Pak Bierkaaistraat snel aan' Publiek komt in groten getale op kerkedag in Hengstdijk af 'PJD SST PLAATSELIJK üüyws DAG klapper PvdA Hulst en winkeliersvereniging BIVO doen beroep op gemeente Jeugd Rode Kruisdag Axel groot succes Hulstenaren fietsen geld bijeen voor goed doel DE STEM Presentatie showbands in sporthal Sportuus A. de Booij (WD) terug in de politiek <heden schietingen kaartingen ZEELAND C2 "culieren i de krant over de vloer. Experiment Breda: auto op aardgas editie zeeland CITROËN Schoolfeest op Reijnaertschool Kieldrecht Kloosterzande Ossenisse Nieuw-Nainen Man opgepakt voor verkrachting -^i^jESTEM DINSDAG 30 JUNI 1992 -IJK b, jubileum, réceptle, loving, overwinning, ham. openbare dank nag best eens in de iina familieberichten, luur hoeft het niet te kolom 2,21, één iicht a 2,79. ien foto of afbeelding fc x 45 mm rekenen verige tarieven op :ante betaling wordt berekend. Foto's erd. Bel 076-236442 n vóór plaatsing af bij Schriftelijke opgaven laccepteerd indien i zijn, ook indien uw evoegd is. t recht voor teksten denen te weigeren, iten bereiken over de iudt de uitgever zich de naam van de ikend te geven. ismeuws i op donderdag I (an onze correspondente Hengstdijk - De kerkedag die afge- I jopen weekend in Hengstdijk ge- 1 louden werd om het honderdjarig bestaan van de parochiekerk te vie len, was een klinkend succes. De kinderen trokken rond 13.30 gewa pend met ballonnen achter de muziek jan. De harmonie St. Cecilia uit Kloos- _ET ^LIEFD PAAR ig getrouwd paar. Pepe, andy, Kloot, tante. Geora© Lia H.G. Het kan niet mis sen, vandaag niet gaan vissen. Wij gaan van daag halen, die grote fijne alen, ep ale plaats aan jouw bekend, de B.... concufont. ran wanten en kranten. terzande zorgde voor een feestelijke, muzikale optocht. In de St. Catharinakerk vertolkten daarna drie koren onder leiding van Tony de Ruyscher enkele mooie koor bladzijden, zowel geestelijke muziek als operettekoren werden vertolkt. Pie- ter de Nijs verzorgde de orgelbegelei ding. De belangstelling was, ondanks het warme weer groot. De organisatie was dik tevreden met de driekwart ge vulde kerk. Er was ook een vertegen woordiging van het gemeentebestuur van Stekene en het gemeentebestuur van Hontenisse. Tussen de vocale nummers door werden verhalen voorgelezen. Zo las Nellie Bo- gaart-de Bakker het verhaal 'Herinne ringen' van George Sponselee voor. Hierin haalt de schrijver herinneringen op uit het geestelijk leven van Hengst dijk. Ed Steyns vertelde over Sint Ka- trien, de beschermheilige die leijke vlekken in het gezicht genas. Ook ver haalde Steyns op humoristische wijze over iemand die te biechte ging. De uit voerders kregen na afloop een boeket bloemen aangeboden. Na het concert en de voordrachten waren de meeste be langstellenden blij dat ze de kerk kon den verlaten om zich te laven in het ca fe Het Jagershuis. Hier stond een Rad van Avontuur. Ook werden er loten verkocht. Toch waren er nog tientallen die mee deden aan de rondleiding in de eeuw oude kerk. De deelnemers lieten zich uitleggen hoe het zat met de kerkschat ten, de beeldjes en andere zaken. Het Rad van Avontuur bracht zeven honderd gulden op en ook werd er voor tweeduizend gulden loten verkocht. De organisatie hoopt ongeveer vierduizend gulden via de verschillende acties bij elkaar te krijgen, zodat begonnen kan worden aan de restauratie van de gra ven van oud-pastoors en een nieuwe verlichting boven de kerkingang. Kan onze verslaggever Hulst - Zowel de Middenstandsvereniging BIVO als de PvdA-afdeling Hulst vinden dat de gemeente de Bier- saaistraat in de Hulster binnenstad snel moet fatsoene- Tan de PvdA ligt er nu een brief op het Hulster stadhuis. Ver moedelijk deze week nog gaat ook een schrijven vanuit de BIVO op de bus. De Bierkaaistraat is in 1976 ge- jrenoveerd tot winkelstraat en afgesloten voor het verkeer. De kosten van de renovatie zijn des tijds voor veertig procent be taald door de middenstanders in die straat. ju de brief aan het Hulster ge meentebestuur zegt de PvdA een dergelijke aanpak waarbij ge meente en middenstanders de handen ineenslaan te steunen. „Bij een plan als dit behoort ook het regelmatig terugkerende on derhoud te worden betrokken," vervolgen de sociaal-democra ten. „Naar onze mening is de ge meentelijke overheid dit ver plicht aan de ondernemers." En dat is nu net waar het volgens de PvdA aan schort. Het PvdA-be- stuur vindt de huidige onder- houdstoestand van de Bierkaai straat 'duidelijk beneden peil'. De afdeling verzoekt de ge meente de onderhoudsplicht na te komen en nog dit jaar de Bier kaaistraat te herstraten. De toestand van de Bierkaai straat is eind vorige week ook onderwerp van gesprek geweest tijdens de algemene ledenverga dering van de winkeliersvereni ging BIVO. Op dit moment wor den de specifieke problemen die de verschillende middenstanders hebben op een rijtje gezet. Ver volgens gaat dan een brief aan de gemeente de deur uit. „Op dit moment ziet het er in het cen trum van Hulst overal heel mooi uit," zegt voorzitter mevrouw Leegemaat van de BIVO. „De re constructie van de binnenstad is een heel goede zaak. Alleen, de Bierkaaistraat blijft daar bij achter. Op heel veel plaatsen is de straat verzakt. Bij regen ont staan er grote plassen, waardoor er bijna niet fatsoenlijk door de straat valt te lopen. Wij vinden dat ook de Bierkaaistraat een opknapbeurt moet krijgen." Wethouder G. van de Voorde er kent grif dat de Bierkaaistraat toe is aan een onderhoudsbeurt. „Dat is al lang bekend. Het pro bleem is de bevoorrading van de supermarkt Aldi. Zolang die grote vrachtwagens door de straat moeten, heeft het geen zin daar wat te doen. Dan wordt al les opnieuw kapot gereden. We hopen toch echter binnen niet al te lange tijd te kunnen herstra ten." De prioriteit van de gemeente ligt eerst echter bij de Grote Ba- gijnestraat. De reconstructie daarvan begint na de zomerva kantie. Hulst - Acht Hulstenaren fietsen in augustus per tan dem van Parijs naar Hulst, met het doel geld bijeen te brengen voor het Hulster ca rillon. )e fietsers, starten donderdag 7 augustus bij de Notre Dame 1 Parijs en de eindstreep ligt bij de Hulster basiliek. Daar hopen de tandemrijders op eda - Het PNEM-district eda heeft gisteren bij wijze 'an experiment een auto op aardgas in gebruik genomen. Op de eerste plaats wil de PNEM bekijken of het mogelijk is om in de toekomst het wagenpark over 'e schakelen-op auto's, die op aardgas rijden. Ten tweede wil de PNEM in de praktijk ervaring opdoen met het gebruik van aardgasauto's, zodat cliënten be ter geïnformeerd kunnen wor den. De eerste auto is alleen overdag h gebruik bij de service-afde- jiug. 's Avonds kan er dan ge tankt worden, want om honderd silometer te kunnen rijden, moet de auto maar liefst 5,5 uur aan wat heet de 'home fill-unit' wor den 'gehangen'. tantoren tarneuzen, Hulst en Goes, "bressen en telefoon- Nummers op pagina A2. Openingstijden: Ö-30-12.30/13.30-17.00 uur. factie ."neuzen: Rein van der Helm jd'tie-chef), Frank van Cooten, rank Deij, Cees Maas, Ronald erstraten, Cor de Boer (foto), °n Koomen (sport), Harold de >seleijr. ,„°.es: Jan Jansen (provincie facteur). etst: Eugène Verstraeten (plv. ed'tiechef) Advertentie-exploitatie 'nsPecteur Zeeland: t-Menu, privétel. 09-3291459940. om* zaterdag 29 augustus te arrive ren tijdens de Stadsmolen fees ten, zoals de 25e Hulster brade rie nu is omgedoopt. De sportie- velingen, Jack Beckers, Tony Hillaert, Frans Kempenaars, Barry Knibbeler, Jan de Koo men, Rens Pieterse, Jan Rubbens en Guido Totté betalen de on kosten van de tocht uit eigen zak. Dat betekent dat de gehele opbrengst van de sponsortocht ten goede komt aan het carillon. Het achttal gaat binnenkort de Hulster bedrijven langs met de vraag om te sponsoren. De eerste 1.500 gulden voor de actie 'Qua simodo' is al binnen van sponsor en mede-organisator Taveerne De Meerpaal. De verrichtingen van de vier fietsers worden tij dens de braderie afgebeeld op een groot bord op de Vismarkt. (ADVERTENTIE) De Jeugd, Rode Kruisdag zaterdag in de Cito-hal in Axel is een groot succes geworden. Er kwamen zo'n 250 Rode Kruis- leden uit heel Zeeland naar Axel om het 125-jarig bestaan van het Rode Kruis Zeeland mee te vieren. De jongeren bekamp- ten elkaar op verschillende spelonderdelen, waaronder het waterspuiten (zie foto). De feestelijke dag stond eigenlijk in het teken van de werving van leden, vrijwilligers en bloeddonoren. Het Rode Kruis probeerde zaterdag niet alleen de jeugd te porren om zich aan te melden. De hulpverlening-vereniging stond zaterdagmiddag ook met een stand op de weekmarkt. Die formule sloeg redelijk aan, want er meldde zich heel wat jong bloed aan bij de afdeling Axel. - foto de stem cor j. de boer Autobedrijf Walther de Block, Oude Zoutdijk 2-4, Hulst Tel. 01140-12058. Onze service is pas goed, als u dat vindt! Van onze verslaggever Hulst - Op de openbare Reijnaertschool in Hulst wordt donderdag 9 juli een schoolfeest gehouden. De feestelijkheden staan in het teken van het tienjarig bestaan van deze basisschool. Er is dan ook alle reden om wat te vieren, want de school kent nog steeds een flinke groei. Op dit moment telt de Reijnaertschool bijna negentig leerlingen. Het schoolfeest heeft het centrale thema 'rock and roll' meege kregen. In de ochtenduren krijgen de leerlingen allerlei spel letjes voorgeschoteld, 's Middags is het tijd voor play-back en dansen. De gehele dag draait een disc-jockey muziek. Diezelfde donderdag worden meteen ook alle verjaardagen van de leer krachten gevierd. Axel - Showband Axel en Showband Jong Axel presen teren woensdag 1 juli hun nieuwe show aan het Axelse publiek. Beide bands treden veelvuldig in binnen- en bui tenland op. Voor het nieuwe seizoen is er ook een nieuwe show ingestudeerd. Showband Jong Axel gaat deze zomer het circuit langs met de Van onze verslaggever Hulst - Oud WD-raadslid A. de Booij uit Hulst maakt bij de volgende gemeente raadsverkiezingen zijn co-, me-back in de Hulster poli tiek. De Booij maakte twee jaar gel den bij de raadsverkiezingen vrijwillig plaats voor de jonge WD-garde, maar waagt zich onder druk van de kiezers toch weer aan een politiek avon tuur. „Mijn besluit om plaats te ma ken voor jongeren werd door veel mensen op prijs gesteld," zegt de nu 70-jarige liberaal. „Maar door velen ook niet, zo is mij de afgelopen twee jaar wel gebleken." De Booij is twaalf jaar lang raadslid ge weest in Hulst. Zelfs nu hij van het politieke toneel is verdwe nen komen nog steeds veel in woners bij hem aankloppen voor allerlei zaken. „Ik ervaar dat er toch een ze kere druk op me wordt uitge oefend om weer de politiek in te gaan", zegt het oud-raads lid. „Ik heb er eigenlijk best wel weer zin in, als mijn ge zondheid het toelaat uiteraard. Bovendien heb ik nu toch ook een grotere vrijheid van han- delen.-Ik ben geen commissaris meer bij het meubelbedrijf Morres. Twee jaar geleden nog wel en ook dat heeft toen mee gespeeld om geen zitting meer in de gemeenteraad te nemen". Voor de Hulster WD is De Booij altijd van groot belang geweest. De vorige raadsver kiezingen werd hij op eigen verzoek op de laatste plaats gezet op de WD-kandidaten- lijst. Evenals de periodes daar voor sleepte hij ook toen weer ruim genoeg voorkeurstemmen binnen voor een hele raadsze- tel. De WD ging toen welis waar van drie naar twee zetels, maar De Booij behoedde met zijn meer dan vierhonderd stemmen de liberalen voor een nog groter verlies. De Booij heeft de WD-fractie en het af delingsbestuur inmiddels inge licht over zijn plannen voor een come-back. Nu al lijkt het er op dat het straks dringen wordt op de WD-lijst. J. van Dorsselaer, nu nog kopman van Clinge voor Algemeen Belang, beves tigde gisteren dat ook hij er wellicht oren naar heeft om zich bij de WD aan te sluiten. „Het is veel te vroeg om daar nu iets over te zeggen", stelt Van Dorsselaer. „Het hangt er maar vanaf wat de WD me te bieden heeft. Op welke plaats ik op de lijst zou komen". Vol gens Van Dorsselaer zijn er tot nu toe slechts zijdelingse con tacten geweest met de libera len. Ook Van Dorsselaer is goed voor een groot aantal voorkeurstemmen. Hij heeft een vrij constante achterban die al jaren op hem stemt. De Booij...come-back... foto de stem cor j. de boer show The Sound of Music. Er worden vier bekende nummers gespeeld: Prelude, Do-re-mi, Edelweiss en Climb Every Mountain. De band, in de leef tijdsgroep van 14 tot 18 jaar, telt nu 32 leden en staat onder lei ding van major Dennie van de Heuvel. De show van de volwassen showband heeft The Phantom of the Opera. De muzikale arrange menten zijn van Rudy Steyaert, de show is geschreven door Peter van Driel. Met deze uitvoering gaat de showband in 1993 naar het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. De show werd als try- out gebruikt tijdens de Interna tionale Mars- en Showwedstrij den in het Belgische Hamont e' won meteen de eerste prijs. De show bevat hoogtepunten uit een musical van Andrew Lloyd Web ber. Er is die avond ook een op treden te zien van de balletgroep Petrella Lion. Petrella Lion ver zorgt de choreografie van de dansnummers in deze show. Ze geeft woensdagavond met leer lingen uit Oostburg een voorstel ling van een verkorte klassieke balletles. De presentatie van Showband Axel wordt gehouden in sporthal 't Sportuus in Axel. Het pro gramma wordt aan elkaar ge praat door Gerdi Preger. Entree is gratis. WANDELING - In de buurt van de Grote Geule wordt zondag 5 juli een natuurwan deling gehouden. Het vertrek is aan de brug voor het dorp om 14.30 uur. SPEURTOCHT - Basisschool Ter Duinen hield een speur tocht met verschillende spel letjes. De winnaars zijn: was ophangen: Veronique Tiele- man en Tamara de Waal; ke gelen.' Eric Burm, jeu de bou les.' Judith Ridderhof, hoepel- spel: Jeroen Verschuren en Linda Pieters, knikkerrace: Judith Ridderhof, flessen vul len: Charlotte de Booy, zand zakken gooien: Brenda Rade makers, spijkers poepen: Sandra d'Hooghe. HENGELEN - Op camping Mussenist werd een hengel- wedstrijd gehouden waaraan vijftien personen deelnamen. Uitslag: 1. S. Cleempoel, 2. S. Piessens, 3. J. Hofman. KOERSBAL - Door de Bond voor Ouderen werd in recrea tiecentrum Hof Ter Nesse een koersbalwedstrijd gehouden waaraan elf personen deelna men. Uitslag'. 1. E. de Maat, 2. A. Rottier/T. van Vooren, 3. M. Rademakers-Warrens/M. de Maat-de Waal. HENGELEN - De Clingse Hengelaarsvereniging houdt zaterdag 4 juli een clubont moeting tegen GOA uit Axel. De ontmoeting bestaat uit twee wedstrijden, waarvan de retum zaterdag 12 september wordt gehouden in Axel. De winnaar van de twee wed strijden ontvangt een wissel beker, die vorig jaar door de club uit Axel is gewonnen. De wedstrijd telt voor de leden van de Clingse Hengelaars vereniging tevens mee voor het clubkampioenschap. De wedstrijd wordt gehouden op de Zestigvoetkreek op de bruggen aan de dijk en duurt van 13.30 tot 16.30 uur. KVO - Leden van de KVO worden donderdag 2 juli in de gelegenheid gesteld een be zoek te brengen aan een eco logische kruidentuin in Nieuw-Namen. Het vertrek is om 18.00 uur aan de rk. kerk. WANDELVIERDAAGSE - Het feest- en sportcomité Nieuw-Namen hield voor de twaalfde keer de avondwan delvierdaagse. Tachtig deel nemers hebben de wedstrij den over 7,10 of 15 kilometer uitgelopen. Na afloop reikte wethouder B. Picavet van de gemeente Hulst de medailles uit, waarbij de fanfare De Scheldezonen nog een muzi kale hulde bracht aan de deelnemers. SCHELDEZONEN - De fan fare De Scheldezonen neemt zondag 5 juli deel aan een wandelconcert in Doel. Om 15.15 uur is er een bloemen hulde aan het Britse monu ment op de haven met mede werking van verschillende vaderlandslievende vereni gingen. Hoek Camping De Braakman, marathonkaarting, 42 personen. Bieden: 1. R. Linthout, 2. H. van de Berg, 3. G. de Deyn. Jokeren: 1. A. de Smit, 2. D. Schoones, 3. mevrouw Ketting. Hengstdijk - Camping De Vo gel, 36 personen. Bieden: 1. L. van Goethem, 2. D. Saman, 3. mevrouw Goossens. Jokeren: 1. mevrouw Bogaert-Long, 2. me vrouw Maas, 3. W. Esseling. Emmahaven Zaal 't Verdron ken Land, 22 personen: 1. A. van Geertruy, 2. J. Buys, 3. F. van Eerdenburg. Huist - Zaal Blommaert, dertig personen. Bieden: 1. F. Piessens, 2. M. Blommaert, 3. E. van Im- merseel. Jokeren: 1. L. de Bruyn, 2. F. Buyse, 3. H. Smit. Kloosterzande - Zaal De Rei zende Man, 44 personen. Bieden: 1. A. de Waal, 2. G. Goossen, 3. mevrouw Bun. Jokeren: 1. F. de Waal, 2. Th. de Block, 3. me vrouw Asselman. Hulst Zaal De Kroon, 51 per sonen. Bieden: 1. E. Rietjes, 2. L. Jaarsveld, 3. R. Linthout. Joke ren: 1. mevrouw Smit, 2. me vrouw Ferket, 3. mevrouw Rietjes. Hulst Bond voor Ouderen, zaal De Lieve, 32 personen: 1. mevrouw Gijsel, 2. mevrouw Bo- gaert, 3. J. Boonman. Hulst - Zaal Time Out, zestien personen. Jokerene: 1. J. Ber tram, 2. mevrouw De Bruyn, 3. C. van Kerkhoven. Bieden: 1. L. Blommaert, 2. C. Giessen, 3. me vrouw Van Leemput. Graauw - Bond voor Ouderen, zaal gemeenschapshuis, zeven tien personen: 1. A. de Bruyn, 2. A. Vereecken, 3. mevrouw Van Hooye. Hengstdijk Zaal 't Jagershuis, 22 personen. Bieden: 1. T. Bleyenberg, 2. A. van Hoeke, 3. G. van Acker. Jokeren: 1. mer- vrouw De Bruyn, 2.1. de Waal, 3. mevrouw Claassen. Kloosterzande - Zaal De Kom buis, 38 personen. Bieden: 1. me vrouw Goossen, 2. C. de Kort, 3. mevrouw Lucasse. Jokeren: 1. P. de Waal, 2. mevrouw De Waal, 3. mevrouw De Kort. Hulst - Zaal Time Out, competi- tiekaarting, 28 personen. Joke ren: 1. mevrouw Long, 2. me vrouw Bogaert, 3. mevrouw De Bruyn. Bieden: 1. T. Spaendonk, 2.1. de Winkel, 3. A. de Winkel. Clinge Katholieke Bond voor Ouderen, 44 personen. Bieden: 1. A. Haegeman, Hulst; 2. J. van Remortel, Clinge; 3. J. Vonck, Kapellebrug. Stand kampioen schap: 1. E. de Block, 2. J. van Remortel, 3. J. Vonck. Kieldrecht - Zaal De Loos: 1. M. Petinda-E. Weemaes, 2. A. Ver- hulst-E. Smet, 3. H. van de Eede-L. van Roeyen. Kieldrecht - Zaal O. Sturms: 1. E. BLommaert-A. Verhulst, 2. F. de Maeyer-A. van de Berghe, 3. A. Engels-H. Bosmans. Axel - Bridgeclub Axel, laatste wedstrijd viertallencompetitie: Groep A: 1. Groenewoud-Schee- le, 2. Keeman-Knöpker, 3. Kock- -Pel. Groep B: 1. Vogels-Zaman, 2. Moeliker-Vermunt, 3. Maris- -Geilleit. Eindstand: 1. Groene- woud iheele-Van Bambost- -Ku; 2. Vermunt-De Wever- -Moeliker-Vermunt, 3. Arnoldi- -Pel-Meyer-Van der Heyden. SCHIETINGEN Zuiddorpe St.-Sebastiaan, vijftig schutters. Wip 1: eerste hoge vogel: R. Roels, tweede hoge vogel: G. de Munck, eerste zijvo gel: R. van Huybrecht, tweede zijvogel: G. Suy, derde zijvogel: G. Timmerman, vierde zijvogel: F. de Dijker. Wip 2: eerste hoge vogel: J. Inghels, tweede hoge en tweede zijvogel: F. van Puyvelde, eerste zijvogel: F. de Dijker, derde en vierde zijvogel: H. Bau- wens. Koewacht - Bejaardenschieting, zaal 't Hoekske, 27 schutters. Hoge vogel: J. de Waal, beide zij vogels: O. de Schrijver, grootste aantal (4): J. Suy. Hulst - Bejaardenschieting, zaal De Blaauwe Hoeve, 28 schutters. Hoge vogel: D. de Bakker, eerste zijvogel: A. Leenknegt, tweede zij vogel: D. de Bakker, grootste aantal (4): G. de Maayer. Zuiddorpe - St.-Sebastiaan, vijftig schutters. Eerste hoge vo gel: R. Migom, tweede hoge vo gel: B. Celie, eerste en vierde zij vogel: E. van Eertvelde, tweede zij vogel: E. Inghels, derde zij vo gel: J. Verstraeten. Meerdonk - Zaal Astoria, 31 schutters. Hoge vogel: A. Bo gaert, eerste zijvogel: W. van Lo keren, tweede zijvogel: F. Kie kenhaag, grootste aantal (4): A. Bogaert. Zuiddorpe - Bejaardenschie ting, zaal Gemeentehuis, twintig schutters. Hoge vogel: M. Jans- sens, eerste zijvogel: J. de Waal, tweede zijvogel: R. d'Hondt, grootste aantal (7): J. van Goe them. Verrebroek - Zaal Terminus, 24 schutters. Hoge vogel: M. Tigge- laar, beide zijvogels: J. Herwegh, grootste aantal (4): G. van de Velde. Ossenisse - Camping Zee meeuw, 29 schutters. Hoge vogel: E. van de Kelen, eerste zijvogel en grootste aantal (6): R. Buyl, tweede zijvogel: verloot. De Klinge - Zaal De Grens, 32 schutters. Hoge vogel: W. Cuy- per, eerste zijvogel: G. Meer- schaert, tweede zijvogel: M. Kint, grootste aantal (6): W. Buyse. Hulst - Zaal De Kroon, 31 schutters. Hoge vogel: A. de Waal, eerste zijvogel: R. de Ster ke, tweede zijvogel: A. de Looff, grootste aantal (8): P. van Kerk hoven. Zuiddorpe - Zaal Gemeente huis, twintig schutters. Hoge vo gel: M. Janssens, eerste zij vogel: J. de Waal, tweede zijvogel: R. D'Hondt, grootste aantal (7): J. van Goethem. Ossenisse - Camping Mussenist, 24 schutters. Eerste hoge vogel: P. Thijs, tweede hoge en eerste zijvogel: A. Schelkens, tweede zijvogel: W. Marevoet, grootste aantal (3): G. van de Bosse. Zuiddorpe - St.-Sebastiaan, 'vijftig schutters. Wip 1: eerste hoge vogel: E. Inghels, tweede hoge vogel: A. Apers, eerste zij vogel: F. Herwegh, tweede zijvo gel: L. de Jonge, derde zijvogel: C. Tilman, vierde zij vogel: Th. de Sutter. Wip 2: eerste hoge vogel: L. Bareman, tweede hoge vogel: F. Inghels, eerste zijvogel: H. van Laare, tweede zijvogel: W. Esse ling, derde zijvogel: R. Broekaert, vierde zijvogel: D. Panja. KLOOSTERZANDE - Café de Reizende Man, 19.30 u. biefstukkaarting. LAMSWAARDE - Café de Lamsoren, 13.30 u. schieting voor bejaarden. ST. JANSTEEN - Café Sport, 14 u. kaarting. 14.30 u. kermisschieting. - Café 't Centrum, 14 u. kaar ting. Vari onze verslaggever Breda - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag na een zoekactie in heel Zuid-Nederland een Bredanaar aan gehouden op verdenking van verkrachting en beroving. De verdachte is de 36-jarige H. van B. Hij zou zondagavond in het centrum van Breda een 43-jarige vrouw uit Oosterhout in haar eigen auto hebben meegenomen naar het Mastbos en haar daar hebben verkracht en mishandeld. Daarna is hij er met haar auto vandoor gegaan. De rijkspolitie Dordrecht kon de man uiteindelijk onder 's-Gravendeel aan de kant zetten en arres teren.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1992 | | pagina 11