Boudiaf, van balling tot president KORT HET WEER HET WEEF Hooggerechtshof in VS beknot abortusvrijheid Kans dat leger ingrijpt bij conflicten in buurrepublieken neemt toe Druk op Zuidafrikaanse regering neemt toe Dringen bij de kassa •'de stem BUITENLAND dinsdag 30 juni 1992 Oppositie eensgezind tijdens begrafenis Boipatong-slachtoffers Likud niet in kabinet-Rabin BUITENLAND Nieuwe verkiezingen in Thailand Derde beving in Californië en Nevada Noorwegen gaat weer walvissen vangen Ripa di Meana stapt uit EG-Commissie België schaft dienstplicht in 1994 af Cfl Kipkarbonade, Bospeen, 99 Vermoord Algerijns staatshoofd was een onbekende met een verleden en bospeen All, pak Uit de diepvries: Cf) Frikandellen, Schouderkarbonade, Dole bananen, kilo 1.50 Yogho Yogho drink- yoghurt, Mona biogarde drink, Stegeman party pounder, Knorr kerrie-, kaas- of witte saus, Cfl Lekkerbekjes, Cfl Boerenwit of -bruin, 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten Cfl Hazelnootpasta, Uit de bedieningsafdeling: Cfl Zaanlander zacht mild 48+, Robijn, de stem Zon en maan Hoogwater Scheepsberichten Van onze correspondent Mare de Koninck Washington - Emotionele ta ferelen speelden zich gisteren in Washington af voor het gebouw van het Hoogge rechtshof, dat even tevoren had beslist de bestaande abortusvrijheid in de VS in principe in stand te houden, maar het vrouwen wel moei lijker te maken om voor zwangerschapsonderbreking te kiezen. Het in heel Amerika vol span ning afgewachte besluit van 's lands hoogste rechtscollege heeft zowel voor- als tegenstanders van abortusvrijheid ongelukkig gemaakt. Het meest teleurgesteld waren nog de strijders tegen abortus, die zich in de VS 'pro-life' noe men en die gehoopt hadden dat het Hooggerechtshof zou doen wat ook president Bush wil: abortus afschaffen, als grond wettelijk verzekerde keuzemoge lijkheid voor de vrouw. „Dit is een schandalig besluit. Het Hooggerechtshof gedoogt de moord op miljoenen babies per jaar in dit land", aldus een opge wonden Randall Terry, leider van de nationale 'Operatie Red ding', een van Amerika's actie groepen die er een gewoonte van maken abortusklinieken te blok keren. Elders op het plein tussen het Hooggerechtshof en het Capitool verklaarde een ontgoochelde Kitty Kelbert, voorzitter van een pro-abortus groep in een woud van microfoons: „Dit besluit is een belediging voor alle Ameri kaanse vrouwen. Het beperkt hun keuzevrijheid nog verder. Hier is niet alleen de abortus kwestie aan de orde, hier wordt een zoveelste poging gedaan de onafhankelijke Amerikaanse vrouw onder controle te krij gen". Andere voorstanders van abor tusvrijheid, zoals voorzitter Pa tricia Ireland van de machtige Nationale Organisatie voor Vrouwen, raadde alle Ameri kaanse vrouwen aan om bij de komende verkiezingen op 3 no vember op kandidaten te stem men die ondubbelzinnig pro keuze zijn. De abortuskwestie, die vooral de Republikeinse Partij van presi dent Bush verdeeld houdt, lijkt na het Hofbesluit van gisteren dan ook een grote rol te gaan spelen in de stembusstrijd. Het negen leden tellende Hoog gerechtshof besliste gisteren met een minimale meerderheid (vijf tegen vier) dat deelstaten abor tus niet mogen verbieden, maar dat ze wel: - meisjes van onder de achttien jaar kunnen verplichten om toe stemming aan de ouders te vra gen voor een abortus; - een wachttijd van 24 kunnen instellen tussen een verzoek om abortus en de feitelijke ingreep; - artsen kunnen verplichten de vrouw te informeren over het ontwikkelingsstadium waarin de vrucht zich op dat moment be vindt. De meeste politieke waarnemers zien in de beslissing van het Hooggerechtshof een gevoelige nederlaag voor George Bush. Opperrechters worden voor het leven benoemd. De achtereen volgende presidenten Reagan en Bush (beiden tegen abortus) hebben tesamen vier leden in het Hooggerechtshof aangesteld: Thomas, Souter, Anthony Ken nedy en Sandra Day O'Connor. In wat een verrassing voor Bush moet zijn geweest, bleek uit het Hofbesluit van gisteren dat van dat viertal alleen Thomas princi pieel tegen abortus had gestemd. Sommige waarnemers menen dat president Bush heimelijk misschien toch het besluit van gisteren toejuicht. Als het Hof in meerderheid had beslist dat abortus (behoudens levensge vaar voor de vrouw) ongrond wettelijk is, zou dat in de sa menleving nog veel meer emoties hebben losgemaakt. Daarmee zou de abortusstrijd binnen Bush' Republikeinse achterban pas goed aan het licht treden, hetgeen de herverkiezingskansen van de president sterk zou scha den. Haviken in legertop Rusland Moskou (rtr) - De Russische regering heeft twee haviken benoemd op belangrijke posten binnen het leger. De nieuwe maatregel vergroot de kans dat het Russische le ger daadwerkelijk ingrijpt in etnische conflicten binnen de grenzen van de voormalige Sovjetunie. Het Sovjet-leger, dat nu valt on der Russisch gezag, is nog steeds gelegerd in onafhankelijke repu blieken die vroeger deel uit maakten van het Sovjetrijk. Het komt ook steeds meer in de vuurlinie te liggen van elkaar bestrijdende etnische en poli tieke groeperingen in Moldavië, Georgië, Armenië en Azerbajdz- jan. Geregeld worden in deze gebie den aanvallen uitgevoerd op ka zernes of opslagplaatsen van het leger. De manschappen sympa thiseren vaak met hun etnische soortgenoten die in de nieuwe republieken nu omvangrijke minderheden vormen. Een vrouw die haar zoon verloor bij de rellen in Boipatong schreeuwt het uit tijdens de beqrafenis van de slachtoffers van het bloedbad. - fotoap Van onze correspondent Raymond Hasselerharm Johannesburg - „De Klerk moet weg. Deze regering met schurken en moorde naars moet verdwijnen!", riep ANC-se- cretaris Cyril Ramophosa gisteren tegen de duizenden die de begrafenis van de Boipatong-slachtoffers kwamen bijwo nen. Leiders van vakbonden, kerken en politieke partijen waren unaniem in hun oproep aan president De Klerk om af te treden. „Wij zijn verdrietig, maar vooral ook boos. Boos op De Klerk", zegt Klaas Mathope als hij de kisten van zijn vrouw en negen maan den oude zoontje in de diepte ziet verdwij nen. Het kleine witte kistje van Aaron ligt boven op die van Rebecca. Stofwolken stij gen op boven de begraafplaats, dichtbij Boi patong, als tientallen graven gelijktijdig worden opgevuld met zand. Vrouwen vallen huilend in eikaars armen en verderop begin nen mannen met stokken, speren en bijlen aan aan vervaarlijke dans. De moordpartij op tientallen mensen in de zwarte wijk Boipatong luidde in Zuid- Afrika ruim een week geleden een politieke crisis in die zich nu steeds meer lijkt te ver diepen. „De Klerk moet verdwijnen. Hij is incompe tent en nutteloos omdat hij het geweld niet kan beheersen", zegt de als gematigd be kend staande Cyril Ramophosa. Volgens hem heeft De Klerk onlangs in een gesprek met Nelson Mandela toegegeven dat hij geen controle meer heeft over de politie. Het ANC en radicalere organisaties als het PAC, AZAPO en de communistische partij ver toonden gisteren een ongekende eenheid in hun verlangen om het De Klerk-bewind ten val te brengen. Bij de begrafenis waren gisteren buiten landse diplomaten en speciale gasten aan wezig, zoals Banana, de voormalige presi dent van Zimbabwe, de vermaarde anti- apartheidsstrijder Huddlestone en een geaf fecteerde aartsbisschop uit het Engelse Can terbury, die het publiek niet wist te boeien. Het enthousiasme werd pas groot toen de machtige vakbondsleider Jay Naidoo de mensen voorhield dat de tijd is aangebroken om samen met miljoenen andere zwarten de regering tot aftreden te dwingen. „Nog dit jaar willen we een gekozen overgangsrege ring", zegt Naidoo die met de politieke lei ders plannen heeft gesmeed om het land de komende weken met akties, demonstraties en stakingen te verlammen. Het waren niet alleen klaagliederen die gis teren hoorbaar waren tijdens de begrafenis. Militante jongeren schoten, aangemoedigd door omstanders, met geweren in de lucht en anderen liepen rond met speren, mitrail leurs en pistolen. „Voor iedere blanke een kogel!", roept een jongen met zijn vuist in de lucht. De sfeer waS gespannen en twee journalis ten wErden mishandeld, terwijl andere geld werd afgeperst om benzine te kopen. „Voor de auto", zeggen de jongens, maar in de hui dige stemming is de kans groot dat de brandstof over iemands hoofd wordt uitge goten. De Zuidafrikaanse politie heeft inmiddels zes mannen gearresteerd uit woonbarakken uit Boipatong die verantwoordelijk zouden zijn voor de slachting waarbij vrouwen en kinderen werden afgeslacht. Over de reden van de aanval bestaan inmid dels meerdere theorieën. Een krant meldt dat het bloedbad een wraakaktie is voor de moord op twee Inkatha-bewoners van de barakken. Maar volgens een andere theorie zou de oorzaak liggen in een aanslag op een politieman, vlak voor de aanval op Boipa tong. Dat zou dan de vermeende betrokken heid van de Zuidafrikaanse politie bij de aanval verklaren, maar tot nu toe ontbreken daarvoor de bewijzen. Traditie „De Russische man kent niet de traditie en de karaktertrek om Van onze redactie buitenland Jeruzalem - De rechtse Israë lische Likud-partij heeft gis teren deelname aan een door de Arbeiderspartij geleide re gering uitgesloten. Leiders van de Arbeiderspartij gingen door met de lastige taak een coalitie te vormen met ver schillende conservatieve, hervor mingsgezinde en religieuze par tijen. „Ik wil duidelijk maken dat we niet zullen deelnemen aan een coalitie of een regering van na tionale eenheid geleid door Ra bin", zei Likud-parlementarier Michael Eitan refererend aan de leider van de Arbeiderspartij. Eitan maakte deel uit van een Likud-delegatie die een onder houd had met president Chaim Herzog, die na de vorige week gehouden verkiezingen verschil lende partijen raadpleegt voor dat hij een nieuwe premier be noemt. Palestijnen De Israëlische politie heeft giste ren 17 leden van de Palestijnse onderhandelingsdelegatie aan gehouden bij terugkeer van een bezoek aan de leider van de Pa lestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO, Yasir Arafat. Na ondervra ging werden zij weer vrijgelaten. Het bezoek aan Arafat vond plaats in Amman op 18 juni en geschiedde in weerwil van een Israëlische wet die contact met de PLO verbiedt. De aanhouding vond plaats bij terugkeer van de delegatieleden naar de weste lijke Jordaanoever. werkloos toe te zien hoe burgers voor zijn ogen worden gedood, verwond en verminkt", zei gene- raal-majoor Aleksandr Lebed, de nieuwe chef van het Russi sche leger in Moldavië, gisteren tegen het persbureau Itar-Tass. Er wordt al maanden in die re publiek gevochten tussen Mol- daviërs en separatistische etni sche Russen. In de Dnjestr-vallei waar het brandpunt van de ge vechten ligt, is het 14e Russische leger gestationeerd. „Het (Russische) leger zal neu traal blijven. Maar de kwaliteit van deze neutraliteit zal wijzi gen. Het zal veranderen in gewa pende neutraliteit", aldus Le bed. Volgens Itar-Tass benoemde president Boris Jeltsin generaal- kolonel Boris Gromov tot onder minister van defensie. Gromov, die de terugtrekking van het Sovjet-leger uit Afghanistan leidde, wordt beschouwd als een harde nationalist. Hij was vorig jaar kandidaat voor het vice-, president met Nikolaj Rysjkov tijdens de presidentsverkiezin gen en onderminister van bin nenlandse zaken onder Boris Pugo een van 'de bende van acht', die vorig jaar een mislukte poging deed de macht te grijpen. Bangkok - De Thaise premier Anand Panyarachun heeft vooi 13 september nieuwe algemene verkiezingen uitgeschreven Daarnaast wordt snel het parlement ontbonden. Anand trad eerder deze maand aan als interim-premier na we. ken van politieke onrust in Thailand. Hij volgde Suchindi Kraprayoon op die in mei als gevolg van ongeregeldhede: moest aftreden. Honderdduizenden betogers eisten het aftre. den van de generaal Suchinda omdat deze bij de vorige verkie. zingen van 22 maart niet in het parlement was gekozen maar wel tot premier werd benoemd. Los Angeles - Een derde aardbeving heeft maandagmorgen 4 Amerikaanse deelstaten Californië en Nevada getroffen. Di schok had een kracht van 5,2 op de schaal van Richter en was daarmee zwakker dan de twee bevingen van zondag, die kracht van 7,2 en 6,5 hadden. Het epicentrum van de lag ongeveer 130 kilometer ten noordoosten van Las (Nevada). Dat heeft het Instituut voor Geologisch Toezicht!: Reston (Virginia) gemeld. Volgens de eerste berekeningen hebben de bevingen van zon. dag verhoudingsgewijs weinig schade aangericht omdat de epj. centra in dunbevolkte woestijngebieden lagen. Bij de schokke; kwam een jongen van drie jaar om het leven. Ongeveer 351 mensen moesten met verwondingen in het ziekenhuis worde: opgenomen. Oslo - Noorwegen zal volgend jaar weer commercieel op wal- vissen gaan vissen, ondanks verzet daartegen in het buiten land. Dit heeft premier Gro Harlem Brundlandt bekendge- maakt. De Noorse premier zei dat de omvang van de vangst op een later tijdstip zal worden vastgesteld. „Op basis van wetenschappelijke gegevens over de ontwikke lingen van de voorraad, heeft de regering besloten de commer ciële vangst van dwergvinvissen in 1993 toe te staan". Milieu-activisten hebben verontwaardigd gereageerd op Noorse besluit. Brussel - Carlo Ripa di Meana, de veel geplaagde Europe» commissaris- voor milieu en nucleaire veiligheid, heeft vorig: week geruisloos afscheid genomen van Brussel. Hij heeft Europese post ingeruild voor het ministerschap voor milieu ii het kabinet van de nieuwe Italiaanse premier Giuliano Amato, zo werd gisteren door zijn woordvoerder meegedeeld. Het is nog niet duidelijk hoe de opvolging van Ripa di Mean: wordt geregeld. Rome zal eerst moeten aangeven of het nu al direct een opvolger wil sturen of dat de opvolgingskwesti: wordt uitgesteld tot de jaarwisseling. Eind dit jaar moet er eei besluit zijn gevallen over de nieuwe samenstelling van de Com missie, met uitzondering van de voorzitter Jacques Delors, di: afgelopen weekeinde voor een periode van twee jaar werd her benoemd. Brussel - De Belgische minister Leo Delcroix van landsverde diging is van plan de militaire dienstplicht in 1994 af te schaf fen. De laatste lichting dienstplichtigen, die volgend jaar nog moet opkomen, hoeft slechts zes maanden te dienen. Dat meldt de Belgische krant De Gazet van Antwerpen uit po litieke bronnen te hebben vernomen. Over de afschaffing van de militaire dienstplicht zijn de poli tieke partijen in België het wel eens, maar niet over het tempo waarin het leger kan worden ingekrompen. Met name de socia listische partijen, vooral de Waalse, staan met het oog op de ef fecten voor de werkgelegenheid huiverig tegenover een snelle inkrimping. De oppositionele PW (liberalen) wil de dienstplicht al met in gang van volgend jaar afschaffen. Ook de regerende CVP (christen-democraten) wil er haast achter zetten, maar de cialistische coalitiegenoten willen er meer tijd voor nemen. (ADVERTENTIE) gekruid ca. 2000 gram per bos 2 kilo >m14.99 MOHAMED Boudiaf was voor velen een onbekende toen hij in januari dit jaar voorzitter van de Algerijnse Hoge Staatsraad werd. Maar hij was wel een onbekende met een verleden. Hij was een van de oprichters van het Nationale Bevrijdingsfront (FLN), dat Algerije na een strijd van acht jaar tegen Frankrijk in 1962 de onaf hankelijkheid bracht. Voor hij begin dit jaar als presi dent Algerije werd binnenge haald, verbleef hij ruim 27 jaar als balling in Marokko. Boudiaf werd in 1919 als boe renzoon geboren in M'sila, 300 kilometer ten zuidoosten van Al giers. In 1954 behoorde hij tot de groep mannen die het Nationale Bevrijdingsfront (FLN) oprichtte om te vechten voor een onafhan kelijk Algerije. Hij stond bekend als een idealist en werd gekozen tot coördinator van de vijfkop pige FLN-leiding. Later werd hij vice-president van de voorlopige regering die tijdens de achtjarige onafhankelijkheidsstrijd werd ingesteld. Gevangen In 1956 werd Boudiaf met an dere FLN-leiders tijdens een vlucht naar Tunis onderschept door een Frans jachtvliegtuig en tot landen gedwongen. Zes jaar zat hij in Frankrijk gevangen. Toen Algerije in 1962 onafhan kelijk werd, brak er een machts strijd uit en kwam Boudiaf te genover Ben Bella, zijn vroegere kameraad, te staan. In 1963 werd hij gearresteerd en ervan beschuldigd een komplot te heb ben gesmeed tegen de staatsvei ligheid. Later dat jaar kwam hij vrij en ging in ballingschap in Marokko. Daar beleed hij jarenlang poli tiek in de luwte. Hij voorzag In zijn levensonderhoud als onder nemer. Ook de beperkte liberali sering onder Chadli Benjedid kon hem niet verlokken terug te keren naar zijn vaderland. In januari dit jaar haalden de militairen hem terug om de lei ding op zich te nemen van een regering. Deze verkapte staats greep had tot doel te verhinde ren dat de extreme islamieten van het FIS, na het vermoedelijk winnen van de tweede ronde van de parlementsverkiezingen, een streng-islamitisch bewind zou den instellen. Trouw De fundamentalisten hadden eind vorig jaar de eerste ronde van de eerste meerpartijenver- kiezingen overtuigend gewon nen. Vlak voor de tweede ronde werden de verkiezingen echter afgelast en trad president Chadli Benjedid af. Boudiaf beloofde bij zijn terug keer de belangen van het volk te zullen behartigen. Noch het FIS, nocht het FLN had dat naar zijn zeggen gedaan. Bij het afleggen van de eed beloofde hij trouw te zullen blijven aan de idealen van de revolutie, de islam en de ver dediging van Algerije. Teleurstelling In het halve jaar dat hem be schoren was, stelde hij echter velen teleur. Zijn idee voor een 'Patriottische Beweging', die de maatschappij samen moest bin den, maakte weinig enthou siasme los. Niet weinigen zagen er een aanzet tot een nieuwe eenheidspartij in. De laatste tijd deed het gerucht de ronde dat Boudiaf van plan Mohamed Boudiaf - foto ap was mee te doen aan de presi dentsverkiezingen van eind 1993. De moord op hem heeft de beloofde gefaseerde terugkeer naar de democratie waarschijn lijk een gevoelige slag toege bracht. (anp) 500 gram 5.75, kilo ®@©©12£r 10.49 diverse smaken, pak 1 liter 129 1.45 naturel, pak 1 liter ^29 1.69 naturel, mosterd of peper, verpakt 450 gram J29 6.99 zakje 129 1.19 doos, 20 stuks d 70 gram pak 300 gram 529 5.79 £39 3.99 heel, verpakt 129 1.99 pot 700 gram ^29 3.79 vers van 't mes, kilo 1229 9.90 1.8 kilo 14^13.29: AH-Servicelijn: bel gratis 06-0305. Artikelen waar kleine cijfertjes bij staan kunt u alléén kopen in AH- winkels waar één van die cijfers op de deur staat Prijzen gelden van dins dag 30 juni t/m zaterdag 4Julla.s.*Zolangdevoor- raad strekt Een cassière in een staats winkel in de Mongoolse stad Ulan Bator wordt omringd door klanten die geratsoe- neerde melk en meel willen afrekenen. Sinds de ontbin ding van de Sovjetunie gaat het slecht met de Mongoolse economie. - foto afp Amsterdam (anp) - HCS pro beert uit alle macht de vroe gere directievoorzitter E.P. van den Boogaard, die zich nog bezighoudt met de sane ring van de noodlijdende Amerikaanse deelneming Sa- vin, te lozen, zonder hem daarbij een financiële tege moetkoming te hoeven geven. President-commissaris ir. J. van Engelshoven deed gisteren de aandeelhouders een voorstel van den Boogaard, 'voor zover deze nog niet is afgetreden', met di recte ingang te ontslaan om dringende redenen. Een uitleg wilde hij pas, zeer summier, ge ven toen de raadsman van Van den Boogaard, mr. Van Vlijmen, een lang betoog te gunste van zijn cliënt had gehouden. Van den Boogaard acht zichzelf nog steeds statutair directeur van HCS en voelt er niets voor als Kop van Jut te worden ge- bewolking sneeuw -g yc onweer opklaringen zonnig _>^<L mistbanken nWiV* regen ffiflfll/Drt natte •"i'iy' sneeuw hagel zonnig WEERSVERWACHTING VOOR VAh WEERRAPPORTEN 29 JUNI 19.00 l Amsterdamonbewolkt30 gr Eindhovenonbewolkt30 gr Rotterdamonbewolkt30 gr Vlissingenonbewolkt28 gr Aberdeenregen17 gr Barcelonazwaar bew24 gr Berlijnonbewolkt30 gr Budapestonbewolkt27 gr Bordeauxzwaar bew26 gr Brusselonbewolkt28 gr Cyprusonbewolkt27 gr Dublinzwaar bew23 gr Frankfurtonbewolkt29 gr Genèvelicht bew28 gr Helsinkizwaar bew22 gr Innsbruckonbewolkt28 gr Istanbullicht bew22 gr Klagenfurtlicht bew26 gr Kopenhagenlicht bew25 gr Las Palmasonbewolkt27 gr VANDAAG/ Zon op: 05.23. Zon onde 22.03. MORGEN/ Zon op: 05.23. Zor onder: 22.38. VANDAAG/ Bath: 04.40-17.06. Hans 16.06. Vlissingen: 03.18-15.46. MOF 04.55-17.21. Terneuzen: 04.23-16.48. GROTE VAART/ JO PALM 28 te Pet C.al!sche Eil nr Amsterdam, MIGHTY MONTERREY 29 te Yokohama, NA' LLOYD AFRICA 28 25 zo Minocoy nr Jj Nagoya. NEDLLOYD MANILA 28 GERUNDIA 28 vn Bridgetown nr Pt rotI O Cooktown nr Auckland, NEDLL nrTÜ6rt0 Quetzal, NEDLLOYD ZEEL ïjOLARBORG 29 15 zo Oland nr Ha dd,PRINS JOHAN WILLEM F FRINS PHILIPS WILLEM 28 ta Wigh inn Kln9ston nr Belize, SERICATA 4 ravjl. aa9c'en Eil nr Savona, TINEK ki ei. E 28 250 nw Finisterre nr RiltV^E VAART/ BAKENGRACHT 2 Rata verw te Baltimore, BASTIAAI BATAAFGRACHT 28 300 o St Johns r report, BLOEMGRACHT 29 25 zzo I Cnl?olavannah. BROUWERSGRACF ^STANCE 28 15 nw Arkona nr Ric Ron ',PUTCH QtOBY 28 vn Rottere unerdam nr Immingham, DUTCH M I 3? Pass Hull nr Saltend, EENDRACH KFDLrrSlomar nr Dordrecht, FAIRM7 Winht F. 28 6 n Scheveninge CORn ™C,?sablanca' ICE CRYSTAL shon d 0 New York nr Cheste I MarcTf-t, "r Chester, JACQUELIN Swan LTUM 28 8 w Boulogne nr Ti nno Rat' aARE NOVUM 29 25 no B BORr lnabos nr Barry, PARKGRAO BORG 29 20 no Kiel nr Delfzijl.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1992 | | pagina 4