Arbeider zaait paniek in Brits machtscircuit ssssssr&ï? ssB2»Kffi* Met dank aan de radio Eigentijdse Don Quichote bij IKON AFBROKKELENDE OMROEPEN ZOEKEN IN 'CONFRONTAINMENT' IJ 1 Seth beter dan Freek? I Crimineel ZATERDAG 7 JANUARI 1989 'A VERY BRITISH COUP' Flop Intiem Messiaen niet naar Brabant Antiquarische beurs in Breda lanTdS h6el Neder" Meewarig DON DONKERSLOOT STRUDT TEGEN ONRECHT IN DE WERELD Zelfspot Madonna en Sean gaan scheiden VTERDAGI 1UAR11989 i h - FOTODVNL NO en een stuk of acht vrij- iet maximum. Het mas- gd door het team van ,Met deze trollenkoning g een commercieel pro- Daarbij kan zelfs wor- n export van de know landse parken", zo steil maker. nder van een grotere sa- t het bedrijfsleven, dat verig is voor het uitlek- Ie bedrijfsgegevens. „Wij industrie; voor het ont- tere produkten. Wat dat ekendheid te gering. Een naar oplossingen als het i zit. Dan pakt de direc- s beste oplossing die ach de vraag of hij daardoor ;t weg dat we voorzichtig vertrouwen moeten kwe- rijven We zijn als de midden- en kleinbedrijf het bos niet meer ziet, t en zegt: daar heb je er rillen ook niet concurre- igen als innovatiecentra, ntrum TNO is aanvul- sn niet te verwijzen, wij tken wat we voorstellen, we voor elk bedrijf wat ren- en buitenland. Het jn als veelbelovende ont- ons eigen land niet wor- en in het buitenland veel We hameren in dat ka- 2. Nederland is een rela- Tiarkt. Europa is na 1992 lismarkt ter wereld. Dat iedelijk dat de bedrijven schaal gaan denken en j kunnen daarbij helpen, illeen een laboratorium, problemen van de klant leming kan hier desge en klaar prototype afha- van plan tot produkt, en ssen in zit". •kelen haalt de klant de t bespaart klant en win- FOTO ANP „Zelf hebben ze nog nooit iets op tele visie gepresteerd, maar wel hebben ze een grote mond en weten ze alles be ter Wlllibrord Fréquln (over tv-crltlci) DE STEM I Door Dirk Vellenga I gen harde, doortastende I Labour-premier in gevecht I met de politieke maffia in Engeland, daarover gaat de Idrie-delige tv-serie 'A Very I British Coup', die de VPRO vanaf zondag gaat uitzen- I den. Scenarioschrijver Alan plater spreekt van een 'po litieke thriller', die bedoeld L om te amuseren, maar ook een beetje om te morre len aan de publieke opinie in Engeland. I pe hoofdrol wordt gespeeld door Ray McAnally, die grote indruk maakte als de vader van spion Magnus Pym in de serie 'A Perfect Spy' naar het boek van John Le Caré. Daarin s McAnally een zeer bemin- nelijke bedrieger, die zelfs even furore maakt als opzwepend spreker voor de Conservatie- vea In de nieuwe serie stelt hij zijn demogogische talenten in dienst van de andere kant, de Labour-partij. Premier Harry Perkins was ooit staalarbeider in Sheffield. Hij maakt snel carrière in de politiek en hij wordt premier na de Conservatieven bij de verkiezingen verslagen te heb- bea Perkins is een man van de daad, zijn verkiezingspro gramma moet direct uitge voerd worden. Hij ontmantelt de Polaris-raketten, dringt de Amerikaanse invloed terug en slaat de knikkebollende ambte naren om te oren met radicale plannea Bij de gevestigde orde groeit het verzet tegen deze 'linkse drammer'. Het leger en de elite, die gewend was de vrije hand te hebben, mobiliseren de te genkrachten en maken gebruik van het ongenoegen op de mi nisteries. Perkins krijgt pro- Ray McAnally als de fiere Labour-premier van Enge land. - FOTOVPRO blemen met zijn eigen Labour- partij en ook met de vakbon den. Een nationale staking legt het land lam, maar de premier geeft niet toe. 'A Very British Coup' veron derstelt enige politieke kennis, maar aan de andere kant wordt politieke gewichtigdoenerij met cynische humor doorge prikt Politici zijn ook maar ge wone mensen, is de ondertoon en dat wordt al duidelijk in de eerste scene: Harry Perkins le vert commentaar, terwijl hij staat te urinerea De humor komt vooral van premier Perkins zelf. Hij leest tegenstanders meedogenloos de les en prijst zichzelf aan met de woorden: „Ik ben aantrekkelij ker dan James Callaghan, mu zikaler dan Edward Heath en sexier dan Margaret That cher." De serie is gebaseerd op het geruchtmakende boek van Chris Mullin, die de regeerpe riode van Harry Perkins plaatst in de jaren negentig. G1 Het onderwerp sprak scenario schrijver Alan Plater, die zich een 'politiek dier' en een 'ouderwetse socialist' noemt, zeer aan. Plater viel direct voor het radicale programma van Harry Perkins. Hij meent dat de huidige Labour-partij al leen met een ruk naar links de sleutel van Downing Street 10 in handen kan krijgen. Plater is een fel tegenstander van het klasse-systeem en de ongebreidelde macht van de. elite in Engeland en laat de tv- serie hoopvoller eindigen dan het boek. Dat wil niet zeggen dat hij een Labour-vriendelijk verhaal heeft geschreven. Inte gendeel, de partij van Neil Kin- nock krijgt er behoorlijk van langs. Zo erg dat het blad The Observer Labour-leden het ad vies gaf voor en na de uitzen ding anti-depressiva te slikken. Praatshows in VS agressiever Van onze correspondent Jo Wijnen I WASHINGTON - Op de Amerikaanse tele- I visie zijn sinds kort minstens vijf 'informa- 1 tieshows' of praatprogramma's te zien die geheel volgens het beproefde recept van de schandaalpers werkea De kijker wordt ge confronteerd met gruwelijke en zeer sug- gestieve beelden die meestal niet aan be- inde situaties zijn ontleend, maar die I door acteurs en actrices worden nagespeeld en vervolgens als 'echt' de Amerikaanse huiskamer worden ingeslingerd De onderwerpenkeuze is navenant: de vijf vs houden zich bezig met zulke zaken als I duiveluitdrijving, grafschending, verkrachting, pornografie, satans-rituelen, huurmoord en het andere dat de aardse gruwelkamer aan verschrikkingen te bieden heeft. De presentatoren zijn uiterst agressieve lie den die het publiek dat ze naar de studio's lok- n, toeschreeuwen en beledigea Lichamelijk geweld'live' in de uitzending, is ook altijd mooi meegenomen. De aartsvader van het genre is zonder twijfel Geraldo Rivera die in Nederland enige twijfel achtige bekendheid geniet als de man die de I kluis van Al Capone opende in de hoop daar de verborgen schatten van de meestergangster te vinden. Het feit dat Rivera niet meer dan een lege fles tevoorschijn haalde, heeft zijn reputa tie in de VS nauwelijks aangetast. Rivera heeft het onlangs moeten meemaken dat hem, in een programma over haatgroepen in Amerika, zijn neusbeen in gruzelementen werd geslagen door de hele en halve criminelen die hij in zijn studio j had uitgenodigd. Sindsdien is zijn show 'Geraldo' zeer in de I gunst van het kijkend publiek gestegen Geraldo heeft zich intussen al uitvoerig bezig gehouden met de satanische, duivelse en sadistische aspec ten van het bestaan, dat alles verlucht met uiterst sensationeel beeldmateriaal dat als echt werd gepresenteerd, maar dat overigens gewoon door actrices en acteurs in de studio's werd ge maakt. Dan is er 'A Current Affair' ('Een lopende zaak') van Maury Povich, die eveneens geen enkel middel schuwt om de meest verborgen emoties van de kijker los te woelen Povich gaat in op actuele zaken, meestal in de criminele sfeer. Hij bracht onder meer een programma over de ver goede smaak in de VS. Hij verscheen, in een pro gramma over travestie, in een damesjapon op de buis. Deskundigen duiden de nieuwe sensatiegolf die de Amerikaanse buis lijkt te overspoelen aan als trash-tv' (afvaltelevisie) en 'confron- tainment' (een mengsel van confrontatie en en tertainment). En ze waarschuwen de sensatie- lievende ouders vooral him kinderen bij de buis weg te houden als Rivera, Downey, Raphael en Povich de golflengtes teisteren. Het viertal heeft daar intussen iets op verzon nen. Ze waarschuwen nu zelf hun kijkers zeer nadrukkelijk dat kinderen bepaalde beelden in hun programma niet mogen zien. Dat geeft de ouderen de indruk dat ze naar iets buitenge woon sensationeels kijken, hetgeen de populari teit van hun programma alleen nog maar ver hoogt. Phil Donahue doorbreekt met zijn praat show menig Amerikaans taboe, maar schuwt ook de sendatie niet. - fotoap drinkingsdood van de voormalige NBC-presen- tatrice Jessica Savitch. De kijker werd getrak teerd op beelden van een precies op mevrouw Savitch kijkende dame die in haar te water ge raakte auto een verschrikkelijke dood sterft. In een programma over Amerikaanse huurlingen, waren nauwelijks geklede dames te zien die automatische geweren afschoten. Ook de 'Morton Downey Jr. Show' mag er we zen. Downey is een hoogst agressief heer die schreeuwt tegen de personen die hij onder vraagt, die ruzie zoekt, die een boze mevrouw zelfs toevoegde: „Hou je mond, ouwe troel" en die een homo-activist een klap in zijn gezicht gaf. De klap werd evenwel nooit uitgezonden, temeer omdat de activist zich onverwijld naar de rechter spoedde. Downey's credo luidt: „Tele visie is op z'n best in haar rol als voyeur". In de meer 'menselijke' 'Sally Jessy Raphael Show' werd uitvoerig een zwaar gehandicapte dame getoond die al haar ledematen miste, maar niettemin met haar tong een wijsje op een piano kon spelea Tenslotte is er het programma 'America's Most Wanted' dat zich met de lopende misdaad bezig houdt en dat allerlei verkrachtingen, schiet- en steekpartijen en moorden 'naspeelt', waarbij vooral het voortdurend gebruik van slow-motionbeelden opvalt De snel stijgende populariteit van de 'schan- daal-tv' heeft andere programmamakers er toe gedwongen him nog enigszins gematigde toon te laten varen in een pöging hun publiek te behou den. Zo heeft de zeer populaire zwarte presenta trice Oprah Winfrey het sensatieniveau van haar veelbekeken praatshow aanzienlijk opge voerd. Ze ondervroeg onlangs zwarte dames naar de intieme kanten van hun huwelijk met blanke heren en ze heeft de afgelopen maanden een sensationele vermageringskuur ondergaan waaraan ze vervolgens een compleet pro gramma wijdde. De tot voor kort zeer bekijkenswaardige Phil Donahue heeft zijn praatprogramma eveneens gevoegd naar opmerkelijke neergang van de Toch lukt zelfs in Amerika niet alles. Zo lan ceerde de superuitgever Gannett een geheel nieuw tv-nieuwsprogramma dat volledig was gemodelleerd naar het eveneens nieuwe, door Gannett uitgegeven dagblad USA Today. Het programma bevatte veel 'opbouwend' en 'men selijk' nieuws dat - opgefleurd met tientallen zogenaamde 'graphics' (statistieken) en vervol gens zoveel mogelijk ontdaan van relevante fei ten en achtergronden - in een razend tempo werd gebracht Het programma werd, de 40 mil joen dollar aanloopkosten ten spijt, een volko men flop. Tal van wijzigingen en bijstellingen hebben de 'USA Today Television Show' nog niet vlot kunnen trekken en de kijkdichtheid heeft tot dusver de 7 procent nimmer overschre den. Niettemin wordt de strijd om de kijkersgunst in alle hevigheid voortgezet. Want hoe meer kij kers, hoe meer adverteerders en sponsors de netwerken voor een programma kunnen wer ven en hoe hoger het advertentietarief kan wor den opgeschroefd. De drie gevestigde tv-maatschappijen in Amerika, CBS, ABC en NBC, zien hun invloed langzamerhand afnemen door de snel toene mende concurrentie die wordt aangedaan door de kabel-tv, die ook goede nieuwsprogramma's biedt en dat nog wel de gehele dag. En de video marcheert onweerstaanbaar op en is doende het kijkpatroon van het Amerikaanse publiek in grijpend te wijzigen. Als gevolg van een en an der is de kijkdichtheid van de drie netwerken tijdens de meest bekeken uren in de avond te ruggelopen van 92 procent in 1978 tot 70 procent het vorig jaar. I Van onze kunstredactie DEN BOSCH- Olivier Mes- I siaen zal om gezondheidsre denen niet aanwezig zijn bij net muziekfeest dat Het Brabants Orkest eind ja nuari bij zijn tachtigste verjaardag organiseert. aoor. Ook Messiaens echtgeno- t de pianiste Yvonne Loroid Ijüe zou optreden in de Turangi- 11 «-symfonie, komt niet. Van de kunstredactie BREDA-Op zaterdag 21 ja- u\Wordt voor het eerst het Turfschip in Breda C1 antiquarische boeken beurs georganiseerd. Da- an. nemen twintig anti- seml wordt ge°rgani- door de in juli 1988 opge- oude van Handelaren in dek ,^ïen' waarbij inmid- Van onze rtv-redactie HILVERSUM - De IKON brengt een eigentijdse ver sie van Don Quichote op het scherm. De strijder tegen windmolens en zijn gedien stige partner Sancho Pan- cha herleven in 'Don Don kersloot en Sander Pandje', die het vanaf vanavond zes weken lang opnemen tegen het onrecht in de wereld (Nederland 3,20.29 uur). De serie is geschreven door Het Schrijverscollectief, dat onder meer ook tekent voor de sket ches in Sesamstraat en Het Klokhuis. De IKON wilde met 'Don Donkersloot en Sander Pandje' op een "vrolijke, maar toch zinvolle (alsof dat een te genstelling zou zijn, red.) ma nier hedendaagse thema's aan de orde stellen'. De problemen die de moderne Don Quichote, een rol van Peter van der Lin den, attaqueert, zijn niet de ge ringste: het onderwijssysteem, de natuurbescherming, het ge vangeniswezen, de nieuwe ar moede, de gezondheidszorg en de vredesbeweging. Don Donkersloot (Peter van der Linden) en Sander Pandje (George van Houts). foto ikon Karei Eykman, eindredacteur van de serie, wilde door middel van een duo, bestaande uit een idealist en een realist, laten zien dat die twee verschillende figuren elkaar nodig hebben. Eykman: „Het enige dat uit de oorspronkelijke Don Quichote van Cervantes is overgebleven, is het strijden tegen windmo lens. Wat Don Donkersloot doet, mislukt, maar hij heeft het tenminste geprobeerd. Je kan wel meewarig doen tegen over die wereldverbeteraars die met hun hoofd nog steeds in de jaren zestig zitten, maar persoonlijk heb ik een grotere hekel aan cynici die zich afvra gen wat het allemaal heeft voorgesteld en zeggen dat het nergens toe heeft geleid". De serie begint als Don Don kersloot, hoofdrolspeler in de musical 'De man van La Man- cha', tijdens een voorstelling zijn stem kwijtraakt en de brui geeft aan het toneel. Voordat hij de deur van het theater de finitief achter zich dichttrekt, belooft hij Dolly, de kleedster, dat hij voor haar de wereld zal gaan verbeteren. Dolly is een rol van Olga Zuiderhoek, die voortdurend als verschillende typetjes in de serie opduikt en als Dulcinea, de grote liefde van Don Quichotte, fungeert Op een autokerkhof koopt Don Donkersloot een vreemdsoortig voertuig, in werkelijkheid een voorloorlogse bakkerskar uit We hopen allemaal op een mooi jaar en dat zou, als het even kan, een j aar zonder Seth Gaaikema moeten zij a Dat is mijn enige wens. Wat moetje aan met een nieuwjaar, als je weet dat Gaaikema op de laatste dag alles weer verknoeit met een melige, goedkope en slaapverwekkende 'terugblik'? De oudejaarsconférence van Seth Gaaikema was gebaseerd, op gemakzucht en luiheid. Als hij achterover in zijn stoel quasi-diepzinnig begon te mijmeren en zijn stem iets aarzelends gaf (nu word ik even gevoelig!), kon je gerust drie oliebollen naar binnen werken voordat hij bij zijn clou kwam. En die voelde je bij de eerste oliebol al aankomen. Op 31 december dient het beste stuk cabaret van het hele jaar gebracht te worden en dan moet je niet meer aankomen met het mondj e van Ed Nij pels, de bekakte stem van Onno Ruding en het verkeer van Neellje. Hoe kun je na acht jaar grappen over Reagan de Amerikaanse president nog een keer laten opdraven als cowboy? Echte humor anno 1988-89 is niet de koningin met een hoge stemmetje te laten praten en in de troonrede van Willem- Alexander woorden als 'shit' en 'doei' te zetten. Flauw en platvoers is het, de burgemeester in de Zwolse sexclub te IjS laten zeggen: „Wat heb ik toch een smalle broek." Het is waarschijnlijk ook maar goed dat Youp van 't Hek niet de kans kreeg een oudej aarsprogramma te maken. Bij Hans van Willigenburg had hij het over de nachtclub 'Het Smalle Broekje' en was de clou: „Wacht tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een burgemeester naar buiten komen." Hoe het wél moet liet die andere domineeszoon, Freek de Jonge, op 1 januari zien. Snel, hard en verrassend ging hij tekeer en de geboeide kijker kreeg geen kans in te dutten of te volstaan met klappen als zijn of haar vooroordeel op het podium bevestigd werd. De politiek belichtte hij in een korte tirade tegen boeren, vissers, politie-agenten en CDA en verder bracht hij in hoog tempo grappen op de pijngrens. Bejaardenmishandeling, de logica van incest, de populariteit van gehandicaptensport op de tv, het verdwij nen van de bossen, de zwarte doos (met muziek van Benhen Stenberg). Freek versloeg Seth ruimschoots en dan moet je bedenken dat Freek nog niet eens op volle kracht werkte. De show moest snel in elkaar gestoken worden (hij zou verhuizen naar Amerika, maar stelde dat toch weer uit), sommige lij nen waren nog niet helemaal uitgwerkt Het was een show zonder het perfecte raamwerk dat we van hem gewend zijn en ook zonder de bovenaardse beschouwingen van 'dominee' De Jonge, die zijn grollen een verwarrende, magische belichting geven. Het merkwaardige is nu dat het Nederlandse publiek Seth verkiest boven Freek. Naar Gaaikema keken 3,7 miljoen mensen en die waardeerden hem met een 7,5. Freek trok 2,3 milj oen en scoorde slechts een 7,2. Daarom vrees ik het ergste voor 1989. Er zal volop ruimte blijven voor types als Seth Gaaikema. Hij werkt voor Veronica en deze omroep Ij-i-g heeft een onaantastbare toppositie in ons omroepsysteem. Nog even en één op de vier omroepleden zit bij Veronica. Nu Bram Vermeulen ook al voor Veronica werkt, is Freek de Jonge in zijn eentje Neerlands Hoop in Bange Dagen. Hij mag nooit naar Amerika vertrekken. Oscar en Wytske en hun baby Fleur: eerste contact via Ra dio 3. - fotoanp Noord-Frankrijk, van Sander Pandje, een gehaaide realist, die wordt gespeeld door George van Houts. Samen trekken zij de wereld in en proberen links en rechts de gevestigde orde omver te werpen Don Donkersloot komt door zijn idealisme vaak in hache lijke situaties terecht, omdat zijn goede bedoelingen ver keerd worden begrepen. San- der Pandje is door zijn prakti sche instelling de aangewezen man om hem telkens uit de pe narie te helpen. Het tweetal trekt in de meeste gevallen aan het kortste eind, maar, aldus de programmamakers, him mis lukkingen zijn interessanter dan het voorspelbare gelijk van hun tegenstanders: de school meesters, de artsen, de politie agenten en de zakenlui. Aan het eind van de serie keert Don Donkersloot terug naar de dagelijkse realiteit. Als hem dan wordt gevraagd of hij erin is geslaagd de wereld inder daad te verbeteren, luidt zijn antwoord: „Bijna, maar er kwam telkens wat tussen". Deze opmerking kan zonder problemen worden uitgelegd als relativerende zelfspot die de IKON zichzelf in deze drama serie toevoegt. HILVERSUM - 'KRO's Zalige Liefdeslijn', het 'liefdevolle' ra dio-programma van Erna Sas sen en Paul van der Lugt, heeft een aardig succes geboekt Zondagmiddag tussen 4 en 6 wordt het gezin Gelderbloem, dat in november 1986 in de uit zending is 'gesticht', uitgebreid in de bloemen gezet. Oscar Gelderbloem deed ruim twee jaar geleden een oproep in de 'Zalige liefdeslijn'. Hij zocht een vrouw en die kwam er na de uitzending. Oscar ontmoette Wytske Krist, met wie hij in december 1987 trouwde. Een jaar later werd dochter Fleur geboren. Met z'n drieën komen ze naar de studio voor een klein feestje. LOS ANGELES (AP) - De wereldberoemde popster Madonna en de acteur Sean Penn zijn uit elkaar en gaan scheiden. Hun turbulente huwelijk heeft drie jaar geduurd. Dat heeft een woordvoerder van Sean Penn bekendgemaakt. Die aankondiging volgt op een voorgenomen scheiding in 1987 en maanden van nieuwe geruchten Sean Penn is be halve als acteur en echtgenoot van Madonna bekend om zijn losse handen: regelmatig raakte hij slaags met opdrin- geringe fotografen en fans. Een van die knokpartijen kwam hem op een gevangenisstraf van zestig dagen te staan. Een woordvoerder van Madonna's platenmaatschappij zei dat de zangeres het verzoek om een scheiding had inge diend Het stel trouwde in augustus 1985 in Malibu, California Het huwelijk werd verstoord door persfotografen die met helikopters naar de besloten ceremonie waren gekomen. Het paar speelde samen in de geflopte film 'Shanghai Sur prise'.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 29