L Departement Groede blijft nuttig Spannend en sportief volleybaltoernooi scholen in Terneuzen FYSIO THERAPEUTEN RAKEN WAARSCHIJNLIJK RUIMTE KWIJT KT8' Niets lijkt dus de CDA Oostburg wil spreiding heffingen Winkelier Oostburg morst zoutzuur en raakt gewond G. van Schaick (58) Breskens overleden Nog geen duidelijkheid over aankoop grond Tragelweg in Oostburg oningbouw Jreskens ïn Oostburg ïaat door ONBEKEND BEMIND POLITIERAPPORT MARKTEN iff STEM VAN ZEELAND 3 ZATERDAG 7 JANUAR11989 ijven i Scheidegger treepje MIDDELBURG - Het staat zo goed als vast dat de Schoondijkse Maatschap voor Fysio-therapie haar praktijkruimte in het St. Antoniuszieken- huis in Oostburg moet opgeven. Er blijft voorlo pig alleen onzekerheid over de termijn waarop dat zou moeten gebeuren. Schade Onwrikbaar MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN Edam maar toch Artiesten Kleding gestolen Synthesizer verdwenen Ed Steijns bij heemkundige Kring Sas van Gent T16 sxpansief bedrijf, om. Over enkele idvies geven met ic-topkeukens te genoveruwpres- alaris en dito se- waaronder een de selecte groep schrijf dan bin- orief onder ref.nr. van Interselect Dukatenburg 78, Mieuwegein. Ver en een beknopt meer informatie i, tel.nr. 03402- s van mannen en ELD DOOR INTERSELECT |an onze correspondent IERNEUZEN - Veertig teams af komstig van acht scholen voor Voortgezet onderwijs uit feeeuwsch-Vlaanderen bekamp en elkaar gisteren in sporthal 't Laantje. Er werd strijd geleverd Rivier afdelingen. De meisjes tot en met 15 jaar beten in let volleybaltoernooi, georganiseerd Koor de school sporteommissie en ge leid door de gymdocenten Wim Gort :ountantsdienst ïtroleren van de '.onderdelen en deel vanuit lekke bij de n Administratie rerkterrein atie, ook op de controle- ding geven aan administratieve le-ervaring en en procedures oldoende op nteren als een der. en goede reis- werkzaam- fjaarlijkse en iinig rustige, moderne Dor geautomati- af, discretie en functie die nen het veek, Jing en nog een /an der Veer, 4028, n in een open wJ?/e en Els Snijders, de spits af. Er waren in deze afdeling twee poules. De poulewedstrijden werden ge wonnen door het team van de Stee land en Jansenius 1. Verder gingen over naar de kruis wedstrijden de teams van Ravelijn 1, Weistede, Jan senius 2 en Zeldenrustcollege. Tijdens de spannende finale won Jansenius 1 met 2-0 van de Steeland. In afdeling 2 waren er drie poules van ieder vier teams. Poulewinnaars waren hier Jansenius 2, mts/meao en Zeldenrustcollege 1. De mts kon de partij tegen Jansenius 2 met 2-0 op haar naam schrijven en wist tevens met 1 punt verschil tegenstander Zel denrustcollege 1 te verslaan, zodat zij op de eerste plaats belandden. Bij de jongens tot en met 15 jaar waren er twee poules met in totaal acht ploegen. Poulewinnaars werden hier Zeldenrustcollege 1 en Zelden rustcollege 2. Nadat de officiële speel tijd verstreken was liet het scorebord een 1-1 stand zien. Omdat Zelden rustcollege 2 een beter saldo had ging deze ploeg met de eer strijken. Bij de jongens van 16 jaar en ouder deden er twaalf teams mee, verdeeld over drie poules. Poulewinnaars wer den Zeldenrustcollege 1, mts/meao en Jansenius 1. De jongens mts/meao wonnen dankzij een 2-0 overwinning op Zeldenrustcollege 1 en een 2-0 overwinning op Jansenius 1. Voor de afdeling tot 15 jaar waren er na afloop drie prijzen, voor de oudere jeugd waren er vijf prijzen te verdelen. Wim Gort reikte na afloop de prijzen uit. Eindstanden: Afdeling 1: meisjes t/m 15 jaar: 1. Jansenius 1,2. Steeland, 3. Weiste de, 4. Ravelijn, 5. Zeldenrustcollege, 6. Jansenius, 7. Ravelijn 2, 8. De Leeuwtjes. Afdeling 2: meisjes 16 jaar en ouder: 1. MTS/MEAO, 2. Zeldenrustcollege 1, 3. Jansenius 2, 4. 't Zwin, 5. Zeldenrustcol lege 6, 6. Zeldenrustcollege 5. Afdeling 3: jongens t/m 15 jaar: 1. Zeldenrustcollege 2, 2. Zeldenrustcollege 1, 3. Ravelijn, 4. Weistede, 5. De Vaart, 6. Zeldenrustcollege 3, 7. Zeldenrustcollege 4, 8. Jansenius. Af deling 4: jongens 16 jaar en ouder: 1. MTS/MEAO, 2. Zeldenrustcollege 1, 3. Jansenius 1, 4. 't Zwin 2, 5. Zeldenrustcol lege 3,6. 't Zwin 1. iekenhuisgroep wijkt niet Pogingen van rechtbankpresident mr. G. André de la Porte om een compromis te sluiten, strandde op onwil kan de ziekenhuisgroep. Gisteren diende in Middelburg tamelijk het kort geding dat de iaatschap had aangespannen legen de Stichting Ziekenhuis iep Zeeuwsch-Vlaanderen. :et was de eenzijdige huu- bopzegging door de ziekenhuis- groep van de praktijkruimte die de fysio-therapeuten in het istburgse ziekenhuis gebrui- n. Het ziekenhuis wil eigen lersoneel inzetten inplaats van pe fysiotherapeuten van de maatschap. De huur was opge legd per 31 december 1988, maar de maatschap ging daar mee niet akkoord, e raadsman van de fysio-the- [rapeuten mr. F. Kuiper wees er azijn pleidooi op dat de over- jenkomst op basis waarvan ze p het ziekenhuis werken al da- éert van 1960. „En volgens de ziekenhuisgroep zelf is dat in al die bijna negenentwintig jaren lot volle tevredenheid ge- teurd'Un het ziekenhuis wer ken enkele fysio-therapeuten die bij de maatschap in loon dienst zijn, plus een aantal dat wij gevestigd is, maar even- ps deel uitmaakt van de laatschap. Als de huuropzegging van tracht wordt raakt de maat- hap werk voor vier mensen vijt. Behalve ander werk noet er voor hen ook een an dere praktijkruimte worden gevonden. De huuropzegging is het gevolg van de fusie die het Oostburgse kiekenhuis aanging met de an dere ziekenhuizen in de streek. Daaruit kwam voort dat er te veel fysio-therapeuten in lood- penst waren van de ziekenhui- ffl van de Kanaalzone. Om [hun werkgelegenheid te [van onze verslaggever OOSTBURG - De commis sie Planologie van de ge- jmeente Oostburg voorziet pen problemen in de reali sering van vrijstaande wo- Jingen ten zuiden van de [bibliotheek in Breskens. i lokatie wordt geschikt ge- ponden. Er worden alleen en- Fele vraagtekens gezet bij de wentuele komst van een woon wagencentrum op hetzelfde [errein. De eerste fase is al eigendom van de gemeente, zodat er niet v® financiële aderlatingen worden gelaten. Het plan wijkt yverigens af van het oorspron kelijke bestemmingsplan, dat groenvoorzieningen voorziet. Maar de commissie ziet dat niet ys een bezwaar. Ook het doorgaan van de so- paie woningbouw aan de weijkmaniaan in Breskens en aan de Noordwal in Oostburg stapje dichterbij geko- Paar worden respectieve- wuwd11 en Z6S W0IÜngen ge~ Het enige struikelblok is de genstrij digheid tussen beide wstemmingspiannen. In het tl Herbouwplan Breskens', E® Weijkmanlaan' en het en j. vvplan A Oostburg' zijn bon en openbare ge- ïyuwen en garages voorzien. he7„S V00,r de commissie geen Vooral °°k, omdat de wuste woningbouw is opge- nen ur'n de kostcmmingsplan- o" K°m Breskens' en 'Kom K vg,lT1 juni bii de Di" Weg te staaa UiSVeStin8 in de bwhouden zouden ze worden overgeheveld naar Oostburg. Binnen de ziekenhuisgroep gelden dezelfde criteria wat betreft het aantal formatie plaatsen en de invulling daar van. Als leidraad dienen daar bij de richtlijnen van het Cen traal Orgaan Tarieven Ge zondheidszorg. Op basis van die richtlijnen zou het volgens de raadsvrouw van de ziekenhuisgroep, mr. A. Andela 'onwenselijk' zijn als binnen één en dezelfde stich ting zowel vrije als eigen fysio therapeuten zouden werken. Mr. Kuiper deelde die mening niet en wees erop dat de situa tie zich in andere Nederlandse ziekenhuizen ook voordoet en dat die geen aanleiding geeft tot problemen. Maar als daar dan toch vanuit werd gegaan, had het Oostburgse ziekenhuis moreel de plicht om te bekijken of dan de therapeuten van de maatschap in dienst genomen konden worden vond hij Een voorstel in die richting dat in juli van vorig jaar door de ondernemingsraad van het zie kenhuis was gedaan, was nooit met de maatschap besproken. Uit diezelfde periode dateert de huuropzegging. De maatschap had dus een half jaar de tijd om te vertrekken. Dat vond men veel te kort. Bovendien bleef men op het standpunt staan dat alleen over de voortzetting van de overeenkomst te praten viel. Mr. Andela gaf welliswaar toe dat die overeenkomst 'mee was overgenomen bij de fusie', maar voegde eraan toe: „Dat wil nog niet zeggen tot in lengte van jaren. Als de maat schap schade lijdt, behoort dat nu eenmaal tot de risico's van het vrije ondernemersschap". Ze zei overigens te verwachten dat die schade wel mee zal val len. „De maatschap heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd. En buiten het zie kenhuis zal nog genoeg te doen zijn, want de eigen mensen van het ziekenhuis kunnen straks ook niet alles doen". Kuiper bracht daar echter te genin dat zich inmiddels meer fysio-therapeuten in Oostburg hebben gevestigd. „De soep wordt straks wel héél erg dun", zei hij. De standpunten van beide partijen -verlenging te genover opzegging- bleken on wrikbaar. Hoezeer rechtbank president mr. G. André de la Porte ook trachtte er beweging in te krijgen. Zijn poging om een tussenoplossing te vinden door een deel van de werk zaamheden in het ziekenhuis voor de maatschap te behouden strandde op de onwil van de ziekenhuisgroep. Kuiper stelde dat, als de op zegging toch door zou gaan dat niet eerder mocht gebeuren dan op 31 december 1989. An dela wilde niet verder gaan dan 1 april. Ook niet na een laatste poging van de fysio therapeuten die toen 1 septem ber voorstelden. Omdat een compromis er dus niet in zat werd de rechtbank gevraagd uitspraak te doen. Dat gebeurt op 20 januari. Opgericht 1 juli 1841. Maatschappij Tot Nut Van 'T Algemeen depar tement Groede, bijna 150 jaar oud. Een van de vier departementen in de pro vincie Zeeland. Drie zijn er nog actief. Sluis Aar denburg, Kortgene en uiteraard Groede. Het vierde departement, Vlis- singen, leidt een slapend bestaan. De moedermaat schappij zelf bestond in 1984 200 jaar. Lang zag de maatschappij zichzelf als een instelling voor volks ontwikkeling. De ontwik keling van 'het lagere volk'. Dat was vooral te rug te vinden in het on derwijs. De maatschappij richtte verder bibliothe ken en spaarbanken op. Veel taken van toen zijn nu in handen van de overheid. Maar de maat schappij bestaat nog steeds. Door Romain van Damme GROEDE - Heeft dat nog wel nut, de Maatschappij Tot Nut Van 'T Algemeen? „Jazeker", zegt mr. J. Maat, voorzitter van het departement Groede. „Voor deze vereniging is nog plaats. De vereniging heeft nu een sociale functie". Neem de reis naar Parijs die voor eind april op het pro gramma staat. Een weekend- bezoek onder leiding van Oostburger F. de Pauw, Pa- rij skenner bij uitstek. Voor zitter Maat: „Je kunt inder daad iedere dag met een of ander gezelschap naar Parijs. Maar de charme van onze maatschappij is dat iedereeen elkaar kent. Samen iets on dernemen. In deze tijd vooral op cultureel gebied". Het begin van de maatschap pij ligt in Edam. Zoals op vele plaatsen in die tijd was ook daar een gesprekskring. Men sen uit Monnikendam en Edam kwamen iedere week bijeen om te discussiëren, voornamelijk over onderwer pen betreffende de natuur lijke godsdienst (de Verlich ting). Jan Nieuwenhuijzen, doopsgezind vermaner, was er telkens bij. Hij vond dat er meer gedaan moest worden aan de ontwikkeling van het volk. Zelf omschreef hij zijn denkbeeld later als volgt: „Ik keerde mijne gedachten af van de hooger geplaatsten en bepaalde dezelve op den zoog- enaamden gemeenen burger in ons Vaderland. Daar zag ik velen zuchten om en reikhal zen naar wijsheid: maar de weg om tot dezelve te komen, was zo stijl, -zo moeilijk-, zelfs zo kostbaar om te be klimmen, dat duizenden den moed lieten zakken, en zich aemechtig nederzetteden. Is er dacht ik toen, geen middel om deeze naar wijsheid zoe kenden de behulpzame hand te bieden -hen toe te lich ten?" Jan Nieuwenhuijzen, doopsgezind vermaner, vond dat er meer gedaan moest worden aan de ontwikkeling van het volk. Kortom, ontwikkelingswerk in eigen land. Vooral op het platteland, al is het niet zo dat de maatschappij de grote ste den meed. Het leidde tot de oprichting van vele departe menten. Zeeuwsch-Vlaande ren telde er ooit zeven. Nu zijn er nog twee over. Groede en Sluis Aardenburg, opge richt op 5 juli 1820 door de man van het woordenboek, Van Dale. De andere departe menten zijn inmiddels ter zie le. „De maatschappij wilde op het platteland de ontwikke ling brengen", vertelt J.H. Schippers, de penningmeester van het departement Groede. Hij is al lang lid van het de partement, bijna veertig jaar. „De notabelen leidden de bij eenkomsten en zaten in de be sturen. Vroeger was Groede een belangrijk dorp. Het dorp telde toen toch een dikke 2300 inwoners. Nog niet eens zo lang geleden hadden we ze ven bakkers. Nu geen enkele meer". Lang was in Groede 'de be waarschool' een tastbare her innering aan de maatschap pij. „Ongeveer 20, 25 jaar ge leden hebben we die school verkocht. Dat leverde ons een klein kapitaaltje op. Niet veel, maar als het nodig is om eens iets te doen, natuurlijk tot nut van het algemeen, hebben we wat achter de hand. Vroeger hadden we verder in deze streek bibliotheken en spaar banken. In Oostburg was een Nutsspaarbank. Die is opge gaan in de Bondsspaarbank, nu de Verenigde Spaarban ken". Schippers weet ook nog goed dat "de maatschappij Sin terklaas naar Groede haalde. „Wij zorgden voor de organi satie. Als er geld tekort was, sprong de maatschappij bij. In andere dorpen gebeurde dat niet. Iedereen kwam daarom naar de Groe om naar Sinterklaas te kijken". Mevrouw Riemens, secre taresse van het departement weet zich dat goed te herinne ren. Ze dook nog eens in de archieven en ontdekte dat je vroeger niet zomaar lid kon worden van de vereniging. Zo staat in artikel zeven te lezen dat er gestemd moest worden. 'Op de vergadering zal door al de tegenwoordige zijnde le den over de aanneming van het voorgedragen lid worden gestemd met witte boonen vóór en zwarte boonen tegen; de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen wordt tot aanneming ver- eischt'. Nu kan iedereen lid wor den. Een gezin betaalt vijftien gulden per jaar. Alleenstaan den tien gulden. „Nee, niet veel. Maar dat houdt natuur lijk wel in dat er bij bepaalde evenementen bijgedragen moet worden in de kosten. Onze vereniging is niet ge bonden aan een bepaalde re ligie. Dat is nooit geweest al is er wel een tijd geweest dat de pastoor liever niet had dat de katholieken lid werden". De band met het verleden is nog altidj voelbaar. Zo wor den de leden van de maat schappij per brief voor een bijeenkomst uitgenodigd met de zin: 'Hierbij hebben wij de eer U en Uw gezinsleden uit te nodigen voor'. Die brief komt dan bij ongeveer negen tig mensen terecht. Zoveel le den telt het departement Groede nu. Zij worden ieder jaar onge veer vier keer uitgenodigd. „Vroeger lieten we gezel schappen of artiesten naar Groede komen. Maar dat werd steeds moeilijker. De mensen die hier dan optra den, vroegen steeds meer. De invloed van de televisie werd merkbaar. Daarom trekken we er nu zelf op uit. Dat doen we in gezamenlijk overleg". De leden van het departe ment zijn regelmatig te vin den in de Belgische steden. Om een opera of musical te bezoeken. „We hebben ook wel eens iemand van Brugge naar Groede gehaald. Die hield dan een lezing en in het vooijaar gingen we dan onder leiding van een ervaren gids Brugge bezichtigen. Dat soort zaken doen we nu". De belangstelling is over het algemeen redelijk. „Ik weet zeker dat veel mensen bijvoorbeeld niet naar een opera gaan als ze met een an der gezelschap mee moeten", zegt mevrouw Riemens. „Dan haken ze af. Maar nu gaan ze steeds met dezelfde mensen. Ze kennen elkaar goed. Dat schept een band". Een nuttige band. Van onze verslaggever OOSTBURG - De fractie van het CDA in Oostburg wil een spreiding van de ge meentelijke belastingen. Hiernaar is al enkele malen gevraagd, maar dat leverde vooralsnog geen resultaat op. Volgens de partij wordt de be lastingbetaler in een korte pe riode te zwaar belast. Zo vielen zowel de riool- als de afvalstof - heffing kort na elkaar in de bus. „Voor veel mensen een extra aanslag in de toch al dure maanden op de beurs", meent de fractie in een brief, gericht aan het college. Het CDA wil verder een snellere inning van het geld. Dit brengt een rentevoordeel van de gemeente met zich mee. Bij een rente van 7,5 procent, die de gemeente hanteert, le vert dit een besparing van ƒ60.000 gulden op jaarbasis op. „Dan hoeven belastingverho gingen niet noodzakelijk te zijn", zegt de fractie verder in de brief. Komt daar de snellere inning van de onroerend goed- belasting en de hondenbelas ting bij, dan bedraagt het voor deel ƒ90.000 gulden per j aar. Het CDA vraagt het college de brief te behandelen in de fi nanciële commissie van 27 ja nuari aanstaande. MIDDELBURG - Onbeken den hebben gistermorgen een vrachtwagenchauffeur in Middelburg ongevraagd ge holpen bij het lossen van zijn lading kleding. De kleding was bestemd voor diverse 'kwaliteits-zaken'. Terwijl de chauffeur in de betrokken zaak de bestelling afleverde, bleef de laadklep van de wa gen openstaan. Gauwdieven hebben hiervan gebruik ge maakt en verdwenen met rond dertig kledingstukken, ter waarde van enkele dui zenden guldens. GOES - Tijdens een inbraak in een muziekhandel aan de Korte Kerkstraat in Goes is in de nacht van donderdag op vrijdag een vierduizend gul den kostende synthesizer ver dwenen. De daders sloegen de etalageruit in. 6 januari - Andijvie glas: kl2 B 114. Boerenkool: kil 14-46. Breekpeen: kil 05 19, kl2 05 20. Radijs bos: kil 114, kl2 82. Spruiten ongeschoond: kil A 54, B 35. Witlof: kl2 A140, B 80. Prei: kl2 A 48-81. Rode kool: kl2 Al 12- 23, BI 14. Savooie kool groen: kil Al 58-66. Witte kool: kil Al 28. Kroten kg: kil B 20, k!2 A 34. Uien kg: kl2 BO 11 MI 7. Selderij bos: kil 69. Knolselderij met blad St.: kil 08 53-57. Ramenas: kl2 6. Late aardappelen: kil BO 14, KR 68-75, MI 12, kl2 BO 13, MI 9-10. AMSTERDAM, 6 januari - Aard- appeltermijnmarkt: In Bintje 50 mm opwaarts werden 99 contrac ten verhandeld voor levering april tegen 30,20 tot 30,00 per 100 kg en 3 contracten voor leve ring mei tegen 31,10 tot 31,00. De stemming was kalm-prijs- houdend. OOSTBURG - Het laatste woord is nog niet gezegd over de mogelijke aankoop van een stuk grond van bijna dertig are aan de Tragelweg in Oostburg. De gemeente kan dit van de dienst der domeinen kopen voor een bedrag van ƒ74.000 gulden. In de gisteren gehou den commissievergadering van Ruimtelijke Ordening bena drukte wethouder A. de Feijter het nut van een eventuele aan koop. „Door het stuk grond in ons bezit te krijgen bepalen we zelf wat er mee gebeurt. Doen we dit niet, dan tast iemand anders in de geldbuidel en ver liezen we de controle over het stuk land". Coby van de Ree van de PvdA was het daar niet mee eens. Volgens haar lijkt het aanbod meer op een uitverkoop van het rijk. „Is het wel nodig, dat we tot koop overgaan", vroeg ze zich af. „Er is nog ruimte aan de Zuidwal voor de bouw van woningen. Dus heb ben we deze grond niet nodig". Het terrein hoort bij de voor malige commandopost. De ge meente wil dit nu gebruiken voor de aanleg van een ontslui- tingsweg met aan beide zijden bebouwing. H. Lippens van het CDA ziet er ook het nut van in. „Wie wil er niet een stuk grond voor ƒ74.000 gulden kopen". Ook hfj denkt, dat iemand an ders het koopt, als de aankoop niet doorgaat. De PvdA wacht eerst het fractie-overleg af, voordat er verder wordt gepraat. Van onze verslaggever SAS VAN GENT - De Heemkundige Kring Sas van Gent houdt dinsdag 10 januari weer een bijeen komst. In het cultureel centrum 'De Speye' vertelt de bekende volksverteller Ed Steijns ver halen van vroeger. Steyns komt niet met lege handen naar Sas van Gent. Hij brengt allerlei voorwerpen mee om zijn verhalen te illustreren. De bijeenkomst in De Speye begint om 20.00 uur. OOSTBURG - De Oost burgse winkelier J. van de P. werd gistermiddag licht gewond aan een van zijn handen. Hij moest zich onder dokters behandeling stellen. Oorzaak van het ongeval was het feit dat Van de P.in zijn winkel aan de Erasmus- straat de inhoud van een flesje salpeterzuur mengde met zout zuur. Hierdoor onstond een chemi sche reactie met verhitting en een rookontwikkeling. De brandweer van Oostburg was snel ter plaatse en ruimde de flesjes op. Van onze verslaggever BRESKENS - Op 58-jarige leeftijd is gisteren - onver wacht- in Breskens overle den de heer G. van Schaick. Hij was herstellende van een hartoperatie die hij in december had ondergaan. Hiermee verliest niet alleen Breskens, maar de hele West-Zeeuws-Vlaamse ge meenschap een man die zich zolang hij dat kon voor die gemeenschap heeft ingezet. Van september 1966 tot januari 1987 was de heer Van Schaick raadslid. Eerst namens de KVP in de gemeenteraden van Bres kens en - na de herindeling van 1970- Oostburg. Hij leidde eerst deze en later de CDA- fractie zestien jaar als fractie voorzitter. De heer Van Schaick, zelf ge handicapt doordat hij bij een bombardement beide benen verloor, voelde zich nauw be trokken bij het wel en wee van gehandicapten. Daarnaast had hij ook oog voor de minderbe deelden in de samenleving. Deze betrokkenheid leidde er toe dat hij 25 jaar lang voorzit ter was van de afdeling Zee land van de Gehandicapten Organisatie Zeeland, een jubi leum dat in 1986 werd beloond met een eremedaille van deze organisatie. Voorts maakte hij jarenlang deel uit van het bestuur van het sociaal werkvoorzienings schap, was voorzitter van het Woonwagenschap Zeeuwsch- Vlaanderen, voorzitter van de Gehandicapten Sportvereni ging West-Zeeuwsch-Vlaande ren, bestuurslid van De Zonne- De heer Van Schaick - FOTO DE STEM/COHJ.DE BOER bloem en bijna twitnig jaar se cretaris van de Katholieke Ambtenarenbond, afdeling Zeeland. Hijzelf werkte, tot zijn vervroegde pensionering, bij de Provinciale Stoomboot Diensten. Naast al deze functies was de heer Van Schaick bijna dertig jaar lang een zeer gewaar deerde correspondent voor De Stem, vraagbaak voor iedere nieuwe redacteur die in West- Zeeuwsch-Vlaanderen aan trad. De heer Van Schaick was ge huwd en had vier kinderen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 21