199.- ^ISÉË 25% KORTING WAT DOEN WE DE KOMENDE VAKANTIE? Familie berichtenl t t t van Dixnoorn Everse Zonwering v.o.f. TEXTIELHUIS PETRONELLA HALVE PRIIS Publiek ko PvdA Hulst t DE STEM JEl EwÈxSimii DE ECHTE AMBACHTELIJKE SLAGER centraal bureau voor statistiek HAVENSCHAP TERNEUZEN OPRUIMING BIJ «©ïSK-**»" De meeste en mooiste mogelijkheden vindt u in de rubriek Reizen en Rekreatie 's-zaterdags in deze krant! Hulstenaren bijeen voor g de stem dinsdag 30 juni 1992 HENRICUS WILHELMUS MARIE OOMEN Elisabeth Jacomina Maria Uitdewillegen Johanna Antonetta Hoevenaars JACQUELINE WALKER LIEVE JACQUELINE, i l TECH BOETEVRIJ INLEVEREN Edisonweg 4 Vlissingen TON HUISKES 1 kg MAGERE HAMLAPPEN 15.95' 1 kg GEHAKT HALF OM HALF 8.50 PANKLARE SCHNITZELS 5 HALEN... 4 BETALEN! 7.10 3.95 1.80 2.00 VERSE KIP 2 DROGE WORSTJES 100 gr SNIJWORST 100 gr KIP-KERRIESALADE GEPRIJSD KOSTUUMS ENQUETEURS/ENQUETRICES BEKENDMAKING Zonneschermen Heroal Rolluiken Binnen- buitenzonwering BENT U ER OOK ZO ÉÉN DIE Z'N AUTO LEKKER SCHOON HOUDT? N°-, KLOOSTERZANDE op is op op is op op is op op is op hinderwet Stichting Krant in de Klas de stem TFP m FCCMHPin Voor particulieren OPGELET TOEN EEN VERLIEFD PAAR MARLEENTJE Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. George Lia Experiment Breda: auto op aardgas VOOR TELEFONISCH OPGEGEVEN ADVERTENTIES AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE VERANTWOORDING Bedroefd, doch dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem hebben mogen ontvangen en na een liefdevolle ver zorging in Verzorgingshuis „De Doelen", nog voorzien van het H. Sacrament der Zieken, is van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa echtgenoot van eerder weduwnaar van in de leeftijd van 84 jaar. Oosterhout: E.J.M. Oomen- Uitdewillegen Lelystad: Joke en Jan Knipscheer-Oomen René, Karin Oosteind: Els en Kees Segers-Oomen Liesbeth en Marco, Erik Hank: Jacqueline Oomen Jan Jansen 4901 JA Oosterhout, 29 juni 1992, Keiweg 52, kamer 353. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge houden op donderdag 2 juli om 10.30 uur in de kerk van St. Jan de Doper te Oosteind, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de parochie-begraafplaats aldaar. Samenkomst in de kerk. Ter intentie van vader is er woensdag 1 juli om 19.00 uur een avondwake in de kapel van verzorgingshuis „De Doelen", Keiweg 52 te Oosterhout. <L U kunt afscheid nemen van vader woensdag 1 juli van 18.00 tot 19.00 uur in het mortua rium van het Pasteur-ziekenhuis, Pasteur laan 9 te Oosterhout. Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor de uitvaartdienst in de kerk. Zij, die door omstandigheden geen rouwbrief mochten ontvangen, gelieven deze adverten tie als zodanig te beschouwen. Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel. Moegestredenmaar omringd door onze liefde ben je moedig en rustig heengegaan. Diepbedroefd hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve dochter en kleindoch ter in de leeftijd van 25 jaar. Bergen op Zoom: W.Walker C. Walker-Wils Familie Walker Familie Wils Clinge, 29 juni 1992 de Sterre, Nobelhof 3 Corr.-adres: van Hogendorpstraat 13, 4615 GD Bergen op Zoom. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op woensdag 1 juli a.s. om 12.30 uur in de Sterre te Clinge, waarna om 14.00 uur de'crematie plechtigheid in het crematorium "Terneu- zen", Bellamystraat 28c. Samenkomst voor de afscheidsdienst om 12.15 uur in de Sterre. Jacqueline ligt opgebaard in het uitvaartcen trum van Dela, van der Maelstedeweg 102b, Hulst. Gelegenheid tot afscheid nemen op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Na afloop van de afscheidsdienst is er gele genheid tot condoleren in de Sterre. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ont vangen, deze aankondiging als zodanig be schouwen. Eén lieve, stralende lach, was het eerste wat ik van je zag, en een paar glinsterende ogen, ik voelde me tot in het diepst van mijn hart bewogen. We zullen je missen. Loes, Jack, Wies, Domini que, Petra, John, Karei, Joop, Jeff, Ireen, Gerby, Anja, Jeannine, Christan, Petra, Heidi, Mariska, Nel, Hilde, Natasja Marianne, Corry Paul Clinge, 29 juni TECHNISCHE BIBLIOTHEEK ZEELAND Edisonweg 4 - 4382 NW Vlissingen van boeken van de Technische Biblio theek Zeeland in de maanden juli en augustus. Openingstijden inleveren: op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG EN ZATERDAG 500 gr MALSE BAKLAPJES 11.25 met gratis kruiden per kg Barbecuetijd: Wij hebben alles voorradig oa.: Schaschliks - bar becueburgers - kipsate - drumsticks - Beierse worstjes - barbecueworst met tuinkruiden - gema rineerde karbonaden - verschillende sausjes en di verse rauwkostsalades. Nieuwstraat 103 - Koewacht Tel. 01146-1626 MEN 'S FASHION zijn nu onze kwaliteits nu slechts 499.-, 399.- 299.- LEADER S IN STYI F MEN S FASM Noordstraat 15 4531 GA TERNEUZEN Taak: verrichten van enquêtewerkzaamheden bij personen en gezinnen. De enquêtes betreffen onderwerpen als gezondheid, beroepsarbeid, leefsituatie e.d. Het CBS verzorgt de opleiding. Werktijden goeddeels in te richten naar eigen keuze en in overleg met de respondenten. Avondwerk zal onvermijdelijk zijn. Deze functie is beslist geen volle dagtaak. Vereist: tenminste diploma Mavo en enige administratieve ervaring; het is gewenst dat men over een auto beschikt. Leeftijd: vanaf 24 jaar. Standplaats: Hulst/Terneuzen. Honorering geschiedt op grond van het aantal intervieuws. Dit aantal kan per regio en per maand sterk verschillen. Sollicitatie onder vermelding van HST/TRN-S8-92 inzenden vóór 1 augustus a.s. aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofd van de Hoofdafdeling Personeel en Organisatie, Postbus 44816401 CZ Heerlen. Contactpersoon: Mw. A. Bastiaans-Erens, 045 - 70 73 70. De directeur wnd. van het Havenschap Ter- neuzen maakt bekend, dat in verband met hijswerkzaamheden de St. Albertdijk en de Valckeweg gelegen tussen de rijksweg Ter- neuzen-Sas van Gent en de Tweekwartweg in de gemeente Sas van Gent, op 30 juni 1992 tussen 08.00 uur en 15.00 uur, of zo veel langer als nodig of korter als mogelijk, gestremd zal zijn voor alle doorgaande ver keer. Terneuzen, 29 juni 1992. De directeur wnd. voornoemd, K.A. van den Hoven. Noordstraat 55, Axel Tel. 01155-3565 EERST DENKEN, DAN DOEN Publikatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideele Reclame SIRE Vanaf dinsdag 30 juni Q. CD CD Postbus 35 4530 AA Terneuzen Burgemeester en wethouders van Terneuzen brengen, overeenkomstig het be paalde in artikel 31 van de Wet Algemene Milieuhygiëne, ter openbare kennis dat door hen op 17 juni 1992 aan het internaat voor schippersjeugd "Koningin Julia na", Rozenstraat 2 te Terneuzen een vergunning ingevolge de Hinderwet onder voorwaarden is verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inter naat voor schippersjeugd op het perceel plaatselijk bekend Van Steenbergenlaan 30 te Terneuzen, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie M, nummers 2519 (gedeeltelijk) en 2298 (geheel). De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf hedenter inzage in het gebouw van de sector Stadsontwikkeling en -beheer (sectie Milieu),-Burg. Geillstraat 2 te Terneuzen en wel tot 31 juli 1992 elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en voorts elke donderdag van 19.00 tot 22.00 uur. Degenen, die de stukken wensen in te zien op donderdagavond wordt verzocht daarvan vooraf mededeling te doen (tel. 01150-75458). De aandacht wordt er op gevestigd, dat ter zake van de onderhavige beschikking tot 31 juli 1992 beroep openstaat bij de Kroon voor: a. de aanvragen b. de betrokken adviseurs; c. degenen, die overeenkomstig arti kel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28 eerste lid onder c, van de Wet Algemene Bepa lingen Millieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige andere belangheb- bende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om overeenkom stig de onder c. vermelde artikelen bezwaren in te brengen. Een eventueel beroepschrift dient gericht en gezonden te worden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. Voorts wordt er nog op gewezen dat: 1de beschikking van kracht wordt na afloop van de beroepstermijn, tenzij tijdig beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening; 2. een verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening gericht moet worden aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State; 3. de beschikking niet van kracht wordt voordat op het verzoek als bedoeld onder 2 is beslist. Terneuzen, 30 juni 1992, Burgemeester en wethouders van Terneuzen, burgemeester, drs. R.C.E. Barbé secretaris, Th.J. de Brauwer l lUleesdeW^®^.^ Joh. Vermeerstraat 14,1071DR Amsterdam Tel. (020) 6647536 Hoe opmerkelijker u adverteert hoe meer u wordt begeerd En wat kost zo'n advertentie nou ten opzichte van de hypotheekrente dubbele lasten etcetera? En de makelaar J Meestal minder dan u denkt en u verkoopt sneller, want: Je huis in de krant 1 brengt mensen over de vloer. weet van wanten en kranten. TIJDELIJK 'n Gelukwens, bedankje, jubileum, receptie, huweli|k, geboorte, verloving, overwinning, prestatie, examen, Abraham, openbare dank, en ga zo maar door, mag best eens in de krant en wel op de pagina familieberichten. Moeilijk is dat niet en duur hoeft het met te zijn. Prijs per regel of kolom 2,21één grote regel verplicht 2,79. Voor het plaatsen van een foto of afbeelding met een formaat van 35 x 45 mm rekenen wij 15,42 toeslag. Overige tarieven op aanvraag. Bij niet contante betaling wordt 4,20 adm. kosten berekend. Foto's worden niet geretourneerd. Bel 076-23@442 of geef uw tekst 2 dagen vóór plaatsing af bij één van onze kantoren. Schriftelijke opgaven worden uitsluitend geaccepteerd indien naam en adres bekend zijn, ook indien uw betaling bijgevoegd is. Wij behouden ons het recht voor teksten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien de uitgever klachten bereiken over de opgegeven tekst behoudt de uitgever zich het recht voor om de naam van de opdrachtgever bekend te geven. Verenigingsnieuws uitsluitend op 2 kolom op donderdag j/an onze correspondente Hengstdijk - De kerkedag die afge lopen weekend in Hengstdijk ge houden werd om het honderdjarig bestaan van de parochiekerk te vie ren, was een klinkend succes. De kinderen trokken rond 13.30 gewa pend met ballonnen achter de muziek aan. De harmonie St. Cecilia uit Kloos- 4Pak Van onze verslaggever Hulst - Zowel de Middenstand PvdA-afdeling Hulst vinden dt kaaistraat in de Hulster binnen Ons Marleentje wordt vandaag 40 jaar. En de makelaar weet van wanten cm kranten. ren. Van de PvdA ligt er nu een brief op het Hulster stadhuis. Ver moedelijk deze week nog gaat ook een schrijven vanuit de BIVO op de bus. De Bierkaaistraat is in 1976 ge renoveerd tot. winkelstraat en afgesloten voor het verkeer. De kosten van de renovatie zijn des tijds voor veertig procent be taald door de middenstanders in die straat. In de brief aan het Hulster ge meentebestuur zegt de PvdA een dergelijke aanpak waarbij ge meente en middenstanders de banden ineenslaan te steunen. „Bij een plan als dit behoort ook het regelmatig terugkerende on derhoud te worden betrokken," vervolgen de sociaal-democra ten. „Naar onze mening is de ge meentelijke overheid dit ver plicht aan de ondernemers." En dat is nu net waar het volgens de PvdA aan schort. Het PvdA-be- stuur vindt de huidige onder- houdstoestand van de Bierkaai straat 'duidelijk beneden peil'. De afdeling verzoekt de ge meente de onderhoudsplicht na te komen en nog dit jaar de Bier kaaistraat te herstraten. De toestand van de Bierkaai straat is eind vorige week ook onderwerp van gesprek geweest tijdens de algemene ledenverga dering van de winkeliersvereni- gin der de hel vol de mo tri uit Le co eei Bi ae de st; er st: da oi W ke to J bl SU gr st di le h tc te D Nu al 25 jaar een gelukkig getrouwd paar. Pepe, Lallie, Arjanus, Jannie, Sjandy, Kloot, tante. H.G. Het kan niet mis-1 sen, vandaag niet gaan vissen. Wij gaan van daag halen, die grote fijne aten, ep de plaats I aan jouw bekend, de B.... concurent. Hulst - Acht Hulstenaren fietsen in augustus per tan dem van Parijs naar Hulst, met het doel geld bijeen te brengen voor het Hulster ca rillon. De fietsers, starten donderdag 27 augustus bij de Notre Dame in Parijs en de eindstreep ligt bij de Hulster basiliek. Daar hopen de tandemrijders op Breda - Het PNEM-district Breda heeft gisteren bij wijze van experiment een auto op aardgas in gebruik genomen. Op de eerste plaats wil de PNEM bekijken of het mogelijk is om in de toekomst het wagenpark over te schakelen-op auto's, die op aardgas rijden. Ten tweede wil de PNEM in de praktijk ervaring opdoen met het gebruik van aardgasauto's, zodat cliënten be ter geïnformeerd kunnen wor den. De eerste auto is alleen overdag in gebruik bij de service-afde ling. 's Avonds kan er dan ge tankt worden, want om honderd kilometer te kunnen rijden, moet de auto maar liefst 5,5 uur aan wat heet de 'home fill-unit' wor den 'gehangen'. EDITIE ZEELAND kantoren Terneuzen, Hulst en Goes. Adressen en telefoon nummers op pagina A2. Openingstijden: °-30-l2.30/13.30-17.00 uur. Redactie terneuzen: Rein van der Helm (editie-chef). Frank van Cooten, frank Deij, Cees Maas, Ronald 'erstraten, Cor de Boer (foto), 'dn Koomen (sport), Harold de ^uiisseleijr. ü°es: Jan Jansen (provincie fedacteur). Hn!st: Eugène Verstraeten (plv. editiechef) ^dvertentie-exploitatie 'nspecteur Zeeland: t- Menu, privé tel. 09-3291459940. «w

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1992 | | pagina 10