KLOZ^ inesse tudkundig rerker(ster] Inigde EDLOOP MET CONSUMENTENGULDEN ALS INZET Profeten van Beursplein 5 HET WEER CHAUFFEUR M/V tiebedrijven b.v. MSTERDAMSE EFFECTENBEURS rtlSTEM FINANCIËN/ECONOMIE ZATERDAG 7 JANUAR11989 -assurantiekantoor (MANS AMSTERDAM - Europa staat voor de winkel deur. Een reeks van concentraties, zowel bij de fabrikanten van levensmiddelen als bij hun af nemers, maakt duidelijk dat de eenwording van de Europese markt in deze branche ernstig wordt genomen. Daar is de Europese competitie al be gonnen. TER ZAKE Zon en maan r Hoogwater Scheepsberichten koninklijke Olie vast n5° Stemming Amsterdamse Beurs T11 kr is. ïe~ Ird Èn fer- i ai'jinafa [indiensttreding 1 strekt tot aanbeveling, ring met W.P.-tekstverwerking. t minimaal in het bezit te zijn (■opleiding of het na boekhouden. Leeftijd tot 30 richten aan: Adm./ass. kantoor Plantsoen 15,4926 RA Lage 14-3252. VDB Verenigde Distributie bedrijven B.V. [termijn voor haar rum sollicitanten dienen in [te zijn van het groot en ervaring te hebben lijden op een trailer. stverband wordt in eerste aangegaan voor een half jnnen uitsluitend schrifte- ^richt aan: J. Vos rrtogenbosch. inkelfusies in Europa ior Louis van de Geijn Deze week trokken twee berichten in dit verband de aan dacht. De combinaties Superunie en Ziko gaan hun in koopactiviteiten bundelen. Vendex Food groep richt sa- jjen met grote Belgische en Vestduitse bedrijven een jropees inkoopbedrijf op. In het eerste geval gaat het jom een groep winkelbedrijven lie samen ongeveer vijf mil jard gulden omzetten. Na Jiold/Schuitema en na Edah Vendex) zijn Superunie en ko samen als inkopers num ber drie in Nederland. Vendex Food speelt met GB- jio-BM uit België en Rewe- jentrale uit West-Duitsland in ■en andere divisie: Vendex zet tegen de vier miljard gulden om in levensmiddelen, de Bel gische partner driekwart mil jard en de Westduitse groot- iandel Rewe-Centrale voorziet fjOOO winkels van een omzet van jbijna 28 miljard guldea Die twee concentraties illu- treren dat 'Europa' op ver- heidene lagen van het be- Irijfsleven doorwerkt. Onder- ningen die binnen de lands men al een sterke positie pebben, maken zich nog breder met het oog op de Europese markt. De overname van de huitema-organsatie (Centra, jen deel van de Spar) door Al- iert Heijn is daarvan een voor leid. Deze schaalvergroting roept jen reactie op van de kleinere Nederlandse bedrijven in deze branche. Unigro (Super, een rnder deel van de Spar) verste vigt de banden met de zuide- ijke Spar-grossier Verenigde Distributiebedrijven (VDB). luperunie en Ziko sturen htm ikopers voortaan samen naar de fabrikant. De grote winkelketens en de ikoopcombinaties van klei- here winkelbedrijven en zelf- bndige kruideniers motiveren ïze stappen onder meer door wijzen op de concentraties aan de zijde van de fabrikan- Internationaal, maar ook jhinnen de grenzen, is daar een [vergelijkbare schaalvergroting (aande. Voorbeeld: eind maart van [iet vorige jaar ging Tonnema meer bekend van de merken ng en Rang) over naar Van felle. Half december 1988 werd Van Nelle op zijn beurt overge komen door Douwe Egberts, pnnema had zelf een omzet [an 27 miljoen en maakt nu nderdeel uit van een onderne- ng met een miljardenomzet zelf weer deel uitmaakt van een wereldconcern (Sara Lee Corporation). Het heeft wel iets van een wapenwedloop. De schaalver groting onder fabrikanten is voor de handel aanleiding zich aaneen te sluiten en dat brengt fabrikanten er weer toe naar grotere eenheden te streven. Enzovoort, enzovoort. Inzet van die wedloop is natuurlijk de marge op de consumentengul den. De Rotterdamse hoogleraar J. Bunt vindt de samenwerking van Vendex met Belgische en Duitse collega's in de nieuwe inkooporganisatie Eurogroupe in dit licht wel een logische stap. Vanwege de komst van die ene interne markt in Euro pa, én gelet op de bewegingen van de concurrentie. „Als je niet snel in actie komt, moet je straks dansen met de muur bloemen", zegt hij. Dat Vendex bij het zoeken naar Europese partners het oog laat vallen op België en West- Duitsland, ligt volgens Bunt ook al voor de hand. Samen werking in zuidelijk Europa ligt nog iets ingewikkelder. Bundeling van inkoop kracht, en het profiteren van eikaars sterke kanten in dat vak, staat bij de oprichting van Eurogroupe voorop. Maar de samenwerkende ondernemin gen zien ook het lonkende per spectief van werkelijk Euro pese presentaties aan de consu ment. De voordelen die fabrikan ten zien in Europese merken, wil de detailhandel ook wel naar zich toehalen. Met de in voering van landelijke huis merken hebben ze een flink deel van de marge op een groot stuk van de winkelomzet te ruggehaald bij de merkfabri kanten. Waarom zou dat op Europese schaal niet herhaald kunnen worden? Dat ligt toch niet zo simpel, zegt secretaris F. J. Schoolenaar van het Vakcentrum, de be roepsorganisatie van levens middelenwinkeliers. Veel in koopvoordeel ziet hij voor een winkelketen als Edah toch al niet in de Europese samenwer king. „Edah heeft in het verle den de fabrikanten toch al vol ledig uitgewrongen". Dat er zoiets als een Euro pese winkelformule of een huismerk uit zou kunnen voortkomen, vindt hij helemaal De smalle marges op de levensmiddelen. onwaarschijnlijk. „Bedenk maar eens een merknaam die van Italië tot Denemarken overal goed in het gehoor ligt". De argumenten die voor de op eenvolgende fusies en samen werkingen naar voren komen, vindt Schoolenaar niet altijd even overtuigend. Schaalver groting is ook een beetje een modekreet geworden. Prof. Bunt vindt het interes- - FOTO JAN SUYS sant om te zien of de bundeling op Europees niveau straks ook leidt tot meer internationale formules en merken. Hij noemt het woonwarenhuis Ikea en de kle<}ingfirma Benneton als ge slaagde voorbeelden. Ook een levensmiddelenketen als Aldi lukt het in diverse landen min of meer dezelfde formule te hanteren. Er zijn echter ook genoeg voorbeelden van mislukte po gingen tot een Europese bena dering van de consument: Hema in België slaat niet echt aan en omgekeerd wilde het met het Belgische Galeries Mo- dernes in Nederland ook niet lukken. De enige door heel Europa verbeide naam in le vensmiddelen is Spar. Maar achter die naam gaan heel veel verschillende formules schuil. Komt de consument door al dit geweld van fabrikanten en detailhandel in het gedrang? Bunt denkt van niet. Er ont staan weliswaar grotere partij en, maar tegelijk neemt de om vang van de markt door het wegvallen van de grenzen ook enorm toe. Het ziet er mede daardoor niet naar uit dat de concurrentie zwakker wordt. De kans dat de consument straks een flink deel van het prijsvoordeel van 'Europa' in de schoot valt, is dus heel be hoorlijk. Dat is ook de taxatie van se cretaris M. Dek van de stich ting Het Merkartikel. Deze be langenorganisatie van merkfa brikanten vindt de concentra tie aan de kant van de afne mers logisch en ook wel gezond. Het opstaan van 'de Europese consument' is zowel voor de fa brikant als voor de handel van groot belang. Het merk is in trek. Onder nemingen met een goed merk brengen veel geld op. De reden is dat de commerciële strategen mogelijkheden zien om die merken via Europese media aan een paar honderd miljoen concumenten te presenteren. (ADVERTENTIE) SOns nieuwe adres v.a. a.s. maandag 9-1: VALKENIERSLAAN 45 BREDA - Tel. 076-656450 'brejaart electronics gwnekenweg 41 - 4818 JB - Breda - 076-219281 DE EFFECTENBEURS heeft volgens sommige mensen een profetische gave. Wat over pakweg een half jaar met de eco nomie staat te gebeuren, is vandaag al in de koersen verrekend. Veertien maanden geleden gaven over de hele wereld de beurzen er de brui aan, in het kielzog van de grootste van allemaal, die in Wall Street. In de loop van dit jaar zou 'dus' de malaise in het be drijfsleven moeten toeslaan. Dat is niet gebeurd. Integen deel. De economie lijkt te draaien als een lier. Sloegen de beurzen der halve de plank mis? Niet per se. Het is anders gegaan dan beleggers vreesden, dat wel. Maar je zou ook kunnen zeg gen dat het signaal dat ze 19 oktober afgaven aan de be leidsmakers in de wereld zijn uitwerking niet heeft gemist. Zo komen profeten er wel meer uit De landen met de grote overschotten, Japan en (met heel wat meer aarzeling) de Bondsrepubliek, hebben na het alarm van de beurzen de binnenlandse bestedingen de ruimte gegeven. En de Ver enigde Staten, het rijkste schuldenland ter wereld, is in elk geval het denken over een matiging van de uitgaven op gang gekomen. Niet dat de grote tekorten en overschotten opeens zijn verdwenen. Het valt juist op dat, in weerwil van de enorme concurrentienadelen die de val van de Ameri kaanse dollar heeft meege bracht voor Japanse en Euro pese exporteurs, de handels stromen niet wezenlijk zijn veranderd. Maar het verder uit elkaar groeien is in elk ge val gestopt. Schokkende ge beurtenissen op de valuta markten worden mede daarom niet direct meer ver wacht. De internationale po litieke ontspanning schraagt verder het vertrouwen in een stabiele, groeiende wereld handel. Als de effectenbeurzen in derdaad een vooruitziende blik hebben, moet 1989 in eco nomisch opzicht toch ook weer een heel behoorlijk jaar worden. De handel heeft, in de traditie van de afgelopen zes of zeven goede beursjaren, het oude jaar in opperbeste stemming beëindigd. Prognoses over de econo mische groei en verwachtin gen van ondernemers sterken de financiële markten in hun optimisme. Het zal weliswaar niet meer zo crescendo gaan als in 1988 (en vóór oktober 1987), maar er blijft volop muziek in zitten. Dat geldt zeker ook voor de bedrijfswinsten in Nederland. Die waren in het begin van de jaren tachtig tot een rampza lig peil gedaald. De meeste ondernemingen moesten zich diep in de schulden steken om het leven te rekken. Maar in middels zijn ze door de bank genomen weer zo gezond als een vis. Tussen 1982 en 1987 is het stukje dat de ondernemers uit de nationale koek halen met zestig procent toegenomen. De arbeidsinkomensquote, een verhoudingsgetal dat de verdeling van de pot in de BV Nederland aanduidt, geeft aan dat de rendementen snel toenemen. In 1987 ging nog 83 procent van de nationale ver diensten naar de factor ar beid en volgend jaar zal dat percentage tot onder de 80 da len. De bedrijfswinsten nemen evenredig toe. Meer dan dat zelfs, want intussen is het aandeel van de Staat daarin (vanwege het aardgas) sterk afgenomen. Het optimisme van de beurs rust dus ogenschijnlijk op stevige grond. Maar beleg gen blijft het waarderen van risico's. En die laatste ontbre ken ook in 1989 allerminst. Internationaalis daar de onzekerheid over de manier waarop de Amerikanen fi nancieel orde op zaken stel len. De nieuwe president Bush zal zeker ingrijpen. De vraag is vooral hoe schadelijk dat zal zijn voor de economie van de Verenigde Staten. Risico's kleven ook aan het fusiecircus dat met name in de Verenigde Staten op de beurzen de stemming er de laatste tijd heeft ingehou- den.De enorme prijzen die onder het motto van schaal vergroting worden neerge teld, moeten wel worden te rugverdiend. Concernbouwers van de ja ren zeventig hebben hard handig kennis gemaakt met 'de mythe van de synergie'. Eén plus één kan ook wel eens minder zijn dan twee. Bij de tegenwoordige concentraties blijven de ondernemingen veel meer bij hun leest. Maar toch, de geschiedenis kan zich herhalen, al is het nu onder de titel 'de illusie van de fu sie'. Nog een punt van zorg: het milieu. Beleggers zien waar schijnlijk met welgevallen de schoorstenen roken. Dat kon wel eens over gaan als de be drijven die zij bezitten, niet langer de milieurekening van hun activiteiten ongezien naar de samenleving en naar volgende generaties kunnen verschuiven. Je hoeft niet op een ko ninklijke troon te zitten om te kunnen zien dat milieube houd en -herstel een gewel dige inspanning vergt die niet langer uitstel duldt In veel ondernemingen, de chemie voorop, is milieu niet voor niets al sinds jaren een on derwerp dat in het hoogste échelon wordt behandeld De kosten van de milieu problematiek zullen de ko mende jaren hard door gaan tikken in de economie. En in de bedrijfsresultaten zullen ze eveneens meer en meer tastbaar worden. Een gezond milieu is in alle opzichten een kostbaar bezit Zo zorgt ook de zure regen er voor dat op de beurs de bo men niet tot in de hemel groeien. IN EUROPA I WEERSVERWACHTING VOOR VANDAAG Votfclarlng der tekens H-hogedrukgebied L-lagedrukgebied grote cijfers: temperatuur. 1000-1010-1020 enz. Isobaren ofwel lijnen van gelijke lucht druk in millibar, de pijlen geven de richting aan. koufront warmtefront occlusiefront* •«occlusiefront wil zeggen dat de koude lucht die achter een depressie (slecht weerge- bied) stroomt het warmtefront heeft ingehaald. GEMETEN MAXIMUM-TEMPERATUREN 06-01-89 Amsterdamzwaar bew5 gr Eindhovenmotregen9 gr Vlissingenmist8 gr Aberdeenzwaar bew6 gr Athenehalf bew9 gr Barcelonaregen7 gr Berlijnmist0 gr Budapestsneeuw-4 gr Bordeauxregen9 gr Brusselzwaar bew8 gr Cypruslicht bew12 gr Dublinzwaar bew9 gr Frankfurtregen8 gr Genèvehalt bew1 gr Helsinkizwaar bew-1 gr Innsbrucksneeuw3 gr Istanbulonbewolkt5 gr Klagenfurthalf bew.-4 gr Kolenhagenzwaar bew2 gr LasPalmaslicht bew18 gr LissabonregenIS gr Locarnolicht bew0 gr Londenzwaar bew10 gr Luxemburgmist7 gr Madridzwaar bew5 gr Malagazwaar bew14 gr Mallorcazwaar bew13 gr Maltahalf bew10 gr VANDAAG/ Zon op: 08.47. Zon onder: 16.47. Maan op: 09.07. Maan onder: 15.58. MORGEN/ Zon op: 08.46. Zon Onder: 16.48. Maan op: 09.43. Maan on der: 17.25. MAANDAG/ Zon op: 08.46. Zon onder: 16.50. Maan op: 10.09. Maan onder: 18.57. VANDAAG/ Bath: 02.46-15.06. Hansweert: 02.18-14.05. Terneuzen: 01.45- 14.06. Vlissingen: 01.26-13.42. Wemeldinge: 03.05-15.41. MORGEN/ Bath: 03.29-15.47. Hansweert: 02.59-15.15. Ternèuzen: 02.27-14.43. Vlissingen: 02.07-14.26. Wemeldinge: 03.50-16.31. MAANDAG/ Bath: 04.13-16.26. Hans weert: 03.38-15.58. Terneuzen: 03.06-15.25. Vlissingen: 02.49-15.05. Wemel dinge: 04.41-17.11. GROTE VAART/ DOCKEXPRESS-11 5120 w Colombo, LENNEBORG 5 te Am sterdam, LINDEBORG 6 100 n Mariehamn 6 te Pitea verw., MAASSLOT 5 400 zzw Azoren nr Corpus Cristi, MAASSTAD 5 vn San Juan, MIJDRECHT 5 790 nnw Hawai, NEDLLOYD AMSTERDAM 5 vn Paramaribo nr Degrad des Cannes, NEDLLOYD BALTIMORE 5 210 ono Raro Tonga 13 te Sydney verw., NED LLOYD BARCELONA 5 ta rede Santos, NEDLLOYD CLARENCE 6 te Limassol, NEDLLOYD KATWIJK 6 vn Houston 10 te Aristobal verw., NEDLLOYD KYOTO 5 34 nw Ouessant nr St. Maarten, NEDLLOYD LOIRE 5 p Reunion nr Singapore, NEDLLOYD VAN NECK 5 te Singapore, NEDLLOYD ROSARIO 6 te Auckland, NEDLLOYD ROUEN 5 vn Surabaya nr Auckland, OOSTZEE 6 vn Rotterdam nr Leningrad, SERICATA 5 250 zw Kaoshiung 9 te Chiba verw., SPRING BOB 5 vn Wilmington 6 te Savannah verw., STELLATA 7 te Seria Port, WIELDRECHT 5 270 zzw lie St. Paul nr Melbourne. KLEINE VAART/ AMANDA SMITS 5 dw Sibenik nr Koper, COLD EXPRESS 5 110 no Finisterre nr Casa Blanca, DUTCH FAITH 6 vn Rotterdam nr Purfleet, DUTCH MASTER 6 te Rotterdam, DUTCH SPIRIT 6 thv Great Yarmouth nr Ro zenburg, ELDIR 6 220 w Kreta nr Antwerpen, HEERENGFIACHT 5 60 zzw Stock holm nr Varberg, INCA 5 60 n Ouessant nr Rotterdam, KWINTEBANK 6 te Rot terdam, LAURA CHRISTINA 5 40 zzo Monrovia nr Abidjan, LAURIERGRACHT 5 280 nw Nortwestkaap nr Keelong, MAGDALENA 5 1320 zo Rio de Janeiro nr Itaja, MARE ALTUM 6 vn Rotterdam nr Saltend, MARE NOVUM 6 vn Rotterdam nr Antwerpen, MERWEGAS 5 20 z Wight nr Leixous, NORTHERN EXPRESS 5 65 nno Cartagena 18 te Savona we™., PACIFIC PEERESS 5 35 z Malaga nr Mersin, PARKGRACHT 5100 z Recife nr Chatham, SNOEKGRACHT 5 vn Lagos 23 te Virginia ve™„ VIKINGBANK 5 vn Rotterdam. Wall Street weinig uitbundig NEW YORK (UCN/ANP) - De aandelenkoersen op de effecten beurs van New York zijn vrijdag licht gestegen, maar de Dow Jo- nes-index van de dertig grote industriële fondsen heeft de grens van 2200 punten niet kunnen overschrijden. De index steeg met slechts 3,75 punten tot 2194,29 punten. De beursbarometer werd ondersteund door de vaste obligatie- markt en de sterke dollarkoers, maar onzekerheid over de rente- verwachtingen in de Verenigde Staten en over de toekomst van de Amerikaanse economie verhinderden een al te uitbundige stem ming. Op Wall Street werd een redelijke omzet behaald van 162 miljoen aandelen. Van de verhandelde fondsen sloten er 967 hoger en 512 lager. Inlichtingen over beurskoersen 020-211711 -'STERDAM (ANP) - Koninklijke Olie ver- Me vrijdag op de Amsterdamse effec- .enbeurs in een vaste stemming. De olie- Welen verlieten de markt op ƒ234, wat II Vftflruitnonn ƒ2 2Q QqI( 'wnmyouy UVlMenae VcUl JU,JU. U0K de optiebeurs was Koninklijke Olie het «verhandelde fonds met een omzet n 8.900 contracten. In de meeste geval- i werd daar winst genomen door de ver- rap van callopties, waarbij de meest ae- neye serie, de call/januari/230 in premie '»ep van ƒ3,50 tot ƒ5,40. Oe effectenbeurs wist over het alge- wn de de vooruitgang die de afgelopen roc?! 9oed vast te houden, uss-koersindex steeg 0,7 punt tot 'f,® de herbeleggingsindex 0,8 punt 411,9. Exclusief Koninklijke Olie bleef echter gelijk op 169 en SLi ^beieggingsindex 0,1 punt. De "'^ndex, die van uur tot uur So 0^emaaM' sl00t M Pont lager op vefJ? omzet in aandelen bedroeg het van ƒ667 miljoen. J„p cbligtfiemarkt was het buitenge- wn stiL De omzet kwam hier bij inzak- X?® "iet verder dan een totaal liiJn !imi'i?ea Volgens een handelaar oïï hT- floed ,e verklaren redenen err»nl '"s'ltu,lonele beleggers als de S^anSeLaan Ie zijlijn. Wellicht onzekerheid over de richting die de ente zal ingaan een rol. Ink M*tf?SelBnsec,or moes* Nedlloyd hrs m K Vanuit °P,ie" 7 !aa« "ms,wmin8en drukten de koers "aar <*n slot van ƒ274, maar in iniaaaa mnn h .1 rr «w vuii jcm, ma si?9 dlt 'ransportaandeel zeits Ld ftSSS""* van f363,50 van de We winnaar van de 121 in m??3, °a',een ikbbeltje prijs op 3580 Hfvv, onveranderd op ,80. Hoogovens wist nog ƒ0,80 aan de fif04n r696" op e" A"™ okker nr!i verhandeld op ƒ154,30. ;tad rSSI J0'40 laser op ƒ29,20. 156,50 moest ƒ3 inleveren op iforPaMU f010'la9en on(ler meer Voiker sLl KBB' nas-Associatie te werktf ÏÏ8^ ln 08 "«rW- Text" en voor hp?toe8„kwar,ies °P ,o! flefleven op werd een tientje meer 462 161 160 159 158 157 156 155 I iiiiiiii 11 i 111 ii i rm n S lil II I t 2 3 4 5 6 7 WOENSDAG» l162 CBS-index 1<» (uit.'86 a 100) 160 1 opening 159 2=11.15 uur 3 12.15 uur 4=13.30 uur I157 5=14.30 uur 4156 6=15.30 uur Jl55 7 «SlOt 158 ANP-CBS indices algemeen alg.-lokaal internationals industrie scheep/luchtv. banken verzekering handel chsobl.index rend, staats! waarvan 3-5 jr waarvan 5-8 jr waarv.5 langst rend, bng-len. rend, banklea Hoofdfondsen AEG0N AhoW Akzo A.B.N. Alrenta Amev Amro-Bank Ass. R'dam Bols BorsumijW. BöhnaTet CS.M.cert DordtscheP. Ssevier Fokker eert. Gist-Broc. c. Heineken Hoogovens Hunter Dougl. lnt.MQller KLM Kon. Ned. Pap. Kon. Olie Nat. Nederi. N.M.B. Nedlloyd Gr. Nijv. Cat^ Océ-v.d.Gr. Pakhoed Hold. Philips 05/01 06/01 293,8 292,8 288.7 286,4 299,4 299,7 258,3 256,8 266.8 258,1 363.2 360.4 626.3 622,1 476.9 473,8 115,2 114,8 6,28 6,31 6,17 6,21 6,31 6,35 6,49 6,52 6,63 6,63 6,31 6,33 92,80 92,60 90,00 90,00 154,70 154,30 44,50 44,60 157,00 157,50 57,60 57,60 81,80 81,80 159,50 156,50 144,00 144,30 117,50 en iyi 118,00 Dw,W 67,60 67^70 213,20 215,00 64,00 64,20 29,60 29,20 40,10 39,70 144,20 145,00 77,00 77,80 81,20 61,80 80,00 79,00 43,60 43,30 47,30 47,30 231,70 234,00 68,70 69,40 e 194,50 194,00 281,00 274,00 82,00 82,20 280,00 280,00 106,50 105,00 35,80 35,80 2 3 4 5 6 7 DONDERDAG» 1 2 3 4 5 6 7 VRWDAQ De Stem Philips div89 34,40 34,40 Enraf-N.c. 46,10 4630 Robeco 98,40 96,50 Eriks hold. 29430 294,00 Rodamco 156,80 93,60 157,00 Frans Maas c. 62,00' 61,00 Roiinco 94.30 Fur ness 80,50 81,00 Rorento 61,00 61,10 Gamma Holding 65,10 65,00 Stork VMF 27,50 27,50 Gamma prei 5,80 5,80 Unilever 121,20 121,10 Getroolcs 26,10 2630 Ver.Bezit VNU 95,50 94,00 Geveke 39,00 38,90 VOC 35,60 36,00 Giessen-de N. 81.00 8130 Wessanen 83,50 83,00 Goudsmit Ed. 181,00 178,50 Wolt Kluwer 149,50 149,30 Grasso's Kon. 85,50 85,50 Grolsch 109,00 109,00 Binnenlandse aandelen GTl-Holding 145,50 145,50 Aalbertslnd 30,20 3030 Hagemeyer 78,70 79,50 ACF-Hoiding 57,70 58.00 H.B.G. 170,00 170,00 AhrendGr.c 154,00 156,00 HCSTechn 14.40 14,10 Aig.Bank.Ned 4530 45,50 Hein Hold 128,50 129,00 AsdOpLTr. 24,80 25,40 Hoek'sMach. 173,00 172,50 Asd Rubber 7,90 7,90 HokJohHout 445,00 445,00 Ant. Verft. 340,00 Hoiec 17,00 17,50 Atag Holde 73,40 73,00 HALTr.b 1464,00 1450,00 Aut.Ind.R'dam 53,00 54,00 Holl.Am.Une 1468,00 1460,00 BAM-Holdfng 240,00 242,00 Heineken Htd 128,50 129,00 Batenburg Beers 70,50 70,00 Holl.Sea S. 1.28 1.32 116,50 116,50 69,00 Hotl. Kloos 295,00 300,00 Begemann 73,50 Hoop en Co 1230 12,00 Betindo 421,00 421,80 Hunter D.pr. 1.90 Barters P. 6,00 5,95 ICA Holding 17,50 17,50 Blyd-Will. 2430 2430 IGB Holding 3730 39,00 Boer Oe, Kon. 290,00 304,00 IHCCatand 20,30 2030 de Boer Winkelt). 5930 59,40 Industr. My 153,00 15250 Boskalis W. 12,00 11,80 Ing.Bur.Kondor 560.00 b 565,00 Boskalis pr 9,70 9,60 Kas-Ass. 3430 36,70 Braat Bouw 895,00 825,00 Kempen Holding 15,80 15,90 Burgman-H. 3030,00 3030,00 KJene's Sulk. 1270,00 1270,00 Caivé-Deiftc 795,00 797,00 KBB 71,50 74,00 Caivé pref.c 4300.00 4400,00 KBB (eert.) 71,50 73,50 Center Paros 53,30 55,50 Koa Sphinx 67,50 67,70 Centr.Suiker 67,00 67,10 Koppelpoort H. 255,70 256,00 Chamctte Unie 13,70 13,90 Krasnapolsky 144,50 144,50 Cindu-Key 94,50 94,50 Landrê&GI. 42,00 43,40 Claimindo 410,00 411,00 Macintosh 46,80 46,00 CredLBN 67,80 6830 Maxwell Petr. 569,00 569,00 Crown V.G.C 74,70 75,00 Medicopharma 74,10 74,80 Desseaux 185,00 185,00 Melia Int. 5.90 5,90 Dordtsche pr. 210,10 212,00 MHV Amsterdam 16,60 16,60 Dorp-Groep 4430 4430 Moeara Enim 995,00 1000,00 Dorp v.div.89 44,00 M.Enim 0B-cert 13000 13000 Econosto 184,00 185,00 MoolenenCo 34,30 34,50 BABA 110,00 108,00 a Mulder Bosk. 37,80 37,80 Muitihouse 9,90 9,80 Comm. Edison 32,75 32,60 Mynbouwk. W. 413,00 413,00 Comp.GeaB. 400,00 400,00 Naefl 225,00 Control Data 20,50 21,00 NAGR0N 45,50 4530 Dal-lchiYen 3370,00 3320,00 NIB 502,00 501,00 Dow Chemical 87,00 87,00 NBM-Amstelland 14,00 13,70 Du Pont 8835 88,60 NEDAP 263,00 266,00 Eastman Kodak 45,00 4530 NKFHoM.cert. 230,50 226,50 Elders IXL 3,40 3,40 Ned.Part.Mij 30,80 30,90 Euroact3w.fr. 220,50 220,50 NedSpringst. 6900,00 6900,00 Exxon Corp. 44,00 4430 Norit 610,00 612,00 RrstPacint 1,30 Nutricia 242,00 239,50 FkiorCorp. 23,00 22,75 Omnium Europe 1930 1930 Ford Motor 5130 51,50 Oreo Bank c. 80,70 80,90 Gen. Electric 45,00 44,60 0TRA 464,00 460,00 Gen. Motors 83,50 84,10 Palthe 147,00 147,00 Gillette 3430 3430 Poiynorm 85,50 85.60 Goodyear 51,00 51,50 Porcel. Fies 124,00 124,00 Graces Co. 25,60 26,50 Ravast 54,00 54,00 Honeywell 60,30 60,60 Reesink 59,00 59,70 lnt.Bus.Mach. 122,20 122,50 Riva 52,00 53,50 InteraRavor 49,50 49.75 Riva(c«rL) 51,00 52,00 Intern. Paper 47,50 47,60 Samas Groep 55,50 55,10 ITT Corp. 51,00 52,00 Sanders Beh. 81,00 81,00 Litton Ind. 73,00 73,70 Sarakreek 36,80 b 3730 Lockheed 42,00 42,30 Schuit erna 1100,00 b 1170,00 Minnesota Mining 62,00 6130 Schuttersv. 86,50 86,50 Mobil Oil 45,50 45.70 Smit Intern. 26,80 27.00 News Corp AusS 9.70 - StBankiers c. 30,60 30,10 Nynex 64,80 64,80 Telegraaf De 390,00 393,00 Occ.Petr.Corp 25,70 25,30 TextTwenthe 216,00 216,00 Pac. Telesls 30,70 29,60 Tulip Comp. 6130 61,80 PA 0. 5,80 5,80 Tw.KabelHoW 117,00 118,00 PepsIco 39,75 3930 Utrtnk 82,50 83,00 Philip Morris C. 101,60 101,70 Union Fiets. 15,70 15,70 Phlll. Petr. 19,70 2030 Ver.Giastabr. 217,00 220,00 Polaroid 36,60 37,50 Verto 65,50 65,90 PrivatbDkr 323,00 - Voiker Stev. 45,50 46,50 Quaker Oats 53,80 5430 VoimacSottw. 80,00 f 79,90 RJR Nabisco 90,50 92,10 Vredestein '18,40 18,40 StGobinFfr 610,00 611,00 VRGGemBez. 168,70 167,60 Saratee 44,90 45,00 Wegener Tyl 164,50 165,00 Schlumberger 3230 3330 West Invest 19,00 19,40 Sears Roebuck 40,80 40,90 Wotters Kluwer 149,50 14930 Southw. Bell 38,50 38,00 Wyers 59,00 5830 Suzuki (yen) 715,00 718,00 Amerikaanse aandelen Tandy Corp. Texaco 41,00 52,00 41,10 53,00 Allied Signal tad 34,00 34,00 Texas Instr. 41,80 42,00 Amer Brands 64,00 62,70 T.I.PEur. 1.70 1.73 Amer. Expres 2730 27,70 Toshiba Corp. 1040,00 1030,00 Am.Tel.8i Tel. 28.50 2830 Union Carbide 26,40 26,75 Ameritech 94,00 94,50 Union Pacific 64,50 64,80 Amprovest Cap. 130,00 130,00 Unisys 28,70 29,40 Amprovest Inc. 230,00 230,00 USX Corp 29,70 30,10 ASARCOInc. 27,60 27,80 US West 56,60 56,60 Atl. Richf. 80.50 8130 Warner Lamb. 76,00 77,00 BAT Industr. 4,50 4,45 Westinghouse 53,40 53,70 Bell Atlantic 69,40 69,00 Woolworth 51,30 5230 BeilCanEnterpr 3730 3730 Xerox Corp. 5835 58,60 Bell Res-Adlr 1,60 38,30 1,60 38,30 BellSouth Beleggingsinstellingen BET Public 2,24 234 Aegon Aand.f. 34,90 35,10 Bethl. Steel 23,00 2330 ABN Aand.f. 68,00 68,00 Boeing Comp. 59,50 6030 ABN Beleg.f. 51,70 51,70 Chevron Corp. 46,30 - ALBEFO 50,70 50,80 Chrysler 26,75 27,00 Aldollar BF 20,80 20,90 Citicorp. 26,00 25.70 Alg.Fondsenb. 222,00 223,00 Colgate-Palm. 46,00 45,50 Alliance Fd 12,60 12,60 Amba 42,80 42,80 America Fund 259,00 260,00 Amro A.ln F. 90,50 90,70 AmroNettiF. 6930 6830 Amro Eur.F. 6430 6430 Amvabei 95,30 96,50 AsianTlgersFd 51,10 5130 BemcoAustr. 63,00 63,30 Berendaa) 100,00 100,00 Bever Betogg. 26,00 28,40 f BOGAMU 118,00 118,50 Buizerdlaan 35,70 35,60 DeitaUoyd 38,10 38,50 DP Am. Gr.F. 21,40 2130 DpEnergy.Res. 30,00 30,00 Eng-Holl.B.T.1 1120,00 1120,00 EMFrentefonds 72,40 72,40 Eurinvest(l) 105,00 105,00 Eur.Ass.Tr. 5,10 530 EurGrFund 49,40 49,70 Hend.Eur.Gr.F. 156,30 157,50 Henderson Spirit 68,10 69,50 Holland Fund 60,80 61,00 Hoil.Obi.Fonds 121,00 121,30 Holl.Pac.F. 10130 102,00 Interbonds 600,00 600,00 lnteretf.500 3130 3130 Interetf.Warr. 225,00 226,30 Japan Fund 39,50 40,50 MK Int.Vent. 64,70 6430 Nat.Res.Fund 1285.00 1290,00 NMB Dutch Fund 34,10 3430 NMB OWig.F. 36,60 36,60 NMB Rente F. 101,80 101,80 NMB Vast Goed 37,90 38,10 0bam,BeJegg. 190,30 190,80 0AMF 16,30 16,00 d Orcur.Ned.p. 47,00 46,80 Prosp.lnt.Klnc. 10,40 10,40 Rentalent Bel. 1357,50 1357,80 RentotaalNV 31,10 31,10 Roiinco cump 103,30 103,30 Sd/Tecb 17,10 17,50 Technology F. 17,50 17,80 Tokyo Pac. K 233.00 239,00 Trans Eur.F. 66,60 66,80 Transpac.F. 520,00 515,00 Unl-lnvest 116,50 117,50 Unico Inv.F. 81,90 81,80 Unlfonds 2630 26,30 Vast Ned 121,60 121,60 Venture F.N. 39,00 39,00 VIBNV 84,70 85,10 WBOInt. 7630 76,40 WereldhaveNV 204,00 204,00 Wereldh.dlv89 200,70 20130 Parallelmarkt Alanherl 16,60 17,001 Berghutzer 49,00 49,00 BesouwVanc. 37,70 37,90 C8 Obllg.F.1 101,70 101,70 C8 Obiig.F.2 101,80 101,80 CB Oblig.F 3 10330 103,30 Oe Orie Bectr. 2730 27.30 Dentex Groep 25.80 26,30 Dico Intern. 82.00 82,00 DOCdata 30,00 30,00 GekLPapx. 72,50 72,00 Gouda Vuurvc 63,00 63,00 Groenendijk 28,90 29,00 Hes Beheer 220,00 230,00 HighlDevel. 11,30 11,30 Homburg eert 3,70 3,701 InfotheekGr 19,90 20,50 Interview Eur. 730 7,70 inv. Mij Ned. 40,60 41,00 KLM Kleding 27,90 28,50 Kuehne+Heitz 25,00 26,00 LCIComp.Gr. 31,50 32,80 Melle 300,00 300,00 Nedschroef 64,00 68,00 Neways Bec. 10,00 e 10,30 NOG Bei. fonds 29,90 PleMed. 10,90 10,70 Poo! garant 10,15 1030 SimacTech. 15,50 17,30 Text Lite 4,90 f 5.40 Verkade Kon, 280,00 283,00 Weweier 76,90 75,10 Pandbrieven TA AEGHyp84 102,60 102,60 6KAegonhyp85 102,00 102,00 6F6H DW7301 99,90 99,90 6FGHDW81001 100,00 100,00 4KFGHX95501 99,60 99,60 4W=GHxa1 9930 99,20 7%WstlHypBZ 99,50 99,50 6Westl.X1 98,00 96,00 6Westl.X34121 96,00 9830 6Westl.X82301 99,00 e 7WUH86-91 101,80 101,80 7WUH 85-95 101,50 101,50 Advieskaarsen Amer.doilar 1.97 2,09 Brits pond 3,51 3,76 Belg. fraik(100) 531 5,51 Duitse mark (100) 111,00 115,00 li lire (10.000) 14,60 16,00 Port esc. (100) 137 1,45 Can. dollar 1.64 1,78 Franse fr. (100) 31,85 34,35 Zwits. fr. (100) 12935 134,75 Zweedse kr. (100) 3135 33,75 Noorse kr. (100) 2935 31,75 Deense kr. (100) 27,75 3035 Ooslschill (100) 15,80 16,40 Spaanse pes (100) 1.70 1,85 Griekse dr. (100) 130 1,40 Rnsemaric (100) 46,75 49,75 Joeg. dinar (100) 0,01 0,06 Iers pond 2,89 3,14 Jap. yen (10.000) 158,00 163,00 Boud Onbewerkt 26,450-26,950 per kg Bewerkt verkoop 28,550 per kg Zilver Onbewerkt 355-425 per kg Bewerkt verkoop 470 per kg Optiebeurs .1 abn c jan 45,00 324 0,60 0,40 akzo c Jan 150,00 431 620 5.40 akzo c jan 160,00 336 1.10 1.00 akzo c apr 160,00 302 6,40 6.40 d/R c jan 200,00 490 2,50 4.90 d/R c mrt 205,00 349 220 3,00 eoE p Jan 260,00 424 2,30 1,90 goud c mei 400,00 370 24,50 26,00 giSt c Jan 40,00 297 1,00 080 hoog c jan 65,00 333 12,00 12,70 hoog c jan 70,00 316 720 8,00 hoog c jan 75,00 427 3,80 4.30 hoog c Jan 80,00 685 1.70 2,00 hoog c apr 70,00 313 10,50 11,50 hoog c apr 80,00 576 5,10 5,50 kJm c Jan 45,00 380 0,50 050 nedl c Jan 270,00 252 15,10 10,00 nedl c Jan 280,00 499 10.00 6,10 nedl p jan 260,00 465 1,40 3,00 nedl p Jan 270,00 450 320 6.30 nlw c aug 100,00 1200 125 1,30 nlw p aug 100,00 950 125 1.20 natn c jan 65,00 847 3,90 4,40 natn c apr 70,00 543 2,70 3.10 natn c apr 75,00 401 1.10 1.10 natn c Jul 75,00 345 1,70 1,70 b obl c feb 100,00 1000 0,10 025 obl c aug 97,50 650 1,60 1.60 obl c nov 97,50 1015 1,80 a 1,60 obl c nov 100,00 500 0,65 a 0,35 obl p aug 100,00 500 1,55 1.75 phii c Jan 30,00 284 5,90 5,60 phil c jan 35,00 1039 1,20 1.20 PM c apr 30.00 288 6,20 6,40 phil c apr 35,00 560 2,60 2,70 phil c apr 40,00 817 0,90 0,90 phil c lui 40,00 300 1.20 1.30 phil c 093 30,00 328 11.00 b 11,00 oife c jan 220,00 409 11,90 14,00 olie c jan 240,00 788 0,40 1.00 olie c apr 230,00 315 10,80 11,80 olie c apr 240,00 995 5,70 6,80 olie p jan 230,00 527 1.80 1,40 olie p Jul 230,00 633 9,50 8,00 unil c jan 110,00 414 11,10 11,20 unit c Jan 120,00 1651 2,80 2,60 unil c apr 120,00 448 6,80 6,90 unil c apr 130,00 887 2,60 2,70 unil c Jul 130,00 335 3,90 4,00 vk vorige koers d ex dividend sk slotkoers gisteren f gedaan/laten a laten g - bieden en ex dividend b bieden h laten en ex dividend c ex claim k gedaan en laten ex dividend e gedaan/bieden 1 gedaan en bieden ex dividend i

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 7