HEAO BREDA kleintje BEL NU 01883-12311 CllPI DE STEM BROEKEN 25.- SPIJKER. BROEKEN 49. 3 SWEATERS ?Q 95 BEVO JAREN ov groepsleider storings dienst (2-ploegendienst) INFORMATIEDAG ACQUISITEUR LOODS BAAS STICHTING HUIZE 'ST.-ANTONIUS' TE KLOOSTERZANDE TOT 30% KORTING medewerker Medische Administratie mN BEJAARDENHELPENDE BE J AARDENVERZORGENDE ZIEKENVERZORGENDE Zon, zee, avontuur, cultuur. Griekenland en Turkije gss bieden van alles meer! 111 Meeus Transport B.V. Mepavex B.V. TERNEUZEN HOGESCHOOL WEST-BRABANT ACCOUNTANCY BEDRIJFSECONOMIE BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA COMMERCIËLE ECONOMIE ECONOMISCH JURIDISCH INTERNATIONAAL MANAGEMENT SCHRIFTELIJK OPGtVEN Al vanaf f555,- boekt u een luxe touringcarreis naar Istanboel! Tevens zijn er uitstekende strandvakanties en rondreizen naar Griekenland en Turkije. En natuur- lijk tegen lage prijzen! fa Europa Ëxpresf maakt de oriInt écht betaalbaar 'n Kleintje in De Stem Zeeuwsvlaamse Koerier. Kleine moeite, grote resultaten. DE STEM VAN ZATERDAG 7 JANUAR11989 HET MUISJE EN HET STAARTJE. <IT [XimuigWgl^iamiRïïf -de JEANS EN VRIJETIJDSMODE OP DE WINTERCOLLECTIE ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! NOORDSTRAAT 45 AXEL NOORDSTRAAT 35 Adverteren laat het geld rollen, banking den dat bewoners Phnom Penh Vietn haalden. Hanoi bev bewind van Pol Pot lijk was voor masj gieuze en culturele de economie. De Vi Kampuchea dan de alsof onder Sovjet-c definitief uit Kampi onder bewind van P de afgelopen tien ja zaam herstelt Kamf terreur en buitenlar Hanoi geïnstalleerd» vandaag zijn 10-jari Notaris mr. E.O.A. Verhagen STICHTING 'HET HOOGHUYS' psychiatrisch instituut Oe trieste resten van het schi HOGER ECONOMISCH EN ADMINISTRATIEF ONDERWIJS LOVENSDIJKSTRAAT 63, BREDA, TEL 076-2S0S00 ZATERDAG 14 JANUARI 1989, OM 10.00 EN 13.00 UUR Niet voor zaken /irwHi&L- TM& OH Iggl LET OP: Na ieder woord of cijfer één vakje overslaan. Voor iedere punt of komma één vakje gebruiken. roept sollicitanten op voor de functie van: voor 173 uur per maand, (full-time functie) Het diploma van voornoemde functies is vereist. Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden worden ontleend aan de C.A.O. voor bejaardentehuizen. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het hoofd verzorging, de heer J.A.P. Somers, tel. 01148- 2230. Sollicitaties vergezeld van uw curriculum vitae en 'n pasfoto dienen te worden gericht aan de directeur van het huis, de heer M.C. van den Kieboom, binnen 7 dagen na het verschijnen van dit blad. (zaterdag van 9 tot 16 uur-, werkdagen van 9 tot 17.30 uur). Of stuur de coupon in. Bon voor gratis vakantiekrant J NAAM:j ADRES: I POSTCODE/PLAATS1 Bon in een envelop sturen naar: Europa Express, Antwoordnummer 1, 3220 VB Hellevoetsluis. J jjEen postzegel is niet nodig. dsoi Meeus Transport B.V. is een groot internatio naal transportbedrijf met ca. 150 vrachtwa gencombinaties voor huif-, tank- en bulkver- voer. Meeus Transport werkt nauw samen met de nevenvestigingen in België en Frank rijk en de zusterbedrijven Mepavex en Darvi in Bergen op Zoom. Meeus Transport is voor al gespecialiseerd in groupagevervoer naar en vanuit Frankrijk. In verband met het vertrek van een van onze commerciële medewerkers zoeken wij op kor te termijn een ambitieuze Zijn voornaamste taak zal zijn het vergroten van ons marktaandeel in het groupagevervoer naar en vanuit Frankrijk. Daarnaast wordt ver wacht dat de kandidaat open oor en oog heeft voor de ontwikkelingen in onze markt en dat hij in staat is om mede inhoud te geven aan ons beleid. Functie-eisen: - opleiding HEAO-CE of gelijkwaardig - affiniteit tot de vervoersbranche - enige ervaring met handel en industrie - kennis van Franse, Duitse en Engelse taal - woonachtig in de regio Bergen op Zoom of bereid hierheen te verhuizen. Wij bieden de geschikte kandidaat een veel zijdige en zelfstandige functie, met passende salariëring en secundaire arbeidsvoorwaar den. U kunt uw handgeschreven sollicitatie, met recente pasfoto, richten aan: Postbus 72 4600 AB BERGEN OP ZOOM Mepavex is een zusterbedrijf van Meeus Transport en verzorgt de op- en overslag van de meest uiteenlopende produkten tot en met verpakking, physical distribution en de afhan deling van alle douaneformaliteiten. Mepavex heeft een groot aantal opslagloodsen dat on langs is uitgebreid tot een totale oppervlakte van 50.000 m2. In verband hiermee zoeken wij een voor het coördineren en organiseren van een deel van onze activiteiten. Onze gedachten gaan uit naar een energieke man van ca. 25 jaar die bereid is de handen uit de mouwen te steken. De vereisten om voor deze dynamische func tie in aanmerking te komen zijn: - opleiding op middelbaar niveau - bereid tot wisselende werktijden - accuratesse en kwaliteitsbewustzijn, ook tijdens de „piekuren". Wie deze uitdaging aandurft, kan schrijven naar: Postbus 72 4600 AB BERGEN OP ZOOM GROOSMAN vanaf®aB3 iNlP Inlichtingen De Stem, 076-236911 ATTENTIE: Vul de bon duidelijk in. Voor elke letter, leesteken één vakje benutten. Het eerste woord van de advertentie wordt in een groter lettertype gezet Begin daarom de advertentie met het t woord. Houd Uw teksten kort en bondig. Neem zo mogelijk Uw telefoonnummer in de advertentie op. Via de telefoon reageert men gemakkelijk en snel. BETALING: Na invulling kunt u AAN 0E ZIJKANT HET BEDRAG AFLEZEN dat u moet betalen. Voor toezending van brieven onder nummer dient u f 3.50 extra te betalen. Als contante betaling kunt u een betaalcheque, eurocheque tl een blauwe girokaart (dus géén giro- of bankoverschrijving) insturen. Bij niet-contante betaling ontvangt u een acceptgirokaart waarvoor wij u echter 4.- administratiekosten in rekening moeten brengen. INZENDEN: Drie dagen véér plaatsing aan Dagblad De Stem, Postbus 3229, 4800 MB Breda. Afdeling rubrieksadvertenties, of inleveren op onze kantoren. ",Wi nujl" wv' nKV'HADTKUNNEN LEZEN IN., DESTEMpffi *lkvn nuir eren tc h.!b cn 8 MS«BH»SSfS®ZJJ nnkiHMiilx.'lijlMhij u inde hu*. VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN EEN WERKPLAATS TE IJZENDIJKE te IJzendijke zal t.v.v. de gemeente Oostburg bij in schrijving verkopen: een werkplaats met erf aan de Prinsessen- straat te IJzendijke, uitmakende een gedeelte van ±1.30 are van het kadastrale perceel ge meente Oostburg sectie EY nr. 324. Verkoop geschiedt onder voorbehoud van goedkeu ring door de Raad van de gemeente Oostburg en van Ged. Staten van Zeeland. (ver-)bouw tot/van 1 woning is mogelijk. Voorwaarden: a. Prijs waarbij volle last wordt gegeven is bij ge noemde notaris gedeponeerd; b. inschrijfbiljetten dienen ingevuld en onderte kend uiterlijk dinsdag 17 januari 1989 om 15.00 uur ten kantore van de notaris te zijn ingele verd, op welk tijdstip de biljetten worden ge opend, waarbij inschrijvers aanwezig kunnen zijn; c. indien by de inschrijving de prijs van de volle last niet is gehaald, hebben van de aanwezige in schrijvers de 3 hoogsten het recht deel te nemen aan een onmiddellijk tussen hen te houden op bieding; d. de algemene voorwaarden voor de verkoop en de inschrijvingsbiljetten liggen ten kantore van de notaris; e. de bijkomende kosten, zoals notariskosten, ka- dasterkosten, overdrachtsbelasting zullen door de koper boven de koopsom moeten worden vol daan; een voorschot op de koopsom van 10% daarvan dient binnen 14 dagen na de inschrijving aan de gemeente te worden voldaan; de koopsom en de bijkomende kosten moeten worden voldaan binnen 8 dagen nadat de goed keuring van Ged. Staten van Zeeland op het door de Raad der gemeente Oostburg genomen ver- koopbesluit aan de koper is medegedeeld, op welke datum het verkochte wordt opgeleverd. f. na transportakte en definitieve kadastrale op meting zal bij meerdere of mindere grootte van het verkochte perceel geen herrekening van de koopsom plaatshebben. g. zakelijke lasten zijn voor rekening van de koper vanaf de datum van overdracht. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde no taris, Handboogstraat 4 te IJzendijke, tel. 01176- 1558. Van Melle, producent van suikerwerk- en biscuitprodukten, omvat een aantal werkmaatschappijen in Nederland, West-Duitsland, Frankrijk, België, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Nederlandse Antillen, Brazilië, Philippijnen en Thailand. Van Melle Nederland B.V. maakt als zelfstandig opererende organisatie onder deel uit van het Van Melle concern. Binnen onze Technische Dienst hebben wij op korte termijn plaatsings mogelijkheid voor een De Storingsdienst Verpakking is als onderdeel van de Technische Dienst belast met het verhelpen van technische storingen aan verpakkingsapparatuur. De Groepsleider Storingsdienst is, in tweeploegendienst, belast met de leiding over de Storingsdienst Verpakking. De functionaris geeft leiding aan een 7-tal, hoofdzakelijk werktuigbouwkundig opgeleide, monteurs en leidt het groeps- overleg. Onze gedachten gaan uit naar een kandidaat van 30 tot 40 jaar, die beschikt over goede contactuele eigenschappen, leidinggevende capaciteiten en een flexibele werkinstelling. Voorts beschikt de kandidaat over een HAVO-opteiding, aangevuld met M.T.S.-werktuigbouwkunde of electrotechniek. Ervaring in een soortgelijke leidinggevende functie is vereist. Geïnteresseerden kunnen hun schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen richten aan Van Melle Nederland B.V., Zoete Inval 20,4815 HK Breda, t.a.v. de heer L. J. van Roosmalen, Sector Personeelschef. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer C. M. Keetels, Chef Mechanica, telefoonnummer 076-275000, toestel 327. BON (s.v.p. in blokletters invullen) Prijs incl. 6% BTW •f 6.26 f 10.44 f 12.53 f 14.62 f 16.71 Rubriek: Naam: Telefoon: Plaatsingsdatum: Adres: Postcode: Woonplaats: Binnen de Financieel-Ekonomisch-Administratieve Dienst bestaat een part-time (32 uur per week) vakature voor een Een full-time dienstverband in de toekomst is niet uitgesloten. Plaats in de organisatie: Deze funktie maakt deel uit van de Medische/Patiëntenadministratie, een van de kernblokken binnen bovengenoemde dienst. Funktie-indikatie: De genoemde medewerker is als eerst-aanspreekbare verantwoor delijk voor de totale Medische/Patiëntenadministratie. Naast het medeverzorgen van de patiëntenregistratie, zal de medewerker een belangrijke taak krijgen in: uitbouw van de geautomatiseerde patiëntenregistratie; ontwikkelen van Management Informatie Systeem; beleidsondersteunende aktiviteiten. In deze taakgebieden is een voortdurende afstemming met de diverse (behandel)niveaus in de organisatie noodzakelijk. Funktie-eisen: minimaal HAVO met wiskunde; bereidheid tot verdere studie; aantoonbare ervaring/affiniteit met geautomatiseerde informatie verwerking; goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Arbeidsvoorwaarden: conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen. Inlichtingen: in te winnen bij de heer A. Schriever, hoofd Bedrijfs bureau, telefoon (01608) 2 62 52. Schriftelijke sollicitaties: binnen 14 dagen te richten aan Personeelszaken, Van Bergenplein 39, 4871 CD Etten-Leur, onder vermelding van vakaturenummer MA-004. Circuit voor langdurend verblijf (LVB) Etten-Leur Circuit voor kortdurend verblijf (KVB) Etten-Leur Instituut voor psychiatrische dagbehandeling Breda.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 24