA j "-asPalmasonbewolkt27 gr Zon en maan otpasta, Hoogwater 3.79 ■Scheepsberichten edieningsafdeling: der zacht mild 48+, nes, kilo 9.90 Robijn, 1.8 kilo jA2Srl3.29j e kleintjes letten. Hoogovens moet veer laten op Damrak Wall Street sluit bijna veertig punten hoger STEMMING AMSTERDAMSE BEURS DINSDAG 30 JUNI 1992 land Panyarachun heeft voorl I verkiezingen uitgeschreven I Vt ontbonden. als interim-premier na we-l liland. Hij volgde Suchindal feevolg van ongeregeldheden! pn betogers eisten het aftre. Jdat deze bij de vorige verkie-l fcarlement was gekozen maarl ling heeft maandagmorgen de lië en Nevada getroffen. De f de schaal van Richter en was I |evingen van zondag, die een et epicentrum van de beving I I noordoosten van Las Vegas I I voor Geologisch Toezicht in hebben de bevingen van zon- hade aangericht omdat de epi-1 pieden lagen. Bij de schokken I om het leven. Ongeveer 350 pen in het ziekenhuis worden lar weer commercieel op wal- jzet daartegen in het buiten- priem Brundlandt bekendge- :t de omvang van de vangst on lesteld. gegevens over de ontwikke- •regering besloten de commer- In 1993 toe te staan". Iwaardigd gereageerd op het de veel geplaagde Europese leaire veiligheid, heeft vorige en van Brussel. Hij heeft zijn t ministerschap voor milieu in anse premier Giuliano Amato, Ivoerder meegedeeld, lopvolging van Ripa di Meana knoeten aangeven of het nu al J of dat de opvolgingskwestie lling. Eind dit jaar moet er een Iwe samenstelling van de Com- voorzitter Jacques Delors, die ïriode van twee jaar werd her- [Leo Delcroix van landsverde- Jfcenstplicht in 1994 af te schaf- |ichtigen, die volgend jaar nog I |maanden te dienen, i Gazet van Antwerpen uit po- jien. Itaire dienstplicht zijn de poli- feens, maar niet over het tempo BekrompenMet name de socia lise, staan met het oog op de ef- 1 huiverig tegenover een snelle wil de dienstplicht al met in- Iffen. Ook de regerende CVP last achter zetten, maar de so- In er meer tijd voor nemen. speen i Een cassière in een staats- winkel in de Mongoolse stad Elan Bator wordt omringd door klanten die geratsoe- neerde melk en meel willen afrekenen. Sinds de ontbin ding van de Sovjetunie gaat het slecht met de Mongoolse economie. - foto afp Parijs (anp) - Huisvrouwen en huismannen nemen met hun onbetaald huishoudelijk werk 44 procent van de we reldproduktie voor hun reke ning. Dat heeft de Oeso, de Organisa tie voor Economische Samen werking en Ontwikkeling, bere kend. In een onlangs verschenen studie van de organisatie staat dat aan werkzaamheden als ko ken, schoonmaken en luiers ver schonen op het ogenblik geen economisch belang wordt toege kend omdat er geen geld voor wordt betaald. Dat betekent wel dat de waarde van de taken die in de huishou ding worden verricht wordt ge negeerd, aldus de Oeso. De rege ringen moeten daar wat aan gaan doen. Eén manier waarop de waarde van huishoudelijk werk kan worden bepaald is de verdiensten te berekenen van de huisvrouw of - man wanneer die een 'normale' baan zou hebben. Hongkong (krf) - China koopt voor ruim een miljard dollar vliegtuigen bij de Amerikaanse McDonnell Douglas (MD). De overeenkomst voorziet in de levering van twintig vliegtuigen van het type MD-80 en twintig van het type MD-90. De toestel len worden geassembleerd bij Shanghai Aviation, die krach tens een in 1985 gesloten over eenkomst al twintig MD-80's heeft geleverd aan Chinese luchtvaartmaatschappijen. (Amsterdam (anp) - HCS pro- ert uit alle macht de vroe- igere directievoorzitter E.P. |ian den Boogaard, die zich bezighoudt met de sane- Iring van de noodlijdende [.Amerikaanse deelneming Sa- |vin, te lozen, zonder hem [(laarbij een financiële tege moetkoming te hoeven geven. President-commissaris ir. J. van JEngelshoven deed gisteren de [aandeelhouders een voorstel van [den Boogaard, 'voor zover deze niet is afgetreden', met di- Irecte ingang te ontslaan om [dringende redenen. Een uitleg [wilde hij pas, zeer summier, ge lven toen de raadsman van Van |den Boogaard, mr. Van Vlijmen, lang betoog te gunste van Izijn cliënt had gehouden. |ïan den Boogaard acht zichzelf steeds statutair directeur |van HCS en voelt er niets voor Kop van Jut te worden ge- bruikt in een discussie over wie schuld heeft aan de rampzalige gang van zaken bij het ooit gou den concern. HCS boekte vorig jaar een verlies van f 411 miljoen en zit nu met een negatief eigen vermogen. Zelfs als er fouten zijn gemaakt, vindt hij dat hij recht heeft op de in zijn arbeidsovereenkomst vermelde uitkering van f 1,5 mil joen. Van den Boogaard heeft in tussen voor het betreffende be drag beslag gelegd bij HCS. HCS heeft als reactie daarop, volgens Van Vlijmen op basis van een gefingeerd vorderingsrecht, be slag gelegd op bijna alle vermo gensbestanddelen van Van den Boogaard. Van den Boogaard meent dat hij alles voor HCS heeft gedaan wat mogelijk was. Van Vlijmen wees erop dat er een intensieve be trokkenheid van anderen bij de beleidsbepalingen en beslissin gen bestond. Vanaf 30 juli vorig jaar was Van den Boogaard niet meer betrokken bij het beleid van HCS Technology, maar hield hij zich uitsluitend bezig met In- fotech en Savin, waarmee het vanaf toen beter ging, aldus de raadsman. De ontwikkelingen die leidden tot het verlies van meer dan f 400 miljoen, zijn be paald door de accountants, de commissarissen en de nieuwe di rectie, zonder ingrepen van Van den Boogaard, aldus Van Vlij men. Cruciaal staat voor commissaris sen een optietransactie met Van den Boogaard, waarbij hij zich volgens hen heeft verrijkt. De opties stammen uit 1988 bij de indiensttreding van Van den Boogaard. De aan hem toege kende opties (300.000) zijn tegen de regels in niet in het jaarver slag gemeld. Er moest toen een probleem worden weggewerkt. Van Vlijmen ging in detail in op deze zaak, waarbij uiteindelijk volgens hem ook .de grootaan deelhouders Van den Nieuwen- huyzen en Melchior waren be trokken alsmede de beursfirma Mulco. Volgens Van Vlijmen is er sprake van het scheppen van een zaak die ertoe moet leiden dat HCS zonder plichtplegingen van Van den Boogaard afkomt met als bijkomend motief de buitenwe reld ervan te overtuigen dat er bij HCS maar één schuldige is voor de ramp. De anderen zou den dan buiten schot blijven. Van Vlijmen stak ook een be schuldigende vinger uit naar huisbankiier ABN Amro. Er zou een overeenkomst bestaan van 30 juli 1991, waarin onder meer was geregeld de voordracht van een nieuwe statutair directeur. Deze zou worden benoemd door de nieuwe president-commissa ris, die op zijn beurt zou worden voorgedragen door de bank. „Hieruit blijkt duidelijk dat ABN Amro in feite de macht bij HCS had overgenomen, tegen statutaire bepalingen in, onder bedreiging met surséance". Volgens Van Vlijmen zijn de banken al vanaf eind juli vorig jaar druk doende hun risico zo veel mogelijk te beperken, met volledig voorbijgaan van de aan deelhouders, die uiteindelijk met lege handen zullen achterblij ven, zo voorspelde hij. Aandeelhouders bleken niet be paald vol vertrouwen over de goede afloop van het HCS-avon- tuur. Zij hoopten alleen nog maar op een volgende vergade ring. Want een aandeel HCS is 'nog altijd een goedkoop toe gangskaartje voor een klucht', vond een van hen. Na de jongste herstructurering zijn in HCS Technology alleen de zieke delen overgebleven, zo als Savin. Bij de goede delen hebben via een speciale con structie de banken een beslis sende vinger in de pap. Vooral de kleine aandeelhouders voelden weinig voor het ontslag van Van den Boogaard. Zij von den dat de rechter maar moest oordelen, maar commissarissen hield voet bij stuk, waarna Van den Boogaard statutair gezien verdween. Den Haag - De privatisering van de Staatsdrukkerij in 1988, die sinds die tijd als NV SDU door het leven gaat, lijkt te sla gen. De uitgeverij denkt dit jaar weer winst te maken na vorig jaar nog een verlies te hebben geleden van zo'n tien miljoen gulden. Mede daardoor verdwenen 150 arbeidsplaatsen. De problemen bij het bedrijf kwamen vooral voort uit de weinig efficiënte wijze waarop de drukkerij en het grafische bedrijf functioneerden. Amsterdam - Transavia vliegt voorlopig niet naar Zuid-Afrika. De maatschappij zou in december beginnen met wekelijkse vluchten op Durban, maar heeft besloten daar van af te zien in verband met de 'grimmige politieke situatie'. Marktonderzoek heeft uitgewezen dat er momenteel onder Nederlandse toeris ten weinig belangstelling bestaat voor een vakantie in dat land. Volgens Martinair Holland is het onrendabel naar Zuid-Afrika te vliegen door de beperkingen in de onlangs door de Zuidafri- kaanse regering verstrekte vergunning voor chartervluchten. De nu verleende tijdelijke vergunning geldt alleen voor twee vluchten voor Kerstmis van dit jaar naar Zuid-Afrika en twee vluchten vanuit dat land na nieuwjaar 1993. 'Financieel en economisch zelfmoord', aldus Martinair-directeur Schroder. Den Haag - Herverzekeringen en navorderingen van de fiscus hebben de nettowinst van Reaal Verzekeringen (Concordia en De Centrale, onderdeel van de Reaal Groep van verzekeraars en banken) vorig jaar gedrukt. Het resultaat na belastingen daalde met ruim 26 procent van f 23,1 miljoen tot f 17,5 mil joen, heeft de verzekeraar maandag bekendgemaakt. De herverzekeringsactiviteiten, die weliswaar al jaren geleden zijn beëindigd, drukten het resultaat met f 12,2 miljoen. De fis cus legde naheffingen vennootschapsbelasting over 1978 tot en met 1987 op. Samen met de heffingsrente ging het om f 15,3 miljoen. Voor dit jaar verwacht Reaal een toeneming; van de omzet en een verbetering van de resultaten doordat de inciden tele baten en lasten per saldo lager zullen uitvallen. Londen- Het Britse staalconcern British Steel Corporation (BSC) heeft het boekjaar 1991/92, dat eind maart afliep, afge sloten met verlies. Het negatieve saldo vóór belastingen be droeg 55 miljoen pond sterling (f 181 miljoen). In 1990/91 boekte het concern nog een winst van 245 miljoen pond (f 804 miljoen). Het is de eerste maal sinds de privatisering in 1988 dat BSC verlies lijdt. De omzet van het concern verminderde van 5,04 tot 4,60 miljard pond (f 15,1 miljard). BSC ziet zich geconfron teerd met stagnatie in de vraag op de wereldstaalmarkt. I lage-druk -1000- 'uctodruk in millibaren bewolking sneeuw regan ^3 opklaring»!! Jjn, hagel mist zonnig mistbanken hoge-druk 19 temperatuur ■weersverwachting voor vandaag weerrapporten 29 juni 19.00 uur Amsterdamonbewolkt30 gr Eindhovenonbewolkt30 gr I H°tterdamonbewolkt30 gr singenonbewolkt28 gr Aberdeenregen17 gr Barcelonazwaar bew24 gr Berlijnonbewolkt30 gr Budapestonbewolkt27 gr Bordeauxzwaar bew26 gr Brusselonbewolkt28 gr Cyprusonbewolkt27 gr £ub,|nzwaar bew23 gr nankfurtonbewolkt29 gr I u P licht bew28 gr Helsinkizwaar bew22 gr nnsbruckonbewolkt28 gr 's anbullicht bew22 gr klagenfurtlicht bew26 gr kopenhagen... licht bew25 gr Lissabonzwaar bew24 gr Locarnolicht bew26 gr Londenzwaar bew30 gr Luxemburgonbewolkt27 gr Madridzwaar bew30 gr Malagazwaar bew27 gr Mallorcazwaar bew28 gr Maltalicht bew27 gr Moskouonbewolkt24 gr Münchenonbewolkt27 gr Nicehalf bew25 gr Oslozwaar bew21 gr Parijslicht bew31 gr Praagonbewolkt26 gr Romelicht bew27 gr Stockholmhalf bew26 gr Warschauhalf bew28 gr Wenenonbewolkt27 gr Ziiricbonbewolkt25 gr Zon °P: 05.23. Zon onder: nnf MORGEN/ Zon op: 05.23. Zon I °nden 22.38. 22.03. Maan op: 05.08. Maan onder: onder: 22.03. Maan op: 06.30. Maan m y^PAAó/ Bath: 04.40-17.06. Hansweert: 04.07-16.36. Terneuzen: 03.38- 5' Vlissingen: 03.18-15.46. MORGEN/ Bath: 05.25-17.53. Hansweert: ^■05-17.21. Terneuzen: 04.23-16.48. Vlissingen: 04.03-16.28. ®0T5 VAART/ JO PALM 28 te Petit Couronne, MAASHAVEN 28 80 z Ca- nr Amsterdam, MIGHTY SERVANT-2 pass Suez nr Vlissingen, lUvtïF EY 29 te Yokohama, NATICINA 12/7 verw te Tabangao, NED- U.UYD AFRICA 28 25 zo Minocoy nr Suez, NEDLLOYD DEJIMA 29 vn Kobe NEDLLOYD MANILA 28 vn San Antonio nr Arica, NEDLLOYD ^tHLANDIA 28 vn Bndgetown nr Puerto Cabello, NEDLLOYD ROSARIO 28 p Cooktown nr Auckland, NEDLLOYD SAN JUAN 28 185 wnw Acapulco pn,"|™ Quetzal, NEDLLOYD ZEELANDIA 28 15 nw Texel nr Antwerpen, Frivw, 29 15 zo Oland nr Hamina, PRINS FREDERIK WILLEM 29 te pffiïi, PRINS JOHAN WILLEM FRISO 28 15 w Oostende nr Fawley, b PHILIPS WILLEM 28 ta Wight, PRINS WILLEM VAN ORANJE 28 85 10nnJ?ston nr Belize' SERICATA 4/7 verw te Dampier, SPRING BEAR 28 CAVCki3??9^en Bil nr Savona, TINEKE 28 250 no Cartagena nr Moin, UMAQ KLfbib H 250 nw Finisterre nr St Malo, ZAFRA 17/7 verw te Chiba. SUN,,,VAART/ BAKENGRACHT 29 150 no Cristobal nr Sousse, BALTIC BATaaiL^™'te Baltimore, BASTIAAN BROERE 28 50 w Oporto nr Lissabon, Tran/Ï o, ACHT 28 300 O St Johns nr Newport, BERING SEA 1/7 verw te Le 28 ta O BL°EMGRACHT 29 25 zzo Messina nr Alexandrie, BONTEGRACHT C0N\riS)üah' BROUWERSGRACHT 27 45 w Noordkaap nr Archangelsk, buttni niT-Sr 28 15 nw Arkona nr Riga, CRESTAR 29 vn Rotterdam nr Bruns- Rottarrf GlORY 28 vn Rotterdam nr Bilbao, DUTCH MARINER 27 vn 28 ?r lmrningham, DUTCH MATE 27 rede Tees, DUTCH NAVIGATOR 35 mn" nr Saltend, EENDRACHT 28 te Delfzijl, ENGELINA BROERE 28 KERkOQ??,er nr D°rdrecht, FAIRMAST 28 180 ono Faial nr Vigo, HEEMS- Wioht nVr, 28 8 n Scheveningen nr Baltic, HEERENGRACHT 28 pass Cffln soTf^blanoa, ICE CRYSTAL 1/7 verw te Vallvik, INDEPENDENT AC- Shoa n„ J 0 New York nr Chester, INDEPENDENT SPIRIT 29 103 zw Bi- MARe «IT, Chester, JACQUELINE BROERE 28 vn Rotterdam nr Tees, SwansJ8 w Boulogne nr Tees, MARE IRATUM 28 thv Landsend nr Ano BarhJlj NOVUM 29 25 no Belfast nr Grangemouth, NYANTIC 28 500 ÖORG 5QonOS nr BanY' PARKGRACHT 27 vn Moss nr Abidjan, SCHELDE- 20 no Kiel nr Delfzijl. Amsterdam (ANP) - Hoogovens heeft maandag een flinke veer moeten laten op de Amsterdamse effecten- "beurs. Op het laagste punt van de dag liet het staal- en aluminiumfonds een koers van ƒ49,50 aantekenen, ruim vijf procent lager dan de slotkoers van vrijdag op ƒ52,30. Uiteindelijk werd gesloten op ƒ50,30, altijd nog 3,82 procent lager Hoogovens is zelfs op dit moment nog te duur, zo meent een handelaar. Door factoren als short-dekking wordt de koers nog op een peil gehouden dat eigenlijk te hoog is. Beleggers keren zich van Hoogovens af na de uitspraken van toekomstig bestuurder A. van der Velden dat net concern dit jaar moet schrappen in de investerin gen. De slechte cijfers die branchegenoot British Steel maandag naar buiten bracht deden Hoogovens ook geen goed. De Amsterdamse beurs stond verder in het teken van de fors lagere dollarkoers. Vooral de internationals zijn daar gevoelig voor. Koninklijke Olie leverde ƒ1,20 in op ƒ150,40, Philips zakte drie dubbeltjes op ƒ30,80 en ook Akzo, KLM en Unilever moesten een stapje terug. De koersen daalden over een breed front. Van de verhan delde fondsen wist slechts 17,4 procent de markt te ver laten op een hoger koerspeil, terwijl 44,2 procent de koers zag dalen. De omzet was een schamele ƒ905 miljoen, waarbij de aandelen niet verder kwamen dan ƒ387 miljoen. Hoogo vens werd redelijk verhandeld, maar in fondsen als Amev, Elsevier, Ahold en uiteraard Koninklijke Olie en Unilever ging meer om. Op de optiebeurs was Hoogo vens wel het drukste fonds. De CBS-stemmingsindex liet 0,2 punt liggen op 123,7. De index was in de loop van de dag gedaald tot 123.3, maar de hogere opening van Wall Street gaf de index in het laatste uur van de handel nog een duwtje in de rug. De EOE-index moest ruim een half punt terug op 302.57. Tot de weinige winnaars behoorde Hunter-Douglas die een stukje kon inlopen van het enorme koersverlies van vorige week. Het feit dat de directie de verwachting van een hogere winst dit jaar handhaaft stelde de beleggers blijkbaar gerust. Hunter won ƒ1,20 op ƒ60,50. Dat pakte twee kwartjes op ƒ22,90 en Océ-van der Grinten mocht een daalder vooruit naar ƒ71,50. Op de lokale markt maakten enkele fonds en een forse schuiver. Van Berkel verloor een dubbeltje op ƒ0,65, United Dutch Group raakte twee dubbeltjes kwijt op 1,70, Norit verloor 1 op 20 en Batenburg moest 5 terug op ƒ149. Sarakreek en Kempen Holding mochten zich met een winst van enkele dubbeltjes tot de stijgers rekenen. Rood Testhouse maakte het verlies van vrijdag voor een groot deel goed door vier dubbeltjes te winnen op ƒ6,10. Vrijdag moest het fonds zes dubbeltjes inleveren op het bericht dat de voltallige directie vertrekt. Public Storage won per saldo zeven dubbeltjes. Het fonds ging 1,50 ex-dividend, maar wist de daling beperkt te hou den tot acht dubbeltjes op ƒ9,30. LCI verloor vier dub beltjes op 3,10. Op de optiebeurs werden maandag 33.500 contracten omgezet, waarvan 4000 in Hoogovens. Ook in Konink lijke Olie en Philips verwisselde een groot aantal con tracten van eigenaar. Aardappeltermijnmarkt Amsterdam, 29 juni - In Bintje 40/50 mm werd voor le vering november '92 1 contract verhandeld tegen 11,00-9,00. De stemming was kalm. In Bintje 50 mm werden voor levering april '93 254 contracten verhan deld tegen 22,40-22,30. De stemming was prijshou dend. New York (KRF/ANP) - De aandelenkoersen op de effec tenbeurs van New York zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index van dertig toonaangevende fondsen sloot 37,46 punten hoger op 3.319,87. De omzet be droeg een matige 162 miljoen aandelen, waarbij het aan tal stijgers tweemaal zo groot was als het aantal dalers. De belangrijkste drijvende kracht achter de koersstijgin gen vormden de index-arbitrageprogramma's die op ko pen stonden. De eerste punten pakte de Dow in reactie op door handelaren gekoesterde verwachtingen dat de Amerikaanse rente opnieuw zal worden verlaagd. Zowel op dinsdag als woensdag komen de autoriteiten van de Amerikaanse centrale banken bijeen. Ook werkte de op leving van de markt die zich afgelopen vrijdag tegen het slot van de handel voordeed, nog even door. De dollar noteerde maandag tegen het einde van de han del op de valutamarkten in New York ƒ1,7140 tegen ƒ1,7300 op vrijdag. In Amsterdam sloot de dollar op ƒ1,7115. i i i i i i i n ii"—n i i i i i i i m i i i i i ii I i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i i i li i i i i i i i i i i i i ii I i i i i i 1234567 1234567 donderdag vrijdag 1 2 3 4 5 6 7 maandag 129 CBS-index 128 lult'88=100) 127 1 opening 2= 11.15 uur '28 3= 12.15 uur ,,e 4= 13.30 uur 5= 14.30 uur «4 6 15.30 uur 7 16.30 uur 123 en slot 122 121 Stemmingsindex 26/06 29/06 algemeen 123,90 123,70 intemation 137,30 135,60 lokaal 121,40 121,50 fin.instell 121,10 120,80 niet-flnanc 121,30 121,40 industrie 131,90 132,20 transp/opsl 124,90 124,80 Hoofdfondsen ABN Amro 43,00 43.10 ABN Amro A.in F. 80,10 80,00 ABN Amro Obl.Gr.f. 179,30 179,30 Aegon 60,40 60,40 Ahold 83.20 82,70 Akzo 148,20 147,70 Alrenta 196,30 196,30 Amev eert. 52,70 52,50 Bols eert. 47,00 46,80 Bührm.Tet. c. 49,70 49,50 CSM eert. 92,50 92,00 DAF 22.40 22,90 Dordtsche Petr. 140,30 139,10 DSM 111,00 110,50 Elsevier eert. 108,50 108,80 Fokker eert. 31,80 32,00 Gist-Broc. eert. 37,60 37,80 Heineken 168,00 167,50 Hoogovens nrc 52,30 50,30 Hunter Douglas 59,30 60,50 Int.Müller 68,00 67,00 Int.Ned.Gr. c. 48,10 47,80 KLM 36,60 36,40 Kon. KNP 48,60 48,90 Kon. Olie 151,60 150.40 Nedlloyd 54,20 54,50 Océ-v.d.Gr. 70,00 71,50 Pakhoed eert. 40,90 40,90 Philips 31,10 30,80 Polygram 49,10 49,50 Robeco 93,60 93,10 Rodamco 48,70 49,20 Rolinco 92,20 91,70 Rorento 73,60 73,60 Stork 43,50 43,00 Unilever cert. 186,20 185,30 Van Ommeren nrc 40,50 40,40 Ver.Bezit VNU 84,60 83,20 Wessanen eert. 89,00 89,00 Wolters-Kiuwer 72,40 72,50 Aandelen binnenland Aalberts Ind 52,30 51,50 ABN AmroHld.prf. 6,23 6,24 ACF-Holding c. 34,40 34,00 Ahrend Groep c. 138,50 138,50 Asd Options Tr. 8,50 8,50 Asd. Rubber 3,70 3,65 e Ant. Verff. 400,00 - Atag Hold, cert 136,00 133,00 a Athlon Groep 48,80 48,80 Athlon Groep nrc 46,50 - Aut.lnd.R'dam 81,00 81,00 BAM Groep 81,00 81,00 Batenburg 154,00 a 149,00 Beers 126,50 126,50 Begemann Groep 119,50 120,00 Belindo 298,00 298,00 Berkel's Patent 0,75 0,65 Blydenst.-Will. 36,50 35,80 Boer De, Kon. 245,00 245,00 Boer De Winkelb. 63,00 63,00 Borsumy Wehry 58,00 56,50 Boskalis Westm. 22,10 22,20 Boskalis pref. 22,30 22,40 Amsterdamse wisselmarkt Advieskoersen 26/06 29/06 amerik.dollar 1.73775-1,74025 1,71125-1.71375 amerik.dollar 1,650 1,750 antill.gulden 0,9565-0,9865 0,9415-0,9715 austr.dollar 1,22 1,34 austr.dollar 1,2949-1,3049 1,2737-1,2837 belg.f rank (100) 5,30 5,60 belg. frank (100) 5,4725-5,4775 5,4740-5,4790 canad.doilar 1,380 1,500 canad.doilar 1,45625-1,45875 1,43375-1,43625 deense kr. (100) 27,75 30,25 deense kroon (100) 29,325-29,375 29,315-29,365 duitse mark (100) 110,00 114,00 duitse mark (100) 112,6550-112,705 112,6750-112,725 engelse pond 3,13 3,38 engelse pond 3,2835-3,2885 3,2660-3,2710 finsemark (100) 39,80 42,30 franse frank (100) 33,480-33,530 33,500-33,550 franse frank (100) 32,00 34,65 griekse dr. (100) 0,8770-0,9770 0.8760-0,9760 griekse dr. (100) 0,80 1,00 hongk.dollar (100) 22,1750-22,4250 21,8250-22,0750 ierse pond 2,85 3,10 ierse pond 3,0015-3,0115 2,9990-3,0090 ital.lire (10.000) 13,90 15,60 ital.lire (10.000) 14,880-14.930 14,870-14,920 jap.yen (10.000) 133,00 139,00 jap.yen (10.000) 138,240-138,340 137,115-137,215 noorse kroon (100) 27,35 29,85 nwzeel.dollar (100) 0,9410-0,9510 0.9275-0,9375 oost.schill. (100) 15,73 16,23 noorse kroon (100) 28,790-28,840 28,775-28.825 port.escudo (100) 1,24 1.42 oostenr.sch. (100) 16,0010-16,0110 16,0040-16,0140 spaanse pes. (100) 1,69 1,85 port, escudos (100) 1,3380-1,3780 1,3320-1,3720 turkse lira (100) 0,0210 0,0310 spaanse pes. (100) 1.7835-1,7935 1,7785-1,7885 zweedse kr. (100) 29.70 32,20 surin.gulden 0,9540-0,9940 0,9395-0,9795 zwits.fr. (100) 122,25 126,75 zweedse kr. (100) 31,175-31,225 31,170-31,220 zwits.frank (100) 125,310-125,360 125,110-125,160 e.c.u. 2,3080-2,3130 2,3065-2,3115 Braat Beheer Breevast Burgman-Heybroek Calvé-Delft pref Calvé-Delft eert Cindu Intern. Claimindo Content Beheer Credit LBN Crown v.G. eert. CSM DAF eert. Delft Instrum. Desseaux Dorp-Groep Draka Holding Econosto EMBA Eriks Holding Flexovit Int. Frans Maas eert. Fugro McClelland Gamma Holding Gamma pref. Getronics Geveke Giessen-de N. Goudsmit Grolsch GTI-Holding Hagemeyer HAL Trust B HAL Trust Unit HBG Heineken Hold. Hes Beheer c Hoek's Mach. Holl.Sea S. Hol). Kloos Hoop Eff.bank Hunter D.pref. IHC Caland Kas-Associatie Kempen Co Kiene Holding Kondor Wessels KBB Kon. Sphinx Koppelpoort Krasnapolsky Landré&GI. Macintosh Maxwell Petr. Moeara Enim M.Enim OB-cert. Moolen Holding Mulder Boskoop Multihouse Naeff NAGR0N NIB NBM-Amstelland NEDAP NKF Holding Ned.Part.Mij Ned.Springst. Norit Nutricia GB Nutricia VB Nijv.-Ten Cate Omnium Europe Oreo Bank cert. 0TRA Palthe Pirelli Tyre Polynorm Porcel. Fles Randstad Ravast Reesink Samas Groep Sarakreek Schuitema Schuttersveld Smit Intern. St.Bankiers c. Stad Rotterdam c Telegraaf De Textielgr.Twente Tulip Computers Tw.Kabel Holding Ubbink Union Un.Dutcb Group Vereenigde Glas Verio cert. Volker Stevin Volmac Vredestein VRG-Groep Wegener West Invest F. West Inv.F. wb Wolters Kluwer 31,00. 30,50 a Wyers 28,80 28,00 a Ö,1U Ö.2U 2650.00 a 2650,003 Beleggingsinstellingen 800,00 800,00 ABN Amro Aand.F. 79,00 79,00 1193,00 1193,00 ABN Amro Albefo 48,60 48,60 139,00 138,50 ABN Amro Amer.F. 63,50 64,40 286,00 286,00 ABN Amro Eur. F. 76,00 75,80 22,60 22,40 ABN Amro Far EF. 47,20 46,80 28,60 28,50 e ABN Amro Liq.Gf. 164,60 164,60 125,90 125,90 ABN Amro Neth.F. 88,10 87,60 93,50 92,00 Aegon Aandelenf. 33,80 33,80 17,00 17,00 Aegon Spaarplus 4,90 4.90 23,40 23,10 Aldollar BF 26,90 26,90 43,10 43,20 Alg.Fondsenbez. 230,00 230,00 .42,50 42,00 a Alliance Fund 10,30 10,30 25,00 25,00 Amro North Am.F. 64,30 63,80 27,20 27,20 Amvabel 76,70 75,90 218,00 218,00 Asian Tigers F. 66,70 65,40 80,50 79,00 Asian Select. F. 63,10 62,80 59,00 a 54,00 Austro Hung. F. 4,80 4,80 78,00 77,50 Beleg.f. Ned. 65,10 64,80 36,00 e 36,00 Bemco RentSel. 56,20 56,20 107,50 107,00 Bever Belegg. 3,25 3,20 5,60 5,60 CLN Obi. Div. F. 107,80 d 108,00 30,20 29,80 CLN Obl.Waardef. 116,00 116,10 34,20 34,20 Delta Lloyd Inv. 30,20 30,00 102,50 102,50 DP America Gr.F. 31,50 31,50 36,10 36,50 Dp Energy.Res. 45,60 44,00 219,00 221,00 EGF Investm. 132,00 132,00 223,50 222,00 EMF Rentefonds 71,30 71,40 132,90 132,90 Eng-Holl.Bel.T1 10,00 10,00 13,90 13,90 Envir.Growth F. 46,40 46,40 13,90 13,90 Esmeralda part. 32,60 32,40 209,50 212,00 Eur. Ass. Trust 6,80 6,80 150,70 149,70 EMS Growth Fund 105,40 105,70 45,00 45,00 EMS Income Fund 105,50 105,60 61,60 60,70 EMS Offsh.Fund 106,20 106,20 0,51 0,52 EOE Index Fnd 327,00 328.00 422,00 421,50 Euro Growth Fund 49.00 49,00 7,00 f 6,80 Euro Spain Fund 7,80 - 1,90 - Far East Sel.F. 55,00 55,00 71,60 71,50 Gim Global 50,30 49,90 30,50 30,50 Groeigarant 1,52 1,52 8,80 9,10 Holland Fund 74,20 74,20 112,50 112,50 Holl. Eur. Fund 49,50 49,50 31,00 30,50 Holl. Obl.Fonds 126,70 126,70 78,70 78,80 Holl. Pac. Fund 90.50 90,00 53,50 52,30 Holl. Sel.Fonds 85,80 85,60 315,00 315,00 Innovest 52,60 52,60 242,00 242,00 Interbonds 518,00 516,00 47,40 46,00 Intereffekt 5 00 26,50 26,60 35,50 35,50 Intereffekt wt 54,00 51,60 121,00 120,00 Investa part. 72,80 73,00 1220,00 1210,00 IS Himal.Fund 7,00 7,00 15950 15800 Jade Fonds 146,00 144,00 31,30 31,00 Japan Fund 16,60 18,60 60,00 - Jap. Ind. Alpha F. 6400,00 - 4,90 4,80 Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00 - 525,00 Korea Pac.Tr. 7,80 7,80 55,00 54,90 Mal.Capital F.$ 8,60 8,50 591,00 587,00 Mees Obl.Div.F. 112,20 112,20 9,30 9,20 Mexico Income F. 22,00 22,00 339,00 339,00 MK Int. Ventures 11,20 11,20 174,00 173.00 Mondibel 77,70 77,70 50,50 50,50 Nat.Res.Fund 61,50 61,50 7000,00 7000,00 Nedufo A 115,30 116,00 21,00 20,00 Nedufo B 116,50 116.70 143,50 143,50 Nevas 49,30 50,10 155,50 155,00 Nevas 17 cumpref. 45,50 45,50 110,30 109,30 NMB Dutch Fund 45,70 45,30 8,05 - NMB Geldmarkt F. 55,43 55,46 71,20 71,10 NMB Global Fund 45,80 45,70 342,00 343,00 NMB Oblig.F. 36,90 37,00 53,00 52.30 NMB Spaard.F. 102,29 102,36 27,10 26,70 NMB Rentegr. F. 119,70 119,80 170.00 170,00 NMB Vast Goed F. 35,00 35,10 141,00 141,00 New Asia Fund 5,20 5,20 45,50 45,50 Nomura Warr. F. 0,51 0,51 26,70 26,70 Obam, Belegg. 248,00 247,50 75,40 75,20 OAMF Rentefonds 11,65 11,65 38,50 37,60 Orange Fund 22,00 21,90 13,20 13,80 Pac.Dimensions 87,50 86,50 1640,00 1638,00 Pac.Prop.Sec.F. 28,10 28,10 56,00 55,50 Pierson Rente 115,00 115,00 37,50 38,00 Postb.Aand.f. 50,90 50,80 14,80 14,80 Postb.Belegg.f. 57,20 57,20 43,30 43,10 Postb.Verm.gr.f. 55,20 55,20 85,70 85,60 Prosp.lnt.HIP 3,90 - 87.00 87,00 Rentalent Bel. 153,30 153,30 19,20 19,00 Rentotaal NV 35,80 35,70 129,80 129,00 RG America F. 100,50 100,50 72,00 a 71,00a RG Divirent F. 50,50 50,50 79,00 78,00 RG Europe F. 100,00 99,50 1,90 1,70 RG Florente 116,00 116,00 507,00 506,00 RG Pacific F. 92,50 91,80 29,80 29,80 RG SP Groen 54,90 54,90 60,90 60,70 RG SP Blauw 51,30 51,30 23,40 22,70 RG SP Geel 47,50 47,40 19,20 19,20 Rodin Prop.$ 84,00 84,00 44,00 43,70 Rolinco cum.p 76,00 77,00 65,20 65,00 Schrod.lnt.Pr.F 28,30 28,30 11,00 11,00 Sci/Tech 12,50 12,50 105,00 104,80 Suez Liq.Grf. 184,10 184,10 293,00 295,00 b Technology Fund 19,40 19,40 Tokyo Pac.Hold. Trans Eur.Fund Transpac.F.Yen Uni-lnvest Unico Inv.Fund Unifonds DM Vaste Waard.Ned Vast Ned VIBNV VSB Mix Fund VSB Obl.Gr.f. VSB Rente Fonds WB0 Intern. Wereldhave NV Yen Value Fund Z0M Florida F.$ Pandbrieven 714 AEG Hyp 84 6% AEG Hyp 85 6 Westl. X82301 7 WUH 85-95 Alanheri ABF Austria Gl. Berghuizer Papier Besouw Van cert. Biogrond Belegg. Comm.Obl.F.1 Comm.Obl.F.2 Comm.Obl.F.3 De Drie Electr. Delta LI.Dollarf. Delta Lloyd ECU Delta Lloyd Mix Delta Lloyd Rent Delta Lloyd Vast Dico Intern. DOCdata Dutch Take Ov.T. Ehco-KLM Kleding E&L Belegg.1 E&L Belegg.2 E&L Belegg.3 E&L Belegg.4 E&L Kap.Rente F. Free Record Shop Gaia Hedge I Geld. Papier c. German City Est. Gouda Vuurvast Groenendijk Grontmij HCA Holding Helvoet Holding Homburg eert. Inter/View Eur. Kühne+Heitz LCI Comput.Gr. Melle, van nrc Nedcon Groep Nedschroef Neways Elec. New Eur.Htls DM Pan Pac. Winkel Pie Medical Simac Techniek Sligro Beheer Suez Gr.Fund VHS Onr. Goed Vilenzo Int. Weina Wereldhave Weweler 170,00 168.00 81,30 81,30 258,00 255,00 17,30 17,50 78,80 78,80 32,30 32.30 63,00 62,70 101,00 101,00 52,80 52,20 50.70 50,60 101,50 101,50 105,70 105,70 65,30 65.00 110,50 110,50 74,20 73,70 34,80 34,80 98,40 98,40 95,50 95,50 96,50 - 96,00 96,00 kt - 25,50 25,50 108.50 108,30 1082,00 1082,00 40,10 40,10 44,80 45,10 10,60 10,60 94,90 95,00 99,70 99,80 95,20 95,20 13,10 13,20 64,00 64,00 59,20 59,30 60,80 60,70 55,30 55,30 52,50 52,50 82,50 79.00 a 6,70 7,00 43,80 43,80 42,30 42,20 70,60 70,30 73,00 72,90 107,70 107,70 75,00 75,00 106,20 106,20 23,40 23,00 101,40 - 65,20 65,60 35,20 35,20 70,00 a 69,00 a 36,50 36,80 52,30 52,30 48,10 48,10 37,60 37,60 0,41 0,41 3,80 3,80 38,10 38,60 3,501 3,10 48,50 49,20 57,40 57,00 84,50 84,50 8,10 8,20 18,00 a - 10,10 10,10 5,10 5,20 14,50 14,30 55,00 55,00 51,30 51,10 1,00 1,00 28,00 27,30 311,00 315,00 4,10 - 44,00 42,80 Goodyear 66,50 67,00 Grace Co. 33,60 33,30 Hitachi yen 750,00 - Honeywell 68,80 68,50 IBM 96,50 97,00 Intern. Flavor 95,50 95,20 Intern. Paper 68,70 68,20 ITT Corp. 64,00 64,10 Kleinw.Benson 5155,89 - Litton Ind. 45,80 45,60 Lockheed 42,50 43,50 Makita EI.Yen 1900,00 - Marubeni 353,00 342,00 Matsushita El. 1300,00 - Minn.Min.& Man. 95,50 95,50 b Mitsub.Electric 500.00 - Mitsui Yen 500,00 - Mobil Oil 62,00 61,70 Morgan Co. 54,10 56,00 NEC Corp Yen 825,00 803.00 b News Corp AusS 20,50 20,30 Nynex 77,10 76,80 Occ. Petr. Corp, 19,70 19,70 Pacific Telesis 39,80 39,30 P.& O. 4,00 4.00 Pepsico 34,50 34,60 Perkin Foods 1.12 1,09 Philip Morris C. 73,00 74,00 Phillips Petr. 25,30 25,00 Polaroid 26,80 26,60 Quaker Oats 54,00 54,00 Ricoh Comp 509,00 - St.Gobin Ffr 569,00 570,00 Sanyo Elec. Yen 452,00 - Saralee 50,00 49,00 Schlumberger 61,20 63,20 Scott Newc. 4,30 4,30 Sears Roebuck 40,20 39,70 Sekisui H. Yen 1170,00 - Sony Yen 71,60 71,50 Southw. Bell 59,50 59,80 Suzuki Yen 600.00 - Tandy Corp. 24,10 24,20 TDK 3500,00 Texaco 61,50 61,50 Texas Instrum. 34,80 34,50 T.I.P. Europe 0,50 0,50 Toshiba Corp. 633,00 641,00 Unidanmark DK 173,00 176,00 Union Carbide 26,30 26,30 Union Pacific 50,50 50,70 Unisys 8,80 8,70 USX Marathon 21,70 21,50 US West 35,80 36,00 Warner Lambert 59,60 59,30 Westinghouse 17,10 17,30 Woolworth 26,70 26,70 Xerox Corp. 67,60 68,00 Wall Street 26/06 29/06 allied signal 53% 54% amer.brands 44Vi 44% amer.tel.tel 41 42% amoco corp 471/< 48% asarco inc. 29% 29% bethl. steel 15 15% boeing co 39 39 can.pacific 1b 15% chevron 67% 68% chiquita 17 16% Chrysler 19 20 Citicorp 21% 21% cons.ed/son 27% 27 digit.equipm. 34% 35% dupont nem 50 50% eastman kodak 39% 40 exxon corp 61% 62% ford motor 44% 45% gen. electric 78 79 gen. motors 42% 43% goodyear 67% 68 hewlett-pack. 68% 70% int. bus.mach. 97% 98% int. tel.tel. 64'/e 65% klm airlines 21% 21% mcdonnell 36% 38% merck co. 47% 48 mobil oil 61% 62% penn central 20% 20% philips 17 17 primenca 37% 39% royal dutch 87% 88% sears roebuck 39% 39% sfe-south.pac. 12% 12% texaco inc. 61%- 62% united techn. 51 51% westinghouse 17% 17% whitman corp 12% 12 woolworth 26% 27 Goud onbewerkt bewerkt Zilver onbewerkt bewerkt 18,590-19,190 per kg 20,790 per kg 180-250 per kg 290 per kg vk vorige koers sk slotkoers gisteren a laten b bieden c ex claim e gedaan/bieden d ex dividend f gedaan/laten g bieden en ex dividend h laten en dividend k gedaan en laten ex dividend I gedaan en bieden ex dividend Amerikaanse aandelen Alb. Fisher Alcatel Alsthom Allied Sign.lnd. Amer. Brands Amer. Expres Amer.Tel.& Tel. Ameritech Amprovest Cap. Amprovest Inc. Asarco Inc. Atlantic Richf. Aus.Cons.lnv A$ Austria Gl.lnv. BAT Industries Bell Atlantic BellCanEnterpr. Bell South BET Public Bethlehem Steel Boeing Comp. CDL Hotels Int. Centocor Chevron Corp. Chrysler Chiltern Cap. Citicorp. Coastal Corp. Colgate-Palm. Comm. Edison Comp. Task Gr.$ Control Data Daehan Korean Daiei Yen Dai-lchi Yen Daiwa Sec. Yen Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak Exxon Corp. First Pac. HK$ Fluor Corp. Ford Motor Foster's Brew. Gaia Hedge II Garzarelli Gen. Electric Gen. Motors Gillette 0,70 663,00 53,00 45,10 23,20 d 41,50 63,10 13,20 200,00 a 29,20 110,00 0,25 1082,00 7,60 44,60 44,50 49,00 2.14 15,00 40,00 0,54 13,40 68,50 20,20 0,69 20,50 25,10 50,50 27,30 8,40 13,30 5,50 1160,00 768,00 56,50 51,00 39,20 60,80 0,95 39,80 45,50 1,00 201,00 11,50 77,20 42,80 46,00 53,50 44.20 23,00 41,80 62.80 29,20 107.60 1082,00 7,60 44,50 44,50 48.80 15,00 40,00 19,80 21,20 25,00 51,00 27,30 8,40 13,60 4,80 a 741,00 56,70 50,70 39,70 61,10 39,40 44,30 1,50 11,50 78,00 42,60 46,50 Optiebeurs d/fl P jul 170,00 187 0,50 1,20 d/fl P mrt 175,00 217 5,00 a 6,00 d/fl P mrt 185,00 206 12,00 a 13,70 dsm P jul 110,00 289 1,00 1,30 eoe c jul 300,00 588 7,00 6,10 eoe c |ul 305,00 585 3,50 2,90 a eoe c jul 310,00 596 1,60 1.10 eoe c jul 315,00 249 0,60 0,40 eoe c jul aug 320,00 216 0,30 0,20 eoe c 310,00 416 4,00 3.80 eoe C okt 310,00 495 7,60 7,00 eoe c jan 320,00 707 8,00 8,20 eoe p ju) 250,00 200 0,20 a 0,10 eoe p jul 295,00 209 1,00 1,00 eoe p jul 300.00 954 1,80 1,90 eoe p jul 305.00 435 3,40 3,80 eoe p jul 310,00 423 6,40 6,90 eoe p Jul 315,00 191 10,50 11,50 eoe p aug 300,00 301 3,00 3,40 eoe p aug 305.00 195 4,80 5,20 eoe p aug 310,00 217 7.10 7.70 eoe p n94 290,00 250 10,90 11,20 a goud c nov 370,00 242 2.20 a 1,80 hoog c jul 50,00 178 3.20 1,80 hoog c jul 55.00 367 0,60 0,30 hoog p jul 50,00 909 1,00 1,20 hoog p jul 55,00 295 3.20 4,70 hoog p okt 50,00 628 2,10 2,80 hoog p okt •55,00 436 4,00 5,50. ing p okt 47,50 278 1,20 b 1,60 ing p okt 50,00 214 3,00 3,20 ing p j94 47,80 625 2,40 2,80 kim c o93 35,00 491 5,50 b 5,50 kim p 093 35,00 277 2,80 2,70 nedl c jul 50,00 210 5,00 5,20 nedl c jul 55,00 355 1,60 1,50 phil c okt 30,00 165 2,80 2,50 phil c 093 30,00 547 5,70 5,30 phil c 096 35,00 189 6,30 6,10 phil p okt 27,50 205 0,50 0,50 phil p 095 20,00 1044 1,00 1,20 olie c jul 155,00 399 1,20 a 0,70 olie c 094 145,00 374 21,30 20,50 olie p jul 150,00 497 1,00 1,50 olie p jul 155,00 327 3,50 4,50 olie p okt 150,00 622 3,00 3,50 olie p 096 160,00 246 12,90 13,70 sto c aug 50,00 190 0,30 0,30 top5 p jul 570,00 192 4,20 4,30 unil p okt 180,00 200 1,60 2.00

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1992 | | pagina 5