ereniging Eigen Huis na enquête: Notaris maakt veel fouten GASUNIE BEREID TOT GESPREK SEP ONTKENT CONTACTEN Kans op nieuw uitstel behandeling asielwet I )ere|ya BEVËILI Haagse politie rolt ecstasy-laboratorium op Uitstel strafzaak tegen 'zwarte' weduwe Rost Behendigheid van Lubbers BINNENLAND^ DE STEM COMMENTAAR 'Een kat kan supermuizen zonder bezwaren opeten' hfiftTEM BINNENLAND ZATERDAG 7 JANUAR11989 T28 \RNHEM - Gasunie is bereid met de stroompro- Iducenten te praten over de levering van gas tegen en tarief dat is gebaseerd op de prijs van steen kolen. icllb=l 5^1 NIEUWSOVERZICHT Wiegedood vaker bij vroege geboorten 132 miljoen naar Derde Wereld Winst DAF verdubbeld Grote milieu-order voor Gist-brocades Geen vervolging handelaars valse dollars Mazelen-patiënten niet ingeënt Telefoonverkopers starten acties positieve antwoor. I en soortgelijke «n I hder dan 50 procent I te koesteren voorl opvattingen overal Ipaald wordt, was in I /orden, toen feestè-1 "tigjarig ambtsjubj. I ;rden overschaduw,)! anslagen van links. I .artegenover bestaan I speringen die bereid teizerschap met ge.| tegen eenieder diel 'ritische Japanners I l dat de media zelt I i berichtgeving over I iedreigingen vanuit zouden daar niet I Ëcus Akira Fujiwara /an de gelovigen aan en. Hij kreeg welge- rieven, nadat hij het an de keizer kritisch artikel over Japanse :ië. dagboeken van rege-1 i oorlogsjaren publi- voerig bewijsmate- de keizer wel dege- iij het plannen van de .'lemaal niet stilletjes iwara een van de ad- enkomst van de oor- steeds vragen. 'Weet en winnen?' vroeg hij pt waarin gesproken ereiding van de aan- Het antwoord van 'tja, zeker kan ik dat ve hebben een kans', egrepen'. Vervolgens tot de aanval". |e", zo schrijft Fujiwa- erikaanse bezettings huid te verdoezelen, I zijn autoriteit een rol kon spelen in het ]iden van de Japanse egrijpelijke politieke denwel ruim veertig rkwaardig licht staat. t de Japanse regering nooit meer een aan- de been te zullen |ieer een oorlog te zul- listerie van oorlog or een bescheiden di- jfensie. Tegenwoordig Verenigde Staten die uitoefent op de Ja- haar militaire kracht hebben de twee mo-1 nenlijke vlootoefenin- lis niet de keizer die te-1 jcelingen waarschuwt; ok hier van de kant] en en radicale jonge-1 Ën te nemen dat d( .an in de richting van iftig Japan, dat de we ren voor zijn macht. In I rschrikkingen van Hi- pki een sterke en wijd- sche cultuur ontstaan. I Iverleden keizer heeft :ten te vestigen, dat hij e beweging betrokken :e rol leek alles te zege- lat het pacifistische Ja- per in de jaren zeventig thans het image heeft feteeds meer als een re- |nt te handelen, lige keren dat Hirohito ildbekentenis heeft ge-, I kijn bezoek aan Zuidko-' I rede zei hij toen: „Het is .waardig dat er tussen ge periode in het verle- ik ben ervan overtuigd paid wordt". De Korea- begrijpen dat hier ge- uiterst wrede koloniale van 1910 tot 1945 onder AMERSFOORT (ANP) - De Ver eniging Eigen Huis trekt uit een «gen onderzoek onder 376 hui zenkopers de conclusie dat de no- taris veel fouten maakt. Bovendien beschuldigt zij het nota- Iriaat er van jaarlijks minstens 2,5 miljoen gulden rente in eigen zak te steken, terwijl dat geld aan de kopers van een woning zou moeten worden joorgegeven. De vereniging heeft het onderzoek uitgevoerd na reacties van het nota riaat op haar september vorig jaar gedane uitspraak dat de notaris bij koop/verkoop van onroerend goed grotendeels overbodig is en veel te duur is. De reactie dat er zonder de notaris een chaos ontstaat en ieders onroerend goed in gevaar is noemt de vereniging bangmakerij. Uit het onderzoek blijkt volgens Eigen Huis onder meer dat in een kwart van alle gevallen de notaris een fout maakte in de concept-akte en dat in negen procent de afrekening niet klopte. Voor informatie over het kopen van een huis of over een hypo theek wordt de notaris nauwelijks ge raadpleegd. De rente die de notarissen volgens Eigen Huis in eigen zak steken is be haald op de aanbetalingen die kopers van een huis bij de notaris in depot moeten zetten. Ruim een derde van de kopers zet een aanbetaling in depot. Dat geld blijft al gauw twee tot drie maanden op een rekening staan, waarop rente wordt ontvangen. Slechts 13 procent van de kopers krijgt die rente van de notaris be taald. Eigen Huis vindt dat iedere huizenkoper bij de notaris moet be dingen dat hij de rente betaald krijgt. De Koninklijke Notariële Broeder schap is het ermee eens dat de rente op aanbetalingen aan kopers moet worden vergoed. Dat is een regel in het notariaat. De broederschap ziet er dan ook op toe dat die regel wordt na geleefd, aldus een woordvoerder van de broederschap. Wat het maken van fouten betreft die zuilen weieens voorkomen. Het notariaat is echter afhankelijk van de gegevens die van anderen afkomstig zijn. En wij zijn ook mensen, vergis singen zijn menselijk. Aardgas tegen 'kolenprijs' jvolgens een woordvoerder is dat aanbod al gedaan aan [de Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven |(SEP) kort nadat deze organisatie een geruchtmakend |gascontract had gesloten met de Noorse maatschappij Istatoil. |De Gasunie zegt dat naar aan leiding daarvan een eerste ge- Isprek heeft plaatsgehad met de Een woordvoerder van organisatie in Arnhem ontkent dat hierover contacten [zijn geweest. SEP-voorzitter Ketting kon- ügde in augustus van het vorig Ijaar aan dat hij vanaf 1995 ■jaarlijks twee miljard kubieke [meter aardgas gaat betrekken [van Statoil. Deze Noorse olie- maatschappij was bereid het tarief te baseren op de prijs van steenkool. Gasunie, tot dit [moment de enige gasleveran cier van de Nederlandse ener- (ADVERTENTIE) I Bii Van Hei|st Idtet |e met wie ■je praat: het Is een zaak I met een gezicht Dat gezicht ziet u in deze I jfcitentie Daar kunt u op vertrouwen. V Overtuig uzelf Eikend Rolluiken uneto volgens Beva^ings richtlijnen 'nsuiiaieur ROMAZO giecentrales, hield steeds vast aan een gasprijs die is afgeleid van de stookolieprijs. Voor de stroomproducenten is het Noors contract vooral aan trekkelijk omdat daarmee met het oog op de prijsvorming in de toekomst meer spreiding ontstaat Een sterke stijging van de olieprijs zou wat ge dempt kunnen worden als een deel van de aardgasrekening wordt bepaald door de prijs van steenkool. Gasunie stuurt er op aan dat de SEP bij de uitbreiding van de capaciteit voor gas kiest, maar de stroomproducenten willen ook om strategische re denen niet op één brandstof zijn aangewezen. Op het programma staat de bouw van een nieuwe kolenge- stookte centrale aan de Hem- weg in Amsterdam. De SEP stuit bij de voorbereiding van die nieuwbouw op strenge lan delijke en provinciale milieu- eisen. Het is niet uitgesloten dat de nieuwe centrale om die reden niet in Noord-Holland, maar elders wordt gebouwd. De aanbieding van de Gasunie zou er toe kunnen leiden dat de milieulobby de druk verhoogt om van de geplande kolencen trale toch maar een gasge stookte stroomfabriek te ma ken. De zegsman van de Gasunie onderstreept dat het loslaten van de koppeling van de gas prijs aan die van stookolie al leen geldt voor energiecentra les. De grote industriële gasaf- nemers vragen ook al geruime tijd om een steenkolen-prijs, maar daar wil de Gasunie be slist niet aan. De Haagse politie heeft vrijdagmorgen rond half zes een laboratorium opgerold waar de nieuwste drug 'ecstasy' of 'xtc' werd vervaardigd. Voor zover bekend is het voor het eerst in Nederland dat er een laboratorium voor dit middel is ontdekt. Bij de inval zijn drie mensen aangehouden, waar onder een chemie-student. Ecstasy werkt hallucinerend, oppeppend en maakt overmoe dig. De hoofdbestandelen zijn chloroform en ether. In het la boratorium in de keuken van het huis aan de Jacob van der Doesstraat werd een hoeveelheid vloeistof aangetroffen die goed was vocrr duizend capsules. De capsules hebben een straatwaarde van 50 gulden per stuk. - fotoanp - FOTOAP DE POLITIEKE LENIGHEID van minister-president Ruud Lubbers is fenomenaal. Wanneer de premier eens in het nauw wordt ge dreven - hetgeen niet al te vaak voorkomt omdat zijn overwicht in dit kabinet onomstreden is - dan is het vaak verbazingwekkend om te zien hoe soepel hij de opgeworpen hindernissen neemt. De discussie over de Troonrede was zo'n typisch voorbeeld van Lubbenaanse' behendigheid. Een fors deel van de Tweede Ka lmer had zich gestoord aan een passage in de Troonrede waarin de koningin moest zeggen dat het beter gaat met ons milieu. 'Met name de kwaliteit van lucht en water zitten in de lift', was de Istrekking van het verhaal. De commotie die hierover ontstond was alleszins begrijpelijk, redelijker dan ooit is het afgelopen jaar vast komen te staan dat net met de kwaliteit van ons milieu allerberoerdst is gesteld. Ons I grondwater wordt vergiftigd en de bossen sterven in een angst aanjagend tempo. Het zijn feiten waar ook dit kabinet niet om- ineen kan. Via een uiterst handige verdediging - compleet met I raai foefjes over het begrip 'met name' - wist Lubbers zich van |Z)|n politieke opponenten te ontdoen, zonder de blunder in de lw°°nrede vo"edi9te corrigeren. 1 waarschijnlijk tot grote verrassing van het kabinet werd die fout m een later stadium door de koningin zélf hersteld. In haar kerst- Irn f$[!raak s,onden de zor9 voor de natuur en de milieuproble- lnth 'n de were'd centraal. De koningin wees onder meer op de I ontbossing, woestijnvorming en de aantasting van de ozonlaag. J™eel mag het niet zo heten, maar inhoudelijk kan de kerstrede I an de koningin niet anders worden uitgelegd als een terechtwij zing aan het adres van het kabinet Lubbers, len" 'k uniek voorval dat veel aandacht kreeg. Dit incident Idan H°ra' de onheilsPellende rapporten - de een nog somberder on« \ander - die de afgelopen maanden elkaar in hoog tempo [dat ri m°eten Lubbers tot de conclusie hebben gebracht U2®,aandacht voor het milieu is uitgegroeid tot het belangrijk- Fo onderwerp voor de toekomst. lonc De''ike ontwikkeling voelt het 'politieke dier' Lubbers feil- iTron eerst met een sta|en gezicht de tegenspraak tussen I,. °yrade en kersttoespraak van de koningin te hebben ontkend, i'Qae hij vervolgens in één adem aan dat financiële offers ten Iziin 'ut van de bescherming van het milieu gerechtvaardigd Inmrn e gaat boven inkomen', zo verwoordde de premier de [o^ekferin zijn denken. ld halt - de achterliggende politieke beredeneerdheid - over an- Itievp '3t,ar z'in er tenslotte verkiezingen - is het toch een posi- lüirmp23'de leidsmah van de regering in dergelijke bewoor- Izornu uu'n zor9 voor het milieu uitspreekt. Nu moeten de Idan rf» e ,eksten van Lubbers nog worden vertaald in da- look 7i £ebeurt tot nu toe in onvoldoende mate. Ivan all i - kab'net zijn visie hard moeten maken ten opzichte |zoraun hridiv'duën en belangenorgansiaties die roepen dat de lecorir, milieu een schone zaak is, maar dat een gezonde •Cretan"116 een nog hogere prioriteit geniet. Professor Rutten - se- [dat hnn eneraa'van Economische Zaken - is zo'n man. Hij stelt Iweivaart1 nmilieukosten een 9evaar vormen voor de groei van de laardp nf' 's correct. Maar de keuze tussen een onleefbare Idan in h.8n ie,s mindere groei van de welvaart kan niet anders 19ende ri voordeel van het milieu uitvallen. Wat heeft de vol- ImiiiP,(X/aera,le aan meer welvaart wanneer de kaalslag van ons totaal en onomkeerbaar is. ARNHEM (ANP) - De straf zaak tegen de weduwe van de voormalige NSB-voor- man Rost van Tonningen is uitgesteld tot 9 maart van dit jaar. Dat heeft de hoofd officier van justitie bij de rechtbank in Arnhem, mr. S. van Gend, vrijdag mee gedeeld. Rost van Tonningen zou op 12 januari moeten voorkomen omdat ze verdacht wordt van het in bezit hebben van anti semitische en racistische lec tuur. Tijdens een huiszoeking in de Velpse woning van de we duwe begin 1987 ontdekte de politie die lectuur. Hoewel het openbaar minis terie dringend had verzocht om de zaak tegen Rost van Ton ningen op 12 januari te behan delen, heeft de voorzitter van de strafkamer tot uitstel beslo ten. Volgens mr. Van Gend is dat gebeurd in het belang van de verdediging van de weduwe. Haar raadsman mr. Th. Hid- dema had om uitstel gevraagd omdat hij op 10 en 11 januari een cliënt moet verdedigen voor de rechtbank in Maas tricht. Volgens mr. Van Gend is het uitstel tot maart een teken dat de rechtbank haast wil maken met de behandeling van de rechtzaak tegen Rost van Ton ningen. „Als gevolg van de overbezetting van de recht bank duurt het normaal zeker een half jaar voordat de recht bank zo'n zaak weer kan op pakken", aldus de hoofdofficier van justitie. Van een verslaggever dat er vergunning nodig WSs voor het genetisch tna- WAGENINGEN - „Deze vette muizen zijn geen gevaar voor de mens. Ook een kat kan ze zon der bezwaren opeten." Zo reageerde prof. D. de Haan nadat openbaar was geworden dat op de Land bouwuniversiteit (LU) al een jaar onderzoek wordt gedaan met genetisch ge manipuleerde muizen, zon der de hiervoor vereiste vergunningen. Op de Landbouwuniver siteit hebben dergelijke on derzoeken plaats bij zo'n vijftien vakgroepen. De muizen zijn de eerste dieren, bij welke 'geknutseld' is aan de erfelijke eigenschappen. Dat is niet in Nederland ge beurd, maar op de universi teit van Ohio in de Ver enigde Staten. „Dat is ook de oorzaak van dit incident," zo zei se cretaris van de Landbou wuniversiteit H. v.d. Hoofd akker gisteren, „de betrok ken onderzoeker wist wel nipuleren van dieren, maar niet voor het invoeren en houden daarvan. Hij heeft te goeder trouw gehandeld." Vorig jaar werden zes ge manipuleerde mannetjes muizen overgevlogen uit de Verenigde Staten. Bij hen is op één plekje in de DNA-ke- ten een extra gen inge bouwd: het gen dat bij de koe de groei regelt. De muizen werden ge kruist met zes normale vrouwelijke muizen. Daar mee is doorgefokt. De nu in totaal zeshonderd afstam melingen bezitten de erfe lijke eigenschappen van hun Amerikaanse voorva deren in verschillende mate. Het onderzoek moet later dit jaar een vervolg krijgen door groeihormonen van een rund in te brengen bij een varken. Dat zou dan het eerste genetisch gemanipu leerde landbouwhuisdier in Nederland worden. Ook voor dat experiment is een hinderwetvergunning no dig. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Minister Korthals Altes (Justitie) verwijt het parlement op nieuw dat het onterecht wetgeving over politieke asielzoekers op Schiphol te genhoudt. Korthals Altes gaat ervan uit dat de Eerste Kamer volgende week dinsdag akkoord gaat met de aanpassing van de vreemdelingenwet, zodat asiel zoekers in afwachting van een uitspraak over hun aanvraag wel onder toezicht moeten blij- Het staat nog helemaal niet vast dat de Senaat ook daad werkelijk overgaat tot vast stelling van het 'asielwetje' dat met name is toegespitst op het verblijf van vreemdelingen op Schiphol. De minister gaat bij voorbeeld in een nota voor de senaat niet in op de dringende wens van het CDA om een uiterste termijn vast te stellen waarbinnen asielzoekers vast gehouden kunnen worden. Dat hoeft volgens Korthals niet op grond van het Europees Ver drag voor de Rechten van de Mens. Het 'asielwetje' (de aanpas sing van de bestaande vreem- deligenwet) werd urgent nadat de Hoge Raad had uitgespro ken dat het verblijf van asiel zoekers in een apart opvang centrum gelijk is aan opslui ting. De Haarlemse rechtbank constateerde later dat asielzoe kers tijdens de behandeling van hun aanvraag feitelijk toe gelaten moeten worden tot Ne derland. De regering gaat te gen de uitspraak van de Haar lemse rechtbank in beroep. Deze ontwikkelingen zijn volgens de bewindsman onrustbarend. Hij zegt dat hij die problemen - anders dan het parlement - heeft voorzien. Korthals Altes zegt dat de aan passing van de vreemdelingen wet moet voorkomen dat een stroom van vreemdelingen Ne derland binnenkomt zonder dat de overheid daar controle op heeft. De redenering van de be windsman van justitie is dat de overheid voor grote problemen komt te staan als een asielzoe- Minister Korthals - FOTODESTEM/JOHANVANGURP kers in afwachting van een uit spraak over zijn aanvraag voor verblijf vrij het land inkan. De opsporing van die persoon kost achteraf erg veel moeite, meent de minister. Korthals wil wel afzien van een strafbepaling voor asielzoekers die toch ille gaal Nederland binnenkomen. „Daar moet op een rustiger moment over worden geoor deeld," aldus de bewindsman. De Eerste en Tweede Kamer hebben beide aarzelingen ge had om de aanpassing van de vreemdelingenwet in snel treinvaart te behandelen. De meerderheid van de Tweede Kamer zwichtte uiteindelijk in meerderheid (CDA en WD) voor het verzoek van de be windsman voor snelle behan deling. De Eerste Kamer ging slechts deels op dat verzoek in, omdat de wens om nog in 1988 tot wetgeving te komen niet werd ingewilligd. Het asiel wetje staat nu voor komende dinsdag op de agenda van de senaat. Het afgelopen jaar verbleven 603 politiek-asielzoekers min der dan een week in het op vangcentrum in Schiphol-Oost. Enkele tientallen asielzoekers waren één tot twee weken in het opvangcentrum; voor de verblijfsperiode van twee tot acht weken was het aantal vreemdelingen op Schiphol constant rond twintig. Langer dan tien weken (en maximaal 13 weken) waren vier asielzoe kers 'in bewaring'. JX €7 V? Net zoals heer Dik van de geprivatiseerde PTT iedere Neder lander hoogstpersoonlijk aanschreef, zo zal ook onze premier landgenoten schrijven. Zijn brief gaat naar alle minima en heeft ongeveer de volgende strekking: „Ook dit jaar gaat u er niet op vooruit, althans niet in mate riële zin. Toch wil het kabinet 1989 niet het zoveelste zinloze jaar voor u laten zijn. Daarom hebben wij gemeend om u in E laats van dat extra beetje inkomen een beter milieu aan te ieden. Wij willen zelfs zo ver gaan dat we u dit keer als trendsetters aanmerken. Uw vaak gehoorde en soms terechte klacht dat de uitkeringsgerechtigden steeds als laatsten aan de beurt zijn, zal dit keer niet klinken. Jullie zullen de eersten zijn die geld inleveren voor een schoon milieu. Nu we het toch over het milieu hebben, wilt u die de hele dag thuis zit, niet eens met vuilniszak en papierprikker door Êlantsoenen, parken en bossen gaan en daar geheel vrijwil- g wat rotzooi opruimen? U hebt toch niks anders te doen en als dank voor het door ons mogelijk gemaakte aangenaam verpozen, moet dat kunnen, een schone natuur, zonder blikken of blozen eh dozen. Wij hebben intussen milieu boven inkomen gesteld. Des tijds hebben we ook werkloosheid boven inkomen gesteld en de resultaten daarvan zijn zo overweldigend dat briefje nog maar naar enige honderdduizenden gezinnen hoeft. Dat belooft dus alle goeds voor een schone toekomst. Wij rekenen op U, sterker nog, wij rekenen met u. Uw minister-president". MERIJN AMSTERDAM (ANP) - Wiegedood komt tien keer zo vaak voor bij te vroeg geboren kinderen. Uit een onderzoek naar wiegedoodkinderen blijkt bovendien dat bij alle onderzochte kinderen een aantal risico-factoren aanwezig waren, waardoor deze groep zich reeds voor de geboorte onderscheidt van andere kinderen. H. Wierenga, kinderarts in het Wilhelmina Ziekenhuis in As sen, schrijft dit in zijn proefschrift over wiegedood onder zeer vroeg geboren kinderen. Hij promoveert 11 januari op dit on derzoek aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam aan de faculteit der geneeskunde. De VU heeft dit vrijdag meegedeeld. DEN BOSCH - In 1987 is er via de kanalen van de rooms-ka- tholieke geloofsgemeenschap van Nederland 132 miljoen gul den terecht gekomen in landen van de Derde Wereld. Het geld is gebruikt voor pastorale en ontwikkelingsprojectea Het be drag is becijferd door de Nederlandse Missieraad, het katho lieke samenwerkingsorgaan op dit terrein. Het geld was af komstig van zowel katholieken als andere gulle gevers. Ruim 82 miljoen gulden van het totaalbedrag werd ingezameld door de jaarlijkse fondswervingsacties van een zevental be kende missionaire organisaties. De 132 miljoen is exclusief de 3,7 miljoen gulden van Solidaridad (de Interkerkelijke Aktie voor Latijns-Amerika). n/VWftfe1 fKiirt 'Xt riW'bii..-A.J EINDHOVEN - DAF-Trucks heeft over het afgelopen jaar een record-nettowinst van ruim 140 miljoen gulden gemaakt. Dit betekent een verdubbeling van de winst in vergelijking met 1987. De omzet over 1988 bedroeg circa vijf miljard. Deze voorlopige cijfers maakte de voorzitter van de raad VEin bestuur van DAF, ir. A. van der Padt, bekend in zijn nieuw jaarstoespraak. In zijn toespraak bevestigde hij bovendien dat DAF het voornemen heeft om naar de beurs in Amsterdam en Londen te gaan. In 1987 bedroeg de nettowinst van DAF 63,1 miljoen gulden bij een omzet van 3,8 miljard. De nettowinst over het eerste half jaar van 1988 bedroeg al 57,6 miljoen gulden. De definitieve re sultaten worden begin april bekendgemaakt. DELFT (ANP) - Gist-brocades gaat technologie leveren voor een grote milieu-order in Canada. Het gaat om de technische kennis voor een afvalwaterzuiveringsproject van de Canadese papierfabrikant Macmillan Bloedel (grootaandeelhouder van KNP). Volgens Gist-woordvoerder ir. W. de Witte heeft het gehele contract een waarde van ongeveer 6,5 miljoen, waarvan Gist maar een betrekkelijk klein deel ontvangt. Het is voor Gist de tweede keer dat haar technologie voor een dergelijke installa tie in deze sector in Canada beschikbaar wordt gesteld. Daar naast zijn al meer dan 20 installaties volgens het door Gist ont wikkelde procédé in gebruik. ROERMOND (ANP) - Twee inwoners van Weert verdacht van handel in valse dollars, zullen niet strafrechtelijk worden ver volgd. Dat heeft de Roermondse rechtbank vrijdag bepaald, omdat de officier van justitie mr. J. van der Hark gebruik heeft gemaakt van onrechtmatig verkregen bewij s. Volgens de rechtbank heeft deze officier van justitie onjuist gehandeld door zogenaamde undercover-agenten in te schake len. Daarvan was de rechter-commissaris niet op de hoogte en er werd ook geen melding van gemaakt in de dossiers. Tegen de twee Weertenaren was twee jaar celstraf geëist op verdenking van handel in ten minste 2.200 valse biljetten van 100 dollar. Zij verbleven vijf weken in voorarrest. UTRECHT (ANP) - Van de 1.666 aangegeven patiënten met mazelen tijdens de epidemie die duurde van eind 1987 tot medio 1988, was 8 procent wél en 90 procent niet tegen mazelen in geënt. Van 2 procent was de vaccinatietoestand onbekend. Dr. H. Bijkerk, (voormalig) hoofd van de afdeling infectieziek ten van het ministerie van volksgezondheid, meldt in het Ne derlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat 64 procent van de niet-ingeënten om godsdienstige redenen niet was gevacci neerd en 16 procent op grond van een antroposofische levens beschouwing. Acht procent is geboren voor de start -in 1976- van de mazelenvaccinatie en één procent was om medische re denen niet ingeënt. Van 9 procent ontbraken nadere gegevens. DEN HAAG (ANP) - Bedrijven, die telefoonrandapparatuur verkopen, willen 'verregaande acties' voeren tegen Verkeer en Waterstaat als dit ministerie blijft weigeren bepaalde appara tuur toe te laten. De Verenigde Telecommunicatie Bedrijven (70 ondernemingen) heeft dit aangekondigd. Woordvoerder Koenen wilde vrijdag nog niet zeggen om welke acties het gaat. Het VTB-bestuur komt zaterdagmorgen eerst nog in spoedvergadering bijeen. Koenen sluit bovendien niet uit dat er toch nog overleg ten goede komt met Verkeer en Wa terstaat. Maandag worden meer bijzonderheden bekend ge maakt.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 3