UW VERZEKERING BLIJFT DUS IN VERTROUWDE HANDEN KLOZ PK STEM P E i E E 1 L Welke modebewuste kapper' wil zijn werkterrein verplaatsen van de kapsalon naar heel Nederland? Schwarzkopf WEDLOOP VDD PerdPar«alHoKBB8tr 0l]der VOOR PARTICULIER EN ZIEKENFONDS VERZEKERDEN WAT VERANDERT ER VOOR AIS ZIEKENFONDSVERZEKERDE? WAT VERANDERT ER VOOR ALS PARTICULIER VERZEKERDE? secretaresse boekhoudkundig medewerkerlster) Schwarzkopf B.V. VDB VERENIGDE DISTRIBUTIEBEDRIJVEN B.t| AMSTERDAM! DE STEM VAN ZATERDAG 7 JANUAR11989 ittRTEM FINANCIËN Op weg naar één basisverzekering voor iederéén 1992 1989 ACCOUNTANT ADMINISTRATIECONSULENT (MA/) Functie-eisen Reacties KOTTERMAN NEURINK CO. Administratie-assurantiekantoor F.C.J. HAVERMANS AMSTERDAM - Europa si leur. Een reeks van concer 'abrikanten van levensmid ïemers, maakt duidelijk dd le Europese markt in deze 1 jenomen. Daar is de Euroj jonnen. TRAILERCHAUFFEURu/V koninklijke Olie vast U hebt er wellicht al van gehoord: stap voor stap komt er in ons land een ander verzekeringssysteem voor ziektekosten. Dit systeem moet de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Geleidelijk worden de verschil len tussen ziekenfonds- en particuliere ziektekostenverzekering opgeheven. Daartoe wordt nu de eerste stap gezet Waar is het om begonnen? In 1992 moet er één basisverzekering zijn voor iedereen. Daaruit wordt het overgrote deel van de noodzakelijke zorg betaald. Iedereen betaalt dan voor dat basispakket een premie die zal bestaan uit een voor ieder gelijk percentage vein het inkomen plus een vast bedrag. Daarnaast zal men zich voor aan vullende voorzieningen apart kunnen bijverzekeren. Het nieuwe verzekeringssysteem wordt straks uitgevoerd door ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars. Het onderscheid tussen hen komt dan te vervallen: zij worden allemaal zorgverzekeraars. Op 1 januari 1989 wordt de eerste stap gezet naar het nieuwe systeem. Regering en parlement hebben besloten dat om te beginnen de premiebetaling voor het ziekenfonds verandert Tegelijk worden uit het ziekenfonds en de particuliere polis de psychiatrische hulp verlening en de kunst- en hulpmiddelen overgeheveld naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Die wet dekt nu al voor iedereen een aantal bijzondere zorgvoorzieningen. Wat verandert er in 1989? Geen van deze maatregelen heeft invloed op de wijze waarop u verzekerd bent Als u nü in het ziekenfonds zit dan blijft u dat gewoon. En als u nü particulier verzekerd bent, dan blijft dat ook zo. Daarin ver andert dus niets. Voortaan gaat u een deel van de premie zelf rechtstreeks aan het ziekenfonds be talen. Die vaste premie* bedraagt voor een: verzekerde f 1 3,per maand verzekerde met één meeverzekerd kind f 19,50 per maand verzekerde met twee of meer mee verzekerde kinderen f 26,per maand veizekerde met meeverzekerde echt- geno(o)t(e) of partner f 26,per maand verzekerde met meeverzekerde echt- ^eno(o)t(e) of partner en meeverzekerd f32,50 per maand verzekerde met meeverzekerde echt- geno(o)t(e) of partner en twee of meer meeverzekerde kinderen f 39,per maand Uw ziekenfonds bericht u over de wijze waarop u die premie kunt voldoen. Tegelijkertijd gaat de premie die van uw loon, pensioen of uitkering wordt ingehouden, flink omlaag. Kinderbijslag en AOW worden verhoogd. U zult in de praktijk niets merken van de overheveling naar het AWBZ- pakket van de psychiatrische hulpverle ning en de kunst- en hulpmiddelen (prothesen, gehoorapparaten, inconti- nentiematerialen, pruiken e.d.). Uw ziekenfonds zorgt ervoor dat u er ge woon aanspraak op kunt blijven maken. De belangrijkste verandering voor parti culier verzekerden is, dat de verstrek king van kunst- en hulpmiddelen, zoals prothesen, gehoorapparaten, inconti- nentiematerialen, pruiken e.d. vanaf nu onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Hetzelfde geldt voor psychiatrische hulp. Uw verzekeraar blijft al deze zaken gewoon voor u regelen. Wel moet u voortaan in een aantal gevallen op grond van de nieuwe wet uw verzekeraar om toestemming vragen. Uw verzekeraar zal u tijdig infor meren over alle mogelijke consequenties. Hebt u dan toch nog vragen, dan zal uw verzekeraar of assurantie tussenpersoon u daarop een antwoord kunnen geven. Ook staat de mogelijkheid open rechtstreeks vragen te stellen bij onder staand informatienummer. Hebt u nog vragen? Neem dan kontakt op met uw ziekenfonds. Ui! -at-» ifiS i nx Informatienummer KLOZ 03403-9 25 85 fffj) (tijdens kantooruren) i X/ mriqo J9w OÖ1592 os w-rci n s Dit is een publikatie van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen te Zeist (VNZ) en van het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars te Houten (KLOZ). "Ucvi aioinob (fl ff r?Tv Schwarzkopf zoekt een KAPPER die geknipt is voor een representatieve, afwisselende baan. U kent Schwarzkopf: internationaal bekende merken met een van de modernste fabrieken in Nederland. Met name in de kapperswereld hebben wij een goede reputatie, niet alleen door produkten, maar vooral door goede samenwerking en begeleiding, waarbij wij nieuwe technieken ontwikkelen en adviseren in de moderne methodische aanpak. Voor dit stuk voorlichting hebben wij een professioneel studio-team. De medewerkers van dit team geven als vaktechnisch adviseur voorlichting aan collega's over haarmode en hoe onze produkten daarbij worden toegepast. Dit betekent leuk en interessant werk door heel Nederland, maar ook werk, dat weieens een avond of weekend kan kosten. Wij denken aan een jonge ambitieuze vakkracht. Het spreekt voor zich, dat u een grondige opleiding binnen ons bedrijf krijgt. Vereisten: brede salonervaring, bekend met de nieuwste knip- en permanenttechnieken, prettige omgang met mensen en goede spreekvaardigheid. Uiteraard kunt u rekenen op een goede beloning, prima sociale voorzieningen, onkostenvergoeding en een representatieve neutrale auto. Denkt u aan bovengenoemde eisen te kunnen voldoen, reageer dan zo spoedig mogelijk schriftelijk met opgave van uw ervaring en met bijsluiting van een recente pasfoto aan: Afdeling Personeelszaken Postbus 16, 3300 AA Dordrecht. *Ook vrouwen worden uitgenodigd te solliciteren. K otterman Neurink Co. is een maatschap van accoun tants administratieconsulenten met thans 21 kantoren in Nederland. Ten behoeve van een brede en gespecia- seerde dienstverlening kennen wij een samenwerkingsver- )and met Paardekooper Hoffman Registeraccountants en "•aardekooper Hoffman Belastingadviseurs. Het diensten pakket van elk van deze maatschappen staat ter beschikking van alle relaties van de drie genoemde maatschappen. Onze dienstverlening omvat de volgende activiteiten: het inrichten van een doelmatige administratie; het voeren van een admi nistratie of een onderdeel daarvan; het beoordelen van de wijze waarop een administratie wordt gevoerd; begeleiding bij automatisering; het opstellen van de jaarstukken en de daarmee samenhangende belastingaangifte; het uitbren gen van een rapport omtrent analyse of interpretatie van admi nistratieve gegevens. Daarnaast vervult de accountant een belangrijke adviesrol. Voor de vestiging Bergen op Zoom zoe ken wij een of een ervaren assistent-accountant die binnenkort afstudeert voor A.A. Naast vaktechnische deskundigheid verwachten wij van de aan te stellen kandidaat; ruime ervaring in de functie van (assistent-) accountant-administratieconsulent; leidingge vendekwaliteiten; een goede communicatieve instelling; goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift; affini teit met de commerciële aspecten van de beroepsuitoefening; leeftijd tot circa 30 jaar. WIE ACHTEROM BLIJFT KIJKEN KOMT NOOIT VERDER... Degenen die aan bovenstaande eisen kunnen voldoen nodigen wij gaarne uit voor een oriënterend gesprek. Een psychologisch onderzoek, waarvan de resultaten eerst met de kandidaat worden besproken, maakt deel uit van de se lectieprocedure. Voor het maken van een afspraak kunt u schrif telijk of telefonisch contact opnemen met drs. A.H.M. Bakker, Centraal Personeelsbureau, Calandstraat 25,3016 CA Rotter dam, tel.nr.: 010-4364867. ACCOUNTANTS-ADMINISTRATIECONSULENTEN I De P&H-groep is een samenwerkingsverband van Paardekooper Hoffman Registeraccountants, Paardekooper Hoffman Belastingadviseurs en Kotterman Neurink Co. J Accountants-admimstratieconsulenten Internationaal: lid van Moores Rowland International. Amsterdam Apeldoorn Bergen op Zoom Breda I Culemborg Eindhoven GROEP Effen-Leur I Goor Gouda 's-Gravenhage Haarlem Heerlen Hulst I Meppel Oostburg Roosendaal Rotterdam Rrjssen Terneuzen Utrecht Zaandam. zoekt voor spoedige indiensttreding enige ervaring strekt tot aanbeveling, alsmede ervaring met W.P.-tekstverwerking Hij of zij dient minimaal in het bezit te zijn van M.E.A.O.-opleiding of het praktijkdiploma boekhouden. Leeftijd tot 301 jaar. Sollicitaties kunt u richten aan: Adm./ass. kantoor F.C.J. Havermans, Plantsoen 15,4926 RA Lage Zwaluwe. Tel. 01684-3252. Win )oor Louis van de Geijn 9eze week trokken twee bericht lacht. De combinaties Super"" :oopactiviteiten bundelen. ITendex Food groep richt sa- nen met grote Belgische en (Vestduitse bedrijven een ïuropees inkoopbedrijf op. In het eerste geval gaat het ,m een groep winkelbedrijven lie samen ongeveer vijf mil- ard gulden omzetten. Na yhold/Schuitema en na Edah Vendex) zijn Superunie en ïiko samen als inkopers num- ner drie in Nederland. Vendex Food speelt met GB- nno-BM uit België en Rewe- Hentrale uit West-Duitsland in >en andere divisie: Vendex zet egen de vier miljard gulden >m in levensmiddelen, de Bel- [ische partner driekwart mil- ard en de Westduitse groot- ïandel Rewe-Centrale voorziet 7000 winkels van een omzet van lij na 28 miljard guldea Die twee concentraties illu- itreren dat 'Europa' op ver scheidene lagen van het be drijfsleven doorwerkt. Onder nemingen die binnen de lands grenzen al een sterke positie lebben, maken zich nog breder met het oog op de Europese markt. De overname van de Schuitema-organsatie (Centra, een deel van de Spar) door Al- >ert Heijn is daarvan een voor- jeeld. Deze schaalvergroting roept een reactie op van de kleinere Nederlandse bedrijven in deze iranche. Unigro (Super, een nder deel van de Spar) verste- igt de banden met de zuide- ike Spar-grossier Verenigde istributiebedrijven (VDB). iuperunie en Ziko sturen hun :opers voortaan samen naar le fabrikant. De grote winkelketens en de oopcombinaties van klei- lere winkelbedrijven en zelf standige kruideniers motiveren leze stappen onder meer door e wijzen op de concentraties ian de zijde van de fabrikan- Intemationaal, maar ook linnen de grenzen, is daar een 'ergelijkbare schaalvergroting ;aande. Voorbeeld: eind maart van iet vorige jaar ging Tonnema [meer bekend van de merken ng en Rang) over naar Van 'elle. Half december 1988 werd an Nelle op zijn beurt overge- lomen door Douwe Egberts, 'onnema had zelf een omzet an 27 miljoen en maakt nu inderdeel uit van een onderne ming met een miljardenomzet ie zelf weer deel uitmaakt van VDB Verenigde j Distributie bedrijven B.V. zoekt op korte termijn voor haar distributiecentrum te Roosendaal een Eventuele sollicitanten dienen in het bezit te zijn van het groot rijbewijs en ervaring te hebben met het rijden op een trailer. Het dienstverband wordt in eerste l instantie aangegaan voor een hall jaar. Sollicitaties kunnen uitsluitend schrifte-j lijk worden gericht aan: T.a.v. de heer J. Vos Postbus 370 5201 AJ 's Hertogenbosch. «STERDAM (ANP) - Koninklijke Olie ver- lerde vrijdag op de Amsterdamse effec tenbeurs in een vaste stemming. De olie- taandelen verlieten de markt op ƒ234, wat en vooruitgang betekende van ƒ2,30. Ook P de optiebeurs was Koninklijke Olie het west verhandelde fonds met een omzet van 8.900 contracten. In de meeste geval- «n werd daar winst genomen door de ver- rjtoop van callopties, waarbij de meest ae- ™ve serie, de call/januari/230 in premie lopliep van ƒ3,50 tot ƒ5.40. De effectenbeurs wist over het alge- uÏÏ vooruitgang die de afgelopen 9eboekt goed vast te houden. 1ROC kJoersindex stee8 0,7 punt tot Int 01 i n da herbeleggingsindex 0,8 punt >oi Z11,9. Exclusief Koninklijke Olie bleet '™s!nde* echter gelijk op 169 en EJ? "ertmeleggingsindex 0,1 punt. De emmmgsindex, die van uur tot uur icq q °Ppemaakt, sloot 0,3 punt lager op lorw omzet in aandeleri bedroeg het I rfn h? k!-van f867 mi|i°en. wo™ "Misatiemarkt was het buitenge- omzet kwam hier bi) ircak- met verder dan een totaal 'bliivpn Vo|9ens een handelaar Rowel rt„ lü^l^te verklaren redenen 'beropnl Jrt 6 De'essers als de K*.™ de zijlijn. Wellicht rente d over de richting die de Ferae zal ingaan een rol. 'flink arl,?andeleAnsector moest Nedlloyd vafiUit de optle- B7 laopr "lnstnemin9en drukten de koers de miHrt r s,ot van ƒ274, maar in dit 'ransportaandeel zelfs and PaJhï!funt van f263-50 van de etrokken n^05d homaandp'dpp 9f0te winnaar van de (j12i io Phifi9,9 ,een bubbeltje prijs op §35 8o Hnmi 001 onveranderd op Koers T J6nS Wist nos f'80 3X1 mrerd fcun iJT96" op f77-86 en Akzo rokker ™?J, 9er verhandeld op ƒ154,30. Blad n"„otefde f°'40 lager op ƒ29,20. pi5g 50 m moest ƒ3 inleveren op m Volkpr Qtó„? KBB' Kas-Associatie Po in markt. Text- D5.40 en voor HF^e<Gkwar1ies 09 ,ot peseven 0p j2^ Werd Mn tientfo meer

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 6