W oningen Nieuwe Diep snel klaar Jan Wolfert uit Terneuzen is gek op motoren PLAATSELIJK NIEUWS Brandweerkorps Schoondijke wint brandweerwedstrijden in Sluiskil Eerste zes huizen bouwplan binnenstad Terneuzen in december bewoonbaar Geslaagde lustrumviering Pim Pam Poentje Terneuzen Nog veel gek Roompot Vast Actief lid Norton Club Nederland kan het sleutelen niet laten Pm m F RAPPORT AAST U OOK OP ANATEVKA ZEELAND C3 Verkeersongeluk 5 Auto gestolen Zaamslag Terneuzen Hoek EXAMENS Wedstrijden Hondenschool Van de Velde BESTEL NU EEN ABONNEMENT 01150-95555 ZUIDLANDTHEATER TERNEUZEN Motorrijd er licht gewond Ongeval in Scherpenisse DE STEM DINSDAG 30 JUNI 1992 Sluiskil - Dertien brand weerkorpsen gaven zaterdag acte de présence tijdens de brandweerwedstrijden die werden gehouden door de brandweer Sluiskil. Vier korpsen uit Zeeuws-Vlaan- deren, twee van Walcheren, zes uit Brabant en een brandweerkorps uit het Lim burgse Roggel namen aan de wedstrijden deel. Het spits werd afgebeten door het korps van Hulst. Omstreeks 8.30 uur werd de brandweerwa gen, evenals later de overige deelnemers, door twee Sluiskil- lenaren begeleid tot net even buiten Sluiskil. Daar werd per mobilofoon meegedeeld dat er bij vlasbedrijf Van de Bilt aan de Langeweg te Sluiskil brand was uitgebroken. Tot aan de wa terwinningplaats werd het korps begeleid. Daarna barstte de wedstrijd los. Eerst werden de slangen losge koppeld en liepen de eerste man nen op de brandhaard af al roe pend: „Is hier iemand bekend?" Het talrijke publiek kwam ech ter alleen om te kijken en de brandweerlieden kregen dan ook niet een verdwaald antwoord. Een eindje verder op het terrein echter wachtte een werknemer van vlasbedrijf Van de Bilt de brandweerlieden heftig met zijn armen zwaaiend op en schreeuwde de mannen toe dat er brand was uitgebroken in de kelder van een van de loodsen. De oorzaak van de brand was laswerkzaamheden'. En een van de werknemers zou zich nog in de kelder bevinden. Bij binnen komst kwam de rook de brand weerlieden al tegemoet. Met persluchtmaskers op ging men de brand te lijf en binnen een half uur werd het sein brand meester gegeven. Omstreeks 19.00 uur hadden alle korpsen hun kunnen getoond en konden de twee organisatoren Jan van Doesselaar en Nick de Pooter samen met de overige le den van de Sluiskilse brandweer terugzien op een geslaagde dag. De prijsuitreiking was later op de avond in welzijnseentrum Het Meulengat. De uitslag was: 1. Schoondijke met 1185 punten, 2. Vliegbasis Woensdrecht 1149, 3. GE Plastic 1143, 4. Vlissingen 1143, 5. Heeze 1120, 6. ICI Resins BV 1094, 7. Terneuzen 1060, 8. Rog gel 1056, 9. Hulst 1053, 10. Oost- kapelle 973, 11. Lightermoet Chemie 963,12. Luyksgestel 962, 13. Philips 899 punten. Van onze verslaggever Terneuzen - De eerste zes woningen van het plan Nieuwe Diep in de Terneuzense binnenstad kunnen in december worden verhuurd. A. Janse, voorzitter van de Woningbouwvereniging Terneuzen legde gisteren de eerste steen met het opschrift 'Eerste bouwsteen nieuw beleid Woningbouwvereniging Terneuzen'. Het plan bestaat uit veertig huurwoningen. Daarnaast wor den negen ateliers gebouwd be stemd voor kleinschalige dienst verlening. Er zijn twee type woningen. Het type A is met 77 vierkante meter de grootste waarvan er 31 wor den gebouwd. De maandelijkse huur is vanaf 750 gulden. Van het type B worden negen huizen neergezet die met 62 vierkante meter wat kleiner zijn. De huur prijs van deze woningen loopt vanaf 630 gulden per maand. Locaties Er wordt gebouwd op negen ver schillende locaties. Na de eerste negen in december worden in maart/mei 1993 25 woningen op geleverd en in mei/juni komen de laatste negen gereed. Er wordt gefaseerd gebouwd om extra aandacht aan de woonom geving te besteden. Het straat werk en de civieltechnische wer ken worden hierdoor gelijk met de woningen opgeleverd. Vol gens de Woningbouwvereniging hebben de locaties samen een gezamenlijk sterk punt. Ze lig gen centraal in Terneuzen. De Woningbouwvereniging, noemt het uniek dat de eerste huurders zelf de indeling. van..een;deel van de woning kunnen bepalen. De badkamer en keuken kunnen naar eigen keuze worden inge richt. Ook de bovenverdieping met slaapkamers en badkamer is vrij in te delen. Deze klantge richte aanpak is mogelijk omdat de- woningen nieuw worden ge bouwd. Verschillen Ondanks het feit dat de wonin gen uit twee typen bestaan zijn er verschillen. Bij elke woning is gelet op het uitzicht, de zon en andere zaken bij het aanbrengen van bijvoorbeeld ramen of het kiezen van de nokrichting. Hoogteverschillen in het terrein zijn benut door de bouw van ga rages onder sommige woningen. De woonomgeving heeft veel aandacht gekregen in het plan Nieuwe Diep. Donkere of on overzichtelijke plekken, alsmede nissen of portieken zijn verme den. Ook wethouder J. van Rooijen stond gistermiddag tij dens de eerste steenlegging stil bij die woonomgeving. Het ging volgens hem niet alleen om de woningen maar ook om een stuk renovatie en de daarmee samen hangende leefbaarheid van de binnenstad. Hij stipte de instal latie van lichtmasten en het bin nenkort te verschijnen parkeer- plan aan als zaken die een be langrijke rol hierbij spelen. Gevecht De wethouder herinnerde zich ook het aardige bestuurlijke ge vecht tussen de gemeente en de Woningbouwvereniging over de bouw van de veertig woningen. De woningbouwvereniging werd immers al geconfronteerd met leegstand in de binnenstad. „Maar we hebben elkaar gevon den omdat de Woningbouwvere niging inzag dat door niets te doen de leefbaarheid niet bevor derd zou worden." Voorzitter Janse voegde daar aan toe dat hij er van meet af aan van was overtuigd dat de woningen er moesten komen. „Want een stad zonder- hart' is Tgeen goede stad," zei hij. Vanaf vhnda'ag kunnen 'ghThteb resseerden voor de nieuwe wo ningen zich via de woonkeuze- bon uit de Meerkeuze Wonen advertentie aanmelden bij de Woningbouwvereniging. Van onze correspondente Terneuzen - Peuterspeelzaal Pim Pam Poentje in de Terneuzense Ser- lippenswijk heeft het eerste lustrum gevierd. Vrijdagavond was er een druk bezochte receptie, die veel mensen uit de beginpe riode weer met elkaar in contact bracht. Zaterdag was het feest voor de 75 peu ters. Wethouder A. Stahl-Hemelsoet (welzijn) opende het feest met een activiteit waar de peuters zich ook vaker mee bezighiel den: ze plakte een vijftal stippen op de rug van een reuze lieveheersbeestje. De peuters, hun ouders en andere buurtbe woners vormden daarna een lawaaiop- tocht. Na de optocht konden de peuters zich vermaken op een Vlaamse peuter- kermis. Het mooie weer gaf het drukke feest een zomerse ambiance. Terwijl kinderen zich lieten schminken of een poppenkastvoor stelling bijwoonden, konden de ouders een gokje wagen bij het bruine bonen ra den. De feestcommissie toonde zich na afloop tevreden over het verloop van het geheel. Peuterspeelzaal Pim Pam Poentje is in die vijf jaar uitgegroeid tot een volwas sen peuterspeelzaal met 75 peuters. De speelzaal is negen dagdelen per week ge opend en men werkt met een lijst van zo'n dertig vaste vrijwilligers. De huis vesting van Pim Pam Poentje na augustus 1993 is echter nog een vraagteken. Door een fusie van de Zuidlandschool met de Loopplank (schipperskinderen) heeft de Zuidlandschool waarschijnlijk het lokaal waar nu de speelzaal in huist, weer zelf nodig. Het bestuur van de speelzaal is sinds de oprichting in 1987 al bezig de gemeente ervan te overtuigen dat de leidsters be taald zouden moeten worden. Dit jaar zijn de eerste stappen gezet, waardoor een beleidsverandering daadwerkelijk zou kunnen plaatsvinden. Peuterspeelza len in heel Terneuzen zouden op vele punten moeten samenwerken. Dit is on der andere een voorwaarde die de ge meente stelt om verder te praten. Jan Wolfert: seerden. ,Er zijn avonden dat ik uren aan de telefoon zit te praten met Norton-geïnteres- - foto de stem cor j. de boer Van onze correspondente Terneuzen - Jan Wolfert uit Terneuzen is gek op motoren en in het bijzonder de En gelse Nortons. Momenteel heeft hij drie exem plaren, waarvan er één nog in onderdelen op de plank ligt te wachten tot Wolfert tijd heeft om de machine te restaureren. Soms schiet het gesleutel erbij in. Wolfert is namelijk actief lid van de Norton Club Nederland. Hij is beheerder van het boeken fonds en archivaris. De meer dan 400 leden uit het gehele land (Terneuzen kent drie NCN-le- den) kunnen bij hem terecht als ze vragen hebben over alles wat met de Norton te maken heeft. „Er zijn avonden dat ik uren aan de telefoon zit te praten met Norton-geïnteresseerden. Soms trek ik de stekker eruit, zodat er gelegenheid is om te sleutelen," vertelt de motorliefhebber. Wolfert is geabonneerd op di verse Engelse motortijdschrif ten. Hij leest ze allemaal en knipt alles wat over de Norton gaat uit. Op zijn zolderkamer verzamelt hij al dat materiaal in plastic mapjes geordend in grote ordners. In het Nederlands is er weinig Norton-documentatie te vinden. Interessante artikelen vertaalt hij, zodat ze in het Ne derlands te lezen zijn in het NCN-clubblad The Approacha ble. Programma Jaarlijks organiseert de Norton Club Nederland een avond waarop alle leden een pro gramma wordt aangeboden, waarbij vanzelfsprekend de Nortonmotor in het middelpunt staat. Voor de organisatie van de in maart gehouden avond in Harmeien (bij Utrecht) tekende Jan Wolfert. Hij ging naar Enge land om Norman White uit te nodigen en over te halen op deze avond aanwezig te zijn. „White was monteur bij het JPN-team van 1968 tot 1976 en werkte sa men met Peter Williams. Hij heeft drie replica's van de Nor ton Racer (1972) gebouwd. Als echte Nortonspecialist wilde hij graag als gastspreker op onze clubavond verschijnen." In april zat Wolfert alweer in Engeland. Hij bezocht er de classic-bike-show om dit keer Peter Williams te kunnen con tracteren als gastsspreker op de volgende technsiche clubavond. „Peter Williams werkte in 1969 als hoofd van de ontwikkelings afdeling van Norton. Het bijzon dere van deze man is dat hij de motoren niet alleen ontwikkelde, hij bouwde ze ook zelf, hij ging er zelf mee racen en hij won nog ook. In 1974 kreeg hij echter een \t i li zwaar beschadigd. Axel - Bij een verkeersonge val op de Sasdijk raakte gis termorgen de automobilist H. K. uit het Belgische Turnhout licht gewond. Een personen auto bestuurd door P. C. uit Axel verleende bij het verla ten van de Provincialeweg geen voorrang aan K. die rechtdoor reed. Bij de aanrij ding werden beide voertuigen Breskens - Gisteren rond het middaguur werd van een par keerplaats aan de Langeweg te Breskens een rode BMW personenauto met aanhangw- agentje gestolen. Het voertuig (kenteken NV-54-ZX) js eigendom van J. W. uit Bres kens. HENGELEN - Hengelsport vereniging HVSO hield de vijfde club wedstrijd op het parkoers De Griete. Er namen achttien personen aan deel. De vangsten waren slecht. Uitslag: 1. J. de Blaey 74 pun ten, 2. H. de Groote 65, 3. J. de Ruijter 32, 4. D. Hamer link 30, 5. J. Harms 30 pun ten. WERKONDERBREKING - De Stichting Thuiszorg Zeeuws-Vlaanderen houdt vrijdag 3 juli een werkonder breking van 10.00 tot 12.00 uur in het hele werkgebied. Dit gebeurt in het kader van de CAO-onderhandelingen. HENGELEN - Op camping De Braakman werd in de Braakmankreek een hengel- wedstrijd gehouden waaraan 33 personen deelnamen. Uit slag: 1. F. van de Walle 1143 gram, 2. N. Neyt 642, 3. W. Taalman 431, 4. mevrouw Apers 402, 5. A. Ploegaert 282 gram: De volgende wedstrijd is zaterdag 4 juli van 17.30 tot 21.00 uur. A. Janse voorzitter van Woningbouwvereniging Terneuzen trekt de beschermfolie van de eerste steen. - foto de stem cor j. de boer Breda - Aan de Hogeschool West-Brabant sector pedago gisch onderwijs slaagde voor le rares basisonderwijs Corine Ver schelling uit Terneuzen. Terneuzen - Dag- en avondscholen gemeenschap Zeeuwsch-Vlaande- ren. MAVO: J. Goethals-Aarnoutse, Groede; M. Gijzels-Aarnoutse, Schoondijke; B. Mirrer-Bakker, E. de Putter-Van de Broeke, K. Degia- cinto, W. van Damme-De Graaf, M. Inghels, R. de Koster, M. van Hoeve- -Marteijn, A. Meijdam, M. de Mul, C. WiLlemsen-Pyfferoen, M. Run- cinski, K. Scheele, J. Scholten, T. Zaman-Smit, I. Sostar, M. Wisse-S- toffels, L. Koster-Van Tatenhove, W. Vogel, G. Lakerveld-Van de Voorde, W. Hamelink-Westrate, Terneuzen; W. Kardol-Bernards, A. Hey-Brouwer, M. Cauwels-Calus, R. Caluwé-Geyssens, M. de Hullu, G. van Hee-Plasschaert, J. Saffrie-Wil- lart, Oostburg; J. Cruson-Bonne- veld, G. Dellaert-De Groote, M. Goossen-Wauters, Cadzand; M. de Jaeger-Boogaard, IJzendijke; P. du Puy-Van de Bunder, F. van Waas, Biervliet; D. Buurman, G. Klaassen- -Goedhart, P. Slootmans-Van de Hoek, A. Leenkencht-Lampo, I. de Keirsmaecker-Van Landeghem, L. Rijnberg, R. de Bakker-Van Roeyen, A. Wullaert-De Schepper, H. Heme- laar-Schram, J. vermaas-Stegeman, C. van Ommen-Van Til, B. verstrae- ten, Hulst; C. de Cock, J. Nijhof- -Deuring, Westdorpe; L. Verbeke- -Goethals, L. van Dongen-Franken, K. de Koeyer-Klaver, Aardenburg; M. van de Zanden-Van Damme, E. Kerckhaert, P. Kerckhaert, F. Radie- makers, Kloosterzande; N. Hoebé, I. Ensink, S. Heijnsdijk-Van Steven- daal, Axel; M. Hell, W. van Gimst- -Wuls, Koewacht; J. Louwerse, Kortgene; S. Minderhoud-Luteijn, K. Verheije, N. van de Rees-Verlin- de, M. Lippens-Willems, Breskens; S. van Aert-Van Neer, S. Ottjes, A. Stenvert, St.-Jansteen; F. Schalk wijk, A. Verhage-Vos, N. Sturm- -Vriend, I. de Putter-Van Zwienen, Zaamslag; H. Hemelaar-Schram, P. van de Lijcke-Verschellmg, Hoek; H. Dobbelaar-Van Stevendaal, Vo gelwaarde; J. van Nes-Treurniet, Philippine; P. Vaal, Walsoorden; C. Marcusse-Verberkmoes, Waterland kerkje. HAVO: R. Buijsse, D. Colsen-Koo- man, J. Millenaar, B. Portier, Hulst; Y. Wisse-Coppejans, Breskens; S. Das, E. Buijze-De Feyter, A. van den Berge-Herwegh, B. Hulsman, M. Kwint, M. van de Molen, M. Oudesluijs, A. van Strien, I. Ver- brugge, E. van Waes, D. de Zeeuw, Terneuzen; R. Dondorff, Sluiskil; M. van Doren, M. van de Heul-Quinten, C. van de Peijl-De Ranitz, J. van Sabben-Van Stee, M. Vives Batista, B. van Hijfte-De Vries, Axel; J. de Feyter, Biervliet; C. de Gfoff, R. Jansen-Remery, Sas van Gent; J. Groosman, Oostburg; L. van Hoven, Kapellebrug; J. Kerckhaert, Hengst dijk; C. van de Slikke-Kotvis, S. Er asmus-Simpelaar, Groede; J. Salo- mon-Traas, Philippine; K. Inonita- -Vinkes, Aardenburg; J. de Zeeuw, Zaamslag. VWO: Y. Bakker, M. van den Berg- hen, P. de Buck-Buijze, K. Matena, B. Nijsten, H. van de Sloot, Terneu zen; L. Mouthaan-Burm, Hulst; E. de Cocq, Axel; N. Dees, Sluiskil; W. Mahu, Vogelwaarde; M. Seij, Koe wacht; N. Verdurmen, IJzendijke; E. van de Voorde, Oostburg. MEAO: A. Arens, Spui; P. de Bak ker, G. de Block, Sas van Gent; B. Bakx, S. Beerens, J. Buysrogge, P. van Damme, J. van Doorn, C. van Gelder, J. van Geldere, M. Vogels- -Van Gelder, A,. Hamelink, S. van Hofwegen, M. Jansen van Rosen- daal, E. van Leeuwen, H. Legrand, O. Matena, M. Oudesluijs, L. Bel- froid-Platteeuw, E. Sahetapy, G. Dijkens-Schuringa, B. Valk, J. Ver- straete, C. Wauters, M. Weug, M. Wisse, M. van Zweeden, Terneuzen; J. Begheijn, Koewacht; C. de Blok, Biervliet; J. Knijff-Bongers, P. Cort- vriendt, M. Swagers-Maessen, C. Krook-Prinsen, Philippine; J. Buijs se, A. Merckx, C. Picavet, E. de Schepper, P. Roelse-De.--Zeeuw, Hulst; M. van Bun.der, Clinge; F. Vërsluijs-Burkin, W. van Ömbergen, Zuidzande; M^-Rurm, T. 'Oompiet, Vogelwaarde; L. Gozijnsen, A. de Sutter, M. Schram-Van der Tol, IJ zendijke; N. Crombeen, Y. Francke- -De Graaf, M. Pijcke, Westdorpe; B. Dobbelaar, Terhole; F. van Puijvel- de-Dooms, E. Koster-Overdulve, Sluiskil; M. Groen, Zuiddorpe; E. de Seijn-De Hullu, T. Provoost-Krok- ke, Groede; J. de Graaf, W. de Nood-Sandrini, Zaamslag; I. Mabe- lis, Nieuwvliet; J. Mattens, St.-Jan steen; J. Steeneveld-De Meer, K. van Wijck-Zegers, Schoondijke; S. Mehari, M. de Vos, Vogelwaarde; S. van Opdurp, Breskens; A. van der Peijl, J. Vernimmen, E. Webbers, Axel; N. Sentse, St.-Kruis. Nijmegem - Katholieke Universiteit. Gepromoveerd tot doctor in de Let teren, in het bijzonder klassieke ar cheologie op het proefschrift 'Hui zen in Herculaneum: Richard de Kind, St.-Jansteen. pE STEM ongeluk waardoor hij links ver lamd bleef. Ik heb op de classic- bike-show, waar Williams ere gast was, een klein gesprek met hem gehad, waarin hij de uitno diging om naar Nederland te ko men accepteerde," vertelt Wol fert niet zonder trots. Successen De Nortonfabriek in Engeland bestaat nog steeds. Onlangs werd er nog een nieuwe motor uitgebracht: de Norton F1 en Fl-sport. „Het merk heeft altijd veel successen geboekt op race- gebied, onder andere op het eiland Man. Aangezien er in En geland wel 200 verschillende merken bestonden wil dat wel wat zeggen," vertelt Wolfert. Door de komst van de Japanners met nieuwe en goedkopere mo toren en door slecht manage ment in die jaren zijn veel En gelse motormerken verdwenen. Vorige week was Wolfert in As sen bij de Speedweek. Er werd een hele week geraced, ook op oude motoren in de Historie TT. De Terneuzense Adrie de Ridder werd daarbij derde op een Matchless G50. „Vroeger ging ik naar dat soort races mee als monteur en tijdwaarnemer," vertelt hij. „Dat doe ik niet meer. Ik heb nu een gezin met twee kleine kinderen waar ik ook rekening mee wil houden." Van onze correspondent Sluiskil - Hondenschool Van de Velde uit Sluiskil hield .behendigdheids- en gehoor zaamheidswedstrijden voor honden. Dit gebeurde op het terrein van de hondenschool aan de Visart- polderdijk. Om 10.00 uur wer den de behendigheidsexamens afgenomen, waarvoor alle acht tien deelnemende combinaties slaagden. Bij de gehoorzaamheids wedstrij den was de goede prestatie van A. Stegeman met zijn Mechelse herder Yogi opmerkelijk. Hij be haalde bij de gevorderden 104 van de in totaal 120 te behalen punten. Eerste bij de beginners werd S. Jansen met zijn border collie Kim. Keurmeesters bij deze gehoorzaamheidswedstrij den waren J. Vermue uit Kui taart en J. van Aert uit Axel. Bij de behendigheidswedstrij den, die in vier klassen werden afgewerkt, presteerde B. Koster met zijn Sheltie Zoran goed. Hij liep in de open klasse razendsnel naar de eerste plaats. De keur meesters bij de behendigheids wedstrijden waren P. ten Hoe ven uit Vogelwaarde en P. de Witte uit Axel. In totaal deden zestig honden mee aan de wedu strijden. De uitslagen waren: Gehoorzaam heid voor gevorderden: 1. A. Stege man uit Sluiskil met Mechelse her der Yogi, 2. C. Migom uit Zuiddorpe met kruising Jody, 3. E. Stegeman met Terveurense herder Dooby. Gé- hoorzaamheid voor beginners: 1. S. Jansen uit Hoek met bordercollie( Kim 2. H. van Geffen uit Hoek met kruising Djokko, 3. J. Veen uit Koe wacht met doberman Baiky. Exa men behendigheid: 1. M. de Dobbe- laere uit Axel met kruising Rakker, 2. E. Stegeman met Dooby, 3. R, Meertens uit Terneuzen met Duitse herder Errow. Behendigheid open klasse: 1. B. Koster uit Axel met Sheltie Zoran, 2. A. Thuringer uit Axel met Bobtail Mendy, 3. P. Selis uit Sas van Gent met kruising rott weiler Sando. Behendigheid juin-,, ping: 1. E. Stegeman met Dooby, 2„ S. Meertens met Errow, 3. B. Koster met Sheltie Zoran. Behendigheid af valrace: 1. E. Stegeman metDooby, 2. S. Meertens met Errow, 3. R- Eh- kweert uit -Sluiskil met Mechelse' herder Kazan. Behendigheid estafet te: 1. M. Hamerlinck met Terveur rense herder Beau en A. Thuringer met Bobtail Mendy, 2. B. Köstermet Sheltie Zoran en A. Stegeman met Yogi, 3. P. Selis met Sando en S Meertens met Errow. (ADVERTENTIE) Bestel dan vandaag nog uw abonnement op het Zuidlandthea- ter voor seizoen 1992-1993. U heeft dan de grootste kans opete beste plaatsen en krijgt korting op de koop toe. NOG MEER MUSICAL EN SHOW: Simone Kleinsma, Pieter van Vollenhoven, Bruisend Brasil, Jeans, Tineke Schouten e.v.a. En verder toneel, cabaret, muziek, ballet, opera, familievoor stellingen enz. enz. yan onze correspondent middelburg - In 1992 is het precies vijftig jaar geleden dat de Joodse jynagoge in Middelburg op last van de Duitse bezetters werd gesloten, nadat de joden sinds 1600 een gast- yrij onthaal in Zeeland hadden ge- jonden. De Zeeuwse joden werden uitgewezen naar Amsterdam en yandaar naar vernietigingskampen afgevoerd. Van onze verslaggever Breskens - Projectontwik kelaar Roompot Vastgoed uit Kamperland ziet af van ije overname van het zwembad De Veste in Breskens. Bij de gemeente Öostburg hebben zich wel al vijf nieuwe gegadigden voor het zwembad aange diend. Dat bevestigde wet houder J. Thomaes gister middag. Roompot haakte volgens de wet houder af omdat het bezig is met de afronding van een project op het eigen terrein in Kamperland. Qe projectontwikkelaar had al een voorovereenkomst met de gemeente. Roompot was van plan het zwembad in Breskens ingrijpend te verbouwen, naast het bad een sporthal te bouwen en bovendien tweehonderdvijftig bungalows te bouwen in het ge bied. Gesprek De gemeente Oostburg richt zich nu op de vijf nieuwe belangstel lenden voor De Veste en gaat dat gesprek aan onder gewijzigde voorwaarden, aldus Thomaes. „De sporthal zat tot nu toe altijd in het eisenpakket en die willen we nu niet langer ten tonele voe ren. Ook wat het zwembad be- tfeft gaan onze gedachten een andere richting uit. Zo willen we de proberen ervoor te zorgen dat dp wettelijke eisen lager komen ld liggen. Dat is mogelijk als het' hliidige zwembad wordt afge- btoken en er een kleiner en on dieper bad voor in de plaats komt. Want om het bestaande bad aan de strenge milieu-voor schriften te laten voldoen is een bedrag nodig dat in de buurt van een miljoen gulden ligt. Boven dien is bij een bad dat niet dieper is dan een meter vijftig geen toezicht nodig. En dat scheelt ook weer in de exploita tiekosten," legt Thomaes uit. I Voorwaarden De verandering in de voorwaar den zoals de gemeente die voor ogen heeft is bedoeld om de overname van het bad aantrek kelijker te maken voor de nieuwe kandidaten. Als een van de vijf De Veste over wil nemen moet die dat volgens de wethou der overigens op vrij korte ter mijn duidelijk maken. „De Roompot had vier maanden ex tra de tijd gekregen. Dat moet nu sneller, anders blijf je bezig." Van onze verslaggeefster Halsteren - Bergenaar De L. is Bistermiddag rond 15.3Q uur met zijn motor geslipt op de Een- drachtseweg (tussen Halsteren snTholen). Hij gleed weg door een klodder vet op de weg en raakte gewond aan zijn enkel en zijn elleboog. He man werd overgebracht naar ziekenhuis Lievensberg in Ber- Sen op Zoom. Volgens de politie schonken passerende automobi listen nauwelijks aandacht aan de gewonde. De motorrijder lag ®n'ge tijd op de grond voor er hulp werd gehaald. Van onze verslaggever ^herpenisse - Zondag rond 17.00 uur raakte motorrijder (29 jaar) uit Sint Maartens dijk gewond bij een aanrijding °P de kruising Stoofdijk-Provin- e'aleweg in Scherpenisse. G. treeg geen voorrang van auto- °bilist P.w. (56 jaar) toen die yanuit de richting Poortvliet anaf de Stoofdijk overstak. G. erd overgebracht naar het zie- euhuis in Bergen op Zoom. Er htstond voorts lichte schade an auto en motor.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1992 | | pagina 12