stellen n dank Bezuinigingen onontkoombaar Nü 3 Super Sloggi Slips Belgische justitie stelt onderzoek in naar 06-handel Bredanaars met 5,- korting "DAT IS GEK, DAARNET WAS HET NOG MAAR 20 KILOMETER" Kok: Alleen zonder extra wensen loopt begroting voor 1993 rond 4 Hulp voor Kroatië Mes in landbouwgrond 6Salarisverhoging onderwijs absolute noodzaak' DE STEM Schuld BINNENLAND BASE COMMENTAAR Zit goed, blijft goed. Nieuwe OMO-voorzitter Kraakman: BINNENLAND KORT Gedetineerden leggen werk neer Hirsch Ballin keurt mariniersoptreden af Ambtenaar fraudeert met subsidies Cao-overleg gezinsverzorging opgeschort 'Laat asielzoekers eerder gaan werken' Weer overleg over Maas en Schelde IE STEM mdje voor zijn dood nog tot iinaal benoemd als eerher- de Franse Dominicaner- hrs Dominique Chenu en 5 Congar die van hun leer- lien werden verdreven, de ise Jezuïetenpater Teilhard Jardin die veroordeeld is] ens zijn evolutiedenken en te vergeten de Franse Do- 'licanerpater Albert Lagran- de oprichter van de Ecole lique in Jeruzalem die van- Ie zijn 'bijbelkritiek' aan het In van deze eeuw een do- verbod kreeg dat 13 jaar jrde. |t en goed: er is deze hele ïtigste eeuw geen theoloog enige importantie in de r.k. geweest, die niet door 'Ro- is vervolgd en/of veroor- Id. Niet één. Dat moet te :en geven. Wat nog meer te :en moet geven, is dat de ;e theologen van het Tweede icaanse Concilie in de hoek iworden gedrukt (o.a. illebeeckx, Küng, Bernard ling). En wat helemaal te een moet geven, is het feit de kloof tussen leergezag [theologen in de r.k. kerk j? hele twintigste eeuw al- ji maar groter en breder is •orden. De zogeheten 'Ver ing van Keulen' waarin |r dan 100 Europese theolo- scherpe kritiek hebben it aan het adres van het ticaanse) leergezag, welke liek daarna is bijgevallen Ir honderden rooms-katho- fe theologen uit alle andere telddelen, legt daarvan ge- jenis af. Daaruit valt maar conclusie te trekken: er is fundamenteels mis'in de •kerk aan het einde van twintigste eeuw. 's nieuwe leiders. Opposan- wijzen erop dat hij de op- ïst van Boris Jeltsin onder- atte toen hij hem vorig jaar 'arijs een ontvangst op laag aau bereidde. Verder meent i dat hij nogal traag was in aanvaarden van een uiteen end Joegoslavië en de Slo- nse en Kroatische onafhan- jkheid. terrand is het laatste jaar weid door binnenlandse blemen. Als gevolg van stij- de werkloosheid, financiële andalen en de geringe popu- Iteit van zijn voormalige nier Edith Crêsson 'daalde eigen populariteit tot re- fi-laagte, nadat die bij af- p van de Golfoorlog op re- ji-hoogte had gestaan, ïreis naar Sarajevo, die on adellijk door intellectuelen politici in Frankrijk als een pdig initiatief werd bestem- 1, zou zijn populariteit weer nen opkrikken. De televi- Iieelden van Mitterrand en lister van gezondheid Ber- d Kouchner, een van 's- ds populairste politici, die ■het belegerde vliegveld van rajevo landen, zullen grote ruk maken op een cruciaal nent in de Franse politiek. tnkrijk staat aan de voor- nd van een belangrijke ïpagne voor een referen- vermoedelijk in septem- over de ratificatie van Iiastricht' inzake een Euro- e unie. Volgend jaar maart m er in Frankrijk parle- itsverkiezingen op het pro- ,mma. Mede in dat licht pro- ■rt de socialistische presi- lt zijn aanzien en dat van partijgenoten te herstellen. |ap) rwaren tegen de uitgangs- ïten van dat plan heeft. Al- i wordt de regering van John jor gedwongen positieve ro-politiek te bedrijven, ter- jl de Vijfde Kolonne van de [ptici Downingstreet 10 vrij- voortdurend omsingeld idt. Londen moet het inte- itieproces in goede banen fcen, terwijl het zelf de nodig rjfels en aarzelingen heeft, rtom: de Major-regering et de Europese agenda voor toekomst van Europa op- llen, waarin een spraakma- id deel van de Engelse poli- nu juist niet gelooft, maakt het Britse EG-voor- Ïerschap tot een moeilijk" en usbarstig karwei dat een ire claim legt op de poli- re vaardigheden van pre" >r John Major en minister i buitenlandse zaken uglas Hurd. Het wordt dus boeiend voorzitterschap zeker niet wordt gedomi- >rd door het soort dienst- mrheid dat Portugal zo luwhartig heeft gedemon- ^erd. Het wordt eerder een _>rzitterschap op het hoogte- |it van een vertrouwenscrisis de Europese Gemeenschap- t die crisis mede door de :uwe EG-voorzitter is ver- rzaakt, is weliswaar een bij- jnstig, maar niettemin na- "nt detail. ionze verslaggeefsters tda - Op verzoek van de Bredase ïineentepolitie stelt de Belgische [istitie een onderzoek in naar de (akelijke activiteiten van drie Bre- zakenmannen, die hun firma 'darpa Communications in het Bel- j-sche Meer hebben gevestigd. Het iaat om de 46-jarige P. Verloop jtigenaar van café De Spinola), de lf-jarige K. Tilma en A. Vroon ];e aanleiding is een raadselachtige op- tep van Klarpa via advertenties zater- |ag en gisteren in onze krant. Die op- Lp luidt letterlijk: 'Opsporing ver lacht van honderden bankbiljetten, geer hoge beloningen. Totaal meer dan miljoen gulden'. Woordvoerder van de gemeentepolitie Breda, R. van Kuik, zegt 'ernstige twij fels te hebben of de zaak wel klopt' en vermoedt dat er oplichting in het spel is. Dit wordt door de woordvoerders Verloop en Tilma van Klarpa met klem ontkend. In de advertentie wordt de krantelezer gevraagd via een 06-nummer de num mers van briefjes van tien en honderd in te toetsen. De beller moet eerst een informatienummer a 50 cent per mi nuut draaien en vervolgens de zoge naamde 'opsporingstelefoon' bellen 1 gulden per minuut. Hierna is de tele foonrekening van de beller minstens met vijf gulden gestegen. Op een antwoordapparaat beweert de firma Klarpa onder toezicht van een beëdigd politie-ambtenaar honderden bankbiljetten van tien en honderd gul den in omloop te hebben gebracht. De nummers zouden geregistreerd zijn bij een notaris in Breda. De politie-ambte naar wordt door beide heren voor zijn diensten gehonoreerd. De firma looft zeer hoge geldbedragen uit bij inlevering van de biljetten. Voor een tientje met het juiste nummer zou tweeduizend gulden worden betaald. Voor een honderdje maar liefst 25.000 gulden en in sommige gevallen zelfs een ton. „In totaal hebben wij er twee mil joen gulden voor over om alle biljetten weer in ons bezit te krijgen," zegt Til ma. Volgens hem staat een Bredase arts garant voor het grootste deel van het uit te keren bedrag. De zakenlieden zeggen met hun opzet inzicht te willen verkrijgen in de geld stroom. Ze menen hierdoor te weten te kunnen komen waar eventueel zwart geld, losgeld of geld van bankoverval len circuleert. Volgens Tilma is vooral eén opdrachtgever, wiens naam hij niet kwijt wil, hierin bijzonder geinteres- seerd. De man zou bereid zijn voor deze informatie vele miljoenen aan de firma te betalen. Volgens beide heren kunnen ze achter halen vanuit welke regio gebeld wordt. Binnen enkele maanden weten ze zelfs met behulp van speciale apparatuur welke nummers de 06-nummers bellen. De heren hopen grote winsten te beha len uit de verkoop van deze informatie. Ze zeggen de informatie niet te willen verkopen aan criminelen. Daarom wil len ze alleen zaken doen met hoofd-of- ficieren van justitie en grote opdracht gevers, zoals mensen die losgeld hebben uitbetaald aan ontvoerders. Volgens Tilma en Verloop worden ze niet rijk van de exploitatie van 06- nummers, hoewel algemeen bekend is dat met deze nummers grote winsten behaald kunnen worden. Ze denken met hun plan wel een gat in de markt te hebben ontdekt. Beide mannen geven toe dat de kans dat een prijs ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd miniem is, omdat slechts 218 biljetten met winnende nummers in omloop zijn gebracht. Tegelijkertijd moeten zeer veel mensen het 06-num mer bellen, willen ze inderdaad inzicht kunnen krijgen in de geldstroom. [Van onze Haagse redactie Haag - Extra claims van ministers voor het volgend zullen hoogstwaarschijnlijk opnieuw een bezuini gingsronde nodig maken. Zonder dergelijke claims komt minister Kok (Financiën) in 1993 precies uit op het afge sproken, lagere financieringstekort van 3,75 procent en een lagere druk van premies en belastingen. collectieve lastendruk - alle bijna weken vergadert. Minister Kok gaat bij zijn berekeningen al uit van een verlaging van de BTW van 18,5 naar 17,5 procent. Over de eventuele aanpassing van de koopkracht van de mi nima voor 1993 (die met één pro cent dreigt te dalen) spreekt het kabinet pas vanaf medio augus tus. Maalde premies en belastingen amen - komt daarmee uit op procent. In het regeerak koord spraken CDA en PvdA af de grens voor de lastendruk op 53,6 moest liggen. Dit jaar komt de lastendruk ho- |«er uit, ondanks diverse toezeg- gingen van Kok dat hij het zover [niet zou laten komen. Dit blijkt uit de zogenaamde kangpuntenbrief' waarover de 'ministerraad vanaf vandaag Onderwijs I VERVOLG VOORPAGINA "We raden die mensen af om bij ernstige smog inspanningen te verrichten in de buitenlucht," aldus een medewerker van het RIVM, Plantsoen- werkers, bouwvakkers, wegenbouwers en andere buitenarbeiders en spor ters doen er toch al verstandig aan om vandaag een tandje min der te draaien. De lucht is vuiler dan anders. Stikstofoxiden en koolwaterstoffen, voor 80 tot 90 procent afkomstig uit het bui tenland, gaan onder invloed van de zon foto-chemische reacties aan, waardoor ozon ontstaat. Dat duurt enige uren, waardoor de ozonconcentraties op het platteland meestal hoger zijn dan boven de steden. De troep in de lucht, die boven de steden wordt gevoed met uitlaatgassen van fabrie- ken en het autover keer, drijft in die paar uur tijd als een smerige wolk naar de dunner bevolkte gebieden. 'Maar vandaag de auto laten staan en met de fiets of te voet naar het werk gaan, is ook niet echt aan te raden. Dan gebruik je meer lucht en dat kan klach ten geven. Beter is of binnenblij ven, carpoo- len of met het openbaar vervoer," onderwijst een RIVM-medewer- ker het volk. De ruim duizend ambtena ren van de provincie kregen gis teren voor vandaag ook dat ad vies. Niet vanwege de smogver- wachting, maar omdat de par keerplaatsen bij het provin- cie- huis door meer dan 2000 tracto ren zijn bezet. (ADVERTENTIE) Naar BIRMINGHAM? Vanaf EINDHOVEN AIRPORT! 2xper dag/5x per week Bel uw reisagent of: 040-571550 Als minister Ritzen de onder- wijssalarissen wil verhogen - en ook een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat - zullen er extra bezuinigingen nodig zijn; hetzelfde geldt voor de wens van Hirsch Ballin voor ex tra cellen en voor bestrijding van de zware crinimaliteit. Ho gere onderwijssalarissen kosten volgens ingewijden minimaal 300 miljoen gulden. Verhoging van de koopkracht van de mi nima in elk geval één miljard gulden. Minister Kok kent de wensen van zijn collega's, maar boekte nog geen bedragen in voor de uitvoering ervan. Kok rekent ook op extra kosten voor asiel zoekers, maar ook daarvan laat hij becijferingen achterwege. Kok wil de begrotingssprekin- gen met een schone lei beginnen, zegt een ingewijde. Dat betekent dat bewindslieden harde strijd moeten leveren als ze iets extra's willen. Het is voor het eerst sinds jaren dat in een hangpuntenbrief die de basis is voor begrotingsbe sprekingen géén extra bezuini gingen worden aangekondigd. Kok zette wel een streep door de prijsbijstelling die departemen ten ieder jaar krijgen voor de ge stegen kosten. Dat brengt een half miljard in het laatje. In hyet verleden hebben bewindslieden zich met succes verzet tegen zo'n 'stiekeme' bezuiniging. Kok gaat ervan uit dat de econo mische groei in dit jaar het vol gend jaar 600 miljoen gulden ex tra aan belastingen oplevert. Ook verwacht Kok het een en ander van steviger fraudebestrij ding bij de fiscus. Dat zou het volgend jaar al 250 miljoen kun nen opleveren. Kok wil, zoals de Tweede Kamer hem vorige week voorhield, opbrengsten van frau debestrijding aan de burgers te ruggeven in de vorm van belas ting- of premieverlaging. Tegelijk met een 'begroting op schema' voor het volgend jaar, komt de boekhouding van dit jaar slechter uit. Kok kreeg ach terstallige rekeningen gepresen teerd als gevolg van de belas tingverlaging volgens Oort. (25 -. Jit.r. -jii -i.mkpato (ADVERTENTIE) (en 5,- korting op 2 Super Sloggi Slips for Men). De Super Sloggi Slips zijn gemaakt van 95% fijn katoen met 5% Lycra Ook na eindeloos wassen blij ven ze perfect in vorm. Slosgi Luxe valt buiten de actie. Aanbieding tot 30 juni 1992 of zolang de voorraad strekt •gedep handelsmerk van DuPont In Tiel laden vrijwilligers wagons vol met hulpgoederen voor Kroatië. De organisatie Mensen in Nood zorgde voor zes wa gons met noodrantsoenen ter waarde van 360.000 gulden. De spullen gaan naar kinderkampen in de buurt van Zagreb. De rantsoenen bestaan onder meer uit 17.000 kilo babyvoeding, 44 ziekenhuisbedden en 13.824 luiers. - FOTO ANP Den Haag - Het kunstmatig handhaven van zoveel mogelijk werkge legenheid in de landbouw is 'onbetaalbaar en onmogelijk'. Europa heeft veel te veel agrariërs. Binnen 25 jaar is er nog maar werk voor 2,9 miljoen boeren en tuinders, nu zijn dat er nog 6 miljoen. Om tot milieuvriendelijke landbouw te komen en de overschotpro- duktie te beperken moeten tientallen miljoenen hectare landbouw grond uit de produktie worden genomen. Van de 127 miljoen hectare landbouwareaal is straks minimaal 25 miljoen en maximaal 90 mil joen hectare nodig. Dat voorspelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport 'Grond voor keuzen', dat vandaag wordt gepu bliceerd. SCHULDVRAGEN ZIJN interessant, maar lossen de problemen n|et op. Over Zuid-Afrika en de daar bijna heersende burgeroorlog spreekt men hoofdzakelijk in termen van schuld. Wie moordt wie [JC wie is er behulpzaam, wie weet ervan of sluit zijn ogen. Hoogst belangwekkend, zeker in verband met het vertrouwen dat de Politieke leiders verdienen. Maar het geweld is daarmee niet Sestopt. En het eerste dat er nu moet gebeuren is een eind maken aan de terreur, de overvallen en de aanslagen. ["president De Klerk nu achter de moordaanslagen zit, ze ooglui- «nd toestaat of ze niet kan verhinderen, is van belang voor een ™gende fase. Op dit moment telt alleen dat hij niet in staat blijkt vechtenden te scheiden. En het staat buiten kijf dat dit moet ge wen, willen de politieke en etnische tegenstellingen niet zo es- ca|sren dat een vreedzame coëxistentie voorlopig vergeten kan worden. Paar is De Klerk verantwoordelijk voor, dat hij zijn burgers niet an beschermen. Als het hem ernst is met de toekomst van zijn dan moet hij daar wat aan doen. Niet filibusteren over "whtsverhoudingen in nieuwe kamers, maar rust en veiligheid aaranderen. En als het waar is dat hij niet meer op zijn eigen poli- om vertr°uwen, dan moet hij met dat gegeven, ook al gaat het r) een binnenlands probleem, naar instellingen als een Veilig- dsraad. s'dent De Klerk heeft een groot internationaal krediet en pres- j[jje verworven met het afschaffen van de apartheid. Die naam is J "a Boipatong, een misdaad van dezelfde orde als die van teh?v'"e en S°wet°, kwijt. Hij kan zich redden door zijn onmacht Pakennen en de hulp in te roepen van wie Zuid-Afrika een goed "art toedraagt. Van onze verslaggever Tilburg - De staking die de bonden voor 24 september hebben uitgeroepen als het kabinet de onderwijssalaris sen niet verhoogt 'valt bin nen de tolerantiegrenzen'. Dat zegt drs. R. Kraakman (46), de nieuwe voorzitter van de Ver eniging Ons Middelbaar Onder wijs (OMO) in Tilburg. Het hoofdbestuur van 's lands grootste particuliere schoolbe stuur benoemde Kraakman gis teren tot voorzitter. Kraakman woont in Etten-Leur en is mo menteel secretaris van de Katho lieke Universiteit Brabant in Tilburg. Hij volgt H. Veeken uit Roosendaal op. Amper een half uur nadat hij zijn benoeming te horen had ge kregen, stelde de kersverse voor zitter zich terughoudend op ten aanzien van zaken als de basis vorming en brede scholenge meenschappen. Over de salariëring van de men sen in het onderwijs was Kraak man echter glashelder. „Ik steun de roep om extra geld voor de salarissen van harte. Over de middelen om dat gedaan te krij gen kun je van mening verschil len, maar het is een absolute noodzaak dat er iets aan het imago van het leraarsvak wordt gedaan. Salarisverbetering hoort daarbij, anders krijgen we pro blemen met de kwaliteit van het De nieuwe OMO-voorzitter Kraakman FOTO VAN EUNDHOVEN onderwijs. En dat is op den duur fnuikend voor de economische en maatschappelijke ontwikke ling van ons land", aldus de nieuwe OMO-voorzitter. De Brabantse vereniging OMO beheert 52 scholen, vooral voor havo en vwo, met 3.700 perso neelsleden en 50.000 leerlingen. Met zijn oproep voor hogere sa larissen sluit Kraakman zich volledig aan bij de brandbrief die het OMO-hoofdbestuur vo rige week naar minister Ritzen (Onderwijs) stuurde. In die brief maakt het hoofdbestuur zich ernstig zorgen over de aantoon baar te lage onderwijssalarissen. Die leiden ertoe dat het perso neel nauwelijks nog het enthou siasme kan opbrengen om aller lei vernieuwingen ten uitvoer te brengen. Kraakman zegt nu al last te heb ben van 'onthechtingsverschijn selen' aan de Tilburgse universi teit, waar hij vanaf 1980 werk zaam is. Toch kon hij het OMG- voorzitterschap niet voorbij la ten gaan, waarvoor hij werd ge polst nadat iemand de selectie commissie op hem had geatten deerd. En dus moet de KUB een opvol ger zoeken voor de huidige se cretaris die per 1 oktober bij OMO begint. Kraakman heeft nauwelijks ervaring met het voortgezet onderwijs, maar ziet dat niet als een bezwaar. Hij wijst erop veel gebruik te gaan maken van de kennis en exper tise die er in de scholen aanwe zig is, met name bij de rectoren. Daarnaast ziet Kraakman nauwe karakterologische over eenkomsten tussen een school en een faculteit. En daar heeft hij op de KUB en daarvoor bij de Technische Universiteit Delft de nodige ervaring mee opgedaan. Belangrijke beleidsuitspraken wil de nieuwe voorzitter nog niet doen. Wel kan hij zich voorstel len dat aan de communicatie binnen OMO wat kan worden verbeterd. Kraakman komt uit een regio waar tot dusver geen OMO- scholen zijn. Wat hem betreft komt daar verandering in. „Ik ken niet alle gevoeligheden op dat punt, maar ik denk dat het interessant kan zijn als ook in de regio Breda en Etten-Leur OMO-schoIen ontstaan. Als dat meerwaarde heeft moet dit niet bij voorbaat onbespreekbaar zijn", aldus Kraakman. DINSDAG 30 JUNI 1992 A3 Breda - In diverse gevangenissen en huizen van bewaring, on der meer in Leeuwarden, Zutphen, Grave, Breda en Arnhem, hebben maandag in totaal ongeveer 450 gedetineerden ge staakt. Ze protesteerden tegen de eventuele noodmaatregel voor het cellentekort van de bewindslieden Kosto en Hirsch Ballin van justitie, waarbij twee gedetineerden op één cel wor den geplaatst. In gevangenis De Boschpoort in Breda bleek de stakingsbe- reidheid onder gedetineerden het grootst. Van de 190 gedeti neerden bleven er 150 in hun cel. De gedetineerden hebben de directie beloofd vandaag weer gewoon aan het werk te gaan. Rotterdam - Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft gisteravond na zijn werkbezoek aan Rotterdam ondubbelzinnig het mari niersoptreden afgekeurd op het Centraal Station. Dat wilden mariniers in opleiding 'junkie-schoon vegen'. Maar anders dan korpschef Nordholt van de Amsterdamse gemeentepolitie en CDA-kamerlid F.J. van der Heiden keurt Hirsch Ballin het niet-officiële optreden 'zonder mitsen en maren' af. „Dat betekent niet dat ik de toestand daar goedkeur", aldus Hirsch Ballin. „Gedoogzones van drugsgebruik zijn alleen ac ceptabel als de overlast wordt beperkt". In die zin vindt de mi nister uitbreiding van gedoogzones acceptabel. Maar dat bete kent volgens hem niet dat het drugsgebruik moet worden gele galiseerd. Den Haag - Een ambtenaar van het ministerie van economi sche zaken is afgelopen weekeinde aangehouden wegens vals heid in geschrifte en oplichting met exportsubsidies. Zo heeft de politie van Den Haag maandag bekendgemaakt. De man heeft een bekentenis afgelegd. De ambtenaar had bijna vier ton aan subsidie ontvangen. Het geld is achterhaald op twee bankrekeningen. Als alle subsidie aanvragen waren toegekend was er anderhalf miljoen gulden naar hem toegevloeid. De man, beleidsmedewerker bij Economische Zaken, richtte op papier vier nepbedrijfjes op. Als secretaris van een commissie die exportsubsidies toekent, gaf hij subsidie-aanvragen van de bedrijfjes een positief advies. Voor zover bekend is er in twee gevallen subsidie uitbetaald. Utrecht - Net als in het kruiswerk hebben de onderhandelin gen in de gezinsverzorging (90.000 werknemers) maandag niet geleid tot een cao-resultaat. Het overleg is opgeschort tot don derdag. De onderhandelaars van beide partijen hebben afgesproken om geen mededelingen te doen over de inhoud van het overleg, maar men wilde wel kwijt dat de onderhandelingen niet slecht zijn verlopen. Zolang er in de gezinsverzorging nog geen cao resultaat is bereikt, gaan de acties onverminderd voort. Den Haag - Asielzoekers die naar Nederland konien, zijn meestal redelijk tot goed ge schoold en willen heel graag werken. Als ze werken voor zien ze in hun onderhoud, voelen ze zich minder afhan kelijk en kosten ze de staat minder geld. Verbiedt ze daarom niet langer om de eerste twee jaar te werken. Dat zegt minister D'Ancona (foto) die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoe kers. Op het ogenblik overlegt D'Ancona met andere ministers om de regels zodanig aan te passen dat asielzoekers niet langer ge doemd zijn om jarenlang niet te werken. Den Haag - Minister Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat) denkt nog steeds dat België en Nederland nog dit jaar de zoge heten Waterverdragen zullen afsluiten over de schoonmaak van Maas en Schelde. Binnen twee weken heeft de bewindsvrouw weer een overleg met de Belgische ministers van leefmilieu en buitenlandse za ken, meldt Maij de Tweede Kamerleden Feenstra (PvdA) en Es- selink (CDA). Die lieten vorige week hun ongeduld blijken en spoorden Maij aan om naar de rechter te stappen. De minister denkt daar niet aan. De onderhandelingen gaan over twee overeenkomsten over de verdeling van het Maaswater (om de Nederlandse drinkwater voorziening op peil te houden) en over de verdieping van de Westerschelde (om de haven van Antwerpen bereikbaar te hou den voor grote schepen). Verder streeft Nederland naar een Maas/Scheldeverdrag ten behoeve van de oprichting van een Internationale Maascom missie en een Internationale Scheldecommissie. Beide commis sies moeten actieprogramma's opzetten om de vervuiling van beide rivieren tegen te gaan. België moet op dit voorstel nog reageren. (ADVERTENTIE) Gedetailleerde wegenkaarten? Even naar uw ANWB-kantoor voor Michelin-kaarten. Of de nieuwste ANWB-kaarten met korting voor ANWB-leden. Doen. Dan rijdt u zonder zoeken naar de zon. DE ANWB HELPT U ALS GEEN ANDER. ANl

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1992 | | pagina 3