trale I Video maakt niet duidelijk of Libische MiGs wapens droegen b.v. Frontlijnstaten vrezen inkrimping YN-macht Van den Broek: vrijwillig afstand van chemische wapens LIBISCHE CHEMISCHE FABRIEK OMRINGD DOOR LUCHTDOELRAKETTEN BUITENLAND I WASHINGTON (RTR/AFP) - De I Amerikaanse regering heeft don- Iderdag video-beelden en foto's Ivrijgegeven die zijn gemaakt van ■het treffen tussen twee Ameri- Ikaanse F-14 jagers en twee Libi- lsche MiGs boven de Middellandse |Zee. Uit de beelden kan niet dui- Idelijk worden opgemaakt of de ■Libische toestellen gewapend wa- Iren, zoals Washington beweert. tttSTEM BUITENLAND ZATERDAG 7 JANUAR11989 IKBAAR NIVO M/v] [WASHINGTON - Het bombarderen van een vrij - [wel in gereedheid zijnde chemische fabriek in Li- [bië blijkt een ingewikkelde operatie te zijn. I De Amerikanen kunnen die niet uitvoeren zonder grote [risico's voor de bij een dergelijke aanval betrokken [vliegtuigen. zekeringen. Bommenwerpers jCarlucci Slapende hond Uitgesloten NAMIBIË Smaak NIEUWSOVERZICHT Troepen Vietnam eerder uit Kampuchea Rellen in India na ophangen moordenaars Moskou wil eerherstel slachtoffers Stalin Kabinet Israël akkoord met bezuinigingen Hulpprogramma aan Armenië uitgebreid België en Zaire bereid tot 'bestand' T21 werkmaatschappij die grote oplagen [alogi en reisgidsen en uiterst modern Ipe dramatische video-opnamen zijn I gemaakt door de piloot van een van Ide F-14 vliegtuigen. Te zien is onder [meer hoe een Libisch MiG explodeert tna te zijn geraakt door een Ameri kaanse raket. Van enkele beelden hebben de I Amerikaanse autoriteiten vergrotin- t i*y**s dt per jaar zo'n 40.000 ton tljoenen guldens worden |ij voor de vakatures in de isch processoperator). ze moderne drukpersen en proces en zijn verantwoor- toringen analyseren zij de persen geschiedt door de sj'gaan volgen in samen- s Centrum te Amsterdam. Mn; zicht; 'emen te benaderen; even in een persteam; (opgenomen, alsmede een I doch deze verlaten vóór kt. ig Personeel en Organisatie (f reeds een afspraak maken j Limmer 01608-84000. Buiten j asterhout e.o. en interessant werk dat it het adviseren van de aangelegenheden en het :ties op verzekerings- aieden wij een urn inkomen van jaar met verdere den. j o.a. 10% vakantietoeslag, 'akantiedagen en een van 4.800,- per jaar. n bovengenoemde regio af bereid te verhuizen. tussen de 21 en 35 jaar, diploma heeft en beschikt ie eigenschappen, nodigen ijke sollicitaties te richten ensverzekering N.V., toor. Postbus 30501, ihage. ere informatie wensen dan ontakt opnemen met de '.d. Vlies, tel. 04165-2579. straal 28. Tel. (070) 710710. gen gemaakt. Daarop is een bepaalde vorm te zien onder de vleugel van een van de Libische jagers: 'raketten', zo stelt het Amerikaanse ministerie van defensie; duidelijk te zien is dit even wel niet. De band duurt zeveneneenhalve minuut. De Libische vliegtuigen zijn slechts als stipjes zo nu en dan te zien. Op de geluidsopnamen zijn onder meer opgewonden gesprekken tussen de twee Amerikaanse piloten te ho ren, terwijl zij herhaaldelijk trachten te ontkomen aan wat wordt genoemd aanvallende bewegingen van de Li- biërs. „Een voltreffer. Een fraaie voltref fer" zegt een van de piloten op een ge geven moment. „Twee Floggers (NA- VO-benaming voor de MiG-23). Twee Floggers uit elkaar gespat", roept de ander nadat de laatste raket zijn doel heeft geraakt. Overigens is de techni sche kwaliteit van de beelden slecht. Wel geven zij aan hoe alles zich in een krankzinnig hoog tempo afspeelt. De videoband is samen met de twee Amerikaanse piloten kort na het ge wapende incident overgevlogen naar de VS. Volgens de woordvoerder van het ministerie van defensie, Dan Ho ward, bewijzen de beelden ondanks him 'waardeloze' kwaliteit dat min stens een van de MiGs gewapend was. Howard gaat er van uit dat beide toe stellen gewapend waren en dat de pi loten agressieve bedoelingen hadden. Uit de beelden en het commentaar daarbij van de piloten blijkt dat de Libische MiGs meer dan eens op de Amerikaanse F-14's af zijn gevlogen. „Hij zit weer voor mijn neus", zegt een van de Amerikanen, na voor de vijfde keer een uitwijkmanoeuvre te hebben gemaakt. Daarop geeft hij de afstand aan die de toestellen van elkaar scheidt: '16 mijl, 15 mijl.' Op 14 mijl schiet hij een eerste raket af, een radargeleide Sparrow. Deze mist doel. „Goeie god", becommentarieert de piloot. De Li- biërs komen nog steeds dichterbij„10 mijl, hij zit nog voor mijn neus." De Amerikaan schiet een tweede Spar row af; ook deze mist. Op 4 mijl maakt de andere F-14 pi loot duidelijk dat hij een Sparrow gaat afschieten op het tweede Libi sche toestel. Deze treft de MiG. „Ik heb hem, ik heb de andere", roept de piloot uit. Daarop tracht de eerste zich opnieuw in schietpositie te bren gen voor de overgebleven MiG, die nu voor het eerst in beeld verschijnt. Gedurende enkele seconden is sprake van een macaber ballet, waar bij de Libiër uitwijkt en de Ameri kaan achter de MiG tracht te komen. „Schiet hem neer", schreeuwt de an dere piloot hem toe. „Dat kan ik niet, ik heb verdomme geen tonaliteit" (een toon op de radar die aangeeft dat ge schoten kan worden). Zodra de toon klinkt, schiet hij een Sidewinder-ra ket af. Met succes. „Een voltreffer. Een fraaie voltreffer." „De piloot heeft zich met zijn schietstoel in veiligheid gesteld", klinkt het vervolgens, „O.K., neus naar het noorden, laten we hier weg wezen." De laatste zin die op de band te horen is, is gericht aan het vlieg- dekschip John F. Kennedy. Het is een laconiek: „Twee Floggers uit elkaar gespat." Aanval VS op Rabta moeilijk [poor onze correspondent Jo Wijnen (iddelgroot verzekerings- 'ftf van levens- en schade- lerkzaam in de indivi- tve sektor met een omzet In met een personeels- Twerkers. HST kunnen wij plaatsen De omstreden fabriek, die vol- I gens de Amerikanen chemische I wapens zal gaan maken, ligt op ongeveer 60 kilometer ten zuid- I westen van de Libische hoofd- I stad Tripoli en is zwaar verde- I digd met een ring van lanceer- installaties voor luchtdoelra- I ketten. Het is niet uitgesloten dat I een vitaal deel van het bedrijf [zich onder de grond bevindt. I Bovendien zijn er rond het be- drijf zware zandwallen tegen I bombardementen opgeworpen. Overigens woont er in de om- I geving van het bedrijf nage noeg geen burgerbevolking. In geval van een bombarde- I ment zullen de Amerikanen ge- I bruik moeten maken van j zwaardere bomenwerpers, zo- alsde F-lll die ook werd inge- i zet bij de vergeldingsaanval op Tripoli in april 1986. Die toestellen waren overi- gens in Engeland gestationeerd lien moesten op hun lange vlucht naar de Libische kust in de lucht worden bijgetankt. De toestellen kregen onder meer hulp van vliegtuigen die in staat waren het radarsysteem I van het Libische leger te sto ren. Ondanks de met grote per- fecüe uitgevoerde aanval, werd een van de 13 Amerikaanse bommenwerpers neergescho- I ten, waarbij de twee piloten het I leven verloren. In het geval van een aanval I op Rabta zal veel verder )and- inwaarts moeten worden ge- I vlogen. De Libische leider, ko- 1 lonel al-Gaddafi, beschikt over I een zeer moderne luchtmacht [van ongeveer 300 gevechts vliegtuigen van Russische ma- I kelij. Bovendien heeft hij 252 lanceerinrichtingen voor lucht- I doeiraketten tot zijn beschik- |Wng. Aangenomen wordt dat I een deel daarvan is onttrokken Jaan het verdedigingssysteem van de 1800 kilometer lange kust van het land en is overge bracht naar Rabta. Bovendien beschikt al-Gaddafi over 36 ra- I dargestuurde lanceerinrichtin- I gen voor SA-5 raketten. ■Na het neerschieten van twee I Lbische Mig 23 jachtvliegtyui- I gen voor de Libische kust afge lopen week, verklaarde de I Amerikaanse minister van de fensie, Frank Carlucci, met 1 Pote nadruk dat de bij het ge- I vecht betrokken Amerikaanse I toestellen met routine-oefenin- I gen bezig waren. I ^fouugen worden met grote regelmaat gehouden, I ™a?r het is niettemin niet uit gesloten dat ze de afgelopen ?7® zön geïntensiveerd, na- I ®t de Amerikanen lucht kre- I van de fabriek voor chemi- i ®e wapens. President Reagan j ^Sgereerde al dat Rabta des- Wis met militaire middelen '0u moeten worden stopgezet Pa i 'Fittingen' waarover m;J jCci sPrak lijken intussen wei degelijk gericht te zijn op I Ia» I-,aarbij wagen van «rnerikaanse vliegdekschepen irenc*e de schepen omvattende zesde vloot - opge- h« ^bellen zich tot dicht J Libische kust, zonder w.,lgens over de territoriale j gerJeren van dat land te vlie- lliifht' dwingt de Libische lucht? haar toestellen de dati„ ln,?e sturen en hun ra- wert^ ies langs de kust in «wng te stellen. Dat stelt de ver!,!!, en in ^at het radio- vliJh? bissen de Libische leghjjgen en hun bases ""Wkeung af te luisteren. De Amerikanen kunnen daaruit vergaande conclusies trekken over de operationele kwaliteit van de Libische luchtmacht. Ook wordt de kracht en de pre cisie van de Libische verdedi gingsradar uitvoerig gemeten. Een en ander zou kunnen bete kenen dat de Amerikanen druk doende zijn na te gaan wat hun technische en militaire moge lijkheden voor een aanval op Rabta zijn. Overigens heeft president Rea gan met zijn verklaring van enkele weken geleden 'een sla pende hond wakker gemaakt' en Gadaffi aangezet tot het op voeren van de verdediging rond Rabta, zo vinden veel Amerikanse deskundigen. Het luchtincident van de afgelopen week - dat de Amerikanen haastig voor 'gesloten' ver klaarden -heeft de waakzaam heid van Libië nog verder geïn tensiveerd. Amerikaanse Libië-ëxperts verklaarden dezer dagen dat de VS het luchtgevecht van afge lopen week kost wat kost had den moeten voorkomen. De po pulariteit van al-Gaddafi in zijn eigen land zou zich op een absoluut laagtepunt hebben bevonden. Na het luchtgevecht hebben de Libiërs zich evenwel opnieuw als een man achter hun leider geschaard en is de kans dat al-Gaddafi binnen af zienbare tijd tot opstappen wordt gedwongen aanzienlijk verkleind. Het is bovendien niet uitgeslo ten dat al-Gaddafi het incident van woensdag heeft uitgelokt om alle aandacht op een moge lijke Amerikaanse aanval op Rabta te richten en zo de we reldopinie ten nadele van de VS te beïnvloedea Die opzet lijkt volkomen ge slaagd en heeft onder meer tot gevolg gehad dat in Amerika zelf een levendige discussie over de voors en tegens van een Amerikaanse actie tegen Rabta in gang is gezet. Overigens wordt in Wash ington aangenomen dat - als de Amerikanen al iets zouden wil len ondernemen tegen Rabta - ze daar zeker mee wachten tot na de internationale conferen tie over chemische wapens die dit weekeinde in Parijs begint en die o.m. zal worden bijge woond door de Amerikaanse minister van buitenlandse za ken George Shultz. De regering van Nicaragua gaat proberen het nijpende probleem van het openbaar vervoer in de steden te verlichten door de aanschaf, in de Sovjetunie, van 12.000 fietsen. Dat is donderdag in de hoofdstad Managua officieel bekendgemaakt. De helft van de fietsen zal aan particulieren worden verkocht. Deze week gingen de prijzen voor bussen, die dankzij enorme rege ringssubsidies lange tijd tot de goed koopste ter wereld behoorden, op nieuw omhoog. Daarnaast is nog steeds een schrijnend tekort aan - daadwerkelijk rijdende - stadsbus sen. Fietsen zijn tot nu toe in Nicara gua tamelijk uitzonderlijke fenome nen geweest. - FOTO ANP NEW YORK (IPS) - De frontlijnsta ten in Zuidelijk Afrika zijn tegen een plan van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad om de VN- troepenmacht in Namibia in te krim pen. Als gevolg hiervan „zitten de onderhande lingen over de onafhankelijkheid van Na mibia vast", verklaarde Zambia's minis ter van buitenlandse zaken, Luke Mwa- nanshiku, gisteravond in New York. „Wij willen de onafhankelijkheid van Namibia geen dag uitstellen, maar we moeten het plan uitvoeren zoals het is aangenomen", zei hij. De vijf permanente leden, China, de Sovjetunie, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk, vinden de VN-operatie in Namibia te duur. Zij willen de in 1978 aangenomen re- solutie-435 veranderen om geld te sparen. De frontlijnstaten zijn tegen, want zij denken dat Zuidafrika van de gelegenheid gebruik maakt om de verkiezingen te ma nipuleren. De VN-operatie a la resolutie-435 gaat 650 miljoen dollar (1,3 miljard gulden) kosten, zo schat secretaris-generaal Ja- vier Perez de Cuellar. Dan is voorzien in zeven legerbataljons, 2.000 administra tieve medewerkers en enkele honderden politie-agenten - in totaal 9000 mensen. Ondangwa y»Tsumeb BOTSWANA WINDHOEK aKeetmanshoop ~g:Luderitz:»— AFRIKA De vijf landen willen 200 miljoen dollar bezuinigen, omdat de volkerenorgansiatie toch al met de nodige financiële proble men kampt. Zij vinden dat met het ak koord tussen Angola, Cuba en Zuidafrika de spanning in de regio aanzienlijk is ver minderd. Mwananshiku en zijn collega's Nathan Shamuyarira uit Zimbabwe en Gaositwe Chiepe uit Botswana overlegden gisteren met Perez en met de voorzitter van de Veiligheidsraad, Razali Ismail uit Malay sia. De Zambiaanse bewindsman was meegedeeld dat er slechts twee legerbatal jons nodig waren. Mwananshiku noemde dit gevaarlijk. Gezien de kracht van Zuidafrika in Na mibia, „hebben we reden om aan te nemen dat de verkiezingen dan niet vrij en eer lijk zullen zijn", verklaarde hij. Afri kaanse leiders zijn 'gealarmeerd' door deze voorstellen die Zuidafrika volgens hen in feite verantwoordelijkheid geven over de verkiezingen. „Het gaat om het zelfde Zuidafrika dat het internationale recht schond, akkoorden met Mozambique en Angola niet nakwam en herhaalden agressie pleegde tegen buurlanden", zei de Zambiaan. De meeste Afrikaanse VN-diplomaten geloven dat Zuidafrika de mogelijkheid wil hebben de verkiezingen zo te beïnvloe den, dat de verwachte overwinning van de Namibische bevrijdingsbeweging Swapo uitblijft. Er is onduidelijkheid over het aantal Zuidafrikaanse soldaten in Namibia, dat tussen de 50.000 en 100.000 wordt geschat. Die zouden bijna allemaal moeten ver trekken. Bij verminderde VN-controle kan Pretoria makkelijk meer soldaten achterhouden, zo is de Afrikaanse vrees. DEN HAAG (ANP) - Minis ter Van den Broek (Buiten landse Zaken) zal de chemi- sche-wapensconferentie in Parijs vandaag voorstellen dat landen eigener bewe ging verklaren niet over chemische wapens te be schikken en ze niet te zullen aanschaffen. Zij zouden zich ook bereid moeten verklaren herhaalde inspecties op korte termijn toe te staan in geval van twijfel of de toezegging gestand wordt gedaan. Zo'n toezegging, aldus de mi nister op de conferentie in Pa rijs, zou bijdragen aan meer doorzichtigheid en vertrouwen in de periode dat nog wordt on derhandeld over een verbod - niet alleen van gebruik, maar ook van produktie en opslag - van chemische wapens. De minister sprak over Libië noch over de Amerikaanse aantijging dat in Libië een fa briek voor chemische wapens wordt gebouwd. In verband met het gebruik van chemische wapens in recente conflicten noemde hij Iran en Iraq niet met name, noch het Iraaqse le ger wegens het gebruik van gifgas tegen de Kurdische bur gerbevolking. Nederland maakt zich zor gen over het recente gebruik van chemische wapens en het steeds groter aantal landen dat ze kan maken, niet alleen om dat de kans dat deze wapens in regionale conflicten worden gebruikt toeneemt, maar ook omdat het moeilijker wordt een akkoord te bereiken over een algeheel verbod. Na achttien jaar moet het tempo van de onderhandelin gen in de Geneefse Ontwape- nings Conferentie van de Ver enigde Naties over een chemi sche wapens-verdrag worden opgevoerd, vooral over de ma nier waarop de naleving van een verdrag kan worden ge controleerd. Nederland, aldus de minister, zal op dit terrein een actieve bijdrage blijven le veren, vooral wat betreft het ingewikkelde probleem van in specties bij particuliere chemi sche bedrijven. Van den Broek stelde ook voor dat landen die over spe ciale deskundigheid beschik ken of grote belangstelling hebben voor chemische wapens als waarnemer worden toege laten tot de Geneefse Confe rentie. De Conferentie omvat thans veertig staten. Meerdere landen zouden graag toetreden, maar de huidige deelnemers vrezen dat uitbreiding het overleg zal bemoeilijken. Nederland steunt ten volle het streven, de Secretaris-ge neraal van de Verenigde Naties de bevoegdheid te geven, snel ter plaatse een onderzoek te la ten instellen als er reden is om aan te nemen dat het Geneefse Protocol van 1925, dat het ge bruik van chemische wapens verbiedt, wordt geschonden. Na achttien jaar moet het tempo van de onderhandelin gen in de Geneefse Ontwape- nings Conferentie van de Ver enigde Naties over een chemi sche wapens-verdrag worden opgevoerd, vooral over de ma nier waarop de naleving van een verdrag kan worden ge controleerd. Nederland, aldus de minister, zal op dit terrein een actieve bijdrage blijven le veren, vooral wat betreft het ingewikkelde probleem van in specties bij particuliere chemi sche bedrijven. Van den Broek stelde ook voor dat landen die over spe ciale deskundigheid beschik ken of grote belangstelling hebben voor chemische wapens als waarnemer worden toege laten tot de Geneefse Confe rentie. De Conferentie omvat thans veertig staten. Meerdere landen zouden graag toetreden, maar de huidige deelnemers vrezen dat uitbreiding het overleg zal bemoeilijken. Nederland steunt ten volle het streven, de Secretaris-ge neraal van de Verenigde Naties de bevoegdheid te geven, snel ter plaatse een onderzoek te la ten instellen als er reden is om aan te nemen dat het Geneefse Protocol van 1925, dat het ge bruik van chemische wapens verbiedt, wordt geschonden. N DE BERGEN, onge veer halverwege de steden .Los Angeles en San Fran cisco, ligt een kasteel. De ramen ervan zien uit over schitterende tuinen, een glooi end, door schapen vrijwel kaalgevre ten gebergte en de zee. Het kasteel is in de eerste helft van deze eeuw gebouwd' door William Randolph Hearst, de beroemde Ameri kaanse krantenmagnaat. Hij be gon met de bouw toen hij 56 jaar oud was, het moment dat de erfenis van zijn steenrijke ouders loskwam. Hearst - die overigens zelf al een enorm fortuin had vergaard - kon toen beginnen met zijn droomproject dat gaandeweg de proporties van een kasteel aan nam en dat er uiteindelijk is ko men uit te zien als een door een beginnend banketbakker ge maakte taart waarop - min of meer per ongeluk - te veel slag room is gespoten. Hearst, die van zichzelf vond dat hij een cultuurkenner met een verfijnde smaak was, kocht in Europa halve kastelen op: toegangspoorten, beeldhouw werken, deuren, koorbanken, al taren, stucwerk, plafonds, gobe lins, pilaren, meubilair en alles wat een mens zich maar kan denken. Ai die aankopen wer den bouwkundig aan elkaar ge plakt. De middeleeuwse schouw werd onder een laat-renaissance dak geplaats in een vertrek dat over namaak-gotische ramen en een Romaanse stenen vloer be schikte. Vervolgens werden aan de muren reusachtige gobelins gehangen, terwijl de vertrekken werden opgesierd met kroon luchters met gewone electrische peertjes. Daar werd een pilaartje hier, een trapje daar, een koor- bankje zus en een toegangsdeur zo aan toegevoegd. Zo ontstond zijn kasteel: een typisch Amerikaans rariteiten kabinet van een ontstellende le lijkheid. De vrouw van Hearst, die het in de enorme zalen van dat kas teel en in het bed van Richelieu - dat in het echtelijk nachtver blijf stond - niet langer kon har den, vertrok naar New York, haar amoureuze gevechtsterrein definitief prijsgevend aan een minnares die later nog uitvoe rige memoires over haar liaison met Hearst heeft geschreven. Vele grootheden waren te gast in het kasteel. Ze mochten zwemmen in het in 'klassieke' stijl ingerichte zwembad, of in het geheel van Moorse mozaïe ken voorziene binnenbad dat overigens het karakter draagt van een onder water gelopen graftombe. Talloze dimsterren aten er uit zilveren schalen en dronken er uit kristallen roe mers, gingen met Hearst naar de als een soort ridderzaal inge richte bioscoop en sliepen in een van de drie om het kasteel ge groepeerde gastenhuizen die ook weer als een soort kastelen wa ren ingericht en vanwaaruit ze over de tuinen en velden konden uitkijken waarin Hearst allerlei geïmporteerde dieren liet gra zen, zoals giraffen en kangoe- roe's. Door Jo Wijnen Hearst heeft met zijn kasteel eigenlijk het bewijs geleverd dat het hem volkomen aan goede smaak en historisch besef ont brak. Maar de miljoenen Ameri kaanse bezoekers denken daar anders over. Voor hun is het kasteel een soort culturele triomf die is behaald door een man die de Amerikaanse droom op perfecte wijze heeft verwe zenlijkt. Dat het kasteel een wanstaltig allegaartje is, deert die bezoekers niet. Alles is er hoog, breed, groot en vooral zeer oud en geweldig duur. Dat is het enige dat telt. Cultuur kan gekocht worden. Zelfs de ge schiedenis kan gekocht worden. Met veel geld is voor alles een passende oplossing denkbaar, zelfs voor het ontbreken van een verleden, zo denkt menig Ame rikaan. Aldus heeft William Ran dolph Hearst zich, met behulp van zijn onmetelijk fortuin, aan de Europese geschiedenis ver grepen. Amerika is een land van uitersten, een land dat van uiter sten houdt, dat aan uitersten is verslaafd. Het zijn daarom de uitersten die de cultuur zijn gaan vormen van een natie die gaandeweg is gaan geloven dat het grootste en het duurste van zelfsprekend ook het mooiste moet zijn. Van die cultuur was William Randolph Hearst de meest vol maakte belichaming. De Ameri kaanse bezoekers begrijpen dat. Ze vragen wat het allemaal heeft gekost en als .ze, het, antwoord hebben gekregen, zwijgen ze trots en eerbiègtg. HANOI (TASS/AFP/REUTER) - Alle Vietnamese troepen zul len vóór september uit het buurland Kampuchea worden te ruggetrokken indien er een einde komt aan de zich al tien voortslepende guerrilla-oorlog in dat land. Dit heeft de Kam- pucheaanse leider Heng Samrin vrijdag gezegd. Hanoi en Phnom Penh 'zijn overeengekomen alle Vietnamese troepen niet later dan september 1989 uit Kampuchea terug te trekken op voorwaarde dat er een politieke oplossing wordt ge vonden'. NEW DELHI (AFP) - De ophanging van de twee moordenaars van premier Indira Ghandi heeft vrijdag in de Indische hoofd stad New Delhi geleid tot gewelddadige acties van sikhs, zo is vernomen in kringen van de politie. De sikhs Satwant Singh en Kehar Singh werden vrijdagmorgen vroeg terechtgesteld in de zwaar bewaakte Tihar gevangenis in New Delhi. In New Delhi waar tienduizenden politie-agenten in hoogste staat van paraatheid verkeerden vielen groepen woedende sikhs autobussen van de staat aan en dwongen zij handelaren in de wijk Tilak Nagar Colony, waar voornamelijk sikhs wo nen, hun winkels te sluiten in reactie op de executie. Hierbij werden ten minste drie bussen beschadigd Over eventuele ge wonden kon de politie nog geen mededeling doen. MOSKOU (AFP) - De communistische partij in de Sovjetunie heeft eerherstel voorgesteld voor 'honderdduizenden' mensen die onder het bewind van Stalin door speciale tribunalen zon der enige fatsoenlijke vorm van proces zijn veroordeeld. Dat heeft het officiële agentschap TASS donderdag bericht. Het Centraal Comité van de partij heeft het presidium van de Opperste Sovjet, het Sovjetrussische parlement, 'voorgesteld' een wet aan te nemen waardoor de veroordelingen van de slachtoffers te niet worden gedaan en hun eerherstel wordt verleend. JERUZALEM (RTR) - Het Israëlische kabinet heeft donderdag na een marathonzitting van dertien uur met achttien stemmen voor en twee stemmen tegen de bezuinigingsvoorstellen van minister van financiën Shimon Peres goedgekeurd, zo heeft de Israëlische radio bekendgemaakt. Het plan voorziet in een vermindering van de overheidsuitga ven met 1,14 miljard shekel (1,14 miljard gulden). De totale be groting voor 1988/89 omvat een bedrag van 47,8 miljard shekel. De plannen zijn bedoeld om de inflatie te beteugelen en de eco nomische groei te stimuleren. AMSTERDAM (ANP) - In de Armeense stad Leninakan wordt een derde gezondheidscentrum ingericht van de organisatie Artsen Zonder Grenzen. Vrijdag zijn twee Nederlandse hulp verleners vertrokken naar het door de aardbeving getroffen Armenië. De medische organisatie heeft dat vrijdag meege deeld. BRUSSEL (AFP) - President Mobutu sese Seko is akkoord ge gaan met een voorstel van België om een diplomatiek 'bestand' van drie maanden in acht te nemen ten einde de ernstig ver slechterde betrekkingen op te krikken. Dat heeft de Belgische minister van buitenlandse zaken, Leo Tindemans, donderdag verklaard. Met zijn uitlatingen verbrak Tindemans de stilte die België sinds enige tijd in acht nam rond de ruzie met de voormalige kolonie.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 5