ol Geen boodschap aan zwijmelarijen' Michael Jackson is klaar voor EuroDisney EPS :rhoogt te De spontane woede-uitbarstingen van de Raggende Manne Feike Salverda naar RTL4 Nationale Taptoe Breda in teken van één Europa Sturm und Drang bij de pianolaureaat Verheijden EGT. Spektakelshow dringt muziek naar achtergrond Winnaar Steinway-concours in Markiezenhof Saxofonist Charles Tyler overleden °an kost een Fe*e zomer bij ar 37,50. 'bruike/ijfce 75 krijgt u met klantenpas of korting op 'ecept? oan -diplomeerde "akkundige N S P R R S J S 2,5 6,0 7,5 8,0 S, wordt het hele saldo. „Ik heb Tien Geboden en de eerste negen zjjn: Gy zult niet vervelen." Billy Wilder, filmregisseur DE STEM DINSDAG 30 JUNI 1992 DEEL D |45406 GOES, GANZEPOORTSTRMT 18, WT4.01150-14759 loot Mark Roos Iet gaat goed met de Rag ende Manne. Overal in let land trekt de groep litverkochte zalen en de oorbereidingen voor de óeuwe cd lopen op rol- etjes. Vorige maand kreeg Ie groep de CJP Podium- irijs. Voor de Raggende lanne is muziek een uit- aatklep voor de frustra- ies, wanhoop en ergernis n het alledaagse leven. !en concert van de Rag gende Manne is een grote oedeuitbarsting. Hun ge spierde liedjes hebben ti- als 'Nee's niks', 'Sode mieter op' en 'Over de rooie'. Legendarisch is het nummer 'Ik vind je leuk' dat 18 seconde duurt, let is een vrolijke boel in de leedkamer van de Raggende tonne. Vanavond speelt de land rond zanger Bob Fosko een Viswedstrijd. De Amsterdam mers zijn de afsluiter van een festivalletje in de Melkweg. De Raggende Manne zijn totaal niet in de stemming voor een inter view. Na enig aandringen legt zanger Bob Fosko zijn accordeon weg en stelt zich beschikbaar voor enkele vragen. Echt gemo tiveerd lijkt hij niet. Hij kijkt voortdurend om zich heen en wisselt woorden met verschil lende vrienden en bekenden die onophoudelijk de kleedkamer binnenstromen. Drummer Palli Gudmundsson komt erbij zitten. Met dubbele tong zegt hij: „Schrijf maar dat onze afgunstige collega's ons succes in hun smoel kunnen smeren." Als ik vraag wat hij er mee bedoelt kijkt de drummer schaapachtig voor zich uit. „Vol gende vraag. Wat was de vraag eigenlijk?" Fosko beëindigt net een gesprek met iemand anders en lijkt zich weer in het 'gesprek' te mengen. Tegen Palli: „Denk je nou echt dat jij degene bent die hier de vragen zou moeten beantwoor den?" Schnabbel I Eigenlijk is De Raggende Manne I niet meer dan een leuke schnab- I bel. Alle bandleden - Theo Slag ter (gitaar), Louis Ter Burg 1 (bas), Palli Gudmundsson I (drums) en Bob Fosko alias I Geert Timmers - hebben naast de band andere bezigheden. I Fosko zelf is acteur. In het verle- i zat hij bij de jeugdtheater groep Maccus en werkte hij mee i aan televisieprogramma's als De Zingende Dokter, Fa. Onrust en 1000 Millibar. De Raggende Manne. Fosko: „Of we ons kunnen be druipen van onze muziek? Nee, niet echt." Stilte. Gudmundsson denkt daar anders over. Nippend aan zijn glas met een mix van whisky en champagne: „Dat be druipen lukt anders aardig. Treetje bier, flessen whisky, champagne, volle koelkasten. We komen niets tekort." Het is 12 uur en een vriend van de bandleden is jarig. Fosko: „Je komt wel op een ongelegen mo ment. Het is feest namelijk. Bel me van de week maar als je nog iets wil weten." Einde esprek. Fosko pakt zijn accordeon en speelt 'Lang zal ze leven'. Onmacht Later in de week bel ik Fosko nog even. Nu is hij weiwillenden vriendelijk. Uit zichzelf begint hij te praten. „Je vroeg iets over het feit dat we ons zo ergeren aan verschillende zaken hè? Nou, wij ergeren ons aan van al les en nog wat. Bij de super markt in de rij staan bijvoor beeld. Een normaal mens vergeet dat weer of haalt zijn schouders op. Wij proberen die woede juist via onze muziek te kanaliseren. Veel teksten ontstaan uit woede, uit onmacht. Dat zijn belang rijke drijfveren. Wij uiten onze woede met heel directe state ments. Wij hebben geen bood schap aan zwijmelarijen en de romantiek van het nachtleven, zoals bij bandjes als de Dijk." Volgens Bob Fosko is de Rag gende Manne meer dan 'lang leve de lol'. „Humor speelt denk ik een belangrijke rol in onze muziek. Ik ben geen somber man. Ik heb de lach als het ware aan mijn kont hangen. Dat heeft te maken met mijn kijk op het leven. Ik denk dat mijn kijk op het leven gewoon speciaal te noemen is en daar schijnen veel mensen nogal om te moeten la chen." Pretenties „Maar we hebben wel degelijk pretenties, ook al klinkt dat weer zo eng. Het is niet zo dat we een doel voor ogen hebben met wat we willen met onze mu ziek. We weten in ieder geval wat we niet willen. We willen niet in een systeem van groepen, we willen niet in het clubcircuit verzuipen, we willen niet op tra ditie gestoelde muziek maken. Wat we wel willen is compro misloze muziek maken, zonder daarbij de grenzen van betame lijkheid te overschrijden. Zo'n tekst als 'Je stinkt uit je bek als een beer uit zijn reet' moet ge woon kunnen. Maar we houden ons verre van politiek en willen niet shockeren door bijvoorbeeld fascistische teksten de zaal in te slingeren." „Het feit dat we soms als schok kend worden ervaren, ligt op het vlak van onze directheid. We ne men geen blad voor de mond. We huldigen bepaalde opvattingen die haaks staan op wat men van pop vindt." Routine Het concert. Bob Fosko loopt onrustig heen en weer over het podium. Als een ware brulaap brult, rochelt, kermt, blèrt en vloekt hij over een muur van ge luid uit. Soms loopt hij gevaar lijk rood aan. Alsof hij op elk moment letterlijk kan explode ren. Als hij eenmaal van het po dium is, kalmeert hij. „Je kan tenslotte niet elke dag een.opgewonden.-standje zijn. Je bewaart je energie voor op het podium. Daar staat dan het alter ego van Geert Timmers. Ik wil niet gelijk zeggen dat ik op het podium transformeer van een Dr. Jeckyll in een Mr. Hide of in een weerwolf, maar ik trek ge woon een andere la open." „Zoiets kan je niet al te vaak doen. We treden dan ook maar maximaal twee keer per maand op. Sowieso omdat mijn stem ook niet overal tegen kan. En als je vaak optreedt sluipt de rou tine erin, gaat het exclusieve er af. We oefenen daarom ook nooit. Onze nummers ontwikke len zich in de studio. Ons geluid moet klinken als een spontane woede-uitbarsting. We willen alert, accuraat, op het scherp van de snede componeren." „Gelukkig zijn we allemaal ge- - FOTO NIELS VAN IPtHEN schoolde muzikanten die weten hoe we onze instrumenten moe ten vasthouden. Daardoor im proviseren we veel. Een nummer klinkt nooit hetzelfde. Soms komt 't wel eens ongelukkig uit. Maar wat maakt 't uit? Als de kern van de zaak maar over komt." Hometrainers Al zes jaar zijn de Raggende Manne nu bezig. Fosko is niet bang om met de Raggende Manne in herhalingen te vallen. „Je moet gewoon blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Dat geldt ook voor de nieuwe cd, waar we nu aan bezig zijn. We gebruiken andere instrumenten, we spelen voor het eerst met een blazerssectie. We hebben ook een liedje over fietsen. In de stu dio nemen we dat op op home trainers. Leuk probeersel, dacht ik zo. We hebben nu bij elkaar 40 nummers op band, waarvan er 15 perspectieven bieden. En we hebben nog een sessie te gaan dus die nieuwe cd komt er dus wel." Blunt Axe Samen met gitarist Theo vormt Fosko Blunt Axe. 'Ik ben d'r he lemaal klaar voor' werd een grote hit. De opvolger, 'De Kuil' ligt nu in de winkel. Veel wil Fosko niet kwijt over het pro ject. „Blunt Axe is niet meer dan een uit de hand gelopen grap. Eigen lijk is het niet meer dan een sa telliet-project van de Raggende Manne. Het heeft absoluut geen prioriteit. De Raggende Manne gaan altijd voor. Ik zie Biunt Axe niet als iets serieus. Ik hou ook niet zo van housemuziek. Het is niet zo dat ik er een schurfthekel aan heb, maar ik loop er nou ook niet echt warm voor." Hypocriet Fosko verbaast zich er niet over dat Nederlandse bandjes het moeilijk hebben, terwijl Ameri kaanse en Engelse bandjes met open armen worden ontvangen in Nederland. „Dat is eigen aan de Nederlandse cultuur. Alles van wat over de grens komt, schijnt beter te zijn. Daarbij komt dat het aanbod in Neder land gering is en dat platen maatschappijen alleen bandjes willen die zich spiegelen aan buitenlandse voorbeelden. En omdat de producers hier veel minder zijn en de budgetten veel lager, halen Nederlandse band jes bijna nooit het niveau van de buitenlandse, er ontstaat een soort grijzigheid." „Bovendien is het zo dat de Ne derlandse radio weinig tot geen aandacht heeft voor nieuwe Ne derlandse bandjes. Alleen de VPRO doet er wel iets aan. De VARA vind ik ronduit hypocriet. Ze pretenderen er iets aan te doen, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Een beetje van 'links lullen, rechts doen'. De VARA heeft dan wel de Popkrant, maar dat pro gramma staat geprogrammeerd op dinsdagavond tussen 8 en 9. Ook niet echt prime time." „Nog erger is Pnts Spits. Ook hij heeft het steeds over het propa geren van het Nederlandse pro- dukt. Maar wat hij laat horen komt van de grote platenmaat schappijen, geproduceerd door bekende producers, gespeeld door bekende mensen. Van die middle-of-the-road-muziek zon der eigen gezicht. Dat riekt alle maal een beetje naar gemak zucht. Ik doe nu net alsof ik me er enorm over zit op te winden, maar dat stadium zijn we eigen lijk allang voorbij." „Gelukkig hoeven wij ons geen zorgen meer te maken. Niemand kan ons eisen meer stellen. We kunnen gewoon onze gang gaan. Als iemand anders zegt van 'Ik zou het zo en zo doen als ik jullie was', dan kan hij de pot op. Wij laten ons niet door andere men sen de wet voorschrijven. Wij maken muziek die wij leuk vin den. Punt uit. Als andere mensen dat nou toevallig ook leuk vin den is mooi meegenomen, maar niemand heeft invloed op wat wij doen en laten." n voorbehouden Door Max Steenberghe Dit is geen concert meer. ?Nee, volgens Michael Jack son is zijn nieuwe 'Dange- rous'-wereldtournee een 'extravaganza'. Dit week end bleek bij de wereldpre mière in het Duitse Mün- ehen dat hij gelijk had. Acrobatiek, laser-, licht- en vuurwerkshows, spectacu lair stuntwerk, goochel- en verdwijntruuks, prachtige kostuums, al was dat ene Pak met de 35.000 lampjes even kapot. De show is zo groots dat de muziek naar een bijrolletje is gedrongen. Het spektakel, dat vandaag en Morgen in de Kuip wordt herhaald, lijkt beter op hjn plaats in EuroDisney dan ut een voetbalstadion. Vier jaar geleden ging de po pulairste popartiest aller tijden voor het eerst op solo-tournee, j® meteen voor het laatst, zei mj toen. Mooi niet dus: Mi chael hoopt met deze tour zijn ?u 15 miljoen maal verkochtte uangerous'-cd over de 20 min van voorganger 'Bad' heen te "Hen, zondat hij dichter in de puurt van de 43 min van Innller' komt. jtei met houtsnijwerk ver- tÜfj Podium hs München blue onder het applaus toen ®chael als een duveltje uit j Uoosje ineens op het po- um stond, badend in een zee vuur en losbarstend in het De aankomst per trein bij het NS-station bij de Kuip in Rotterdam: Michael Jackson (in het zwart) tussen veiligheidsmen sen op weg naar de bus die hem naar het Hilton Hotel brengt. openingsnummer 'Jam'. Die plotse verschijn- en ver dwijntruuks zouden vele malen herhaald worden. Teveel. Te meer daar ze ook deel uit maakten van de 'Bad'-tour. Toen was het verbluffend, nu niet meer. En hetzelfde geldt voor de verstopte hoogwerker, waarin hij opeens tijdens 'Billy Jean' boven de hoofden van zijn publiek zweeft. Natuurlijk is er genoeg nieuws. Schrik niet als Michael voor zijn knokendans 'Thriller' let terlijk in de onderwereld af- daald, eenvoudig door zijn to tale podium tien meter omhoog te takelen. Hetgeen hem een schitterende dansvloer ople vert voor het intro van 'Billy Jean'. Verdere verbazing blijft komen van herkenning. Wantveel songs zijn live-uitvoeringen van Michaels spetterende clips. 'Beat it', 'Smooth Criminal', 'Bad', 'Black or White': we kennen de beelden en hij weet ze perfect te herhalen. Nou, nee, toch niet echt per fect. De première had nogal wat technische storingen, waardoor er gaten tussen de nummers vielen. En een Jack- son-show hoort voorbij te flit sen. Al denkt Michael daar an ders over, getuige het tot ver velens herhalen van de 'break'- truuk: middenin een song stop pen, paar seconden pauze, en hup, daar gaan we weer. Leuk voor één keer, maar tien keer is teveel. Toch weet Michael die irritatie weer weg te toveren met een ontroerende finale rond zijn menslievende 'Heal the World'-gedachte, waarvoor hij een dertigkoppig kinderkoor laat opdraven. Toegiften zijn onmogelijk door het slotak koord, dat zó spectaculair is dat we het niet willen verra den. Zó spectaculair dat we twijfelen of Michael het echt zelf doet. Na afloop kreeg Michael 50 platina cd's voor de 50 min in Europa verkochte 'Bad', 'Thril ler' en 'Dangerous', plus 10 platina Dangerous-sen uit de VS. Dat gebeurde, in stijl, in een privé-kermis opgetrokken in een nabijgelegen sporthal. En ook deze show lijkt een vlucht uit de realiteit: clips en show-werk, maar tijdens het enige nummer dat hij in zijn eentje zong, 'She's out of my li fe', verstikte zijn stem door tranen en vluchtte hij weg. Van onze rtv-redactie Hilversum - Feike Salverda (46), die ooit naam maakte met het VPRO-programma Gouden Bergen, wordt met ingang van sep tember 1992 eindredacteur informatieve programma's bij RTL4. Hij gaat werken onder Rik Rensen, hoofdredacteur RTL4 Nieuws en hoofd informatieve programma's bij het com merciële station. Salverda was bij RTL4 eindredacteur van het culturele maga zine 'Studio Rembrandt' en een blauwe maandag als program madirecteur verbonden aan het Amsterdamse tv-station AT5. Daarvoor werkte hij bij TV10, het mislukte commerciële tv- project van Joop van den Ende. Van onze verslaggever Breda - 'Grensverleggend' en 'grenzeloos goed': met deze kwalificaties geeft de Nationale Taptoe Breda het thema van dit jaar aan: de Europese eenwording. „Over het programma van dit jaar ben ik ontzettend enthou siast", aldus luitenant-kolonel J. van Ossenbruggen, inspecteur militaire muziek van de krijgs macht, gisteren tijdens de pre sentatie van het programma in Het Turfschip in Breda. Van Ossenbruggen heeft de alge hele leiding van de Nationale Taptoe Breda 1992. De Taptoe wordt gehouden van 19 tot en met 29 augustus op het terrein van de Chassé-kazerne in Breda. „Uit een onderzoek onder het publiek van de Taptoe vorig jaar blijkt dat de mensen vinden dat er buitenlandse orkesten aan de Taptoe moeten meedoen. Aan die wens komen wij graag tege moet", aldus Van Ossenbruggen. „Wij hebben besloten extra aan dacht te geven aan de hopelijke eenwording van Europa, vooral wat betreft het voormalige oost- blok. Het is ons gelukt twee op merkelijke orkesten uit Oost- Europa uit te nodigen en één uit Griekenland". Uit Praag komt de Ustredni Hudba, ook aangeduid als Cen tral Army Band. „Dat is een echt show-orkest, muzikanten met veel humor", aldus de luitenant kolonel. „Uit de voormalige DDR komt het 'Heeresmusik- korps 80', dat nu geldt als een van de beste orkesten van de nieuwe Bundeswehr". Het derde buitenlandse orkest dat meedoet aan de twee uur du rende Taptoe-show komt uit Griekenland. „Dat is tenslotte de bakermat van de Europese cultuur", aldus Van Ossenbrug gen. „Het muzikale peil is niet zo hoog als in Nederland - waar de militaire muziek op eenzame hoogte staat - maar het is wel heel bijzonder. Er komt ook een Griekse soldaten-dansgroep mee. Heel aardig is dat je een sterke Noordafrikaanse invloed hoort in die Griekse muziek, en ook Turkse invloed, al zullen de Grieken met die constatering niet blij zijn". Tot de deelnemers uit eigen land behoren de Koninklijke Militaire Kapel met een groep vendel- zwaaiers uit Boxmeer, de Johan Willem Friso Kapel en Konink lijke Luchtmacht Kapel. De Limburgse Jagers uit Seedorf en de Fanfare der Genie zijn sa mengevoegd tot één marchband. Er doen twee dienstplichtige fanfarekorpsen en zes tamboer korpsen mee. Uit de burgersec tor twee orkesten: het Tamboer en Trompetterkorps Euroband en de Rijnmondband uit Schie dam. Kaarten voor de Taptoe zijn ver krijgbaar bij de VVV Breda en vanaf morgen ook bij de VW- bespreekbureaus in den lande. Overigens is bijna de helft van de ruim 46.000 kaarten (verdeeld over elf voorstellingen) reeds verkocht. Bergen op Zoom - Hofzaal van Het Markiezenhof. Pianocon cert door Bas Verheijden, win naar van het Steinway-con cours 1992. Gehoord op maan dag 29 juni. Door Sjef Huismans Het verhaal zegt dat Beetho ven bij het creëren van zijn Sonate Opus 57 in f de zoge naamde Appassionata heeft verwezen naar The Tempest van Shakespeare. En inder daad heeft het werk een ge passioneerd, stormachtig ka rakter. Het is zeer dynamisch en Beethoven geeft deze so nate een brede symfonische structuur. Toch ging de wijze waarop onze laureaat het werk gisteravond benaderde ons wat te ver. Met tomeloze onstuimigheid werden de drie delen, zelfs het andante, aan de mooie Bösendörfer vleu gel ontrukt. Verheijden presenteerde een overwegend romantisch pro gramma. Iets wat je van een 18- jarige pianist misschien niet zou verwachten. Maar juist de ro mantiek kent zijn verfijnde, sub tiel afgewogen stemmingen die de menselijke ziel tot vervoering moeten brengen en moeten ver murwen. En daar heeft deze jonge welp nog geen ervaring mee. Zijn dynamiek blijft uit bundig, overmoedig en volumi neus als een rockband. Ongeacht of het nu om Tsjaikowski, Schu mann, Schubert of Liszt gaat. Bas Verheijden is een pianist met grote aanleg. Daarvan getuigt vooral zijn techniek die hij met groot gemak demonstreert. Hij neemt de lastigste passages met een gemak alsof het niets voor stelt. Hij heeft zelf ook duidelijk ple zier in zijn spel, dat vol begeeste ring en enthousiasme blijft. Wie zal de docent zijn die deze be gaafde, energieke jongeman tot rust en bezinning brengt. Wij wensen hem zo'n begeleider toe en dan zullen we over enkele ja ren een andere Debussy kunnen horen, vol evenwichtige klank kleur en subtiele balans. En wor den de arme goudvissen niet woest door de kom gejaagd zoals gisteravond. Marseille (afp) - De Amerikaanse saxofonist Charles Tyler, een mar kante persoonlijkheid in de wereld van de 'free jazz', is op 51-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Marseille. Hij was daar enkele maanden geleden opgenomen op de neurologische afdeling. Dit is vernomen uit ingelichte bronnen. De in Cadiz, in de Amerikaanse staat Kentucky, geboren Tyler werd ontdekt door zijn collega en voorman van de 'free jazz' Albert Ayler. In 1968 maakte hij een korte overstap naar de folk-rock en speelde in de Vulcans. Begin jaren '70 ging Tyler zich in New York weer bezighouden met de 'free jazz' en hij voegde zich bij het Art Ensemble of Chicago. In 1977 formeerde Tyler het New Music Orchestra met David Mur- ray, Dewey Redman en Chico Freeman. Met de bands van Cecil Tay lor en Sun Ra toerde hij door Europa, waarna hij zich op dit conti nent .vestigde, eerst in Denemarken en later, in 1985, in Frankrijk.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1992 | | pagina 15